,~UNÁLNA
VIENNA
poisťovňa
INSURANCE
NAŠE 18S-ROČNÉ
SKÚSENOSTI,
VAŠA ISTOTA
v'IENNA INSURANCE GROUP
24931-3101
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Kóšice
Hlavná 7
040 01 Košice 1
GROUP
170-PM-AV
Základná škola s MŠ Hrabkov
Hrabkov 35
082 33 Chminianska Nová Ves
Sprostredkovatel' predaja: 2700106016
Ing. Liskayová Mária
Tel. kontakt 055/6227928,7936,7957
Poistná zmluva číslo 6808012204 / číslo návrhu
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku
Bratislava, 22.03.2011
0100014966
Vážený klient,
dovol'ujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej
23,59 EUR /710,67 SKK za obdobie od 21.04.2011 do 21.04.2012.
poistnej
zmluvy
je
dňom
21.04.2011
splatné
poistné
vo výške
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte
správny variabilný
symbol 6808012204 a konštantný
symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
V súlade s § 2 ods. 3) Zákona Č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách
po prepočte podl'a konverzného
kurzu zaokrúhlujú na dve desatinné miesta na najbližší euro ce nt podl'a pravidiel ustanovených
osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.
Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom
KOMUNALNApoisr"""a, u. 'v1ennaInsurance Gra.sp
Slefénlkova
8, 811 05 Bratislava 1
lČO. 315 95545lé
DPH: SK2021097089
-261).
Ak ste poistné medzičasom
už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho
vybavenia
sa prosím obráťte na príslušnú
pobočku
správy alebo nás kontaktujte
na ktoromkol'vek
našom obchodnom
mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, pripadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Dexia banka Slovensko a.s., 0178195386/0900
SLSP, a.s., konštantný symbol 3558_
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 81105 Bratislava 1, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021 097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka 3345/B
1~
JPO~A
Plaťte
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACí lÍSTOK
iba
na
pošte
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
i~
lPOsTA
Sfovenská pošta, a s" Partizánska cesta 9. 975 99 Banská Bystrica
ap. vOR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl, č, 803/5
ičo- 36631124, It DPH: SK2021879959
OKR. PEČ.
1
SUMA
_
[
PODACIE ČíSlO
POD.
ets.
EUR~cen:l
= 2 3~
[PREDČiSLlEÚČTU=Č~SLO~ČTUO
2
O
2
2
O O
KÓD BANKY
,
KÓD PROD.
38
ADRESÁT
59
=23=
ČiSLOÚČTU
KÓD BANKY
K. SPRAC.
8
O
O
Dvadsaťtri===
1 2 2
O
4
EUR
59
cent
ODOSIELATE!:.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
5 B atislava 1
cent
ZákLadná
REFERENČNE ČiSLO
škoLa
S
MŠ
Hrabko
VARIABILNÝ SYMBOL
3
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
7 O 5 5 787
V
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
ADRESÁT
KOMUNÁLNA
poisťovňa,
Vienna Insurance Group
Štefánikova 8
811 05 Bratislaya 1
1:
a.s. j,
r
~,
5 1 6 2 2
O
6
O
D
2
1
O 4 2
O
1
1
D
O
2
1
O 4
O 1
2
~,
~,
.'
ODOSIELATE!:.
1
O
O
SPRÁVAPREADRESÁTA
2
Hrabkov
082 33
35
Chminianska
ČiTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!
Základná škola s MŠ Hrabkov
Hrabkov 35
08233 Chminianska Nová Ves
,
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
38000000001200222008560068080122043559300000023596
81
VARIABILNÝ SYMBOL
5 9 6 8
560
PODACIE ZNAKY
'SUMA
SLOVOM
(c""",<Ned'. č;slom)
KONŠT. SYMBOL
Nov
Download

,~UNÁLNA POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET 8 O 1 2 2 O ZákLadná