52987-17652
52987-13015
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Žilina
Uhoľná 1
010 01 Žilina 1
Kooperativa
VSENNA iNSURANCE GROUP
CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka
Centrálny d i s p e č i n g š k ô d 0850 111 577
Zo zahraničia 00421 (2) 5728 1670
hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách
2 0 DEC. 2010
150-PM-AV
Obec Rakovo
Príbovce 1
038 42 P r í b o v c e
IČO: 00647365
K o n v e r z n ý kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Sprostredkovateľ predaja: 2510606810
Hubcejová Beáta
Odd. prevádzky 041 /5033103, fax: 041 /5033129
Bratislava, 14.12.2010
Poistná zmluva číslo 6535938799 / číslo návrhu 0405005578
Avízo na úhradu poistného
Produkt 40 - Poistenie podnikateľov zapísaných v živnostenskom registri
Vážený klient,
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej
301,60 EUR / 9 086,00 SKK za obdobie od 10.01.2011 do 10.01.2012.
zmluvy je
dňom
10.01.2011
splatné
poistné vo výške
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte s p r á v n y variabilný s y m b o l 6535938799 a konštantný
symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
V súlade s § 2 o d s . 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení m e n y e u r o v Slovenskej republike, sa konečné s u m y v eurách
po prepočte p o d ľ a k o n v e r z n é h o k u r z u z a o k r ú h ľ u j ú na d v e desatinné miesta na najbližší e u r o cent p o d ľ a pravidiel u s t a n o v e n ý c h
o s o b i t n ý m p r e d p i s o m . Po 1.1.2009 je h o d n o t a uvedená v S K K len informatívna.
Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom
Kooperativa
V Í E N N A INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 115
ACEMTOBA ŽILtHA
j :.:::;,Fjij T. 011) 01
Ján Strjcek, riaditeľ agentúry
,k ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek
ašom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s.,
029706001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VÚB, a.s., 4804915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.
DOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Okresný
úd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319
Plaťte
1 Rl?j POŠTOVÝ POUKAZ MA UCET
S S S PODACÍ LÍSTOK
iba
na
pošte
POŠTOVÝ POUKAZ NA UCET
OKR. PEČ.
Slovenska pošta, s. s . Pa-1i2ánsks ;ss:as, 375 93 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS e^sksBvsíiiCa.vodd. Sa, vi. č. 8C3/S
IČO: 36831124. !C DPH: SK2C21S79359
=
POD. ČiS.
PODACIE ČÍSLO
•PREDCISLIEUCTU-
r KOD BANKYPODACIE ZNAKY
.WLffil^VriOTOVOSTI
KOD SLUŽBY
10.01.2012
KOD PROD.
00
38
EUR
J'-HG.rX-C S"!.-20u
ADRESÁT
"6535938799
UUUZ3TOTST
K O O P E R A T I V A poisťovňa, a.s.Ij
Vienna Insurance Group
Stefanovičova 4
8 1 6 23 Bratislava 1
Obec Rakovo
SUMA SLOVOM
K. SPRAC
i—K.SL-
10 0
-KONST. SYMBOL—r-VARIABILNÝ SYMBOL
3
REFERENČNÉ ČÍSLO
3
5 5 9
ODOSIELATEĽ
Obec Rakovo
1 4 8 1 9 9 9
ŠPECIFICKY SYMBOL
0 0 0 2 8 7 0 5 8 7
Pri bovce 1
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
OD
1 0 0 1 2 0 1 1
D0
1 0 0 1 2 0 1 2
K. PHOD.:
3 8
0 1 7 5 1 2 6 4 5 7
Tristojeden===
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Stefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
ent
= 301 =
60 °
UTTTTTSTST
TT91T0
V Á F . : A 5 ; L N V SYMBOL
0 9 0 0
301 60
038 42
Príbovce
Download

Kooperativa