,
---
Skola
Nazov:
Sidlo organizacie:
Bankovespojenie:
Cislo uctu:
Hotelova akademia, Stefanikova 28, Humenne
Stefanikova 28, 066 01 Humenne
Dexia banka Slovenskoa.s.,pobocka Humenne
8906473003/5600
ItO:
DIC:
17078393
2021217231
It DPH:
Tel./fax:
057/7752394
v zasmpeniriaditel'kouIng. Gl6riou Michalidesovou
a
Organizacia
OM:
Sidloorganizacie:
Bankovespojenie:
Cislo uctu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Tel./fax:
v zasmpeni
PIZZA BOWLING
LIGI, s.r.0.
Laborecka 1854/15,066 01 Humenne
SLSP Humenne
046351680/0900
43 978 312
2022537561
0907949243,0917127616
Jan Litvak
ako zrnluvne strany uzatvAraju tuto dohodu 0 zabezpeceni praktickeho vyucovania Ziakov
Hotelovej akademie v zmysle § 43 ods. 12 zakona c. 245/2008 Z. z. 0 rychove a vzdelAvani
(skolsk)r zakon) a 0 zrnene a doplneni niektorych zakonov:
I.
Predmet dohody
Organizacia sa zavazuje umoznit' ziakom skoly vykonavat' prax v sulade s touto dohodou,
vytvorit' k tomu potrebne podmienky, zabezpecit' instruktorov, aka i dodrZiavat' d'alsie
povinnosti vyplYvajuce z tejto dohody. Praktickeho vyucovania -praxe a odbomeho rycviku
sa zUcastniaziaci 2,3. a 4. rocnika.
II.
Zakladne otazky organizacie odbornej praxe
1. Ziaci praktickeho vyucovania budu vykonavat' plaCe podl'a platnych ucebnych osnov.
Druhy cinnosti vypl)'vaju z profilu absolventa v odbore 6323 6 hotelova akademia, vodbore
6444400 caSnik, servirka a v odbore 6445400 kuchar.
2. Prax, ktora sa uskutocnuje cvicnou pracou, budu iiaci vykonavat' samostatnena
zabezpecenom
pracoviskuPIZZA BOWLING.
3. Prax bude vykonavana v casovom rozvrhu 5 pracovnych dni v tYzdni (v case skolskeho
vyucovania) 6 hodin define. Prakticke vyucovanie zacina najskor 0 7.00 hodine a trva
najneskor do 20.00 hodiny. V pripade potreby sa bude casovYrozvrh prisposobovat' potrebam
odbytovYch pracovisk organizacie.
4. Skola zabezpeci prakticke vyucovanie v sulade s ucebnymi osnovami. Organizacia sa
zavazuje zabezpecit', aby prax prebiehala v sulade s ucebnYmi osnovami.
5. Pocet ziakov, ktori sa zucastnia praktickeho vyucovania bude konkretizovany na zaklade
aktualnych momosti zmluvnych stran priebeme. Rozpis ziakov na jednotlive dni pripravi
ucitel' odbomeho predmetu -prax. V pripade potreby sa bude riadit' operativne.
6. Pre uspesnevykonanie odborneho rycviku zabezpeci organizacia 1 instruktora v sulade s §
10 zakona c. 184/2009 Z.z. 0 odbornom vzdelavani a priprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov .
7. Ziaci, ktori sa zucastnuju praktickeho vyucovania maju jednotne vkusne oblecenie
s oznacenim skoly, ktorU navstevuju.
8. Ziaci praktickeho vyucovania su povinni respektovat' pracovny poriadok organizacie,
s ktorYrn budu instruktorom oboznameni.
9. Za ziakov su zodpovedniucitelia odbomehopredmetuprax a MaV
III.
Pracovne podmienky
1. Organizacia sa zavazuje zabezpecit', aby pracovne podmienky ziaka skoly pri vYkone praxe
podl'a tejto dohody boli v sulade najma s ustanoveniami Zakonnika prace
v platnom zneni, ktore upravuju pracovny cas, cas odpocinku, bezpecnost'a ochranu zdravia
pri praci, starostlivosti 0 zamestnancaa pracovne podmienky zien a mladistv)rch.
2. Urganizacia sa zavazuje umoznif ziakom skoly vykonavajucemu u nej prax podl'a tejto
dohody stravovanie za rovnakych podmienok ako svojim zamestnancom.
IV.
Hygienicke podmienky
1. Urganizacia sa zavazuje zabezpecif, aby hyglenicke podmienky pri vykone praxe podl'a
tejto dohody boli v sulade s poziadavkami zo vseobecnezavaznych pravnych predpisov na
hygienu plaCe.
2. Organizaciasa taktiez zavazuje poskytnut' ziakovi vhodne priestory na prezliekaniea
poskytnut'mu zakladnehygienickeprostriedky.
v.
Zakladne otazky BOZP
1. Organizacia sa zavazuje organizovaf cinnosti v ramci praktickeho vyucovania na
svojich pracoviskach v sulade s poziadavkami vseobecne zavaznych pravnych predpisov na
bezpecnosf a ochranu zdravia pri praci a to zakona c. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len "zakon 0 BOZP").
2. Fred zaciatkom prace oboznarni zodpovedny zamestnanec organizacie spolocne
s ucitel'om praxe urcenym skolou ziakov so zakladnymi otazkami BOZP a urobia
preskolenie ziakov skoly 0 otazkach BOZP.
3. Organizacia sa zavazuje postupovat' pri evidencii, registracii a hlaseni pracovnych Urazov
v sulade s platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Ku dfiu uzavretia tejto
dohody je tYmto vseobecne zavaznym pravnym predpisom zakon 0 BOZP s vykonavacimi
predpismi a to vyhlaskou MPSVaR SR c. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor
zaznamu 0 registrovanom pracovnom uraze. Skola sa zavazuje bezodkladne pisomne
oznamit' organizacii kaZdy fuaz svojho ziaka (vratane drobneho poranenia), ku ktoremu
malo dojst' na pracoviskach organizacie, 0 ktorom sa skola dozvie a ktory nebol nahlaseny
veducemu prislusneho pracoviska organizacie. Skola je povinna preukazne oboznamit' ziakov
0 povinnosti hlasenia kaZdeho Urazu na prevadzke organizacie.
4. Ziak mazevykonavat'tenprace,ktore mu nie su zakazane,
VI.
Pravo kontroly
Opravneny zastupca skoly maze vykonavat' kontrolu vykonu praktickeho vyucovania
podl'a tejto dohody na prevadzkovejjednotke organizacie.Organizaciasa zavazujetakuto
kontrolu umoznit' na zaklade povolenia vstupu. Pri zmene kontaktnej osoby je nova
osobavykonavajuca kontrolu povinna preukazat'sa takymto povolenim vstupu.
VII.
Informacna povinnost"
1. Zmluvne strany sa zavazuju vzajomne sa vcas infonnovat' 0 vsetk'fch podstatnych
skutocnostiach tykajucich sa realizacie tejto dohody, a to najrna 0 skutocnostiach vYslovne
uvedenych v tejto dohode.
2. Skola sa d'alej tiez zavazuje bezodkladne pisomne informovat' organizacie 0 nedostatkoch
v oblasti BOZP, hygieny prace a inych zistenych nedostatkoch, iYkajucich sa podmienok
rykonu odbomej pripravy u organizacie podl'a tejto dohody.
VIII.
Dalsie povinnosti zmluvnych stran
1. Skola sa zavazuje poucit' ziaka 0 ochrane majetku a 0 nasledkoch v pripade poruSenia
povinnosti k ochrane majetku, 0 zodpovednosti za skodu sposobenu na praxi.
IX.
Kontaktne osoby
1. Zmluvne strany sa dohodli, ze bezna realizacia tejto dohody bude zabezpecena
prostrednictvom kontaktnej osoby. Kontaktna osoba vsak nie je opravnenana zmenuani
skoncenietejto dohody.Kontaktnouosobouza skoluje Ing. JurajMoscak.
2. Zmluvne strany sa zavazuju vzajomne, vcas sa informovat' 0 zmene kontaktnej osoby
ci kontaktnej adresy. N epriazni ve dosledky nesplnenia tejto povinnosti nesie ta zo stran,
ktora tuto povinnost' poruS!.
x.
Cena a platobne podmienky
1. Organizacia uhradi na podporu rozvoja vychovno-vzdelavacejcinnosti Hotelovej
akademie na lIcet Dexia banka Slovensko a.s., pobocka Humenne c. 8906473003/5600
ciastku54,00 £.
2. Hotelova akademia bude fakturovat' financnu ciastku mesacne dopredu, pred nastupom
iiakov na prakticke vyucovanie. Platba mus} byt' zrealizovana do 25. diia kalendarneho
mesiaca, ktory predchadza kalendarnemu mesiacu, za ktory sa platba uhradza.
3. Odmena ziakom za produktivnu pracu, bude vyplacana vo ryske minimalne 1,00 £ za
1 hodinu prace. 0 jej priznani a ryske rozhodne ucitel' praxe a veduci strediska organizacie.
XI.
Trvanie dohody
1. Tato dohodasauzatvarana dobu urcitti s ucinnost'ouod 06.09.2011 do 28.06. 2012.
2. Prakticke vyucovanie bude zabezpecovane podl'a platnych osnov. V pripade potreby
vyPomoci ziakov v dobe prazdnin pocas skolskeho roku a ich prejavenemu zaujmu budu
osobitne oceneni.
'
XII.
Zaverecneustanovenia
1. Zastupcovia oboch zmluvnych stran prehlasuju, ze si mto dohodu pozome precitali a
s jej obsahomsUhlasia,je prejavomich slobodneja vaznejvole. Na dokaztoho k nej pripajaju
svojepodpisy.
2. Tato dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplaroch, z ktorych po jednom obdrZl kaida zo
zmluvnych strano
3. Tuto dohodumoZnomenit' ci dopinat' ten pisomnoudohodouobochzmluvnychstran,inak
su zmenyci doplnkyneplatnea neucinne.
4. Zmluvne strany sa dohodli riesit' pripadne spome otazky, ktore vzniknu v priebehu
odbomej praxe, prednostne spolocnYrnjednanim vedenym vol'ou po spolocnej dohode.
5. V pripade, ze by sa niektore z ustanoveni tejto dohody ukazalo neplatnYm, zavazuju sa obe
zmluvne strany nahradit' take ustanovenie ustanovenim platnYm, ktore bude najlepsie
zodpovedat' ucelu tejto dohody a voli zmluvnych stran vyjadrenej pri jej uzavreti.
V Humennom dfia 25. 08. 2011.
III .
DEMIA
A28
06601 HUMENNE
za organizaciu
Download

Skola ItO: 17078393 DIC: 2021217231 PIZZA BOWLING