PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
Vážení akcionári, obchodní partneri, dámy a páni,
Výročná správa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska 5, Banská Bystrica, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia v roku 2013 a hodnotí plnenie hlavných cieľov prijatých na realizáciu stratégie spoločnosti
prijatej v dlhodobom pláne rozvoja a investícií spoločnosti.
Dlhodobý plán rozvoja a investícií spoločnosti do roku 2036 bol schválený riadnym Valným zhromaždením dňa 04. júna 2013
a je základným dokumentom určujúcim hospodársko-strategické smerovanie spoločnosti. Tvorba investičných a hospodárskych plánov pre každý nasledujúci kalendárny rok vychádza z tohto plánu a pravidiel, ktoré sú súčasťou tohto plánu a to:
Obchodného zámeru akciovej spoločnosti do roku 2036, Pravidiel tvorby investičného plánu, Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku, Systému hodnotenia opodstatnenosti a naliehavosti uplatňovaných rekonštrukcií vodovodnej
a kanalizačnej infraštruktúry v pôsobnosti StVS, a.s. Banská Bystrica, Aglomerácie kategórie 10 000 a viac, 2 000 – 10 000 EO
a distribúcia vody, veda a výskum (úpravne vôd) v pôsobnosti StVS, a.s. a Plánu obnovy. Hlavným cieľom StVS, a.s. je zabezpečiť
dlhodobý, komplexný a úspešný rozvoj spoločnosti v rámci jej podnikateľských aktivít. Súčasťou uvedeného cieľa je aj
zlepšovanie profesionálnej úrovne zamestnancov a ich motivácie na plnení cieľov spoločnosti a na zvyšovanie kvality ich práce.
Na zabezpečenie strategických zámerov spoločnosti, ktoré sú zakotvené v dlhodobom pláne rozvoja a investícií a na naplnenie politiky kvality boli na rok 2013 stanovené tieto ciele:
•
Realizovať obnovu a rozvoj majetku v súlade s investičným plánom najmä:
- zabezpečiť realizáciu schválených projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR v súlade so zmluvami o poskytnutí NFP
a príslušnými zmluvami o dielo, celkom 8 projektov a zabezpečiť finančné vysporiadanie 5 projektov, ktoré boli stavebne
ukončené v roku 2012;
- zabezpečiť prípravu implementácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR SR v súlade s podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci Operačného programu Životné prostredie, 5 projektov;
- začať prípravu na všetky ostatné aglomerácie v zmysle dokumentov schválených Valným zhromaždením spoločnosti konanom
dňa 04.06.2013.
•
Zabezpečiť intenzívnu kontrolu prevádzkovania a starostlivosti o prenajímaný infraštruktúrny a prevádzkový majetok vo vlastníctve StVS a.s. so zameraním na udržiavanie jeho prevádzkových a technických parametrov.
•
Zvyšovaním efektívnosti činností a pracovného fondu zabezpečiť dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia
za účtovné obdobie pred zdanením – zisk vo výške 212 365.- € a postupné zlepšovanie finančnej stability spoločnosti.
•
Zlepšovať profesionálnu kvalitu zamestnancov a zároveň motivovať zamestnancov k napĺňaniu cieľov a plánov spoločnosti
so zameraním sa na dosiahnutie výsledkov na jednotlivých úrovniach riadenia, ako aj v rámci celej spoločnosti.
Plnenie cieľov v roku 2013 je uvedené v ďalších častiach tejto výročnej správy, ale v stručnosti chcem uviesť, že:
- stavebne boli ukončené tri projekty zamerané na intenzifikáciu ČOV, a sú v skúšobnej prevádzke, tiež boli stavebne ukončené
štyri projekty zamerané na rozvoj verejnej kanalizácie a jeden projekt v oblasti rozvoja vodovodnej infraštruktúry je realizovaný;
- z projektov, ktoré boli stavebne ukončené v roku 2012, boli finančne vysporiadané tri projekty a v dvoch prípadoch bude
finančné vysporiadanie ukončené až po vyhodnotení skúšobnej prevádzky;
- v rámci výzvy vyhlásenej MŽP SR dňa 24.05.2013 sme podali žiadosti o poskytnutie NFP na dva projekty;
- a na podanie žiadostí o poskytnutie NFP v ďalších výzvach resp. v novom programovom období už teraz máme pripravených
sedem projektov v oblasti intenzifikácie a rozvoja kanalizačnej infraštruktúry a tri projekty na rozvoj vodárenskej infraštruktúry.
Všetky či už realizované alebo pripravované projekty boli zabezpečované podľa Operačného programu Životné prostredie
prijatého na roky 2007-2013 a v súlade s podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy schválenými uznesením vlády SR
číslo 394/2008 z 11.júna 2008, ktoré sa stali prílohou č. 5 Programového manuálu.
V roku 2013 objem investičných prác a dodávok v súvislosti s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
dosiahol hodnotu 16 441 tis. €. Investičné výdavky boli vynaložené v celkovej sume 19 309 tis. €, z toho vlastné zdroje v objeme
5 673 tis. €. Podiel vlastných zdrojov na financovaní investičnej výstavby predstavoval 29,4 % a prostriedky z Európskej únie
a štátneho rozpočtu predstavovali 70,6 %.
Naša spoločnosť k 31.12. 2013 dosiahla výnosy v objeme 18 118 tis. € (plnenie plánu na 99,79%) pri vynaložených nákladoch
v objeme 17 036 tis. € (plnenie plánu na 94,94 %), čím bol dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – zisk vo výške 1 081 tis. €, ktorý bol plánovaný vo výške 212 tis. €. Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 1 018 tis. € spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – zisk vo výške 63,7 tis. €. Správa nezávislého audítora
pre akcionárov spoločnosti StVS, a.s. z preskúmania účtovnej závierky potvrdzuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade
so Zákonom o účtovníctve.
Vážené dámy, vážení páni,
záverom mi dovoľte, aby som sa poďakoval naším akcionárom za prejavenú dôveru, obchodným partnerom za spoluprácu
a členom orgánov spoločnosti a zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2013 a vyslovil presvedčenie, že ciele a zámery stanovené pre ďalšie obdobie spoločne úspešne naplníme.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Obchodné meno:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Identifikačné číslo:
36 056 006
Právna forma:
akciová spoločnosť
Zápis spoločnosti:
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 705/S
Deň zápisu:
01.09.2002
základná organizačná štruktúra spoločnosti
ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo
Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva
Ing. Peter Juríček
člen predstavenstva
Mgr. Ivan Černaj
člen predstavenstva
Ing. Ján Šufliarsky
člen predstavenstva
Viera Krakovská
členka predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Dalibor Surkoš
predseda dozornej rady
Ing. Peter Mináč
člen dozornej rady
Ing. Miroslav Kusein
člen dozornej rady
Ing. Rudolf Podoba
člen dozornej rady
Ing. Jaroslav Demian
člen dozornej rady
Mgr. Peter Gogola
člen dozornej rady
PhDr. Alexandra Pivková
členka dozornej rady
Jana Oboňová
členka dozornej rady
JUDr. Emília Gerhátová
členka dozornej rady
Ing. Jana Šipkovská
členka dozornej rady
Vedenie spoločnosti
Ing. Vladimír Svrbický Ing. Marek Žabka
generálny riaditeľ
riaditeľ odboru investičného
Ing. Jana Vašková
riaditeľka odboru technického
Ing. Jozef Hegeduš
riaditeľ odboru ekonomického
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica bola založená dňa 12.8.2002 v zmysle §§ 154, 172, 175 Obch. zákonníka.
Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej
akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.
Základné imanie spoločnosti je 147 472 314,- €.
Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 34,- €.
Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere a sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti.
Obce a mestá vlastnia 4 337 421 akcií v menovitej hodnote celkom 147 472 314,- €, čo predstavuje 100 % podiel na základnom
imaní spoločnosti.
Predmetom činnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je:
■ poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
■ prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
■ prenájom nehnuteľností
■ projektovanie stavieb
■ vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – vodárenské stavby
■ vodohospodárske stavby – zdravotechnické stavby (vodojemy a vodárenské technologické zariadenia)
■ vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – inžinierske siete (voda, odpadová voda)
■ inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
• obstarávanie prác a dodávok
• vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
• rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
• výroba elektriny, rozvod elektriny
• vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
• projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického
prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
■ prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
■ prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
■ výskum v oblasti technických a prírodných vied
■ kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živosti
■ kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
V roku 2013 nedošlo v účtovnej jednotke k žiadnym zmenám účtovných zásad alebo k zmenám účtovných metód, ktoré
by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
Odpisovanie majetku sa vykonáva v zmysle odpisového plánu, ktorý bol určený pre rok 2013. Účtovne sa dlhodobý
majetok začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol daný do používania. To isté platí i pre účtovné odpisy technického zhodnotenia
plne odpísaného dlhodobého majetku, ktorý je z daňového hľadiska považovaný za iný majetok. Nehmotný majetok, ktorého
ocenenie sa rovná sume 2 400 € alebo menej, je zaradený do DNM, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Za takýto majetok spoločnosť považuje prevádzkové poriadky. Spoločnosť eviduje, účtuje a odpisuje ako DHM majetok, ktorého ocenenie
sa rovná 1 700 € alebo je nižšie, ale vyššie ako 332 € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok počítače a periférne zariadenia,
zariadenia na riadenie výrobných procesov a komunikačné zariadenia.
Spoločnosti počas účtovného obdobia nevznikli žiadne významné finančné náklady ani kurzové straty. Spoločnosti nevznikli v bežnom účtovnom období ani v predchádzajúcom období žiadne mimoriadne náklady.
Spoločnosti za rok 2013 nevznikla daňová povinnosť. Spôsob výpočtu odloženej dane ako dočasných rozdielov je založená na súvahovom princípe, t. j. vychádza sa z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Daňovou základňou je hodnota majetku a hodnota záväzku zistená podľa zákona
o daniach z príjmov.
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti v roku 2013 bol 46 z toho 8 vedúcich. Z celkového počtu bolo
zamestnaných 24 žien. Vysokoškolské vzdelanie má 26 zamestnancov.
Po 31.12.2013 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku spoločnosti a ani nenastali
žiadne udalosti, ktoré by významnou mierou ovplyvnili budúci vývoj spoločnosti.
Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Stav majetku
Neobežný majetok spoločnosti k 31.12.2013 v obstarávacích cenách dosiahol hodnotu 572,3 mil. €. Oproti počiatočnému stavu došlo k nárastu neobežného majetku celkom o 13,2 mil. €. Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013
v obstarávacích cenách bola 570,8 mil.€, čo predstavuje nárast oproti stavu k 01.01.2013 o 13,6 mil.€.
Čistá hodnota majetku spoločnosti celkom k 31.12.2013 bola v sume 354,3 mil. €, z toho neobežný majetok v sume
344,8 mil. €, obežný majetok v hodnote 9,4 mil. € a časové rozlíšenie vo výške 0,1 mil. €. Oproti počiatočnému stavu (stav
k 01.01.2013) došlo k zvýšeniu čistej hodnoty neobežného majetku o 3,6 mil. € a stav obežného majetku sa zvýšil o 4,2 mil. €.
Stav obstarávaného dlhodobého H a NM sa zvýšil o 5,6 mil. €, keď v roku 2013 boli do majetku zaradené investície v objeme 10,8 mil. €
a zúčtované investície v objeme 16,4 mil. € z toho z vlastných zdrojov v objeme 5,67 mil. €. Z hľadiska vývoja zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku celkom došlo v roku 2013 k zvýšeniu zostatkovej
ceny o 3,7 mil. € oproti počiatočnému stavu, keď zostatková cena dlhodobého majetku celkom k 31.12.2013 dosiahla hodnotu
344,4 mil. €. Podiel zostatkovej ceny dlhodobého hmotného majetku na obstarávacej cene ku koncu roka 2013 dosiahol hodnotu 60,33 %.
Stav majetku /€/
Neobežný majetok
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku
k 31.12. 2012
k 31.12. 2013
559 113 301
572 339 049
1 230 841
720 110
589 162
709 859
44 942
1 279
12 139
60 582
Dlhodobý nehmotný majetok
1 877 084
1 491 830
Budovy a haly
37 148 965
37 186 675
427 702 116
437 047 068
Energetické a hnacie stroje a zariadenia
17 542 276
17 199 990
Pracovné stroje a zariadenia
22 785 879
22 964 286
Prístroje a technické zariadenia
12 503 413
11 593 055
4 136 101
3 497 684
Stavby
Dopravné prostriedky
Inventár a ostatný DHM
Obstarávaný DHM, poskyt. preddavky
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý majetok celkom
809 278
809 668
28 272 472
33 809 887
6 332 867
6 736 056
850
850
557 234 218
570 845 219
2 000
2 000
559 113 301
572 339 049
Na financovanie investícií boli v roku 2013 použité prostriedky v objeme 19,309 mil. €, z toho vlastné zdroje celkom
v objeme 5,673 mil. € a NFP z EÚ a ŠR boli použité v objeme 13,636 mil. €. Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2013 bol
v sume 7,5 mil. € keď došlo k ich zvýšeniu oproti PS o 4,4 mil. €.
Stav krátkodobých pohľadávok z obchodného styku bol vo výške 2,2 mil. €, z toho pohľadávky voči StVPS, a.s. sme
vykazovali vo výške 1,39 mil.€, voči StVS-servising, s.r.o. vo výške 0,042 mil. € a spoločnosti Kompala a.s. vo výške 0,058 mil. €
ako splátku za predaj prevádzkového majetku. Na pohľadávky po lehote splatnosti sú v celej ich výške 0,633 mil. € vytvorené
opravné položky.
Stav záväzkov celkom k 31.12.2013 dosiahol hodnotu 51,9 mil € (pokles oproti PS o 3,5 mil. €), z toho dlhodobé záväzky,
ktoré sú vo výške 10,6 mil. € spočívajú v odloženom daňovom záväzku. Krátkodobé záväzky dosiahli hodnotu 6,6 mil. €, z toho
záväzky z obchodného styku dosiahli 4,1 mil. €. Stav bankových úverov sa znížil o 3,9 mil. €, keď ich stav bol vo výške 33,7 mil. €.
V oblasti časového rozlíšenia došlo k zvýšeniu výnosov budúcich období o 11,1 mil. € a ich stav dosiahol hodnotu
122,0 mil. € . V roku 2013 boli investičné dotácie rozpustené vo výške 2,6 mil. € a zúčtované boli investičné dotácie v objeme
13,6 mil. €.
Majetkový podiel v iných spoločnostiach
Okrem vlastného vodohospodárskeho majetku vlastní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica
obchodný podiel v spoločnosti StVS-servising, s.r.o. Banská Bystrica. Táto spoločnosť poskytuje najmä projektové a inžinierske
služby súvisiace s prípravou a realizáciou vodohospodárskych stavieb.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
■ Stavby
■ 437 047 068 ; 77%
■ Budovy a haly
■ Energetické a hnacie str. a zariadenia
■ Pracovné stroje a zariadenia
■ Prístroje a technické zariadenia
■ Dopravné prostriedky
■ Inventár a ostatný DHM
■ Obstarávaný DHM, poskyt. preddavky
■ Pozemky
■ 17 199 990 ; 3%
■ Umelecké diela a zbierky
■ 22 964 286 ; 4%
■ 11 593 055 ; 2%
■ 37 186 675 ; 6%
■ 33 809 887 ; 6% ■ 3 497 684 ; 1%
■ 850 ; 0%
■ 809 668 ; 0%
■ 6 736 056 ; 1%
Výkaz ziskov a strát
V roku 2013 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením – zisk vo výške 1 081 255 €.
Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 1 017 590 € spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení –
zisk v sume 63 665 €. Uvedený výsledok hospodárenia po zdanení bol dosiahnutý pri celkových nákladoch vo výške 18 053 951
€ a celkových výnosoch 18 117 616 €.
V oblasti nákladov patrili medzi najvýznamnejšie položky odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku v objeme 12 713 330 €, z toho odpisy majetku nadobudnutého spolufinancovaním zo zdrojov EÚ a ŠR predstavujú 2 560 017 € a zostatková cena vyradeného majetku 102 499 €. Zúčtované boli opravné položky k dlhodobému majetku
vo výške 213 336 € a novovytvorené boli v objeme 41 623 €. Osobné náklady vrátane tvorby rezerv na sociálne požitky zamestnancov boli čerpané vo výške 1 499 718 € (menej oproti skutočnosti roka 2012 o 45 833 € ), výrobná spotreba v sume 754 313 €,
ostatné náklady na hospodársku činnosť v objeme 1 141 347 €, nákladové úroky vo výške 671 732 € a zúčtovaná daň z príjmov
v sume 1 017 590 €, z toho splatná v sume 8 678 € a odložená v sume 1 008 912 €.
Spoločnosť dosiahla tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 14 395 353 € (viac oproti skutočnosti roka
2012 o 30 010 €) a aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou oceneného vlastnými nákladmi
bola zúčtovaná vo výške 841 319 €. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu boli dosiahnuté vo výške 242 344 €. Ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti boli zúčtované vo výške 2 592 920 €, z toho prislúchajúca časť výnosov budúcich období v objeme 2 560 017 €. Z dočasne voľných finančných prostriedkov boli dosiahnuté výnosové úroky v sume 45 681 €.
peňažné toky spoločnosti
V roku 2013 dosiahla spoločnosť peňažné toky zo základných podnikateľských činností v objeme 25 588 912 € a záporné
peňažné toky z investičnej činnosti vo výške 16 479 730 € a z finančných činností v objeme 4 761 633 €, čím došlo k zvýšeniu stavu
peňažných prostriedkov o 4 347 549 €.
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
Po zúčtovaní dane z príjmu vo výške 1 017 590,- € spoločnosť k 31.12.2013 vykázala výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení – zisk vo výške 63 665,02 €.
V súlade so Stanovami spoločnosti predkladáme orgánom spoločnosti nasledovný návrh na rozdelenie dosiahnutého
čistého zisku:
• doplnenie zákonného rezervného fondu vo výške povinného prídelu na zisku v sume 6 366,50 €
(povinný prídel najmenej 10 % zo zisku po úhrade dane z príjmu a to až do výšky 20 % základného imania);
• časť zisku vo výške 57 298,52 € t.j. 90 % ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.
V prípade schválenia uvedeného návrhu na rozdelenie bude:
- stav rezervného fondu po navrhovanom doplnení vo výške
13 101 097,16 € (8,88 % ZI)
- stav nerozdeleného zisku minulých rokov
19 810 572,-- €
Úverová zaťaženosť
Spoločnosť v roku 2013 nečerpala úverové prostriedky. V súlade s úverovými zmluvami StVS splatila úvery v sume
3 898 085,48 € a ich stav k 31.12.2013 dosiahol 33 667 200,90 €. Financovanie prevádzkových potrieb a investičnej výstavby, okrem
aktivít spolufinancovaných zo zdrojov EÚ a ŠR, spoločnosť v roku 2013 zabezpečovala z vlastných zdrojov.
StVS a.s. ako vlastnícka spoločnosť dosahuje z prenájmu majetku takmer 98,2 % tržieb, z toho 98,5 % z prenájmu infraštruktúrneho a prevádzkového majetku prevádzkovateľom. Z toho vyplýva aj základná orientácia činnosti zameraná predovšetkým na kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov s prevádzkovateľmi, ktorí zabezpečujú dodávku pitnej vody, odvádzanie
a čistenie odpadových vôd a starostlivosť o prenajatý majetok. Kontrola starostlivosti o majetok je zameraná na jeho udržiavanie
v prevádzkyschopnom stave na vykonávanie opráv a údržby a opatrení prevádzkového charakteru pri obnove majetku. Činnosť
StVS a.s. je zameraná aj na obnovu majetku z hľadiska investičných opatrení a realizáciu úloh vyplývajúcich pre vedenie StVS a.s.
zo základných dokumentov schválených orgánmi spoločnosti.
Strategickým cieľom StVS a.s. Banská Bystrica je zabezpečiť dlhodobý, komplexný a úspešný rozvoj spoločnosti v rámci
jej podnikateľských aktivít jednak vo väzbe na existujúci prevádzkový model, ako aj na postupné dosiahnutie súladu prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry s legislatívou EÚ a národnou legislatívou prostredníctvom prípravy a realizácie
investičných projektov.
Hlavné ciele spoločnosti boli premietnuté tiež do politiky kvality na rok 2013 a v znení príkazu generálneho riaditeľa
akciovej spoločnosti v konkrétnej forme pre všetky organizačné jednotky spoločnosti.
Plnenie ekologickej legislatívy SR a EU v riešení aglomerácií veľkostnej kategórie nad 10 000 EO úspešne pokračovalo aj
v roku 2013 , kedy boli stavebne dokončené ČOV Handlová – intenzifikácia, ČOV Detva – intenzifikácia a ČOV Veľký Krtíš – intenzifikácia. V rámci výzvy vyhlásenej dňa 24.05. 2013 bola podaná žiadosť o NFP na projekt „Sústava na odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd v okrese Prievidza – I. etapa“ a tiež na základe žiadosti akcionára na projekt Banská Štiavnica – odkanalizovanie
ulíc SNP a 8. mája, kde sme pristúpili k investorstvu.
Zároveň prebiehala predimplementačná príprava projektov čistiarenských kapacít v aglomeráciách kategórie od 2 000
– 10 000 EO, kde je určené zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich sekundárne čistenie.
Na podanie žiadostí o NFP v rámci výziev v tomto alebo nasledujúcom programovom období v roku 2013 boli pripravené projekty Krupina – kanalizácia a ČOV, Halič – kanalizácia a rozšírenie ČOV, Kremnica – kanalizácia a ČOV a Poltár – intenzifikácia ČOV
a projekty kanalizácie pre oblasti Kanianka, Cígeľ-Sebedražie-Koš a Ladzany-Poruba-Nedožery-Brezany.
Významným rozhodnutím bolo schválenie prípravy Projektov aglomerácií v oblasti čistenia komunálnych odpadových
vôd aglomerácií 2 000 – 10 000 EO riadnym valným zhromaždením spoločnosti v rámci schválenia Dlhodobého plánu rozvoja
a investícií spoločnosti v júni 2013. Príprava, ktorá bude financovaná zo zdrojov akciovej spoločnosti bude realizovaná v priebehu
roka 2014. Na takto pripravené projekty budú podané žiadosti podľa pravidiel pre nové programové obdobie .
Schválením plánu obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií na obdobie rokov 2015 – 2024 sa začal uplatňovať systematický prístup v oblasti obnovy vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. V priebehu roka 2013 boli pripravované
projekty, ktorých realizácia je plánovaná v úvodných rokoch programu obnovy. V roku 2013 bolo na obnovu majetku použité viac
ako 66 % zo zdrojov vynaložených na investičnú výstavbu.
Úroveň starostlivosti Prevádzkovateľa o prenajatý infraštruktúrny a prevádzkový majetok bola podrobená technickému
auditu majetku, ktorí realizovali v priebehu roka 2013 pracovníci technického odboru. Celkove bol vykonaný technický audit
na 924 objektoch vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, zameraný na hlavné objekty vodovodov a čistiarní odpadových vôd
a prevádzkový majetok v nájme.
Rozvoj majetku akciovej spoločnosti bol realizovaný najmä prostredníctvom investícií do rozvojových projektov vodohospodárskej infraštruktúry a odkupovaním vodohospodárskeho majetku podľa schválených Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v podmienkach StVS a.s., B. Bystrica.
Schválením dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti v júni 2013 boli vytvorené podmienky pre prípravu a realizáciu Projektov zaistenia bezpečnosti dodávky pitnej vody z vodárenských nádrží Klenovec, Málinec, Hriňová a Turček , ktoré
zahŕňajú modernizáciu a inováciu výroby a distribúciu pitnej vody v systémoch Stredoslovenskej vodárenskej sústavy na úplné
dosiahnutie súladu so smernicou Rady 98 /83 / ES z 3.novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a Nariadením
vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva.
Celkový objem obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2013 dosiahol hodnotu 16,4 mil.
€. Z hľadiska peňažných tokov na financovanie investičnej výstavby v roku 2013 boli vynaložené prostriedky v celkovej výške 19,3
mil .€, z toho vlastné zdroje v objeme 5,7 mil. €, dotácie z KF a ŠR v objeme 13,6 mil. €. Podiel vlastných zdrojov na financovaní
investičnej výstavby dosiahol v roku 2013 hodnotu 29,5 %.
Investičný plán Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica na rok 2013 bol spracovaný v súlade
s Dlhodobým plánom rozvoja a ostatnými základnými nástrojmi plánovania investícií akciovej spoločnosti a bol schválený v orgánoch spoločnosti. V štruktúre plánu investícií boli dodržané pravidlá tvorby investičného plánu, ktoré vymedzujú pre obnovu
vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry 60 %-ný podiel z disponibilných zdrojov spoločnosti.
Vecné naplnenie plánu odrážalo okrem zabezpečenia legislatívnych úloh na úseku čistenia komunálnych odpadových
vôd tiež požiadavky Prevádzkovateľa - StVPS a.s., najmä na úseku obnovy infraštruktúrneho majetku a riešenie dostavby vodovodov a kanalizácií, uplatnených akcionármi.
Príprava stavebných investícií
Zaradeniu vecnosti a rozsahu prípravy stavieb v investičnom pláne na rok 2013 predchádzalo vyhodnotenie stavu predinvestičnej a investičnej pripravenosti v jednotlivých kategóriách s osobitným zreteľom na prípravu stavieb, na ktoré StVS, a.s. Banská
Bystrica plánovala podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
V priebehu roka 2013 zabezpečovala StVS, a.s. Banská Bystrica prípravu nasledovných projektov na spolufinancovanie
z prostriedkov EÚ a ŠR:
■ Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – 1. etapa
■ Krupina – kanalizácia a ČOV
■ Halič – kanalizácia a ČOV
■ Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Dolná Ždaňa
■ Hlinické Pohronie – zásobovanie pitnou vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Lovča
■ Tuhár – vodovod
■ Kremnica – kanalizácia a ČOV
■ Poltár – intenzifikácia ČOV
■ Kanianka – kanalizácia
■ Cígeľ-Sebedražie-Koš – kanalizácia
■ Ladzany-Poruba-Nedožery-Brezany – kanalizácia.
StVS, a.s. B. Bystrica v roku 2013 začala prípravu projektu Inovácia a modernizácia úpravní vody Klenovec a Málinec.
Na realizáciu tohto projektu sa bude StVS, a.s. uchádzať o NFP v rámci pripravovaného Operačného programu „Kvalita životného
prostredia“ pre roky 2014 – 2020. Rozvojové zámery v oblasti výroby pitnej vody musia byť pripravované a následne realizované
podľa odborne zhotovených projektov, ktoré okrem technickej úrovne zaisťujúcej dosiahnutie kvality upravenej vody musia stanoviť reálnu víziu kapacitných potrieb výroby vody pri inovácii a modernizácii hlavných úpravní vody pre Stredoslovenskú vodárenskú
sústavu.
Príprava projektov bola realizovaná tiež na stavbách, ktoré budú financované výlučne z vlastných zdrojov Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. B. Bystrica. Celkove sa táto príprava týkala 29 stavieb.
V roku 2013 pokračoval program prípravy rekonštrukcií objektov odľahčovacích komôr na verejných kanalizáciách a ich
postupnej realizácie tak, aby sa dosiahol súlad vypúšťania komunálnych odpadových vôd verejnou kanalizáciou s rozhodnutiami
orgánov štátnej vodnej správy.
Obstarávanie investícií v roku 2013
StVS, a.s. B.Bystrica, podľa predmetu činnosti patrí v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní do okruhu subjektov s charakterom tzv. „vybraných odvetví“. Zákazky na uskutočňovanie stavebných prác boli realizované v súlade s uvedeným
zákonom o verejnom obstarávaní.
V roku 2013 boli obstarávané zákazky, pri ktorých bol predpoklad financovania z fondov EÚ a to: 1 nadlimitná zákazka na
stavebné práce t.j. zákazka v predpokladanej hodnote vyššej ako 5 mil. €, 1 nadlimitná zákazka na služby, t.j. zákazka v predpokladanej hodnote vyššej ako 130 tis. €, 1 podlimitná zákazka na stavebné práce t.j. zákazka v predpokladanej hodnote vyššej ako 30 tis. €
a nižšej ako 5 mil. €.
Ako zákazky s nízkou hodnotou bolo v roku 2013 obstaraných celkom 120 zákaziek.
Plnenie investičného plánu
V roku 2013 boli stavebne ukončené projekty zamerané na rozvoj čistenia odpadových vôd a kanalizačnej infraštruktúry
spolufinancované z Kohézneho fondu:
■ ČOV Veľký Krtíš – intenzifikácia
■ ČOV Detva – intenzifikácia
■ ČOV Handlová – intenzifikácia
■ Brezno – zrušenie výustí II.etapa
■ Malachov – kanalizácia II. etapa
■ Kanalizácia obce Vidiná
■ Banská Štiavnica – kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácií.
V oblasti vodovodnej infraštruktúry spolufinancovanej z KF sa realizuje projekt „Hlinické Pohronie, zásobovanie pitnou
vodou obcí Horná a Dolná Ždaňa a Lovča – časť Horná Ždaňa“.
Z vlastných zdrojov bola ukončená stavba „Kanalizácia obce Vidiná I.etapa“ a bola začatá stavba Podbrezová ČOV – intenzifikácia. Okrem toho v roku 2013 boli dokončené nasledovné stavby financované z vlastných zdrojov:
■ ČOV Brezno – protipovodňová ochrana
■ Čierny Balog, časť Komov – vodojem a PHO
■ Môlča DVZ – zachytenie nového VZ
■ Horná Mičiná – vodovod pod Kniažkom a zokruhovanie siete
■ Lučenec – ulica Jiráskova, kanalizácia
■ Prievidza Necpaly – rozšírenie verejného vodovodu
■ Modrý Kameň VDJ predĺženie prívodu vody z DVZ Plachtince
■ Jastrabá čerpacia stanica
■ Detva ČOV výmena potrubí dosadzovacej nádrže
■ Tužiná napojenie VZ
■ Detva – ul. Partizánska – verejná kanalizácia OS a OK na zberači K1.
VECNÉ PLNENIE INVESTÍCIÍ V ROKU 2013
Vecné členenie /€/
Príprava stavieb
Stavebné investície
671 615,04
13 901 276,29
Stroje, zariadenia, nehmotný majetok
121 013,24
Výkup pozemkov
197 724,91
Vodovodné prípojky
Ostatné
Spolu
89 346,42
1 460 062,90
16 441 038,80
■ 13 901 276,29 ; 85%
■ Príprava stavieb
■ Stavebné investície
■ Stroje, zariadenie, nehmotný majetok
■ Výkup pozemkov
■ Vodovodné prípojky
■ Ostatné
■ 671 615,04 ; 4%
■ 121 013,24 ; 1%
■ 1 460 062,90 ; 9% ■ 197 724,91 ; 1%
■ 89 346,42; 0%
Finančné plnenie investícií v roku 2013
Projekt:
Rimavské Brezovo – vodovod
Spolu uhradené
v roku 2013
VZ
EÚ
ŠR
331 104,47
0,00
281 438,79
49 665,68
1 674 148,24
19 480,41
1 406 467,65
248 200,18
Brezno – kanaliz. Zberače A a H, zrušenie výustí
115 452,76
0,00
98 134,84
17 317,92
Brezno – zrušenie výustí II. Etapa
303 739,44
14 876,53
245 533,47
43 329,44
Fiľakovo – intenzifikácia a rozšírenie ČOV
560 995,03
256 361,94
258 938,12
45 694,97
1 983 926,63
154 812,94
1 554 746,62
274 367,07
Tisovec – intenzifikácia ČOV
264 788,21
55 642,17
177 774,13
31 371,91
Banská Štiavnica – kanalizácia v MPR
975 083,52
84 584,38
756 924,23
133 574,91
Kanalizácia obce Vidiná
1 886 554,47
139 647,89
1 484 870,62
262 035,96
ČOV Detva – intenzifikácia
2 866 642,72
292 629,64
2 187 911,09
386 101,99
ČOV Veľký Krtíš – intenzifikácia
1 179 143,28
78 584,16
935 475,23
165 083,89
Malachov – kanalizácia, II. Etapa
1 044 813,82
68 366,54
829 980,16
146 467,12
Hlinické Pohronie – časť Horná Ždaňa
1 731 452,42
116 319,75
1 372 862,76
242 269,91
14 917 845,01
1 281 306,35
11 591 057,71
2 045 480,95
4 391 300,44
4 391 300,44
19 309 145,45
5 672 606,79
11 591 057,71
2 045 480,95
Tajov - kanalizácia
ČOV Handlová – intenzifikácia
Spolu
vlastné investície
Finančné plnenie spolu
V priebehu roka 2013 boli finančne vysporiadané nasledovné aktivity spolufinancované zo zdrojov EÚ a ŠR: Rimavské
Brezovo – vodovod, Brezno – kanalizačné zberače A a H zrušenie výustí, Tajov – kanalizácia, Brezno – zrušenie výustí II etapa. Ostatné
stavebne ukončené aktivity v roku 2013 ( 8 stavieb ) budú vysporiadané po vyhodnotení skúšobnej prevádzky, resp. po uplynutí
lehoty na odstránenie závad.
VÝVOJ ŠTRUKTÚRY ZDROJOV FINANCOVANIA V OBDOBÍ 2010 - 2013 (tis. €)
ROK
2010
2011
2012
2013
32 400
4 686
6 430
5 673
Fondy KF/ISPA
3 572
8 146
10 981
11 591
Štátny rozpočet
1 496
1 438
1 938
2 045
37 468
14 270
19 349
19 309
Vlastné investície
Spolu
Podiel zdrojov financovania na celkových invetičných výdavkoch v roku 2013 bol nasledovný:
■ Vlastné zdroje : 29,4 %
■ Fondy ISPA / KF : 60,0 %
■ Štátny rozpočet : 10,6 %
ŠTRUKTÚRA ZDROJOV FINANACOVANIA v tis. €
■ 11 591; 60%
■ Vlastné investície
■ Fondy ISPA / KF :
■ Štátny rozpočet
■ 2 045; 11%
■ 5 673; 29%
Projekty boli realizované v rámci Operačného programu životné prostredie. Napomáhajú znížiť hospodárske a sociálne rozdiely
medzi občanmi Európskej únie a sú spolufinancované zo zdrojov EU.
Tajov – kanalizácia
Projekt riešil vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Tajov, jej prepojenie na kanalizačný systém vybudovanej verejnej kanalizácie mesta Banská Bystrica a odvedenie a čistenie odpadových vôd na ČOV Banská Bystrica. Realizáciou projektu sa výrazne
prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia v danej lokalite a zároveň sa zabezpečí dosiahnutie súladu so Smernicou Rady
č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
5 846 181,83
Stavebné práce
Kohézny fond
4 696 379,29
Dozor
Prestavané v Eur
-7 400,10
0,00
Štátny rozpočet
828 772,82
Príprava
20 755,00
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
321 029,72
Spolu
13 354,90
Brezno – zrušenie výustÍ II. etapa
Predmetom projektu bolo vybudovanie kanalizačného zberača v meste Brezno, ktorým sa zabezpečilo odvedenie a čistenie
komunálnych odpadových vôd. Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú
kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, a tým splnenie
Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
877 852,79
Stavebné práce
-93,64
Kohézny fond
703 549,63
Dozor
751,83
Štátny rozpočet
124 155,82
Príprava
3 894,15
Spolu
4 552,34
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
50 147,34
Prestavané v Eur
FIĽAKOVO – INTENZIFIKÁCIA A ROZŠÍRENIE ČOV
Projekt intenzifikácie a rozšírenia ČOV je dimenzovaný na 10 333 ekvivalentných obyvateľov. Realizáciou projektu sa dosiahne
stav vo vypúšťaní odpadových vôd, ktorý bude v súlade so smernicou 91/271/EHS a Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z.. Zároveň
vytvára podmienky na plánovaný hospodársko-sociálny rast mesta Fiľakovo.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
5 662 281,62
Stavebné práce
Kohézny fond
4 480 257,75
Dozor
Štátny rozpočet
790 633,72
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
391 390,15
Spolu
Prestavané v Eur
0,00
7 752,00
0,00
7 752,00
ČOV HANDLOVÁ – INTENZIFIKÁCIA
Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa dosiahne zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie
energetickej náročnosti čistiaceho procesu ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia
v meste Handlová a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Prestavané v Eur
Celkové investičné náklady
4 472 611,31
Stavebné práce
Kohézny fond
3 511 105,50
Dozor
79 356,87
24 700,00
Štátny rozpočet
619 606,85
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
341 898,96
Spolu
2 071 313,80
2 175 370,67
TISOVEC – INTENZIFIKÁCIA ČOV
Projekt intenzifikácie ČOV, rieši dosiahnutie súladu čistiaceho efektu so smernicou 91/271/EHS a Nariadením vlády SR č.269/2010.
Zároveň vytvára podmienky pre plánovaný hospodársko-sociálny rozvoj mesta. Stavba bola dokončená v roku 2012, uvedená
do skúšobnej prevádzky.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
4 529 853,31
Stavebné práce
Kohézny fond
3 625 863,72
Dozor
Štátny rozpočet
639 858,31
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
264 131,28
Spolu
Prestavané v Eur
0,00
8 451,00
0,00
8 451,00
BANSKÁ ŠTIAVNICA – KANALIZÁCIA V MESTSKEJ PAMIATKOVEJ REZERVÁCII
Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácia odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd
v meste Banská Štiavnica. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete na nasledovných uliciach a častiach centra
mesta, jedná sa o ulice Lichardova, Vodárenská, Úvozná, Malá Okružná, Staromestská, Botanická, Akademická, Katovná a Spojná.
Splaškové vody budú odvedené na ČOV Banská Štiavnica a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS,
ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Prestavané v Eur
Celkové investičné náklady
2 199 565,11
Stavebné práce
Kohézny fond
1 756 184,76
Dozor
42 437,58
61 075,00
Štátny rozpočet
309 914,96
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
133 465,39
Spolu
1 150 789,29
1 254 301,87
KANALIZÁCIA OBCE VIDINÁ
Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania splaškovej kanalizácie komplexné odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd z obce Vidiná. Prostredníctvom realizácie tohto projektu sa zabezpečí výrazné zvýšenie kvality života všetkým obyvateľom obce Vidiná, zlepší sa kvalita životného prostredia v predmetnej oblasti, zároveň sa zamedzí devastácii vodného toku
Krivánskeho potoka a znečisťovaniu podzemných vôd.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Prestavané v Eur
Celkové investičné náklady
6 200 921,54
Stavebné práce
Kohézny fond
4 960 325,71
Dozor
180 693,19
124 076,00
Štátny rozpočet
875 351,60
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
365 244,23
Spolu
1 794 490,39
2 099 259,58
ČOV DETVA - INTENZIFIKÁCIA
Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie účinnosti čistenia odpadových
vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste Detva a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
4 922 437,55
Stavebné práce
Kohézny fond
3 792 321,75
Dozor
Štátny rozpočet
669 233,25
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
460 882,55
Spolu
Prestavané v Eur
2 778 538,65
101 061,00
23 920,00
2 903 519,65
ČOV VEĽKÝ KRTÍŠ – INTENZIFIKÁCIA
Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd
a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste Veľký Krtíš a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Prestavané v Eur
Celkové investičné náklady
2 252 698,15
Stavebné práce
Kohézny fond
1 785 607,68
Dozor
15 570,00
18 121,00
Štátny rozpočet
315 107,24
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
151 983,23
Spolu
464 616,75
498 307,75
MALACHOV – KANALIZÁCIA, II. ETAPA
Projekt rieši vybudovanie kanalizácie v obci Malachov v celkovej dĺžke 2670 m. Predmetná kanalizácia bude prepojená do kanalizačného systému v Banskej Bystrici. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v obci a umožní jeho ďalší
hospodársko-sociálny rozvoj.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Prestavané v Eur
Celkové investičné náklady
3 474 823,44
Stavebné práce
Kohézny fond
2 754 313,30
Dozor
40 971,30
48 094,00
Štátny rozpočet
486 055,29
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
234 454,85
Spolu
894 237,92
983 303,22
HLINICKÉ POHRONIE – ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU OBCÍ
HORNÁ a DOLNÁ ŽDAŇA a LOVČA – časť HORNÁ ŽDAŇA
Projekt výstavby verejného vodovodu v obci Horná Ždaňa spadá do koncepcie riešenia zásobovania obcí mikroregiónu Hlinické
Pohronie pitnou vodou. V rámci projektu bude vybudované vodovodné potrubie v celkovej dĺžke 8 440 m, 129 ks vodovodných
prípojok a vodojem 2 x 150 m3.
Financovanie projektu v nasledujúcom v členení:
FINANCOVANIE PROJEKTU
EUR
Rok 2013
Celkové investičné náklady
4 509 288,79
Stavebné práce
Kohézny fond
3 641 250,70
Dozor
Štátny rozpočet
642 573,65
Príprava
Konečný prijímateľ (StVS, a.s.)
225 464,44
Spolu
Prestavané v Eur
1 612 069,43
76 830,13
139 276,21
1 828 175,77
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
SÚVAHA SPOLOČNOSTI
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát
43
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia :
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5
974 00 Banská Bystrica
Dátum založenia :
12. 08. 2002
Dátum zápisu do obchodného registra :
01. 09. 2002
IČO :
36 056 006
Zápis spoločnosti : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa, vložka
č. 705/S
b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej
vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s oblushujúcim personálom
prenájom nehnuteľností
projektovanie stavieb
vodohospodárske stavby – zdravotno-vodohospodárske stavby – vodárenské stavby
vodohospodárske stavby – zdravotechnické stavby (vodojemy a vodárenské technologické
zariadenia)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (voda)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (voda, odpadová
voda)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
o obstarávanie prác a dovávok
o vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
o rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
o výroba elektriny, rozvod elektriny
o vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
o projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu,
inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategérie
výskum v oblasti technických a prírodných vied
c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v spoločnosti v roku 2013 bol 46 z toho 8 vedúcich.
d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do
31. decembra 2013.
e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
príslušným orgánom účtovnej jednotky
2
Riadna účtovna závierka spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica za
rok 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4.6.2013.
1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov
46
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
46
46
46
8
8
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A DOZORNÝCH ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI :
a) Predstavenstvo :
Ing. Vladimír Svrbický - predseda
Ing. Jozef Hegeduš - podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Juríček - člen predstavenstva
Ing. Marek Žabka - člen predstavenstva
Mgr. Ivan Černaj - člen predstavenstva
Ing. Ján Šufliarský - člen predstavenstva
Viera Krakovská - člen predstavenstva
(od: 04.06.2013)
(od: 03.02.2010)
(od: 25.09.2012)
(od: 01.09.2009)
(od: 24.03.2011)
(od: 24.03.2011)
(od: 24.03.2011)
Dozorná rada :
Ing. Dalibor Surkoš - predseda
Ing. Peter Mináč
Ing. Miroslav Kusein
Ing. Rudolf Podoba
Ing. Jaroslav Demian
Mgr. Peter Gogola
PhDr. Alexandra Pivková
JUDr. Emília Gerhátová
Jana Oboňová
Ing. Jana Šipkovská
(od 12.06.2012)
(od: 29.05.2009)
(od: 29.05.2009)
(od: 21.06.2011)
(od: 21.06.2011)
(od: 21.06.2011)
(od: 21.06.2011)
(od: 14.09.2011)
(od: 14.09.2011)
(od: 14.09.2011)
Konanie menom spoločnosti :
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene
spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti
podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda
alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému
alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci
pripoja svoj podpis.
b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na
základnom imaní účtovnej jednotky, ich podielu na hlasovacích právach
3
Akcionár
Obce a mestá
Spolu: 531
Podiel na základnom imaní
EUR
%
147 472 314
100
147 472 314
100
Základné imanie : 147 472 314,00 €
Počet akcií : 4 337 421
Druh: kmeňové
Forma: akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota jednej akcie : 34 €
Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých
34 € pripadá jeden hlas.
2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny
vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1
Výška podielu na základnom
Iný podiel na
imaní
Podiel na
ostatných
Spoločník, akcionár
hlasovacích
položkách VI
právach v %
ako na ZI
absolútne
v%
v%
a
b
c
d
e
Obec Bacúch
Obec Badín
191726,0001
324428
0,1300081316
0,2199924794
0,1300081316
0,2199924794
15882760
10,7699944276
10,7699944276
Obec Beňuš
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Baláže
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
147458
0,0999902938
0,0999902938
4379914
2,9699906926
2,9699906926
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Čierny Balog
973318
0,6600004934
0,6600004934
Obec Dolná Lehota
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Dolná Mičiná
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Mesto Banská Bystrica
Obec Braväcovo
Mesto Brezno
Obec Čerín
Obec Dolný Harmanec
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Donovaly
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Dúbravica
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Harmanec
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Heľpa
575144
0,3900013395
0,3900013395
Obec Hiadeľ
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Horná Lehota
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Horná Mičiná
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Horné Pršany
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Hrochoť
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Hronec
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
4
Obec BRUSNO
398174
0,2699991539
0,2699991539
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Kordíky
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Králiky
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Lom nad Rimavicou
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Ľubietová
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Obec Lučatín
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Medzibrod
250716
0,1700088601
0,1700088601
Obec Michalová
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Moštenica
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Jarabá
Obec Jasenie
Obec Môlča
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Motyčky
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Mýto pod Ďumbierom
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
339184
0,2299984253
0,2299984253
Obec Oravce
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Osrblie
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Nemecká
Obec Podkonice
Obec Podbrezová
825860
0,5600101996
0,5600101996
516154,0001
0,3500006110
0,3500006110
324428
0,2199924794
0,2199924794
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Polomka
619378
0,4199961221
0,4199961221
Obec Poniky
294950
0,2000036427
0,2000036427
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Pohorelá
Obec Pohronská Polhora
Obec Pohronský Bukovec
Obec Povrazník
Obec Predajná
250716
0,1700088601
0,1700088601
Obec Priechod
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Ráztoka
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Riečka
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Sebedín - Bečov
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Selce
383417,9999
0,2599932079
0,2599932079
Obec Slovenská Ľupča
575144
0,3900013395
0,3900013395
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
162214
0,1099962397
0,1099962397
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Šumiac
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Telgárt
294950
0,2000036427
0,2000036427
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Staré Hory
Obec Strelníky
Obec Špania Dolina
Obec Tajov
Obec Valaska
737358
0,4999975792
0,4999975792
Obec Vaľkovňa
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Závadka nad Hronom
471919,9999
0,3200058283
0,3200058283
Obec Ábelová
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Belina
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Boľkovce
132736
0,0900074030
0,0900074030
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Budiná
5
Obec Buzitka
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Breznička
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Cinobana
457164
0,3099998824
0,3099998824
Obec Čakanovce
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Čamovce
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec České Brezovo
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Divín
383417,9999
0,2599932079
0,2599932079
132736
0,0900074030
0,0900074030
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
1946636
1,3200009868
1,3200009868
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Dobroč
Obec Kotmanová
Mesto Fiľakovo
Obec Fiľakovské Kováče
Obec Halič
324428
0,2199924794
0,2199924794
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
442408
0,2999939365
0,2999939365
589899,9999
0,4000072854
0,4000072854
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Lehôtka
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lentvora
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Holiša
Obec Kalinovo
Obec Kokava nad Rimavicou
Obec Látky
Obec Lovinobaňa
398174
0,2699991539
0,2699991539
5412222
3,6699919146
3,6699919146
Obec Lupoč
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ľuboreč
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Málinec
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Mašková
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Mládzovo
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Mučín
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Mýtna
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Nové Hony
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ozdín
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
147458
0,0999902938
0,0999902938
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Mesto Lučenec
Obec Panické Dravce
Obec Píla
Obec Podkriváň
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Podrečany
117980
0,0800014571
0,0800014571
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
1165044
0,7900086249
0,7900086249
Obec Prša
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Radzovce
309705,9999
0,2100095886
0,2100095886
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Polichno
Mesto Poltár
Obec Rapovce
Obec Ratka
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Ružiná
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Stará Halič
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Šávoľ
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Šíd
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Šiatorská Bukovinka
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Šoltýska
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
6
Obec Šurice
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Točnica
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Tuhár
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Trebeľovce
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Obec Uhorské
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
117980
0,0800014571
0,0800014571
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
176970
0,1200021856
0,1200021856
958562,0001
0,6499945475
0,6499945475
339184
0,2299984253
0,2299984253
Obec Tomášovce
Obec Veľké Dravce
Obec Veľká Ves
Obec Veľká nad Ipľom
Mesto Bojnice
Obec Bystričany
Obec Cigeľ
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Obec Čavoj
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Čereňany
324428
0,2199924794
0,2199924794
Obec Diviacka Nová Ves
339184
0,2299984253
0,2299984253
Obec Diviaky nad Nitricou
353940,0001
0,2400043713
0,2400043713
Obec Dolné Vestenice
516154,0001
0,3500006110
0,3500006110
3450864
2,3400080370
2,3400080370
Mesto Handlová
Obec Horná Ves
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Horné Vestenice
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Chrenovec-Brusno
250716
0,1700088601
0,1700088601
353940,0001
0,2400043713
0,2400043713
206448
0,1399910223
0,1399910223
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Koš
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Lazany
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Liešťany
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Lehota pod Vtáčnikom
707880
0,4800087425
0,4800087425
Obec Malá Čausa
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Malinová
162214
0,1099962397
0,1099962397
353940,0001
0,2400043713
0,2400043713
Obec Nitrica
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Nitrianske Pravno
604622
0,4099901762
0,4099901762
Obec Nitrianske Rudno
368696
0,2500103172
0,2500103172
Obec Nitrianske Sučany
235960
0,1600029142
0,1600029142
840582,0001
0,5699930904
0,5699930904
Obec Opatovce nad Nitrou
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Oslany
412930
0,2800050998
0,2800050998
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kľačno
Obec Kostolná Ves
Obec Nedožery - Brezany
Mesto Nováky
Obec Podhradie
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Poluvsie
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
250716
0,1700088601
0,1700088601
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
10146110
6,8800100336
6,8800100336
Obec Radobica
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Ráztočno
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Poruba
Obec Pravenec
Mesto Prievidza
7
Obec Sebedražie
324428
0,2199924794
0,2199924794
Obec Šútovce
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Temeš
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Tužina
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Valaská Belá
471919,9999
0,3200058283
0,3200058283
Obec Veľká Čausa
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Bátka
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Belín
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Blhovce
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Bottovo
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Cakov
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Číž
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Dubovec
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Figa
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Gemer
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Gemerský Jablonec
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Gortva
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Hajnáčka
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Mesto Hnúšťa
1445238
0,9800063217
0,9800063217
Obec Hodejov
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Hostice
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Hrachovo
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Hrnčiarska Ves
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Hrnčiarske Zalužany
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Hrušovo
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Husiná
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Chanava
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Jesenské
427685,9999
0,2900110457
0,2900110457
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Klenovec
634133,9999
0,4300020680
0,4300020680
ObecKonrádovce
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Kaloša
Obec Kráľ
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Kružno
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lenartovce
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Lukavištia
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Martinová
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Valice
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Nová Bašta
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Orávka
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Ožďany
294950
0,2000036427
0,2000036427
Obec Petrovce
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Ratková
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Rimavská Baňa
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
339184
0,2299984253
0,2299984253
Obec Radnovce
Obec Rimavská Seč
8
Mesto Rimavsdká Sobota
4792844
3,2499957924
3,2499957924
Obec Rimavské Brezovo
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Rimavské Janovce
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Rovné
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Sútor
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
1563218
1,0600077788
1,0600077788
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Španie Pole
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Štrkovec
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Teplý Vrch
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Mesto Tisovec
Mesto Tornaľa
Obec Šimonovce
Obec Sirkovce
796348,0001
0,5399983078
0,5399983078
Obec Uzovská Panica
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Včelince
147458
0,0999902938
0,0999902938
Veľké Teriakovce
162214
0,1099962397
0,1099962397
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
147458
0,0999902938
0,0999902938
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Veľký Blh
Obec Balog nad Ipľom
Obec Bušince
Obec Čebovce
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Čeláre
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Čelovce
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Dačov Lom
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Dolinka
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Dolná Strehová
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Dolné Plachtince
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Dolné Strháre
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Horná Strehová
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Hrušov
176970
0,1200021856
0,1200021856
Obec Ipeľské Predmostie
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Kamenné Kosihy
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Kiarov
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Kleňany
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Kosihy nad Ipľom
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Kováčovce
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Nenince
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Olovary
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Opatovská Nová Ves
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Pôtor
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Príbelce
117980
0,0800014571
0,0800014571
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
162214
0,1099962397
0,1099962397
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Kosihovce
Mesto Modrý Kameň
Obec Senné
Obec Sklabiná
Obec Slovenské Ďarmoty
Obec Stredné Plachtince
9
Obec Sucháň
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Veľká Ves nad Ipľom
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Veľké Zlievce
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Veľká Čalomija
Mesto Veľký Krtíš
2728228
1,8499933486
1,8499933486
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
368696
0,2500103172
0,2500103172
Obec Vrbovka
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Záhorce
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Závada
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Želovce
250716
0,1700088601
0,1700088601
Obec Babiná
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Breziny
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Bzovík
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Obec Cerovo
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Čabradský Vrbovok
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Čekovce
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Veľký Lom
Obec Vinica
Obec Budča
Mesto Detva
2890442
1,9599895883
1,9599895883
Obec Detvianska Huta
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Dobrá Niva
324428
0,2199924794
0,2199924794
Obec Dubové
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Dúbravy
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Mesto Dudince
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Hontianske Moravce
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Hontianske Nemce
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Hontianske Tesáre
162214
0,1099962397
0,1099962397
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
1592696
1,0799966155
1,0799966155
Obec Hronská Breznica
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Klokoč
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Horný Tisovník
Mesto Hriňová
Obec Kováčová
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Kráľovce - Krnišov
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Kriváň
309705,9999
0,2100095886
0,2100095886
Mesto Krupina
1533706
1,0399958870
1,0399958870
Obec Ladzany
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lišov
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Litava
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Očová
Obec Ostrá Lúka
Obec Pliešovce
Obec Rykynčice
Obec Sása
Obec Sebechleby
Obec Senohrad
501398
0,3399946650
0,3399946650
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
412930
0,2800050998
0,2800050998
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
176970
0,1200021856
0,1200021856
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
147458
0,0999902938
0,0999902938
10
Obec Sielnica
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Slatinské Lazy
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
899572
0,6099938189
0,6099938189
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Stožok
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Terany
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Tŕnie
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Turová
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Vígľaš
309705,9999
0,2100095886
0,2100095886
Obec Vígľašská Huta - Kalinka
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
8376444
5,6800112325
5,6800112325
Mesto Sliač
Obec Stará Huta
Mesto Zvolen
Obec Zvolenská Slatina
486642
0,3299887191
0,3299887191
Obec Železná Breznica
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Svätý Anton
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Baďan
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
235960
0,1600029142
0,1600029142
2079372
1,4100083898
1,4100083898
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Banská Belá
Mesto Banská Štiavnica
Obec Banský Studenec
Obec Bartošova Lehôtka
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Beluj
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Bzenica
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Dekýš
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Dolná Trnávka
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Dolná Ves
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Dolná Ždaňa
Obec Hliník nad Hronom
560388
0,3799953936
0,3799953936
Obec Hodruša - Hámre
442408
0,2999939365
0,2999939365
Obec Horná Ždaňa
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Horné Hámre
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Hrabičov
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Hronská Dúbrava
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Hronský Beňadik
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Ihráč
117980
0,0800014571
0,0800014571
59058,00001
0,0400468389
0,0400468389
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Jastrabá
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Kľak
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Kopernica
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Kosorín
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
1120776
0,7599907872
0,7599907872
Obec Kunešov
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Lehôtka pod Brehmi
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lovča
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Lovčica - Trubín
280194
0,1899976968
0,1899976968
Obec Malá Lehota
206448
0,1399910223
0,1399910223
Obec Ilija
Obec Janova Lehota
Mesto Kremnica
11
Obec Močiar
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Nevoľné
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Mesto Nová Baňa
1430482
0,9700003758
0,9700003758
Obec Ostrý Grúň
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Pitelová
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Počúvadlo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Podhorie
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Prenčov
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Prestavlky
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Prochot
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Repište
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Rudno nad Hronom
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Slaská
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Sklené Teplice
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Stará Kremnička
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
Obec Štiavnické Bane
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Tekovská Breznica
250716
0,1700088601
0,1700088601
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Trnavá Hora
Obec Veľká Lehota
250716
0,1700088601
0,1700088601
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Voznica
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Vysoká
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Vyhne
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Mesto Žarnovica
1268268
0,8600041361
0,8600041361
Mesto Žiar nad Hronom
3819526
2,5899952990
2,5899952990
Obec Župkov
132736
0,0900074030
0,0900074030
Obec Kanianka
737358
0,4999975792
0,4999975792
Obec Rumince
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Abovce
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Malachov
162214
0,1099962397
0,1099962397
Obec Hronsek
117980
0,0800014571
0,0800014571
Obec Praha
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Chrťany
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Červeňany
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Jelšovec
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Trenč
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Koláre
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Malá Čalomija
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Chrastince
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Lesanice
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec NEMCE
221203,9999
0,1499969682
0,1499969682
Obec Jalšovík
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Seľany
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Širákov
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ďurkovce
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Veľké Pole
12
Obec Trebušovce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Horný Badín
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Selce
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Kynceľová
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Kozelník
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Jalovec
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Bystrá
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Lieskovec
265438,0001
0,1799917509
0,1799917509
Obec Malé Zlievce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
206448
0,1399910223
0,1399910223
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Biskupice
Obec Píla
Obec Domaníky
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Dolné Mladonice
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Kozí Vrbovok
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Trpín
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Turecká
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Horné Strháre
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Dlžín
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Drienovo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Lipovany
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Pleš
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Suché Brezovo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Nevidzany
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Nitra nad Ipľom
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Podzámčok
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lukavica
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Dolný Badín
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
162214
0,1099962397
0,1099962397
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
132736
0,0900074030
0,0900074030
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Vlkanová
Obec Bzovská Lehôtka
Obec Rudnianska Lehota
Obec Sečianky
Obec Obeckov
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Krná
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Hradište
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Rovňany
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Zombor
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Zemiansky Vrbovok
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Lipník
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Kocurany
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Uňatín
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Medovarce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Pinciná
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Vidiná
339184
0,2299984253
0,2299984253
Obec Chvojnica
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Seč
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
13
Obec Súdovce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Sudince
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Ďubákovo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Kalonda
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Michalková
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Opava
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Drábsko
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Lackov
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Horné Mladonice
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Sihla
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Drážovce
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Žibritov
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Horné Plachtince
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Bátorová
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Devičie
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Brusník
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Slovenské Kľačany
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Dulovo
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Tomášovce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ivanice
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Barca
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Stránska
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Dubno
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Hodejovec
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Gemerček
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Gemerské Dechtáre
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Jestice
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ploské
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Lenka
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Vyšný Skálnik
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Selce
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Sušany
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Dolné Zahorany
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Riečka
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Vlkyňa
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Babinec
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Horné Zahorany
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Kraskovo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Kyjatice
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Stará Bašta
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Studená
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Tachty
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Večelkov
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Vieska nad Blhom
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Žíp
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
14
Obec Ratkovská Lehota
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Rybník
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Rimavské Zalužany
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Lehota nad Rimavicou
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Zádor
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Janice
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Chrámec
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Pavlovce
0
0,0000000000
0,0000000000
Obec Poproč
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Potok
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Drňa
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Slizké
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Lipovec
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Hostišovce
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Drienčany
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Budikovany
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Rakytník
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Čerenčany
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Padarovce
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Čierny Potok
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Hubovo
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Gemerské Michalovce
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Kociha
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Ratkovská Suchá
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Zacharovce
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Krokava
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Neporadza
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Kesovce
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Vyšné Valice
34,00003694
0,0000230552
0,0000230552
Obec Vyšné Valice
58956,00005
0,0399776734
0,0399776734
Obec Nižný Skálnik
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Dražice
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Nová Ves
73746,00004
0,0500066745
0,0500066745
Obec Glabušovce
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Gregorova Vieska
29478,00002
0,0199888367
0,0199888367
Obec Ľuboriečka
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Bacúrov
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Šuľa
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Vieska
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
Obec Muľa
309705,9999
0,2100095886
0,2100095886
Obec Zemianske Kostoľany
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Pravica
250716
0,1700088601
0,1700088601
Obec Lutila
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Ladomerská Vieska
88467,99996
0,0599895652
0,0599895652
Obec Malý Krtíš
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
15
Obec Veľké Straciny
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Malé Straciny
191726,0001
0,1300081316
0,1300081316
235960
0,1600029142
0,1600029142
Obec Utekáč
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Orovnica
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Mikušovce
14755,99996
0,0100059459
0,0100059459
Obec Krahule
29512,00006
0,0200118919
0,0200118919
Obec Kremnické Bane
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Lúčky
44233,99998
0,0299947826
0,0299947826
Obec Bulhary
58989,99994
0,0400007285
0,0400007285
147458
0,0999902938
0,0999902938
Obec Korytárky
Obec Horná Ves
Obec Zlatno
103224,0001
0,0699955112
0,0699955112
Obec Brehy
206448
0,1399910223
0,1399910223
73746,00004
147 472 314
0,0500066745
0,0500066745
Obec Veľká Lúka
Spolu: 531
100%
100%
E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
b) V roku 2013 nedošlo v účtovnej jednotke k žiadnym zmenám účtovných zásad alebo k zmenám
účtovných metód, ktoré by myli vplyv na hodnotu majetku, záväzku, vlastného imania
a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za
ktorú bol majetok obstaraný a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Za dlhodobý nehmotný majetok sa považuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 €.
Dlhodobý nehmotný majetok ktorého vstupná cena sa rovná 2 400 € alebo je nižšia je považovaný za
službu, účtovaný ako prijatá služba.
V dlhodobom nehmotnom majetku spoločnosť eviduje softvér, ktorý bol kúpený samostatne, nebol
teda súčasťou dodávky hardware.
Spoločnosť prevádzkové poriadky v zmysle § 22 odst. 7 zákona o dani z príjmov považuje za
dlhodobý nehmotný majetok aj v prípade, že vstupná cena je rovná alebo nižšia ako 2 400 € za
nasledovných podmienok podmienok:
- doba použiteľnosti je dlhšia jako jeden rok
- obstarané sú odplatne
O prevádzkových poriadkoch sa účtuje na účte 014 001 – Oceniteľné práva.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom spoločnosť
neeviduje.
4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahrňovala cenu,
za ktorú bol majetok obstaraný, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (preprava, montáž).
Za dlhodobý hmotný majetok spoločnosť považuje :
16
a) samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické
určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 €
b) budovy a stavby
Dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou 1 700 € a menej, a dobou upotrebiteľnosti dlhšou ako
jeden rok bol považovaný za zásoby a tento bol účtovaný ihneď do spotreby a evidovaný na
podsúvahovom účte.
Za dlhodobý hmotný majetok považuje spoločnosť aj majetok, ktorého vstupná cena je rovná alebo
nižšia ako 1700 €, ale vyššia ako 332 €. Jedná sa o nasledovný majetok:
• KP 332060 Telemetrické zariadenia
• KP 26.20. Počítače a periférne zariadenia
• KP 26.30. Komunikačné zariadenia.
Tento majetok bol považovaný za dlhodobý hmotný majetok a spoločnosť účtovala o ňom v účtovnej
skupine 02 na osobitnom analytickom účte 022 006 – dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit
ocenenia.
O dlhodobom majetku spoločnosť účtovala na účtoch účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný
majetok, ku ktorému bola vytvorená analytická evidencia na jeho bližšiu identifikáciu.
Napojenia vodovodných prípojok boli považované za technické zhodnotenie bez rozdielu sumy, za
ktorú boli obstarané. Takého technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny vodovodu, na ktorom
bola vodovodná prípojka vykonaná.
5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vo vlastnej réžii – vlastnou činnosťou sa aktivoval do majetku a
bol ocenený vlastnými nákladmi. Aktivovali sa náklady na zamestnancov oddelení a referátov, ktorých
činnosť je spojená s prípravou a realizáciou stavieb.
7) Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok je ocenený obstarávaciou cenou.
Akciová spoločnosť vlastní 20% podiel v hodnote 2 000,- € na spoločnosti StVS – servising, a.s.,
ktorý je evidovaný na analytickom účte 062 001.
8) Zásoby obstarané kúpou
Zásoby sa oceňovali obstarávacou cenou, ktorá zahrňovala cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (preprava , poštovné, balné,).
Obstaranie a úbytok zásob spoločnosť účtovala spôsobom A. Obstaranie zásob bolo účtované počas
účtovného obdobia cez účty obstarania. Do spotreby sa zásoby účtovali až po vyskladnení
a spotrebovaní.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou alebo obstarané iným spôsobom spoločnosť neeviduje.
12) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Menovitú hodnotu pohľadávky
predstavovala hodnota vyčíslená na účtovnom doklade – suma na faktúre, zmluve. K pohľadávkam, u
ktorých je riziko ich nevymožiteľnosti, sú tvorené opravné položky.
13) Krátkodobý finančný majetok
17
Peniaze a ceniny sú oceňované menovitou hodnotou. Cenné papeire sú ocenené ostarávacou
hodnotou pri ich vzniku.
14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť bola povinná zaúčtovať a vykázať náklady a príjmy v účtovnom období, s ktorým vecne a
časovo súvisia.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Na účty časového rozlíšenia sa účtovalo, ak bol známy vecný obsah účtovného prípadu, suma a bolo
určené obdobie, ktorého sa týkajú.
15) Záväzky, vrátane rezerv a úverov
Záväzky a úvery boli ocenené menovitou hodnotou. Menovitá hodnota záväzkov
hodnotu vyčíslenú na účtovnom doklade – suma na faktúre, zmluve, atď.
predstavovala
Uplatnením zásady riadneho vedenia účtovníctva spoločnosť zvážila potrebu tvorby rezerv.
Rezervy vytvorila na základe posúdenia objektívnych skutočností daného konkrétneho prípadu.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a tvorili sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Ocenené boli v očakávanej výške záväzku.
16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť bola povinná zaúčtovať a vykázať výnosy budúcich období a výdavky budúcich období
v účtovnom období, kedy vznikli.
Do výdavkov budúcich období sa účtovalo časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia,
ktoré sa týka výdavkov v určitých budúcich obdobiach. Išlo teda o náklady, ktoré súvisia s bežným
účtovným obdobím roku 2013, ale výdavok, ktorý sa k nim vzťahuje, sa uskutoční až v nasledujúcom
účtovnom období. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa zaúčtuje vtedy, keď sa uskutoční úhrada.
Do výnosov budúcich období sa účtovali príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do
výnosov budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne
súvisia.
19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej ako
Majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu spoločnosť nevlastní.
21) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov
odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období
Spoločnosti za rok 2013 nevznikla daňová povinnosť.
Spôsob výpočtu odloženej dane ako dočasných rozdieloch je založená na súvahovom princípe, t. j.
vychádza sa z rozdielu medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daňovou základňou. Daňovou základňou je hodnota majetku a hodnota záväzku zistená
podľa zákona o daniach z príjmov.
Odložená daň z príjmov sa považuje buď za záväzok splatný v budúcnosti – odložený daňový
záväzok, alebo za pohľadávku spočívajúcu v zaplatení akoby preddavku na daň z príjmov – odložená
daňová pohľadávka.
d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Odpisovanie majetku sa vykonáva v zmysle odpisového plánu, ktorý bol určený pre rok 2013.
Účtovne sa dlhodobý majetok začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol daný do používania. To isté
platí i pre účtovné odpisy technického zhodnotenia plne odpísaného dlhodobého majetku, ktorý je
z daňového hľadiska považovaný za iný majetok.
18
Nehmotný majetok (ďalej len NM), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 € alebo menej, je možné
zaradiť do DNM, ak doba použiteľnosti ako majetku je dlhšia ako jeden rok. Za takýto majetok
spoločnosť považuje prevádzkové poriadky. HM, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 € alebo je
nižšie, je možné zaradiť do DHM, ak doba použiteľnosti je dlhšia jako jeden rok.
Spoločnosť eviduje, účtuje a odpisuje jako DHM majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700 € alebo je
nižšie, ale vyššie jako 332 € a doba použiteľnosti dlhšia jako jeden rok nasledovný majetok:
• Počítače a periférne zariadenia,
• Zariadenia na riadenie výrobných procesov,
• Komunikačné zariadenia.
e) dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku - predpoklad financovania
RIMAVSKÉ BREZOVO– vodovod
Predmet : Nevyhovujúca kvalita pitnej vody v obci R. Brezovo v závislosti od vonkajších vplyvov,
kolísavá výdatnosť vodných zdrojov, obec nemá verejný vodovod. Stavba rieši vybudovanie
vodojemu 1 x 150 m3, prívodného potrubia (395,66 m), rozvodného potrubia (2 881,39 m), zásobného
potrubia (509,53 m), prístupovej cesty (499,39 m), elektrickej NN prípojky (560 m).
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 003/1.1MP/2009
Odovzdanie staveniska : 18.03.2010
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
1 085 231,19 €
876 324,18 €
154 645,46 €
54 261,55 €
%
80,75
14,25
5,00
TAJOV - kanalizácia
Predmet : Navrhovaná stavba rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Tajov a odvedenie
splaškových vôd na čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici. Splašková kanalizácia bude
napojená na vybudovanú mestskú časť kanalizácie – Zberač AH 20. V súčasnosti v obci nie je
vybudovaná splašková kanalizácia a odpadové vody sú akumulované v častokrát nevyhovujúcich,
priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany životného prostredia je tento stav
nevyhovujúci.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 079/1.2MP/2010 a Dodatok č. 1
Odovzdanie staveniska : 04.10.2010
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
5 450 057,73 €
4 180 875,53 €
996 679,31 €
272 502,89 €
%
80,75
14,25
5,00
BREZNO – kanalizačné zberače A a H, zrušenie výustí
Predmet : Stavba rieši zabezpečenie odvádzania komunálnych odpadových vôd a ich čistenie v zmysle
platnej legislatívy na ČOV Brezno. Predpokladá sa vybudovanie: dvoch kanalizačných zberačov,
stoky, odľahčovacieho objektu, odľahčovacej stoky a zrušenie štyroch výustí do rieky Hron a
Brezenec. Práve zrušenie výustí predpokladá zachytenie existujúcej kanalizácie do novovybudovaných
zberačov a odvedenie odpadových vôd na ČOV Brezno.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 080/1.2MP/2010
Odovzdanie staveniska : 29.09.2010
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
EUR
2 658 827,68 €
2 147 003,35 €
378 882,95 €
%
80,75
14,25
19
Konečný prijímateľ
132 941,37 €
5,00
BREZNO –zrušenie výusti II. etapa
Predmet : Vybudovanie kanalizačného zberača v meste Brezno, ktorým sa zabezpečí odvedenie a
čistenie komunálnych odpadových vôd v meste Brezno. Cieľom projektu je zvýšenie počtu
obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k
odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného
hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a tým
splnenie Smernice Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 107/1.2MP/2011 a dodatok č. 3
Odovzdanie staveniska : 03.11.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
871 268,89 €
703 549,63 €
124 155,82 €
43 563,44 €
%
80,75
14,25
5,00
FIĽAKOVO – intenzifikácia a rozšírenie ČOV
Predmet : Intenzifikácia a rozšírenie ČOV, zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu ČOV tak, aby spĺňala
limity platnej legislatívy. ČOV Fiľakovo bude po rekonštrukcii zodpovedať súčasnýmm požiadavkám
na množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd z ČOV.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 106/1.2MP/2011
Odovzdanie staveniska : 14.10.2010
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
5 548 306,81 €
4 480 257,75 €
790 633,72 €
277 415,34 €
%
80,75
14,25
5,00
ČOV HANDLOVÁ – intenzifikácia
Predmet : Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa vytvoria predpoklady pre
zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu
ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste
Handlová a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 003/1.1MP/2009
Odovzdanie staveniska : 28.10.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
4 348 118,26 €
3 511 105,50 €
619 606,85 €
217 405,91 €
%
80,75
14,25
5,00
MALACHOV – kanalizácia, II.etapa
Predmet : V súčasnosti je v obci Malachov len z časti vybudovaná splašková kanalizácia a splaškové
vody sú akumulované v často nevyhovujúcich priepustných žumpách a septikoch. Z hľadiska ochrany
životného prostredia je tento stav značne nevyhovujúci. Realizáciou projektu sa dobuduje splašková
kanalizácia v celej obci s následným odvádzaním odpadových vôd na existujúcu ČOV B. Bystrica a
zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia
komunálnych odpadových vôd.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 100/1.2MP/2011
Odovzdanie staveniska : 24.10.2011
20
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
3 410 914,30 €
2 754 313,30 €
486 055,29 €
170 545,71 €
%
80,75
14,25
5,00
TISOVEC – intenzifikácia ČOV
Predmet : Rekonštrukcia existujúcej ČOV, zvýšenie účinnosti čistiaceho efektu ČOV tak, aby spĺňala
limity vyplývajúce z platnej legislatívy. Zároveň ide aj o prispôsobenie kapacity ČOV zmeneným
vstupným parametrom OV. ČOV Tisovec bude po rekonštrukcii zodpovedať súčasným požiadavkám
na množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do recipientu Rimava pri dosiahnutí
projektovaného množstva OV na ČOV.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 081/1.2MP/2010
Odovzdanie staveniska : 06.10.2010
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
4 490 233,71 €
3 625 863,72 €
639 858,31 €
224 511,68 €
%
80,75
14,25
5,00
BANSKÁ ŠTIAVNICA– kanalizácia v mestskej pamiatkovej rezervácii
Predmet : Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu kanalizačnej siete na nasledovných uliciach a
častiach centra mesta, jedná sa o ulice Lichardova, Vodárenská, Úvozná, Malá Okružná, Staromestská,
Botanická, Akademická, Katovná a Spojná. Celková projektovaná dĺžka je 3094 m a splaškové vody
budú odvedené na ČOV Banská Štiavnica a zabezpečí sa dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č.
91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 103/1.2MP/2011
Odovzdanie staveniska : 07.11.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
2 174 841,81 €
1 756 184,76 €
309 914,96 €
108 742,09 €
%
80,75
14,25
5,00
Kanalizácia obce VIDINÁ
Predmet : Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje splašková kanalizácia v celej obci
s následným odvádzaním komunálnych splaškových vôd na existujúcu ČOV v Lučenci a zabezpečí sa
dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS, ktorá sa týka čistenia odpadových vôd.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 101/1.2MP/2011
Odovzdanie staveniska : 07.11.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
6 142 818,22 €
4 960 325,71 €
875 351,60 €
307 140,91 €
%
80,75
14,25
5,00
ČOV DETVA – intenzifikácia
Predmet : Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa vytvoria predpoklady pre
zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu
ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste Detva
a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 115/1.2MP/2011
21
Odovzdanie staveniska : 03.11.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
4 696 373,68 €
3 792 321,75 €
669 233,25 €
234 818,68 €
%
80,75
14,25
5,00
ČOV VEĽKÝ KRTÍŠ – intenzifikácia
Predmet : Projekt rieši intenzifikáciu existujúcej ČOV. Intenzifikáciou sa vytvoria predpoklady pre
zlepšenie účinnosti čistenia odpadových vôd a zníženie energetickej náročnosti čistiaceho procesu
ČOV. Realizácia projektu významne prispeje k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste Veľký
Krtíš a umožní jeho ďalší hospodársko-sociálny rozvoj.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 102/1.2MP/2011
Odovzdanie staveniska : 03.11.2011
Financovanie projektu
Celkové oprávnené náklady
Kohézny fond
Štátny rozpočet
Konečný prijímateľ
EUR
2 211 278,86 €
1 785 607,68 €
315 107,24 €
110 563,94 €
%
80,75
14,25
5,00
HLINICKÉ POHRONIE - zásobovanie pitnou vodovu obcí Dolná a Horná Ždaňa a Lovča - časť
Horná Ždaňa
Predmet : Cieľom projektu je vybudovanie vodovodného potrubia so zásobovaním pitnou vodou
z vodnej nádrže Turček cez prívodné potrubie pitnej vody Žiar nad Hronom-Žarnovica-Hronský
Beňadik. V súčasnosti sú obyvatelia obcí Dolná Ždaňa, Horná Ždaňa a Lovča zásobovaní hygienicky
nevyhovujúcou pitnou vodou z miestnych studní.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 019/1.1MP/2011
Odovzdanie staveniska : 09.05.2012
Financovanie projektu
EUR
%
Celkové oprávnené náklady
4 509 288,79 €
Kohézny fond
3 641 250,70 €
80,75
Štátny rozpočet
642 573,65 €
14,25
Konečný prijímateľ
225 464,44 €
5,00
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr
účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so
zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku. Vzhľadom k tomu, že stavby sú v realizácií (vo
výstavbe) od r. 2010,2011 a 2012 a do 31.12.2013 neboli ukončené (zaradené do dlhodobého
hmotného majetku).
V roku 2013 boli zaradené do dlhodobého hmotného majetku stavby : Brezno – zrušenie výustí II.
etapa, Tajov - kanalizácia.
F. V ČASTI O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY SA
UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O
22
3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Aktivova
Dlhodobý
Obsta- Poskytnuté
Oceniteľ
-né
Ostatný
nehmotný majetok
Softvér
-né
Goodwill
rávaný preddavky
náklady
na vývoj
A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravná položka
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
DNM
práva
b
c
d
e
1 230 840 589 162
f
DNM
na DNM
g
h
Spolu
i
44 941
12 139
1 877 082
10 183 122 356
520 914
1 660
43 662
191 127
142 684
323 666
708 920
720 109 709 858
1 279
60 582
1 491 828
992 229 346 180
34 949
1 373 358
132 421 139 537
520 914
1 660
9 993
43 663
281 951
566 237
603 736 484 057
1 279
1 089 072
238 611 242 982
9 992
116 373 225 801
12 139
503 724
60 582
402 756
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivova
Dlhodobý
-né
OceniteľOstatný
nehmotný majetok
Softvér
Goodwill
náklady
na vývoj
A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
b
né práva
c
d
1 103 193
524 015
195 808
68 161
65 147
DNM
e
f
44 941
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Spolu
g
h
I
23 798
1 695 947
249 296
260 955
510 251
329 116
23
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
1 230 840
589 162
44 941
12 139
1 877 082
994 039
205 554
24 029
1 223 622
66 351
68 161
140 626
10 920
217 897
68 161
992 229
346 180
34 949
1 373 358
109 154
318 461
20 912
23 798
472 325
238 611
242 982
9 992
12 139
503 724
5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodo
bý
hmotn
ý
Pozemky
majeto
k
A
b
Prvotné ocenenie
Stav na
začiat
ku
účtovn 6 332 867
ého
obdobi
a
Prírastk
430 366
y
27 177
Úbytky
Presuny
Stav na
konci
účtovn
6 736 056
ého
obdobi
a
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
c
d
PestoZákladné
vateľské
Poskytnuté
stádo
Ostatný
Obstacelky
preddavky
a ťažné
DHM rávaný DHM
trvalých
na DHM
zvieratá
porastov
e
f
g
h
850
i
J
464 851 081
57 776 947
10 111 756
134 921
16 249 912
284 851
27 211 806
729 094
1 847 185
10 665 467
331 880
13 600 803
474 233 743
56 064 683
850
28 220 785
Spolu
33 805 230
51 686 557 234 216
4 657 570 845 219
24
Oprávky
Stav na
začiat
ku
účtovn
ého
obdobi
a
Prírastk
y
Úbytky
Stav na
konci
účtovn
ého
obdobi
a
Opravné položky
Stav na
začiat
ku
účtovn
ého
obdobi
a
Prírastk
y
Úbytky
Stav na
konci
účtovn
ého
obdobi
a
Zostatková hodnota
Stav na
začiat
ku
účtovn 6 332 867
ého
obdobi
a
Stav na
konci
účtovn
6 736 056
ého
obdobi
a
179 083 140
36 950 834
216 033 974
10 484 015
2 179 324
12 663 339
729 094
1 847 185
2 576 279
188 838 061
37 282 973
226 121 034
514 475
514 475
41 623
41 623
213 336
213 336
342 762
342 762
285 767 941
20 311 638
850
28 220 785
51 686 340 685 767
285 395 682
18 438 948
850
33 805 230
4 657 344 381 423
Spoločnosť má uzatvorené zmluvy na havarijné poistenie vozidiel, povinné zmluvné poistenie
vozidiel, ako aj poistenie zvyšného majetku.
Zákonné poistenie vozidiel je zabezpečené poistnou zmluvou č. 8080063699 uzatvorenou
s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, pričom ročná platba je vo výške 49 185,48 €.
25
Havarijné poistenie vozidiel je zabezpečené flotilovými zmluvami č. 7710011730 a č. 9311080318
uzatvorenými s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa. Ročné poistné je vo výške 82 415,77 €
Zvyšný majetok spoločnosti je predmetom poistných zmlúv č. 411 001 941 a 411 007 374,
uzatvorenými s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa. Predmetom poistenia v týchto zmluvách je
najmä nehnuteľný majetok (budovy, haly a stavby vrátane ich stavebných súčastí), hnuteľný majetok
(stroje, zariadenia, dopravné prostriedky bez EČ, inventár) a obstaranie hmotných investícií. Ročná
výška poistného je cca 319 tis. €.
(PZ 411 001 941 – od 1. 6. 2013 (dodatok č. 11) – 239 907,90 Eur,
do 1. 6. 2013 dodatok č. 10 – 240 580,10)
PZ 411 007 374 od 1. 6. 2013 (dodatok č. 6) – 79 328,66 Eur.
(do 1. 6. 2013 dodatok č.5 – 74 723,69 )
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti v roku 2013 riešila zmluva
č. 411 015 814 s jednorazovým poistným vo výške 10 294,00 €.
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodo
bý
hmotný
Pozemky
majeto
k
A
b
Prvotné ocenenie
Stav na
začiatk
u
účtovn 6 193 666
ého
obdobi
a
Prírastk
145 801
y
6 600
Úbytky
Presuny
Stav na
konci
účtovn
6 332 867
ého
obdobi
a
Oprávky
Stav na
začiatk
u
účtovn
ého
obdobi
a
Prírastk
y
Úbytky
Stavby
c
Samostatné
Pestohnuteľné
Základné
vateľské
Poskytnuté
veci
stádo Ostatný Obstarávaný
celky
preddavky
a súbory
a ťažné DHM
DHM
na DHM
trvalých
hnuteľných
zvieratá
porastov
vecí
d
447 818 896 54 879 143
e
f
g
850
Spolu
h
i
j
30 005 234
12 273 538 910 062
17 062 446
4 025 488
19 449 286
146 744
40 892 765
30 261
1 127 684
21 233 735
107 331
22 505 611
464 851 081 57 776 947
168 846 370 35 721 059
850
28 220 785
51 686 557 234 216
204 567 429
10 267 030
2 356 260
12 623 290
30 260
1 126 485
1 156 745
26
Stav na
konci
účtovn
ého
obdobi
a
Opravné položky
Stav na
začiatk
u
účtovn
ého
obdobi
a
Prírastk
y
Úbytky
Stav na
konci
účtovn
ého
obdobi
a
Zostatková hodnota
Stav na
začiatk
u
účtovn 6 193 666
ého
obdobi
a
Stav na
konci
účtovn
6 332 867
ého
obdobi
a
179 083 140 36 950 834
216 033 974
450 156
450 156
125 183
125 186
60 864
60 864
514 475
514 475
278 972 525 18 707 928
850
30 005 234
12 273 333 892 476
285 767 941 20 311 638
850
28 220 785
51 686 340 685 767
6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Hodnota za bežné účtovné
Dlhodobý hmotný majetok
obdobie
54
114 938
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná
0
jednotka obmedzené právo s ním nakladať
27
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Zásoby
Tvorba
OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
c
d
e
f
26
26
0
26
26
0
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b
a
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke
a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
Tvorba
OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
b
c
d
e
f
783 267
149 790
633 477
523
523
783 790
150 313
633 477
16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu
a
b
C
d
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
28
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
0
0
0
1 472 499
677 829
2 150 328
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
69 707
69 707
346 615
346 615
810
810
1 889 631
677 829
2 567 460
Popis údajov a doplňujúce informácie,:
1. Spoločnosť tvorila OP vo výške 100 % na pohľadávky po splatnosti 360 dní, na pohľadávky po
lehote splatnosti 180 dní sa vytvorila opravná položka vo výške 50% na základe odhadovanej
vymožiteľnosti podľa skúsenosti z minulých období.
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
B
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c
677 829
837 907
1 889 631
2 008 992
2 567 460
2 846 899
0
0
0
0
Bežné účtovné obdobie
17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným
právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
29
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať
X
2 174 820
X
18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce
účtovné obdobie
9
401
10 538
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
2 437 453
2 744 224
Bankové účty termínované
5 005 467
0
-93
Peniaze na ceste
Spolu
7 452 228
349 918
3 104 680
Popis údajov a doplňujúce informácie:
1. Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch boli v roku 2013 úročené sadzbou 0,1 % p. a.
2. Naša spoločnosť využíva na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov krátkodobé,
väčšinou 1-týždňové úložky vo VÚB, a.s. a v ČSOB, a.s. Úroková sadzba sa pohybovala počas
roka v rozpätí od 0,18 % do 0,40 % p. a.
3. Na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov využíva naša spoločnosť aj sporiace účty.
V ČSOB, a.s. máme otvorený sporiaci účet ČSOB BENEFIT KONTO so 7 dňovou výpovednou
lehotou, ktorý bol v priebehu roka úročený sadzbou od 0,30 do 0,50 % p.a.
V ČSOB, a.s. máme od 27.09.2013 otvorený sporiaci účet DEPOZIT s 35 dňovou výpovednou
lehotou, ktorý bol úročený sadzbou od 0,50 do 0,60% p. a.
22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na
strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:
Poistenie majetku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0
0
114 634
122 287
110 017
113 973
688
Predplatné - časopisy
Predplatné - ostatné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:
4 617
7 626
0
0
18 261
151 833
30
Vyúčtovanie nájomného
2 000
0
Ostatné
16 261
151 833
Popis údajov a doplňujúce informácie:
1. Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku a predplatné
časopisov na rok 2014 a pod.
2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy na vyúčtovanie nájomného
a ostatné.
G. V ČASTI O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY SA
UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Názov položky
Účtovná strata
2 648 094
Vysporiadanie účtovnej straty
Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
2 648 094
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
2 648 094
25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na kon
ci
účtovného
obdobia
f
Názov položky
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
a
b
c
d
e
Dlhodobé rezervy, z toho:
66 328
9 672
13 355
62 645
Zamestnanecké pôžitky
66 328
9 672
13 355
62 645
1 329 851
617 371
650 140
346 991
950 091
84 695
59 730
61 109
23 586
59 730
Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku vrátane odvodov
31
Rezerva na prémie a odmeny
vrátane odvodov
Rezervy na prebiehajúce súdne
spory
Rezervy na demoláciu
38 041
37 276
38 041
0
37 276
502 212
38 735
54 630
114 862
371 455
535 950
108 378
328 343
207 607
108 378
Rezervy ostatné
10 336
12 468
9 400
936
12 468
Rezervy – Kohézne fondy
158 617
360 784
158 617
0
360 784
Popis údajov a doplňujúce informácie, napríklad:
1. Rezerva na zametnanecké pôžitky je upravená podľa aktuálneho výpočtu, stavu zamestnancov
a čerpania počas účtovného obdobia.
2. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku je ku koncu účtovného obdobia prepočítaná na aktuálny
zostatok dovolenky k 31.12.2013
3. Rezervy na prebiehajúce súdne spory, sú účtované na hroziace súdne spory:
4. Rezervy na demoláciu tvoria najvačšiu časť krátkodobej rezervy, sú tvorené na základe
predpokladaného rozpočtu.
5. V ostatných rezervách je zaúčtovaná rezerva na výročnú správu
6. Rezervy na Kohézne fondy sú tvorené na projekty: Banská Štiavnica,Vidiná, Handlová,
Hlinické Pohronie, Malachov, Detva a Veľký Krtíš.
PASÍVNE SÚDNE SPORY :
1. Súdny spor o zaplatenie 27 352,98 Eur s prísl. - z titulu preplatku na vodnom a stočnom za
roky 2002-2005.
Žalobca: Mestská bytová správa , s.r.o., Tržná 2, Rimavská Sobota.
Spor je vedený na Okresnom súde v Banskej Bystrici v konaní č. 64Cb 257/2006.
Žalobou zo dňa 02.11.2006 si žalobca uplatnil právo na zaplatenie sumy 861 920,00 Sk –
z titulu preplatku na vodnom a stočnom za roky 2002-2005.
Stav k 31.12.2013
Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom spis. zn. 64Cb 257/2006-230 zo dňa 4.5.2010
žalobný návrh žalobcu v celom rozsahu zamietol a náhradu trov konania žalobcovi nepriznal.
Proti rozsudku prvostupňového súdu podal žalobca odvolanie.
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením spis. zn. 41Cob/241/2010 z 9.2.2011, doručeným
dňa 11.03.2011 rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici zrušil a vrátil vec okresnému
súdu na ďalšie konanie z dôvodu, že je potrebné vo veci ešte vykonať ďalšie dokazovanie na
zistenie skutočnosti rozhodujúcich pre posúdenie zodpovednosti za odstránenie poruchy a za
vzniknutý únik vody.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením spis. zn. 64 Cb 257/2006-287 zo dňa 9.5.2012
nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie vodohospodárske
stavby a líniové vedenia a rozvody.
Po vykonanom dokazovaní znaleckým posudkom Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom
spis. zn. 64 Cb 257/2006-358 zo dňa 22.10.2013, doručeným dňa 22.11.2013 žalobný návrh
žalobcu v celom rozsahu zamietol. O trovách konania mal súd rozhodnúť do 30 dní od
právoplatnosti rozsudku.
Proti rozsudku prvostupňového súdu podal žalobca podaním zo dňa 05.12.2013 odvolanie,
o ktorom zatiaľ súd zatiaľ nerozhodoval.
32
Konečný výsledok sporu ani
odhadnúť.
dátum jeho právoplatného skončenia
nie je možné
Vytvorenú rezervu na tento súdny spor je preto potrebné zachovať, resp. navýšiť o sumu
zodpovedajúcu úrokom z omeškania za ďalšie obdobie.
2. Súdny spor o zaplatenie sumy 246 643,63 Eur so 14,75 % úrokom z omeškania od
05.12.2006 do zaplatenia a trov konania – z titulu náhrady majetkovej ujmy za obdobie
od 1.1.2004 do 31.12.2005.
Žalobca: I. Družstevná, a.s. , 991 35 Dačov Lom
Spor je vedený na Okresnom súde v Banskej Bystrici v konaní spis. zn. 60Cb 240/20007 na
základe žaloby zo dňa 19.12.2007, doručenej však StVS, a.s. súdom až dňa 19.09.2011.
V danom prípade ide o nárok na náhradu majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia na
pozemkoch v ochrannom pásme 2. stupňa vodných zdrojov “ prívodu vody z Plachtiniec do
Veľkého Krtíša” vyhláseného rozhodnutím ONV OPLVH č. PLVH-64/1986 zo dňa 6.2.1986.
Ku dňu podania tejto správy v tomto súdnom spore sa konali štyri pojednávania.
Na pojednávaní konanom dňa 9.10.2012 súd pripustil zmenu návrhu na začatie konania tak,
že odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu majetkovej ujmy vo výške 246.643,63
Eur za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov za
obdobie od 01. 05. 2004 do 31. 12. 2005 spolu s úrokom z omeškania vo výške 14,75 % ročne
z nezaplatenej sumy od 05. 12. 2006 až do zaplatenia.
Ostatné pojednávanie vo veci sa konalo dňa 27.03.2013, kde súd uložil žalobcovi zaujať
písomné stanovisko k námietkám žalovaného prezentovaným na pojednávaniach do
31.07.2013 na čo žalobca reagoval svojím podaním zo dňa 1.10.2013, ktoré súd doručil
žalovanému na vedomie dňa 12.12.2013.
Výsledok súdneho sporu ani dátum jeho právoplatného skončenia nie je možné odhadnúť.
Vzhľadom na to, že doteraz vydané rozhodnutia súdov SR v obdobných veciach sú rôzne, je
vytvorenú rezervu na tento súdny spor potrebné zachovať, resp. navýšiť o sumu za úroky
z omeškania za ďalšie obdobie.
Tabuľka č. 2
Názov položky
a
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatk
Stav na konc
Zrušeni
u účtovného
Tvorba Použitie
i účtovného
e
obdobia
obdobia
b
c
d
e
f
Dlhodobé rezervy, z toho:
43 636
34 244
11 552
66 328
Zamestnanecké pôžitky
43 636
34 244
11 552
66 328
Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezervy na nevyčerpanú
dovolenku vrátane odvodov
548 335
899 119
83 359
34 244
1 329 851
52 277
78 584
36 955
9 211
84 695
33
Rezervy na prémie a odmeny
vrátane odvodov
Rezervy na prebiehajúce súdne
spory
Rezervy na demoláciu
Rezervy ostatné
Rezervy na kohezne fondy
39 613
38 041
39 613
0
38 041
448 952
77 591
0
24 331
502 212
0
539 950
0
0
535 950
7 493
10 336
6 791
702
10 336
0
158 617
0
0
158 617
26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
76 254
260 837
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka vrátane
6 490 036
5 645 562
Krátkodobé záväzky spolu
6 566 290
5 906 399
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
10 635 969
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
10 491 290
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
10 635 969
10 491 290
27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke
alebo o odloženom daňovom záväzku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
48 332 778
41 844 776
Odpočítateľné
-15 446 661
-11 797 435
Zdaniteľné
63 779 439
53 642 211
22
23
Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
Odpočítateľné
Zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
34
Odložený daňový záväzok
10 633 211
9 624 299
Zmena odloženého daňového záväzku
1 008 912
2 937 512
Zaúčtovaná ako náklad
1 008 912
2 937 512
Zaúčtovaná do vlastného imania
28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3 444
2 686
Ostatná tvorba sociálneho fondu
9 806
9 841
Tvorba sociálneho fondu spolu
13 250
12 527
Čerpanie sociálneho fondu
10 492
9 083
Konečný zostatok sociálneho fondu
2 758
3 444
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých
finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Suma istiny
Suma istiny
v príslušnej
Dátum
v príslušnej
Úrok
mene za
Názov položky
Mena
p. a.
splatnos mene za bežné
bezprostredne
v%
ti
účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
a
b
c
d
e
f
Dlhodobé bankové úvery
VÚB - TERM2 ISPA B.
Bystrica
EUR
VUB - TERM3 ISPA Zvolen
EUR
VUB – ISPA BB „nad rámec
FM“
EUR
SZRB – ISPA B. Bystrica
EUR
SZRB – ISPA Zvolen
EUR
SZRB – ISPA Veľký Krtíš
EUR
ČSOB – ISPA Veľký Krtíš
EUR
Eurib.3
M
Eurib.3
M
Eurib.3
M
Eurib.3
M
Eurib.3
M
Eurib.3
M
Eurib.3
M
12/2027
4 466 524
4 810 100
12/2027
1 017 304
1 095 559
03/2015
476 200
2 380 960
11/2027
4 098 010
4 413 238
11/2027
1 385 160
1 491 700
11/2027
1 036 471
1 116 199
09/2031
17 289 446
18 359 446
29 769 115
33 667 202
12/2027
343 576
343 576
12/2027
78 254
78 254
Spolu
Krátkodobé bankové úvery
VÚB - TERM2 ISPA B.
Bystrica
VUB - TERM3 ISPA Zvolen
EUR
EUR
Eurib.3
M
Eurib.3
M
35
VUB – ISPA BB „nad rámec
FM“
EUR
SZRB – ISPA B. Bystrica
EUR
SZRB – ISPA Zvolen
EUR
SZRB – ISPA Veľký Krtíš
EUR
ČSOB – ISPA Veľký Krtíš
EUR
Spolu
Eurib.3
M
Eurib.6
M
Eurib.6
M
Eurib.6
M
Eurib.3
M
03/2015
1 904 760
1 904 760
11/2027
315 228
315 228
11/2027
106 539
106 539
11/2027
79 728
79 728
09/2031
1 070 000
1 070 000
3 898 085
3 898 085
Popis údajov a doplňujúce informácie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
TERM2 – Dlhodobý úver (financovanie projektu „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu
odpadových vôd“, FM: 2000 SK 16 P PE 003)
Zmluva o financovaní č. 10/ZF/2006 podpísaná dňa 02.01.2007 doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa
21.12.2007, Dodatkom č. 2 zo dňa 12.06.2008, Dodatkom č. 3 zo dňa 19.02.2009 a Dodatkom č. 4 zo
dňa 29.3.2012
•
•
•
•
•
•
•
Výška poskytnutého úveru
6 527 980,00 EUR
Stav úveru
vyčerpaný
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 3-mesačné depozitá s odchýlkou +0,28 % p.a.)
Základný úrok za rok 2013
24 909,45 EUR
Splátka istiny
21.marec 2009 – 31.december 2027
Výška splatenej istiny
1 717 880,00 EUR
Zostatok istiny
4 810 100,00 EUR
TERM3 - Dlhodobý úver (financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových
vôd v meste Zvolen“, FM: 2001 SK 16 P PE 005)
Zmluva o financovaní č. 10/ZF/2006 podpísaná dňa 02.01.2007 doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa
21.12.2007, Dodatkom č. 2 zo dňa 12.06.2008, Dodatkom č. 3 zo dňa 19.02.2009 a Dodatkom č. 4 zo
dňa 29.3.2012
•
•
•
•
•
•
•
Výška poskytnutého úveru
1 545 520,81 EUR
Stav úveru
vyčerpaný
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 3-mesačné depozitá s odchýlkou +0,28 % p.a.)
Základný úrok za rok 2013
5 731,13 EUR
Splátka istiny
21.jún 2008 – 31.december 2027
Výška splatenej istiny
449 962,11 EUR
Zostatok istiny
1 095 558,71 EUR
Dlhodobý úver (financovanie projektu „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd“,
FM: 2000 SK 16 P PE 003 – nad rámec FM)
Zmluva o financovaní č. 6/ZF/2009 podpísaná dňa 29.05.2009 doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa
26.07.2010 a Dodatkom č. 2 zo dňa 29.3.2012
•
Výška poskytnutého úveru
10 000 000,00 EUR
36
•
•
•
•
•
•
Stav úveru
vyčerpaný
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 3-mesačné depozitá s odchýlkou +3,00 % p.a.)
Základný úrok za rok 2013
114 499,59 EUR
Splátka istiny
20.marec 2010 – 20.marec 2015
Výška splatenej istiny
7 619 040,00 EUR
Zostatok istiny
2 380 960,00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dlhodobý úver (financovanie projektu „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových
vôd“, FM: 2000 SK 16 P PE 003)
Zmluva o úvere č. UVE-6930-2003 zo dňa 29.05.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2003,
Dodatku č. 2 zo dňa 21.05.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 03.11.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2004,
Dodatku č. 5 zo dňa 19.04.2005, Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2005, Dodatku č. 7 zo dňa 02.12.2005,
Dodatku č. 8 zo dňa 24.07.2007, Dodatku č. 9 zo dňa 18.01.2008 a Dodatku č. 10 zo dňa 26.02.2009
a Dodatku č. 11 zo dňa 21.01.2013
•
•
•
•
•
•
•
Výška poskytnutého úveru
5 595 343,00 EUR
Stav úveru
vyčerpaný
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 6-mesačné depozitá s odchýlkou +1,3 % p.a.)
Základný úrok za rok 2013
69 093,31 EUR
Splátka istiny
21.máj 2010 – 21.november 2027
Výška splatenej istiny
1 182 105,00 EUR
Zostatok istiny
4 413 238,04 EUR
Dlhodobý úver (financovanie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd
v meste Zvolen“, FM: 2001 SK 16 P PE 005)
Zmluva o úvere č. UVE-6929-2003 zo dňa 29.05.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2003,
Dodatku č. 2 zo dňa 21.05.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 03.11.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2004,
Dodatku č. 5 zo dňa 19.04.2005, Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2005, Dodatku č. 7 zo dňa 02.12.2005,
Dodatku č. 8 zo dňa 24.07.2007, Dodatku č. 9 zo dňa 18.02.2008 a Dodatku č. 10 zo dňa 21.01.2013
•
•
•
•
•
•
•
Výška poskytnutého úveru
1 891 221,64 EUR
Stav úveru
vyčerpaný
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 6-mesačné depozitá s odchýlkou +1,3 % p.a.)
Základný úrok v r. 2013
23 353,85 EUR
Splátka istiny
21.máj 2010 – 21.november 2027
Výška splatenej istiny
399 522,01 EUR
Zostatok istiny
1 419 699,64 EUR
Dlhodobý úver (financovanie projektu „Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“,
FM: 2002 SK 16 P PE 012)
Zmluva o úvere č. UVE-6521-2002 zo dňa 07.10.2003 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.05.2004,
Dodatku č. 2 zo dňa 11.06.2004, Dodatku č. 3 zo dňa 03.11.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2004,
Dodatku č. 5 zo dňa 19.04.2005, Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2005, Dodatku č. 7 zo dňa 02.12.2005,
Dodatku č. 8 zo dňa 24.07.2007, Dodatku č. 9 zo dňa 18.01.2008 a Dodatku č. 10 zo dňa 26.02.2009
a Dodatku č. 11 zo dňa 21.01.2013
•
•
Výška poskytnutého úveru
Stav úveru
1 415 179,00 EUR
vyčerpaný
37
•
•
•
•
•
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 6-mesačné depozitá s odchýlkou +1,3 % p.a.)
Základný úrok za rok 2013
17 475,13 EUR
Splátka istiny
21.máj 2010 – 21.november 2027
Výška splatenej istiny
298 980,00 EUR
Zostatok istiny
1 116 199,01 EUR
Československá obchodná banka, a.s.
Dlhodobý úver (financovanie projektu „Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“,
FM: 2002 SK 16 P PE 012 – nad rámec FM)
Zmluva o účelovom úvere č. 6307/11/44687 zo dňa 26.10.2011
•
•
•
•
•
•
•
•
Výška úverového limitu
21 400 000,00 EUR
1. čerpanie úveru dňa 10.11.2011
20 766 945,50 EUR
Zostatok čerpania úverového limitu
633 054,50 EUR
Úroková sadzba
variabilná
(vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre 3-mesačné depozitá s odchýlkou +1,95 % p.a.)
Základný úrok v r.2013
416 669,75 EUR
Splátka istiny
30.december 2011 – 30.marec 2031
Výška splatenej istiny
2 407 500,00 EUR
Zostatok istiny
18 359 445,50 EUR
31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na
strane pasív
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
14 775
24 654
úroky
14 695
24 654
Názov položky
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
daň z nehnuteľností
80
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
119 440 712
108 631 835
Investičné dotácie
119 440 712
108 631 835
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
2 560 017
2 273 614
Investičné dotácie
2 560 017
2 273 614
H. V ČASTI O VÝNOSOCH SA UVÁDZAJÚ TIETO INFORMÁCIE:
35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Oblasť odbytu
Tržby za tovar
Tržby z predaja služieb
Tržby nájomné Veolia
38
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
c
d
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
e
SR
263 538
Spolu
263 538
Bežné
účtovné
obdobie
a
b
Bežné
účtovné
obdobie
f
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
g
335 331
14 131 815
14 030 012
335 331
14 131 815
14 030 012
Bežné
účtovné
obdobie
37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o
výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
841 319
868 320
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
841 319
868 320
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
2 538 042
2 251 639
Zúčtovanie dotácií na dlhodobí majetok
2 538 42
2 251 639
45 681
38 726
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
45 681
38 726
Úroky z termínovaných vkladov
45 681
38 726
Názov položky
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Mimoriadne výnosy, z toho:
38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky
Tržby za nájomne Veolia
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Úroky - bankové
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
14 131 815
14 030 012
263 538
335 331
0
0
45 681
38 726
39
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
2 558 323
2 452 317
Čistý obrat celkom
16 999 357
16 856 386
I. V ČASTI O NÁKLADOCH SA UVÁDZAJÚ TIETO INFORMÁCIE:
a) Najväčšou položkou sú opravy prevádzkových budov, z toho najvačšiu položku tvorí výmena
plánovaná výmena okien.
b) Na ďalších nákladových účtoch sú zaúčtované,náklady na podporu informačných systémov,
telekomunikačné služby, upratovacie služby, náklady na právne a daňové poradenstvo,
majetkovoprávne vysporiadanie, zememeračské práce a podobne. Ďalej poistenie majetku,
zákonné poistenie vozidiel, ktoré sú účtované na základe uzatvorených poistných zmlúv.
Dalšou položkou sú Náhrady za straty času členom Dozornej rady a Predstavenstva.
c) Spoločnosti počas účtovného obdobia nevznikli žiadne významné finančné náklady ani
kurzové straty.
d) Spoločnosti nevznikli v bežnom účtovnom období ani v predchádzajúcom období žiadne
mimoriadne náklady.
e) Náklady na audit boli 19 500 Eur.
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
611 101
1 105 671
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
19 500
18 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,
z toho:
Služby ostatné - rôzne
19 500
18 500
591 601
10 87 171
60 637
0
Licencie
42 058
0
Búracie práce
-62 880
535 950
Podpora informačných systémov
67 417
69 937
Telekomunikačné služby
23 347
19 447
Právne, daňové a iné poradenstvo
26 930
19 45
Upratovacia služba
17 578
17 585
Archivácia dokumentov
16 650
32 172
Oprava a udržiavanie
212 381
142 496
Ostatné nájomné
18 785
27 728
Zameranie skutočného stavu
53 846
18 588
Majetkoprávne vysporiadanie objektov
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Spotreba energie (voda, elektrika, plyn)
15 777
19 447
143 312
139 427
12 885 043
12 820 656
Názov položky
Odpisy DHNM
40
Aktualizácia rezervy na súdne spory
38 735
77 591
Poistenie majetku
461 929
481 223
671 732
953 843
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky z úverov
Mimoriadne náklady, z toho:
J. V ČASTI O DANIACH Z PRÍJMOV SA UVÁDZAJÚ INFORMÁCIE O
41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Základ dane
Daň
b
c
D
aň
v
%
d
1 081 255
x
x
Názov položky
Základ dane
Daň
Daň
v%
e
f
g
x
296 748
x
x
248 689
23
x
56 382
19
4 346 285
999 646
23
4 315 391
819 924
19
- znižujúce HV
Výnosy nepodliehajúce
dani
Umorenie daňovej straty
-11 173 585
2 569 925
23
-10 096 204
1 918 279
19
Spolu
A
Výsledok
hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
- zvyšujúce HV
0
0
0
0
-5 746 045
-5 484 065
Splatná daň z príjmov
Splatná daň z príjmov – z
úrokov
Odložená daň z príjmov
x
0
x
8 678
x
1 008 912
Celková daň z príjmov
x
0
X
0
23
X
7 330
19
23
x
2 937 512
19
x
Základ dane z príjmu tvorí daňová strata vo výške 5 383 924 €. Splatná daň z príjmov bola zaplatená
zrážkou z úrokov vo výške 8 678 €. Za zdaňovacie obdobie 2013 spoločnosti nevznikla daňová
povinnosť dane z príjmov právnických osôb
K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
41
1) Majetok zaraďovaný do drobného investičného majetku účtovaný priamo do spotreby a evidovaný
na podsúvahovom účte 2 039 302 €.
2) Evidencia záväzkov bod L) Informácie o iných aktívach a súpis súdnych sporov.
3) Evidencia pohľadávok nezachytených v účtovníctve – evidencia odpísaných pohľadávok.
Spoločnosť na tomto účte eviduje odpísané pohľadávky z dôvodu ich možného celkového alebo
čiastkového uhradenia v celkovej sume 414 162 €.
4) Na podsúvahovom účte sú evidované nevyužívané hydrogeologické vrty v pôsobnosti StVS a.s.
Banská Bystrica v sume 3 353 255 €.
5) Evidencia vecných bremien 1 308 €.
L. V ČASTI O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH SA UVÁDZAJÚ TIETO
INFORMÁCIE:
A. AKTÍVNE SPORY :
Stav k 31.12.2013
V roku 2013 neprebiehali žiadne súdne spory (aktívne) ktoré by sa týkali pohľadávok spoločnosti.
Na pohľadávky, ktoré sú rizikové, sú v zmysle zákona o dani z príjmov vytvorené opravné položky.
HROZIACE SÚDNE SPORY :
1. Požiadavka Ministerstva životného prostredia SR o vrátenie finančných prostriedkov vo
výške 465 167,82 Eur poskytnutých na projekt ISPA/KF „Rekonštrukcia a rozšírenie
čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen“.
MŽP SR listom č. 51706/2011 zo dňa 5.9.2011, doručeným dňa 8.9.2011, požiadalo StVS,
a.s. o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 465 167,82 Eur z dôvodu, že dodatočné
práce a služby projektu v hodnote 2 480 895 Eur predstavujú 31% sumy z pôvodnej zmluvy
o dielo a 14% sumy pôvodnej zmluvy na služby, neboli nepredvídané a nevyhnutné na
ukončenie pôvodnej zmluvy a tento postup nie je v súlade s pravidlami PRAG (Practical guide
to contract procedures financed by the general budget of European Communities in the contet
of external actions, March 2003) - ods. 5.7 a 5.2.4.1 a) a b) a vo vzťahu k čl. 16 A Nariadenia
1164/4, na základe čoho Európska komisia stanovila výšku korekcie v hodnote 310 111,88
Eur (finančné prostriedky ISPA/KF).
StVS, a.s. listom č. 7157/2011-101 zo dňa 28.10.2011 oznámila MŽP SR, nárok na vrátenie
sumy 465 167,82 Eur neuznáva ani čo do dôvodu ani čo do výšky a to z dôvodu, že zo strany
StVS, a.s. ako konečného prijímateľa nedošlo k porušeniu zákona, ani k žiadnemu porušeniu
podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii
projektu ISPA/ Kohézneho fondu, ktoré by zakladalo povinnosť StVS, a.s. Banská Bystrica
vrátiť požadované finančné prostriedky.
MŽP SR na základe stanoviska StVS, a.s. listom č. 98/2011-9.4 zo dňa oznámila Správe
finančnej kontroly Zvolen nevysporiadanie nezrovnalosti.
Stav k 31.12.2013
Správa finančnej kontroly Zvolen vo veci zatiaľ nekonala.
42
42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
511 019
511 019
0
132 299
Banková zábezpeka – Vodohospodárske stavby, a.s.
38 621
0
Banková zábezpeka – Vodohospodárske stavby, a.s.
Kreditné platobné karty VISA Business
0
201 883
Názov položky
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Zmenka – Team, s.r.o.
Blankozmenka – Combin B. Štiavnica, s. r. o.
4 978
4 978,70
Popis údajov a doplňujúce informácie:
•
•
•
Spoločnosť eviduje zmenku v hodnote 511 019,00 EUR. Remitentom zmenky je StVS, a.s.
a vystaviteľom je spoločnosť TEAM, s.r.o., Pod Turíčkou 39, 974 01 Banská Bystrica, ktorá
vystavila zmenku ako zábezpeku na vykonanie prác, názov stavby: „Tajov – kanalizácia“,
ktoré sú definované v Zmluve o dielo č. 2601/2010.
Spoločnosť eviduje blankozmenku v hodnote 38 621,19 EUR. Remitentom zmenky je StVS,
a.s. a vystaviteľom je spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská
29, 969 01 Banská Štiavnica, ktorá vystavila zmenku ako zábezpeku na vykonanie prác,
názov stavby: „Brezno – zrušenie výustí II. etapa“, ktoré sú definované v Zmluve č.
02/9000728/13.
Spoločnosť eviduje 2 kreditné platobné karty vystavené na: Ing. Vladimír Svrbický, VISA
Business Gold, úverový limit 3 319,00 EUR a Ing. Jozef Hegeduš, VISA Business Revolving,
úverový limit 1 659,70 EUR.
M. V ČASTI O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH
ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY SA UVÁDZA
N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU
KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31.12.2013 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, ktoré by zásadne ovplyvnili účtovnú závierku
spoločnosti.
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov
43
Druh príjmu,
výhody
a
Peňažné príjmy
Hodnota príjmu, výhody
súčasných členov orgánov
b
Predstaven- Dozorná
iných
stvo
rada
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
c
štatutárnyc
dozorných
iných
h
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
45 409
69 708
0
0
45 409
69 708
0
11 629
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné
preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód
Bezprostredne
Spriaznená osoba
druhu
Bežné účtovné
predchádzajúce
obchodu
obdobie
účtovné obdobie
a
b
c
d
08
0
0
StVS – servising, s. r. o.
StVS – servising s. r. o.(obrat
03
72 215
114 500
pohľadávok)
StVS – servising s. r. o.(obrat
03
407 102
717 728
záväzkov)
P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
Stav na
konci
účtovného
obdobia
44
a
b
c
d
e
f
Základné imanie
Vlastné akcie
a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky
za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný
fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežnéh
o účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby - podnikateľa
147 472 314
0
0
147 472 314
4 621
0
0
4 621
13 094 731
0
0
13 094 731
22 401 367
0
2 648 094
19 753 273
19 615
0
0
19 615
- 2 648 094
63 665
2 648 094
63 665
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
Stav na
začiatku
účtovného
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na
konci
účtovného
45
a
Základné imanie
Vlastné akcie
a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky
za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný
fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežnéh
o účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej
osoby - podnikateľa
obdobia
b
c
d
147 472 314
0
0
147 472 314
4 621
0
0
4 621
13 094 731
0
0
13 094 731
23 547 966
0
1 146 599
22 401 367
19 615
0
0
19 615
-1 146 599
-2 648 094
1 146 599
-2 648 094
e
obdobia
f
46
49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
2013
Riadok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Označenie
HV
O
A.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.2.5.
A.2.6.
A.2.7.
A.2.8.
A.2.9.
A.2.10.
A.2.11.
A.2.12.
A.2.13.
A.2.14.
A.2.15.
A.2.16.
A.3.
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.3.4.
A.3.5.
A.3.6.
A.3.7.
A.3.8.
A.3.9.
A.3.10.
A.3.11.
A.3.12.
A.3.13.
A.3.14.
A.4.
A.4.1.
A.4.2.
A.5.
A.5.1.
A.5.2.
A***
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4.
B.1.5.
Názov riadku
Hospodársky výsledok za úctovné obdobie
Odpisy investicného majetku
Zmena stavu pracovného kapitálu
ZMENA STAVU ZÁSOB
Materiál
Nedokoncená výroba a polotovary
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnuté preddavky na zásoby
ZMENA STAVU POHLADÁVOK
Pohladávky za upísané vlastné imanie
Pohladávky z obchodného styku (dlhodobé)
Pohladávky voci spoloc. a zdruzeniu (dlhodobé)
Pohladávky voci ovládanej osobe
Ostatné pohladávky v rámci konsolid. celku
Iné pohladávky (dlhodobé)
Pohladávky z obchodného styku (kratk.)
Pohladávky voci spoloc. a zdruzeniu (kratk.)
Sociálne zabezpecenie
Danové pohladávky a dotácie
Odlozená danová pohladávka
Pohladávky voci ovládanej osobe (kratk.)
Ostatné pohladávky v rámci konsol. celku (kratk.)
Iné pohladávky (kratk.)
Krátkodobý financný majetok
Obstarávaný krátkodobý financný majetok
ZMENA STAVU ZÁVAZKOV
Ostatné rezervy
Krátkodobé rezervy
Záväzky z obchodného styku
Nevyfaktúrované dodávky
Záväzky voci spolocníkom a zdruzeniu
Záväzky voci zamestnancom
Záväzky zo sociálneho zabezpecenia
Danové záväzky a dotácie
Odlozený danový záväzok
Záväzky voci ovládanej osobe
Ostatné záväzky v rámci konsolid. celku
Iné záväzky
Bezné bankové úvery
Krátkodobé financné výpomoci
CASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
CASOVÉ ROZLÍŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL.
CINNOSTÍ
ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU
Zriadovacie výdavky
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Ocenitelné práva, goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obrat
63665,02
12885043,17
1413577,92
3,85
3,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-27540,83
0,00
0,00
169459,79
0,00
0,00
0,00
-197685,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,75
0,00
0,00
1441114,90
-3682,76
-379759,29
-570549,37
-270285,28
0,00
1117,81
10077,55
159167,83
1008912,00
0,00
0,00
1486116,41
0,00
0,00
141225,69
7653,97
133571,72
11085400,03
-9879,59
11095279,62
2012
Obrat
-2648094,04
12820656,35
4304386,49
-1,30
-1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810943,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720638,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90305,62
0,00
0,00
3493444,10
22691,86
781516,24
-510518,71
204846,27
0,00
-22143,91
527,35
155094,81
2937512,00
0,00
0,00
-76081,81
0,00
0,00
140833,73
-3496,71
144330,44
7822048,75
-56940,14
7878988,89
25588911,83 22439831,28
-3594687,13 -6824689,61
0,00
0,00
0,00
0,00
122237,55
-129457,20
17180,78
75479,31
9993,35
10920,00
47
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
B.1.6.
B.1.7.
B.1.8.
B.1.9.
B.1.10.
B.1.11.
B.1.12.
B.1.13.
B.1.14.
B.1.15.
B.1.16.
B.1.17.
B.1.18.
B.1.19.
B.1.20.
B.1.21.
B.1.22.
B.1.23.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
B***
D.1.
D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.
D.1.4.
D.1.5.
D.1.6.
D.1.7.
D.1.8.
D.1.9.
D.1.10.
D.1.11.
D.1.12.
D.1.13.
D.2.
D.2.1.
D.2.2.
D.2.3.
D.2.4.
D.2.5.
D.2.6.
D.2.7.
D.2.8.
D.2.9.
D.2.10.
D.2.11.
D***
I.
PENAZNÝ TOK Z INVESTICNÝCH CINNOSTÍ
ZMENA STAVU KAPITÁLU
Základné imanie a zmeny základného imania
Vlastné akcie
Emisné ázio
Ostatné kapitálové fondy
Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku
Ocenovacie rozdiely z kapitál. úcastín
Ocenovacie rozdiely pri splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedelitelný fond
Štatutárne a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Nerozdelená strata minulých rokov
Hospodársky výsledok predch. obdobia
ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky z obchod. styku
Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky
Dlhodobé záväzky voci ovlád. osobe
Ostatné dlhodobé závaz. v rámci konsol. celku
Dlhodobé prijaté preddavky
Vydané dlhopisy
Dlhodobé zmenky na úhradu
Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky zo sociálneho fondu
Dlhodobé bankové úvery
PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI
PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI
-16479730,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2648094,04
0,00
2648094,04
-4761632,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-863547,43
0,00
-3898085,48
-4761632,91
25588911,83
104
105
106
107
II.
III.
F
G
PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI
PENAZNÝ TOK Z FINANCNÝCH CINNOSTI
ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV
STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV
-16479730,30
-4761632,91
4347548,62
3104680,03
11659,00
0,00
-139200,87
-6731095,93
-1668028,58
0,00
0,00
0,00
1784448,34
39413,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12820656,35
19645345,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1146598,41
0,00
1146598,41
-4016387,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-118301,62
0,00
-3898085,48
-4016387,10
22439831,28
19645345,96
-4016387,10
-1221901,78
4326581,81
ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV
7452228,65
3104680,03
74 O
108 H
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
Poskytnuté preddavky na nehmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí
Pestovatelské celky trvalých porastov
Základné stádo a tazné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na hmotné investície
Podielové cenné papiere a podiely v ovládan.
Podielové cenné papiere a vklady v spoloc.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
Pôzicky úctovnej jednotky v konsolid. c.
Ostatný dlhodobý financný majetok
Pôzicky s dobou splatnosti najviac 1 rok
Obstarávaný dlhodobý financný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodob. fin. majetok
-48442,85
0,00
-403188,76
200545,97
2044402,35
0,00
0,00
0,00
-5584444,71
47029,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odpisy investicného majetku
-12885043,17
48
Download

Výročná správa - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť