PLATOBNÝ DOKLAD
7285 / 7285 / O / O
Dodávateľ:
Platiteľ:
UNIQA poist'ovňa,a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
Bankové spoienie:
IBAN:
BIC:
--=
-
IČO:
00653501
IČO:
DIČ:
2021096242
Obec Petrovce
DIČ:
IČ DPH: SK7020000229
IČ DPH:
Telefón:
27
094 31 Hanušovce nad Topľou
16.09.2014
21.10.2014 Adresát:
7263000066
3558
10725095
2625130285/1100
111111111111111111111111111111111111111
04-3-9596-0007676
SK29 1100 0000 0026 2513 0285
TATRSKBX
Obec Petrovce
094 31
-
00332674
2020630315
SK2020630315
1~
5
Hanušovce nad Topľou
Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B
Spol. Kód položky
UNlOA
Text položky
DPH %
Cena bez DPH
DPH v EUR
Cena s
Poistné za obdobie 21.10.2014 - 21.10.2015
Čislo poistnej zmluvy: 7263000066
Produkt: úrazové poistenie
Kontakt: UNlOA po st'ovňa , a. s., Prevádzka poistenia osôb a bankoobchodu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 1
tel: 0850 111 400
o oo
Spolu s DPH:
o
18 12
Spolu k úhrade:
7263000066
DPH v EUR
í
18 12
18,12
Vážený klient,
iQ..
doklady k úhrade poistného a oznámenia
k vaším poistným zmluvám môžete
dostávať ELEKTRONICKY!
UNIQA
Ak máte záujem a súhlasfte so zasielanfm týchto dokladov mailom,
zaregistrujte sa na www.uniqa.sk
s uvedenfm tohto S-miestneho kódu
(
60843112 )
~~0Jv
Ďakujeme, že spolu s nami šetrlte naše lesy.
UNIQA
Vaša
Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH (§ 71 ods. 1, posledná veta).
.~
PO$TOVÝ
lPOsTA Plaťte
POUKAZ NA ÚČET - PODACi LIsTOK
iba
na pošte
Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystnca
Zap. v OR OS Banská 8yslnca, v odd. Sa. vl. Č. 803/$
ICO~ 36631124, IC DPH; SK2021S79959
J~
PODACIE ZNAKY
OKR. PEC.
1
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
,SUMA
EU~l.cen:l
I
POD. ets.
PODACIE CISLO
1 811
=
K·1SPRTAC."K
21
,2
SL:..l
10
Ol
SLOVOM
EUR
Osemnásť
===============================
cent
12
(centy uveďte člslom)
CISLO ÚCTU IBAN
I
36
ADRESAT
EUR
cent
18
12
CISLO ÚCTU IBAN
SK2911000000002625130285
VARIABILNÝSYMBOL
7263 O O O O 66
$PECIFICKÝ SYMBOL
107 2509 5
ADRESÁT
Lazaretská
15
820 07 BratisLava
a.s.
I r7
(728517285)
UNIGA poisťovňa,
Lazaretská
15
820 07
BratisLava
I
072
5 581
27
5 095
Obec
1
~
1
3
9
Petrovce
2
SPRÁVAPRE ADRESATA
094 31
L
Hanušovce
nad
i:
CITACIAZÓNA - NEVPISUJTE tiADNE UDAJE!
Petrovce
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
510{>
KON$T SYMBO~
ODOSIELATEĽ
a.s.
~OD~O~S~IE~LA~J~E~Ľ------------------------~~----------------------------~--~--------~~--~------------------------------)
Obec
2 6 3 O O O O 663
REFERENCNÉCISLO
i,
27
31 O 2 8
$PECIFICKÝ SYMBOL
(7285/7285)
poisťovňa,
O O 00010026125
VARIABILNÝ SYMBOL
I
KÓD PROD.
KÓD~~tBY
SUMA
UNIGA
1
(vyplr"lajle zľave
v prvom riadku
VÝPLATNÉV HOTOVOSTI
o
S K 2
TopĽou
l
Download

1~ UNIQA i: - Obec Petrovce