Telefonny zoznam
Dodavatel':
Slovensky telefonny zoznam s.r.o.
Feriencikova 18
811 07 Bratislava
FAKTURA c.130200301
OdberateF:
ICO: 44759932
DlC: 2022819315
lCDPH:SK2022819315
Telefon: 02/446 381 61
Po-Pa 9.00-17.00 hod.
E-mail: [email protected]
Banka:
IBAN:
Cislo uctu:
3f
DlC:
1C DPH:
OBECNY URAD
Cerova 104
906 33 Cerova
Tatra banka, a.s.
SK71 1100 0000 0029 2487 5922
2924875922
Kod banky:
Forma uhrady:
1100
Prikazom
Datum vyhotovenia:
Datum splatnosti:
Dcitum vzniku dahovej povinnosti:
11.04.2013
21.04.2013
1170456T3
Variabilny symbol:
130200301
0308
Konstantny symbol:
DPH
Cena %DPH
Oznacenie dodavky
EUR Celkom
Sluzba zaistenia prioritnej inzercie v oborovom a abecednom zozname Slovensky telefonny zoznam 2013 za
obdobie 21.3.2013 - 20.6.2013 podFa zmluvnych podmienok.
0,00
0,00
99,50
0%
10%
20%
99,50
Sucet
0,00
19,90
0,00
0,00
119,40
19,90
119,40
119,40
SPOLU NA UHRADU
OBECNY URAD CEROVA
1 5 -04- 2013
Podacie 6isio:
Cislo spisu;
Pritohy/listy:
Vybavuje;
Spolodnosf Slovensky telefonny zoznam s.r.o. je zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu v Bratislave I, oddiel Sro, vlozka cislo: 58259/B.
Rekapitulacia v EUR:
Zaklad v EUR
Sadzba
0,00
0%
0,00
10%
99,50
20%
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
19,90
0,00
119,40
Slovensky tele!
ms,r,o,
tislava
|
|
Download

Telefonny zoznam