Faktiro c.
FAKTURA
DODAVATEC:
r
7.
„
ICO: 36371271 DlC: 2020102293
1C DPH:SK20201 02293
PORADCA s.r.o.
Pri Celulozke 40
ODBERATEE:
j£O- 0 0 3 0 4 7 0 1
DjC.
2020662061
1C DPH:
Obec Casta
010 01 Zilina
Penazny ustav:
Prima banka Slovensko a.s
pobocka 010 01 Zilina
Cislo uctu:
3187791001/5600
Hlavna 168
900 89 Casta
Datum vystavenia faktiiry:
18.05.2013
Cislo faktury ( variab. symbol ):
Datum splatnosti faktury:
Datum prij atia platby :
15.10.2013
13.05.2013
Konstantny symbol :
Fakturujeme Vam predplatne periodika "PORADCA 2014"
84049970
0308
ks) : (vyuctovanie zalohovej faktury)
Rozpis poloziek predplatneho:
Poradca 2014 - 13 cisel mesacnika (rozsah cca 3000 stran) + prilohy
Odvody, Cestovne nahrady
Danove vydavky A-Z 2014 - abecedne spracovane vsetky dolezite danove vydavky
a naklady pre podvojne a jednoduche tactovnictvo
E-Poradca (elektronicky Poradca):
Uplne Znenia Zakonov (priebezna aktualizacia)
Vyber zo Zbierky zakonov SR a Financneho spravodajcu
Danove naklady, Vzory zmluv a podani
uctovna osnova, vymeriavacie zaklady, odvody, minimalna mzda
dolezite termlny (danove, odvodove, ...), e-mailove noviny,
Zakony 2014 - zborniky uplnych zneni zakonov (rozsah cca 3800 stran):
I
- danovych a uctovnych
II - z obchodneho a obcianskeho prava
III - socialnych, mzdovych a pracovnych
IV - stavebnych a suvisiacich predpisov
V - pre verejnu a statnu spravu, skoly, obce
VI - k ochrane zivotneho prostredia
Danove priznania za rok 2013 - priloha mesacnika PORADCA so vzormi vyplnenych
danovych priznani pre fyzicke a pravnicke osoby
Uctovna zavierka za rok 2013 - priloha mesacnika
Vsetky uvedene polozky su zahrnute v cene predplatneho.
Cena predplatneho bez zlavy:
49 .28 EUR
Zlava:
-9 .86 EUR
39 .42 EUR
9 .58 EUR
Cena predplatneho bez DPH :
Naklady na distribuciu bez DPK:
Cena bez DPH celkom:
DPH 20
% celkom:
Cena s DPH celkom
(zaokr.) :
49 . 00 EUR
9 . 8 0 EUR
58 .80 EUR
Uhradena z aloha :
29 . 4 0 EUR
K uhrade celkom:
29 .40 EUR
i*O R ADC A t*1P^ G*^*^**^ •
A t1 n
O
U nl
" '?iM'^^'
*•
i,
Vybavuje : J. Obertova
Informacie na c. tel. : 0417 5652 871,7,9, fax: 04 1/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 091 1 193 135, www.poradca.sk, E-mail : [email protected]
Tato faktiira je poslednym uctovnym dokladom za predplatne.
( 1 82 1 70, 362 )
Spolocnost' je zapisana v oddiele Sro, vlozka cislo 12550/L v obchodnom registri Okresneho siidu Zilina
F001 2307851
l U I V l y rlw \,
Foktii
(Danovy doklad)
DodavateFiCharita Modra, n.o.
Trlinska 38
900 81 Senkvice
ICO: 42166390
DIG: 2022705652
1C DPH:
Datum dodania:
30.04.2013
Datum vystavenia: 12.05.2013
Datum splatnosti:
Forma uhrady:
Penazny ustav:
Pobocka:
Cislo uctu:
IRAN:
SWIFT:
30.05.2013
prevodny prikaz
Tatra banky
2629061707/1100
Variabilny symbol:
Konst. symbol:
Cislo objednavky:
Dodaci list 6.:
OdberateF: Obec Casta
Hlavna
900 89 Casta
Slovenska republika
ICO: 00304701
DIG:2020662061
1C DPH:
Prevadzka:
Na zaklade zmluvy Vam fakturujeme za poskytnute opatrovatel'ske sluzby za mesiac april 2013.
Cislo Nazov
Mnozstvo Cena/MJ
JCs DPH
100 Financny prispevok pri oclkazanosti - Monsbergerova
1
179,68
179,68
101 Financny prispevok na prevadzku - Monsbergerova
121,50 h.
0,40
48,60
Rekapitulacia DPH: Sadzba
Zaklad DPH
0
DPH
20%
Zaokruhlenie:
0
Celkom:
228,28
Zaloha:
0
Kuhrade:
228,28 Eur
Dakujerne Vam za objednavku. Pri nedodrzani termfnu splatnosti Vam bude uctovane penale vo vyske
0,5% za kazdy den omeskania.
Tel.cislo:0910788020
Vystavil:
PhDr. Zuzana Bilkova,
J
. . . . ? • fi '-. H r p, •„,\.nu.
Peciatka a podpis: C 1
Prevzal:
Peciatka a podpis
2*084003929-01-02-2
—f \
Ji. v
Nazov a si'dlo ucastnfka:
Obec 6asta
Hlavna 168
90089 Casta
ICO: 00304701
Adresa platitel'a uhrad:
Obec Casta
Hlavna 168
90089 Casta
Udaje potrebnd na uhradu faktury
Tatra banka
2628005850/1100
SSovenska sporitefrsa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Sfovensko
4040444333/3100
So
Variabilny symbol;
0009267824
Suma na uhradu
zafaktQry sT3FK:
Odporucany datum uhrady:
Splatnosffaktury:
02.06 2013 Stav z predchadzajucich
05. 06. 2013 obdot^ s DPH k 22. 05. 2013:
1
Koniec zuct. obdobia:
1T fiR
Deri dodania sluzby:
16,05.2013
Datum vyhotovenia:
22. 05. 2013
H.'a.'i.l D ' J ' f r 1 !' -J!L-uVO!ll p h . b t ! , T l l , . r t v { ' H < l!
,! OM,I i, >.i'i ad/ f iklur pii.itr'< j a~h'i < > t i i .
Zrt uhmdu Vam tfopred d'akujeme.
faktura
* informaciu o vystavenej fakture prostrednictvom SMS,
« pristup k vystavenym fakturam na www.orange.sk/efaktura
- search i vom az 16 mesiacov od ich vystavenia,
* bez poplatku pristup k podrobnemu rozpisu hovorov
pre aktuainu elektronicku fakturu na www.orange.sk/efaktura.
aktivujte si Eiektronicku fakturu:
* zaslanfm SMS spravy v tvare A na 962,
m na www.orange.sk/efaktura,
« prostrednictvom Zakaznfckej linky 905 alebo na ktoromkol'vek
predajnom mieste spolocnosti Orange Slovensko, a.s.
Dalsie vyhody najdete na www.orange.sk/efaktura.
0,00 €
Fnkluro c.
Dodavatel'
2013005
Faktura c.
PETER HORVATH, VODA - UK - PLYN
Prevadzka: Jablonec 70
Objednavka 6.
Dodaci list 5.
900 87 Jablonec 70
SLOVENSKA REPUBLIKA
ICO:
36948187
iCDPH: SK1022777998
Obec CASTA
Hlavna 168
900 89 Casta
DlC: 1022777998
2ivnostensky list vydany dfta 16.11.1998 EV. 6. :2O-98/01684/000,
REG.c. A/1542/98
Tel.: 0905/695415
Datum vyhotovenia
27.05.2013
Odberatel'
Obec CASTA
Hlavna 168
900 89 Casta
ICO:
DlC : 2020662061
00304701
Forma uhrady
Spdsob dopravy
Konistantny symbol
Banka
Poboika
Cislo uctu
SWIFT
IBAN
Dod. a plat. podm.
Fakturujem V£m za vykonane vodoin§taladn§ prace a dodany material
p.e.
K6d polozky
Popis
DPH
%
1
20
PETER H
VODA
Pat, dod. tov./sl.
Datum splatnosti
27.05.2013
10.06.2013
Prevodnym prikazom
0008
Tatra banka, a.s.
Modra
2929858005/1100
TATR SK BX
i/
?-z/r.
Mnozstvo
1,00
Jedn.
Cena za j.
bez DPH
380,00
Spolu
bez DPH
380,00
Zaklad pre DPH: 20 %
Zaklad pre DPH: 10 %
380,00
Celkova suma bez DPH:
DPH: 20 %
DPH: 10 %
Centove vyrovnanie:
380,00
76,00
Celkova fakturovana suma: EUR
456,00
0,00
Podpis a pediatka
Namontovany material je vlastnictvom dodeivatera do zaplatenia faktury. V pripade nedodrzania datumu splatnosti
Vam bude uctovana penalizacia za kazdy jeden den omeskania 0,05 % z fakturovanej sumy.
SpracovanS v programe ALFA - jednoduch6 uctovnictvo, vyrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk
Foht-rat
T a D
Objedn£vka
osdbne
' , . . , . . , , . . , , / ..v,.,f,,,»,,
FAKTtiRA
Datum dodania dodavky fcislo dokladu
D£tum vystavenia
27.5.2013
27.5.2013
Datum splatnosti
032013
Typ platby
27.5.2013
PP
DodavateI:lCO: 40547078 iC DPH: SK 1048334694
Prijemca:
T a D Dalibor Neshoda
Polna 8
900 89 £asta,tel.: 0903 488 310
OBEC CASTA
Hlavna 168
Casta
SK 900 89
ICO: 304701
Odberatel :
OBEC
2623060965/1100
Tatrabanka Modra
Hlavna 168
Casta
SK 900 89
2ivnostensky list vydal Okresny urad v
Pezinku dna 5.2.2003,Spis c.^O 2003/02204/2/DOK.Reg.c. 107-15665
Fakturujeme Vam za prevedene buracie prace kompresorom,Na Vrsku
/ Poziarna zbrojnica / takto:
Celkova cena bez DPH:
165,00.-E
DPH 20%:
33,00.-E
Celkova cena spolu s DPH:
198,00.-E
K uhrade:
198,00.-E
T
Vystavil:
Dalibor Neshoda
DALIBOR
900 89
ICCH054707
Prevzal
Dodavatel'
Hlavna 439
900 89 Casta
SLOVENSKA REPUBLIKA
ICO:
35084901
1C DPH: SK1034650496
Objednavka c.
Dodaci list c.
OBEC CASTA
DIG: 1034650496
Obecny urad
900 89 Casta
OU v Pezinku O2 a OS, c.zivnost. registra: 107-12634
Vvstavil
Strazayova, 0903943587
Tel.: 0903 477878, 033/6495649
Fax: 033/6495649
Datum vyhotovenia
24.05.2013
Forma uhrady
Sposob dopravy
Konstantny symbol
Banka
Odberatel'
OBEC CASTA
Obecny urad
900 89 Casta
ICO:
201317
Faktlira c.
Roman Strazay R & S
DIG : ZAKLK6D ORG.572011
00304701
Pobocka
Cislo uctu
SWIFT
IBAN
Dod. a plat. podm.
Pat, dod. tov./sl.
24.05.2013
Prevodnym prikazom
Datum splatnosti
07.06.2013
0008
Tatra banka, a.s.
Modra
2622060445/1100
TATR SK BX
Fakturujem Vam:
P.c.
1
Kod polozky
Popis
OPRAVA KOMiNA NA BUDOVE SKOLY
DPH
%
20
Mnozstvo
Jedn.
Cena za j.
bezDPH
990,00
1,00
Zaklad pre DPH: 20 %
Zaklad pre DPH: 10 %
Celkova suma bez DPH:
DPH: 20 %
DPH: 10 %
Centove vyrovnanie:
Celkova fakturovana suma: EUR
Spracovane v programe ALFA - jednoduche ufitovnictvo, vyrobca: KROS a.s., tel. 041/707 1011, www.kros.sk
Spolu
bezDPH
990,00
990,00
990,00
198,00
0,00
1 188,00
2*084522055-01-01-1
Vasa faktura za sluzby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s., Karadzitiova 10,825 13 Bratislava, Slovenska republikatel.: 0800 123 456 ICO: 35763 469, it DPH: SK 2020273893, DIC: 2020273893 ZapisanSvObchodnom registri
6.2081/B Bankovespojenie: Tatra banka, a.s,, c. li. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)
SUMANA UHRADU
DATUM SPLATNOSTI
VARIABILNY SYMBOL
Cfslo uctu VUB
Cislo uctu Tatra banka
Cfslo uctu SLSP
Cislo uctu CSOB
30,07€
09.06.2013
7305293515
Datum vyhotoveniafaktury
Datum dodania sluzby
Cislo faktury
22.05.2013 Ucastnik
21.05.2013 Ucastnik
7305293515
1926264258/0200 Platba za zuctovacie obdobie vo vyske
2621023511/1100 30,07 EUR bude realizovana inkasom
063 177 3464/0900 z uctu 2-3 pracovne dni pred
Uhradu
si
prosim
002 550 5443/7500 splatnost'ou.
skontrolujte v bankovom vypise.
1.92032265
1.92032265
Obec Casta
Hlavna30/168
900 89 Casta
16000304701
1C DPH -
Adresat
Obec Casta
Hlavna30/168
900 89 Casta
Mesacne poplatky
NEOBMEDZENEVOLANIA
SPAUSALOMBIZNISSTAR,-
Nehlasove sluzby
Ine platby
Spolu bez DPH
• Neobmedzene volania vo Vasej firme
aj dovsetkych sieti vSR
Neobmedzene SMS, MMS a Internet v
DPH 20%
Spolu za aktualne obdobie
Partner pre zivot
U aj na prichadzajuce hovory v EU
artfonu od 1 € ai tablet od 1 €
Dakujeme
Viac informaciinajdete nawww.telekom.sk,
0800 123 456 alebo v Telekom Centre,
Samsung CALAXY>4
Partner preSvot
POISTENY MOBIL
DOBRE PADNE
hrantesvoie
Suma na uhradu
od Gener
Ake rizika kryje poistenie mobilneho zariadenia?
• zatecenie vody do zariadenia
• pad zariadenia. nasledkom coho sa rozbije (vratane
1 neodborne zaobchadzanie a obsluha
• umyselne poskodenie/znicenie inou osobou
• poziar alebo zaplavy
25,0575 €
0,0000 €
0,0000 €
25,0575 €
5,01 €
30,07 €
30,07 €
FAKTURA
Cislo: 028/2013
Dodavatel1:
Zmluva/Objednavka: 292013
Dodaci list:
PTK-Echo Public Services, s.r.o.
Odberatef:
Presovska 39
821 08 Bratislava
r
OBEC CASTA
Obecny urad
ICO: 44262337
DIG: 2022643458 1C DPH:
Okresny siid Bratislava I, vlozka c. 53431/B
90089 Casta
Var.sym.: 282013
Konst.sym.: 0308
Bankove spojenie: Tatra Banka a.s. Bratislava
Cislo uctu: 2621116857 Kod banky: 1100
IBAN : SK05 1100 0000 0026 2111 6857
BIC : TATRSKBX
Den vyhotovenia:
27.05.2013
Den dodania sluzby:
27.05.2013
Den splatnosti:
Sposob uhrady:
Sposob dope.:
ICO: 304701
DIG: 2020662061
10.06.2013
Prevodny prikaz
Miesto urc.: p.Garajova
Fakturujeme Vam za preklad a korekciu do anglickeho jazyka k projektu Celoobecna kanalizacia a COV pre obec Casta: 1. Navrh zmluvy o dielo, 2.
Oznamenie o vyhlaseni do vestnika, 3. Sut'azne podklady.
Merna
jednotkE
Text polozky
Pocet
jednotiek
Jednotkova
cena
Cena spolu
1. korekcia
NS
82,900
10,000
829,00
2. preklad SJ/AJ
NS
61,100
20,000
1 222,00
-1,000
205,100
-205,10
3. zfava10%
Celkom:
1 845,90 EUR
Celkom k iihrade:
1845,90 EUR
Slovami: Jedentisicosemstostyridsat'pat' EUR a 90 cent
Informativny konverzny kurz: = 55609,58 SKK
Konverzny kurz SKK/EUR = 30,1260
'
PTK-ECHOPublJcSemmsrro
Podpisovy zaznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
Bc.Jana Uhlikova
0907/789414; mail: [email protected]; [email protected]
Product of MADO spol. s r.o., e-mail: [email protected]
FAKTURA
Fakturadfslo 3127130532
DodavateF (ICO)
Marius Pedersen, a.s.
34115901
Opatovska 1735
911 01 Trencin
DodavateF (ICDPH)
SK2020386148
Registracia
OR OS v Trencine
oddiel Sa, vlozka 54/R
Obec Casta
Hlavna 168
900 89 Casta
Penazny ustav
CSOB Bratislava
Prijemca (ICO)
Bankovy ucet
25818343/7500
Cislo zakaznika 0
(BAN
SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kod
00304701
lC DPH/DlC
CEKOSKBX
Objednavka/zmluva
111002
Konstantny symbol
0308
Dodacie a platobne podmienky
s danou
Datum dodania
31 .5.201 3
Sposob uhrady
PP
Datum vystavenia
31.5.2013
Variabilny symbol
3127130532
Datum splatnosti
1.7.2013
Nazov tovaru alebo sluzby
Mnozstvo
MJ
Cena/MJ DPHv%
Na zaklade zmluvy c. 1 11 002 o zbere, preprave a zneskodnem
odpadu Vam fakturujeme :
Bez DPH
Sadzba
DPH
2 045,05
Cena s DPH
0%
0,00
10%
0,00
0,00
0,00
20%
2 045,05
409,01
Celkom
2 045,05
409,01
Pobocka:
MP Pezinok
tel
033/ 640 4428
Celkom bez DPH
0,00
Fakturoval (a):
Celkom k uhrade
2 454,06 €
2 454,06
Celkom k uhrade
73 931,01 Sk
2 454,06
Konverzny kurz Sk/€
30,1260 Sk
Miroslava Turanska
Mobil:
Podpis
E-mail
SW evidence svozu a likvidace odpadu, BC Logia a.s., http://www.bclogia.cz
Strana 1
Download

Prijaté faktúry 151