Mopos Communications s.r.o.
Nábrežná 4
IČO: 31589189
97101
DIČ: 2 0 2 0 4 6 7 5 0 4
Prievidza
Slovenská republika
mobii.
VAVW wAw.m0p05.sk
e mail [email protected]
M. 046-5431666
fax 046-5431660
IČ D P H : S K 2 0 2 0 4 6 7 5 0 4
Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou
VF 120768
Objednávka:
e - m a i l : p. Š i m o n
Odberateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o
SToRhnlfifeá služby Ž!ar satí Hrfsnow
spoí. S '•'.«.
Alexandra D u b č e k a 45
communications
Platba:
96501 Žiar nad H r o n o m
Ooälo:
prevodom
I g -ÍJ9- 2012.
Doprava:
S / / T 7 &
Symbol
Dátum
14.09.2012
konštantný:
0308
splatnosti:
28.09.2012
variabilný:
VF120768
vzniku daň. povinnosti:
14.09.2012
špecifický:
Konečný príjemca:
Označenie dodávky
SK2020479714
Alexandra Dubčeka 45
96501 Žiar nad H r o n o m
J
systému
2020479714
T E C H N I C K É S L U Ž B Y Žiar n a d H r o n o m , spol s r.o
TABA
Vám dodávku zariadení
DIČ:
IČ DPH:
Bankový účet
Faktuwjeme
VIS02002/VQX.
Katalóg, označenie
Počet m. j. m. j.
Cena za m. j.
DPH %
bez DPH
DPH
s DPH
VOX9403
Bezdrôtový hlásič VOX 2 i40W kompatibilný s VIS02002
3,00 ks
738,00
20
2 214,00
442,80
2 656,80
CHK8515P
Ttako\y reproduktor J 5 W6 Onin
9,00 ks
24,00
20
216,00
43,20
259,20
VOX9413
Prijímacia anttnt viesmerovô {v
3.00 ks
16,00
20
48,00
9,60
57,60
1,00 ks
-2 434.00
20
-2 434,00
-486,80
-2 920,80
v.smi* 450MHz) pre obojsmerne VOX9403
ZF 12002-Vyúčtovanie zaplatenej zálohy
Zaokr. za doklad
0%
0,00
0,00
0,00
Zaokr. za doklad 20%
0,00
0.00
0,00
Základ
Výška DPH
Celkom
Nulová sadzba
0%
0.00
0,00
0,00
Znížená sadzba
0%
0.00
0,00
0,00
Základná sadzba 2 0 %
2 478,00
495,60
2 973,60
CELKOM
2 478,00
495,60
2 973,60
Zľava v %:
Celkom k úhrade: j
0,00
ŕlvvl
Zaplatený preddavok:
2 920,80
Zostáva uhradiť:
52,80
Pom Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia
.f !
••
•
umcatíons s.r.o.
nevidza
•i21 -í-i :;4:: i 666
I_/CQ " " " *
rjjediv
' /
\písaf.á
* - : :•'
y * * - .
ft
- - r-.";
-
íp'svrs?
p * * *
P
t dí l !
v
• rtt'im <s o
ijȒi.'.ci
c ^
IČO: 31 6 0 9 651
vystavenia
—
•> ?
p •.'.><. i
r v :• • í;*
V,v.-:<l(3) i.Gro/n
Y'
p o « U
F A K T Ú R A
číslo: 0 1 1 2 0 8 1 6 7 0
Odberateľ
Dodávateľ:
Bratislava
82101
ŽIAR NAD HRONOM
96501
31396674
2020321864
SK2020321864
•
Adresa fakturácie:
TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM
A.DUBČEKA 45
IBAN kód: SK5131000000004110023703
SWIFT kód: LUBASKBX
Technické sluiby Žiar nad Hr
spol. s r.o.
Dátum vyhotovenia faktúry 4/09/2012
Dátum dodania služby:
4/09/2012
Dátum splatnosti:
18/09/2012
96501 ŽIAR NAD HRONOIU
3 , 0 0 EUR
2.280,00
760
2.280,00 EUR
22,80 EUR
5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:
2.280,00 EUR
Základ dane:
DPH 20,00% :
EUR
2.313,96 EUR
0,00 EUR
2.313,96 EUR
E A .. • ,, • ••••u •
,,„ vyT-í.
J K D O 14:30
v ^ n o r ^ o v á poznámka:
K<H.expedícjf5;f.% s ! :
v
:
......
r i ŕ
b .f. k.
i obchodné podmienky (VOP),s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
Jr/šwiťaslrne s VOP.a účtovanými poplatkami
.,„..
junáci protokol í...
LE CHEQUE
4r
28,30 EUR
5,66 EUR
Spolu s DPH:
Záloha:
K úhrade:
Pjatnévšei
-ira>
• komu:
Spolu:
Počet
Hodnota jedálnych kupónov spolu:
Odplata:
Stála poznámka: ..
ipisMé v cvid'-ftcit..
- 5 -09- 2012
IČO:
31609651
IČ DPH: SK2020479714
č. účtu:
BANKOVÝ PREVOD
Nominálna
hodnota:
000001
TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM
A.DUBČEKA 45
Tomášikova 23/D
Forma úhrady:
008873
Adresa dodania:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
IČO:
DIČ:
ICDPH:
č. účtu:
kód:
"
\
Dodací list na druhej
)X 109, 820 05 Bratislava 25
«»ntniny
qi 3 J6674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864
3;»1 Oť BŕáCstoa I /ídfcsa p?c
„.•.,« nr„(icia„3 1 OriMiel Sro, vložka č.0Q85/%
/
strane.
gro J e
Strana: 1/1
^rtASTAV
FAKTÚRA C.
111120621
ODBERATEĽ:
DODÁVATEĽ:
Doprastav Asfalt, a.s.
Hronská 1
960 93 Zvolen
lč0:46120602
Bankové spojenie:
DIČ:2023231892
' "
IČ DPH: SK2023231892
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN:
Technické dulby Ž i ^ 7 H r o n o n n
spo). s r.o.
Technické služby Ziar nad Hronom,spol/s.r.o.
Alexandra Dubčeka 45
965 58 Žiar nad Hronom
Register:
SWIfT/BIC:
zapísaná v OR SR, oddiel: Sa, vložka číslo: iuIO/S
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
IČO: 31609651
Dátum splatnosti:
02.10.2012
Spôsob platby:
Platobný príkaz
Dátum vystavenia:
18.09.2012
KonStantný symbol: 0308
Deň dodania
tovaru/služby:
13.09.2012
Variabilný symbol:
111120621
Na základe Kúpnej zmluvy č.5/2012 a priložených dokladov Vám fakturujeme predaj asfaltových zmesí na Obaľováčke Badín za
mesiac september 2012.
W
0
Množstvo
Názov
MJ
Jednotková cena
31,130
AC 8 O 50/70
60,50
DPH:
Rozdiel:
Záloha:
1 883,37
20%
Základ dane:
20,00
1 883,37
0,00
1 883,37
376,67
2 260,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I 883,37
0,00
1 883,37
376,67
2 260,04
4
'átum a podpis z o d p o v e d a l o p r a c o v ^
,
Vijímacf protokol i
>/
W
a čistine
•
^ ^
p w k ú m n é ,
oracevnífca.
ktorý
u p r a v í
n«
p r ^ ú m J
*
ú
M
'
m
U
376,67
rastav Asfalt, a.s.
r o n s k á 1 , 9 6 0 9 3 Zvolen
; 46 120 602 DIČ: 2023231892
-5Pečiatka a podpis
Vystavil: Smetanová Zuzana
Tel: 0905 591858
FAX:
Reklamácie: Ing. Hronec Milan
Tel: 0907 750 966
FAX:
-•písané v evidencii.
DPH
2 260,04 EUR
K úhrade:
Celkom
Sadzba %
K úhrade
Cena bez DPH Sadzba
SPOLOČNOSŤ, a.s.
Vnilnl>llný nymbol:
5120372
0008
l l f j V P N B K Á P H O P A N B U T A N O V Ä S P O L O Č N O S Ť , a Konfttnntný symbol:
1S01
Objndnrivku £.:
01 ŕi«rtt«ti Hronom
zo dňa:
Odlimntnľ.
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
i ŕ i i i wiiift/fi/n
tur
ir. 1)1 <11 {)Kľ(!200tí5344
laMAri: 046 6723713
I uk: 045 6723713
I mail: [email protected]
www.1sps.sk
31609651
2020479714
SK2020479714
A.Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko
číslo účtu:
Forma úhrady:
príkazom
Konečný príjemca:
Došio: 1 1 -09- 2012
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Označenie dodávky
T^hMck* služby Žiar nad Hronom
spol. s r.o.
- f-X-komu-
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
UJO*
kDPH
EUR Celkom
177,02
58,51
106,26
18,09
144,98
15,70
271,49
46,65
1 062,11
351,06
637,58
108,52
869,90
94,21
1 628,96
279,90
838,70
5 032,24
Fakturujeme Vám PHM za August 2012 :
Motorová nafta
Natural 95
Motorová nafta
Natural 95
Motorová nafta
Natural 95
Motorová nafta
Natural 95
775,24 I
227,97 I
450,71 I
70,01 I
610,95 I
00,01 I f U s
1139,1 I 5, S
174,94 I
1,1417
1,2833
1,1583
1,291?
1,175
•1,3083
1,1917
1,3333
885,09
292,55
531,32
90,43
724,92
78,51
1 357,47
233,25
Súčet položiek
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
4 193,54
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil:
5 032,24
Magdaléna Fusatá
:<r
"Vŕtanom
Okresný súd B.Bystrica,oddiel:Sa,vl.č.725/S,výp.č.l 1163/04
^vedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň
névkV a prevzatá
. ,
.. /
•/ evidŕncikJi.
•
'
ľ
Základ v EUR
0,00
0,00
4 193,54
Rekaplfulácja v EUR:
rf—
r
t>odpi< zodpovf-'díislio piaco
ací protokol č.
sene o Č / ä I m
r a
A
úrnané, uprivané na syrou
odais or«fovnílca. IctorV Draslcúmal d a l d « J
Ekonomický a informačný systém POHODA
v
'
Pečiatka :
Sadzba
0%
10%
20%
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
838,70
0,00
5 032,24
ty. Dalkia
FAKTÚRA - daňový doklad
Dodávateľ
Číslo zmluvy:
180
Spôsob úhrady:
V o výške vystavenej faktúry
D a l k i a Ž i a r n a d H r o n o m , s.r.o., A . D u b č e k a , 9 6 5 0 1 Ž i a r n a d H r o n o m
Zapísaný:
O S B. B y s t r i c a , o d d , S r o , v l o ž k a č. 6 5 3 1 / S
IČO:
36042544
DIČ:
2020064662
IČ D P H :
SK7020000097
Banka:
P r i m a b a n k a S l o v e n s k o , a.s.
Adresát
Č.účtu:
Miroslav Kúšik, 045 6723 292, [email protected]
Kontakt:
Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o
Technické služby
A. Dubčeka 45
spol.
96501 Žiar nad Hronom
Došlo:
-
h
Žiar nad Hronom
s r.o.
-09-
2012
Odberateľ
T e c h n i c k é s l u ž b y Ž i a r n a d H r o n o m , s.r.o., A . D u b č e k a 4 5 , 9 6 5 0 1 Ž i a r
nad Hronom
F a k t ú r a číslo:
|Variabilný s y m b o l ľ "
Konštantný symbol:
IČO:
31609651
DIČ:
2020479714
IČ D P H :
SK 2020479714
Banka:
S l o v e n s k á s p o r i t e ľ ň a a.s.
7
k o m u : / í
1fvÍ201734
1211201734|
0308
Špecifický symbol:
Č.účtu:
Dátum dodania tovaru:
31.08.2012
Dátum vyhotovenia:
03.09.2012
|Dátum splatnosti:
Kontakt:
17.09.2012|
Dátum splatnosti faktúry sa považuje za dodržaný v súlade s § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním predmetnej sumy na účet dodávateľa v uvedenej banke
so správnym variabilným symbolom. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti budeme postupovať v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prosíme Vás, aby ste
faktúry uhrádzali v lehote splatnosti pod horeuvedeným variabilným symbolom. Použitím správneho variabilného symbolu predídete nezrovnalostiam pri automatickom
zaúčtovaní úhrady a pripadne následnému vymáhaniu dlžnej čiastky súdnou cestou a cestou exekučného konania.
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.08. - 31.08.2012 pre odberné miesta podľa rozpisu.
Rozpis nákladov
Prilohv:
61)1 V
d
J
f < 0
(102 764,00
SKK)
(20 552,86
SKK)
(123 316,86
SKK)
(0,00
SKK)
(123 316,86
SKK)
Základ dane
DPH (20 %)
Základ dane + DPH
Uhradená záloha
|Suma k úhrade
3 411,14 EUR
682,23 EUR
4 093,37 EUR
0,00 EUR
4 093,37 EUR |
V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 45 672 3292 alebo na elektronickej
adrese [email protected] .
Ďakujeme, že využívate naše služby.
S pozdravom
Jarmila Sklenková
manažér CZT Žiar nad Hronom
o/ednávky a p r e v z a l
ipísané v avidam-ii
•iľ . i n
" n aň
^(l,
il
Poopis zodpovedného pracovník
'njímací protokol č
•>/ v'rscm o číselne preskúmané,
- —4
•
U
— *
upravené na sumu
—
J.
U .
J
K o r e š p o n d e n c i u a d r e s u j t e n a a d r e s u : D a l k i a Ž i a r n a d H r o n o m , s.r.o., A . D u b č e k a T 9 6 5 01 Ž i a r n a d H r o n o m
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Technický prepočet jednotiek: 1 kWh = 0.0036 GJ
www.dalkia.sk
[email protected]
Download

Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou VF 120768