O r a k or
Návod na obsluhu
EUROLIFT
Dvojstĺpový elektro-mechanický zdvihák
Z 51
ZAVAGLI
Výrobca servisného vybavenia
verzia 01/2010
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Ďakujeme , že ste si vybrali zdvihák EUROLIFT vyrobený spoločnosťou ZAVAGLI.
Tento produkt bol vyrobený s dlhoročnými skúsenosťami . Bol navrhnutý tak, aby
eliminoval , alebo minimalizoval riziká spojené s obsluhou a nebezpečenstvá pre
užívateľa . Dizajn a konštrukcia zdviháku je v súlade s najnovšími štandardmi
smerníc pre stroje.
Predmetný návod na obsluhu je súčasť ou zdviháka. Informácie uvedené v tomto
návode na obsluhu boli starostlivo prekontrolované. Napriek tomu sa chyby nedajú
úplne vylúčiť . Tento návod je určený pre užívateľov s technickými znalosť ami v
oblasti kontroly a opráv motorových vozidiel. Technické a obsahové zmeny sú
vyhradené.Pred uvedením zdviháka do prevádzky treba si pozorne prečítať návod
na obsluhu a bezpodmienečne dodržiavať pokyny, ktoré sú v ňom uvedené. Návod
na obsluhu má byť uschovaný tak, aby bol kedykoľvek dostupný.Za ublíženia na
zdraví, za škody na motorovom vozidle a na zdviháku, ktoré vzniknú pre nedodržanie
tohto návodu na obsluhu, sa žiadne ručenie nepreberá.Nasledujúce bezpečnostné
pokyny varujú pred nebezpečenstvom a majú napomôcť tomu, aby sa zabránilo
ublíženiam na zdraví a vecným škodám. Pre svoju vlastnú bezpečnosť je
bezpodmienečne nevyhnutné dodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v
tomto návode na obsluhu.Okrem toho zakaždým treba dodržiavať národné a
medzinárodné bezpečnostné predpisy príslušných orgánov zaoberajúcich sa
ochranou pri práci a preventívnymi opatreniami proti úrazom. Každý člen obsluhy je
samostatne zodpovedný za dodržiavanie predpisov. Výrobca si vyhradzuje právo
vykonať akékoľvek zmeny v dizajne , alebo špecifikácii v akomkoľvek čase pokiaľ sú
takéto zmeny potrebné .
POZOR !
Preťažovanie zdvíhacej kapacity zdviháku je prísne zakázané . Inštalácia ,
osadenie a spustenie zariadenia do prevádzky musí byť vykonané
kvalifikovaným personálom s predošlými profesionálnymi skúsenosťami.
Tento zdvihák sa musí používať len výslovne v súlade s jeho určením .
2
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Obsah
Obsah
3
Súlad so štadartmi a smernicami pre bezpečnosť
4
Výstrahy zamerané na bezpečnosť
5
Príbuzné riziká a individuálne výstrahy
5
Riziká spojené s preťažením
5
Riziká spojené s pohybom bremena
5
Riziká spojené s prítomnosťou elektrickej energie
6
Riziká spojené s prítomosťou minerálnych olejov
6
Riziká spojené s nedostatočným zaškolením personálu
6
Riziká spojené s úrovňou hluku
6
Riziká pádu
6
Popis
7
Technické špecifikácie a rozmery
7
Limity pri používaní
8
Preprava
9
Odbaľovanie
9
Umiestnenie a inštalácia
9
Bezpečnostné vysvetlivky
10
Spustenie
11
Pokyny k osadeniu Z51
11
Elektrická inštalácia
16
Riadiaca jednotka
17
Pokyny k obsluhe
18
Riešenie problémov
18
Akustická úroveň hluku
19
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Údržba
19
Bežná údržba
19
Nadštandartná údržba (raz za 3 mesiace)
20
Mazanie (každé 3 mesiace)
22
Uskladnenie
23
Likvidácia starého zariadenia
23
Náhradné diely
24
Tabuľka.1 – Osadenie stĺpov
24
Tabuľka.2 – Ovládací panel
27
Tabuľka.3 – Osadenie vozíka
29
Tabuľka.4 – Osadenie zdvíhacích ramien
30
Tabuľka.5 - Platforma
32
Diagram elektrického zapojenia
34
Štítky
35
Vyhlásenie o zhode so smernicami
Súlad so štadartmi a smernicami pre
bezpečnosť
Dvojstĺpový elektro-mechanický zdvihák typ Z41,51 je v súlade s nasledovnými
štandardmi a smernicami :
- Smernica 2006/42/EC ( bezpečnosť strojov )
- Smernica 2004/108/EC a príbuzné dodatky (Elektromagnetická kompatibilita )
- Smernica 2006/95/EC a príbuzné dodatky (nízke napätie)
Nasledujúce štandardy a špecifikácie boli použité pre dizajn a konštrukciu :
UNI EN-ISO12100 1st part . Machinery safety . Fundamental concepts, general
principles of design . Basic terminology and methodology.
• UNI EN-ISO12100 2nd part . Machinery safety . Fundamental concepts,
general principles of design . Technical specifications and principles.
• UNI EN 1493 . Vehicle lifting platform.
4
• CEI EN 60204-1 . Machinery safety . Electrical equipment of machines.
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
• CEI EN 61000-6 -4 . Electromagnetic compatibility. Generic standards on
emissions.
• CEI EN 61000-6 -2 . Electromagnetic compatibility. Generic standards on immunity
Výstrahy zamerané na bezpečnosť
Používanie zariadenia je povolené len osobám ktoré boli špecificky zaškolené , ktoré
sú oprávnení operátori a sú v dobrej fyzickej kondícii. Inštalácia musí byť vykonaná
kvalifikovaným personálom , ktorý musí postupovať presne podľa inštrukcií v tomto
manuáli . Zdvihák nesmie byť obsluhovaný osobami na to neoprávnenými a nesmú
byť na ňom robené žiadne zmeny, vopred nepovolené výrobcom. V opačnom
prípade výrobca nezodpovedá za prípadné škody na zdraví, životoch, alebo majetku.
Zdvihák je možné používať iba na miestach, ktoré sú vo vnútri budov chránených
pred poveternostnými podmienkami , ďalej sa zdvihák nesmie používať pre účely
autoumyvárne.
Zdvihák sa nesmie používať v priestoroch kde teplota padá pod 0 stup. Celzia . So
zdvihákom používajte len príslušenstvo , ktoré je dodávané spoločnosťou ZAVAGLI.
Uistite sa, že behom akýchkoľvek zdvíhacích a spúšťacích operácií sa
nevyskytujú v dosahu zdviháku žiadne osoby, alebo objekty !
Príbuzné riziká a individuálne výstrahy
Riziká pre osoby
Všetky dolu popísané riziká hrozia obsluhe a osobám v blízkosti zariadenia pri nesprávnom používaní
zariadenia.
Riziká pre osoby súvisiace s nesprávnou prevádzkou zariadenia
Počas spúšťania zdviháku sa personál nesmie nachádzať v blízkosti zariadenia.
Pred tým ako začnete so spúšťaním uistite sa, že sa nikto nenachádza v blízkosti
zariadenia.
5
Riziko nárazu
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Keď je zdvihák zastavený v relatívne nízkej výške pre prácu, vyskytuje sa riziko že sa
udrete o vyčnievajúce časti.
Riziko pádu vozidla zo zdviháku.
Vozidlo môže spadnúť zo zdviháku pokiaľ je na ňom nesprávne umiestnené, alebo
keď jeho rozmery sú nekompatibilné s určením zdviháku. V tomto prípade sa
okamžite vzdiaľte od zdviháku.
Riziko pošmyknutia.
Pošmyknúť sa môžete na špine, alebo olejovej škvrne v blízkosti.
Riziká spôsobené elektrinou.
Zabráňte používaniu vody, pary a rozpúšťadiel, umývacích trysiek v blízkosti
umiestnenia elektrických káblov a čiastočne v blízkosti elektrického panelu.
Riziká vyúsťujúce z nedostatočného osvetlenia.
Uistite sa, že každé miesto v okolí zdviháku je rovnako osvetlené, podľa miestnych
predpisov.
Riziká poškodenia komponentov, počas používania zariadenia.
Pre účely a použitie zdviháku boli použité vhodné materiály. Tieto materiály boli
použité, aby zostrojili bezpečný a spoľahlivý produkt. Zdvihák používajte len na
úkony na ktoré bol vyvinutý.
Údržbu zariadenia vykonávajte presne podľa postupov popisovaných v kapitole
„údržba“.
6
Riziká spojené s neoprávneným použitím zariadenia.
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Prítomnosť nepovolaných osôb v blízkosti zariadenia a na zdvíhacej plošine je počas
zdvíhania a aj keď je vozidlo už zdvihnuté neprípustná.
Popis
Dvojstĺpový
zdvihák vybavený setom dvoch zdvíhacích vozíkov poháňaných
skrutkovými tyčami.
Prenos výkonu z jednej skrutky na druhú je vykonaný reťazovou prevodovkou.
Špeciálny metalický kontrolný kábel má tri funkcie : obsluhovať tlačidlo pre klesanie ,
bezpečnostná úloha v prípade preťaženia a nebezpečného opotrebovania skrutiek ,
alebo nebezpečenstva v dôsledku pretrhnutia reťaze. Mechanická ochrana je
prevádzaná vypúšťacou čeľusťou , ktorá zabezpečí v prípade preťaženia zdviháku
ďalší pohyb smerom hore . Motor je chránený v prípade preťaženia od prehriatia a to
tak , že bepečnostné zariadenie spôsobí vypnutie motora , takisto je chránený proti
náhlemu zapnutiu .Takisto je zabezpečený aj pri zlyhaní elektrickej energie.
Technické špecifikácie a rozmery
Typ
Z51
Nosnosť
3500 kg
Zdroj
380/220 V - 50Hz 3 phase
Výkon
3 KW
Hmotnosť
680 Kg
Rýchlosť pri stúpaní/klesaní
0,033 m/s
7
obr.1 Nákres s rozmermi
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Limity pri používaní
Zdvihák bol navrhnutý a vyrobený pre zdvíhanie motorových vozidiel. Akékoľvek
použitie tohto zariadenia pre ťažšie vozidlá ako je nosnosť zdviháku , prípadne
použitie na zdvíhanie iných objektov je zakázané .
8
Maximálne a minimálne rozmery vozidiel
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Dĺžka
Výška
Šírka
Min.rozmer v mm
2200
1050
1200
Max.rozmer v mm
5200
1900
1950
Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené pre prácu v krytom dielenskom prostredí.
Podmienky použitia :
Teplota : 5oC – 40oC
Vlhkosť : do 90% pri 20oC
Transport
Zdvihák je doručovaný v nylonovom balení oblepený lepiacou páskou a dobre
chránený drevenými paletami. Pevný dizajn a štruktúra zaisťuje bezpečný transport a
skladovanie bez poškodenia jednotiek. Hmotnosť zariadenia je približne 650 kg .
Dodržujte bezpečnosť pri práci pri manipulácii so zariadením, aby ste tak predišli
poškodeniam na objektoch , zariadení samotnom a osobách .
Odbaľovanie
Rozbaľte zariadenie a odstráňte baliace materiály . Prezrite zdvihák či sa na ňom
nenachádzajú známky poškodenia, alebo straty súčiastok čo mohlo vzniknúť počas
prevozu. Udržte baliace materiály mimo dosah detí , aby ste zabránili nehodám.
Baliacich materiálov by ste sa mali zbaviť riadnym spôsobom.
Umiestnenie a inštalácia
Nasledovné body je potrebné prísne dodržať aby ste zaistili správne umiestnenie a
inštaláciu zdviháku.
1) Skontrolujte základňu či sú fixačné body v dokonale horizontálnej polohe
2) Zdvihák musí byť umiestnený na vyrovnanom betónovom povrchu so silou
minimálne B250 a minimálnou hrúbkou 150mm
.Upozornenie ! Zdvihák smie pracovať na podlahe ktorej maximálna nosnosť je
aspoň 2700 kg na každý stĺp .
9
3) Zdvihák musí byť nainštalovaný v uzavretom a krytom priestore ktorý je dobre
chránený od vonkajších poveternostných podmienok s dostatočnou výškou
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
stropu pre bezpečné zdvíhanie vozidiel podľa tabuľky s maximálnou výškou
vozidiel .
4) Pracovná plocha musí byť riadne osvetlená s minimálnou predpísanou
hodnotou svetla 50 Lux , nameranej na podlahe a v oblasti ovládacieho
panelu.
5) Elektrické zapojenia na hlavnom zdroji musia byť urobené tak , ako je
popísané v inštruktážnom manuáli v sekcii – elektrická inštalácia
6) Nikdy neaplikujte žiadny lubrikant ani mastnú substanciu na povrch zdvíhacích
ramien
Bezpečnostné vysvetlivky
Požadované bezpečnostné vysvtlivky pre správne použitie a obsluhu sú zobrazené
na obrázku 2 . Pokiaľ sa pohybujete v bezpečnostnej zóne zariadenia , jedna osoba
musí dávať pozor na osoby a objekty nachádzajúce sa v tejto zóne . Bezpečnostná
zóna musí byť neustále udržiavaná bez prekážok bez ohľadu na to či je zdvihák
zaťažený, alebo nie.
Obr.2. Rozmery z hľadiska bezpečnosti priestoru
10
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Z polohy ovládacieho panelu , musí mať operátor čistý výhľad na kompletne celý
zdvihák a jeho okolie , aby sa zaistila neprítomnosť nepovolaných osôb v okolí
zdviháku a takisto aj nebezpečne umiestnených objektov v bezpečnostnej zóne .
Spustenie
Predtým ako začnete so zdvihákom pracovať , hlavne pred úplne prvým štartom
nového zdviháku , alebo po premiestnení na nové miesto je dôležité zobrať do úvahy
nasledovné technické upozornenia zamerané na niektoré elektrické zapojenia.
Najmä:
- Nikdy nezapájajte zdvihák do siete , kým nie je správne osadený a skontrolovaný
podľa poskytnutých inštrukcií
- Uistite sa, že okolitý priestor zdviháku zahŕňa aj dostatok priestoru pre správne
fungovanie a, že žiadne osoby okrem operátora nie sú v dosahu zdviháku .
Pokyny k osadeniu Z51
Po odložení všetkých ochranných a baliacich materiálov , skontrolujte zdvihák , či je
kompletný a či nie sú na ňom nejaké známky poškodení . Potom postupujte k
osadeniu rôznych komponentov podľa inštrukcií a príslušných popisných schém
ilustrovaných dolu.
11
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Obr.3 – Nákres s inštrukciami k osadeniu
12
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
1) Umiestnite platformu (1) a pásy základne (6) ako požadovali .
2) Odstráňte kryty (15) zo stĺpov (2-3)
3) Skontrolujte dva rozmery (A) medzi vozíkmi a polohami základne , ak hodnoty nie
sú rovnaké , postupujte ďalej tak že nastavíte kladku (B) kým nie sú dva rozmery
rovnaké.
4) Pripravte reťaz (18) do pastorkov (19) . Postupujte tak, aby ste zaistili stĺpy a
upevnili ich 8 skrutkami (5) , podlokami (7) a upevnili vrcholové pásy (9) tak ako je to
zobrazené na obr.3.
Výstraha ! Skontrolujte či na reťazi nie sú žiadne medzery a či je pevná .
Obr.4 Inštrukcie k osadeniu
13
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
5) Postupujte tak, že zoberiete špeciálny ovládací kábel (12) ktorý je namontovaný
vo vnútri stĺpu (3) a naviňte ho podľa inštrukcií na obr.5 s použitím podpôr kladky
(11)ktorá poskytuje požadovanú zmenu smeru . Pretiahnite kábel popod platformu ,
tak, že ho pripevníte k oceľovému lanu v platforme a utiahnite kábel (12) ku svorke
(10) do stĺpu (2), takým spôsobom , aby ste sa uistili že valčeky polohového vypínača
(13) sa umiestnia do stredu vačky(14) na hornom polohe stĺpu (3) (obr.4)
obr.5 – Osadenie špeciálneho ovládacieho kábla
6) Upevnite zdvihák k podlahe pomocou No10 skrutiek M12x120 – 8.8 presne podľa
inštrukcií na obrázku (3A)
- Pomocou vrtáku s rovnakým priemerom ako je otvor pre fixáciu závitovej tyče
navŕtajte dieru 150mm do hĺbky .
- Vyčistite ju
- Vložte čapy k fixácii o podlahu s použitím kladiva . Kladivo udierajte zľahka na
hlavičku skrutky.
- Skrutky pre fixáciu o podlahu sa následne musia utiahnuť s momentovým kľúčom ,
ktorý má byť nastavený na 7kg.m .
14
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
(pokiaľ tento moment nemôžete dosiahnúť , znamená to , že priemer diery je príliš
veľký , alebo zmes betónu nemá potrebnú hustotu.). V prípade akýchkoľvek
pochybností o sile betónu kontaktujte prosím Vášho dílera pre technickú podporu.
Počas procesu uťahovania skrutky sa uistite , že stĺpy zotrvávajú vo vzpriemenej
polohe a takisto aby sa fixačné čapy nepohli Aby ste zaistili bezpečnosť pri obsluhe
budete musieť zaistiť test tuhosti druhej skrutky . A takisto je nutné aj vykonať desať
zdvihnutí a spustení pri maximálnom zaťažení . Toto by sa malo zopakovať raz za tri
mesiace.
7) Naplňte 6 kg SAE 10W oleja do nádržky v platforme . Namažte olovenú skrutku s
SAE 90 olejom. Pomocou maznice naplňte dve kvapky vazelíny do dvoch spodných
podpier skrutky
8) Pripojenia k hlavnému zdroju musia byť vykonané tak ako je to popísané v
kapitole Elektrická inštalácia.
9) Vykonať test aby ste sa uistili pre správne fungovanie zdviháku obsluhou zdviháku
a skontrolovaním pracovných podmienok . V tomto bode musí byť inštalácia
vykonaná.
10) Uzavrite panely (15) a umiestnite kryty (8) v ich správnych polohách a
zaskrutkujte ich smerom dolu. Zafixujte rampy k platformám s použitím príslušných
dier. Následne umiestnite ramená do polohových štrbín na podporách vozíka a
zaistite ich s adekvátnymi čapmi.
Obr.3b
15
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
POZOR !!!
Akékoľvek poškodenia vzniknuté z nedodržania vyššie spomenutých
inštruckcií nie je možné vymáhať od výrobcu a takisto majú za následok stratu
záruky.
Elektrická inštalácia
Za normálnych okolností je zdvihák poháňaný zo zdroja 380V/50Hz. 3 fázy. Na
požiadanie je možné vyrobiť zdvihák aj na zdroj 220V/50Hz s jednou fázou .
Skontrolujte si napätie indikované na štítku zariadenia pred tým ako to zapojíte do
siete. Skontrolujte si či je zariadenie umiestnené správne a osaďte všetky
komponenty pred tým ako sa zariadenie zapojí do siete. Inštalácia hlavného zdroja
musí spĺňať normy C.E.I. 64.8 (CENELEC HD 384, IEC 364-4-41) štandardy.
Inštalácia musí zahřňať : systém uzemnenia a dielňa musí byť vybavená ochrannými
zariadenia ako automatické odpojenie zo zdroja presne podľa vyššie uvedených
štandardov.
Obr.6. Elektrické zapojenie
Zapojenia do hlavného zdroja musia byť vykonané nasledovným spôsobom
16
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Skontrolujte stúpanie a klesanie vozíka či to korešponduje so šípkami na selektore.
Ak to tak nie je , pokračujte s výmenou dvoch fáz na zdroji . Deatilný elektrický
systém je popísaný v diagrame zapojenia . Pre pripojenie k hlavnému zdroju ,
použite 4x4 mm kábel a zástrčku podľa EU štandardov. Po tom čo bol elektrický
systém zapojený je dôležité vykonať test elektrickej kontinuity.
Upozornenie ! Opravy na elektrickom systéme bez ohľadu na to aké
jednoduché sú musia byť vykonané profesionálne kvalifikovaným personálom.
Upozornenie ! Hlavný zdroj musí byť napojený na zemniace zariadenie . Je
zakázané pripojiť zariadenie priamo do siete.
Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka je vyrobená z nasledovných súčastí :
IG-Hlavný selektor s tromi polohami (zdvihnúť, stop, spustiť)
H1- Výstražná kontrolka pre indikáciu aktívneho zdroja energie
P1 – Tlačidlo pre zdvíhanie
P2 – Tlačidlo pre spúšťanie
17
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Pozor ! V nutnom prípade je možné zastaviť zdvihák vypnutím selektora zdroja
IG – STOP
Pokyny k ovládaniu
Kedykoľvek keď používate zdvihák je potrebné pochopiť a zobrať na vedomie všetky
varovania ktoré boli spomenuté v sekcii dôležité bezpečnostné úvahy . Zdvihák
smie byť obsluhovaný iba osobami na túto činnosť oprávnenými. Treba si uvedomiť ,
že použitie osobou neoprávnenou môže zapríčiniť vážne zranenia a iné nebezpečné
situácie.
Typický operačný cyklus vyzerá nasledovne :
- Umiestnite vozidlo k zdvíhacím ramenám
- Zo začiatku odľahčite vozidlo iba kúsok nad úroveň podlahy
- Skontrolujte bezpečné a stabilné umiestnenie vozidla
- Vozidlo môže klesnúť pomocou selektora „IG“
Upozornenie ! Akákoľvek práca pod vozidlom môže byť vykonávaná len v
prípade ak je hlavný spínač v polohe „0“ a po bezpečnom zablokovaní
spínača . Ak by bola potrebná technická pomoc kontaktujte prosím Vášho
dílera a pýtajte adresu a kontakt na dodávateľa originálnych náhradných
dielov. Predtým ako zdvihák budete spúšťať sa uistite, že plocha pod vozidlom
je bez prítomnosti osôb a predmetov, ktoré by mohli prekážať .
Riešenie problémov
Chyba
Zdvihák nefunguje ,
alebo sa zastaví počas
činnosti
Dôvod
Riešenie
- Zavolajte kvalifikovaného
- Problém s poklesom
technika
zdvíhacieho ramena
- Nosná matica je
opotrebovaná
- Istič
- Obmedzovače zdvíhania
a klesania
- Problém s tlačidlami
- Trojfázový zdroj
- Akrivovaná výpúšťacia
svorka
- Spínače obmedzenia sú
Uistite sa že spínače
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
mimo svojej polohy.
obmedzenia umiestnené
správne (obr.4)
Akustická úroveň hluku
Na zariadení boli vykonané testy podľa Európskej smernice o štandardoch 89/392
ods.1 par.7.4. A zmerané podľa noriem ISO 3746 počas podmienok pri maximálnom
zaťažení . Bola zaznamenaná atmosferciká akustická úroveň hluku : 61dB(A) pri
ovládacej skrinke .
Údržba
Celkový dizajn zdviháku , výber konštrukcie a nástrek všetko toto prispieva k
minimalizovaniu potrieb údržby. Dôležité je dodržiavať úkony popísané v sekciách
bežná údržba a nadštandartná údržba . Ich cieľom je zabezpečiť maximálne
bezpečnostné štandardy , spoľahlivosť a správnu funkciu a zároveň čo najdlhšiu
životnosť .
Bežná udržba
Inštrukcie udané v tejto sekcii sú špecificky určené pre obslužný personál tohto
zariadenia , alebo ktorúkoľvek ním určenú osobu.
Pokyny ktoré nie sú zahrnuté v tejto sekcii sa pokladajú za nadštandardnú údržbu a
musia byť vykonané len kvalifikovaným personálom.
Každodenné procedúry ktoré sa vykonávajú na konci pracovného cyklu :
- Skontrolujte plochu okolo základného rámu a zdvíhacie jednotky
- Skontrolujte zdrojový kábel aby ste zaistili , či sa tam nenachádzajú žiadne
prieseky, alebo odreniny
- Skontrolujte pracovné podmienky bezpečnostných zariadení použitých pre ochranu
elektrického systému.
Všetky čistiace a údržbové procedúry musia byť vykonané oprávnenými osobami ,
tak ako je to popísané v inštrukciách .
19
Nadštandardná údržba (raz za 3 mesiace)
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
- Kontrola bezpečnosti elektrického systému : izolácie káblov, správna funkcia
rôznych ochranných zariadení , či sú káblové potrubia neporušené
- Skontrolujte či sú všetky mechanické komponenty a základňa stĺpov bezpečne
utiahnuté .
Skontrolujte nasledovné :
1- Poháňacie pásy motora
Zatlačte na pás a skontolujte či stlačenie nie je väčšie ako 5 mm. Väčšie ako táto
hodnota by nemalo byť . Napnutie pása by malo byť napravené nastavením pozície
motorovej základne.
Skontrolujte či sa na páse nenachádzajú čo i len najmenšie náznaky trhania . . Ak sa
vyskytujú pás je nutné vymeniť
2 – Špeciálny ovládací kábel
Skontrolujte špeciálny kontrolný kábel a skontrolujte ho celkovo, či sa na ňom
nenachádzajú vonkajšie poškodenia alebo opotrebenia , ak sa takýto stav vyskytne ,
vymeňte ho.
3- Poloha spínačov obmedzenia (obr.4)
Spínače musia byť umiestnené v strede vačka , akákoľvek zmena tejto polohy do 3
mm je v dôsledku mechanického nastavenia , pri ktorom fixačné závory by mali byť
nastavené do správnej polohy.
4- Skrutky
Skontrolujte či priestor medzi zárezmi nosných skrutiek a hlavnej skrutky
neprekračuje 1,5 mm. Toto môže byť zmerané s použitím kalipra (Reg.A – Obr.8). Ak
je to opačne , vymeňte prosím skrutku , berúc na vedomie vzdialenosť medzi dvomi
skrutkami musí byť 80 – 85 mm (obr.8)
20
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
obr.8
21
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Mazanie (raz za 3 mesiace )
Namažte olovené skrutky s olejom SAE90. S príslušnou mazacou pumpou applikujte
2 kvapky vazelíny na dve nižšie podpory olovenej skrutky . S použitím olejovej
pumpy namažte skrutky umiestnené v strede stĺpov , aby ste sa do tejto oblasti
dostali , bude potrebné odstrániť hexagonálny kontrolný poklop umiestnený na vrchu
každého panelu.
Obr.7.
Správne skontrolujte obmedzovače ramien či sa sklzávajú dolu a hore hladko pre
vždy správnu funkciu zariadenia . Aby ste dosiahli hladkosť , olejujte stĺpy každé tri
mesiace pozdĺž celej dĺžky tak ako je zobrazené (vyštrafované) na obrázku 7
22
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Uskladnenie
V prípade, že plánujete zdvihák uskladniť na dlhšie obdobie , je potrebné odpojiť
všetky prístupy zo zdrojov, namazať vazelínou ktoré by sa mohli vyschnutím
poškodiť . V prípade, že by ste zdvihák vybrali z úschovy pre použitie skontrolujte
všetky poškodenia a opotrebenia elektrických káblov a skontrolujte všetky
obmedzovacie spínače , či fungujú správne.
Likvidácia starého zariadenia
Ak sa rozhodnete , že už dlhšie nebudete zariadenie používať , použite zdvíhacie
zariadenie. Likvidácia by mala začať odstránením všetkého oleja, ktorý sa nachádza
v platforme . So zdvihákom by malo byť nakladané ako so špeciálnym odpadom a
mal by byť rozobratý na jednotlivé časti, podľa materiálov. Úkony spojené s
likvidáciou takéhoto odpadu musia byť vykonané v súlade so zákonnými predpismi
štátu, v ktorom sa tak udeje.
23
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Náhradné diely
Tabuľka 1: Osadenie stĺpu
24
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Číslo
Názov
1
ochranný kryt
2
kryt stĺpu
3
kryt
4
tanier
5
tanier
6
konzola
7
skrutka
8
medzerník
9
matica
10
medzerník
11
stĺp
12
ochranný kryt
13
kryt
14
ozubené koliesko
15
pružina
16
podpera
17
medzerník
18
podložka
19
Matica
20
skrutka
21
podpera
22
ložisko
23
skrutka
24
matica
25
matica
26
nastavovacia skrutka
27
medzernik
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
28
podložka
29
podložka
30
skrutka
31
skrutka
32
Skrutka
33
Skrutka
34
podložka
35
skrutka
36
maznica
26
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Tabuľka 2 – Stĺp s riadiacim panelom
27
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
1
Ochranný kryt
33
Motor
2
Kryt stĺpu
35
Ložisko
3
Tanier
35
Mikro
4
Kryt
36
Elektrická skrinka
5
Tanier
37
Pružina
6
Tanier
38
Remeň
7
Konzola
39
Skrutka
8
Vačka
40
Podložka
9
Tanier
41
Matica
10
Konzola
42
Skrutka
11
Konzola
43
Skrutka
12
Skrutka
44
Matica
13
Skrutka
45
Matica
14
Kladka
46
Skrutka
15
medzerník
47
Záložka
16
Matica
48
Záložka
17
Medzerník
49
Podložka
18
Stĺp
50
Skrutka
19
Kladka
51
Skrutka
20
Ochranný kryt
52
Skrutka
21
Kryt
53
Skrutka
22
Konzola
54
Podložka
23
Nastavovacia skrutka
55
Skrutka
24
Ozubené koleso
56
Kábel
25
Medzerník
57
Maznica
26
Kladka
58
Medzerník
27
Pružina
59
Skrutka
28
Podpera
60
Skrutka
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
29
Podložka
61
Skrutka
30
Matica
62
Podložka
31
Skrutka
63
Matica
32
Podpera
64
Spojka
Tabuľka 3 Osadenie vozíka
29
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Číslo
Názov
Číslo
Názov
1
Hák
24
Valec
2
Podpera
25
Podložka
3
Konzola
26
Valec
4
Konzola
27
Podložka
5
Konzola
28
Matka
6
Valcový blok
29
Skrutka
7
Zaisťovací stojan
30
Kolík
8
Valcový blok
31
Pružina
9
Kolík
32
Pružina
10
Medzerník
33
Pružina
11
Medzerník
34
Matica
12
Medzerník
35
Matica
13
Medzerník
36
Matica
14
Pružina
37
Podložka
15
Valček
38
Podložka
16
Zarážka dverí
39
Podložka
17
Vozík
40
Podložka
18
Medzerník
41
Skrutka
19
Bezpečnostná matica
42
Skrutka
20
Nosná matica
43
Skrutka
21
Kladka
44
Skrutka
22
Vodič
45
Skrutka
23
Medzerník
46
Skrutka
-
-
47
Matica
30
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Tabuľlka 4 – Osadenie zdvíhacieho ramena
Číslo
Popis
Číslo
Popis
1
Ochranný gumený tanier
10
Vodítko
2
Priechodka
11
Podložka
3
Zaisťovací stojan
12
Skrutka
4
Kolík
13
Matica
5
Stabilizačné rameno
14
Pružina
6
Podpera
15
Segerka
7
Stabilizačné rameno
16
Segerka
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
8
Zaisťovací ochranný kryt
17
Segerka
9
Výstuž
18
Matica
-
-
19
Skrutka
Tabuľka 5 – Platforma
32
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Číslo
1
Pás základne
2
Platforma
3
Kladka
4
Medzerník
5
Skrutka
6
Matica
7
Podložka
8
Skrutka
9
Rampa
10
Plast
11
Reťaz
33
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Diagram elektrického zapojenia
Rif.
Popis
TR
Transformátor
IG
Hlavný spínač
P1
Tlačidlo pre zdvih
K1
Kontakt
P2
Tlačidlo pre klesanie
F1
Istič
S1
Ovládanie
M1
Elektromotor
S2
Obmedzovač vrchný
FU1
Riadiaca poistka
S3
Obmedzovač spodný
FU2
Primárna poistka
H1
Kontrolka
FU3
Sekundárna poistka
34
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Štítky
Nasledovné nalepovacie štítky by mali byť nalepené v ich polohách umiestnených na
zdviháku podľa diagramu . Odstraňovanie týchto označení môže mať za
následok stratu záruky a výrobca neprebere žiadnu zodpovednosť za prípadné
vzniknuté škody !
35
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
O r a k or
Výhlásenie o zhode so smernicami
My, Zavagli Santi
Via Malpasso 17, Loc. Vacchereccia, Cavriglia (AR) Italy
Tu vyhlasujeme, že zariadenie : dvojstĺpový elektromachanický zdvihák pre
motorové vozidlá
Z51
Model :
Sériové číslo :
Rok výroby : ….…..............
Zariadenie je v súlade s predpismi :
• Smernica 2006/42/EC (bezpečnosť strojov )
• Smernica 2004/108/EC a súvislé dodatky ( Elektromagnetická kompatibilita )
• Smernica 2006/95/EC a súvislé dodatky ( Nízke napätie )
Pre dizajn a konštrukčné špecifikácie boli použité nasledovné štandardy .
UNI EN-ISO12100 1 časť . Bezpečnosť strojov . základné koncepty , celkové
dizajnové princípy. Základná terminológia a metodika.
• UNI EN-ISO12100 2. časť . základné koncepty , celkové dizajnové princípy.
• UNI EN 1493 . Zdvíhacia plošina pre vozidlá.
• CEI EN 60204-1 . Bezpečnosť strojov. Elektrické vybavenie zariadení.
• CEI EN 61000-6-4 . Elektromagnetická kompatibilita. Štanardy pre emisie.
• CEI EN 61000-6-2 . Elektromagnetická kompatibilita. Štanardy pre imunitu.
Ďalej deklarujeme, že osoba autorizovaná na výkon technických zmien je ZAVAGLI
SANTI Via Malpasso 17, Loc. Vacchereccia, Cavriglia (AR) Italy
ZAVAGLI SANTI
Cavriglia
Orakor s.r.o.
027 54 VELIČNÁ 1, okr. Dolný Kubín prevádzka Žilina
IČO: 36004685, IČ DPH: SK2020426111Tel.: (421) 043 23 888 83
E-mail: [email protected]
Zapisaná obchoného registra Okr. súdu ŽILINA,odiel S.r.o. Vložka 3429/l 2.3.2010
Download

Orakor - Driveservis