Informátor rybárov Mestskej organizácie SRZ Trenčín
Petrov zdar
Ročník XVII.
www.srztrencin.sk
číslo 2
November 2012
J. Sámela - kapitán vicemajstrov sveta 2012
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
Blahoželanie
Prajeme Vám radostné a pokojné prežitie posledných dní starého roku 2012. Príjemné
prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. Do
Nového roku 2013 veľa zdravia šťastia, porozumenia v rodine a ostatnom živote Vám praje
Výbor MsO SRZ
NAŠI JUBILANTI
V roku 2012 sa dožívajú významného životného jubilea títo naši členovia.
50 rokov
Peter Arbecík, Bc. Miroslav Bačinský, Peter Bartal, Ing. Milan Belej, Štefan Beňovič, Jozef
Bujdák, Jaroslav Čakloš, Ing. Ján Danko, Peter Gajdoš, Nadežda Gajdošová, Peter Gallo,
Miroslav Gurín, Miroslav Hamaj, Rudolf Hošták, Miloš Hromník, Rudolf Husár, Ivan Chyba,
Miroslav Jakuš, František Kavulák, Jaroslav Kečkeš, Jozef Keníž, Ing. Jozef Kňažek, Milan
Koníček, Marián Kopecký, Ing. Anton Kučma, Ján Kvasnica, Miloš Lucký, Ján Majerský,
Pavol Mateják, Ing. Miroslav Mazánik, Ing. Ľudovít Mičuda, Anna Minárechová, Andrej
Minárik, Anton Mojžiš, Milan Pikna, Jaroslav Pisch, Ľuboš Poláčik, Ľuboš Raček, Miroslav
Repka, Ľuboš Tehlárik, Peter Valigurský, Marián Vančo, Peter Vražda, Pavol Zajaček, Karol
Žák, Ján Žucha.
60 rokov
Ján Arbet, Ľubomír Beták, Ing. Anton Blažej, Ján Bokor, Ján Boženík, Tadeáš Bystrický,
Ľubomír Ďurčo, Vladimír Dúžek, Marcela Grofiková, Martin Haluska, Peter Hladký, Karol
Hladký, František Hološ, Bohuslav Horňáček, Ján Hrbík, Ján Husár, Pavol Kapuš, Ján
Koprivňanský, Ing. Dušan Kosiba, Ing. Štefan Kotlárik, Dušan Kotras, RNDr. Jozef Letko,
Vladimír Macko, Pavel Malík, Jozef Marek, Miroslav Maršalka, Július Maslo, Pavol Mečiar,
Ján Medo, Ferdinand Michalec, Jaroslav Michalec, Ján Mikuš, Pavol Mondek, Ľudovít
Némedy, Pavel Panák, Milan Petríček, Stanislav Poliak, Karol Rihák, Ľubomír Sirotný,
Ľubomír Stuhl, Milan Valigurský, Jozef Vinter, Ing. Jozef Zuber.
70 rokov
Ľudovít Ambruš, Rudolf Balo, Juraj Benda, Ján Brachtýr, Tibor Fiam, Miroslav Gabaj, Ing.
Ján Grós, Štafan Illéš, Mgr. Vladimír Janák, Ján Kobza, Rudolf Kuchajda, Ladislav
Krchňavý, Milan Mišina , Rudolf Ondrejčák, Jozef Polomský, Ing. Štefan Ščasný, Jozef
Uhrín, Viliam Václav, Vladimír Vašek, MUDr. Jozef Vavruš, Eva Welserová.
80 rokov
Mikuláš Jurinec, Vojtech Konkoly, Bernard Mehýž, František Mikláš.
Všetkým jubilantom prajeme do ďalšieho života veľa zdravia osobnej a rodinnej
spokojnosti a pekné úlovky z našich revírov.
Výbor MsO
Vydávanie povolení na rybolov pre rok 2013
1) Základné pokyny a informácie k vydávaniu povolení na rybolov pre rok 2013:
2
November 2012
1.Vaše platby uhraďte do POŠTOVEJ BANKY na účet číslo: 0020278501/6500. Úhradu
vykonajte prevodom (internet banking...) alebo vkladom pomocou tlačiva „Vklad na
účet“ (šek) Poštovej banky (pre našu organizáciu je výhodnejšie ak využijete platbu
internet bankingom, lebo v prípade platby prevodom si banka strhne poplatok vo výške
len 0,26 € a v prípade platby pomocou vkladu na účet si banka strhne poplatok vo výške
0,50 €). Na úhradu pomocou vkladu na účet výhradne používajte tlačivá „Vklad na
účet“ pre platbu v „Eur“ („€“), ktoré Vám boli doručené spolu so spravodajom „Petrov
zdar 2/2012“. Ako „Variabilný symbol“ platby uvádzajte Vaše členské číslo. V
prípade potreby si môžete uvedené tlačivo vyzdvihnúť na „Rybárskom dome“ v čase
úradných hodín (každý štvrtok od 1300 do 1600) alebo v čase výdaja povolení ako aj na
každej pošte.
2. Výdaj povolení a členských známok pre členov MsO SRZ Trenčín, mládež a deti bude
vykonaný v Rybárskom dome na Legionárskej ulici č.88 v Trenčíne nasledovne:
1. štvrtok 27.12. 2012 od 1530 do 1900 hod.
2. streda 02.01. 2013 od 1530 do 1900 hod.
3. streda 09.01. 2013 od 1530 do 1900 hod.
4. streda 16.01. 2013 od 1530 do 1900 hod.
5. streda 23.01. 2013 od 1530 do 1900 hod.
6. streda 06.02. 2013 od 1530 do 1900 hod.
7. streda 13.02. 2013 od 1530 do 1900 hod.
8. streda 20.02. 2013 od 1530 do 1900 hod.
9. streda 06.03. 2013 od 1530 do 1900 hod.
10. streda 13.03. 2013 od 1530 do 1900 hod.
11. streda 20.03. 2013 od 1530 do 1900 hod.
12. streda 27.03. 2013 od 1530 do 1900 hod.
13. streda 03.04. 2013 od 1530 do 1900 hod.
14. sobota 06.04. 2013 od 0930 do 1230 hod.
15. streda 10.04. 2013 od 1530 do 1900 hod.
Upozorňujeme, že výdajné hodiny sú v pracovné dni od 1530 hod. a čakanie napr. od 1400
hod. napomôže len k vytvoreniu dlhého radu, vzniku nervozity a spomaleniu vybavenia
Vašich rybárskych dokladov. Ženy a deti pri vybavovaní rybárskych dokladov pre rok
2013 nemusia stáť v rade a môžu ísť prednostne dopredu. Berte ohľad i na starších
občanov a telesne postihnutých spoluobčanov.
3. Dôrazne upozorňujeme, že riadny výdaj povolení pre rok 2013 bude ukončený dňom
10. 4. 2013.
4. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o ceniny, je nutné aby si členovia rybárske doklady
preberali osobne, vo výnimočných prípadoch môže po preukázaní totožnosti preberať
doklady aj iná osoba v 1. príbuzenskom vzťahu! (napr. otec – syn, manžel –
manželka,....)
5. V žiadnom prípade neodovzdávajte členské preukazy a rybárske lístky! Členské
preukazy a rybárske lístky si prineste so sebou na výdaj.
6. Výdaja sa zúčastnia i členovia, ktorí v roku 2013 nebudú mať povolenie na rybolov
z dôvodu nalepenia členskej známky a zapísania splnenia členských povinností (Stanovy
SRZ §9). Upozorňujeme, že i v prípade, že ste nemali v roku 2012 povolenie na
rybolov, boli ste povinný zúčastniť sa členskej schôdze a odpracovať brigádnickú
povinnosť 8 hodín.
7. Členské príspevky a ostatné platby je nutné zaplatiť najneskôr do 31. marca 2013!
Zaplatením členského po tomto termíne zaniká členstvo a treba zaplatiť zápisné
(členovia 80,- €, mládež 5,- € ) - Stanovy SRZ §10 bod c). Zápisné platia noví členovia
a mládežníci 15 roční, ktorí nenavštevovali rybárske krúžky MsO Trenčín.
3
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
8. Dôrazne upozorňujeme, že platby v hotovosti nebudú v žiadnom prípade prijímané!
V hotovosti je možné len doplatiť prípadné nezrovnalosti. Platbu je potrebné zaplatiť
najneskôr 3 kalendárne dni vopred.
9. Potvrdenie o zaplatení poplatkov neoprávňuje k lovu rýb a podľa zákona 139/2002 Zb.
ide o pytliactvo.
10. Za evidenciu odpracovaných brigádnických hodín zodpovedajú hospodári obvodných
organizácií a za evidenciu z členských schôdzí príslušné obvodné výbory.
11. Ak mal člen v roku 2012 vydané povolenie na rybolov, je nutné odovzdať správne
vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch do 15. 1. 2013. Za oneskorené
odovzdanie prehľadu o úlovkoch za rok 2012 treba zaplatiť zápisné ( členovia 80,- €,
mládež 5,- € )– uznesenie konferencie MSO.
12. Riadne vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch za rok 2012 môžete odovzdať
do schránky na bráne Rybárskeho domu alebo osobne v dobe úradných hodín každý
štvrtok od 1300 do 1600 hod. poprípade počas výdajných dní.
13. Členovi, ktorý nebude mať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný,
začneme vybavovať nové doklady až po odstránení nedostatkov.
14. Finančná náhrada za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu je pre rok 2012
stanovená konferenciou MsO na 4,00,- €.
15. Finančná náhrada za neúčasť na výročnej členskej schôdzi u svojej obvodnej
organizácie je pre rok 2012 stanovená konferenciou MsO na 16,00,-€ . Člen je povinný
zúčastniť sa schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Táto povinnosť platí pre všetkých
členov i telesne postihnutých členov vrátane vozíčkarov. Za nesplnenie tejto členskej
povinnosti sa považuje i účasť na členskej schôdzi v inej obvodnej organizácie. Člen sa
môže za svoju neúčasť na členskej schôdzi zo závažných dôvodov písomne
ospravedlniť. Ospravedlnenie je nutné zaslať doporučene na Rybársky dom do 30 dní od
konania členskej schôdze. O ospravedlnení člena rozhoduje výbor príslušnej obvodnej
organizácie.
16. Vek člena v SRZ je dosiahnutie dolnej hranice veku k 31. 12. príslušného kalendárneho
roka. Príklad: Ak člen dosiahol k 31. 12. 2012 18 rokov, mal v roku 2012 povinnosť
odpracovať brigádu a zúčastniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Ak
člen dosiahol k 31. 12. 2012 60 rokov, nemusel odpracovať brigádnickú povinnosť za
rok 2012, ale pokiaľ mal vydané dodatkové povolenie na pstruhové vody MsO SRZ
Trenčín bol povinný odpracovať 6 hodín brigády na pstruhových vodách, alebo 6 hodín
finančne nahradiť.
17. Držitelia pstruhových povolení na rok 2012 mali v roku 2012 povinnosť odpracovať na
pstruhových revíroch 6 brigádnických hodín navyše (t.j. za rok 2012 mali odpracovať na
pstruhových revíroch 6 hodín a za kaprové povolenie 8 hodín, t.j. spolu 14
brigádnických hodín), ak neodpracovali na pstruhových revíroch MsO SRZ Trenčín,
finančne ich nahradia.
18. Pre rok 2013 sú stanovené povinnosti člena odpracovať 8 brigádnických hodín a
zúčastniť sa členskej schôdze vo svojej obvodnej organizácii. Pre držiteľov pstruhových
povolení je stanovená povinnosť odpracovať navyše 6 hodín na pstruhových revíroch.
Tieto povinnosti je možné finančne nahradiť.
19. Základnú brigádnickú povinnosť 8 hodín alebo 6 hodín na vodách pstruhových, nemajú
deti, ženy, mládež od 15 do 17 rokov, starobní dôchodcovia nad 60 rokov a telesne
postihnutý členovia – držitelia platných preukazov ZP, ZŤP a ZŤPS.
20. Členskej schôdze nemajú povinnosť sa zúčastniť deti a mládež od 15 do 17 rokov.
4
November 2012
21.21.
Výdaj
Výdaj
povolení
povolení
zdarma
zdarmapre
predeti
detido
do55 rokov
rokov bude
bude schvaľovaný
schvaľovanývýborom
výboromMsO
MsO
SRZ
SRZ
počte
počte
na na
základe
základe
písomnej
písomnejžiadosti
žiadostičlena
člena MsO
MsO SRZ Trenčín,
Trenčín,ktorý
ktorýmá
másplnené
splnenévšetky
všetky
členské
členské
povinnosti
povinnostia je
a jepríbuzným
príbuznýmdieťaťa.
dieťaťa. Písomnú
Písomnú žiadosť
žiadosť jeje treba
trebadoručiť
doručiťdodo3131
1. 1.
2013.
2013.
Schválené
Schválené
povolenia
povoleniazdarma
zdarmapre
pre deti
deti do
do 5 rokov
rokov sa
sa budú
budúvydávať
vydávaťodod1.1.3. 3.
2013
2013
počas
počas
výdajných
výdajných
dní.
dní.
22.22.
Výdaj
Výdaj
zľavnených
zľavnenýchpovolení
povoleníaazľavnenej
zľavnenej členskej
členskej známky:
známky:
• •Zľavnená
Zľavnenáčlenská
členskáznámka
známka14,00,-€
14,00,-€ aa zľavnené
zľavnené miestne
miestnekaprové
kaprovépovolenie
povolenie
27,00,-€
27,00,-€
prepreštudentov
študentovodod1818 do
do 25
25 rokov
rokov bude vydaná
vydaná iba
iba popopredložení
predloženípísomného
písomného
potvrdenia
potvrdenia
o návšteve
o návšteveškoly.
školy.
• •Miestne
Miestnezľavnené
zľavnenépovolenie
povolenie na
na kaprové
kaprové vody
vody MsO
MsOSRZ
SRZpre
preženy,
ženy,mládež
mládež
15-17
15-17
ročnú
ročnúa pre
a prečlenov
členovrybárskej
rybárskej stráže
stráže doporučených
doporučených hlavným
hlavnýmhospodárom
hospodárom
v cene
v cene
27,00,-€.
27,00,-€.
• •Miestne
Miestnezľavnené
zľavnenépovolenie
povolenie na
na kaprové
kaprové vody
vody MsO
MsOSRZ
SRZpre
pretelesne
telesnepostihnutých
postihnutých
členov
členovdržiteľov
držiteľovplatných
platných preukazov
preukazov ZŤP
ZŤP aa ZŤPS
ZŤPS vrátane
vrátanevozíčkarov
vozíčkarovv vcene
cene
27,00,-€.
27,00,-€.
• •bude
bude
vydané
vydanénanazáklade
základepredloženého
predloženého platného
platného preukazu.
preukazu.
2) Pokyny
2) Pokyny
a termíny
a termínyvýdajných
výdajnýchdní
dní
PrePre
vydanie
vydanie
povolenia
povoleniananarybolov
rybolovsisitreba
treba priniesť
priniesť ::
- štátny
- štátny
rybársky
rybársky
lístok
lístokplatný
platnýpre
prerok
rok2013
2013
- doklad
- doklad
o zaplatení
o zaplatení
poplatkov
poplatkovpre
prerok
rok2013
2013
- členský
- členský
preukaz
preukaz
s nalepenou
s nalepenoufotografiou
fotografiou(rozmer
(rozmer fotografie
fotografieako
akonanaOP)
OP)
- preukaz
- preukaz
totožnosti
totožnosti
(OP
(OPalebo
aleboPas,
Pas,deti
detisa
sa preukážu
preukážu preukazom
preukazompoistenca
poistencazdravotnej
zdravotnej
poisťovne)
poisťovne)
- v -prípade
v prípade
vystavenia
vystavenianového
novéhočlenského
členskéhopreukazu
preukazu si prineste
prinestefotografiu
fotografiupredpísaného
predpísaného
rozmeru
rozmeru
3,53,5
x 4,5
x 4,5
cm.
cm.
PrePre
dokladovanie
dokladovanie
požadovaných
požadovanýchúľav:
úľav:
- platný
- platný
preukaz
preukaz
ZP,
ZP,
ZŤP,
ZŤP,ZŤPS
ZŤPS
- potvrdenie
- potvrdenie
o návšteve
o návšteveškoly
školy
3) Vybavovanie
3) Vybavovanie
štátneho
štátneholístka
lístka
Skontrolujte
Skontrolujte
si platnosť
si platnosťštátneho
štátnehorybárskeho
rybárskeho lístka.
lístka. Platí
Platí od
oddátumu
dátumuvydania,
vydania,alebo
alebo
podľa
podľa
vyznačenej
vyznačenej
platnosti
platnosti
nanapríslušné
príslušnéobdobie.
obdobie. Štátne
Štátne rybárske
rybárske lístky
lístky(1(1ajaj3 3ročné
ročné) vydávajú
) vydávajú
príslušné
príslušné
Obecné
Obecné
alebo
aleboMestské
Mestskéúrady.
úrady.
4) Platby
4) Platby
prepre
rok
rok
2013
2013– –číselník
číselníkplatieb
platieb
1. 1.Členská
známka
Členská
známka
Dospelí
Dospelí
členovia.
členovia.
Mládež
Mládež
15-17
15-17
ročná,
ročná,
študenti
študentidodo25
25rokov
rokov
Spresnenie
Spresnenie
v 1)Pokyny
v 1)Pokyny
a aupozornenia...,
upozornenia...,bod
bod 22.
22.
DetiDeti
od od
6 do
1414
rokov
a čestní
6 do
rokov
a čestníčlenovia
členovianeplatia
neplatia
2. 2.Platby
za za
kaprové
povolenia
Platby
kaprové
povolenia
Miestne
Miestne
povolenie
povolenie
nana
kaprové
kaprovévody
vodyMsO
MsOSRZ
SRZ pre
pre dospelých
dospelých členov
členov
Miestne
Miestne
povolenie
povolenie
zľavnené
zľavnenénanakaprové
kaprovévody
vody MsO
MsO SRZ
SRZ pre
preženy,
ženy,mládež
mládež151517 ročnú,
17 ročnú,
študentov
študentov
odod
1818dodo2525rokov
rokovaapre
pre členov
členov rybárskej
rybárskejstráže
stráže
odporučených
odporučených
hlavným
hlavným
hospodárom.
hospodárom.
Spresnenie
v 1)Pokyny
Spresnenie
v 1)Pokynya aupozornenia...,
upozornenia...,bod
bod 22.
22.
cena kódkód
cena
17,00,-€
17,00,-€ 1 1
14,00,-€
14,00,-€ 2 2
0,00,-€
0,00,-€ 0 0
cena kódkód
cena
46,00,-€
46,00,-€ 1 1
27,00,-€
27,00,-€ 2 2
5
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
Zväzové povolenie na kaprové vody Rady SRZ, platí i na kaprové vody MsO
Miestne zľavnené povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre telesne
postihnutých členov držiteľov platných preukazov ZŤP a ZŤPS i vozíčkarov
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., bod 22
Miestne povolenie na kaprové vody MsO SRZ pre deti od 6 do 14 rokov
Zväzové povolenie Rady SRZ na kaprové vody pre deti, platí i na kaprové
vody MsO
Žiadne povolenie
Platby za pstruhové a lipňové povolenia
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ pre deti od 6 do 14 rokov
Zväzové povolenie na lipňové vody RADY SRZ
Miestne povolenie na pstruhové vody MsO SRZ + Zväzové povolenie na
lipňové vody RADY SRZ
Žiadne dodatkové povolenie
Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2012
Náhradu neplatia členovia, ktorí si v roku 2012 odpracovali brigádnickú
povinnosť alebo tí , ktorí sú od brigády oslobodení.
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 19.
Nesplnená brigádnická povinnosť.
Spresnenie 1) Pokyny a upozornenia..., body 6,14 a 17.
napr.(8 neodpracovaných hodín x 4,00,-€ = 32,00,-€)
Náhrada za neúčasť na výročnej členskej schôdzi za rok 2012 a platby
zápisného
Člen sa zúčastnil členskej schôdze u svojej obvodnej organizácie v roku 2012
Písomne neospravedlnená neúčasť na členskej schôdzi vo svojej obvodnej
organizácii v roku 2012.
Spresnenie v 1) Pokyny a upozornenia..., bod 15.
Zápisné dospelí
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., body 7 a 11.
Zápisné mládež
Spresnenie v 1)Pokyny a upozornenia..., body 7 a 11
Zápisné dospelí pri prestupe z inej organizácie SRZ do MsO SRZ Trenčín
Nová členská legitimácia
Neplatím novú členskú legitimáciu
Nová členská legitimácia dospelí*
Nová členská legitimácia mládež 15-17 ročná*
Nová členská legitimácia deti
*pozri upozornenie bod 6 odsek 1.
Príspevok do fondu zarybňovania na rok 2013
Neprispievam do fondu zarybnenia
Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu v €)
Príspevok do fondu zarybnenia je dobrovoľnou záležitosťou člena, ktorý sám
uváži v akej sume prispeje. Každá suma je prínosom pre organizáciu.
Príspevky budú použité výhradne na zarybňovanie mimo zarybňovacieho
plánu pre tie obvodné organizácie, ktorých členovia ich do fondu vložia. Za
príspevky budú nakúpené ryby na základe návrhu výborov obvodných
organizácií.
Príspevok za mimoriadne známky
Členská známka snemová
73,00,-€
3
27,00,-€
4
10,00,-€
5
20,00,-€
6
0,00,-€
cena
20,00,-€
15,00,-€
73,00,-€
0
kód
1
2
3
93,00,-€
4
0,00,-€
cena
0
kód
0,00,-€
0
.......,-€
1
cena
kód
0,00,-€
0
16,00,-€
1
80,00,-€
2
5,00,-€
3
40,00,-€
cena
0,00,-€
0,50,-€
0,50,-€
0,10,-€
4
kód
0
1
2
3
cena
0,00,-€
kód
0
.......,-€
1
cena
0,00,-€
kód
0
November 2012
9. 9.Sponzorské
Sponzorské
Neprispievam
Neprispievam
Prispievam
Prispievam
na na
klub
klub
detí
detí(doplňte
(doplňtesumu
sumuvv€)
€)
Prispievam
Prispievam
na na
ochranu
ochranu
revírov
revírova ahospodársku
hospodársku činnosť
činnosť (doplňte
(doplňtesumu
sumuvv€)€)
10. 10.Oneskorená
Oneskorená
platba
platba
Neplatím
oneskorenú
platbu
Neplatím
oneskorenú
platbu
Oneskorená
platba
dospelí
upozornenia...,body
body7 7a a1111
Oneskorená
platba
dospelíSpresnenie
Spresnenievv1)Pokyny
1)Pokyny a upozornenia...,
Oneskorená
platba
mládež
upozornenia...,body
body7 7a a1111
Oneskorená
platba
mládežSpresnenie
Spresnenievv1)Pokyny
1)Pokyny a upozornenia...,
Oneskorenú
Oneskorenú
platbu
platbu
platia
platiačlenovia,
členovia,ktorí
ktorínezaplatia
nezaplatia členský
členský príspevok
príspevokdodo31.
31.
marca
marca
2013
2013
a členovia
a členovia
ktorí
ktoríneodovzdajú
neodovzdajúvčas
včas do
do 15. januára
januára2013
2013prehľad
prehľado o
úlovkoch
úlovkoch
za za
rokrok
2012.
2012.
cena
cena kódkód
0,00,-€
0,00,-€ 0 0
.....,-€
.....,-€ 1 1
......,-€
......,-€ 2 2
cena
cena kódkód
0,00,-€
0,00,-€ 0 0
80,00,-€ 1 1
80,00,-€
5,00,-€
5,00,-€ 2 2
5) Pokyny
5) Pokyny
prepre
vyplneniu
vyplneniutlačiva
tlačiva„vklad
„vkladna
na účet“:
účet“:
PrePre
identifikáciu
identifikáciu
Vašich
Vašichplatieb
platiebvyplňte
vyplňtevariabilný
variabilný a špecifický
špecifickýsymbol
symbolnanatlačive
tlačive
vklad
vklad
na na
účet,
účet,
ktoré
ktoré
Vám
Vám
bolo
bolo
doručené
doručenévvtomto
tomtospravodajcovi,
spravodajcovi, podľa
podľanasledovných
nasledovnýchpokynov
pokynov
(to(to
istéisté
platíplatí
aj pri
aj pri
bankovom
bankovom
prevode):
prevode):
1. 1.Špecifický
Špecifickýsymbol
symbol(rozpis
(rozpis Vašich
Vašich platieb)
platieb) vytvorte
vytvortepodľa
podľačasti
časti„4)„4)
Platby
Platby
prepre
rok
rok2013
2013– –číselník
číselník platieb“
platieb“ uvedeného
uvedeného vv tomto
tomtospravodajcovi.
spravodajcovi.Špecifický
Špecifický
symbol
symbolsasaskladá
skladá zzdesiatich
desiatich okienok,
okienok, do
do ktorého
ktoréhosasavpisuje
vpisuječíselný
číselný
kódkód
príslušnej
príslušnejplatby.
platby. Okienka
Okienka začnite
začnite vypisovať
vypisovať zľava,
zľava,pričom
pričomprvé
prvéokienko
okienko
zľava
zľavajeječlenské,
členské,druhé
druhéhlavné
hlavné povolenie
povolenie na
na rybolov
rybolovatď.
atď.JeJepotrebné
potrebné
vypísať
vypísať
všetky
všetkyokienka
okienkašpecifického
špecifického symbolu.
symbolu. Ak
Ak nerealizujete
nerealizujeteniektorú
niektorúz platieb,
z platieb,
do do
príslušného
príslušného okienka
okienka vv špecifickom
špecifickom symbole
symbole napíšte
napíšte nulu.
nulu.Kódy
Kódyplatieb
platieb
uvádzajte
uvádzajtelen
lenvvšpecifickom
špecifickom symbole.
symbole. Príslušné
Príslušné platby
platbysisiv vspravodajcovi
spravodajcovi
zakrúžkujte,
zakrúžkujte, v v prípade
prípade potreby
potreby doplňte
doplňte sumu
sumu zaza nesplnenú
nesplnenúbrigádnickú
brigádnickú
povinnosť,
povinnosť,príspevok
príspevokdo
dofondu
fondu zarybnenia,
zarybnenia, alebo
alebosponzorské
sponzorskéa spočítajte.
a spočítajte.
2. 2.Identifikačné
Identifikačnéčíslo
čísločlena
člena(variabilný
(variabilný symbol)
symbol)sasanachádza
nachádzavovoVašom
Vašom
členskom
členskom
preukaze
preukazepod
podmenom
menomprípadne
prípadne pod fotografiou.
fotografiou.Variabilný
Variabilnýsymbol
symbol
sa sa
dodo
šeku
šeku
vypisuje
vypisujezarovnaný
zarovnaný vv pravo.
pravo. Členské
Členské čísla
čísla (uvádzajte
(uvádzajtelen
lenvovovariabilnom
variabilnom
symbole).
symbole).
Príklad:
Príklad:v včlenskom
členskompreukaze
preukaze je
je uvedené
uvedené číslo:
číslo:9130
9130
Príklad
Príkladvariabilného
variabilnéhosymbolu:
symbolu: 00 0 0 0 00 00 99113300
3. 3.Vyplňte
Vyplňte ostatné
ostatné náležitosti
náležitosti šeku.
šeku. Nesprávnym,
Nesprávnym, alebo
alebo nevyplnením
nevyplnením
variabilného
variabilného alebo
alebo špecifického
špecifického symbolu
symbolu sťažíte
sťažíte identifikáciu
identifikáciuplatby
platbya a
predĺžite
predĺžitesebe
sebei druhým
i druhýmvybavenie
vybavenie rybárskych
rybárskychdokladov
dokladovpre
prerok
rok
2013.
2013.
4. 4.DoDočasti
časti„SPRÁVA
„SPRÁVAPRE
PRE ADRESÁTA“
ADRESÁTA“ môžete
môžeteuviesť
uviesťkrátku
krátkusprávu,
správu,
napr.
napr.
„Platby
„Platbyzazarok
rok2013“,
2013“,alebo
alebo „sponzorské
„sponzorské klub
klubdetí“,
detí“,atď.
atď.Vypisujte
Vypisujte
zľava.
zľava.
5. 5.Príklad
Príkladvyplňovania
vyplňovania„Vkladu
„Vkladu na účet
účet (šeku)
(šeku)vvgrafickej
grafickejforme
forme
nájdete
nájdete
na na
web
web
stránke
stránkeMsO
MsOSRZ
SRZ––www.srztrencin
www.srztrencin ––sekcia
sekcia„Povolenky“.
„Povolenky“.
6) Upozornenie:
6) Upozornenie:
Členovia,
Členovia,ktorí
ktorív vroku
roku2013
2013 dovŕšia
dovŕšia vek
vek 18 rokov
rokov sisi na
na výdaj
výdajmusia
musiapriniesť
priniesťnovú
novú
fotografiu
fotografiu
do do
členského
členskéhopreukazu
preukazuzzdôvodu
dôvodu výmeny
výmeny mládežníckeho
mládežníckehopreukazu
preukazuzaza
riadny.
riadny.
TakTak
istoisto
aj členovia
aj členovia
ktorí
ktoríužužnemajú
nemajúvvčlenskom
členskom preukaze
preukaze miesto
miestona
nanalepenie
nalepeniečlenskej
členskej
známky
známky
alebo
alebo
majú
majú
členský
členský
preukaz
preukazznehodnotený.
znehodnotený.
7) Odporučenie:
7) Odporučenie:
Hlavne
Hlavne
prepre
členov
členovz zTrenčína
Trenčínaodporúčame
odporúčame využívať
využívať na
na prevzatie
prevzatiesisidokladov
dokladov
dobu
dobu
výdaja
výdaja
00 00
medzi
medzi
1730
1730
a a1919
poprípade
poprípade sobotňajší
sobotňajší termín.
termín. (podľa
(podľa skúsenosti
skúsenostiz zminulých
minulýchrokov
rokov
v v
uvedenej
uvedenej
dobe
dobe
prebieha
prebiehavýdaj
výdajs sminimálnou
minimálnou dobou
dobou čakania).
čakania).
7
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
Poďakovanie mestu Trenčín za pomoc v roku 2012.
Spolupráca MsO SRZ Trenčín s mestom Trenčín v aj roku 2012 pokračovala
na dobrej úrovni.
S mestom Trenčín sme spolupracovali pri likvidácii odpadu po upratovaní našich
revírov na území mesta.
Našim dlhodobým problémom je, ako po vykonaných brigádach legálne zlikvidovať veľké
množstvo nazbieraného odpadu (smetí). Mesto Trenčín nám pri likvidácii odpadu z brehov
Váhu na území mesta Trenčín – na ľavej a pravej strane Váhu a na Ostrove vyšlo v ústrety
v tom, že nám nazbieraný odpad z brigád po nahlásení miesta, kde je odpad uložený, tento
zadarmo odvezie na skládku.
Tento rok bolo odpadu trochu menej ako po iné roky, ale aj tak stále dosť.
Za všetku túto pomoc a podporu mestu Trenčín ďakujeme.
Poďakovanie
Výbor MsO SRZ Trenčín
Výbor obvodnej organizácie .č.1 touto cestou ďakuje obecným úradom Trenčianske
Stankovce a Krivosúd Bodovka za pomoc pri likvidácii odpadu z revíru Bodovka v roku
2012.
Ing. M. Karkoška
Poďakovanie za 2% dane darované v roku 2012.
Všetkým, ktorí nám v roku 2012 prispeli svoje 2% dane za rok 2011, chceme touto
cestou srdečne poďakovať. Spolu ste nám do uzávierky Spravodaja prispeli 1362,46 EUR.
V registrácii prijímateľa 2% z dane je presne stanovený účel, na čo môžu byť tieto
prostriedky použité.
Prostriedky prijaté v roku 2011 z 2% dane v celkovej výške 618 EUR, boli v roku
2012 použité na pokrytie podstatnej časti nákladov na preteky detí na Štrkovni Nemšová
a na Svinici.
Venujte nám svoje 2 % dane z príjmu.
Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám
časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania.
O Vašu podporu sa opäť uchádza aj Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Trenčín. Podiel, ktorý sa nám rozhodnete venovať, nie je sumou „navyše“, ale časťou Vašej
už zaplatenej dane.
V prípade, že budete chcieť poskytnúť svoje 2% z dane MsO SRZ Trenčín,
všetky informácie a tlačivá na stiahnutie, keď už to bude aktuálne, nájdete na web
stránke MsO SRZ Trenčín www.srztrencin.sk .
Pozn. Všeobecné informácie k problematike darovania 2% nájdete aj na www.rozhodni.sk
8
November 2012
Budovanie emailovej komunikácie v MsO SRZ.
Vzhľadom na rastúce náklady na poštovné a možnú potrebu MsO SRZ rýchlo a efektívne
informovať členov o niektorých skutočnostiach, začíname budovať emailovú komunikáciu.
Prosíme všetkých členov, ktorí používajú emailovú komunikáciu v bežnom živote o zaslanie
svojej emailovej adresy správcovi členskej základne na adresu: [email protected]
V prípade Vášho záujmu o zaradenie do zoznamu kontaktov Vás žiadame, aby ste
v kontakte
uviedli meno, priezvisko a členské číslo. Vaša adresa bude používaná
výlučne na rýchlu komunikáciu ohľadom záležitostí MsO
Z činnosti našej organizácie v roku 2012
Rok začal až príliš podozrivo pokojne. Po výročných členských schôdzach, ktoré prebehli vo
všetkých obvodoch bez problémov a boli dobre jednotlivými výbormi pripravené, nasledovala
konferencia, ktorá sa uskutočnila 3.3.2012. Aj tá splnila svoj účel a bola dobrým základom
pre ďalšiu činnosť. Naši zástupcovia sa zúčastnili na jednaní VČS družobnej organizácie
MRS MO Slavičín o.s.. Na ďalších dvoch jednaniach družobných organizácií Bojkovice
a Uherský Brod sme sa s časových dôvodov nemohli zúčastniť. So spomínaných družobných
organizácií sa trochu naštrbili vzťahy s Bojkovicami, z dôvodu zrušenia pridruženého
členstva, negatívna odozva bola iba od niekoľkých členov väčšina situáciu pochopila.
Potom sa na nás doslova začali valiť problémy jeden za druhým, súdne konanie ohľadom
zrušenia kúpnej zmluvy na časti pozemku pri revíre Nozdrkovce sa konalo v dňoch 20.2.a
28.3.. Na náš návrh bola kúpna zmluva zrušená v plnom rozsahu a bola nám vyplatená späť
suma za pozemok v hodnote 5550€. V máji sme začali pracovať na postupe proti výstavbe
MVE pod haťou Trenčianske Biskupice. Komisia určená na túto prácu absolvovala veľa
jednaní, po oboznámení sa so situáciou na stavebnom úrade MsÚ Trenčín , treba pripomenúť,
že veľmi nepríjemnom a neuspokojivom, nasledovalo pozvanie médií, TV Markíza , TA 3,
Slovenského rozhlasu, denníka Pravda , TN noviny, a ďalších. Po zverejnení stavu výstavby
MVE a jej veľmi negatívneho vplyvu na životné prostredie sa veci pohli vpred. Nasledovalo
nové územné konanie aj s našou účasťou a účasťou ďalších spriaznených organizácií SOS
/Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife – Slovensko a ochranárske združenie Medal
Trenčín. Nasledovali ďalšie v rýchlom slede za sebou nasledujúce jednania, so zástupcami
firmy, ktorá by mala realizovať výstavbu, SRZ Žilina, OÚŽP Trenčín, spomínanými
ochranárskymi združeniami, a na koniec s p. prof. Mikulášom Hubom poslancom NR SR
predsedom výboru pre životné prostredie. Na základe nášho podnetu a podnetu aj iných
organizácií, ktoré sa postavili na stranu zdravého rozumu a sú proti výstavbe 376 MVE na
Slovensku do roku 2030 sa náš postoj dostal na jednanie poslancov NR SR a priamo p.
ministrovi pre životné prostredie. Stavebné konanie je v súčasnosti prerušené. V celej veci
nám veľmi pomohol Ing. Arch. J. Masarik, /nečlen SRZ/, ktorý sa ponúkol a pomohol nám
pri riešení postupov pri tomto konaní. Za túto pomoc mu srdečne ďakujeme.
Ďalšiu ranu sme dostali informáciou o plánovanej stavbe golfového areálu na ľavej strane
Váhu v priestore nad a pod stavidlami v celkovej dĺžke cca 500m. Tu reálne hrozí v celom
úseku obmedzenie výkonu rybárskeho práva. Opäť mala prácu komisia určená na riešenie
situácie. Niekoľko jednaní, s investorom, primátorom mesta p. Mgr. R. Rybníčkom, a ďalšími
zainteresovanými, bolo opäť náročné a niekedy až časovo nezvládnuteľné. Opäť boli pozvané
médiá a 9.10. bola situácia médiám vysvetlená, že nejde len o záporný postoj rybárov ale
prakticky všetkých občanov Trenčína, ktorí sa sem chodia rekreovať, poprechádzať a
oddýchnuť si. Situácia je zatiaľ v štádiu riešenia. Pri tejto príležitosti sme dali na naše náklady
upratať a pomulčovať spomínaný breh Váhu a ukázalo sa, že len celkom skromná
starostlivosť zo strany mesta by stačila na to aby sa tieto priestory stali atraktívnymi pre
9
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
všetkých pravidelných návštevníkov, o čom svedčali názory bežných občanov a nie len
rybárov, a nie pre pár vybraných jedincov s golfovou palicou v ruke.
Ďalším obmedzením výkonu rybárskeho práva by malo byť riešenie pravého brehu Váhu
Trenčín- Orechové, formou oddychovej zóny, ktorá už na prvý pohľad neveští pre nás nič
dobré.
Tesne pred uzávierkou sme sa dostali k informácii o budovaní 24 hausboltov na pravom brehu
Vážskeho kanála poniže VE Skalka. Opäť v tichosti bez toho aby sa niekto z kompetentných
spýtal na náš názor. V každom prípade je potrebné aj v tomto prípade začať jednať, aby
nebolo neskoro. Príklad takmer 15 rokov zneprístupnenia špice na Ostrove je alarmujúci.
Celkove máme s súčasnosti ohrozených zneprístupnením a obmedzením výkonu rybárskeho
práva takmer 2 km brehu, priamo v centre Trenčína. A to sa jedná o celozväzový revír.
Problém s revírom TN kaskády, je po oznámení spolumajiteľa Jozefa S. časti pozemkov pod
revírom. Tu bude s veľkou pravdepodobnosťou asi najdlhšie jednanie, vzhľadom na
nejasnosti čudných majetkových pomerov zo strany uchádzača o revír, ktorý nám kladie
podmienky, ohľadom užívania a vysporiadania majetkových pomerov tohto revíru.
Revír Nozdrkovce a prístup , sme riešili so zástupcom PD Soblahov a dohodli sme sa na
vstupe peši popri firme na výrobu lán. Vstup pri zarybňovaní nám povolia v jesennom čase
po vzájomnej dohode. Ale napriek dohode máme problém so vstupom a výkonom rybárskeho
práva , nakoľko ten istý občan, ako na kaskádach je majiteľom časti pobrežného pozemku aj
na Nozdrkovciach. Ten podľa jeho slov poveril nášho člena Jána A. spravovaním jeho
majetku. Situácia sa vyostrila až na toľko , že sme podali žalobu na súd cestou našej právnej
zástupkyne, a na viac, vyvedenie našich dvoch členov z revíru na základe oznámenia Jána A.
príslušníkmi PZ Trenčín, bolo poslednou kvapkou našej trpezlivosti a viery v slušnú dohodu.
Spomínané problémy boli tie najzávažnejšie v tomto roku a nekončia. Bude treba veľa práce
aby sme tieto veci ustáli, naša legislatíva skôr nahráva tej druhej strane. Dovolať sa v tomto
štáte spravodlivosti je ,,sci-fi“ – vládnu peniaze a nie paragrafy.
V mesiaci máj sme zorganizovali všetky plánované preteky v love rýb, k spokojnosti
zúčastnených pretekárov. V Auguste došlo k otvoreniu časti revíru Váh tzv. špica na Ostrove,
po našej mnohoročnej, snahe sa to podarilo zásluhou Mgr. Jána Forgáča z MsÚ Trenčín
povereného vedením útvaru stavebného, životného prostredia, dopravy a investícií.
Ďakujeme! Skončili tak veľa rokov sa ťahajúce problémy s prístupom na špicu. Nedarí sa
v postupe pri odkupovaní niektorých pozemkov pod revírmi, a jedného pozemku, kde
plánujeme vybudovať odchovné zariadenie /rybník/. Všetko sa vlečie vďaka príšernej
byrokracii zo strany štátnych orgánov.
Ostatné udalosti budú zahrnuté do informácií na výročných členských schôdzach.
Zarybnenie našich revírov v roku 2012
Rozpočet na rok 2012 pre vody kaprové a pstruhové predstavuje čiastku 62 429 €.
V roku 2012 boli nasadené tieto množstvá rýb.
Jar
kapor K -3
10 500 kg
všetky revíry VK okrem Váhu.
zubáč rýchlený
16 000 ks
VN Svinica, Bodovka, Baračka.
pstruh potočný 2- roč. 1 000 kg
všetky revíry VP /z toho 500kg za r.2011/.
pstruh potočný ¼ roč. 15 000 ks
všetky prítoky VP pravý breh Váhu.
Jeseň
pstruh dúhový 2 - roč.
308 kg
Váh
pstruh potočný 2 - roč. 139 kg
Váh
sivoň potočný 3 - roč.
53 kg.
Váh
šťuka 2 roč.
300kg.
vybrané revíry VK a Váh.
10
November 2012
zubáč 2 roč.
kapor K -3
200kg.
9 000kg
Svinica, Bodovka, Baračka, štrkovňa Ľuborča
všetky revíry VK, Enklávy Tr. Teplá a Ivanovce
okrem Váhu.
Bodovka, VN Svinica
pleskáč 2-roč.
1 500 kg
z Rady Žilina dotácia
šťuka rýchlená 20 000 ks. Váh.
podustva 2- roč. 2 200 ks. Váh
kapor K -2
1 500 kg Váh, 300 kg VN Baračka.
zubáč Z – 1
20 000 ks Váh
Nebola dodaná z dôvodov nesplnenia dodávky od dodávateľa násada lipňa, pracujeme na
náhradnom riešení.
Zo športovej činnosti
Výbor našej organizácie a obvodné organizácie, za pomoci našich členov dobrovoľníkov, a
ŠKP /plávaná/, ŠKP /prívlač/, zorganizovali preteky v love rýb v mesiacoch máj až október.
Pretekov sa celkovo zúčastnilo 510 pretekárov. /včítane ligy Feder a Laugarícia/.
Všetky preteky boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni.
29.4. 41 účastníkov, Memoriál E. Špaldu , Váh poradie dospelí 1. J. Hudcovský, 2. D.
Radosa, 3. J. Cintula, deti 1. M Kvasnica, 2. P. Krajčík, 3. P. Šimno.
5.5. 35 účastníčok preteky žien a dievčat Jazierko, kategória dievčat 1. A. Zimmermanová,
2. M. Polhorská, 3. M. Malíková. Kategória žien 1. M. Bašková, 2. G. Lacová, 3. P. Lacová.
6.5. 190 účastníkov Bodovka, 1. M. Makyda, 2. J. Fiala, 3. A Sláviček.
12.5. 75 účastníkov štrkovňa Nemšová, preteky detí, kategória dievčat 1. N. Jurigová, 2. K.
Matejková, 3. S. Šimnová. Chlapci 1. J. Zavadzan, 2. M. Vidrnák, 3. F. Štadler.
13.5. 75 účastníkov VN Svinica, preteky detí, kategória dievčat 1. M. Malíková, 2. Ľ.
Panáková, 3. L. Holubová. Chlapci J. Slosárik, 2. M. Mano, 3. D. Púček.
2.9. 17 účastníkov, Jazierko náučno - športová akcia spojená s pretekmi detí, 1. M.
Valientová, 2. M Valient, 3. P. Krajčík.
V dňoch 21.4. a 22.4. sa uskutočnilo 1. dvoj kolo pretekov v love rýb technikou Feeder na
pretekárskej dráhe Trenčín - Zamarovce. Preteky boli organizované pod záštitou hlavného
organizátora p. Mariána Hasona a garantov z Rady pre športovú činnosť Žilina. Pretekársku
dráhu zabezpečil obv. č.3, preteky sa konali so súhlasom MsO- SRZ Trenčín, zúčastnilo sa
ich 38 pretekárov.
Výsledky po dvoj kole: 1. Jaroslav Haššo 7900 b. um. 3./ 2. Alexander Pónya 7580 b. um.
5./ 3. Marian Hason 5320 b. um. 5.
7.10.2012 výsledky 37 ročníka pretekov v love rýb Laugarício cup.
súťaž družstiev : 1. GX Team, 2. Mivardi Trnava, 3. Žilina.
11
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
súťaž jednotlivcov:1. Pienes /Žiar n/Hronom/10 490b. 2. Kmeťo /Galanta /4 020b.,3. Skalka
/Bratislava/ 2 800b..
Pretekov sa zúčastnilo 13 trojčlenných družstiev.
Družstvá LRU – prívlač Trenčín ,,A“ a ,,B“ v roku 2012
V športových súťažiach LRU prívlač reprezentovali našu organizáciu v roku 2012 dve
družstvá prívlačiarov. V 1. lige Trenčín ,,A“ v zložení Jaroslav Sámela ml., Peter Zachar,
Peter Pavlov, Mário Horník. Jaroslav Sámela je zároveň kapitánom a členom reprezentácie
Slovenska. V divízii Trenčín ,,B“ v zložení : Branislav Ďuďák, Peter Nosáľ, Tomáš Lacko,
Matej Forgáč, Lukáš Svetlík, Jiří Žejdlík, Peter Hirjak. V ročníku 2012 sa zúčastnili týchto
súťaží :
Majstrovstvá sveta LRU – prívlač, Poľsko 22.-27.5.2012, rieka Bobr, kde družstvo
Slovenska v zložení Martin Forbak, Lukáš Hollý, Juraj Mrázik, Juraj Smatana , Peter Horňák,
Vlastimil Těšický a Jaroslav Sámela - obsadilo 2. miesto za Ruskom a pred treťou ČR.
Reprezentanti Slovenska na stupňoch víťazov.
Medzinárodné majstrovstvá SR jednotlivcov 7.-8.7., rieka Nitra v Partizánskom – kde
štartuje 40 najlepších prívlačiarov z predchádzajúceho ročníka ligy, v ktorej preteká takmer
200 jednotlivcov. Tiež sa ich zúčastňuje 8 najlepších pretekárov z ČR. Našu organizáciu
reprezentovali J. Sámela, ktorý skončil na 3. mieste a P. Zachar 32.miesto.
Majstrovstvá SR družstiev 1.liga –družstvo Trenčína ,,A“ skončilo na 3. mieste, za Lipt.
Mikulášom a Púchovom.
Majstrovstvá SR družstiev divízia – družstvo Trenčín B skončilo na 2. mieste a postúpilo
do 2. ligy.
V celoročnej súťaži jednotlivcov je J. Sámela na 1. mieste, P. Zachar je 33., B. Ďuďák 73...
12
November 2012
Družstvo športového klubu plávaná Trenčín v roku 2012
Družstvo ŠKP Trenčín v roku 2012 reprezentovalo MsO SRZ Trenčín v disciplíne LRU –
plávaná v zložení Marek Macháč, Ladislav Vacula, Jiří Žejdlík , Roman Radil, Igor Krajčík.
Počas roka sme sa zúčastnili viacerých pohárových pretekov v LRU - plávaná, kde sme sa
postarali o nie jeden úspech.
Zelená voda 2012 – 2.kolový pretek jednotlivcov/ 1. miesto Marek Macháč
Memoriál E. Hrdela , Žilina 3.miesto pre družstvo
1.sektorové miesto J. Žejdlík,
3.sektorové miesto R. Radil
Divízia A – Trenčín obsadil celkové 3.miesto / M. Macháč, R. Radil, L. Vacula, B. Oslanec
Sezónu končíme na poslednom preteku v roku v decembri na teplom ramene v Piešťanoch.
V roku 2011 sme mali zastúpenie aj v lige juniorov, kde sa náš najmladší člen Igor Krajčík
umiestnil na peknom 3. mieste. Mladý talent sme podporovali a výsledkom jeho snahy bol
tento rok titul majstra sveta v kategórii do 18 rokov, ktorý získal s družstvom v zložení
najlepších pretekárov zo Slovenska. Gratulujeme!
Družstvo ŠKP Trenčín opäť po roku zorganizovalo výchovno – náučnú akciu Trenčianska
belička. Deti i dospelí mohli opäť vidieť a hlavne, si na vlastnú kožu vyskúšať novinky
týkajúce sa lovu rýb na plavák. Tie deti, ktoré vlastnili povolenie k lovu rýb, počas preteku
ulovili spolu 1110 kusov rýb rôzneho druhu. V tomto roku opäť o túto akciu prejavilo záujem
veľké množstvo nerybárov, ktorý sa stali súčasťou pekného športového zážitku.
Laugarício cup 2012 organizoval ŠKP Trenčín, kde ku bezchybnej organizácii preteku
napomohol aj záujem nečlenov ŠKP Trenčín. Vysokou úrovňou organizačnej pripravenosti
a pritiahnutím sponzorov bolo postarané o to , že si pretek svojou tohtoročnou úrovňou punc
dobre organizovaného preteku , kde sa o rok všetci radi vrátia. Pretekári prejavili veľký
záujem o ďalší ročník Laugarício cup 2013, ktorý by mal byť prelomový, keďže by bol
dvojdňový.
Za priazeň v sezóne 2012 ďakujeme všetkým členom MsO SRZ Trenčín . V sezóne 2013
budeme opäť plnohodnotne reprezentovať MsO SRZ Trenčín. Podrobnejšie informácie o
našej činnosti nájdete na www.skptrencin.wbl.sk
Marek Macháč
17. Majstrovstvá sveta juniorov plávaná do 18 rokov Slovinsko 2012
Náš pretekár Igor Krajčík sa zúčastnil MS juniorov v Slovinsku. MS sa zúčastnilo 15 krajín.
Naši reprezentanti zvíťazili v kategórii družstiev a odniesli si zlaté medaile, v súťaži
jednotlivcov boli Slováci tiež veľmi úspešní. Na 1. mieste sa umiestnil Roman Pavelka ml.
a na 2. mieste Andrej Rímeš. Náš I. Krajčík obsadil celkovo 9. miesto.
K mimoriadnemu úspechu mladých reprezentantov blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov.
Ľ.K.
13
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
BRIGÁDY NA PRVÝ POLROK 2013
Obvod č.1
VK.
Štrkovňa Bodovka
Január, Február, presekávanie ľadu podľa potreby, brigády riadi R. Mano č. t. 0905 198 873
Zraz brigádnikov o 8 hod pri výpuste, termíny určí R.Mano.
30.3. kŕmenie a podávanie liečiv, zber a odvoz odpadu zraz pri výpuste o 7 hod. brigádu riadi
R. Mano č. t. 0905 198 873.
27.4. čistenie brehov kosenie budovania lovných miest, zber a odvoz odpadu, brigádu riadi R.
Mano, zraz pri výpuste o 7 hod.
4.5. príprava revíru na preteky, kosenie vyznačenie pretekárskych miest, brigádu riadia R.
Mano č .t. 0905 198 873 a M. Karkoška č. t. 0911 147 168, zraz pri výpuste o 7 hod.
Štrkovňa Nozdrkovce
16.3. kŕmenie a podávanie liečiv, zber a odvoz odpadu, zraz brigádnikov na rybárskom dome
o 7 hod.
13.4. kosenie ,budovanie nových miest, zber odpadu.
11.5. príprava revíru na zahájenie sezóny.
8.6. kosenie budovanie lovných miest, zber a odvoz odpadu.
Všetky brigády na štrkovni Nozdrkovce riadi J. Vančo č. t. 0902 812 057, zraz je vždy na
rybárskom dome o 7 hod.
Váh ľavý breh
13.4. čistenie brehu, spoločná brigáda s obv.č.2. brigádu riadi L. Némedy č. t. 0907 891 619,
zraz brigádnikov pri stavidlách Tr. Biskupice o 8 hod.
VP.
Na vodách pstruhových budú práce zamerané na opravy a budovanie kaskád, čistenie brehov
potokov, informácie u R. Mana č. t. 0905 198 873, práce sa uskutočnia pri min. počte 3 osôb.
Obvod č.2
VK
Jazierko Skalka
Január , Február, presekávanie ľadu, brigádu riadi p. Machovičová, p. Ing. Baďura, č. t. 0903
687 553. zraz o 8 hod.
24.3. odstraňovanie polomov po zime, úprava brehov, zber odpadu, brigádu riadi p.
Machovičová, p. Macháč, zraz o 8 hod.
28.4. úprava brehov, zber odpadu, kosenie brigádu riadi p. Machovičová, p. Viedenský.
5.5. zabezpečenie pretekov , žien a dievčat. Riadi organizačný výbor pretekov zraz o 5 hod.
16.6. kosenie zber odpadu, brigádu riadi p. Jurík, p. Machovičová zraz o 7 hod.
Váh
13.4. ľavý breh , zber odpadu brigádu riadi p. Ing. Šťastný, p. Macháč zraz o 8 hod pri
stavidlách Tr. Biskupice. Spoločná brigáda s obv.č.1.
VP
Opatovský potok
Výlov pstruhov, podľa počasia a stavu vody, brigádu riadi p. Duda, p. Jurík, brigádnici sa
môžu prihlásiť záväzne na č. t. 0905 894 222, zraz pri kostole v Opatovej o 8hod.
Dúbravský potok
Oprava kaskád, brigádu riadi p. Duda, brigádnici sa môžu prihlásiť záväzne na č. t. 0905
894 222, zraz o 8 hod pri skládke dreva. Termín určí vedúci brigády.
14
November 2012
Obvod č.3
VP. Orechovský potok
7.4. zraz brigádnikov v Hornom Orechovom, čistenie koryta potoka.
VP. Chocholnica
14.4. zraz brigádnikov v parku v Chocholnej, čistenie hlavného toku a prítoku.
VK.
Váh pravý breh
19.5. zraz brigádnikov pri futbalovom ihrisku v Orechovom kosenie brehu, zber odpadu.
TN Kaskády
2.6. zraz brigádnikov na mieste, kosenie brehov zber odpadu.
Obvod č.4
VK
Štrkovňa Nemšová
6.4. kosenie náletového krovia zber odpadu a jeho odvoz, brigádu riadi p. Kukučka.
Kľúčovská važina
23.3. kosenie náletového krovia, zber odpadu a jeho odvoz brigádu riadi p. Šedivý.
Štrkovňa Ľuborča
23.3. kosenie náletového krovia, zber odpadu a jeho odvoz, brigádu riadi p. Kukučka.
Gabajove štrkoviská
13.4. kosenie náletového krovia, zber odpadu a jeho odvoz, brigádu riadi p. Kukučka
Začiatok všetkých brigád je o 8 hod. zraz na jednotlivých revíroch.
VP
Súčanský potok
23.3. oprava a budovanie kaskád, brigádu riadi p. Hamaj, zraz potok Hlboké o 8 hod.
6.4. oprava a budovanie kaskád, brigádu riadi p. Hamaj, zraz potok Hlboké o 8 hod.
Ľuborčiansky potok
13.4. oprava kaskád zber odpadu, brigádu riadi p. Dzygovskij, zraz pri strelnici o 8 hod.
Obvod č.5
VK
VN Baračka
30.3., 4.5., 11.5., čistenie brehov, zber odpadu, kosenie, zraz brigádnikov o 8 hod pred RZ
Vodnár na Baračke.
Enkláva Tr. Teplá
13.4., 27.4., 11.5., čistenie brehov, zber odpadu, kosenie, zraz na mieste o 8 hod.
VP
potok Teplička
13.4. zraz pred hotelom Park o 8 hod.
Ostatné brigády budú zverejnené vo vývesných skrinkách. Všetky brigády organizuje
hospodár obvodu a členovia výboru. Informácie na č. t. 0903 493 232 – hospodár, 0903
310 858 – predseda.
Obvod č.6
VK
VN Svinica
23.3., 30.3., 13.4., 27.4., 4.5., 11.5., 29.6. práce na údržbe brehov, kosenie , zber odpadu,
príprava revíru na preteky detí /11.5./.
VP
potok Svinica
23.3., 30.3., 13.4., čistenie brehov potoka zber odpadu.
Všetky brigády na VK a VP riadia určení členovia výboru, zraz na VN o 8 hod.
15
Petrov zdar č. 2 / r. XVII.
Výročné členské schôdze obvodných organizácií
Obvod č.1
Obvod č.2
Obvod č.3
Obvod č.4
Obvod č.5.
Obvod č.6
2.2. 2013
3.2. 2013
27.1.2013
10. 2.2013
16.2. 2013
3.2. 2013
o 9.hod.
o 9. hod.
o 9. hod
o 9. 30 hod
o 9. hod
o 9. hod
ODA Trenčín
ODA Trenčín
Dopravná Akadémia Trenčín
reštaurácia Nemšovanka
hotel Slovakia Tr. Teplice
kultúrny dom v Tr. Jastrabí
Mestská konferencia sa bude konať 2.3.2013 o 9 hod ODA Trenčín
15.5.2012 - ráno - Svinica, - náš Rudko.
Ak sa v tomto príbehu bude niekto vidieť, je to podobnosť miesta,času a mena čisto náhodná.
Prvý deň lovu kaprov sa stal nepísaným sviatkom, hlavne kaprárov, ale aj všetkých ostatných,
ktorí po zime vytiahnu konečne rybárske náčinie. Tak urobil aj náš Rudko. Ako prichádzal na
svoje obľúbené miesto pri hrádzi, vítali ho tí, ktorí tam už hodnú dobu sedeli, niektorí od
včera, slovami,, a čože tak neskoro, a kde máš Babetu, veď už je všetko vychytané.“ ,,Ale
zlomil sa mi pedál a musel som ísť na bicykli a ešte aj na ňom sa mi utrhol korman a zatočil
ním naprázdno. ,,Čo dnes chytím od rána do rúk to do....! zahromžil. Rudko si našiel miesto
medzi svojimi a po chvíli ďalšieho komentovania nešťastného rána nahodil svoje 35- ťky. Do
vtedy sedeli všetci bez záberu. A ako to už chodí prvý záber mal Rudko, do sieťky po chvíli
víťazoslávneho zdolávania putoval krásny kapor. Druhý záber nedal na seba dlho čakať
a opäť pekný kapor. Mal dvoch ,doslova za chvíľu. Okolo sediaci rybári do vtedy ,,veselí“
z Rudkovho nešťastia, bledli. ,,Je toto možné, my tu čakáme od večera, mrzneme celú noc,
neveriacky krútili hlavami, a na taký vercajch, to snáď nie je pravda“. Rudko sa začal baliť,
usmievajúc sa popod nos, ako im to zasa jeden krát predviedol. Pomaly poskladal svoje udice
zbalil ostatné veci, a naložil na rozbitý bicykel.
,,Nezabudni si kaprov“ pripomínali mu kamaráti, ,,no jasné“ hovorí Rudko. A pristúpil
k zakotvenej sieťke, zodvihol ju a ... sieťka nevydržala váhu rýb a tie boli razom sa slobode.
,,Kamaráti“ mali razom hlavy odvrátené od nešťastníka a nikto ani nemukol. Len Rudko zo
seba vydal zvuk, ktorý sa rozliehal po celej priehrade, a nedá sa opísať ,,Čo dnes chytím do
rúk to do....! Ryby boli zapísané a on ďalej loviť nemohol. Všetkým ho bolo nakoniec
úprimne ľúto.
Ľ.K.
Do spravodaja prispeli: Ing. A. Chudo, Ing. M. Karkoška, Ing. Z. Šťastný, P. Malík, J. Jurík,
M. Chlpek, I. Remenec, Mgr. J. Sámela, M. Macháč, Ľ. Klas
16
Download

Petrov zdar 02/2012