WD
V65 list dislo/zo dfia:
NaSe 6islo:
2t38176t2015
2t38176t2015
Linka VSD
0850 123 312
Vybavuje:
Telef6n/E-mail:
Miesto/D5tum:
OBEC CCRVETICR PRI SABINOVE
dervenica ori Sabin.
Ceruenica bri SaOin.
082 56
KoSice/09.02.2015
Vec: PreruSenie distribfuie elektriny
V62eny z{kaznik,
v zmysle ustanovenia $ 31 ods. 2, pism. t) z6kona E.25112012Z-.2. o energetike a o zmene
a doplneni niektoriich z6konov v platnom zneni V6m oznamujeme, Ze pre odbern6 miesto:
6asf obce Cervenica - 6sek od 6.d. 5 po 6.d. 20, rlsek od 6.d. 30 po 6.d. 40
3. marec
bude v termine
2015 od 07:00
h
do 17:00
h
preru5en5 distrib0cia elektriny z d6vodu pl6novanfch pr6c na zariadeni nizkeho napiitia.
Z{rovefi sa na V6s obraciame s prosbou o spolupr6cu pri informovani obdanov o pl6novanej
odstdvke miestne obvyklfm spOsobom (vyhldsenim v miestnom rozhlase, umiestnenim
oznamu na informadnej tabuli, zverejnenim oznamu na svojom webovom sidle a pod.)
V pripade ozn6menia vyhl6senim v miestnom rozhlase V6s prosime, aby ste tfto odsi6vku
ozn6mili obdanom trikr6t - 2 tfZdne, 1 tiiZdefr a 1 defr pred pl6nov'an1im preru5enim
distrib0cie. Z dOvodu pl6novan6ho preru5enia distrib0cie elektriny nebude vo vySSie
uvedenom termine realizovand distrib(cia elektriny do V65ho odbern6ho miesta.
V tejto stivislosti si V6s dovol'ujeme upozornif na potrebu vykonania opatreni na
pre_{qfg-d1_anie vzniku 5k0d. Podl'a ustanovenia g 31 ods. 1, pism. e), bod 5 zAkona
e.251120122.2. o energetike a o zmene a doplneni niektoryTch z6konov v platnom zneni
odberatel'om nevznikd n6rok na nShradu Skody sp6sobenej v dOsledku preruSenia distrib0cie
elektriny.
Aktu5lne informScie v zmysle platnej legislativy tlfkaj0ce sa pl6novan6ho preru5enia
distrib0cie elektdny n6jdete na webovom sidle sp.olodnosti VSD, a.s. v dasti Distribudnd
s0stava/lnformdcie o s[stave.
Dakujeme za porozumenie a spolupr6cu.
S pozdravom
,/ ..-,-.----- x
{__"-*
-.--ttt*
' ,..-r
...
^-a-
/'
,--,t
,r
Kontakty
C_:>*-
---f--r/ilf)ta44r]<--::tt
i'/
E
I
F
Linka VSD:
0850 123312
[email protected]
www.vsds.sk
+421 55 678-6516
Poruchov6 linka VSD:
Ing. Slavomir Veselei6k
Peter Trojanovid
vedtici oddelenia
Pl6novanie a optimaliz6cia prev6dzky
priprava prev6dzky DS
Pl6novanie a optimaliz6cia previidzky
RWECROUP
T
0800 123 332
Adrosa pre plsomny kontaK:
Vlchodoslovensk6
distribudne, a.s.
Mlynska 31, 042 91 Kosice
Slovensk6 republika
Spolo6nostje zaplsanA v Obchodnom
rcglski Okresn6ho 60du Koslce I,
oddlel Sa, vloZka 1411lr'
lco: 36 599 361 lDtc..2O22O829g7
tC DPH: sK2o22o82997
Bankov6 spojonis: Citibank Europ6 plc,
poboika zahraniEn€j banky,
6. U.:2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC: CITI SK BA
Download

presné znenie tretieho oznamu distribučnej spoločnosti