WD
1716462512015
LinkaVSD
0850123312
Koiice/06.03.2015
1784625t2015
OBECSEDLISI(A
Sedlisld 85
Sodli6k6
09409
'ftradS e d l i s k
Jbacnt
{./6fr
Sr.,l1'd
,
V6c Pr€ru5onl6dl8tib0d6 eloKrlny
VeZenizakaznik,
Z.z.o energetike
a o zmene
v zmysfeustanovenia
S 31 ods.2, pism.t) zekonaE.25112012
Zepreodbern6miesto:
a doplneniniektorichzakonovv platnomznenl Vamoznamujeme,
v obd SEDLISKA- CasfPoddevaod B€koviocDo6d.209
budev termlne
30.marec20i5 od 08:10h do 16:30h
precnazafiadeni
preru5en6
vysok6ho
napetia.
distriblciaelektriny
z d6vodupt6novanych
pri informovanl
ob6anov
o plenovanej
Zaroverisa na V6sobraciame
s prosbouo spolupfecu
ods6vke miestneobvykltmsp6sobom(vyhlasenlmv mi6stnomrozhlas€,umiesln€nlm
oznamuna informa6nej
tabuli,zverejnenim
oznamuna svojomwebovomsidlea pod,)
V prlpadeoznamenia
vyhldsenlm
v miestnomrozhlaseV6sprosime,aby ste tito odst6vku
oznemiliobdanomtrikrdt- 2 ty:dne,l lizdei' a 1den predplanovanimpreruSenim
prerusenia
distribtcie.Z d6voduplenovan6ho
distrib!cieelektrinynebudevo vya5ie
miesta.
uvedenom
termlnerealizovan^
distribiciaelektrinydo V65hoodbern6ho
V tejto stvislostisi Ves dovol'ujeme
upozornifna potrebuvykonaniaopatrenlna
predchedzanie
vznikusk6d.Podlaustanovenia
S 31 ods. 1, plsm.e), bod 5 zekona
zekonovv platnomznenl
6.25112012
Z.z. o enetgetikea o zmenea doplneniniektor9ch
pferu6enia
v dosledku
odberatelom
nevznik6
nerokna n6hraduSkodysposobenej
distriblcie
elektriny.
preruienia
tikajdcesa planovan6ho
Aktu6lneinform6cie
v zmysleplatnejlegislatlvy
VSD,a.s. v eastiDistribuene
distfibicieelektrinynejdetena webovomsidle spolodnosti
sIstava/lnform6cie
o sUstave,
Dakujeme
za porozumenie
a spolupr6cu.
pozdravom
S
"'/
(7.
" " ,.----
{---
Ing.Slavomir
Veseleiak
vedUcioddelenia
Pl6nov€niea optimaliz6ciaprev6dzky
RWECROUP
l(onteldy
1.4.
0a50i23 312
. . . . . ' -
Ing. rranltseKuacKo
prlpravaprev6dzkyDS
prevedzky
Planovanie
a optimalizdcia
Ad@ pB plsmnt koni.tt
Mlyn6ke31,04291Kogie
S ov€rckAEpubika
Download

{./6fr