..
031912513-01-02-6
111111111111111111111111111111111111111
B
Vkl\'ašafaktúra
~
la,.
,LIn,l v OLdudn,
un regl',:n
Oh{,;ll
,111
udu
Bra~I'la\ia
l..
odd,,,l Sa, \11071..,1("20F 1 B
Bankove spolenie: Tatra banka, a.s., č. ú 2621023511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 21023511 BICTATRSKBX)
IČO
1,91349400
Účastník
-
---==
-----
1.91349400
Molekulárno-medicínske centrum SAV
MUDr, PhD, Richard Imrich
Vlárska ul. 3-7
831 O1 Bratislava - Nové Mesto
42127777
2022495431
Účastník
Slovak Telekom, a.s., Karadžlčova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.. 12345 (0903 903 903)
IČO 35763 469,IČ DPH: SK 2020273893, DIČ 2020273893
IČDPH
-
2201.2011
21 01 2011
Dátum vyhotovenia faktúry
Dátum dodania služby
09 02 2011
DÁTUM SPLATNOSTI
1926264258/0200
262 t02 3511/1100
0631773464/0900
7100682252
119,65 €
Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu Slovenská sporitelna
VARIABILNÝ SYMBOL
SUMA NA ÚHRADU
Adresát
pán
Molekulárna-medicínske centrum SAV
Vlárska ul, 3 - 7
83101 Bratislava - Nové Mesto
Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011
Sadzba DPH (%)
20
Mesačné poplatky
Hlasové služby
20
Nehlasové služby
20
Suma bez DPH (€)
50,6851
46,8554
2,1656
Suma bez DPH 20%
99,7061
9.~t!.~Q?!~
!.~J~.4.
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU
S
DPH
€ 119,65
Ďakujeme, že využívate naše služby.
V PERFORÁCII
PRELOŽlt
A ODDEut!
P I a ť tej
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
Poklarm:budtle
b 8 na
poŠt e
PODACi LíSTOK
SIoYen!,
pc
ll()
leo 366311/4
..,Ú~
"ll
ft
8'l
IC OPH
8 'i
K;tu:tlts
pla:l pnloiťnylT' Pl ,:ovym pcr'wznyrr POU~dzornU (pPP Ul. pouii'e c sl ul 'u
i~
=
SUMA
e
_
[
~'i;f Q
PODACIE CISLO
POD CIS
PREDCisUE
UCTU
KOD BANKY
KONST SYMBOL
2000411108
8130
VARIABILNY SYMBOL
252-.
$PECIFICKY SYMBOL
O
S
PROD
36
I
I
EUR
65 (
ODOSIELATEL
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
K SPRAC
r
VARIABILNY SYMBOL
ADRESAT
KOD BANKY
S':--l
O O O 4 1 1 1 O 8
--Jed nostodevätnásť--
(COOly l/Y(l!dlfl .• 6/om)
CISLOUCTU
r:
~
7 1 O O 6 8 2 2 5 í
SUMA SLOVOM
SUMA
1100.
CISLO UCTU
PODACIE ZNAKY
KODPROD
EURrc:,tl
1 1 9~
_____ ---.l2
[
WPLATNE V HOTOVOSTI
1023511
POŠTOVÝPOUKAZ NA ÚČET
OKR PEC
. 9 ~ gg
tSU BySbiCa 1
'of(
803 $
)Gi
MoLekuLárna-medicínske
REFERENCNÉ GISLO
centrun
O O O O 3 3 8 7 5
$PECIFICKY SYMBOL
ADRESAT
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
ODOSIELATE L
Molekulárno-medicínske
SPRAVA PRE ADRESATA
VLárska
83101
uL.
3 - 7
BratisLava
CITACIA ZONA - NEVPISUJTE ZIADNE UDAJE'
centrum
Vlárska ul. 3 - 7
R3101
Bratislava - Nové Mesto
11111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
36000000002000411108813071006822520308000000119651
- Nové
Me
Download

Faktúra T-mobile - Telefónne poplatky - MMC