PLATOBNÝ DOKLAD
7284 / 7284 / O / O
Dodávater:
Platiter:
UNIQA poist'ovňa,a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIG:
-
------
IČO:
00653501
IČO:
DIČ:
2021096242
Obec Petrovce
DIČ:
IČ DPH: SK7020000229
IČ DPH:
27
Telefón:
094 31 Hanušovce nad Topľou
16.09.2014
21.10.2014 Adresát:
7263000065
3558
10725095
2625130285/1100
1111111II 11111111111 1111111111 111111111
04-3-9596-0007675
SK29 1100 0000 0026 2513 0285
TATRSKBX
Obec Petrovce
094 31
00332674
2020630315
SK2020630315
1Jh"
5
Hanušovce nad Topľou
Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B
Spol. Kód položky
Text položky
UNl-QA 7263000065
Poistné za obdobie 21.10.2014 . 21.10.2015
Číslo poistnej zmluvy: 7263000065
Produkt: úrazové poistenie
Kontakt:UNIQA poisťovňa, a.s., Prevádzka poistenia osôb a bankoobchodu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 1
tel: 0850 111 400
Spolu s DPH:
o
16 80
o OO
Spolu k úhrade:
Cena s DPH v EUR
DPH v EUR
Cena bez DPH
DPH %
16 80
16,80
Vážený klient,
1CL
doklady k úhrade poistného a oznámenia
k vašlm poistným zmluvám môžete
dostávať ELEKTRONICKY!
UNIQA
Ak máte záujem a súhlasfte so zasielanfm týchto dokladov mailom,
zaregistrujte sa na www.uniqa.sk
s uvedenfm tohto S·miestneho kódu
(
60843112 )
~~~Ú
Ďakujeme, že spolu s nami šetrtte naše lesy.
Vaša UNIQA
Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona Č. 222/2004 Z.z. o DPH (§ 71 ods. 1, posledná veta).
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACi LISTOK
Plaťte
iba na pošte
Slovenská pošta, a. S., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystnca
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č, 8031$
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
J~
PODACIE ZNAKY
PODACIE CISLO
POD.Cls.
SI
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA
OKR PEC.
1
EUR
cent
SLOVOM
Šestnásť
K
CISLO ÚCTU IBAN
2
9
80
===============================
o
6
2
5
O
O
3
(vyplflajte zľava
v prvom nadku
KÓD PROD.
36
SUMA
EUR
cent
16
80
CISLO ÚCTU IBAN
SK2911000000002625130285
VARIABILNY SYMBOL
72 63 O O O O 6 5
SPECIFICKY SYMBOL
107 2 5 09 5
ADRESÁT
UNIGA
Lazaretská
15
820 07
BratisLava
a.s.
27
27
SPECIFICKY SYMBOL
072
5
095
Obec
Petrovce
REFERENCNIOCISLO
1
(7284/7284)
poisťovňa,
6
ODOSIELATEĽ
a. s.
Lazaretská 15
820 07 BratisLava
O
iil
1 3
9 2
SPRÁVAPRE ADRESÁTA
094 31
Hanušovce
nad
I
~OD~O~S~IE~LA~T~E~Ľ------------------------~~I----------------------------~~--~--------~--~--~----------------------------
Obec
J
Petrovce
1/f .~ .?O lY
CITACIAZÓNA - NEVPISUJTE ŽiADNE ÚDAJE!
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Toptou
Download

1Jh" - obecpetrovce.sk