36609-171
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Regionálne centrum prevádzky Bratislava
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
,(OMUNÁLNA
poisťovňa
VIENNA INSURANCE GROUP
110-PM-AV
Gymnázium
F. G. LORCU
Hronská 3
821 07 Bratislava
214
Sprostredkovatel' predaja: 300329
Weissabel Veronika
Tel. kontakt: 0214821 0535, 0536
Bratislava, 21.11.2012
Poistná zmluva číslo 6807603811/ číslo návrhu 0109000094
Avízo na úhradu poistného
Produkt 10 - Združené poistenie majetku
Vážený klient,
dovol'ujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 17.12.2012 splatné poistné vo výške 25,79 EUR za
obdobie od 17.12.2012 do 17.12.2013.
Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte
správny variabilný
symbol 6807603811 a konštantný
symbol 3558. Nakol'ko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.
Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom
KOM1JNÁlNApoisfC7'lňa,
a.s. vtenna IosJranceGroop
ŠteUmikova 17,811 05 Bratislava 1
lČO, 315 955 45lé DPH: SK2021097089
-zeo-
Ak ste poistné medzičasom
už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho
vybavenia
sa prosim obráťte na príslušnú
pobočku
správy alebo nás kontaktujte
na ktoromkol'vek
našom obchodnom
mieste.
, Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600
Prima banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., 2623225520/1100 Tatra banka, a.s., konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,
IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka 3345/B
i~
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
!POSTA
PODACí LíSTOK
SbJenská
P I a ť te
iba
p o š te
na
.~
POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
S
!POSTA
pošta, a s. Partizanska cesta 9, 97599
~': ~~3~1~ť:C~~O;~9~9~'
Č.
OKR. PEČ.
Banská Bystrica 1
POD.
KÓD BANKY
1 1
PODACIE ZNAKY
vYPLATNÉ V HOTOVOSTI
KÓD PROD.
SUMA SLOVOM
(centy...edI. """'""
38
SUMA
ADRESÁT
79
K. SPRAC.
VARIABILNÝ SYMBOL
KONŠT. SYMBOL
VARIABllNY
5 5 968
2
2
5
5 2
O 7 6 O 3 8 1 1
ODOSIELATEĽ.
Gymnázium
F. G. 'LORCU
7 O 5 5 787
ŠPECIFICKY SYMBOL
ADRESÁT
'If!
KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s.l
~ienna Insurance Group
Stefánikova 17
811 05 Bratislava 1
ODOSIELATEĽ.
f
~:
~
~
100
6 5 O 2 5 O 8
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
o D
17122012
DO
17122013
Hronská
821 07
3
BratisLava
ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽiADNE UDAJEI
Gymnázium F. G. LORCU
Hronská 3
821 07 Bratislava 214
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
38000000002623225520110068076038113559300000025790
ol
SYMBOl----------,
EUR
REFERENČNÉ ČiSlO
3
ŠPECIFICKY SYMBOL
I
[K;RO;
~
3
UČTU==-r~SL06Uč~
•
ČiSLOUČTU
KÓD BANKY
EU;IG]
Dvadsať äť===
KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
cent
=25=
2
els.
[PREDČiSUE
17.12.2012
17.12.2013
=
[SUMA
803/5
PODACIE ČíSLO
214
79
cent
Download

,(OMUNÁLNA o D