Faktúra (Daňový doklad) č.: 1110905845
Dodávateľ:
Platiteľ (sídlo spoločnosti):
SWAN, a.s., Borska 6, 84104 Bratislava, Slovenska republika
Obec Jarabina
Jarabina, 065 31 Jarabina, Slovenská
IČO: 00329932
tel.:+421 650 123456, fax:+421 235000799,
[email protected]
IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, ICDPH: SK2020324317
0001016149
republika
OR OS Bratislava l, Vlozka C.: 2958/B
Tatrabanka:
2620726338 / 11OO
Dexia:
8603889001 / 5600
.ČSOB:
25717083 / 7500
Adresát: 0001016149
5
Dátum vystavenia:
05.09.2011
Dátum dodania:
05.09.2011
19.09.2011
Splatnosť
do:
Variabilný
symbol:
7700016132
Číslo zmluvy:
amtell13837h
0001016149
Číslo zákazníka:
Fakturujeme
P.Č.
Obec Jarabina
Jarabina
06531 Jarabina
Slovenská republika
Vám v EUR:
Kód položky
Popis
Fakturačné obd~O
Jednotková cena
bez DPH
Minúty
hh:mm:ss
Počet
08...2011 - 3 ~0_82.0JJ
1 H02200
Fakturácia sa služby
2 H99208
Hovorné - 8/2011
Sadzba DPH
I
20%
0,00
_._-_. --------·------,------'---,---·---:,---:+------:------'::-:-:-1
Zľavy
Zaklad DPH'
0,00
30,68
Sadzba DPH
30,68
20%
I
výstupna DPH
I
j
36,82
SumakúhmdevEURI
Kde?
Prostredníctvom
formulára
na domovskej
stránke
www.max.sk.
Plaťte
iba
·Zl·
na
POD.
PODACIE ČíSLO
~/k"uPH:
SK202OJ24311
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
pošte
r
S
-
UMA
OKR. PEČ.
Slovenská pošta, a s., Partcanske cesta 9.975 99 Banske Bystrica 1
žap. v OR OS Banská Bystrica. II odd. Sa. vl. Č. 803/5
IČO: 36631124. IC DPH: SK2021879959
36,82
~.~~~,:.s..
SWA~·~jr~
i~~~~&Iava
telefonicky
na 0650 123 456 alebo mailom na [email protected]
POŠTOvY POUKAZ NA ÚČET
PODAci lÍSTOK
30,68
Suma s DPH
6,14
ŠETRITE ČAS, PENIAZE A PAPIER: BEZPLATNE SI AKTIVUJTE ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU!
!.'OSTA
t-I
20%
30,68
Medzisúčet
.~
Celkom bez DPH
čís.
3
EU:g
r;RO~l
~
O 7
[PREDČíSUEÚČTU=~íSl~ÚČ~
2
6
3 3 8
KÓD BANKY
.'
VÝPLATNE V HOTOVOSTI
ADRESÁT S W AN,
cent
KOD BANKY
VARIABILNÝ SYMBOL
8
7
7 O O O
6
EUR
ODOSIELATEĽ
a. s .
~
36
82
2620726338 i
1100
7700016132,
ČISlO ÚČTU
O
VARIABILNÝ SYMBOl--------,
~~~~~~~Tridsaťšesť========================================
36
SUMA
O O O 3
PODACIE ZNAKY
KÓDPROD.
KONŠT. SYMBOL
Borská 6
841 04 BratisLava
K. SPRAC.
3
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
Obec
REFERENČNE ČíSLO
4
6
3
Jarabina
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
ADRESÁT
SWAN, a.s.
Borská
6
841 04 BratisLava
Jarabina
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
S
P
L
A
T
O
9
N
O
S
2
O
Ť
D
O
065 31
9
Jarabina
ČíTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE Ž.IADNE UDAJE!
a
lllUllli ft III
3 2
82
cent
Download

Faktúra SWAN, zverejnená 17.9.2011