Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
podľa § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI:
Obchodné meno a právna forma:
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:
Slovenská republika
Sídlo: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
2.
CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY
2.1. Názov produktu:
CESTOVNÉ POISTENIE V ZAHRANIČÍ EUROTRAVEL-online
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre
cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2
(ďalej len VPP 395-2).
2.2. Poistný produkt – popis poistenia:
2.2.1. Poistné riziká:
Cestovné poistenie s výnimkou výluk vyslovene uvedených vo
VPP 395-2 je možné dojednať na:
a) Základné poistenie – poistenie liečebných nákladov - kryje
liečebné náklady, ktoré vzniknú v prípade náhleho ochorenia
alebo úrazu poisteného v zahraničí.
b) Voliteľné pripoistenia - poistenie sa vzťahuje okrem
základného poistenia liečebných nákladov aj na ďalšie
doplnkové voliteľné poistné riziká:
ba) poistenie batožiny – kryje batožinu a veci osobnej
potreby, určené pre cesty a pobyt poisteného v zahraničí,
bb) úrazové poistenie – kryje úrazy (smrť následkom úrazom
a trvalé následky úrazom), ktoré poistený utrpí pri ceste
a pobyte v zahraničí,
bc) poistenie zodpovednosti za škodu – kryje voči
poistenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s
činnosťou alebo vzťahom k inej osobe na zdraví,
usmrtením alebo poškodením, zničením, stratou veci,
2.2.2. Všeobecná charakteristika poistného plnenia:
Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na poistné
plnenie za podmienok uvedených vo VPP 395-2 a/alebo ďalších
ustanoveniach poistnej zmluvy/návrhu poistnej zmluvy.
2.2.3. Výhody produktu:
a) produkt s možnosť voľby:
aa) dĺžky doby poistenia (1-365 dní)
ab) pripoistení – batožina, úraz, zodpovednosť za škodu,
ac) územného krytia (Európa, svet),
ad) pripoistenia manuálnej práce, zimných športov,
ae) pripoistenia rizikových športov a športových súťaží,
b) účinnosť poistenia okamihom uzavretia poistnej zmluvy (za
predpokladu súbežného zaplatenia poistného),
c) doplnkové asistenčné služby s celosvetovým pokrytím,
poskytované 24 hodín denne po celý rok - v prípade, že
poistený nebude schopný zaplatiť účty za náklady spojené s
ambulantným liečením, alebo ak potrebuje radu či pomoc, má
k dispozícii asistenčnú službu Coris, po kontaktovaní ktorej
postupuje podľa jej pokynov; pri hospitalizácii a prevoze
domov poistený musí bezodkladne kontaktovať asistenčnú
službu Coris,
d) možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez asistenčnú
službu Coris ako aj cez centrálny dispečing škôd (nonstop
služba),
e) možnosť platby prostredníctvom „Cardpay“ (platobnou
kartou), ďalej prostredníctvom „Sporopay“ (internetbanking
Slovenskej sporiteľne, a.s.) alebo prevodným príkazom v
ktorejkoľvek banke,
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
CENTRÁLA - Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
2.2.4.
Výluky z poistenia alebo podmienky za ktorých je
poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie:
Poisťovateľ kráti poistné plnenie alebo nenahradí za poisteného
škodu podľa ustanovení výluk uvedených vo VPP 395-2.
2.3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poisteného:
Ak poistné nebolo uhradené, poistenie nevznikne. Poistenie
vzniká najskôr až zaplatením poistného. Ak bolo poistné
zaplatené až po 31. dni doby poistenia (24:00 hod.
stredoeurópskeho času) alebo ak bolo zaplatené až po dni konca
poistenia, poistenie nevznikne a poisťovňa vráti zaplatené
poistné poistníkovi späť.
2.4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú
zahrnuté v cene poistenia a poplatky s nimi spojené a
spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene:
Ak zanikne poistenie pred koncom poistnej doby, potom môže
poisťovňa v odôvodnených prípadoch vrátiť nespotrebované
poistné, len ak ide o poistné za 7 a viac dní a za podmienky, že
nenastala poistná udalosť. Poplatok za spracovanie je 3 % z
vrátenej sumy, minimálne však 3,32 EUR.
2.5. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a
vypovedania poistnej zmluvy:
Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych
predpisov poistenie zaniká aj v prípadoch definovaných vo
VPP 395-2. Pri vedomom porušení povinností uvedených v
ustanoveniach § 793 Občianskeho zákonníka môže poisťovateľ
od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo
môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú
skutočnosť zistil; inak právo zanikne.
2.6. Spôsob vybavovania sťažností:
Sťažnosti sa zasielajú písomne na adresu sídla poisťovateľa
uvedenej v ods. 1 tejto informácie. Zo sťažnosti musí byť zrejmé,
kto ju podáva. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej
osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, predmet
sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Poisťovateľ posúdi
doručenú sťažnosť a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
sťažnosti oznámi osobe podávajúcej sťažnosť svoje stanovisko k
doručenej sťažnosti. V prípade, že vybavenie sťažnosti vyžaduje
obdobie viac ako 30 dní, je možné túto lehotu predĺžiť a
sťažovateľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný.
2.7. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej poistnej
zmluvy:
Spravujú sa právnym poriadkom SR, najmä Občianskym
zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Daňové práva a povinnosti majúce súvislosť s
poistnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3. UPOZORNENIE POISTNÍKA
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah
práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej
zmluvy a nenahrádzajú všetky informačné povinnosti ustanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo
sprostredkovaní poistných produktov a je ďalším nástrojom na
zvyšovanie úrovne informovanosti klienta o povahe a rozsahu
poistného produktu.
Táto informácia o podmienkach uzavretie poistnej zmluvy/návrhu
poistnej zmluvy bola schválená a je účinná od 01.01.2015.
Infolinka 0800 11 22 22 I www.kpas.sk
Download

Informáciou o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy