Obsah
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 2
Sálová aukcia 07.06.2014 ................................................................................... 5
Korešpondencná aukcia do 20.06.2014 ............................................................. 22
Limitný lístok
...................................................................................................... 69
Sálová aukcia 7.júna 2014
Zlato
Ceskoslovensko
Ceská republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
Rôzne
položka
1
40
219
231
435
449
459
535
536
537
538
622
623
625
677
680
strana
5
6
9
9
13
13
13
15
15
15
15
20
20
20
21
21
Korešpondencná aukcia do 20.júna 2014
položka
strana
Ceskoslovensko
Protektorát Cechy a Morava
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
681
1012
1018
1062
1140
1225
1951
1971
2021
2060
2106
2424
2425
2439
2630
22
27
27
28
29
31
44
44
46
47
47
61
62
62
66
1
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOCNOST
POBOCKA BRATISLAVA
Vás pozýva na
AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU
dna
7.júna 2014
na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka,
ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberatelských dní 2014
v EXPO KLUBE
Program
10.00 hod. - prehliadka aukcného materiálu
11.00 hod - zaciatok aukcie
Aukcná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberatelský materiál, najmä pre zberatelov, ktorý budujú svoju zbierku
do kompletu vrátane variant. V ponuke je aj najvzácnejšia ceskoslovenská obehová mince 5 haliernik z roku 1924, ako aj
takmer všetky vzácnejšie ceskoslovenské obehové mince od roku 1918 až 1993. V ponuke sú aj pamätné a zberatelské mince
v kvalite proof a bežnej kvalite. Veríme, že aj touto clenskou aukciou Vám dávame možnost doplnit svoje zbierky o hladané
a málo dos tupné mince a medaile, papierové platidlá i literatúru.
Aukcia je usporiadaná podla aukcného poriadku z1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékolvek porušovanie tohto
poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoluje.
Aukcia sa koná pre clenov Slovenskej numizmatickej spolocnosti ( SNS ) a clenov iných numizmatických
spolocností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Clenovia si môžu na aukciu pozvat svojich hostí
ako pozorovatelov..
Dražit na limity je možné len na vcas poslaný a citatelne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre
korešpondencnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 06.06.2014. Limity do
korešpondencnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané vsále je nutné poslat do 20.06.2014 písomne alebo
emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviest clenstvo vpríslušnej pobocke SNS, prípadne clenstvo vinej
numizmatickej spolocnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné císlo. Vydražené položky platia prítomní
clenovia po ukoncení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražitel môže
vyzdvihnút na clenskej schôdzi, ak oto požiada vyznacením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatnit podla
aukcného poriadku v lehote 10 dní po dorucení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadatel aukcie.
Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhradte prevodným príkazom alebo zloženkou na úcet SNS c. 11466527/0900,
prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokial si katalóg nemienite ponechat, vrátte neotvorený katalóg spät na adresu:
Slovenská numizmatická spolocnost
pobocka Bratislava
poštový priecinok 103
814 99 Bratislava 1
Vkladatelom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukcný katalóg zadarmo.
Limity posielajte na priloženom citatelne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02
Bratislava , alebo e -mailom na adresu: [email protected]
Od priamych úcastníkov aukcie v sále prijíma usporiadatel pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do
zaciatku aukcie. Usporiadatel aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok úcastníkov zrušit limity a spornú položku
vynat z dražby.
Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na dalšiu aukciu, ktorá bude 29.novembra 2014,
posielajte na uvedenú adresu pobocky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do 31.07.2014. Ponuka
musí obsahovat oznacenie kvality podla zaužívaných zvyklostí a požadované výkricné ceny. Aukcná komisia si vyhradzuje
právo upravit oznacenie kvality a výkricnú cenu. Mate riál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom
výbere z vašej ponuky.
Vkladatel – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulacný poplatok:
za každú nepredanú položku 0,10 €,
za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
za predanú položku nad 330,- € sa manipulacný poplatok neplatí.
Vydražitel – kupujúci numizmatický materiál platí manipulacný poplatok :
za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- €
10 % z kúpnej ceny
za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upravit v zmysle dražobnej tabulky, v opacnom prípade bude Vá š limit automaticky
upravený na najbližší príhod o stupen nižší. Napríklad : v casti 1. môžu byt limity stupnované 0.10; 0,20; 0,30; nemôže byt
2
0,15; 0,25; 0,35 atd., v casti 6. môžu byt limity stupnované 55; 60; 65; 70, nemôžu byt 57; 61; 73; 87 atd., v casti 9. môžu byt
limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byt 525; 565; 617; 672 atd.
Pri rovnakom limite sa poradie urcuje podla dátumu dorucenia limitu.
Dražobná tabulka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že clenské schôdze a prednášky bratislavskej
pobocky Slovenskej numizmatickej spolocnosti v roku 2014 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty chemickej
a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháren CH 11, prízemie, vlavo od vrátnice. Miestna
doprava – elektricky- má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici,vzdialenejšie opár metrov na Floriánskom
námestí a Americkom námestí, autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.
Prednášky a schôdze sa konajú v case od 16,00 hod. do 18,00 hod.
20.05.2014: Mgr. Marek Budaj, PhD.: Dva nepublikované nálezy mincí zo zacioatku 15.storocia z Dvorníkov a Orešian
17.06.2014: PhDr. Marián Soják, PhD.: Obeh mincí v prostredí púchovskej kultúry (2.stor.pred Kr.-2.stor.po Kr.)
16.09.2014: Ing Milan Burian: Uhorské mince na svetových aukciách s prihliadnutím na mincovne Kremnica, Bratislava,
Smolník, Košice a Nagy Bánya
21.10.2014: Ing. Vladimír Bušša: Bankovky národného bankovéího systému Spojených štátov amerických(National Currency)
18.11.2014: Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky
16.12.2014: Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Platidlá cu dzích štátov ako zákonné obeživo na území CSR a SR, II.cast
Pravidelné výmenné stretnutia numizmatikov sa konajú každú nedelu od 7.30 do 11.00 hod. (spolu s filatelista mi) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovicovej ul. c.14 ( bývalý Suvorák ). Vstupné pre clenov spolocnost je
0,35 €, dôchodcovia 0,20 €. V mesicoch júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.
Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava , sa budú v roku 2014 konat v následovných
termínoch : 10.mája; 21.júna; 13.septembra; 11.októbra – medzinárodné stretnutie; 8.novembra;6.decembra v case od 8.00
do 12.00 hod. Vstupné 1,-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZTP zdarma, poplatok za stôl 4,-€.Medzinárodné
stretnutia sa konajú v case od 8.00 do 13.00 hod. Poplatok za stôl 5,-€. Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk , e-mail: p.
Morávek: [email protected]
Informácie o cinnosti bratislavskej pobocky získate na clenských schôdzach alebo na inter.stránke www.snsblava.sk
Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne Kremnica www.mint.sk
Dakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu úcast na aukcii
a prajeme vela úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavi l Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag – striebro
Au – zlato
Av. – averz
Rv. - reverz
b.z. – bez znacky
Bz - bronz
Cu – med
c. – císlo
ciast.- ciastocne
dr.úd. – drobné údery
fl. – flak,flaky
g – gram
hr. – hrana, hrany
hr.a - citatelná z averzu
hr.b- citatelná z reverzu
chyba mat. – chyba materiál
jednostr. – jednostranná
Ms – mosadz
natrh. –natrhnutý
náhr. ser. – náhradná séria
nep. – nepatrný
necit. – necitatelný
nesig. – nesignovaná
Ni – nikel
n. 15 ks – náklad 15 ks
pat.-patinovaný, patina
postr. - postriebrený
použ. - použitá
pozlát. - pozlátený
prask. – prasknutý
prelož. – preloženie
preraz. – prerazený
punc. – puncovaný
R – vzácny
RR – velmi vzácny
RRR- najvzácnejší
RL- razobný lesk
riad. – riadkový
3 m.d. – 3 malé dierky
sign.- signované
stoj.- stojací
ser. – séria
spr. - sprava
spec.perf. – Specimen perforovaný
spec.raz.- Specimen razítkovaný
spec.tlac. – Specimen tlacený
st.poc. – stopa po pocítacke
škr. - škrabanec
škv. –škvrna
n.škv. – nepatrná škvrna
u. - uško
var. - varianta
vl. - vlavo
vlas.škr. – vlasové škrabance
vpr. – vpravo
vyp.- vypadnutá po korozi
vytr. - vytrhnutá
zach. - zachovalá
zl. - zlava
3
Použitá literatúra :
B
C
Dav
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Ceskoslovenska, Ceské a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Capek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, CNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of Africa, Asia
& Oceania, Silver guedens, Buffalo – Galesburg – London – Frankfurt – Neuwied 1947 – 1992
Fi
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
H
Petr Haimann: Slovník autoru a zhotovitelu mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaku, Libri 2006
JP
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Kop
Edmund Kopicki: Monety Zygmunta III Wazy Szczeci n 2007 1.vydanie
KM
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
MNB
Leányfalusi Károly – Nágy Ádám: A Forint – Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006; 2007
Min
Elena Minarovicová – Milan Bystrický: Numizmatická prírucka SNS Bratislava 1984
N
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho 1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovacné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I. 1848-1916 Hodonín 2008
Mince Ceskoslovenska 1918-1992, CR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Papírová platidla Ceskoslovenska 1918-1993 , CR a SR 1993-2010 V.vydání Hodonín 2010
Nov.
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
P
Pick Albert: Standard catalog of World paper Money, Seventh Edition-Volume Two, General Issues
Seaby H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
Sear
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I -II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
SS
Günter Schön – Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2012 42.vyd.
V
Valovic Stanislav: Numizmatický katalóg Ceskoslovenských,Slovenských a ceských mincí 1918-2011
Vel.
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
WPM
C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
CSWPM G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
Y
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
4
Zlato
František Jozef I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g
1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g
10 korunák 1909 bz Au 3,38g
10 korunák 1909 bz Au 3,38g
10 korunák 1910 KB Au 3,38g
10 korunák 1911 KB Au 3,38g
10 korunák 1913 KB Au 3,38g
N 117,V 119 vl.škr.
N 110,V 114 vl.škr.
N 160, V 160
N 131, V 87 vl.škr.
N 131, V 87 vl.škr.,fl.
N 133,V 106 vl.škr.,hr.
N 133, V 106
N 133, V 106 vl.škr.,dr.hr.
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
600.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
270.00
0/0
1600.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
600.00
600.00
600.00
1000.00
380.00
550.00
370.00
370.00
380.00
380.00
380.00
400.00
380.00
proof
7500.00
proof
600.00
proof
proof
proof
420.00
430.00
450.00
proof
1300.00
1/1
200.00
0/0
250.00
Y 268
0/0
225.00
KM 35.1
1/1
200.00
R
1/1
1/1
1/1
130.00
180.00
160.00
R
proof
160.00
R
proof
150.00
R
CSSR 1978-1982
9. 5 Dukát 1978
Au 986, 34 mm, 17,45g (3648 ks) N 138c, V 12
Slovenská republika 1993-2008
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuPd bimetal
N 8, V 69
10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
5 000 Sk 1994 Svätopluk Au
N 1, V 58
5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica Au
N2, V 59
5 000 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliarov Au
N4, V 61
5 000 Sk 2001 Zac. 3.tisícrocia AuAgPt 37,23g trimetal
N6, V 62
5 000 Sk 2001 Zac. 3.tisícrocia AuAgPt 37,23g trimetal
N6, V 62
5 000 Sk 2002 Vlkolínec Au
N 7, V 63
5 000 Sk 2004 Bardejov Au
N 11, V 64
5 000 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. Au
N 12, V 65
5 000 Sk 2006 Mojmír II. Au
N 13, V 66
5 000 Sk 2008 Korunovácia Mateja II Au
N 14,V 67
Zbierka pamätných zlatých mincí v kazete typu Kassay: 10000 Sk 2000,2003,
2004; 5000 Sk 1994,97,98,99,2001,02,04,05,06,08 N ZKS 1;2;3;4;5;6;7;8;10;
11;12;13;14; V SKP 58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70
13 ks
24. Pamätné mince s motívmi bankoviek v drevenej kazete, emisia 2003
(20, 50, 100, 200, 500,1000, 5000 Sk); N ZSK 9;V SKP 57 7 ks
Slovenská republika 200925.
26.
27.
28.
100 € 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1
100 € 2011 Nitr.knieža Pribina - 1150.výr.úmrtia
100 € 2012 Korunovácia Karola III.- 300.výr.
Zbierka zberatelských Euromincí SR v kazete typu Kassay:100 € 2010,2011 2xAu
N SKSb.Z1,2; V ESKZ 6 proof; 20 € 2009,2010 4x Ag N SKSb2,5;V ESKZ2,5
proof a 0/0; 10 € 2009,2010 6x Ag N SKSb 1,3,4; V ESKZ 1,3,4
12 ks
Rakúsko rep. 1918-1934
29. 25 Schilling 1931 Au 5,88g
SS 45 fl.
Polsko
30. 10 Zl 1925 Boleslaw Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
Rusko
31. 5 Rubel 1991 balet
Paladium 7,78g
certif.
Švajciarsko
32. 20 Frank 1927
Au 6,451g
Nemecko
33. 10 Mark 1899 A Wilhelm II. Au 3,92 g
34. 10 Mark 1902 D Otto Au 3,96 g
35. 10 Mark 1906 J Hamburg Au 3,96 g
SS 19 vl.škr.,fl.
SS 16 vl.škr.,fl.
SS 11 vl.škr.,fl.
CSSR
36. 1968, Svoboda,Dubcek- medaila k 50.výr.vzniku CSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
37. 1968, Dubcek/mapa CSR, Hradcany;- medaila k okupácii CSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, c. 1123
5
Slovenská republika
38. 100 rokov Slovnaft Bratislava 1895-1995, Odlievaná tehla z Ag
900, pozlátená Au 24 kar.,vrstva 2 mikróny, 15x25 mm, 10,8 g
1
10.00
0/0
550.00
Truhlíková-Speváková Jarmila 194039. Av.: Praha Výstavní palác, opis:Všeobecná ceskoslovenská výstava
v Praze 1991; Rv.:významné stavby v Praze, dole: 1791*1891*1991;
certif., sign., 25 mm, Au 986, 6,989g, c.000406 orig.etue
Ceskoslovensko
CSR 1918-1939
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
10 Kc 1928 ; 20 Kc 1937 T.G.Masaryk
5 Kc 1925,26,38
5 Kc 1927
50 Halierov 1926
20 Halierov 1925
20 Halierov 1933
20 Halierov 1937,38
10 Halierov 1922,23,24,25,27,28
10 Halierov 1929
10 Halierov 1930,31,32,34,36,37,38
10 Halierov 1933
10 Halierov 1935
5 Halierov 1924 CuZn ; 16 mm; 1,61 g;
5 Halierov 1926 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
5 Halierov 1930 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
5 Halierov 1932 CuZn ; 16 mm; 1,6 g;
N 13;14; V CSP 1;2 2 ks
N 8, V CS 8,9 3 ks
N 8, V CS 8 hr.
N 6, V CS6
N 4, V CS4
N 4, V CS4
N 4, V CS4 2 ks
N 3, V 3 patina 6 ks
N 3, V 3 patina
N 3, V 3 patina 7 ks
N 3, V 3
N 3, V 3
N 2, V 2 patina
N 2, V 2 patina; hr.
N 2, V 2 patina
N 2, V 2 patina
R
R
RRR
RR
RR
R
1-1
1-1-1/11/1-0/01/1-0-0-0-1
-0/0-0-1
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-
20.00
12.00
20.00
18.00
22.00
20.00
14.00
22.00
40.00
24.00
34.00
34.00
10000.00
70.00
50.00
30.00
R
R
0-0
0-0-
10.00
16.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
40.00
40.00
30.00
30.00
30.00
30.00
RRR
0/0
1/1
0/0
-1/10-1
40.00
15.00
15.00
14.00
70.00
RR
RR
0-10-0
70.00
30.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
95.00
95.00
95.00
95.00
34.00
30.00
30.00
34.00
34.00
30.00
38.00
38.00
38.00
R
RR
R
RR
R
CSR 1945-1953
56. 1 Kcs 1946 , 47 (R)
N 40, V CS 16
2 ks
57. 1 Kcs 1946,47(R)-CuNi; 1 Kcs 1950,51,52,53-Al N 40,41; V CS 16,17 6 ks
CSR 1953-1960 proof
58.
59.
60.
61.
62.
63.
25 Kcs 1954
25 Kcs 1955
10 Kcs 1954
10 Kcs 1955
10 Kcs 1957
10 Kcs 1957
10.výr.SNP
10.výr.oslobodenia
10.výr.SNP
10.výr.oslobodenia
J.A.Komenský
250 let inženýrských škol
N 101; V CSP 21
N 103; V CSP 22
N 100; V CSP 11
N 102; V CSP 12
N 106; V CSP 13
N 107; V CSP 14
CSR 1953-1960
64.
65.
66.
67.
68.
69.
100 Kcs 1955 10.výr.oslobodenia CSR var.a
N 105; V CSP 56
50 Kcs 1955 10.výr. oslobodenia CSR var.a
N 104; V CSP 29
50 Kcs 1955 10.výr. oslobodenia CSR var.a
N 104; V CSP 29
50 Kcs 1955 10.výr. oslobodenia CSR
N 104; V CSP 29
25 Halierov 1953 obe minc.; 54 (RRR)
N 63; V CS 28 3 ks
10 Halierov 1953 (obe minc.); 54; 55(RR); 56 (R); 58 (RR)
N 61; V CS 26
6 ks
70. 5 Halierov 1953, 54, 55 (RR)
N 59; V CS 24 3 ks
CSSR 1961-1990 proof
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
500 Kcs 1981
500 Kcs 1987
500 Kcs 1988
500 Kcs 1988
100 Kcs 1971
100 Kcs 1974
100 Kcs 1976
100 Kcs 1976
100 Kcs 1977
100 Kcs 1978
100 Kcs 1978
100 Kcs 1979
100 Kcs 1980
Ludovít Štúr
Josef Lada
Matica Slovenská
20.výr.Cs.federácie
Josef Mánes
Bedrich Smetana
Janko Král
Viktor Kaplan
Václav Hollar
Julius Fucík
Karel IV.
Ján Botto
Petr Parlér
N 144, V CSP 101
N 168, V CSP 103
N 171, V CSP 104
N 175, V CSP 105
N 123; V CSP 57
N 128; V CSP 58
N 131; V CSP 59 patina
N 132; V CSP 60 patina
N 134; V CSP 61 patina
N 136, V CSP 62 patina
N 138, V CSP 63 patina
N 139, V CSP 64
N 141, V CSP 65
6
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
100 Kcs 1980 Ceskoslovenská spartakiáda
N 142, V CSP 66
100 Kcs 1981 Clovek v kozme
N 145, V CSP 68
100 Kcs 1982 Konská železnica C.Budejovice-Linec N 148,V CSP 71
100 Kcs 1983 Samo Chalupka
N 151, V CSP 74
100 Kcs 1984 Matej Bel
N 154, V CSP 76
100 Kcs 1984 Jan Neruda
N 155, V CSP 77
100 Kcs 1985 Martin Kukucín odlomená plomba
N 159, V CSP 81
100 Kcs 1985 Martin Kukucín
N 159, V CSP 81
100 Kcs 1985 Konferencia Helsinky
N 160, V CSP 82
100 Kcs 1985 Petr Brandl
N 161, V CSP 83
100 Kcs 1986 Karel Hynek Mácha
N 167, V CSP 84
100 Kcs 1987 Banícka akadémia v B.Štiavnici
N 170, V CSP 85
100 Kcs 1988 Svet.výstava poštových známok
N 173, V CSP 86
100 Kcs 1988 Martin Benka
N 174, V CSP 87
50 Kcs 1970 V.I.Lenin
N 120, V CSP 31
50 Kcs 1971 50.výr.KSC
N 121, V CSP 32
50 Kcs 1971 P.O. Hviezdoslav
N 122; V CSP 33
50 Kcs 1972 J.V.Myslbek
N 125; V CSP 34 pat., fl.
50 Kcs 1973 25.výr. Vítaz.februára
N 126; V CSP 35 pat.,fl.
50 Kcs 1973 Josef Jungmann
N 127;V CSP 36 pat.
50 Kcs 1974 Janko Jesenský
N 129; V CSP 37
50 Kcs 1975 S.K.Neumann
N 130, V CSP 38 pat.
50 Kcs 1977 Ján Ko llár
N 133, V CSP 39 pat.
50 Kcs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica
N 137, V CSP 41
50 Kcs 1978 Zdenek Nejedlý
N 135, V CSP 40 pat.
50 Kcs 1979 IX. zjazd KSC
N 140, V CSP 42
50 Kcs 1979 IX. zjazd KSC
N 140, V CSP 42
50 Kcs 1986 Telc
N 165, V CSP 46
50 Kcs 1986 Ceský Krumlov
N 166, V CSP 47
50 Kcs 1986 Bratislava
N 164, V CSP 45
50 Kcs 1986 Levoca
N 163, V CSP 44
50 Kcs 1986 Praha
N 162, V CSP 43
50 Kcs 1987 Kôn Prevalského
N 169, V CSP 48
50 Kcs 1988 Juraj Jánošík
N 172, V CSP 49
25 Kcs 1965 20.výr.oslobodenia
N 109, V CSP 23
25 Kcs 1968 Národní muzeum v Praze
N 113, V CSP 24
25 Kcs 1969 Jan Evangelista Purkyne
N 116, V CSP 25
25 Kcs 1969 25.výr. SNP
N 117, V CSP 26
25 Kcs 1970 Slovenské nár.divadlo
N 118, V CSP 27 pat.
25 Kcs 1970 25.výr. oslobodenia
N 119, V CSP 28
20 Kcs 1972 Andrej Sládkovic
N 124, V CSP 20
10 Kcs 1966 Mistr Jan Hus
N 110, V CSP 16
10 Kcs 1966 Velká Morava
N 111, V CSP 17
10 Kcs 1967 Academia Istropolitana
N 112, V CSP 18
10 Kcs 1968 Národní divadlo v Praze
N 114, V CSP 19
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
500 Kcs 1981
500 Kcs 1981
500 Kcs 1981
500 Kcs 1983
500 Kcs 1983
500 Kcs 1983
500 Kcs 1987
500 Kcs 1988
500 Kcs 1988
500 Kcs 1988
500 Kcs 1988
100 Kcs 1971
100 Kcs 1974
100 Kcs 1976
100 Kcs 1976
100 Kcs 1977
100 Kcs 1978
100 Kcs 1978
100 Kcs 1978
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
34.00
34.00
36.00
38.00
34.00
34.00
26.00
34.00
34.00
34.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
24.00
24.00
30.00
24.00
30.00
30.00
30.00
40.00
100.00
70.00
200.00
85.00
24.00
24.00
100.00
28.00
100.00
60.00
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
22.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
24.00
23.00
23.00
22.00
16.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
CSSR 1961-1990
125.výr. úmrtia L.Štúra
125.výr. úmrtia L.Štúra
125.výr. úmrtia L.Štúra
100.výr. otvorenia ND
100.výr. otvorenia ND
100.výr. otvorenia ND hr.a
Josef Lada
20.výr. Ceskoslovenskej federácie
20.výr. Ceskoslovenskej federácie
Matica slovenská
Matica slovenská
100.výr.úmrtia J. Mánesa
150.výr.nar. B.Smetany
100.výr.nar.V.Kaplana
100.výr.úmrtia J.Krála
300.výr.úmrtie V.Hollara
600.výr.úmrtia Karla IV.
600.výr.úmrtia Karla IV.
75.výr.nar. J.Fucíka
N 144; V CSP 101
N 144; V CSP 101
N 144; V CSP 101
N 153; V CSP 102
N 153; V CSP 102
N 153; V CSP 102
N 168; V CSP 103
N 175; V CSP 105
N 175; V CSP 105
N 171; V CSP 104
N 171; V CSP 104
N 123; V CSP 57
N 128; V CSP 58
N 132; V CSP 60
N 131; V CSP 59
N 134; V CSP 61
N 138; V CSP 63
N 138; V CSP 63
N 136; V CSP 62
7
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
100 Kcs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu
100 Kcs 1980 650.výr.nar.Petra Parlére
100 Kcs 1980 650.výr.nar.Petra Parlére
100 Kcs 1980 Ceskoslovenská spartakiáda 1980
100 Kcs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala
100 Kcs 1981 Clovek v kozme 1961-1981
100 Kcs 1990 Jan Kupecký
50 Kcs 1968 50.výr vzniku CSR
50 Kcs 1970 100.výr.nar. V.I.Lenina
50 Kcs 1970 100.výr.nar. V.I.Lenina
50 Kcs 1971 50.výr. KSC
50 Kcs 1971 50.výr.KSC odlom. pant (proof),pat.
50 Kcs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
50 Kcs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava
50 Kcs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
50 Kcs 1973 25.výr. Vítazného februára
50 Kcs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
25 Kcs 1968 Národní muzeum v Praze 1818-1968
25 Kcs 1969 100.výr.úmrtia J.E.Purkyne
25 Kcs 1969 25.výr. SNP
25 Kcs 1969 25.výr. SNP
25 Kcs 1970 50.výr. SND
25 Kcs 1970 50.výr. SND
25 Kcs 1970 50.výr. SND
20 Kcs 1972 var. 100.výr.úmrtia A.Sládkovica
10 Kcs 1964 hr.a, b 20.výr. SNP
10 Kcs 1965 Mistr Jan Hus
10 Kcs 1965 Mistr Jan Hus
10 Kcs 1966 1100 rokov Velkej Moravy
10 Kcs 1967 Academia Istropolitana
10 Kcs 1967 Academia Istropolitana
10 Kcs 1968 100.výr.Národního divadla
5 Kcs 1974 3 var. císla 4
25 Halierov 1964
10 Halierov 1963 var.b
10 Halierov 1964
3 Haliere 1962
Súbor obehových mincí 1980 modrý obal
Súbor obehových mincí 1980 modrý obal
Súbor obehových mincí 1981 modrý obal
Súbor obehových mincí 1982 modrý obal
Súbor obehových mincí 1986 obal kartón
Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
Súbor obehových mincí 1988 obal kartón
Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
Súbor obehových mincí 1989 obal kartón
Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 139; V CSP 64
N 141; V CSP 69
N 141; V CSP 69
N 142; V CSP 66
N 143; V CSP 67
N 145; V CSP 68
N 179, V CSP 90
N 115; V CSP 30
N 120; V CSP 31
N 120; V CSP 31
N 121; V CSP 32
N 121; V CSP 32
N 122; V CSP 33
N 122; V CSP 33
N 125; V CSP 34
N 126; V CSP 35
N 127; V SCP 36
N 113; V CSP 24
N 116; V CSP 25
N 117; V CSP 26
N 117; V CSP 26
N 118; V CSP 27
N 118; V CSP 27
N 118; V CSP 27
N 124; V CSP 20v.1
R
N 108; V CSP 15 2 ks
N 110; V CSP 16 hr.
N 110; V CSP 16
N 111; V CSP 17
N 112; V CSP 18
N 112; V CSP 18
N 114; V CSP 19
N 69; V CS 34 3 ks
N 64; V CS 29
R
N 62; V CZ 27 v.2
RR
N 62; V CS 62
R
N 58, V CZ 23
RRR
N 86b, V SCS2
N 86b, V SCS2
N 87b, V SCS4
N 88; V SCS6
R
N 92, V SCS10
R
N 93, V SCS11
N 94, V SCS12
N 94, V SCS12
N 94, V SCS12
N 95, V SCS14
N 95, V CSC14
N 95, V CSC14
N 96, V CSC14
N 96, V CSC14
N 96, V CSC14
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
-0/00/0
-0/00/0
-0/00/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
-0/00/0
1/1
-0/0-0/00-0-0/0-0/0-0/0-0/1-0/0-0/01-1
-0/0-0/1
-0/0-0/00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
12.00
14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
12.00
40.00
18.00
16.00
14.00
20.00
14.00
13.00
14.00
14.00
12.00
20.00
16.00
100.00
100.00
13.00
12.00
13.00
100.00
12.00
18.00
20.00
14.00
14.00
20.00
20.00
12.00
10.00
30.00
10.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
65.00
30.00
18.00
18.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
N 184, V CSP 95
N 185, V CSP 96
N 181, V CSP 51
proof
proof
proof
50.00
70.00
50.00
N 189; V CSP 106
N 192; V CSP 107
N 192; V CSP 107
0/0
0/0
0/0
23.00
23.00
23.00
N 194; V CSP 100
0/0
12.00
N 194; V CSP 100
0/0
12.00
CSFR 1990-1992 proof
200. 100 Kcs 1991 Antonín Dvorák
201. 100 Kcs 1991 W. A. Mozart
202. 50 Kcs 1990 Sv.Anežka Ceská
CSFR 1990-1992
203.
204.
205.
206.
500 Kcs 1992 J.A.Komenský
500 Kcs 1993 100.výr.Tenisového klubu
500 Kcs 1993 100.výr.Tenisového klubu
100 Kcs 1993 100.výr. Muzeálnej slovenskej
spolocnosti
207. 100 Kcs 1993 100.výr. Muzeálnej slovenskej
spolocnosti
8
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
100 Kcs 1993 Brevnovský kláštor
100 Kcs 1993 Brevnovský kláštor
50 Kcs 1990 sv. Anežka Ceská var.
Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica
Súbor obehových mincí 1991 (10 Kcs - Štefánik)
Súbor obehových mincí 1991 (10 Kcs - Štefánik)
Súbor obehových mincí 1991 (10 Kcs - Štefánik)
Súbor obehových mincí 1991 (10 Kcs - Štefánik)
Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kcs - Rašín)
Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kcs - Rašín)
Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kcs - Rašín)
N 193; V CSP 99
N 193; V CSP 99
N 181; V CSP 51 V.1
N 97a, V SCS15
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 97b, V SCS16
N 98, V SCS17
N 98, V SCS17
N 98, V SCS17
R
0/0
0/0
-0/00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
12.00
12.00
100.00
19.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0-0
0-0
0-0
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
25.00
14.00
14.00
25.00
19.00
30.00
25.00
0/0
0/0
0/0
0/00/00/00-1
0-0
10.00
10.00
10.00
12.00
12.00
12.00
20.00
20.00
-0-1
0-1-
40.00
40.00
0-1-0-1
0-0-
65.00
40.00
30.00
-0-1
40.00
0-1
40.00
0-1-
20.00
Ceská republika
Ceská republika 1993219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
200 Kc 1994 Konská elektricka Brno
N MPCZ 4
200 Kc 1997 Osobný autom. "President", certifikát N MPCZ 13
200 Kc 1997 Osobný autom. "President"
N MPCZ 13
200 Kc 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
200 Kc 1998 Korunovácia Premysla I.Otakara
N MPCZ 20
200 Kc 2008 Ceský zväz ladového hokeja, certif.
N MPCZ 66
200 Kc 2008 Ceský zväz ladového hokeja, certif.
N MPCZ 66
200 Kc 2008 V. Ponrepa certif.
N MPCZ 64
200 Kc 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert.
N MPCZ 70
Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec
N 2a, V SCR2a
Súbor obehových mincí 2004 Vstup CR do EU
N 26, V SCR26
Súbor obehových mincí 2004 MS v ladovom hokeji N 25, V SCR25
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
50 Ks 1944 Tiso
N 35; V SKP2
20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
R
20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33; V SK 10.1 2 ks
20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33; V SK 10.v1,v2 2 ks
1 Ks 1940,1/0-; 41,-0/0-; 42,1/1 fl; 44 (RR), -0/0-;
45 (R),-0/0N 30;V SK 7 5 ks pat.
1 Ks 1940,41,42,42v,44(RR),45 N 30, V SK 7v1,v2 6 ks
RR
50 Halierov 1940 (RR), 1-1-; 41,-0/0; 43,0/1; 44 (R),0/1;
N 28,29; V SK 5,6
4 ks
50 Halierov 1940 (RR), 41
N 28;V SK 5
2 ks
RR
50 Halierov 1943 , 44 (R) N 29; V SK 6
2ks
20 Halierov 1940,-0/0-; 41 (R),-0/0-; 42 (RR),-0/0-;
42 (R),0/0; 43,-0/1
N 26; V SK 3, 4 pat. 5 ks
20 Halierov 1940 , 41 (R), 42 (RR) pat.; 20 Halierov 1942 (R),43 Al;
N 26,27; V SK 3,4 5 ks
RR
10 Halierov 1939,42 pat.; 5 Halierov 1942 cistené
N 24;25; V SK 1;2
3 ks
R
Slovenská republika 1993-2008 proof
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
2000 Sk 2000 Bimilénium
N 30, V SKP56
1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V SKP54
1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V SKP54
1000 Sk 2008 Rozlúcka s korunou
N 54, V SKP55
500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7, V SKP43
500 Sk 1994 Slovenský raj
N 7, V SKP43
500 Sk 1997 Pieninský národný park
N 19, V SKP44
500 Sk 1999 Tatranský národný park
N 26, V SKP45
500 Sk 1999 Kremnica - 500.výr.razby toliarov
N 28, V SKP46
500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31, V SKP47
500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V SKP49
500 Sk 2001 Zaciatok 3.tisícrocia trojuholník,
N 34,V SKP48
R
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
750.00
85.00
85.00
85.00
200.00
200.00
400.00
750.00
1100.00
320.00
280.00
100.00
9
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
500 Sk 2001 Zaciatok 3.tisícrocia trojuholník,
N 34,V SKP48
500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V SKP50
500 Sk 2006 Muránska planina
N 48,V SKP51
500 Sk 2007 Pevnost Komárno
N 51,V SKP52
500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry
N 53,V SKP53
200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenciny
N 2,V SKP4
200 Sk 1993 Ján Kollár
N 3,V SKP5
200 Sk 1994 M O V
N 4,V SKP6
200 Sk 1994 M O V
N 4,V SKP6
200 Sk 1994 Janko Alexy
N 5,V SKP7
200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V SKP8
200 Sk 1994 D-DAY
N 6,V SKP8
200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N 8,V SKP10
200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N 9,V SKP9
200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10,V SKP12
200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N 10,V SKP12
200 Sk 1995 1.elektricka v Bratislave
N 11,V SKP11
200 Sk 1995 1.elektricka v Bratislave
N 11,V SKP11
200 Sk 1996 Samuel Jurkovic
N 12,V SKP14
200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský
N 13,V SKP13
200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím
N 14,V SKP16
200 Sk 1996 Zubacka Štrbské Pleso
N 15,V SKP15
200 Sk 1996 Móric Benovský
N 16,V SKP17
200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
N 17,V SKP19
200 Sk 1997 UNESCO-Banská Štiavnica
N 18,V SKP18
200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V SKP20
200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N 21,V SKP22
200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N 22,V SKP21
200 Sk 1998 Vznik SNR
N 23,V SKP24
200 Sk 1998 UNESCO-Spišský hrad
N 24,V SKP23
200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V SKP25
200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N 27,V SKP26
200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V SKP27
200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V SKP28
200 Sk 2001 Alexander Dubcek
N 35,V SKP29
200 Sk 2002 Ludovít Fulla
N 36,V SKP31
200 Sk 2002 UNESCO-Vlkolínec
N 37,V SKP30
200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V SKP33
200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V SKP32
200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V SKP34
200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42,V SKP35
200 Sk 2004 UNESCO-Bardejov
N 43,V SKP36
200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44,V SKP37
200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V SKP38
200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I.
N 46,V SKP38
200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V SKP39
200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V SKP39
200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V SKP40
200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V SKP41
200 Sk 2008 Andrej Kmet
N 52,V SKP42
100 Sk 1993 Vznik SR
N 1,V SKP3
Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta
N 8, V SSK9
Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta
N 8, V SSK9
Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov a ich história
Súbor obehových mincí 2008 Rozlúcka so slovenskou korunou
Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1993-1998 proof v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3 x Ag N NPSK 13,21,23;V SKP 13,22,24
3 ks
315. Zbierka pamätných mincí SR 1999-2005 proof v kazete typu Kassay:
200 Sk 13xAg, N NPSK29,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47;
V SKP 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39; 500 Sk 4xAg,
N NPSK 31,33,34,45; V SKP 47,48,49,50; 1000 Sk 1xAg N MPSK
38; V SKP 54; 2000 Sk 2xAg N MPSK 30; V SKP 56; 19 ks
316. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 proof v kazete typu
Kassay : 200 Sk 3xAg, N MPSK 49;50,2; V SKP 40,1,2; 500 Sk 3xAg,
N NPSK 48,51,3; V SKP 51,2,3; 1000 Sk Ag N NPSK 54;V SKP 55; 7 ks
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
100.00
95.00
150.00
190.00
95.00
65.00
65.00
45.00
45.00
45.00
240.00
240.00
150.00
150.00
190.00
190.00
190.00
190.00
200.00
150.00
140.00
300.00
360.00
140.00
200.00
170.00
200.00
200.00
150.00
200.00
180.00
180.00
280.00
140.00
55.00
48.00
48.00
38.00
38.00
38.00
48.00
28.00
38.00
38.00
40.00
48.00
50.00
48.00
48.00
48.00
35.00
95.00
100.00
70.00
60.00
proof
400.00
proof
2900.00
proof
600.00
10
Slovenská republika 1993-2008
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
500 Sk 1994 Slovenský raj
500 Sk 1997 Pieninský národný park
500 Sk 1997 Pieninský národný park
500 Sk 1997 Pieninský národný park
500 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliárov
500 Sk 2001 Zac.3.tisícrocia (trojuholník)
500 Sk 2001 Národný park Malá Fatra
500 Sk 2005 Národný park Slovenský kras
500 Sk 2007 Pevnost v Komárne
200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenciny
200 Sk 1993 Ján Kollár
200 Sk 1994 100.výr. MOV
200 Sk 1994 D-DAY, SNP
200 Sk 1994 Janko Alexy
200 Sk 1994 Janko Alexy
200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
200 Sk 1995 1. elektricka v Bratislave
200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
200 Sk 1996 200.výr.nar. S. Jurkovica
200 Sk 1996 100.výr.nar. J.C.Hronského
200 Sk 1996 Slov.olymp.tím, OH 1896-1996
200 Sk 1996 Zubacka Štrba-Štrbské pleso
200 Sk 1996 250.výr.nar. M. Benovského
200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica
200 Sk 1997 150.výr.nar. S.H.Vajanského
200 Sk 1997 200.výr.nar. Š.Moyzesa
200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
200 Sk 1998 100.výr.nar. J.Smreka
200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
200 Sk 2000 Juraj Fándly
200 Sk 2001 Alexandr Dubcek
200 Sk 2002 Ludovít Fulla
200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
200 Sk 2003 Imrich Karvaš
200 Sk 2003 Imrich Karvaš
200 Sk 2003 Jozef Škultéty
200 Sk 2004 Vstup SR do EU
200 Sk 2004 Vstup SR do EU
200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
200 Sk 2006 Karol Kuzmány
Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1996 Košice
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
N MPSK 7, V SKP 43
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 19, V SKP 44
N MPSK 28, V SKP 46
N MPSK 34, V SKP 48
N MPSK 33, V SKP 49
N MPSK 45, V SKP 50
N MPSK 51, V SKP 52
N MPSK 2, V SKP 4
N MPSK 3, V SKP 5
N MPSK 4, V SKP 6
N MPSK 6; V SKP 8
N MPSK 5, V SKP 7
N MPSK 5, V SKP 7
N MPSK 8, V SKP 10
N MPSK 9, V SKP 9
N MPSK 11, V SKP 11
N MPSK 10, V SKP 12
N MPSK 12; V SKP 14
N MPSK 13V SKP 13
N MPSK 14; V SKP 16
N MPSK 15; V SKP 15
N MPSK 16; V SKP 17
N MPSK 18, V SKP 18
N MPSK 17; V SKP 19
N MPSK 20; V SKP 20
N MPSK 21; V SKP 22
N MPSK 22; V SKP 21
N MPSK 24; V SKP 23
N MPSK 25; V SKP 25
N MPSK 23; V SKP 24
N MPSK 29, V SKP 27
N MPSK 27, V SKP 26
N MPSK 27, V SKP 26
N MPSK 32, V SKP 28
N MPSK 35; V SKP 29
N MPSK 36; V SKP 31
N MPSK 37; V SKP 30
N MPSK 37; V SKP 30
N MPSK 39; V SKP 33
N MPSK 39; V SKP 33
N MPSK 40; V SKP 32
N MPSK 42; V SKP 35
N MPSK 42; V SKP 35
N MPSK 43; V SKP 36
N MPSK 43; V SKP 36
N MPSK 44;V SKP 37
N MPSK 49, V SKP 40
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
38.00
40.00
40.00
40.00
48.00
48.00
40.00
40.00
55.00
11.00
11.00
11.00
15.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
13.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
14.00
15.00
14.00
12.00
14.00
12.00
12.00
14.00
14.00
11.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
15.00
20.00
20.00
20.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
11
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
Súbor obehových mincí 2003 10.výr. NBS
Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
Súbor obehových mincí 2004 Slovenské mince a euromedaily
Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov (Ag) a ich história
Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
Súbor obehových mincí 2007 Ceské a slovenské mince 2007
Súbor obehových mincí 2007 Gejza Dusík
Súbor obehových mincí 2008 Hist.regiony Pohronie,Horehronie,
Podpolanie, Liptov
Súbor obehových mincí 2008 Rozlúcka so slovenskou korunou
Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
Znicené slovenské mince 1993-2007
Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1993-1998 v kazete typu Kassay:
100 Sk 1xAg, N MPSK 1;V SKP 3; 200 Sk 22xAg, N MPSK 2-6,8-18,20-25;
V SKP 4-25; 500 Sk 2xAg, N MPSK 7,19; V SKP 43,44;
25 ks
Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1999-2005 v kazete typu
Kassay: 200 Sk 14xAg, N NPSK 27,9;32,35-9;40,1-4,6,7;V SKP 26-9;
30,1-9; 500 Sk 6xAg N MPSK 26,8;31,3,4;45; V SKP 45-50; 1000 Sk Ag
N MPSK 38; V SKP 54; 2000 Sk Ag N MPSK 30; V SKP 56;
22 ks
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
14.00
14.00
28.00
28.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
24.00
22.00
90.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
12.00
14.00
12.00
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
90.00
22.00
20.00
20.00
12.00
0-0
350.00
0-0
1200.00
proof
0/0
proof
proof
proof
48.00
20.00
30.00
200.00
35.00
0/0
95.00
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
38.00
20.00
70.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
35.00
20.00
0-0
0-0
20.00
25.00
Slovenská republika 2009417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
20 € 2009 Národný park Velká Fatra
N SKSb 2, V ESKZ2
10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V ESKZ1
10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V ESKZ1
10 € 2009 Chatam Sofer - 250.výr. narodenia
10 € 2013 20.výrocie vzniku Národnej banky Slovenska
2 € 2009 Prvá zberatelská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
Zberatelské karty c.184 : 2 € 2009 10.výr.vzniku Hospodárskej a menovej
únie; 20.výr.17.novembra 1989; 2 € 2011 20.výr.vzniku Vyšegradskej
skupiny; 2 € 2012 10.výr.zavedenia eurovej meny;
4 ks
Štartovací balícek euromincí 2009
Prvý súbor slovenských euromincí 2009
Prvý súbor slovenských euromincí 2009
Prvý súbor slovenských euromincí 2009
Súbor obehových euromincí 2009 Hist.regiony Orava,Kysuce,Považie
Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
Súbor obehových euromincí 2010 40.výr.vzniku Slovenskej numiz.spolocnosti
Súbor obehových euromincí 2010 MS vo futbale 2010 v JAR
Súbor obehových euromincí 2010 Historické regiony Tekov,Turiec,
Podsitniansko
Súbor obehových euromincí 2011 MS v hokeji Bratislava, Košice
12
Habsburgovci
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
435. 1 Toliar 1780 S.F. (Levanstský toliar) novorazba Ag 833,
28,06 g
1.typ b.); 2.tvar brože II.); 3.diadém 8)
-0/0-
15.00
3/2
14.00
2/1
14.00
1/12/2
-1/2
1/1
-1/1-
15.00
13.00
15.00
70.00
15.00
2/3
2/11/11/10/0
1/1
15.00
20.00
18.00
45.00
190.00
140.00
2/2
25.00
0-1-0/00/00/0proof
0/0
proof
1/1
1-1
25.00
10.00
10.00
10.00
12.00
10.00
12.00
25.00
12.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
14.00
14.00
14.00
Habsburgovci - Ferdinand V. 1835-1848
436. 10 Grajciar 1842 E Karlovský Belehrad
N6
František Jozef I Rakúsko
437. 1 Zlatník 1892 bz
N 42; V 48
438. 3 Grajciar 1849 N.B.; 1 Grajciar 1848 revolucná razba
N 86;85; V R 4;3 hr., pat.
439. 2 Grajciar 1851 G
malé G
N 12
440. 5 korunák 1900 Ag 900 24g
N 81;V FJ 83
441. 5 korunák 1907 bz Ag 900 24g
N 81;V FJ 83
442. 5 korunák 1908 60.výr.vlády
N 162; V FJ 159
František Jozef I Uhorsko
443.
444.
445.
446.
447.
448.
20 Grajciar 1869 KB
20 Grajciar 1869 KB
10 Grajciar 1870 GYF
5 korunák 1900 KB Ag 900 24gr
1 Halier 1914 KB
1 Halier 1914 KB
N 30 škr.
V FJ 62
V FJ 60
N 84
N 60;V FJ94
N 60;V FJ94
pat.
pat.
RR
RR
Nemecko
Nemecko,cisárstvo
449. 50 Pfennig 1877 E
SS 8 škr.
Nemecko-BRD
450. 5 Mariek 1970 F hr.b; 71 D hr.a NNA; 72 D hr.b NNA;
72 G hr.a NNA Ag 625, 11,2 g
SS 110 4 ks
451. 5 Mariek 1971 D hr.b A.Dürer Ag 625; 11,2 g
SS 128 hr.
452. 5 Mariek 1973 J hr.b Mikuláš Koperník
SS 135
453. 5 Mariek 1973 G hr.a 125.výr.Frankfurter... Ag 625; 11,2g SS 136
454. 5 Mariek 1974 F hr.a 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g
SS 137
455. 5 Mariek 1974 F hr.b 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g
SS 137
456. 5 Mariek 1975 J hr.b F.Ebert Ag 625; 11,2g
SS 140
457. 2 Marky 1951 F
SS 109 hr.
458. 1 Marka 1950 D,F,G,J
KM 110 4 ks škr.,hr.
Európa
Rakúsko 1947-2001
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
100 Schilling 1975 Johann Strauss hr.a
KM 2923;SS 118
100 Schilling 1975 20 Jahre Stäätsverträg hr.a
KM 2924;SS 119
100 Schilling 1976 XII. ZOH Innsbruck hr.a
KM 2926;SS 121
100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.b
KM 2928;SS 123.1
100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.a
KM 2929;SS 124.1
100 Schilling 1976 XII. ZOH/erb Tirolska hr.a
KM 2929;SS 124.2
100 Schilling 1976 200 Jahre Burgtheater hr.b
KM 2930;SS 125
100 Schilling 1976 Kärnten Herzogstuhl hr.a
KM 2931;SS 126
100 Schilling 1976 Johann Nestroy hr.a
KM 2932;SS 128
100 Schilling 1977 Stift Kremsmünster hr.a
KM 2934;SS 129
100 Schilling 1977 Hohensalzburg hr.b
KM 2935;SS 130
100 Schilling 1977 Münzstätte Hall in Tirol hr.b
KM 2936;SS 131
100 Schilling 1978 Villach hr.a
KM 2940;SS 134
100 Schilling 1978 Arlbergstrassentunnel hr.b
KM 2941;SS 136
100 Schilling 1979 Dom zu Wiener Neustadt hr.b
KM 2942;SS 137
100 Schilling 1979 Bregenz Festspiel u.Kongresshaus hr.b KM 2945;SS 140
50 Schilling 1959 Tiroler Freiheit hr.a
KM 2888;SS 81
50 Schilling 1963 600 JahreTirol-Östereich hr.a
KM 2894;SS 87
50 Schilling 1965 Universität Wien hr.b
KM 2898;SS 90
50 Schilling 1966 Oesterreichische National Bank hr.b
KM 2900;SS 92
13
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
50 Schilling 1967 100 Jahre Donauwalzer hr.a
50 Schilling 1969 Maximilian I. hr.a
50 Schilling 1970 Universität Innsbruck hr.a
50 Schilling 1970 Dr. Karl Renner hr.a
50 Schilling 1971 Ing. Julius Raab hr.b
50 Schilling 1973 Bummerlhaus in Steyr hr.b
50 Schilling 1973 Dr.h.c. Theodor Körner hr.b
25 Schilling 1955 Národné divadlo hr.b
10 Schilling 1957,58,70,71,7273
KM 2902;SS 95
KM 2906;SS 99
KM 2908;SS 102
KM 2909;SS 103
KM 2911;SS 105
KM 2916;SS 109
KM 2917;SS 111
KM 2880;SS 73
SS 79
6 ks
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00-1
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
18.00
10.00
0/0
12.00
1-1
12.00
KM 512
0/0
0/0
15.00
12.00
Fi K 001
proof
15.00
20 Zl 2007 Leon Wyczólkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
20 Zl 2008 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
20 Zl 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete
Fi K(20) 049
20 Zl 2008 Ochrana prírody-sokol stahovavý
Fi K(20) 048
20 Zl 2008 Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
20 Zl 2010 Podkowiec maly
Fi K(20) 056
20 Zl 2010 Krzemoinki opatowskie
Fi K(20) 066
10 Zl 2007 História polskej jazdy-rytier 15.st. klipa
Fi K(10) 092
10 Zl 2007 150.výr.nar.K. Korzeniowskiego hologram Fi K(10) 093
10 Zl 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego
Fi K(10) 091
10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
10 Zl 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
10 Zl 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred
Fi K(10) 109
10 Zl 2009 Varšavské povs.-Krysztof Kamil Baczynski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
10 Zl 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
10 Zl 2010 Szwoležer Napoleona I. klipa
Fi K(10) 117
10 Zl 2010 ZOH Vancouver
Fi K(10) 116
10 Zl 2010 KL Auschwitz-Birkenau
Fi K(10) 115
10 Zl 2010 150.výr.Múzea Warszawie
Fi K(10) 141
2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
25.00
30.00
30.00
35.00
35.00
30.00
50.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
22.00
22.00
22.00
20.00
35.00
22.00
22.00
30.00
40.00
80.00
0/0
0/0
1/1
27.00
30.00
25.00
proof
14.00
0/0
30.00
0-2-
400.00
Rakúsko 2002488. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
KM 3113
Estónsko
489. 1 Sent 1929; 2 Senti 1934; 5 Senti 1931
KM 10;15;11
3 ks
Madarsko 1926-46
490. 5 Pengö 1930 Horthy
491. 5 Pengö 1938 SZT. ISTVÁN
Polsko 1945-1994
492. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin
Polsko od 1995
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
Rusko
519. 15 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
520. 10 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
521. 5 Kopejok 1866 EM Alexander II.
KM Y 21a.1
KM Y 20a
KM Y 6a
Slovinsko
522. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM 1
Španielsko 1949-2001
523. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
KM 860
Švajciarsko
524. Rozpracovaná rocníková zbierka švajc.konfederácie od r.1848: 20 Franks až 1 Rapp
v zbierkovej kvalite 0/0 (takmer proof) až 2/2 a úprave v mincových rámikoch 5x5cm
pre albumy A4. Obsahuje celkom 245 mincí v katal.cene 560 €, uvedených v sálovej
aukcii pol.c.525-531 a v korešpondencnej aukcii pol.c. 1588-1825.
14
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
Položka zbierky : 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr.prevádzky
Položka zbierky : 2 Frank 1914
SS 29
Položka zbierky : 10 Rappen 1918
SS 25a
Položka zbierky : 5 Rappen 1889
SS 24
Položka zbierky : 5 Rappen 1918
SS 24a
Položka zbierky : 2 Rappen 1897
SS 16
Položka zbierky : 2 Rappen 1899
SS 16
R
R
RR
R
RR
RR
0/0
1/1
0/0
1/2
1/1
1/1
1/1
35.00
20.00
25.00
40.00
15.00
15.00
15.00
-1/1-
20.00
0/0
20.00
0/0
30.00
1-1
48.00
0-0
16.00
proof
10.00
1/1
110.00
1/1
20.00
0/0
11.00
1/1
90.00
1/1
60.00
1/1
10.00
1/1
35.00
0/0
50.00
Taliansko pred 1900
532. 2 Lire 1863 T-BN
KM 16.2
Velká Británia do 1968
533. 1 Crown 1954 Festival of Britain Ag orig.etue
KM 880
Vatikán 2002534. 20 Cents 2007 Benedik XVI. (razene len pre súbory)
Amerika
Kanada
535. Komplet 2 x 1 Dollar; 15 x 25 Cents 2007-2010 ZOH 2010
pamätné mince vo folderi
17 ks
Ázia
Kazachstan
536. 20,10,5,3,1 Tenge 1993; 50,20,10,5,2 Tyin 1993
10 ks
Austrália
Nový Zéland
537. 1 Dollar 1974
X.hry Commonwealth
KM 44a
Medaily
CNS
538. Av.:razic mincí,Ceská numismatická spolecnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,ceský král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, Ag 925, 103,3g
539. Av.:razic mincí,Ceská numismatická spolecnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,ceský král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, tombak
SNS pobocka Bratislava
540. Av.: 550.výr.udelenia mincových práv mestu Bratislava, 1980,
listina, pecat; Rv.:Slovenská numizmatická spolocnost, pobocka
Bratislava,razic mincí; sign. A.Peter, 80 mm, tombak postr.
SNS pobocka Kremnica
541. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výrocie založenia mincovne
v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne, balancier,vl.:Slovenská/numizmatická/
spolocnost/pobocka/Kremnica, dole erby ; sign. Peter A., 50 mm, Ag 900, pat.
SNS pobocka Nitra
542. Av.:portrét, vl.:1903/1974, opis:Sochár medailér Frano Štefunko;
Rv.:obraz "Ukrižovanie", opis:Sloven.numizmatická spolocnost
pob.Martin-Matica slovenská 1990; sign. Novotný, 50 mm, Ag 900
543. Av.: 2 postavy, opis: Cyril*Metod Zakladatelia slovanského
písomníctva; Rv.:veža, orác, opis: Slov.numizmat.spolocnost
pobocka Nitra ; sig. CV. 1984; 70 mm, tombak patin.
544. Av.: 2 postavy, opis: Cyril*Metod Zakladatelia slovanského
písomníctva; Rv.:veža, orác, opis: Slov.numizmat.spolocnost
pobocka Nitra ; sig. CV. 1984; 40 mm, Ag 900, 39,8 g
545. Av.: Knieža so synom na koni, po obvode: Knieža nitranské so
svojim synom Kocelom,dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre, po obvode:
1972 Slovenská numizmatická spolocnost pobocka Nitra 1987,
dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 40 mm, Ag 900
15
SNS pobocka Trencín
546. Av.: rímský nápis, dole: LAVGARICIO, rímské mince, opis: 1800 rokov rímského
nápisu na Hradnej skale 179; Rv.: rímská minca, opis:Slovenská numizmatická
spolocnost pobocka Trencín 1969-1979; sign.:AP, 70 mm, Bz postr.
547. Av.: rímský tábor, vl.dole: LAVGARICIO 179-1979 Trencín; Rv.:Rímania
vytesávajú nápis na Hradnej skale, opis: Slovenská numiznatická spolocnost
pobocka Trencín; sign., 70 mm, tombak postriebr.
548. Av.:portrét zprava,po obvode: Košariská 21.7.1880,Gen.Dr.Milan Rastislav
Štefánik-Vedec-letec-štátnik; Rv.: mohyla na Bradle, vpravo:SNS pob.Trencín,
dole št.znak,vlavo:Verit,milovat,pracovat, vpravo 5riadk.nápis:Na pamiatku/
osobnosti/ktorá výraz/ne prispela/ku vzniku CSR.; sign. Vavro M., 40 mm, Ag 900
0/0
13.00
1/1
14.00
0/0
50.00
0/0
15.00
proof
25.00
0/0
50.00
proof
13.00
0/0
15.00
proof
12.00
0/0
15.00
proof
15.00
0/0
60.00
1/1
12.00
1/1
18.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
14.00
1/1
13.00
0-0
55.00
SNS Ústredný výbor
549. Av.:Hore znak SNS, dole stará pecat Bratislavy, 5riadk.nápis:Slovenská
numizmatická/spolocnost/Za zásluhy o rozvoj/numizmatiky/na Slovensku;
Rv.: Mince, signatury; sign. Poldaufová,Höger, 60 mm, tombak patinovaný
550. Av.: opis:Slovenská numizmatická spolocnost 1970-40 rokov-2010, Biatec;
Rv.: Medzinárodné numizmatické sympózium Kremnica;
sign. Novotný, 26 mm, Ag 925/1000
551. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919; Rv.: hore
5riadk.nápis : 4.mája 1919/zahynul/v Ivanke cs.mini/ster generál/
M.R.Štefánik; vlavo SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev,dvojkríž;
sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
552. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohnom a knihou,vl.znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
553. Av.:opis: 25.výrocie (1970-1995) Slovenskej numizmatickej spolocnosti,
v strede stojaca žena, dole stuha s kyticou; Rv.: portrét PhDr.J.Hlinku en face,
vpravo 11.2.1925/27.5.1992, opis: Prvý predseda SNS 1970-1990;
sign.Poldaufová,50 mm, med patin.
554. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohnom a knihou, vl. znak SNS, dole:
Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
555. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žetón;
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Cernaj
Bódi Ladislav
1944 -
556. Av.:kostol v Kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.: brána v Kremnici,vl.
2 slnka,vpr.mestský znak,dole:1328/ Kremnica; sign.,60 mm, Bz postriebr., pat.
557. Av.:Na moste 4 nevolníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis:155.výr.vzbury
nevolníkov; Rv.:6riadk.nápis:Vzburu organizovali/ bratia/Matej,Juraj a Ján/
Rockárovci/a vtedajší rychtár/Michal Srniš, dole: venuje G.Srniš;
sign., 50 mm, Ag 900,
R
558. Av.:bojovníci, 300.výrocie odchodu osmanských vojsk zo strednej Evrópy;
Rv.: vl. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, v strede: Múzeum
mincí a medailí Kremnica, vpr. Mestské múzeum Nová Bana;
sign., 70 mm, tombak postriebr.
559. Av.: hore: 1328-1988, hrad, vpr.minciar, dole mince, v strede:660 rokov mincovníctva v Kremnici; Rv.:hore balancier, dole mince, v strede: Štátna mincovna
nositel radu práce a radu Vítazného februára; sign., 80 mm, tombak
Cernaj Ján 1948-2011
560. Av.:portrét zlava, po obvode:Andrej Hlinka verný syn slovenského národa;
Rv.:kostol v Ružomberku a mauzóleum Hlinku, po obvode:Spomienkové
oslavy v Ružomberku 28.9.1991;sign.,50 mm, Cu patin.
561. Av.:1.1.2002 Euromena, mapa Europy; Rv.:(Károly P.) €URO; certif.,
sign., 40 mm, Ag 999
Cvengrošová Ludmila 1937562. Av.: ucitelka, žiaci, dole: Za obetavú prácu pri výchove mladej generácie; Rv.:kvety,
Trencianský hrad, dole: ONV odbor školstva v Trencíne; sign,70 mm, Bz postriebr.
563. Av.: hore silueta hradu, v strede mestský znak, nápis:Bratislava Hlavné mesto
Slovenskej socialistickej republiky; Rv.:ruža, za rozvoj obvodu Bratislava II;
sign,70 mm, tombak postriebr.
564. Korunovacné slávnosti 2003-2010, komplet 8 ks,
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
16
Gibala Frano 1912-1987
565. Av: most, okrídlené koleso, opis: Otvorenie železnice Prešov-Strážské 5.IX.1943;
Rv.: kostol, súsošie; sign, 60 mm, Bz
566. Av: 25, opis: Slovenská rada Zborov pre obcianske záležitosti;matka s dietatom,
hrad,Slavín; sign, 79 mm, Bz
567. Slovenská rada Zborov pre obcianske záležitosti Bratislava, holubica na
lipovej vetvicke; sign, 60 mm, Bz,jednostr.
1/1
320.00
1/1
25.00
1
15.00
1/1
15.00
1/1
60.00
1/1
25.00
proof
30.00
1/1
12.00
1/1
18.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
25.00
1/1
15.00
1/1
15.00
1
0
13.00
25.00
0
35.00
0/0
15.00
proof
40.00
proof
50.00
proof
40.00
Hám Anton 1899-1965
568. Av.: 6riad.nápis: Na pamet/proražení bralu/tunelem/T.G.Masaryka/v jub.roce
jeho 80/narozenin/1930; Rv.:tunel, opis: Stavba dráhy Handlová-Horná Štubna/
provádejí inženýriKruliš,Jáchymek, Schwarz a spol.; nesign., 40 mm, tombak
569. Av.: portrét, opis: Juraj Tranovský; Rv.: kniha, opis: Cithara Sanctorum
1636-1936; nesign., 34 mm, Ag 987
570. Av.: opis: Trnava 700 rokov mestom 1238-1938; Rv.: mestská veža,
na hrane:Mincovna Kremnica; nesign., 40 mm, tombak
Höger Jozef Karel 1951571. Av.:znak OH, Slov.olym.tím, Prvá úcast športovcov Slovenskej republiky* OH
Atlanta 1996; Rv.: znaky špor.disciplín, 1896 Atlanta 1996; certif.
sign., 40 mm , Ag 925
Horejc Jaroslav 1886-1983
572. Av.:štátny znak, opis: March 15.1939 Republika ceskoslovenská; Rv.: vojak prikovaný ke stlpom s hákovými kríži, vl.:pravda; vpr.:zvítezí; dole:Czechoslovakia
dole opis: HALL.BE.FREE. AGAIN;
sign., 38 mm, mosadz
Housa Vlastislav 1932-2004
573. Av.: opis: Mistrovství sveta a Evropy v ledním hokeji CSSR 1985,dole: MS 85
Praha; Rv.:Prašná brána, znak mesta, opis: Praga Caput Regni; sign., 66 mm, Bz
Kožuch Milan 1944574. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ; Rv.:v strede: ARTIA, hore Pegas, dole znak MK, po
obvode:Ceskoslovensko-Tchecoslovaquie; sign.;23,4mm, Ag 900 pat.
575. Av.:Štátny znak, 1998, 5.výrocie Slovenskej republiky; Rv.:Slovenská
republika 1.1.1993; certif., sign.,40 mm, Ag 999 prekrývaná zlatom
Kolárský Zdenek 1931 576. Av.:znak Cedoku, opis: Ceskoslovensko 1920-1980; Rv.: Hradcany,
opis: Praga Mater Urbium; sign., 35 mm, Ag 900, 25,85g
Koren Jozef 1912-1971
577. Av.:Zámok, dole: Zvolenský zámok; Rv.: Venuje Mestský národný
výbor vo Zvolene; sign., 85x55 mm, tombak patin.
578. Av.:futbalista, opis: 60 rokov trenc.futbalu 1905-1965, Za zásluhy
TJ Jednota Trencín; Rv.: Trenc.hrad; sign., 60 mm, tombak
Kulich Ján 1930579. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, lud.muzikanti na gajdách; Zaslúžilý kolektív/
záujmovej u meleckej/ cinnosti; sign., 75 mm, tombak pozlátený, jednostranná
580. Portrét zlava,opis:Prof.Peter Danišovic; sign.Kulich 97,100 mm, Bz pat.,jednostr.
581. Portrét Kolomana Sokola zlava, vlavo: 95 rokov, vpravo dole:1997/12.XII;
sign., 100 mm, tombak liatý patin., jednostranná
MISTRUZZI
582. Av.: portrét zprava, opis: Joannes* XXIII.* Pontifex*ANNO*II;
Rv.:kniha na podstavci,2 svätci, opis: Romae*dioecesana*synodvs*
celebrata, dole: Mense*invario/a*MCMLX; 43 mm, med, orig.etue
Novotný Štefan 1954583. Av.:žehnajúci pápež, opis:Svätý otec Ján Pavol II. Slovensko 1995;
Rv.:traja svetci, opis: Svätorecenie, Marek. Melichar,Štefan košickí muceníci; certif., sign., 40 mm, Ag 925
584. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Pociatky nášho krestanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
585. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Pociatky nášho krestanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
17
586. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stárociami do kovu vytlacená pecat
hrdosti kremnických minciárov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
587. Av.: portrét spredu, dole podpis: Rudolf Šustr, opis: Prezident Slovenskej
republiky; Rv.: prezidentský palác,1999; sign., 40 mm, tombak pozlátený
588. Av.: 85.výr.návštevy ceskosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopece,erb,
2009; Rv.:portrét zl.; Prof.T.G.Masaryk, ceskosl. president; c.25
sign., 40 mm, tombak
proof
18.00
proof
11.00
0/0
25.00
proof
40.00
proof
11.00
proof
30.00
proof
15.00
proof
15.00
proof
0/0
15.00
15.00
1/1
25.00
1
60.00
0/0
40.00
1
13.00
1
20.00
0/0
13.00
1/1
60.00
-0/1
40.00
0/0
50.00
1/0
30.00
Poldaufová Mária 1951589. Av.:Svätopluk na trône, vpravo: 894*1994 Svätopluk; Rv.:3 mece, opis:
Velká Morava; certif., sign, 40 mm, Ag 900 c.16 zo 100 ks
590. Av.:zvon, 50.SNP, opis: výrocie 1944-1994; Rv.: nápis:Nezabudni,že zem
po ktorej krácaš, je skropená krvou tvojich bratov;sign.,40 mm, Bz postriebr.
591. Av.: portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.: orol, nápis: Tu orlom z hniezda
vyletel...21.7.1880-4.5.1919; certif., sign.,30 mm, Ag 900 pozl.; c.42 z 200 ks
592. Av.:portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis:Tu orlom z hniezda
vyletel na krídlach ducha po oblohu, v hviezd svetoch hladajúc si ciel,
21.7.1880-4.5.1919; sign., 40 mm, Bz pozlát.
593. Av.:roztrhnutý drôtený plot, dole: 1945/1995; Rv.: 4riadk.opis:Žalujú
mesta, dediny/ostáva smutná kapitola/ach boli krásne bez viny/a lahli
v trosky do popola; sign, 40 mm, tombak pozlát.
594. Av.:štátny znak, mapa, 10.výrocie vzniku SR, 1.1.2003; Rv.:štátny znak,
1.1.1993; sign, 10uholník 40 mm, tombak pozlát.
595. Plaketa pour feliciter 2011( A. Mucha ),kalendár, 70x85 mm, tombak pat.
Reisner Josef 1859-1929
596. Av.:hore:slov.znak, 6riadk.nápis: Na pamiatku/vzkresenia/Matice/slovenskej/
sv.Martin/jún 1919; Rv.: akt ženy s faklami; sign.,rub G.Vastagh, 36 mm, med
Rigele Alojz 1879-1940
597. Av.: portrét zlava,opis: Andrej Hlinka vodca a otec slovenského národa;
sign.Rigele -Tatran- Bednár;90 mm,bz(bola pozl.),hore úško
Ronai Miroslav 1957598. Av.:Portrét zlava, opis: Alexander Dubcek; Rv.: (Poldaufová),krídla, štátny znak,
1993, opis:Ja verím v dobro cloveka; sign., 40 mm, Ag 900, portrét pozlátený
Šimonovský Bedrich 1871-?
599. Av.:portrét zlava, T.G.Masaryk; Rv.:L.P.1919, znacka dielne;
sign., 60 mm, Zn cierno patin. Nov 01 014
Šimonovský Bedrich 1871600. V strede medailón s portrétem T.G.M., hore znaky Ceska,Slovenska,Moravy
a Sliezka presahujú cez okraj plakety, po stranách nápis:Tomáš G.Masaryk
náš osvoboditel a první president Republiky ceskoslovenské; sign., 120x89 mm,
Zn, cierne patin., jednostranná plaketa Novák 01.015c
Snopek Ladislav 1919601. Av.:3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O CSSR; sign, 80mm, tombak
Španiel Otakar 1881-1955
602. Av.: portrét zprava, opis: Tomáš G.Masaryk první president republiky;
Rv.: hore: Pravda vítezí/Strezte ji a predejte/neporušenou príštím/
pokolením, dole: Ceské slovo/Na vecnou pamet/ 1850 7/III 1930;
orig.etue; sign.,30 mm, Ag 987,punc na hr.;Nov 01.071a
603. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na pamet/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Ceskoslovenské/19 7/III 35; sign.,32mm, Ag; N 01.100a
604. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na pamet/85.narozenin/prvního presidenta/republiky/
Ceskoslovenské/19 7/III 35; sign.,42 mm,Ag 987, pat., Novák 01.099a
605. 1938, A.:Portrét T.G.M. zlava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad nou je
dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
Ag 987, 30 mm,14,5g, pat. N 01.138a
18
606.
1938, A.:Portrét T.G.M. zlava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL;
Rv.: medzi dvomi palm.halúzkami je postava Osvety, nad nou je dátum
úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX, hore opis: IN MEMORIAM;
sign., 50 mm, Ag 987 pat. N 01.136a pôvodná kazeta
0/0
50.00
1/1
180.00
0/0
40.00
0/0
40.00
1
30.00
0/0
10.00
proof
15.00
proof
450.00
0/0
20.00
proof
40.00
0-0
20.00
0-0
20.00
0-0
20.00
proof
15.00
proof
10.00
0/0
25.00
Štefunko Frano 1903-1974
607. Av.:opis: Slovenské národné povstanie 1944; žena so zástavou,za nou vojaci;
Rv.:opis: Pamiatke padlých hrdinov a martýrov; anjel nad hrobmi;
sign., 70 mm, Ag 987/1000
Truhlíková-Speváková Jarmila 1940608. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná ceskoslovenská výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 pozlátená, c. 000640, orig.etue
609. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná ceskoslovenská výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 , c. 000751, orig.etue
R
Košice
610. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Vítaznému družstvu/v ping-pongu/
modro-biely/športový den 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostr. plaketa
Ceskoslovensko
611. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*Moneate
Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII, hore v kruhu
"JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch; nesign., 50 mm, med
612. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*Moneate
Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII, hore v kruhu "JEDNA
KORUNAS" v rôznych jazykoch; nesign., 50 mm, tombak postriebr., pat.
Európa
613. Komplet ECU v kazete typu Kassay : Belgicko 1993,Velká Británia 1993,
Grécko, Taliansko (Galileo Galilei), Španielsko 1992, Holansko 1993,
Dánsko 1993, Írsko 1993, Luxembursko, Nemecko 1993, Európa 1993
(pozlátená), Portugalsko 1993, Francúzsko 1992(CuNi);
11xAg (19g ), 1xAg pozlátené (33g), 1xCuNi (11,5g)
13 ks
Grécko
614. Av.: žena s vencom, hore olymp.kruhy, 1896-1996, vlavo:100 years
of the Olympic games, vpravo: of modern times; Rv.:pohlad na
Olymp, nápis: Olymp; nesign., 50 mm, tombak pozlát., orig.etue
Slovenská republika
615. 1993, Strieborný odražok pätdukátu - medaila ku vzniku samostatnej
Slovenskej republiky 1.1.1993 stopy patiny
616. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1994 v orig.obaloch:Spišský hrad
(Novotný); Trencín (Poldaufová); Oravský zámok (Cernaj); Smolenice
(Novotný); Bojnice (Poldaufová); 40 mm, tombak postriebr. pat. 5 ks
617. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1995 v orig.obaloch:
kaštiel Anton (Cernaj); Betliar (Zobek); hrad Cervený Kamen
(Novotný);Krásna Hôrka(Poldaufová); hrad Kremnica (Novotný);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
618. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, III.séria v orig.obaloch:
hrad Strecno (Ce rnaj); zámok Slov.Lupca (Poldaufová); hrad
Nitra (Kožuch); Bratislavský hrad (Zobek); hrad B.Bystrica
(Kožuch); 40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
Slovensko
619. 2010 L. Štúr, Najväcšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g
certifikát
620. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväcšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
Uhorsko
621. Replika dukátu z roku 1704; Av.:erb, hore koruna, po stranách :
N B, opis: Moneta Nova Avrea Reg Hunga; Rv.: madona s dietatom,
opis: Regina Patrona Hvngariae 1704; nesign., 20 mm, Ag 925
19
Mestské peniaze
Núdzovky
622. Uhorsko, 15, 30 Krajczárr
Budán 1849 2 ks
-1-2-
20.00
1-1
110.00
1/1
30.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.00
20.00
10.00
10.00
N/N
N/N
N/N
0/0
0/0
10.00
20.00
20.00
18.00
16.00
N/N
14.00
0/0
1/1
-1/1-
18.00
35.00
16.00
N-N
10.00
N-N
40.00
1-3
15.00
N-N
13.00
N-N
10.00
Faleristika
CSSR
623. Vyznamenanie ZVÄZARMu Za obetavou práci, pôvodný typ: zlatý,
strieborný a bronzový odznak+miniatúry. Ovál lemovaný lipovými
listami. Hore znak Zväzarmu, v smaltovanom modrom poli lietadlo,
motocyklista,rádioveža. V cervenom smalt.pruhu text: Za obetavou
práci, pod ním bielý smalt.padák na skrížených zbraniach. 3+3 ks
Slovenská republika
624. Cena primátora mesta: Av.: busta ženy, znak mesta, opis: Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky; Rv.: Slavín, opis:
Pamätník Sovietskej armády na Slavíne, Bratislava; sign. Pribiš 74,
80 mm, tombak patin., + odznak na ihle 20 mm., orig.etue
Papierové platidlá
CSR 1918-1939
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
5000 Kc 1920 B 388966
5000 Kc 1920 C 221087
5000 Kc 1920 B 388647
5000 Kc 1920 B 009882
5000 Kc 1920 C 315551
5000 Kc 1920 B 181829
5000 Kc 1920 B 009890
1000 Kc 1934 B 247454
1000 Kc 1934 P 628259
1000 Kc 1934 D 249752
100 Kc 1931 Uc 135824
100 Kc 1931 Bc 360974
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 19
N 26
N 26
N 26
N 23
N 23
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
637.
638.
639.
640.
641.
642.
5000 K 1944 S.22A 016834
N 41 spec.perf.hore
5000 Kc 1920 B 176160 pretlac B.u M. N 31 spec.perf.hore
5000 Kc 1920 B 428824 pretlac B.u M. N 31 spec.perf.hore
5000 Kc 1920 C 849147 pretlac B.u M. N 31 spec.perf.hore
500 K 1942 G 570565
N 39b spec.perf.hore, 2x st.po špine
100 K 1940 S.16B 851301 spec.perf.hore; 100 K 1940 S.20A 138069
spec.perf.hore N 38a;38b 2 ks
Protektorát Cechy a Morava 1939-1945
Slovenská republika 1939-1945
643. 5000 Ks 1944 5In 002358
N 55 spec.perf. hore, 2x st.po špine
644. 500 Kc 1929 E 248046 pretlac Slovenský štát
N 43 spec.perf.2x dole
645. 20 Ks 1939 Gh14 163049
N 48 spec.perf.dole
CSSR 1953-1993
646. 10 Kcs 1986 J07 730606; 20 Kcs 1988 E65 605423; 50 Kcs 1987
F74 280793; 100 Kcs 1989 A01 022740; B 103;105;104a;106 4 ks
647. 3 Kcs 1961 UT 212212; 10 Kcs 1960 J86 127714; 20 Kcs 1970 H09 756277;
25 Kcs 1961 Q14 373420; 500 Kcs 1973 U75 564787; 1000 Kcs 1985
C29 491190; B 95;94b;100;97b;101;102a 6 ks neperforované
648. 3 Kcs 1961 VS 256332 ; 5 Kcs 1961 CN 671430;10 Kcs 1960 M87 603381;
50 Kcs 1964 J28 318388; 500 Kcs 1973 Z77 051588; 1000 Kcs 1985
C18 768198; B 95;96;94b;99c;101;102a; 6 ks neperforované
649. 1 Kcs 1953 RT 009336; 3 Kcs 1953 KV 106344; 5 Kcs 1953 HK 226063;
10 Kcs 1953 NC 006022; 25 Kcs 1958 S33 650927; 50 Kcs 1953 KB 162859;
100 Kcs 1953 HS 017319; B 86b;87b;88b;89b;93;91b;92b 7 ks 3 m.d.
650. 1 Kcs 1953 BV 193628; 3 Kcs 1953 ZB 205332; 5 Kcs 1953 AD 017422;
10 Kcs 1953 CE 040522; 25 Kcs1953 BE 834322;100 Kcs 1953 CK 225832;
B 86a;87a;88a;89a;90a;92a 3 m.d. GOZNAK
20
Slovenská republika 1993-2008
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
5000 Sk 1999 H 12870289
B SK 14a
5000 Sk 2003 A 00786498
B SK 14b
5000 Sk 2003 H 25602847
B SK 14b
1000 Sk 1993 Bi A 00017462; 500 Sk 1993 Bi A 00028455; 200 Sk
1995 Bi A 00016730; 100 Sk 1993 Bi A 00155764; 50 Sk 1993 Bi
A 00032955; 20 Sk 1993 Bi A 00151064; B SK 10a2;9a2;12b;8a2;
6b2;7a2; N SK 10c;9c;12d;8c;7d;6c 6 ks
1000 Sk 1999 P 01185342
B SK 15a
1000 Sk 2002 A 00519171
B SK 15b
1000 Sk 2002 P 31547782
B SK 15b
1000 Sk 2005 P 74772760
B SK 15c
1000 Sk 2007 P 96333538
B SK 15d
500 Sk 2000 F 87797071
B SK 16a
500 Sk 2006 F 90577113
B SK 16b
200 Sk 1995 A 00006794 Bi
B SK 12b
200 Sk 1995 E 02513384
B SK 12a
200 Sk 2002 E 47760170
B SK 13b
200 Sk 2006 E 77604800
B SK 13c
200 Sk 2006 E 78487941
B SK 13c
100 Sk 1993 A 00007354 Bi
B SK 8a2
100 Sk 1993 A 00007358 Bi
B SK 8a2
50 Sk 2002
A 00572037
B-SK 6e st.poc.
670.
671.
672.
673.
20 € 2002
20 € 2002
20 € 2002
5 € 2002
1/1
0/0
0/0
220.00
200.00
220.00
N-N
2/2
1/1
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
110.00
40.00
90.00
40.00
45.00
35.00
25.00
25.00
13.00
18.00
15.00
13.00
18.00
12.00
12.00
16.00
N
N
N
N
38.00
95.00
65.00
15.00
3/2-1/1-
12.00
13.00
-2-2-
25.00
N
15.00
N
16.00
N
13.00
N
13.00
Slovenská republika 2009doska G012
doska G013
doska G015
doska E010
c. E02985335922
c. E04091047185
c. E04684561455
c. E00512756562
poloha na doske I 6
poloha na doske B 2
poloha na doske A 6
poloha na doske E 3
R
Evropa - Rakúsko-Uhorsko
674. 1 Gulden 1882 Zn45 8.17495
675. 25 Korona 1918 3029 013678 N A07; B RU12
Evropa - Uhorsko
676. 5 Forint 1848 EEg.415976; 5 Forint 1848 UO.k.242705 2 ks
Literatúra
Jan Bajer
677. Papírová platidla Ceskoslovenska 1919-1993; Ceské republiky
a Slovenské republiky 1993-2003 Praha 2003
Jobek Marian
678. Katalóg Polymérové bankovky celý svet I.vydanie, stav 09/2010
Marcinko J., Jiroušek A.
679. Slovenské rady, vyznamenania, cestné odznaky 1.vydanie 2002 Košice
Rôzne
Ceskoslovensko
680. Sivá brigadírka Závodnej stráže do roku 1989 s cervenosmaltovanou hviezdou.
V smalte písmena ZS, nad ciernym šiltom tocená cierna šnúra a 2 gombíky
z bieleho kovu s písmenami ZS. Takmer N
21
Korešpondencná aukcia
Ceskoslovensko
CSR 1918-1939
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
20 Kc 1933
20 Kc 1933
20 Kc 1933
20 Kc 1934
20 Kc 1934
20 Kc 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
20 Kc 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
20 Kc 1937 Úmrtie T.G. Masaryka
10 Kc 1928 T.G.Masaryk
10 Kc 1928 T.G.Masaryk
10 Kc 1930
10 Kc 1931
10 Kc 1931
10 Kc 1931
10 Kc 1931
10 Kc 1931
10 Kc 1932
10 Kc 1932
5 Kc 1929
5 Kc 1929
5 Kc 1930
5 Kc 1938
1 Kc 1922
1 Kc 1922,23,24,25
1 Kc 1923 , 24
1 Kc 1923
1 Kc 1929
1 Kc 1930
1 Kc 1937
1 Kc 1938
1 Kc 1938
1 Kc 1938
50 Halierov 1921
50 Halierov 1921,22,24,31
50 Halierov 1925
50 Halierov 1927
25 Halierov 1933
25 Halierov 1933
25 Halierov 1933
20 Halierov 1921
20 Halierov 1921, 24, 28, 38
20 Halierov 1921,22,24
20 Halierov 1925
20 Halierov 1926,27,28
20 Halierov 1928
20 Halierov 1929
20 Halierov 1930,31
10 Halierov 1937
5 Halierov 1923,38
5 Halierov 1923,25,27,28,29,31,38
5 Halierov 1931, 38
5 Halierov 1938
5 Halierov 1938
5, 10 Halierov 1938
2 Haliere 1923,24,25
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 12, V CS11
N 14; V CSP 2
N 14; V CSP 2
N 14; V CSP 2
N 13; V CSP 1
N 13; V CSP 1
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS 10
N 11, V CS10
N 11, V CS10
N 9, V CS9
N 9, V CS9
N 9, V CS9
N 10; V CS9b
N 7, V CS7
N 7, V CS7 4 ks
N 7, V CS7 2 ks
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 7, V CS7
N 6, V CS6
N 6, V CS6 4 ks
N 6, V CS6
N 6, V CS6
N 5, V CS5 pat.
N 5, V CS5
N 5, V CS5
N 4, V CS4
N 4, V CS4 4 ks
N 4, V CS4 3 ks
N 4, V CS4
N 4, V CS4 3 ks
N 4, V CS4
N 4, V CS4
N 4, V CS4 2 ks
N 3, V CS 3
N 2, V CS2 2 ks pat.
N 2 ;V CS 2 7 ks
N 2 ;V CS 2 2 ks pat.
N 2, V CS 2
N 2, V CS 2
N 2, V CS 2; N 3,V CS 3
N 1, V CS 1 3 ks
R
R
R
R
2 ks pat.
-0/1
1/1
-0/01/1
-0/01/1
1/1
-0/01/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
-1/11/1
1/1
1-21-2
2/2
-1/2
-1/11/1
1/1
1/1
1/11/1
-0-1-2/2
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1-2
1-2
-2/2
1-21/1
-1/1
-2-11/1
1-1
-0-11-1
1/1
1/1
1-1
1-2
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
6.00
4.00
3.00
3.00
1.80
4.00
5.00
3.00
0.70
4.00
8.00
3.00
1.80
1.80
1.80
3.00
4.00
2.00
8.00
2.40
2.40
2.40
2.00
4.00
4.00
2.00
8.00
3.00
4.00
6.00
2.00
3.00
10.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1/1
0/0
5.00
6.00
CSR 1945-1953
736. 100 Kcs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
737. 100 Kcs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
N 44; V CSP6
22
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
100 Kcs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
100 Kcs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
100 Kcs 1948 30.výr. vzniku CSR
100 Kcs 1948 30.výr. vzniku CSR
100 Kcs 1948 30.výr. vzniku CSR
100 Kcs 1948 30.výr. vzniku CSR
100 Kcs 1949 700.let hornických práv
100 Kcs 1949 700.let hornických práv
100 Kcs 1949 700.let hornických práv
100 Kcs 1949 700.let hornických práv
100 Kcs 1949 700.let hornických práv
100 Kcs 1949 J.V.Stalin
100 Kcs 1949 J.V.Stalin
100 Kcs 1949 J.V.Stalin
100 Kcs 1949 J.V.Stalin
100 Kcs 1951 K.Gottwald
100 Kcs 1951 K.Gottwald
100 Kcs 1951 K.Gottwald
100 Kcs 1951 K.Gottwald
100 Kcs 1951 K.Gottwald
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1947 3.výr. SNP
50 Kcs 1948 3.výr. Pražského povstania
50 Kcs 1948 3.výr. Pražského povstania
50 Kcs 1948 3.výr. Pražského povstania
50 Kcs 1948 3.výr. Pražského povstania
50 Kcs 1948 3.výr. Pražského povstania
50 Kcs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
50 Kcs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
2 Kcs 1947 ,48
2 Kcs 1947
2 Kcs 1947
2 Kcs 1947
2 Kcs 1947, 48
2 Kcs 1948
1 Kcs 1946
1 Kcs 1946
1 Kcs 1946
1 Kcs 1950,51,52
1 Kcs 1950
1 Kcs 1950
1 Kcs 1950, 51, 52, 53
1 Kcs 1950,51,52,53
1 Kcs 1951
1 Kcs 1952
1 Kcs 1952
50 Halierov 1947
50 Halierov 1947
50 Halierov 1947,48,50
50 Halierov 1949
50 Halierov 1951,52
50 Halierov 1951, 52
50 Halierov 1951,52
50 Halierov 1952
20 Halierov 1948 ,49
20 Halierov 1948
20 Halierov 1948,49,50
20 Halierov 1950
20 Halierov 1951,52
20 Halierov 1951
20 Halierov 1951, 52
N 44; V CSP6
N 44; V CSP6
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 46; V CSP7
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 47; V CSP8
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 49; V CSP 9
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 50, V CSP10
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 43; V CSP3
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 45, V CSP4
N 48; V CSP5
N 48; V CSP5
N 42, V CS18 pat. 2 ks
N 42, V CS18
N 42, V CS18
N 42, V CS18
N 42, V CS 18 pat. 2 ks
N 42, V CS18
N 40, V CS16 pat.
N 40, V CS16
N 40, V CS16
N 41, V CS17 3 ks
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 41, V CS17 4 ks
N 41, V CS 17 4 ks
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 41, V CS17
N 38, V CS14
N 38, V CS14 pat.
N 38; V CS14 3 ks pat.
N 38, V CS 14 pat.
N 39, V CS15 st.kor.,hr. 2 ks
N 39, V CS15 2 ks
N 39, V CS15 2 ks
N 39, V CS15
N 36, V CS12 pat. 2 ks
N 36, V CS12
N 36, V CS 12 pat. 3 ks
N 36, V CS12
N 37, V CS13 st.kor. 2 ks
N 37, V CS13
N 37, V CS13 2 ks
R
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
-0/01/1
1/1
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
1-2
1/1
1/1
1/1
1-11/1
1/1
1/1
1/1
0-1
1/1
0/0
0-0
0-1
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0-1
0/0
1-3
1-2
0-0
1/1
1-1
1/1
1-1
1/1
1-3
1/1
0-0-
5.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
1.80
1.50
1.50
1.50
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
3.00
1.50
1.60
4.00
4.00
0.80
0.80
1.00
0.50
1.00
4.00
7.00
1.00
2.00
5.00
0.50
1.00
0.50
3.00
0.50
1.00
1.00
5.00
23
CSR 1953-1960
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
25 Kcs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
25 Kcs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
25 Kcs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
25 Kcs 1955 10.výr. oslobodenia CSR
N 103; V CSP 22
25 Kcs 1955 10.výr. oslobodenia CSR
N 103; V CSP 22 hr.
10 Kcs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
10 Kcs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
10 Kcs 1955 10.výr.oslobodenia CSR
N 102; V CSP 12
10 Kcs 1955 10.výr.oslobodenia CSR
N 102; V CSP 12
10 Kcs 1955 10.výr.oslobodenia CSR
N 102; V CSP 12
10 Kcs 1957 250.výr. Inženýrských škol v Praze N 107, V CSP14
10 Kcs 1957 250.výr. Inženýrských škol v Praze N 107, V CSP14
10 Kcs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
10 Kcs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
10 Kcs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
10 Kcs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
1 Kcs 1957
N 66 ;V CS 31
1 Kcs 1957,58,59,60
N 66; V CS 31 4 ks
1 Kcs 1958
N 66; V CS 31
3 Haliere 1953, 54
N 57; V CS 22 2 ks
3 Haliere 1953 , 54
N 57; V CS 22 2 ks
1 Halier 1953,54,55,56,57,58,59,60
N 55, V CS 20 8 ks
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
100 Kcs 1971
100 Kcs 1974
100 Kcs 1974
100 Kcs 1976
100 Kcs 1976
100 Kcs 1976
100 Kcs 1977
100 Kcs 1977
100 Kcs 1978
100 Kcs 1979
100 Kcs 1979
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1980
100 Kcs 1981
100 Kcs 1981
100 Kcs 1981
100 Kcs 1981
100 Kcs 1981
100 Kcs 1982
100 Kcs 1982
100 Kcs 1982
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1983
100 Kcs 1984
100 Kcs 1984
100 Kcs 1984
1/1
1/1
-0/01/1
2/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
-0/00/0
1/1
1/2
1-11/1
0-1
0-00-0-
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
0.50
5.00
2.00
1.50
2.00
4.00
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
10.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
CSSR 1961-1990
100.výr.úmrtia J. Mánesa
N 123; V CSP 57
150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
100.výr.úmrtia J.Krála
N 131; V CSP 59
100.výr.úmrtia J.Krála
N 131; V CSP 59
300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134; V CSP 61
300.výr.úmrtie V.Hollara
N 134; V CSP 61
75.výr.nar. J.Fucíka
N 136; V CSP 62
150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
650.výr.nar.Petra Parlére
N 141; V CSP 69
Ceskoslovenská spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
Ceskoslovenská spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
100.výr.nar. Bohumila Šmerala
N 143; V CSP 67
Clovek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
Clovek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
100.výr.nar. Otakara Španiela
N 146; V CSP 69
Konská železnice C.Budejovice-Linec N 148;V CSP 71
100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
100.výr.nar. Ivana Olbrachta
N 147; V CSP 70
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.úmrtia Karla Marxe
N 149; V CSP 72
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr.nar. Jaroslava Haška
N 150; V CSP 73
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. úmrtia Sama Chalupku
N 151; V CSP 74
100.výr. Národného divadla
N 152; V CSP 75
100.výr. Národného divadla
N 152; V CSP 75
300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
300.výr.nar. Mateja Bela
N 154;V CSP 76
150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
24
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
100 Kcs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
100 Kcs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy
N 155; V CSP 77
100 Kcs 1984 100.výr.nar. A.Zápotockého
N 156; V CSP 78
100 Kcs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
100 Kcs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
100 Kcs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
100 Kcs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
100 Kcs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
odlomená plomba (proof)
100 Kcs 1985 125.výr.nar. Martina Kukucína
N 159; V CSP 81
100 Kcs 1985 125.výr.nar. Martina Kukucína
N 159; V CSP 81
100 Kcs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
100 Kcs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
100 Kcs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
100 Kcs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla
N 161; V CSP 83
100 Kcs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
100 Kcs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy
N 167; V CSP 84
100 Kcs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
100 Kcs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
100 Kcs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
100 Kcs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
100 Kcs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
100 Kcs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
100 Kcs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
100 Kcs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
100 Kcs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
100 Kcs 1990 Karel Capek
N 178, V CSP 89
100 Kcs 1990 Karel Capek
N 178, V CSP 89
100 Kcs 1990 Jan Kupecký
N 179, V CSP 90
100 Kcs 1990 Jan Kupecký
N 179, V CSP 90
50 Kcs 1971 50.výr.založenia KSC
N 121; V CSP 32
50 Kcs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
50 Kcs 1973 25.výr. Vítazného februára
N 126; V CSP 35
50 Kcs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V SCP 36
50 Kcs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V SCP 36
50 Kcs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
50 Kcs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
50 Kcs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského
N 129; V CSP 37
50 Kcs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
50 Kcs 1975 100.výr.nar. S.K. Neumanna
N 130; V CSP 38
50 Kcs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
50 Kcs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
50 Kcs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára
N 133; V CSP 39
50 Kcs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
50 Kcs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
50 Kcs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
50 Kcs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého
N 135; V CSP 40
50 Kcs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
50 Kcs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
50 Kcs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
50 Kcs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSC
N 140; V CSP 42
50 Kcs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSC
N 140; V CSP 42
50 Kcs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSC
N 140; V CSP 42
50 Kcs 1986 Levoca
N 163; V CSP 44
50 Kcs 1986 Levoca
N 163; V CSP 44
50 Kcs 1986 Levoca
N 163; V CSP 44
50 Kcs 1986 Levoca; Praha
N 163,162; V CSP 44,43 2 ks
50 Kcs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
50 Kcs 1986 Bratislava
N 164; V CSP 45
50 Kcs 1986 Telc
N 165; V CSP 46
50 Kcs 1986 Telc
N 165; V CSP 46
50 Kcs 1986 Ceský Krumlov
N 166; V CSP 47
50 Kcs 1986 Ceský Krumlov
N 166; V CSP 47
50 Kcs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
50 Kcs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
50 Kcs 1986 MPR Praha
N 162; V CSP 43
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
8.00
7.00
8.00
9.00
8.00
6.00
8.00
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0-00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
6.00
6.00
10.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
25
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
50 Kcs 1987 Kôn Prevalského
N 169; V CSP 48
50 Kcs 1987 Kôn Prevalského
N 169; V CSP 48
50 Kcs 1987 Kôn Prevalského
N 169; V CSP 48
50 Kcs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
50 Kcs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
50 Kcs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka
N 172; V CSP 49
50 Kcs 1989 150.výr.železnice Breclav - Brno N 176; V CSP 50
50 Kcs 1989 150.výr.železnice Breclav - Brno N 176; V CSP 50
25 Kcs 1965 20.výr. oslobodenia CSR
N 109; V CSP 23
25 Kcs 1965 20.výr. oslobodenia CSR
N 109; V CSP 23
25 Kcs 1965 20.výr. oslobodenia CSR
N 109; V CSP 23
25 Kcs 1965 20.výr. oslobodenia CSR
N 109; V CSP 23
25 Kcs 1970 25.výr. oslobodenia CSR
N 119; V CSP 28
25 Kcs 1970 25.výr. oslobodenia CSR
N 119; V CSP 28
25 Kcs 1970 25.výr. oslobodenia CSR
N 119; V CSP 28
25 Kcs 1970 25.výr. oslobodenia CSR
N 119; V CSP 28
20 Kcs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkovica
N 124; V CSP 20
20 Kcs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkovica
N 124; V CSP 20
10 Kcs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
10 Kcs 1964 20.výr. SNP
N 108; V CSP 15
10 Kcs 1966 1100 rokov Velkej Moravy
N 111; V CSP 17
10 Kcs 1966 1100 rokov Velkej Moravy
N 111; V CSP 17
5 Kcs 1970, 75, 78, 79
N 69; V CS 34 4 ks
5 Kcs 1973
2 var. císla 3
N 69; V CS 34 2 ks
3 Kcs 1965 ,68,69
N 68, V CS 33 3 ks
3 Kcs 1965,66,68,69
N 68, V CS 33 4 ks
2 Kcs 1973 variant císla 3
N 74; V CS 39 2 ks
25 Halierov 1962
N 64; V CS 29
25 Halierov 1963
N 64; V CS 29
25 Halierov 1963
N 64; V CS 29
10 Halierov 1961,2,3,5,6,7,8,9;1970,71
N 62; V CS 27 10 ks
10 Halierov 1969,70,71
N 62; V CS 27 3 ks
10 Halierov 1974,5,6,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,8,9;90; N 71; V CS 36 17 ks
5 Halierov 1953,4;62,3,6,7;70,2,3,4,5,6,
N 59,60;V CS 24,25 12 ks
5 Halierov 1962,3,6,7;1970,2,3,4,5,6
N 60; V CS 25 10 ks
5 Halierov 1974,5; 10 Halierov 1962,8,9;71
N 60; 62; V CS 25;27 6 ks
5 Halierov 1977,8,9;1986,8,9(R);1990
N 70; V CS 35 7 ks
3 Haliere 1963
N 58; V CS 23
1 Halier 1962,63,86
N 56; V CS 21 3 ks
Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
N 86a; V SCS 1
Súbor obehových mincí 1980 obal PVC
N 86a; V SCS 1
Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
N 87a; V SCS 3
Súbor obehových mincí 1981 obal PVC
N 87a; V SCS 3
Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
N 88a; V SCS 5
Súbor obehových mincí 1982 obal PVC
N 88a; V SCS 5
Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
Súbor obehových mincí 1983 obal PVC
N 89; V SCS 7
Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
N 90; V SCS 8
Súbor obehových mincí 1984 obal PVC
N 90; V SCS 8
Súbor obehových mincí 1985 obal PVC
N 91; V SCS 9
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
100 Kcs 1990 Bohuslav Martinu
100 Kcs 1990 100.konanie Velkej Pardubickej
100 Kcs 1990 100.konanie Velkej Pardubickej
100 Kcs 1991 150.výr.nar.A.Dvoráka
100 Kcs 1991 150.výr.nar.A.Dvoráka
100 Kcs 1991 Stavovské divadlo
100 Kcs 1991 Stavovské divadlo
100 Kcs 1992 Lidice, Ležáky
100 Kcs 1992 Lidice, Ležáky
100 Kcs 1992 Moravské zemské muzeum
100 Kcs 1992 Moravské zemské muzeum
50 Kcs 1990 sv. Anežka Ceská
50 Kcs 1990 sv. Anežka Ceská
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
-0/01/1
0/1
1-11-2
0-1
-0-01-1
-0/01/1
0/0
-0-1
0-0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-0-0/00-00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
7.00
7.00
6.00
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
6.00
6.00
5.00
5.00
4.00
8.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
7.00
5.00
4.00
6.00
5.00
1.00
4.00
2.00
2.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
CSFR 1990-1992
N 182; V CSP 94
N 180; V CSP 93
N 180; V CSP 93
N 184; V CSP 95
N 184; V CSP 95
N 185; V SCP 96
N 185; V SCP 96
N 190; V CSP 97
N 190; V CSP 97
N 191; V CSP 98
N 191; V CSP 98
N 181; V CSP 51
N 181; V CSP 51
26
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
50 Kcs 1991 Mariánské Lázne
N 186; V CSP 53
50 Kcs 1991 Mariánské Lázne
N 186; V CSP 53
50 Kcs 1991 Karlovy Vary
N 188; V CSP 55
50 Kcs 1991 Karlovy Vary
N 188; V CSP 55
50 Kcs 1991 Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
50 Kcs 1991 Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
50 Kcs 1991 Pieštany
N 187; V CSP 54
50 Kcs 1991 Pieštany
N 187; V CSP 54
10 Kcs 1990 T.G.Masaryk 1850-1937
N 83; V CS 48
10 Kcs 1990,93 T.G.Masaryk; 1991,93 Štefánik; 1992 Rašín N 83;84;85
10 Kcs 1990,93 T.G.Masaryk ; 1992 A.Rašín; 1991,93 M.R.Štefánik;
N 83,84,85; V CS 48,49,50
10 Kcs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919
N 84; V CS 49
10 Kcs 1991,93 M.R.Štefánik ; 1992 A.Rašín
N 84,85;V CS 49,50
5 Kcs 1991 obe minc.; 2 Kcs 1991 obe minc., 1992; N 82,81; V CS 47,46
1 Kcs 1991,92; 50, 20, 10 Halierov 1991,92; N 80,79,78,77 8 ks
10 Halierov 1991,92
N 77;V CS 41 2 ks
Súbor 10-, Kcs mincí 1990-1993 (5 ks)
N 99, V CSC 18
5 ks
5 ks
3 ks
5 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
0.30
3.00
0-1
1/1
0-1
0-10-1
0-00/0
3.00
0.30
2.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1-2
2/2
1/1
1-2
1-2
1-2
3.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/01/1
1/1
0/0
1-1
1-1
1-1
1/1
-0-01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-2
0/0
1-1
-1/1
2/1-
10.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
3.00
3.00
5.00
7.00
7.00
7.00
2.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
5.00
7.00
8.00
7.00
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
Ceská republika
Protektorát Cechy a Morava 1939-1945
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1 K 1941,42,43,44
1 K 1943
1 K 1944
50 Halierov 1940,41,42,43,44
20 Halierov 1940 ,41,42,43,44
10 Halierov 1940,41,42,43,44
N 23; V P 4
N 23; V P 4
N 23; V P 4
N 22; V P 3
N 21; V P 2
N 20; V P 1
4 ks
lak.,pat.
5 ks
5 ks
5 ks
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
50 Ks 1944 Tiso
50 Ks 1944 Tiso
50 Ks 1944 Tiso
20 Ks 1941 Cyril a Metod
20 Ks 1941 Cyril a Metod
20 Ks 1941 Cyril a Metod
20 Ks 1941 Cyril a Metod
10 Ks 1944 Pribina
10 Ks 1944 Pribina
10 Ks 1944 Pribina
10 Ks 1944 Pribina obe var.
10 Ks 1944 Pribina obe var.
10 Ks 1944 Pribina obe var.
5 Ks 1939 Hlinka
5 Ks 1939 Hlinka obe var.
1 Ks 1940
1 Ks 1941
50 Halierov 1941
50 Halierov 1941
50 Halierov 1941
50 Halierov 1943
20 Halierov 1942(R),43
20 Halierov 1942
10 Halierov 1939, 42
5 Halierov 1942
5 Halierov 1942
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
100 Sk 1993 Vznik SR
100 Sk 1993 Vznik SR
100 Sk 1993 Vznik SR
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1993
N 35; V SKP 2 vl.škr.
N 35; V SKP 2
N 35; V SKP 2
N 33; V SK 10.1 dr.úd.
N 33; V SK 10.1
N 33; V SK 10.1
N 33; V SK 10.1
N 32; V SK 9.1
N 32v; V SK 9.1.2
N 32v; V SK 9.1.2
N 32v; V SK9.V.2 2 ks
N 32v; V SK9.V.2 2 ks
N 32v; V SK 9.1.2 2 ks
N 31; V SK 8
N 31; V SK 8 2 ks
N 30; V SK 7
N 30; V SK 7
N 28; V SK 5
N 28; V SK 5
N 28; V SK 5
N 29; V SK 6
N 27; V SK 4 2 ks
N 27; V SK 4
N 25; V SK 2 pat. 2 ks
N 24; V SK 1 flaky
N 24; V SK 1 flaky
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Slovenská republika 1993-2008
N 1, V SKP 3
N 1, V SKP 3
N 1, V SKP 3
27
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
Súbor obehových mincí 1993
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 1994
Súbor obehových mincí 2001
Súbor obehových mincí 2002
Súbor obehových mincí 2004 Zlaté mesto Kremnica
Súbor obehových mincí 2005 Narodenie dietata
Súbor obehových mincí 2005 Hist.regiony Šariš,Zemplín,Užsko
Súbor obehových mincí 2006 Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
10.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
0-1-
4.00
-1-1-
6.00
1/1-2/23/2
-2-21/2
2/1
6.00
5.00
7.00
4.00
6.00
7.00
2/3
7.00
2/1-
5.00
-2/2
8.00
-1/2
2/2
6.00
4.00
-2/3
3.00
1-2-
3.00
-3/2-1/1
-1/1
-2/2-2/1
-2/2-1/2
-1/1
-1/1
2/12/2
2/3
2/3
2/2
2/11/1
3/23/23/2
3/3
-1/2
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
5.00
1.00
1.00
10.00
9.00
1.00
3.00
5.00
5.00
4.00
2.00
Slovenská republika 20091061. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Habsburgovci
Habsburgovci - Ferdinand I. 1526-1564
1062. 1 Denár 1542 KB, 1557 KB
2 ks
Habsburgovci - Leopold I. 1657-1705
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
6 Grajciar 1673 KB
3 Grajciar 1666 KB
3 Grajciar 1690 KB
1 Denár 1673 KB, 1686 KB
3/4 Grajciar-Grešla 1696 Opole
1/2 Grajciar 1703 KB
N 19
N 16
N 16.5 sek.
N 8 2 ks
N 7.3
N 4.2
Habsburgovci - Jozef I. 1705-1711
1069. 3 Grajciar-Groš 1705 Mníchov
N 8.1
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
1070. 1 Grajciar 1762 K
N 10 škr.,hr.
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
1071. 1 Grajciar 1790 S
N 18
Habsburgovci - František I. 1792-1835
1072. 30 Grajciar 1807 B
1073. 20 Grajciar 1831 A
N 53 škr.
1074. 3 Grajciar 1800 B; 1 Grajciar 1816 B; 1/2 Grajciar 1812 S;
1/4 Grajciar 1816 A;
N 12;22;17;20 4 ks
1075. 3 Grajciar 1800 S ; 1 Grajciar 1800 A,1800 B,1816 B ;
1/4 Grajciar 1816 O
N 12;10;21;50 5 ks
pat.
František Jozef I Rakúsko
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1 Zlatník 1858 B
1 Zlatník 1859 A bez bodky za REX
1 Zlatník 1861 A
1 Zlatník 1876
1 Zlatník 1877 bz hr.a
1 Zlatník 1877
1 Zlatník 1878
1 Zlatník 1879
1 Zlatník 1886
1 Zlatník 1889
20 Grajciar 1870 bz
10 Grajciar 1872 bz
4 Grajciar 1861 A
3 Grajciar 1851 G
3 Grajciar 1851 B
1 Grajciar 1851 A
1 Grajciar 1858 V
1 Grajciar 1860 E
1 Grajciar 1860 E
1 Grajciar 1861 E
5/10 Grajciar 1858 B
N 39; V FJ 45
N 39; V FJ 45
N 39; V FJ 45
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48
N 42; V FJ 48 st.kor.
N 42; V FJ 48
N 28
N 22 škr.
N 14
N 13 vada materiálu
N 13
N6
N7
N7
N7
N7
N3
R
28
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
5/10 Grajciar 1860 E
N3
5/10 Grajciar 1860 V
N3
2 korunák 1913 bz
N 79
1 korunák 1893 bz hr.a
N 75
1 korunák 1893,94 (2x),95,99
N 75 5 ks
1 korunák 1901 bz hr.a
N 75
1 korunák 1901, 03
N 75 2 ks
1 korunák 1902 bz
N 75
1 korunák 1908 jubilejný 60 rokov vlády N 163
1 korunák 1912 bz hr.a
N 76
1 korunák 1914, 15
N 76 2 ks
1 korunák 1915 bz
N 76
1 korunák 1916 bz hr.b
N 76
20 Heller 1893 bz; 1895 bz
N 71 2 ks
20 Heller 1893 bz
N 71
20 Heller 1893,94,95; 1908; 1911
N 71 5 ks
20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB;
10 Filler 1908 KB
KM 498;482;2803;2802
5 ks
20 Heller 1911 bz
N 71
20 Heller 1917 bz
N 72
10 Heller 1893,94,95; 1907; 1910
N 65 5 ks
10 Heller 1895 bz; 1909 bz
N 65 2 ks
10 Heller 1915, 16
N 66;67
2 ks
1 Heller 1895 bz
N 58
pat.
1 Heller 1902 bz
N 58
1 Heller 1914 bz
N 58
1 Heller 1915 bz; 1916 bz
N 66 2 ks
3 Centesimi 1852 M
19 mm
N 91
2/2
3/3
-0/0-1/1
-2-2-2/2
1-2
2/2
-0/01/1
1-1
1/01/1
2-22/2
1-2
10.00
3.00
8.00
7.00
5.00
3.00
3.00
2.00
5.00
3.00
4.00
5.00
3.00
1.00
1.00
4.00
1-2
-0/02/2
1-2
0-2
1-1
1/1
1/00/0
1-1-1/2
1.00
0.50
0.50
4.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
1.00
10.00
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1 Zlatník 1879 KB hr.a
6 Grajciar 1849 C
6 (Hat) Grajciar 1849 NB
4 Grajciar 1868 KB
1 Grajciar 1872 KB
1 korunák 1894 KB hr.b
1 korunák 1912 KB, 15 KB
1 korunák 1914 KB
1 korunák 1915 KB
20 Filler 1893,94; 1907,08,14 KB
20 Filler 1908 KB
20 Filler 1908 KB
20 Filler 1914 KB
10 Filler 1893,94; 1908,09,15,16 KB
10 Filler 1908 KB
-2/1
2/2
2/2
2/2
2/1
2/11-2-0/01/1
-1-21/1
-0/0-1/1-1-2-0/1
8.00
6.00
5.00
5.00
1.00
3.00
2.00
8.00
3.00
3.00
7.00
2.00
2.00
3.00
2.20
-2/2-
3.00
KM 143b;
KM 161 škr., pat. 2 ks
1-1
1.00
KM 35;36 2 ks
SS 27
SS 32 3 ks
SS 32;31;30
3 ks
2 ks
0-1
0/0
1-1
1-1
1/1
2.00
1.00
3.00
1.70
0.70
2/2
-1/11/1-1/1-
8.00
8.00
8.00
8.00
František Jozef I Uhorsko
N 44
N 18
N 87 škr.
falzum?
N9
N 77
N 78 2 ks
N 78
N 78
N 73 5 ks
N 73
N 73
N 73
N 68,69 6 ks
N 68
František II. Rákoci 1703-1711
1139. 1 Poltura 1705 KB
N2
Nemecko
Prusko
1140. 3 Pfennig 1850 A Fridrich Wilhelm IV. 1840-1861
1 Pfennig 1868 A Wilhelm I. 1861-1888;
Výmar.republika
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A
200 Mariek 1923 A
10 Rentenpfennig 1924 A,E,F
10, 5, 2 Rentenpfennig 1924 A
1 Reischpfennig 1925 D, 10 Pfennig 1925 A
1146.
1147.
1148.
1149.
5 RM 1934 A
5 RM 1934 A
5 RM 1934 F
5 RM 1935 A
Nemecko 3.ríša 1933-1945
kostol bez dátumu
Hindenburg
kostol s dátumom
Hindenburg
SS 83
SS 84
SS 82
SS 84
29
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
5 RM 1935 E Hindenburg
5 RM 1935 A kostol bez dátumu
5 RM 1936 A Hindenburg
2 RM 1934 A kostol s dátumom
2 RM 1936 D Hindenburg
2 RM 1938 B Hindenburg
2 RM 1938 A Hindenburg
2 RM 1939 A Hindenburg
1 RM 1934 A ; E
1 RM 1938 A
10 Reichspfennig 1935 A ,J; 1936 A,D
10 Reichspfennig 1938 A,B; 1944 A
SS 84 hr.
SS 83
SS 84
SS 81
SS 90
SS 90
SS 90
SS 90
SS 80
2 ks
SS 80
SS 40 4 ks
SS 88;94 3 ks
1/1
-0/0
-1/12/2
1/1
1/2
-1/11/1
1/1
1/1
1-1
1-1
8.00
7.00
8.00
3.00
7.00
3.00
3.00
4.00
8.00
4.00
3.00
2.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/1
-0/0-0/0-0/01/1
0/0
-0/0-0/00/0
-1-11/1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.00
10.00
8.00
8.00
5.00
1.00
1.00
0-2
-0/0-1-10-1
1.00
2.00
1.00
2.00
1/1
1-1-0/0-0/01/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0-0/00/0
0/0
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0-0/01/1
1/1
1.50
4.00
2.00
2.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
Nemecko-BRD
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
10 Mariek 1971 D hr.a XX.OH Mnichov,ol.symbol.slucka SS 131
10 Mariek 1971 F hr.b XX.OH Mnichov,ol.symbol.slucka SS 131
10 Mariek 1971 D hr.b XX. OH Mnichov,športovci
SS 132
10 Mariek 1971 G hr.b XX. OH Mnichov,športovci
SS 132
10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
10 Mariek 1972 D hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
10 Mariek 1972 F hr.a XX. OH Mnichov, štadión
SS 133
10 Mariek 1972 G hr.b XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
10 Mariek 1972 J hr.a XX. OH Mnichov,štadión
SS 133
10 Mariek 1972 D hr.a XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 D hr.a XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 F hr.a XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 F hr.b XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 G hr.a XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 G hr.b XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 J hr.a XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1972 J hr.b XX. OH Mnichov,olymp.ohen
SS 134
10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I
SS 173
10 Mariek 1990 J hr.b 800 r. nemeck.rádu Matky božej
SS 175
10 Mariek 1991 A hr.b 200 r. Brandenburg.brány
SS 176
5 Mariek 1973 J Mikuláš Koperník
SS 135
2 Marky 1957 F Planck hr.; 50 Pfennig 1949 F
SS 115;102 2 ks
2 Marky 1963 J Max Planck
SS 115
2 Mark 1970 D; 1 Mark 1950 D;10 Pfennig 1973 D; 2 Pfennig 1965 D
SS 124;108;106;104
4 ks
1187. 2 Marky 1990 J hr.a F.J.Strauss
SS 174
1188. 1 Marka 1956 J ; 50 Pfennig 1950 J
SS 108;107 2 ks
1189. 50 Pfennig 1950 F; 1928 D
SS 107;42
2 ks
Nemecko - DDR
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
20 Mark 1971 Ernst Thälman
KM 34
20 Mark 1971 A Ernst Thälmann hr.a, hr.b
SS 33
2 ks
20 Mark 1971 100.výr.nar. H.Manna
SS 32
20 Mark 1971 A hr.b Ernst Thälmann
SS 33
20 Mark 1971 A hr.a Ernst Thälmann
SS 33
20 Mark 1972 Wilhelm Pieck
KM 42
20 Mark 1972 Friedrich v. Schiller
KM 40
20 Mark 1972 A Wilhelm Pieck hr.b
SS 40
20 Mark 1972A hr.a Friedrich v. Schiller
SS 39
20 Mark 1972A hr.b Friedrich v. Schiller
SS 39
20 Mark 1972 A hr.b Wilhelm Pieck
SS 40
20 Mark 1973 A hr.a Otto Grotewohl
SS 45
20 Mark 1973 A hr.b Otto Grotewohl
SS 45
10 Mark 1972 Buchenwald hr.b
KM 38
10 Mark 1972 A hr.b Buchenwald
SS 38
10 Mark 1973 X.svet.festival mládeže a študentov Berlín 1973 SS 44
10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973
SS 44
10 Mark 1974 A 25.výr.DDR
SS 49 hr.
10 Mark 1975 A 20.výr.Varšavskej zmluvy
SS 54
10 Mark 1978 A hr.b ZSSR-NDR let do vesmíru
SS 67 škr.
5 Mark 1969 20.výr.DDR
SS 24
30
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
5 Mark 1971 A Brand.brána
SS 31
5 Mark 1971 A Brand.brána hr.a
SS 31
5 Mark 1971 A hr.a,b Brand.brána
SS 31 hr.,škr. 2 ks
5 Mark 1972 A hr.a Meissen
SS 37 dr.hr.
2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956 A, 62 A, 63 A
SS 13;14 4 ks
1 Marka 1977
KM 35.2
1 Marka 1978
KM 35.2
50 Pfennig 1958
KM 12.1
50 Pfennig 1971
KM 12.2
20 Pfennig 1969
KM 11
10 Pfennig 1963,65,67,68,70,71,82 A; 5 Pfennig 1968,72 A;
1 Pfennig 1952,53,63,68,75 A
SS 10;9;8;5
14 ks
1222. 10 Pfennig 1968,71,78,79
KM 10 4 ks
1223. 5 Pfennig 1968 ,72,75,78,80
KM 9.1;9.2 5 ks
1224. 1 Pfennig 1968,75,77,78,79,81
KM 8.1;8.2 6 ks
1/1
2/1
-0-1-0/01-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
0.50
0.50
0.40
0-2
1-1
1-1
1-1
2.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
6.50
2.60
-1/1-
1.00
1-11/1
1/1
1/1
0-1
0-1
2.00
2.40
1.50
6.00
2.60
1.50
0-1
1-1
1-2
1/1
0-1
1.50
1.00
0.50
1.00
1.50
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
10.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Európa
Arménsko
1225. 10, 5, 3, 1 Dram 1994; 50, 20, 10 Luma 1994
1226. 5 Dram 1994; 20, 10 Luma 1994
7 ks
3 ks
Rakúsko
1227. 100 korunák 1924; 10 Groschen 1925
SS 36,42 škr. 2 ks
1228. 100 korunák 1924; 10 Groschen 1925,29; 1 Schilling 1934;
1 Groschen 1925
SS 36;42;55;39
1229. 2 Schilling 1928
Ag Schubert
SS 47 hr.
1230. 1 Schilling 1934
SS 55
1231. 1/2 Schilling 1926 Ag
SS 43
1232. 10 Groschen 1925, 28 (R), 29
SS 42 3 ks
1233. 5 Groschen 1931, 32, 34
SS 41 3 ks
1234. 5 Groschen 1931,32; 2 Groschen 1925,27,28,29; 1 Groschen 1927,29
SS 41;40;39 8 ks
1235. 5 Groschen 1931,32,34
SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
1236. 2 Groschen 1925, 29
SS 40 2 ks
1237. 2 Groschen 1925
SS 40
1238. 1 Groschen 1927, 35, 36
SS 39 3 ks
R
Rakúsko 1947-2001
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
50 Schilling 1974
50 Schilling 1974
50 Schilling 1978
25 Schilling 1956
25 Schilling 1957
25 Schilling 1958
25 Schilling 1959
25 Schilling 1960
25 Schilling 1961
25 Schilling 1962
25 Schilling 1963
25 Schilling 1964
25 Schilling 1965
25 Schilling 1966
25 Schilling 1968
25 Schilling 1969
25 Schilling 1970
25 Schilling 1971
25 Schilling 1971
25 Schilling 1972
25 Schilling 1973
20 Schilling 1980
20 Schilling 1982
20 Schilling 1983
20 Schilling 1984
20 Schilling 1985
20 Schilling 1986
Wiener Inernat.Gartenschau hr.b
50 Jahre Öster.Rundfunk hr.b
Franz Schubert hr.a
W.A.Mozart hr.a
Mariazell hr.a
C.A.v.Welsbach hr.a
v. E.Johann hr.b
Volby v Korutánsku hr.b
Burgenland hr.a
Anton Bruckner hr.a
Princ Eugen v. Savoy hr.b
Franz Grillparzer hr.a
Technische Hochschule Wien hr.b
Ferdinand Raimund hr.a
J.L. v. Hildebrandt hr.b
Peter Rosegger hr.b
Franz Lehár hr.a
Wiener Börse hr.b
Wiener Börse hr.b
Carl Michael Ziehrer hr.a
Max Reinhardt hr.b
Joseph Haydn
Burg Hochosterwitz Kärtner
Schloss Grafenegg
Dieceza Linz
Dynastie Barenberg
KM 2919;SS 113
KM 2922;SS 116
KM 2937;SS 135
KM 2881;SS 74
KM 2883;SS 75
KM 2884;SS 80
KM 2887;SS 82
KM 2890;SS 83
KM 2891;SS 84
KM 2892;SS 85
KM 2893;SS 86
KM 2895;SS 89
KM 2897;SS 91
KM 2899;SS 93
KM 2903;SS 97
KM 2905;SS 100
KM 2907;SS 101
KM 2910;SS 104
KM 2910;SS 104
KM 2912;SS 107
KM 2915;SS 110
KM 2946.1; SS 145.1
KM 2955.1; SS 152.1
KM 2960.1;SS 155.1
KM 2965.1;SS 160.1
KM 2970.1;SS 165.1
KM 2975.1;SS 170.1
31
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
20 Schilling 1986 Dynastie Barenberg
20 Schilling 1987 Salzburg
20 Schilling 1991 Tyrolsko
20 Schilling 1995 Krems
20 Schilling 1996 Anton Bruckner
10 Schilling 1958,71,73
10 Schilling 1971 Ag
5 Schilling 1962
Ag
2 Schilling 1946, 47
1 Schilling 1946, 47, 52, 57
1 Schilling 1947
1 Schilling 1952
1 Schilling 1959; 60,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1 Schilling 1970,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1 Schilling 1979; 80-89; 90-98
1 Schilling 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9
1 Schilling 1990,1,2,3,4,5,6,7,8
50 Groschen 1946,47,52,55
50 Groschen 1959; 60-68; 71-79
50 Groschen 1980-89; 90-97
50 Groschen 1981,4,6,8,9; 90,1,2,3,5,6
KM 2975.1;SS 170.1
KM 2980.1;SS 175.1
KM 2988.1;SS 182.1
KM 3022;SS 222
KM 3033;SS 229
SS 79
3 ks
SS 79
SS 78
KM 2872 2 ks
KM 2871 4 ks
SS 70
SS 70
KM 2886 11 ks
KM 2886 10 ks
KM 2886 20 ks
KM 2886 10 ks
KM 2886
9 ks
KM 2870
4 ks
KM 2885 19 ks
KM 2885 18 ks
KM 2885 11 ks
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
1/1
1/1
-0-1
-0-1
1/1
1/1
-0-1
-0-1-0-1
-0-1-0-1-0-1
1-2
0-1
-0-1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
3.00
2.60
6.00
3.00
5.50
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
4.00
6.00
5.00
2.00
0-1-
5.00
-0-1-
0.70
1-2
1-0
-1-2
1.00
0.40
1.00
proof
proof
proof
0-1
0-1
0-1
4.00
4.00
3.00
1.00
0.80
1.00
0-1
1.50
0/0
0-0
0/0
0.70
1.00
0.50
0-1-
9.00
0-1
4.00
1-1-2.
1/1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.00
0.70
0.80
0.70
2.00
1.00
2.00
1.50
2.00
0.60
0.80
1.00
Rakúsko 20021287. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2008
8 ks
Belgicko
1288. 5 Frank 1949 N,50 F; 1 Frank 1951 N,58 N,59 F
KM 135.1;134.1;143.1;142.1 CuNi
5 ks
1289. 2 Frank 1930 N; 1 Frank 1939; 50 Cent. 1928 F; 10 Cent. 1928 F;
5 Cent. 1922 F, 27 F
KM 92;120;87;85.1;66
6 ks
1290. 1 Frank 1967, 73, 75 (2x)
KM 142.1 4 ks
1291. 2 Centimes 1863; 5 Centimes 1905 KM 4.2;54 2 ks hr.,pat.
Bulharsko 1946-1990
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
5 Leva 1982 2.medzinár.bienále detskej tvorby Sofia´82 KM 142
5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu
KM 126
20 Stotiniek 1974,88,89; 1906
KM 88;26
4 ks
20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74
KM 88;87;62 4 ks
10 Stotiniek 1962,74,81; 1906
KM 62;88;25 4 ks
10 Stotiniek 1962,74; 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90
KM 62;87;84;85 8 ks
Cyprus
1299. 20 Cents 1989
1300. 10; 2 Cents 1983; 1 Cent 1987
1301. 5 Cents 1994
KM 62.1
KM 56.1;54.1;53.2
KM 55.3
3 ks
Cyprus 20081302. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Dánsko
1303. 20 Kroner 1990; 10 Kroner 1989; 5 Kroner 1990; 2, 1 Krone 1992
Margrethe II.
KM 871;867.1;869.1;874.1;873.1
5 ks
1304. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Öre 1989,94; 25 Öre 1971,90;
10 Öre 1975; 5 Öre 1977
8 ks
1305. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS
KM 851.1
1306. 1 Krone 1963,69,72 Frederik IX/CS
KM 851.1;851.2 3 ks
1307. 1 Krone 1965,67 Frederik IX
KM 851.1 2 ks
1308. 1 Krone 1973,75,78 Margrethe II/SB
KM 862.1 3 ks
1309. 1 Krone 1976,80,84,94,95 Margrethe II KM 862.1-3;873.1 5 ks
1310. 1 Krone 1979,80 Margrethe II/BB
KM 862.2
2 ks
1311. 1 Krone 1983,84 Margrethe II/RB
KM 862.3
2 ks
1312. 1 Krone 1987,88,89 Margrethe II/RB
KM 862.3 3 ks
1313. 50 Öre 1989,90,94 Margrethe II.
KM 866.1;866.2 3 ks
1314. 25 Öre 1966 ,67,71,72 Frederik IX.
KM 855.1;855.2 4 ks
1315. 25 Öre 1966, 71, 72 Frederik IX.
KM 76.1;76.2
3 ks
32
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
25 Öre 1968 CS; 72 SS; 76 SB; 81 BB; 87 RB
25 Öre 1978,79,86 Margrethe II.
25 Öre 1990,91 Margrethe II.
10 Öre 1953,4,5,7;63,4,5,6,9;70,2 Frederik IX.
10 Öre 1962,70,72 Frederik IX/CS
10 Öre 1970 Frederik IX.
10 Öre 1973,78 Margrethe II/SB
10 Öre 1973 Margrethe II CuNi
10 Öre 1977,78 Margrethe II
10 Öre 1980,81 Margrethe II/BB
5 Öre 1941 Christian X/NS
5 Öre 1967,68 Frederik IX.
5 Öre 1973,74 Margrethe II/SB
5 Öre 1973,6,9;80,1,3,8 Margrethe II
5 Öre 1979,81 Margrethe II/BB
KM 855.1,2;861.1 5 ks
KM 861.1-3 3 ks
KM 868.1
2 ks
KM 841.1-2;849.1-2 11 ks
KM 849.1 3 ks
KM 849,1
KM 860.1 2 ks
KM 79.1
KM 860.1
2 ks
KM 860.2
2 ks
KM 834
KM 848.1
2 ks
KM 859.1
2 ks
KM 859.1-3 7 ks
KM 859,2
2 ks
0-1
0-1
0-1
0-2
0-1
-0/00-1
0/0
0-0
0-1
1/1
0-1
0-0
0-1
0-0
1.50
0.80
0.60
1.00
1.20
0.40
1.00
0.30
0.50
1.00
1.00
0.70
1.00
1.20
1.00
1-1
6.50
1-1
0.40
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.80
0.60
1.20
1.00
1.00
0.60
0-10-1-
9.00
9.00
0-1
1.00
-1-3
5.00
1-2
1-10/1
0/1
1-11-11-11-1-0-1-0-11-1
1/1
1-1-0-1-0-2
1-1-0-2
-0-2
0-1
1.50
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
1.50
1.00
1.10
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.80
0-1
0-10-1
0-1-
2.00
1.50
1.00
1.40
Estónsko
1331. 5 Senti 1991;10 Senti 1991,92; 20 Senti 1992; 50 Senti 1992;
5 Krooni 1993
KM 21;22;23;24
6 ks
Fínsko 1918-1962
1332. 50 Pennia 1921; 5 Pennia 1963
KM 21;45
2 ks
Fínsko 1963-2002
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1 Markka 1970; 20 Pennia 1970
1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
10 Pennia 1963,72 S; 20 pennia 1976 K
5 Pennia 1963,72,74,78
1 Penni 1963,69,72
KM 49a;47
2 ks
KM 46;65;76 3 ks
KM 46;46a
6 ks
KM 46;47
3 ks
KM 45;45a
4 ks
KM 44;44a
3 ks
škr.
Fínsko 20021339. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2007 8 ks
1340. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Francúzsko do 1959
1341. 1 Frank 1942,43
KM V 95.1 2 ks škr.
1342. 10 Centimes 1855 A,70 A; 5 Centimes 1855 A; 1856 MA
KM Y 17.1;4.1;16.1;17.6 4 ks
Francúzsko 1959-2002
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
10 Frank 1976, 78
KM 940
2 ks
10 Frank 1980,88,90,91 bimetal
KM V 127.1 4 ks
10 Frank 1989 bimetal
KM V 127.1 škr.
10 Frank 1990 bimetal
KM V 127.1 škr.
5 Frank 1971,72
KM 110a
2 ks
5 Frank 1971, 72
KM 926a.1
2 ks
2 Frank 1980,81,82
KM 109.1
3 ks
1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91
KM 108
8 ks
1 Frank 1960,9;1972,3,6,7;1991
KM 925.1
7 ks
1 Frank 1960,69,76,77,91
KM 925.1
5 ks
1 Frank 1960; 1/2 Frank 1969,71; 20 Centimes 1968 KM 925.1;931.1 4 ks
1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ.
KM 129
1/2 Frank 1965,8;71,2,6,7,8;83,4,5,6;97
KM 107.1 12 ks
1/2 Frank 1965,6,8,9;70,3,4,5,6;84,5,6;91
KM 107.1 13 ks
1/2 Frank 1965,9; 70,3,6; 86; 91
KM 107.1 7 ks
20 Centimes 1962,9;76,7,8,9;81,2
KM 105
8 ks
20 Centimes 1962,3,4,7,8; 70,4,6,7; 81,4,6,7,8
KM 105
14 ks
20 Centimes 1963,4,7,8; 76; 87,8
KM 105
7 ks
20 Centimes 1967,9;73,8;84,5,8;90
KM 105
8 ks
10 Centimes 1963;78;85,6;90,1,3;1917,20; 5 Centimes 1985,7;91
KM 73a;61;104 12 ks
1363. 10 Centimes 1963,8;76,9;84,5,6,7,8,9;90,1,5,7,8
KM 104
15 ks
1364. 5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65
KM 103;102 3 ks
1365. 5 Centimes 1966,8;74,6,7,9;80,3,4,6,7;92,3,6
KM 104
14 ks
33
Francúzsko 20021366. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 1999 8 ks
0-1-
8.50
1-10-1
0/0
0/0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
2.00
2.00
1.00
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
1.50
0.70
1-10-10-10-10-0
0-0
5.00
3.20
2.20
2.80
1.00
0.80
0-1-
8.50
1/1
0.50
1-1
1/1
1.50
0.50
0-1
0-1
-0-10-1
0-1
0-1
1.70
1.00
0.50
3.00
0.80
1.40
KM 5 3 ks
KM 5a 3 ks
0-0
0-0
6.00
7.50
KM 516
KM 510 2 ks
0/0
1-2-
10.00
1.00
KM 609
KM 630 4 ks
KM 538
KM 595;636
6 ks
KM 595
KM 595
2 ks
KM 576;594;595 4 ks
KM 576
KM 594 2 ks
KM 548;556;556a 9 ks
11 ks
KM 591 pat.
9 ks
0/0
0-1
0/0
0-1
1/1
1-1
0-1
0/0
0-1
0-2
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
10.00
2.40
7.00
2.40
1.50
0.50
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
0.70
1.00
Grécko 1973-2001
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
100 Drachmes 1990, 92
100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92
100 Drachmes 1992
50 Drachmes 1988 Homér
20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos
20 Drachmes 1992, 94
10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles
5 Drachmes 1982,90; 1 Drachma 1988; 50 Lepta 1973
2 Drachmes 1976,82
KM 159 2 ks
KM 159;154 3 ks
KM 159
KM 147
KM 154 2 ks
KM 154 2 ks
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
KM 118;131 5 ks škr.
KM 131;150;106 4 ks
KM 117;130 2 ks škr.
Holandsko
1377. 1 Gulden 1956,64,69,71; 25 Cent 1968; 5 Cent 1967;
1 Cent 1966,69;
KM 184,184a,183,181,180 8 ks
1378. 25 Cents 1950,7;60,2,4,5,8,9;70,1,2,3,6,7,8,9;80 KM 183 17 ks
1379. 10 Cents 1948;50,1,7,8,9;63,4,5,6,7,8;70,1-9;80 KM 182;177 23 ks
1380. 10 Cents 1948;50,1,5,6,7,8,9;60,1-9;70,1-9;80
KM 182;177 29 ks
1381. 1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana
KM 175;180 2 ks
1382. 1 Cent 1954,55 Juliana
KM 180
2 ks
Holandsko 20021383. Komplet obehových euromíncí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
Írsko 1970-2001
1384. 1 Penny 1980
KM 20
Juhoslávia
1385. 2 Dinara 1925; 1 Dinar 1925
1386. 10 Para 1920 Zn
KM 6;5
KM 2
2 ks
Juhoslávia 1953-1991
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
50 Dinarov 1955,85,88
KM 35;113
3 ks
20 Dinarov 1955,87
KM 34;112 2 ks st.kor.,n.škr.
20 Dinarov 1955; 10 Dinare 1963; 2 Dináre 1976 KM 34;29;57 3 ks
1 Dinar 1965;74,5,7,9;80,1,2,3,4;90
KM 47;59;86;142 11 ks n.hr.
20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965
KM 45;44;43 3 ks
20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43
4 ks
Macedónia
1393. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO mosadz
1394. 1 , 2 , 5 Denárov 1995 FAO CuNiZn
Madarsko 1926-46
1395. 5 Pengö 1938 SZT. ISTVÁN
1396. 1 Pengö 1926 , 27
Madarsko 1946-1989
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
200 Forint 1976 Gyula Derkovits
20 Forint 1982,83,84,89 Dozsa
10 Forint 1948 Szechenyi István
10 Forint 19716,7;84,5,9
10 Forint 1971
10 Forint 1971, 72
5 Forint 1967,71,79; 10 Forint 1972
5 Forint 1967 Kossuth
5 Forint 1979,80 Kossuth
2 Forint 1950,1,2,7;61,2,4,5,6
2 Forint 1950,7;70,1,5,7,8;80,1,3,9
2 Forint 1970,1,2,4,5,6,7,8,9
1 Forint 1946;50;67,8;77;80,1,3,8 9 ks
1 Forint 1946,9;50;67,8,9;70,4,5,6,7;80,1,3,7,8,9
1 Forint 1950;67,8,9;70,5,6,7,9;80,3
50 Filler 1967,8,9;73,4,5,6
50 Filler 1967,8,9;76,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,8
KM 545-575
KM 574 7 ks
KM 574 15 ks
17 ks
11 ks
34
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
20 Filler 1946,7;57,9;64,7,8,9;71-9;80-9;90
20 Filler 1953;61,7,8,9;70,1,2,3,4,7,8;80
KM 550-573
20 Filler 1967,8,9;71,2,4,5,7,8,9;80,1,2,4,5,6,7,8,9
20 Filler 1968,9;71,2,7,8;80,1,2,3,4,5,6,7,9
10 Filler 1946,7;59;62,4,5,8,9;70,2-9;80-9
10 Filler 1946;64,5,8,9;70,2-9;80-7,9
10 Filler 1965,9;70,3,4,6,7,9
KM 547-572
10 Filler 1968,9;70,2,3,4,5,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,9
28 ks
13 ks
19 ks
15 ks
27 ks
23 ks
8 ks
18 ks
0-10-2
0-00-1
0-10-10-2
0-1
1.30
0.70
1.00
1.50
1.20
1.00
0.50
1.50
0/0
6.00
1/1
0-1
0.50
3.00
0-1-
9.00
Kop 1419 dierka
Kop 741 uško
2/2
2/2
3.00
7.00
KP X.2;IX.4
-1-2
6.00
1-2
-1-2
8.00
3.00
proof
1/1
1/1
0/0
1/1
2-2
2/2
10.00
0.50
0.50
0.80
0.50
1.00
0.50
0/0
2.00
0-0
6.50
0-0
6.50
2 ks
1-1
1/1
1-2-
1.00
0.70
1.00
8 ks
0-1
1.50
6 ks
5 ks
7 ks
6 ks
3 ks
0-1
0-1
-1/2
0-1
0-1
1-1-
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00
2 ks
3 ks
1-11-1
2.00
0.80
1453. 3 Kopejek 1894; 2 Kopejky 1903,04,06,12; 1 Kopejka 1911,13,14;
1/2 Kopejka 1913
KM Y 11.2;10.2;9.2;48.1 9 ks
1-2-
3.00
Madarsko 19891422. 200 Forint 1992
Ag
MNB M 13-1
Malta
1423. 1 Cent 1975 KM 8
1424. 10, 20 Cents 1992; 25 Cents 2001; 5, 2 Cents 1998; 1 Cent 2001 6 ks
Malta 20081425. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
Polsko
1426. Trojak Ryski 1597 Žigmund III. Waza Ryga
1427. Trojak 1599 Žigmund III. Waza Bydgoszcz
Polsko 1919-1939
1428. 10 Zl 1933; 5 Zl 1933 hlava ženy
1429. 10 Zl 1935; 5 Zl 1935; 2 Zl 1934 Pilsudski
KP X.9; IX.6; VIII.3
3 ks
1430. 5 Zl 1933; 2 Zl 1933 hlava ženy
2 ks
KP IX.4;VIII.2
2 ks
Polsko 1945-1994
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
20000 Zl 1991 225 rokov minc. Varšava bimetal
50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman
20 Zl 1975 Marceli Nowotko
20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980
10 Zl 1975 Adam Mickiewicz
10 Zl 1975 Adam Mickiewicz, Boleslav Prus
10 Zl 1976 Boleslaw Prus
Fi K 071
Fi OB 085
Fi OB 071
Fi OB 078
Fi OB 066
Fi OB 066;067 2 ks
Fi OB 067
Polsko od 1995
1438. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény
Fi OB 210
1439. 2 Zl 2008 Sokol stahovavý ; 2009 Jašterica zelená; 2009 Záchranná
služba v Tatrách
FiOB 284;303;311
3 ks
1440. 2 Zl 2009 180.výr.CBP; 90 rokov NIK; 95 rokov I.Kompanie
Kadrovej
FiOB 302;301;307
3 ks
Rumunsko
1441. 100 Lei 1943 (2x),44; 20 Lei 1944 pat.; 50 Bani 1955 pat.;
15 Bani 1966; 5 Bani 1954 (2x), 66; KM 64;62;86;93;83.2;92
1442. 20 Lei 1942
KM 62
1443. 2 Lei 1924 B; 1 Leu 1924 P
KM 46,47
1444. 1 Leu 1924;63,6; 3 Lei 1963,6; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97
1445. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,2;82; 1 Leu 1924p,38
KM 88;94;45;46p;56
1446. 50 Bani 1921; 1 Leu 1924p,63,66; 2 Lei 1924 KM 45-7;90;95
1447. 10 Bani 1867 Heaton, Cu
KM 4
1448. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75
1449. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75
KM 31;83;89;92;92a
1450. 5 Bani 1906, 56, 66
KM 31;83.2;92
9 ks
Rumunsko od 1947
1451. 1 Leu 1963; 2 Lei 1924 p
1452. 15 Bani 1960, 66, 75
KM 90;47
KM 87;93;93a
Rusko
35
ZSSR 1923-1991
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1 Rubel 1965 20.výr.vítazstva obe var.
KM 135.1 hr.,škr. 2 ks
1 Rubel 1965,75 20.a 30.výr.vítazstva
KM 135.1;142.1 2 ks hr.
1 Rubel (1970) b.d. V.I.Lenin
KM 141 hr.,škr. 2 ks
1 Rubel 1970 Lenin; 81 Gagarin
KM 141;188.1 2 ks
1 Rubel 1977 Symbol OH; 78 Kremel ; 79 Univerzita; 79 Kozmos
XXII.OH Moskva 1980
KM 144;153.1;164;165 4 ks
1 Rubel 1979 XXII OH Moskva 1980
KM 144
1 Rubel 1990 130.výr.nar.A.P.Cechova
KM Y 240 orig.etue
50 Kopejok 1924 PL Ag variant 3b podla Šcelokova KM Y 89.1
50 Kopejok 1924 TR Ag variant 3a podla Šcelokova KM Y 89.1
50 Kopejok 1925 ( 1 Poltinik)
KM Y 89.2
50 Kopejok 1925 PL Ag variant 4b podla Šcelokova KM Y 89.2
20 Kopejok 1931; 10 Kopejok 1932,33; 5 Kopejok 1939,61
KM 97;95;108;129 4 ks
20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61,74; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74; 2 Kop. 71,74; 1 Kop 37,72,73,74
16 ks
15 Kopejok 1961,81; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
10 Kopejok 1956;61;78;81,2,4,5
KM 116;130 7 ks
10 Kopejok 1956;61;71,3,7,8;80,1,2,4,5,7
12 ks
10 Kopejok 1961,78,82,84
KM 130 4 ks
10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130 5 ks
10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968
6ks
5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a 6 ks
3 Kopejky 1939;40;53,4,6,7;61;70,2,9;81,3,4,5
KM 107;128a 14 ks
3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a 6 ks
3 Kopejky 1940;56,7;61;70,2,9;81,4
KM 107;114;128a 9 ks
3 Kopejky 1956;61,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4,8;90
KM 113;127a 14 ks
2 Kopejky 1961,69,71 (3x)
KM 127a 5 ks
2 Kopejky 1961,8,9;70,1,2,3,9;80,3,4;90
KM 127a 12 ks
1 Kopejka 1963,9;71,2,4-9;84,5,6,8,9
15 ks
1 Kopejka 1963,9;72,7,8;85,6,8
KM 126a 8 ks
1 Kopejka 1963,9;71-9;80,3,4,5,6,8,9
18 ks
1 Kopejka 1969,69,72,78,85,85,86,88
KM 126a 8 ks
1-1
1-11-1
1-1-
2.00
1.00
2.00
1.00
1-10/0
proof
1/2
1/2
-1/11/2
2.00
2.40
8.00
8.00
8.00
2.00
8.00
-1-2-
0.80
0-2
1-1
1-1
1-2
1-2
1-1
1.20
0.30
0.60
1.70
0.20
0.40
1-11-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-2
1-2
1.00
0.60
2.00
0.50
1.20
1.40
0.40
1.00
1.30
0.70
1.60
0.60
0-1-
1.00
0-1-
6.00
0/0
0/0
1.50
1.00
0-1
0/0
0-00-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-00-00-0
2.00
1.00
4.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.40
1.40
1.00
1-1
0-1
0-1
0-1
1.00
1.00
0.80
0.70
0-1-
6.00
RFR 1991 1484. 100 Rublov 1993; 50 Rublov 1993; 20 Rublov 1992; 1 Rubel 1992 4 ks
Slovinsko 20071485. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2007 8 ks
Španielsko 1949-2001
1486. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
1487. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
1488. 50 Pesetas 1990 EXPO´92;1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946
3 ks
1489. 25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
1490. 25 Pesetas 1990(2x),1,2,4,5,6
KM 173;170
7 ks škr.
1491. 10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 727 2 ks
1492. 5 Pesetas 1975//76,78,79,80,82,84
KM 807;823 6 ks škr.
1493. 5 Pesetas 1975//77,79; 84 Juan Carlos I
KM 807 3 ks škr.
1494. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982
KM 817;818 2 ks
1495. 5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale 1982
KM 817 3 ks
1496. 5 Pesetas 1992,3,4,5,6
KM 833;919;931;946;960 5 ks
1497. 5 Pesetas 1989;91,2,4,5
KM 833;931;946 5 ks
1498. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122
1499. 1 Peseta 1953//62;1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo ;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I
KM 775;796;806 8 ks
1500. 1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80
KM 125;127 7 ks
1501. 1 Peseta 1984,44; 50 Centimos 1980
KM 821;767;815 3 ks škr.
1502. 1 Peseta 1991,92,95,96 Juan Carlos I
KM 832 4 ks škr.
Španielsko 20021503. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2003
8 ks
36
Švajciarsko
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
5 Frank 1954
SS 36
dr.úd.,škr.
5 Frank 1967
SS 36
dr.úd.,škr.
5 Frank 1970
SS 36a1 dr.úd.,škr.
5 Frank 1974
SS 36a1 dr.úd.,škr.
5 Frank 1976
SS 36a1 dr-úd-,škr.
5 Frank 1980
SS 36a1 dr.úd.,škr.
5 Frank 1982
SS 36a2 dr.úd.,škr.
5 Frank 1984
SS 36a2 dr.úd.,škr.
5 Frank 1986
SS 36a3 dr.úd.,škr.
5 Frank 1994
SS 36a4 dr.úd.,škr.
5 Frank 1995
SS 36a4 dr.úd.,škr.
5 Frank 1997
SS 36a4 dr.úd.,škr.
5 Frank 1998
SS 36a4 vlas.škr.
5 Frank 1999
SS 36a4 vlas.škr.
5 Frank 2000
SS 36a4 dr.úd.,škr.
5 Frank 2001
SS 36a4 vlas.škr.
5 Frank 2010
SS 36a4 vlas.škr.
2 Frank 1968 (RM)
SS 29a1 dr.úd.,škr.
2 Frank 1968 B SS 29a1
2 Frank 1969 B SS 29a1 dr.úd.,škr.
2 Frank 1972
SS 29a1 dr.úd.,škr.,hr.
2 Frank 1973
SS 29a1
2 Frank 1974
SS 29a1 dr.úd.,škr.
2 Frank 1975
SS 29a1 dr.úd.,škr.
2 Frank 1976
SS 29a1 dr.úd.
2 Frank 1978
SS 29a1 dr.úd.
2 Frank 1979
SS 29a1 dr.úd.
2 Frank 1980
SS 29a1 dr.úd.
2 Frank 1981
SS 29a1 dr.úd.
2 Frank 1982
SS 29a2 dr.úd.
2 Frank 1986
SS 59 dr.úd.
2 Frank 1987
SS 59 dr.úd.
2 Frank 1989
SS 59 dr.úd.
2 Frank 1990
SS 59 vlas.škr.
2 Frank 1991
SS 59 vlas.škr.
2 Frank 1992
SS 59 vlas.škr.
2 Frank 1994
SS 59
2 Frank 1995
SS 59 vlas.škr.
2 Frank 1997
SS 59 dr.úd.
2 Frank 1998
SS 59 vlas.škr.
2 Frank 2006
SS 59
2 Frank 2008
SS 59
2 Frank 2009
SS 59 vlas.škr.
1 Frank 1968 B; 1/2 Frank 1968; 5 Rapp 1981
1 Frank 1968 B,68 (RM),69,70,71,74 CuNi
1 Frank 1975,77,78,80,81 CuNi
1 Frank 1984,85,86,87,88,89 CuNi
1 Frank 1992,93,94,95,96 CuNi
1 Frank 2001,03,06,08,09,10 CuNi
1/2 Frank 1968 B, 69 B, 69 (RM) CuNi
1/2 Frank 1970,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1/2 Frank 1980,81,82 CuNi
1/2 Frank 1983,4,5,6,7,8,9 CuNi
1/2 Frank 1990,2,3,4,6,8,9 CuNi
1/2 Frank 2001,07,08,09,10 CuNi
20 Rapp 1884,85,91 Ni
20 Rapp 1906,08,12,19,21 Ni
20 Rapp 1939;43,4,7;50,1,3,5,8,9 CuNi
20 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
20 Rapp 1970,1,4,5,6,7,8,9 CuNi
20 Rapp 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
20 Rapp 1990,1,2,3,4,5,7,8 CuNi
20 Rapp 2000,1,2,3,4,6,7,8,9,10 CuNi
10 Rapp 1880,1,2,5;1894;1909 CuNi
SS 28a;27a;24c 3 ks
SS 28a 6 ks
SS 28a 5 ks
SS 58 6 ks
SS 58 5 ks
SS 58 6 ks
SS 27a1. 3 ks
SS 27a1. 9 ks
SS 27a1.; 27a2. 3 ks
SS 57 7 ks
SS 57 7 ks
SS 57 5ks
SS 26 3 ks dr.úd.
SS 26 5 ks dr.úd.
SS 26a 10 ks dr.úd.,hr.
SS 26a 9 ks
SS 26a 8 ks
SS 26a 10 ks dr.úd.
SS 26a 8 ks vlas.škr.
SS 26a 10 ks vlas.škr.
SS 25 6 ks
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-0/00/0-0/00/0
-0/0-1/10/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/00/00/0
-0/01/1
-0/00/0
0/0
-0/00-1
1-2
1-2
0-1
0-1
0-1
-0-1-0/1-0-1-0-1-0-1-0-01-21-10-10-10-10-10-00-01-2-
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.40
1.80
1.80
6.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.40
6.00
37
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
10 Rapp 1920,2,5,6,9;30 CuNi
10 Rapp 1932,34,36,39 Ni
10 Rapp 1942,3,4,6,7,9 CuNi
10 Rapp 1951,2,3,5,7,8,9 CuNi
10 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
10 Rapp 1970,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
10 Rapp 1980,1,2,3,4,8,9 CuNi
10 Rapp 1990,1,2,3,4,6,7,8 CuNi
10 Rapp 2002,3,4,8,9,10 CuNi
5 Rapp 1906,09,13,20,27 CuNi
5 Rapp 1938,39 Ni
5 Rapp 1944,6,7,8; 51,2,8,9 CuNi
5 Rapp 1962,4,6,7,9; 70,1,4,5,9 CuNi
5 Rapp 1981,2,3,4,5,6,8,9 AlBz
5 Rapp 1990,1,2,3,4,5,6,7 AlBz
5 Rapp 2001,2,3,5,8 AlBz
2 Rapp 1948,51,58,63,66 Bz
1 Rapp 1885
1 Rapp 1898,1913,1913,1936 Bz
1 Rapp 1948,51,55,57,58,59,63,82 Bz
Položka zbierky : 5 Frank 1968
SS 36a.1
Položka zbierky : 5 Frank 1974
SS 47
Položka zbierky : 5 Frank 1999
SS 36a.4
Položka zbierky : 5 Frank 2010
SS 36a.4
Položka zbierky : 5 Frank 2011
SS 36a.4
Položka zbierky : 2 Frank 1968
SS 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1969
SS 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1974
SS 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1979
SS 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1981
SS 29a1
Položka zbierky : 2 Frank 1985
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 1986
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 1988
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 1993
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 2000
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 2006
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 2007
SS 59
Položka zbierky : 2 Frank 2009
SS 59
Položka zbierky : 1 Frank 1944
SS 28
Položka zbierky : 1 Frank 1968
SS 28a
Položka zbierky : 1 Frank 1969
SS 28a
Položka zb ierky : 1 Frank 1971
SS 28a
Položka zbierky : 1 Frank 1975
SS 28a
Položka zbierky : 1 Frank 1978
SS 28a
Položka zbierky : 1 Frank 1981
SS 28a
Položka zbierky : 1 Frank 1987
SS 58
Položka zbierky : 1 Frank 1989
SS 58 hr.
Položka zbierky : 1 Frank 1995
SS 58
Položka zbierky : 1 Frank 2010
SS 58
Položka zbierky : 1/2 Frank 1921 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1944 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1958 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1959 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1963 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1964 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1965 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1968 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1969 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1970 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1971 SS 27
Položka zbierky : 1/2 Frank 1973 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1974 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1975 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1976 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1978 SS 27a
Položka zbierky : 1/2 Frank 1979 SS 27a
SS 25 6 ks
SS 25b 4 ks
SS 25 6 ks
SS 25 7 ks
SS 25 9 ks
SS 25 9 ks
SS 25 7 ks
SS 25 8 ks
SS 25 6 ks
SS 24 5 ks
SS 24b 2 ks
SS 24 8 ks
SS 24 10 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 5 ks
SS 42
5 ks
SS 26
SS 15 4 ks
SS 41 8 ks
1-2
-0-1-0-1-0/1-0-1-0-10-0-0-1
0-0
1-2
-0-1
0-10-1
-0-1
0-1
0-0-0-1-2/1-0-1-0-11/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2.40
3.00
3.00
4.00
2.00
1.60
1.40
1.40
1.00
4.00
0.80
3.00
3.00
1.00
1.00
0.80
2.80
0.70
6.00
4.00
5.00
8.00
4.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
1.60
1.60
1.60
2.00
2.00
2.00
1.60
1.80
1.60
1.80
5.00
4.00
3.00
1.00
1.00
0.90
0.90
1.00
1.00
1.00
0.80
5.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
38
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
Položka zbierky : 1/2 Frank 1980
Položka zbierky : 1/2 Frank 1981
Položka zbierky : 1/2 Frank 1982
Položka zbierky : 1/2 Frank 1983
Položka zbierky : 1/2 Frank 1990
Položka zbierky : 1/2 Frank 1998
Položka zbierky : 1/2 Frank 1999
Položka zbierky : 1/2 Frank 2008
Položka zbierky : 1/2 Frank 2009
Položka zbierky : 20 Rappen 1850
Položka zbierky : 20 Rappen 1884
Položka zbierky : 20 Rappen 1885
Položka zbierky : 20 Rappen 1891
Položka zbierky : 20 Rappen 1902
Položka zbierky : 20 Rappen 1909
Položka zbierky : 20 Rappen 1913
Položka zbierky : 20 Rappen 1926
Položka zbierky : 20 Rappen 1932
Položka zbierky : 20 Rappen 1943
Položka zbierky : 20 Rappen 1944
Položka zbierky : 20 Rappen 1951
Položka zbierky : 20 Rappen 1953
Položka zbierky : 20 Rappen 1955
Položka zbierky : 20 Rappen 1958
Položka zbierky : 20 Rappen 1960
Položka zbierky : 20 Rappen 1961
Položka zbierky : 20 Rappen 1962
Položka zbierky : 20 Rappen 1963
Položka zbierky : 20 Rappen 1966
Položka zbierky : 20 Rappen 1967
Položka zbierky : 20 Rappen 1968
Položka zbierky : 20 Rappen 1969
Položka zbierky : 20 Rappen 1970
Položka zbierky : 20 Rappen 1971
Položka zbierky : 20 Rappen 1974
Položka zbierky : 20 Rappen 1975
Položka zbierky : 20 Rappen 1976
Položka zbierky : 20 Rappen 1977
Položka zbierky : 20 Rappen 1978
Položka zbierky : 20 Rappen 1980
Položka zbierky : 20 Rappen 1981
Položka zbierky : 20 Rappen 1982
Položka zbierky : 20 Rappen 1983
Položka zbierky : 20 Rappen 1984
Položka zbierky : 20 Rappen 1985
Položka zbierky : 20 Rappen 1986
Položka zbierky : 20 Rappen 1988
Položka zbierky : 20 Rappen 1989
Položka zbierky : 20 Rappen 1991
Položka zbierky : 20 Rappen 1993
Položka zbierky : 20 Rappen 2004
Položka zbierky : 20 Rappen 2007
Položka zbierky : 20 Rappen 2008
Položka zbierky : 20 Rappen 2009
Položka zbierky : 20 Rappen 2012
Položka zbierky : 10 Rappen 1881
Položka zbierky : 10 Rappen 1882
Položka zbierky : 10 Rappen 1884
Položka zbierky : 10 Rappen 1895
Položka zbierky : 10 Rappen 1907
Položka zbierky : 10 Rappen 1908
Položka zbierky : 10 Rappen 1909
Položka zbierky : 10 Rappen 1912
Položka zbierky : 10 Rappen 1914
Položka zbierky : 10 Rappen 1921
Položka zbierky : 10 Rappen 1934
SS 27a
SS 27a
SS 27a.2
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 57
SS 19
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 26a
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25b
R
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
2/22/12/1
1/1
2/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/12/12/1
2/1
2/2
2/1
2/2
1/1
2/1
2/1
1/1
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
0.50
0.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.90
0.90
0.90
0.90
0.50
0.80
0.80
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
39
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
Položka zbierky : 10 Rappen 1939
Položka zbierky : 10 Rappen 1944
Položka zbierky : 10 Rappen 1955
Položka zbierky : 10 Rappen 1957
Položka zbierky : 10 Rappen 1958
Položka zbierky : 10 Rappen 1959
Položka zbierky : 10 Rappen 1962
Položka zbierky : 10 Rappen 1964
Položka zbierky : 10 Rappen 1965
Položka zbierky : 10 Rappen 1968
Položka zbierky : 10 Rappen 1969
Položka zbierky : 10 Rappen 1970
Položka zbierky : 10 Rappen 1972
Položka zbierky : 10 Rappen 1973
Položka zbierky : 10 Rappen 1974
Položka zbierky : 10 Rappen 1975
Položka zbierky : 10 Rappen 1976
Položka zbierky : 10 Rappen 1977
Položka zbierky : 10 Rappen 1978
Položka zbierky : 10 Rappen 1979
Položka zbierky : 10 Rappen 1980
Položka zbierky : 10 Rappen 1981
Položka zbierky : 10 Rappen 1982
Položka zbierky : 10 Rappen 1983
Položka zbierky : 10 Rappen 1984
Položka zbierky : 10 Rappen 1988
Položka zbierky : 10 Rappen 1989
Položka zbierky : 10 Rappen 1990
Položka zbierky : 10 Rappen 1992
Položka zbierky : 10 Rappen 1993
Položka zbierky : 10 Rappen 1997
Položka zbierky : 10 Rappen 2002
Položka zbierky : 10 Rappen 2008
Položka zbierky : 10 Rappen 2009
Položka zbierky : 10 Rappen 2010
Položka zbierky : 10 Rappen 2011
Položka zbierky : 5 Rappen 1850
Položka zbierky : 5 Rappen 1882
Položka zbierky : 5 Rappen 1893
Položka zbierky : 5 Rappen 1898
Položka zbierky : 5 Rappen 1900
Položka zbierky : 5 Rappen 1901
Položka zbierky : 5 Rappen 1903
Položka zbierky : 5 Rappen 1906
Položka zbierky : 5 Rappen 1907
Položka zbierky : 5 Rappen 1908
Položka zbierky : 5 Rappen 1909
Položka zbierky : 5 Rappen 1910
Položka zbierky : 5 Rappen 1915
Položka zbierky : 5 Rappen 1919
Položka zbierky : 5 Rappen 1920
Položka zbierky : 5 Rappen 1921
Položka zbierky : 5 Rappen 1927
Položka zbierky : 5 Rappen 1931
Položka zbierky : 5 Rappen 1938
Položka zbierky : 5 Rappen 1939
Položka zbierky : 5 Rappen 1942
Položka zbierky : 5 Rappen 1943
Položka zbierky : 5 Rappen 1944
Položka zbierky : 5 Rappen 1946
Položka zbierky : 5 Rappen 1947
Položka zbierky : 5 Rappen 1948
Položka zbierky : 5 Rappen 1951
Položka zbierky : 5 Rappen 1953
Položka zbierky : 5 Rappen 1954
Položka zbierky : 5 Rappen 1955
SS 25b
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 25
SS 17
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24b
SS 24b
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
R
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/3
-2/2
2/1-1/1
-2/1-2/2
2/12/1-2/1-1/1
1/1
1/2
2/11/1
2/1
2/1
-1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/1
0/0
-1/1
-1/1
1/1
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.90
0.90
0.90
0.80
0.70
0.80
0.80
0.40
0.70
8.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
8.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
2.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.00
4.00
1.00
2.00
0.80
0.80
0.80
40
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
Položka zbierky : 5 Rappen 1957
Položka zbierky : 5 Rappen 1958
Položka zbierky : 5 Rappen 1959
Položka zbierky : 5 Rappen 1962
Položka zbierky : 5 Rappen 1963
Položka zbierky : 5 Rappen 1964
Položka zbierky : 5 Rappen 1966
Položka zbierky : 5 Rappen 1968
Položka zbierky : 5 Rappen 1969
Položka zbierky : 5 Rappen 1970
Položka zbierky : 5 Rappen 1971
Položka zbierky : 5 Rappen 1974
Položka zbierky : 5 Rappen 1975
Položka zbierky : 5 Rappen 1977
Položka zbierky : 5 Rappen 1979
Položka zbierky : 5 Rappen 1981
Položka zbierky : 5 Rappen 1982
Položka zbierky : 5 Rappen 1983
Položka zbierky : 5 Rappen 1984
Položka zbierky : 5 Rappen 1985
Položka zbierky : 5 Rappen 1986
Položka zbierky : 5 Rappen 1987
Položka zbierky : 5 Rappen 1988
Položka zbierky : 5 Rappen 1989
Položka zbierky : 5 Rappen 1991
Položka zbierky : 5 Rappen 1992
Položka zbierky : 5 Rappen 1994
Položka zbierky : 5 Rappen 1995
Položka zbierky : 5 Rappen 1996
Položka zbierky : 5 Rappen 1997
Položka zbierky : 5 Rappen 2002
Položka zbierky : 5 Rappen 2008
Položka zbierky : 5 Rappen 2009
Položka zbierky : 2 Rappen 1850
Položka zbierky : 2 Rappen 1851
Položka zbierky : 2 Rappen 1866
Položka zbierky : 2 Rappen 1875
Položka zbierky : 2 Rappen 1879
Položka zbierky : 2 Rappen 1883
Položka zbierky : 2 Rappen 1893
Položka zbierky : 2 Rappen 1944
Položka zbierky : 2 Rappen 1954
Položka zbierky : 2 Rappen 1955
Položka zbierky : 2 Rappen 1958
Položka zbierky : 2 Rappen 1963
Položka zbierky : 1 Rappen 1907
Položka zbierky : 1 Rappen 1911
Položka zbierky : 1 Rappen 1912
Položka zbierky : 1 Rappen 1914
Položka zbierky : 1 Rappen 1936
Položka zbierky : 1 Rappen 1941
Položka zbierky : 1 Rappen 1949
Položka zbierky : 1 Rappen 1951
Položka zbierky : 1 Rappen 1956
Položka zbierky : 1 Rappen 1957
Položka zbierky : 1 Rappen 1958
Položka zbierky : 1 Rappen 1968
Položka zbierky : 1 Rappen 1971
Položka zbierky : 1 Rappen 1982
Položka zbierky : 1 Rappen 1984
1826.
1827.
1828.
1829.
1 korunák 1973,89; 50 Öre 1984
1 korunák 1977,79,81,82,88,90
50 Öre 1973 Gustaf VI. Adolf
10 Öre 1985,87,88,89,90
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 24c
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16
SS 16a
SS 42
SS 42
SS 42
SS 42
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 15
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
SS 41
R
R
R
R
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-1/1
-1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/11/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0.80
0.80
1.00
0.70
0.60
0.50
0.50
1.00
1.00
0.70
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.30
0.30
0.30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
2.00
3.20
9.00
8.00
10.00
4.00
3.00
1.00
3.00
2.00
1.00
0.80
6.00
3.00
6.00
1.00
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0-0
0-0
1/1
0-0
1.00
2.00
0.70
1.50
Švédsko
KM 586a;604a;603 3 ks
KM 604;604a 6 ks
KM 837
KM 601
5 ks
41
1830. 5 Öre 1965; 1 Koruna 1969
KM 822;586a
2 ks
1/1
1.00
-1/1-1/1-
5.00
5.00
-0/1-
1.00
1-3
3.00
0-0
0-1
0-1
1-1
1-1
1/1
1-1
-1/10-1
1-1
1.00
2.60
1.50
1.40
1.50
0.50
2.00
1.00
3.00
1.00
0/0
0-1
1-1
0-1
0/0
0/0
0-0
0-0
0/0
0/0
0-1
0/0
0-0
0-0
1-1
2.40
3.00
4.60
2.60
1.50
1.50
0.70
2.00
0.50
1.40
2.00
0.70
1.00
0.80
0.50
0-1
2.20
1/1
1/1
1/1
0-11/1
0/0
0-1
1/1
1-1
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0-1
2.00
2.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.80
1.00
1.00
3.40
Taliansko pred 1900
1831. 1 Lire 1863 M
KM 5a.1
1832. 10 Centesimi 1866 CM; 67 H
KM 11.3;11.5
2 ks
Taliansko do 1900
1833. 10 Centesimi 1867 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
1834. 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M; 10 Centesimi 1866 OM,
1893 B/I
KM 2;3;11;27 4 ks
Taliansko 1900-1946
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
20 Lira 1910; 1 Lira 1924
50 Centesimi 1920,25
20 Centesimi 1908,10
20 Centesimi 1909,14,19
20 Centesimi 1918,19,21
20 Centesimi 1919 minc.Rím
10 Centesimi 1921,22(2x),26,27
10 Centesimi 1924
5 Centesimi 1919,20,21,22,23,25
5 Centesimi 1919,24
2 ks
KM 61.1;6 1.2
2 ks
KM 44 2 ks
KM 44;58 3 ks
KM 44;51
3 ks
KM 58
KM 60 5 ks
KM 60
hr.
KM 59
6 ks
KM 59
2 ks
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1000 Lire 1997 bimetal
KM 194
500 Lire 1993,95,98
KM 111;160;193
3 ks
200 Lire 1979; 91,2,3,4,6
KM 105;151;155;164;184
200 Lire 1992,94; 100 Lire 1981
KM 151;164;108 3 ks
200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
200 Lire 1994 180.výr.karabinierov KM 164
100 Lire 1956,77
KM 96 2 ks
100 Lire 1957 ,77,79 minc.Rím
KM 96 3 ks
100 Lire 1957
KM 96
100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
100 Lire 1979,81 F.A.O
KM 106;108 2 ks
100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
50 Lire 1955,71,76
KM 95 3 ks
50 Lire 1956,77,78
KM 95 3 ks
10 Lire 1952,53,55,73
KM 93
4 ks
10 Lire 1953; 5 Lire 1954,27; 2 Lire 1924 min.Rím
KM 92;67.1;63;93 4 ks
Taliansko 1946-2001
6 ks
Turecko 1940-2005
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
100.000 Lira 1999
100.000 Lira 2000
100.000 Lira 2002
50.000 Lira 1998,2001 CuNi
50.000 Lira 2001
25.000 Lira 1996
10.000 Lira 1994,95,96
10.000 Lira 1995
10.000 Lira 1996 obe var. hrany
10.000 Lira 1999
5000 Lira 1992,94,96
5000 Lira 1992
5000 Lira 1995
5000 Lira 1996
2500 Lira 1992
1000 Lira 1990,91,93,95
1000 Lira 1990
1000 Lira 1991
1000 Lira 1993
1000 Lira 1995
500 Lira 1989
500 Lira 1990
500 Lira 1991
100 Lira 1986,88,89,90,91,92
KM 1078
KM 1078
KM 1106
KM 1056;1105 2 ks
KM 1105
KM 1041
KM 1027.1 3 ks
KM 1027.1
KM 1027.1 2 ks
KM 1027.2
KM 1025;1029.1 3 ks
KM 1025
KM 1029.1
KM 1029.1
KM 1015
KM 997;1028 4 ks
KM 997
KM 997
KM 997
KM 1027.1
KM 989
KM 989
KM 989
KM 967;988
6 ks
42
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1916.
1917.
1918.
100 Lira 1986
KM 967
100 Lira 1988
KM 967
100 Lira 1989
KM 988
100 Lira 1990
KM 988
100 Lira 1991
KM 988
100 Lira 1992
KM 988
50 Lira 1985, 89
KM 966;987
2 ks
50 Lira 1986, 89
KM 966;987
2 ks
50 Lira 1986
KM 966
50 Lira 1987
KM 966
50 Lira 1989, 91
KM 989
2 ks
50 Lira 1989
KM 966
25 Lira 1985,87
KM 975
2 ks
25 Lira 1985, 88 Al
KM 975
2 ks
25 Lira 1987
KM 975
10 Lira 1984
KM 964
10 Lira 1984, 86, 87 Al
KM 964
3 ks
10 Lira 1986
KM 964
5 Lira 1975, 76
KM 905
2 ks
5 Lira 1975; 100.000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001;
250 Bin Lira 2002
KM 905;1078;1106;1137
4 ks
5 Lira 1975
KM 905
5 Lira 1976
KM 905
5 Lira 1981
KM 944
5 Lira 1983
KM 949.2
2 1/2 Lira 1977,78 ; 1 Lira 1979,81
KM 893.2;943;889a
4 ks
2 1/2 Lira 1978
KM 893
1 Lira 1957
CuNi
KM 889
1 Lira 1975, 76, 77, 79
CuNi
KM 889a.2
4 ks
50 Kurus 1971
KM 899
50 Kurus 1971, 73, 75, 77, 79 CuNi KM 899
5 ks
50 Kurus 1975,7,9; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968,9;70;
5 Kurus 1969
KM 890.1;891.1;892.3; 899 8 ks škr.,hr
50 Kurus 1976
KM 890
50 Kurus 1977
KM 890
25 Kurus 1967, 68,70, 74 CuNi
KM 892.3
4 ks
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1 Lira 2009, 10, 11, 12
1 Lira 2011
50 Kurus 2009, 10, 11
25 Kurus 2009, 10
10 Kurus 2007, 09
5 Kurus 2009, 10, 11
1 Kurus 2007, 09, 11
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-10-1
1/1
1/1
0-1
1/1
0-1
0-11/1
1/1
0-1
1/1
0-1
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.90
0.70
1.00
0.80
0.80
1.00
0.90
1.10
0.70
0.80
0.70
1.00
0.70
1.40
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
1/1
2/2
1-11/1
1-1-
3.00
1.00
1.00
0.80
0.80
1.40
0.80
0.80
1.20
0.80
1.30
0-1
1/1
1/1
1-1-
1.40
0.80
0.90
1.00
1-10/0
1-11-11-11-10-1
2.00
1.00
1.50
1.00
1.00
0.70
0.70
0/0
0.50
-0/0-1/11-2
1/1
1/1
2/2
1-1
2/2
1-2-
3.00
1.00
2.60
0.70
1.00
2.00
1.00
0.50
2.00
0-2
0-2
0-11/1
0-1
1-2
2.00
1.20
1.00
1.00
2.00
1.00
Turecko od 2005
bimetal 4 ks
bimetal
bimetal 3 ks
CuNi
2 ks
CuNi
2 ks
CuNi
3 ks
CuNi, AlBz 3 ks
Ukrajina
1926. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009
KM 2.1b;1.1b
2 ks
Velká Británia do 1968
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1 Crown 1965 W.Churchill
KM 910 dr.hr.
2 Shilling 1948 Juraj VI.
KM 865
2 Shilling 1956, 59, 60, 61, 66, 67
KM 906 6 ks
1 Shilling 1956 Alžbeta II Škótsky znak KM 905
1 Shilling 1961 Alžbeta II
KM 904
6 Pence 1918 Juraj V.
KM 815
3 Pence 1942, 44 Juraj VI.
KM 849 2 ks
1 Penny 1896 KM 790
1 Penny 1914, 16, 19, 27, 36 Juraj V. KM 810;826;838 5 ks
1 Penny 1919,27 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1966,67 Alžbeta II;
KM 810;826;845;897
5 ks
1 Penny 1919, 45, 67
KM 810;845;897
3 ks
1 Penny 1938, 45 Juraj VI.
KM 845 2 ks
1 Penny 1938 Juraj VI.
KM 845
1 Penny 1961,64,66,67 Alžbeta II.
KM 897 4 ks
1/2 Penny 1929, 31, 55
KM 837;896
3 ks
43
Velká Británia od 1968
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1 Pound 1983 orig.etue 1.dne
KM 933
50 Pence 1969
KM 913
25 Pence 1980 80.nar.matky Alžbety II. orig.etue KM 921
20 Pence 1982, 93
KM 931;939 2 ks
5 New Pence 1968;1 Shilling 1954,55 (Škótsky znak); KM 911;905 3 ks
5 Pence 1990, 91, 92
KM 937b
3 ks
5 Pence 1992; 2 Pence 1993; 1 Penny 1980; 1/2 Penny 1971;
KM 914;915;936;937
4 ks
1949. 2 New Penny 1971,93
KM 916;936a 2 ks
1950. 1 New Penny 1976, 78, 80, 81, 88, 89, 93;
KM 915;935;935a 7 ks
n.škr.
0/0
0/0
0/0
0-1
1-10-1
3.00
1.20
3.00
1.40
0.80
1.00
0-1
0-1
1.20
0.70
0-1
1.00
1/1
1/1
2.40
3.00
1/1
0/0
1.00
1.00
0-1
3.60
0-1
2.80
0-1
1/1
1-1
3.60
0.80
0.80
KM 47-43 5 ks
0-1
3.80
SCWC 27
KM 14;18
2 ks
1/1
1-2
1.00
2.00
škr.,hr.
1/1
1.20
1/1
1/1
0-1
0-1
3.00
2.00
0.90
0.80
0-1
0-1
5.00
1.70
0-1
6.50
1-2
1.00
0/0
1.50
0-1
0-1
2.80
1.80
Afrika
Alžírsko
1951. 10 Dinar 1981
1952. 5 Dinar 1974 20.výr.revolúcie
KM 110
KM 108
Egypt
1953. 1 Pound 2007 (1428)
KM 940a
1954. 1 Pound 2008 (1429)
KM 940a
1955. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza);
KM 734;733;731
3 ks
1956. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1984 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza);
KM 734;556;731
3 ks
1957. 20 Piastrov 1984, 92 (mešita); 10 Piastrov 1972 (orol), 1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza);
KM 731;430;733;556;557 5 ks
1958. 10 Piastrov 1984
KM 556
1959. 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza); KM 731;732 2 ks
Etiópia
1960. 50, 25, 10, 5, 1 Cent 2004, 1977
Kena
1961. 10 Schillings 1997 bimetal
1962. 1 Schilling 1975; 10 Cents 1984
Libya
1963. 100 Dirhamos 1399 (1979)
KM 23
Mauritius
1964.
1965.
1966.
1967.
20 Rupees 2007
bimetal
10 Rupees 2000
CuNi
1, 1/2 Rupee 2009 CuNi
1 Rupee; 10 Cents 2010 CuNi
KM 66
KM 61
KM 55;54
KM 55;53
2 ks
2 ks
Seychelly
1968. 5, 1 Ruppes; 10, 5 Cents 2007 CuNi;Bz KM 51.2;50.2;48a;47a 4 ks
1969. 25 Cents 2010; 1 Cent 1982
KM 49a;46.1 2 ks
Uganda
1970. 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 Schilling 2008, 2007, 1987
KM 7;69;67;66;30;29;28;27
8 ks
Amerika
Amerika-konvolut
1971. Argentina: 10 Centavos 1908,1915,1983 KM 35;89; Kostarika:
5 Colones 1983 KM 214.1; Mexiko: 50 Centavos 1997 KM 549; 5 ks
Argentína
1972. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
KM 58
Bahamy
1973. 25, 15, 5 Cents 2005
1974. 10 Cents 2007; 1 Cent 2009
KM 63.2;62;60
KM 61;59a
3 ks
2 ks
44
Brazília
1975.
1976.
1977.
1978.
1 Cruzeiro 1979; 10 Centavos 1970
10 , 20 centavos 1970
10 Centavos 1970,94; 25 Centavos 1994
5 Centavos 1969 , 1994
KM 590;578.2
KM 578.2;579.2
KM 578.2;633;634
KM 577.2;635
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1 Dollar 2010 ZOH 2010 symbol olympiády KM 727
25 Cents 2005 Veteráni vojny
KM 535
25 Cents 2008 ZOH 2010 krasokorculovanie, boby 2 ks
25 Cents 2009 ZOH 2010 hokej muži i ženy
2 ks
25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
5 Cents 1917 Juraj V. 1910-1936
KM 22
1 Cent 1882, 1917,62,66,67; 10 Cent 1966 KM 7;32;49;65;61 6 ks
R
0-1
0-0
0-1
0-0
0.70
0.70
1.40
1.20
1/1
1/1
1/1
1/1
1-1
1-1
1/0
1-2-
1.90
1.00
2.00
2.00
4.00
4.00
2.50
1.00
1/1
-1-1-
0.50
0.70
-0/01/1
1/1
1.00
1.00
0.50
0-1-0/1
0-2
1/1
0-1-0-1-0-1
1.20
2.00
1.30
1.00
1.50
1.70
0.70
1-3
1-1
1.50
1.50
KM 90;98;101;104 4 ks
KM 88;97 2 ks
0-1
0-1
3.80
1.40
KM 283
KM 296
0/0
1/1
1.80
0.50
0/1
1-11/1
-1-10-1
0/1
1/1
-0/00-1
0-1
1-22/2
1/1
1-21/1
1-2
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.50
1.00
0.70
0.70
1.00
0.50
1.00
Kanada
Dominikánska republika
1987. 1 Peso 1992
1988. 1 Peso 1991, 92
KM 80.1 škr.
KM 80.1 2 ks
Kuba do 1962
1989. 10 Centavos 1949
1990. 5 Centavos 1946
1991. 1 Centavo 1961
KM 12
KM 11.3
KM 9.2
Kuba od 1962
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961
KM 31;11b
20 Centavos 1962, 68, 69
KM 31;35
20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961, 68 KM 31;11b;34
20 Centavos 1962
KM 31
20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961,71
KM 31;116;34
5 Centavos 1966, 68, 71, 60
KM 34;11
5 Centavos 1968, 71
KM 34
2 ks
3 ks
3 ks st.kor.
3 ks
4 ks
2 ks
Mexiko
1999. 5 Pesos 1967 V.Guerero; 1 Peso 1980 J.M.Pavon KM 472; 460 2 ks
2000. 5 Pesos 1980 Quetzalcoatl; 1 Peso 1980 Pavon
KM 485;460 2 ks
Nicaragua
2001. 5, 1 Cordoba; 25, 10 Centavos 2007
2002. 50 Centavos 1997; 5 Centavos 2002
Peru
2003. 100 Solea 1980
2004. 1 Inti 1986
USA
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
1 Dollar 1972 D
KM 203
1 Dollar 1974 Eisenhower; 1/2 Dollar 1965 Kennedy 2 ks
1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA
KM 206 škv.
1 Dollar 1976 Eisenhower; 1/2 Dollar 1976 D Kennedy; 200.výr.USA; 2 ks
1 Dollar 1979 P ; 1/2 Dollar 1971 D
KM 207;202b
2 ks
1 Dollar 2000 P
KM 318
1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
1/2 Dollar 1969 D Kennedy memorial
orig.etue
1/2 Dollar 1971 , 1971 D
KM 202b 2 ks
1/2 Dollar 1976 D
KM 205
1/4 Dollar 1965,66,68,76 D Washington 4 ks
1/4 Dollar 2000 D New Hampshire
KM 309
1/4 Dollar 2008 D Hawaii
1 Dime 1946, 61 D, 63 D, 70 Roosevelt
4 ks
1 Dime 1967
KM 195a
1 Cent 1884,1900,1909 Indián;1916,18,21 Lincoln;5 Cent 1964 D Jefferson; 7 ks
45
Ázia
Azerbajdžan
2021. 50, 20, 5 Qapik 1993; 10 Qapik 1992
KM 1a;2a;3a;4a;
4 ks
0-0
5.00
1/1
1/1
0.20
0.40
0-0
4.60
1/1
-1/2
0-0
1.00
0.70
0.50
KM 128
0/0
0.50
KM 103
0/0
0.20
KM 55
KM 73
0/0
0/0
1.00
1.00
KM 5
KM 4
KM 3a;2;1
0/0
0/0
0-1
0.70
0.50
2.50
-1/1-0/0-
1.00
0.40
0-0
0.90
KM 53;52a;51;50 5 ks
0-1
4.00
KM 1
1/1
0.50
KM 98
KM 98
KM 98
-0/0-0/0-0/0-
0.80
0.80
0.80
KM 553
0/0
1.00
SCWC 219
KM 84;100;110;111 4 ks
KM 84
SCWC 100
SCWC 159.1
SCWC 183
SCWC 183
SCWC 183
SCWC 203
1/1
0-21/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.00
1.50
1.20
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
KM 5
0/0
0-0
0/0
0.70
4.40
0.50
Ceylon
2022. 2 Rupees 1993 KM 147
2023. 5 Cents 1971 KM 129
Cínska ludová republika
2024. 5 Fen 1983,88; 2 Fen 1988; 1 Jiao 1991,93,95,98 (Al);
5 Jiao 1992 (brass) 8 ks
Hong-Kong
2025. 10 Dollars 1995 bimetal
KM 70
2026. 1 Dollar 1980 Elizabeth II
KM 43
2027. 20 Cents 1997
KM 67 2 ks
škvr.,hr.
Irak
2028. 50 Fils 1981
Južná Korea
2029. 10 Won 2012
Jordánsko
2030. 10 Piasters AH 1416 (1996)
2031. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
Kazachstan
2032. 50 Tyin 1993
2033. 20 Tyin 1993
2034. 10, 5, 2 Tyin 1993
3 ks
Libanon
2035. 50 Piastrov 1969
2036. 50 Piastrov 1969
KM 28.1
KM 28.1
Malajzia
2037. 5, 1 Sen 1996
KM 50;49
2 ks
Pridnesterská moldavská republika
2038. 50, 25, 10, 5 Kopejok 2005; 1 Kopejka 2000
Singapur
2039. 1 Cent 1971
Sýria
2040. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
2041. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
2042. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
Taiwan
2043. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
Thajsko
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
5 Baht 1998
1 Baht 1962, 74,77; 5 Baht 1977
1 Baht 1962
1 Baht 1974
1 Baht 1982
1 Baht 1995
1 Baht 1997
1 Baht 1998
50 Satang 1998
Turkmenistan
2053. 50 Tennesi 1993
2054. 50, 20, 10, 5, 2 Tenge 1993
2055. 20 Tennesi 1993
5 ks
KM 4
46
2056. 10 Tennesi 1993
2057. 5 Tennesi 1993
2058. 1 Tennesi 1993
KM 3
KM 2
KM 1
0/0
0/0
0/0
0.50
0.40
0.40
0-0
3.60
1-1
9.00
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.50
2.60
1.60
0.90
1.20
1.40
3.80
2.60
2.80
2.80
2.60
2.80
1.80
1.80
1.80
1.40
1.20
1.50
3.60
3.60
3.60
3.80
3.60
3.60
3.60
3.60
1.50
1.50
0.90
0.90
3.60
1/1
0/0
-1/11/1
-0/1
-0/1
-0/1-
3.00
5.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0/0
4.00
Uzbekistan
2059. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Tijin 1994
6 ks
Austrália
Austrália do 1965
2060. 1 Penny 1955 - 1964 Elizabeth II
KM 56
10 ks
Austrália od 1966
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
1 Dollar 1984
1 Dollar 1988
1 Dollar 1997
1 Dollar 1999
1 Dollar 2001
50 Cents 1981
50 Cents 1981
50 Cents 1982
50 Cents 1988
50 Cents 1994
50 Cents 1995
50 Cents 1998
50 Cents 2000
50 Cents 2000
50 Cents 2001
50 Cents 2001
50 Cents 2001
50 Cents 2001
50 Cents 2001
50 Cents 2002
50 Cents 2003
50 Cents 2005
50 Cents 2010
20 Cents 1995
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2001
20 Cents 2003
20 Cents 2005
20 Cents 2010
20 Cents 2011
20 Cents 2011
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
2 Dollars 1990
1 Dollar 1982
20 Cents 1975
10 Cents 1980
5 Cents 1978
5 Cents 1980
5 Cents 1987
Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
200 rokov Austrálie
KM 100
100.výr.nar.priekopníka letectva Smitha KM 327
Rok seniorov
KM 405
100 rokov federácie
KM 534.2
Svadba Charlesa a Diany
KM 72
Svadba Charlesa a Diany
KM 72
XII. hry Commonwealthu
KM 74
200 rokov od objavenia Austrálie
KM 99
Medzinárodny rok OSN
KM 257
50 rokov od skoncenia 2.svet.vojny
KM 294
200 rokov od plavby okolo Tasmánie
KM 364
Milénium
KM 488.1
Návšteva královnej v Austrálii r.2000
KM 437
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 551
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 533
100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 565
100 rokov Victórie v Austrálii
KM 557
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 563
1Rok vnútrozemia - mlyny
KM 602
Na pamiatku dobrovolníkov
KM 689
60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 746
Skvelý den Austrálie
50 rokov OSN
KM 295
Sir Donald Bradman - legenda kriketu
KM 589
100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 550
100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 532
100 rokov Severného Teritória v Austrálii KM 558
100 rokov Queenslandu v Austrálii
KM 554
100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 562
100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 564
100 rokov Victórie v Austrálii
KM 556
100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
KM 560
Na pamiatku dobrovolníkov
KM 688
60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 745
100 rokov od založenia Danového úradu
Medzinárodný den žien
Svadba Williama a Kate
Nový Zéland
Alžbeta II. / volavka
Alžbeta II. / takahe
Alžbeta II. / kiwi
Alžbeta II. / motýl
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
Alžbeta II. / tuatara
KM 79
KM 51
KM 36
KM 41
KM 34
KM 34
KM 60
Medaily
CNS
2106. Av.: portrér sprava, hore opis: Akademik Josef Dobiáš, vlavo:Pelhrimov, vpravo :
1888-1972; Rv.: Ceská numismatická spolecnost; sign. JP 79, 55 mm, tombak
47
2107. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobe; Rv.:nápis: Sté výrocí/
znovuotevrení/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/Ceská
Ceská numismatická spolecnost; sign.Vitanovský, 40 mm, bz postriebr.
2108. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobe; Rv.:nápis:Sté výrocí/
znovuotevrení/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/Ceská
numismatická spolecnost; sign.Vitanovský, 40 mm, tombak postriebrený
0/0
4.00
0/0
4.00
1/1
5.00
1/1
10.00
0/0
10.00
0/0
5.00
1/1
5.00
0/0
7.00
1/1
7.00
0/0
8.00
1/1
7.00
1/1
7.00
0/0
5.00
0/0
5.00
2121. Av.:5 erbov-Nitra,N.Zámky,Levice,Komárno,Topolcany; v strede:SNS Nitra; Rv.:nitranský zámok,opis:Sl.numiz.spolocnost Nitra 1972-1982; sign.Fodor, 60 mm, Bz pat.
1/1
5.00
CNS pobocka Hradec Králové
2109. Av.:Portrét , opis: František Antonín hrabe Špork; Rv.:Kuks, sochy: Matyáš,
B.Braun; opis: Ceská numismatická spolecnost pobocka v Hradci Králové
1956-1981; sign.Knobloch; 42 mm, tombak postriebr.
CNS pobocka Olomouc
2110. Av.:Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci, na
podstavci:CNS pobocka Olomouc 1976; Rv.:Nápis 7riadk.:Sochu/Herkulovy/
kašny/vytvoril/Michal Mandík/ze Znojma/r.1687
nesign.,71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
CNS pobocka Opava
2111. Av.:portrét zlava, opis: Národní umelec Vladislav Vancura; Rv.:ops: Narozen
26.VI.1891 v Háji ve Slezku * popraven nacisty 1.VI.1942 v Praze, Ceská numis matická spolecnost v Opave, v strede:Kdo za vlast svuj život dá,na veky žije v srdci
národa; sign. Uchytilová, Hampl, 60 mm, tombak patin.
CNS pobocka Ostrava
2112. Av.:portrét, vlavo:Rudolf Kubín 1909-73;Rv:noty-Já jsem horník,tažná veža, dole
Konzervator v Ostrave 1953-1983, vydala CNS pob.Ostrava; sign., 69 mm, tombak
CNS pobocka Plzen
2113. Av.:portrét, opis: Premysl Otakar II. ceský král 1253-1278;Rv.: bojovník na koni,
opis: CNS pobocka v Plzni; sign.Harcuba 1978, 40 mm, Bz postriebr. pat.
CNS pobocka Príbram
2114. Av.: portrét, opis:Antonínu Dvorákovi 1841-1981, CNS pob.Príbram;Rv.: vl:1901
opera Rusalka, vpr.hore dom Vysoká, potok,stromy; sign. AP, 37 mm, tombak
SNS pobocka Bratislava
2115. 1980 Slovenská numizmatická spolocnost, pobocka Bratislava;Korvinova veža,
Dóm sv.Martina Av.; Medaila M.Terézie, Medailérsky klub 2.12.1980;
sign. Koštál, 70 mm, tombak pat.
2116. Av.: 3 veže,opis:Slovenská numizmatická spolocnost pobocka Bratislava;Rv.:
hore opis: 1919*1934*1954*2004, 4riadk.nápis: Milníky/organizovanej/
numizmatiky/v Bratislave (Pamätná medaila k 70.výr. vzniku krúžku bratisl.
numizmatikov), sign.AB, 40 mm, tombak,
SNS pobocka Košice
2117. Av.:erby, opis:Slovenská numizmatická spolocnost Košice,Michalovce,Rožnava,
Prešov; vl.: Pobocka Košice 1967-1982; Rv.: bežci, dole: PAX ORBI, opis: Mier
všetkým, ktorí v mieru žit chcú; sign.MJ (Jízdný M.), 70 mm, tombak
2118. Av.:erby, opis:Slovenská numizmatická spolocnost Košice,Michalovce,Rožnava,
Prešov; vl.: Pobocka Košice 1967-1982; Rv.: bežci, dole: PAX ORBI, opis: Mier
všetkým, ktorí v mieru žit chcú; sign.MJ (Jízdný M.), 70 mm, tombak
SNS pobocka Kremnica
2119. Av.:portrét, dole 1856-1981, Ludovít Štúr; Rv.:Devín, vlavo:SNS pobocka
Kremnica, MS Martin, vpravo 3riadk.nápis:Moje hrady stáli v casech Rastislava:
on byl vašich otcu, on mých hradeb sláva; sign. Peter A., 50 mm, bz postriebr.
2120. Av.:portrét sprava, vlavo opis: MUDr.Ján Petrikovich, vpravo:1846-1914; Rv.:
v strede Sborník, vlavo:MS Martin, vpravo:SNS pobocka Kremnica, dole:
Muzeológ,zoológ, archeológ, botanik, numizmatik;sign.,50 mm, Bz postriebr.
SNS pobocka Nitra
SNS pobocka Prešov
2122. Av.:traja muži, opis:150.výrocie sedliackeho povstania na východnom Slovensku
1831-1981; Rv.: erby, opis. Slovenská numizmatická spolocnost;
sign.Bódi L. , 70 mm, tombak
1/1
6.50
48
SNS pobocka Svit
2123. Av.:kostol, opis: Pri príležitosti výstavby kostola vo Svite r.p. 1990-91, dole:
Vydala SNS pobocka Svit-Tatry; Rv.:sv. Jozef,opis: Sv.Jozef ochranca rodín
a robotníkov oroduj za nás; sig. Húdzik, 60 mm , tombak postr.
1/1-
5.00
1/1
6.00
0/0
10.00
0/0
9.00
0/0
10.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
1.00
1/1
7.00
1/1
7.00
1/1
4.40
1
2.40
1/1
3.00
1/1
5.00
-1/1-
4.00
1/1
0
0
1
1
4.00
2.00
2.00
1.50
2.00
1/1
3.00
1/1
4.00
SNS Ústredný výbor
2124. Av.: opis:Slovenská numizmatická spolocnost 1970-1980, v strede mince spojené
erbom Bratislavy ; Rv.:razic mincí; sign.Cvengr.80;60 mm, postriebr. tombak
2125. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode: Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;Rv.:hore 5riadk.
nápis:4.mája 1919/zahynul/v Ivanke cs.mini/ ster generál/M.R.Štefánik; vlavo
SNS, mohyla; vpravo:orlica,lev, dvojkríž; sign. Kožuch, 70 mm, tombak patin.
2126. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/ Slovákov/
v Bratislave sept.1990; Rv.:sediaca žena s ohnom a knihou, vl. znak SNS,
dole: Kto za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., pat.
2127. Av.:sediaca žena sype mince,dvojkríž,lúce.po obvode: 20. Výrocie založenia
Slovenskej numizmatickej spolocnosti; Rv.:minciar, znak SNS, po obvode:Svedectvo
doby,práce a krásy zachovávaš numizmatika; sign. Kožuch, 90 mm, tombak patin.
Aubrechtová Pavla 19462128. Av.: erb Prahy, Za zásluhy o výstavbu obvodu Praha 4; Rv.:Rada ONV v Praze 4,
budovy; sign., 70 mm, tombak patin.
Baník Teodor 19292129. Av.: tavic s prilbou; Rv.:Zaslúžilému odborárovi Podbrezovej-Hronca-Piesku;
sign., 83x73 mm, hliník
Barinka Jozef 19442130. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme; Rv.: v strede
polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
Bartusz Juraj 19332131. Av.: portrét, opis: Ján Weber 1612-1684 Apothecarius Eperiesiensis; Rv.:lék.
váhy,had, opis: 400 rokov prešovskej farmácie 1578-1978;sign.,60 mm, Bz pat.
Belohradský Štefan 19302132. Av.: erb, Mesto Myjava 1968; Rv.: 120.výrocie zasadania I.SNR v roku 1848
na Myjave; sign., 60 mm, tombak
Bezdek Josef 1906-1971
2133. Av.: v strede KVHUV, opis: Sokolovský revír; Rv: 15 let, opis:Kombinát pro
využití hnedého uhlí Vresová; sign, 60 mm, Bz
Bílek František 1872-1941
2134. Hradcany, opis: K významnému životnímu jubileu Hlavní mesto Praha
sign., 60 mm, med, jednostranná
Blaho Miroslav 19402135. Av.:Matka s dietatom, opis:Z príležitosti uvítania detí do života; Rv.: Zbor
pre obcianske záležitosti Hlohovec, erb; nesign., 40 mm, tombak
Bódi Ladislav
1944 -
2136. Av.:v strede obilný klas, vlavo ozubené koleso,vpravo skúmavka,
v pozadí továren; Rv.: vetve s listami, hore:25, v strede:Blahoželáme;
sign., 70 mm, tombak patin.postriebrený
2137. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/MO-SPB/
Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP verni zostaneme;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
2138. Av.: hore kolíska, nápis:Vítame ta; Rv.: dieta; sign.,60 mm,Bz
+ zkúšobná razba
2 ks
2139. Kytica kvetov,50, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2140. Kytica kvetov,55, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2141. Kytica kvetov,55, dole opis:BLAHOŽELÁME; sign.,60 mm, Bz pat., jednostr.
2142. Hlava chlapca, hore uško s krúžkom; sign.,25 mm,Bz postriebr.,jednostr.
2143. Av.:opis: Zotavovna Hron,slnko,vrchy, nehová vlocka,vlny na rieke, vpravo znak
ROH; Rv.:mreža, kostol, znak mesta, dole: Kremnica;sign., 40 mm, Bz postriebr., pat.
2144. Av.:znak ROH, 100 rokov odborov, V jednote je sila, Bratislava 1870-1970;
Rv.: ROH Mestská rada odborových zväzov; sign., 60 mm, tombak patin.
49
2145. Av.: Dopravný podnik mesta Košice 1891-1991, konský povoz až elektricka;
Rv.: znak mesta; sign., 70 mm, Bz
2146. Portrét zpredu, opis: Joannes Paulus PP II. Bratislava 90;
sign., 40 mm, tombak postr. jednostr.
2147. Av.: hlava dietata, opis: Clovek to znie hrdo; Rv.: erb mesta,
Moje rodisko Banská Štiavnica; nesign., 60 mm, Bz patin.
1/1
9.00
0
5.00
1/1
8.00
1/1
4.00
1
3.00
1
3.00
1/1
6.00
1/1
4.00
0/0
7.00
0/0
10.00
1/1
3.00
1
1
3.00
3.00
1/1
2.00
1
3.00
1
7.00
1/1
8.00
1/1
9.00
0/0
2.00
proof
10.00
proof
4.00
1/1
5.50
0/0
5.00
0/0
5.00
0/0
0.00
Brezány Jozef 19432148.Av.: hlava dietata, opis: Clovek to znie hrdo; Rv.: erb mesta,
Moje rodisko Banská Štiavnica; nesign., 60 mm, Bz patin.
Cernaj Ján 1948-2011
2149. Vlavo továren, žeriav,vpravo hlava ženy, pod nou: Za rozvoj okresu, opis:
Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV Žiar n/H, dole:koleso, klasy, lipové
listy; sign,70 mm, tombak patin., jedostr.
2150. 4 bežci, vlavo Devín, vpravo Bratislavský hrad, 1977, XXX.,kruhopis: Medzinárodný cestný beh- Devín Bratislava; sign., 60 mm, tombak pat., jednostr.
2151. Av.:znak baní, Rudné bane národný podnik, závod Kremnica 1978;Rv.:slnko,
opis: 650 rokov baníckych práv Kremnica; sign.,70 mm, Bz
2152. Av.:most, nápis: Dialnicno železnicný most Bratislava, dialnicaD-61; Rv.:
Riaditelstvo dialnic Bratislava; pamätná medaila pri príležitosti odovzdania
do prevádzky-december 1983; sign., 68x39 mm, tombak postriebr.
2153. Av.:v strede vagón, opis: 50 rokov Voznového hospodárstva na Slovensku
953-2003; Rv: vagón, hore: CSD ŽSR ŽS a.s., dole: Prvý vozen na
prepravu osôb; sign., 60 mm, tombak
Cvengrošová Ludmila 19372154. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpr. halúzka s kvety;Rv.:dievca s ružou;
etue s nápisom: SLF Slovenský literárny fond; sign., 60 mm, tombak postriebr.
David František 1913-2002
2155. Av.: Erb mesta,dole opis: Vzorný žák Prahy 9; Rv.:portrét zlava,vl.: Julius
Fucík; sign., 50 mm, tombak
Dobrovolný Viktor 1909-1987
2156. 1949 V.I.Lenin- portrét zlava; sign.,80 mm, Bz dutý,jednostr.
2157. 1949 K.Gottwald- portrét zprava; sign.,80 mm, tombak,vylisovaný reliév, jednostr.
Drahoš Alojz 1954 2158. 1985,Av.: hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.:hore: kytica,
dole opis: Blahoželáme; nesig., 69 mm, tombak patin.
Durbák Vladimír 19532159. 1987, 35.výr. Zborov pre obcianske záležitosti, hlava ženy, vo vlasoch
siluety postáv; sign, tombak patin., 80 mm , jednostranná
Fodor Imrich Csaba 19412160. Silueta továrne, robotník s puškou, nápis: 20.výrocie februárového
vítazs tva 1948-1968, Venuje Zs KV KSS; sign., 75x62, Bz
2161. Av.:veža, opis: Vrbové JRD 1952-1972, 20 rokov; Rv.:hlava kravy,
svine, hrozno, chmel; sign., 60 mm, tombak
2162. Av.: pracovník u el.izolátora, opis: 25 Elektrovod; Rv.:znak
mesta, opis: Bratislava 1949-1974; sign, 70 mm, tombak
2163. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, postriebrený tombak;
2164. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postr.,pat.
2165. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis:Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, Bz postr. (takm.prooof)
2166. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign.,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
2167. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign.,postr.tombak; 38,1 mm ;29,3g
2168. Av:Ceskoslov. mince 1921-1981,60 rokov ceskoslovenských mincí; Rv.:balancier,
mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí;sign.,38 mm, Bz postriebr.
2169. Av.:opis:90 rokov Sloven. filatelie, vl.Album 1895, hrad, znak ZSF;
Rv.:balancier,opis:Múzeum mincí a medailí;
sign., 38 mm, tombak postriebr., pat.
50
Groma Alfonz 1924-1993
2170. Av.:opis: Mojím rodiskom je mesto Košice, silueta fabriky,pomník;
Rv.: ruža, 3 holubice; sign., 50 mm, tombak
2171. Av.:kvety, Blahoželáme ZPOZ; Rv.:rozkvetlý strom, 2 holubice;
sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
1/1
4.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
4.00
1/1
2.00
1/1
1.00
0/0
4.00
1/1
4.00
1
2.50
1
3.00
1/1
1.00
1/1
10.00
1/1
10.00
0/0
7.00
1/1
5.00
proof
5.00
proof
5.00
1/1
3.40
1
1.00
1/1
5.00
Grmela Jeroným 1926-1992
2172. Av: 50.výrocí pobocky Olomouc 1929-1979; Rv.:orlica, Olomouc,
opis: Ceská numismatická spolecnost; sign, 40 mm, tombak
Groma Alfonz 1924-1993
2173. Av.: silueta továrne, hôr a vody, SKVKSS-SKNV-SKVNF-KOR
Banská Bystrica, Za zásluhy o rozvoj Sterdoslovenského kraja;
Rv.:otvorená kniha, hviezda,klasy,kosák a kladivo; sign.,70 mm, Bz
2174. Av.:30 rokov Zborov pre obcianské záležitosti; Rv.:3 ruže,
2 vence,notový zápis; sign., 60 mm, tombak
2175. Av.: Zemegula, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dietata,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
Grosch Štefan 19232176. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vlavo:pamätník SNP,
vpr.1984, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na snehu; Rv.: znak MK, hore: Št.
mincovna, dole:Kremnica, snehové vlocky; sign., 40 mm, tombak patin.
Hám Anton 1899-1965
2177. Av.: námestie, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
2178. Av.: hrad, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup
do mincovne; sign., 60 mm, tombak
2179. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;
sign., 60 mm, tombak postr.patin., jednostr.
2180. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;
sign., 60 mm, tombak, jednostr.
2181. Av.: kostol, opis: Banské a minciarske mesto Kremnica;
Rv.:V.ZEO/GR REMZ/ 12.-14.11.1981; nesign, 30 mm, Bz
2182. Av.: budova kúpelov, dole: Kúpele Sliac, vpravo: MDCCCXXXIV;
Rv.:Na pamiatku z kúpelov/Sliac; sign., 80x58 mm, bz patin.
Hapák Štefan 1921
2183. Av.: Konferencia Komenský a Slovensko *300* Filozofická fakulta,
Pedagogická fakulta Univerzity P.J.Šafárika Prešov 1970; Rv.:portrét,
opis: Jan Amos Komenský ucitel národov; sign., 60 mm, tombak
Harcuba Jirí 1928 2184. Av.: 29.6.1967 Plynovod bratrství; Rv.:ventil plynovodu, dole opis:
SSSR - CSSR; sign., 50 mm, tombak
Havelka Adolf 19302185. Av.:listina, opis: 500 rokov Polygrafie; Rv.:vavrínová halúzka,3riadk.opis:
Za zásluhy/o Ceskoslovenskú/Polygrafiu; sign., 60 mm, tombak
Höger Jozef Karel 19512186. Av.:2 pošt.známky, nápis: Celoštátna výstava poštových známok
mladých filatelistov Liptovský Mikuláš 1986; Rv.: Múzeum mincí
a medailí Kremnica; nesign., 38 mm , tombak postr.
2187. Av.: pošt.známka, znak ZSF, opis: Za rozvoj socialistickej
filatelie na Slovensku; Rv.:Múzeum mincí a medailí Kremnica;
nesign., 38 mm , tombak postr.
Housa Vlastislav 1932-2004
2188. Av.:v ovále cvicenci, nápis: Ceskoslovenská spartakiáda 1980;Rv.: Za zásluhy
o ceskoslovenskou spartakiádu 1980; sign.,65 mm, tombak pat.
2189. Symbol Cs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o ceskoslovenskou spartakiádu;
sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostranná
Havelka Ludek ml. 19412190. Av.:portrét, opis: K.H.Mácha 1810-36; Rv.:les,hrad,mesiac,clovek
na prechádzke; sign. 1982, 40 mm,tombak postr.
51
Hvozdenský Josef 19322191. Av.: portrét zlava, opis: 1878 Akademik Zdenek Nejedlý 1962;Rv.: zástavy ZSSR
a CSSR, dole SCSP, opis: Se Sovetským svazem na vecné casy a nikdy jinak;
sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
1/1
5.50
1/1
3.00
1
2.00
1
3.40
1/1
2.00
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
2.00
1/1
10.00
proof
5.00
proof
5.00
1/1
7.00
1/1
1.00
1/1
2.00
1
4.00
0/0
5.00
1/1
5.50
1/1
7.00
1/1
5.00
1
3.00
1
3.00
Jahoda Bohumil 1910-1969
2192. Av.:budovy, opis: Gottwaldov; Rv.:tri postavy, opis: Za rozvoj mesta
sign., 60 mm, tombak postriebr.
Jurca Joseph 1925-2005
2193. Av.:postava ženy, opis: Okresný národný výbor v Trnave;
Rv.: Za zásluhy o rozvoj okresu; nesign., 600 mm, bz postriebr.
Kožuch Milan 19442194. V strede vodárenska veža,opis:Vodohospodárske stavby Bratislava
vpravo: Za vernost podniku; sign., 60 mm, tombak, jednostr.
2195. V strede symboly výroby, opis:Na pamiatku venuje ONV Žiar n/Hr.;
sign., 60 mm, tombak
2196. Av..25 rokov Národnych výborov,hlava ženy, lipové listy;
Rv.: slnko, 1945-1970; sign., 60 mm, tombak patin.
2197. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta;Rv.: Cestné uznanie
Za dlhorocnú a obetavú prácu; sign, 60 mm, tombak pat.
2198. Av.:Prašná brána,Petrov,Bratisl.hrad, 1980 Dialnica Praha-Brno
-Bratislava; Rv.:Pamätná medaila; sign, 80 mm, bz postribr.
2199. Av.:hore v kruhu symboly priemyslu, vlavo i vpravo obilné klasy, dole: 20
Rokov; Rv.; hore kvet, dole:Blahoželáme; sign.KM 87, 60 mm, tombak pat.
2200. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská republika;
Rv.: hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská brána s vežou, dole
bratisl. pecat, opis: Bratislava ; sign. KM 93, 50 mm, tombak pozlátený
2201. Av.:knieža s listinou, opis: Knieža Rastislav* Ctin* 29.8.1994;Rv.: ucenci,
listina s nápisom: Tak teda vladyka pošli nám takého muža, ktorý nás
napraví na všetku pravdu... ; sign.,40 mm, Bz pozlát.
2202. Av.: portrét, opis:Sv.Gorazd prvý slovenský arcibiskup; Rv.:postava, vpravo
kríž, nápis:Tento je vašej krajiny slobodný muž, ucený a právoverný;
sign., 40 mm, tombak pozlátený
Korkoš Ján 1944 2203. Av.: klas, vlny, hore: Slovenská spolocnost pre racionálnu výživu; Rv.:
Bratisl.hrad, vpravo: Za zásluhy o racionálnu výživu; sign., 69 mm, tombak
Koštál Dušan 19482204. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme;
Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
Kozák Ladislav 1934-2007
2205. Av.: portrét spredu, opis: Alois Beer malír a básník 1833-1897;Rv.: mestská
veža,erb, opis: Mestský národní výbor v Dobrušce,1983; sign.,60 mm,Bz pat.
Koren Jozef 1912-1971
2206. Erb mesta, opis: Budovatel mesta Pezinok;sign., 50 mm, tombak pat., jednostr.
2207. Av.:1971, hory,fontána, auto ŠKODA, vpravo vavrínová a lipová halúzka, vl.:
SLOVAKIA RALLYE; Rv.:Automotoklub/Slovenskej/socialistickej/republiky;
sig.Nosálek,Koren, ovál 75 x 58 mm, tombak pat.
2208. Av.: štátny znak, opis:Okresný národný výbor v Nitre;Rv.: žena s knihou a lip.
halúzkou, opis: Za výchovu nového socialistického cloveka; sign., 60 mm, Bz
2209. Av.: hlava dietata, opis: Na pamet novému obcanu Frýdku Místku venuje
rodné mesto; Rv.:zámek, opis:...pod zámkem hucí a láme se Ostravice......
P.Bezruc ; sign., 50 mm, tombak
Kubicka Jaroslav 19302210. Av.:vojak, vl.: 35 SNP,dole: Banská Bystrica ; Rv.: 5riadk.nápis:Venuje/ZO KSS,
ZV ROH/Vedenie závodu/Rudné bane/Kremnica; sign., 60 x 57 mm, tombak
Kulich Ján 19302211. Portrét Lenina spredu,opis: Mestský výbor KSS Bratislava, hore hviezda,
dole znak mesta; sign.,60 mm, Bz patin., jednostranná
2212. Jazdec na koni, dole: SLAVIA SVTS Bratislava; sign.JK 67,
65 mm, tombak pat., jednostranná
52
2213. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, tombak patinovaný
2214. Portrét Lenina spredu, dole podpis Vl.Iljic; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patin., jednostranná
2215. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, lud.muzikanti na gajdách;Vzorný kolektív/
záujmovej umeleckej/ cinnosti; sign., 75 mm, tombak postriebr., jednostr.
1/1
5.00
1
3.00
1
9.00
1/1
3.00
0
5.00
1/1
1.00
1/1
1.00
0/0
3.00
0/0
4.40
1/1
3.00
1
5.00
0/0
5.00
0
8.00
0/0
6.00
1/1
3.00
0/0
3.60
0/0
6.00
1
6.50
0/0
3.00
1/1
2.40
1/1
1.50
0/0
2.00
0/0
6.00
Lipták Ivan 19452216. Av.:1985,v trojlístku hlava ženy,holubica, slnko;Rv.:trojlístok,
dole: 55 ; (jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Miklánek Rastislav Ján 19422217. Vpravo hore vcela, 3riadk.nápis: Sloven/ský zväz/vcelárov;
sign., šestúhol. 70x80 mm, tombak, jednostranná
R
Mlynár Miroslav 19382218. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * CSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústrední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
2219. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * CSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústrední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
Palko Mikuláš 19412220. Av.: opis: Za zásluhy o rozvoj banskobystrického okresu;Rv.: opis: Banská
Bystrica OV KSS ONV OV NF SSR; sig., 69 mm, tombak
Peter Andrej 1912-2003
2221. Av.: Zvolenský hrad, dole: ZVOLEN; Rv.:4riadk.nápis: Venuje/
Mestský národný/výbor/Zvolen; sign, 60 mm, tombak
2222. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavicka dievcata, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964,
Nitra; sign. AP (Peter), JK(Koren), 50 mm, tombak
2223. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski championships 1970
n Nordic events*Czechoslovakia; sign., 45x64 mm, tombak postriebr., jednostr.
2224. Av.: postava ženy, opis: 25 rokov socialistickej Polygrafie 1950-1975; Rv.:
v strede: Za zásluhy o polygrafiu, opis: Slovenská polygrafia Bratislava;
sign. 60 mm, tombak patin.
2225. Lavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovna Kremnica, dole: Za
záslužnú prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
2226. Av.:hore opis: 350.výrocie prvého použitia výbušnín pre mierové
úcely 1977, alegória výbuchu v budove; RV.:výbuch, vpravo dole:
8.2.1627 Banská Štiavnica; sign. 70 mm, tombak patin.
2227. Av.: hviezda s mecom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/1952-1982;
Rv.:vpravo mohyla na Dukle, vlavo nápis: Odkaz/ bojovníkov/za slobodu/
splníme, dole: Za vlast/za socializmus; sign., 60 mm, tombak postriebr.
2228. Av.:portrét spredu,Ján Kollár 1793-1983; Rv.:v strede domy,hore:
1233 Mossovych,dole: Mošovce 1983; sign., 50 mm, bz postriebr.
2229. Av.: matka s dietatom, dole: Novému obcanovi venuje Zbor pre
obcianské záležitosti; Rv.:vlavo:námestie, vpravo:pomník, nápis:
Kremnica mesto baníkov a minciarov; sign., 70 mm, tombak
Poldaufová Mária 19512230. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za
našu slobodu; postr.tombak, 80 mm, sign. MP jednostranná
Prádler Jirí 1929-1993
2231. Av.: 3 ruky s holubicou,klasmi,klúcom, dole: 20 rokov JRD,
hore: 1949-1969; Rv.: traktor na poli, slnko; sign., 61 mm, bz
2232. Av.:štátny znak, nápis: Zbor/národnej/bezpecnosti/1945-1975;Rv.: hviezda
kosák,kladivo, 30 rokov v službách ludu; sign. JP; 60 mm, tombak postriebr
2233. Av.:portrét K.Gottwalda sprava, opis: Klement Gottwald, vlavo:1896-1953;
Rv.:hore hviezda, štvorriadkový nápis: Proletári/všech zemí/spojte se/1971;
sign. JP; tombak, 50 mm, Nov 04.019b
Prikryl Zdenek 19282234. Av.:CSVTS, alegória zeme a lúcov ; Rv.:30 let Ceskoslovenské
vedeckotechnické spolecnosti; sign.,60 mm, tombak patin.
2235. Av.:PRAGA 1948-1988; Rv.: OMEP 40, LOrganisation/Mondiale/
pour Léducation/préscolaire; sign.,(písmo:Z.Vítek), 60 mm, bz
53
Rybicka Miroslav 19282236. Av.:Za zásluhy o rozvoj vodního hospodárství, Severomoravské vodovody a kanalizace,lip.a vavrín.halúzka; Rv.:akt ženy s vejúcimi vlasy; sign., 60 mm, tombak pat.
1/1
4.00
0/0
3.40
0/0
3.00
1/1
6.00
1/1
5.00
1
2.00
0/0
6.00
1/1
6.00
1
3.60
0/0
10.00
1/1
3.60
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
4.00
1/1
2.00
1/1
10.00
1/1
1.00
0/0
3.00
1/1
2.40
1/1
1.50
1/1
3.00
1/1
2.00
proof
3.00
0/0
4.00
Snopek Ladislav 19192237. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohlad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz postriebr.
2238. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohlad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz
2239. Av.:1979 25 ÚLUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky
modelujúce keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.
2240. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O CSSR; sign, 80mm, tombak
2241. Vlavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly
výroby; Diplom: Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi
25.4.1984, udelilo SOU v Nitre; nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
2242. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O CSSR; sign, 80mm, Bz pozl.
Španiel Otakar 1881-1955
2243. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na pamet/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Ceskoslovenské/19 7/III 35; sign.,50mm, Bz; N 01.098e
Uchytilová Marie 1924-1989
2244. Žena s ratolestou, fabriky, opis: 20. výrocí osvobození; sign.,70 mm, bz, jednostr.
Vika Alexander 19332245. Av.:Moravská venuša, opis: 1893-1968; Rv.: Muzeálna slovenská
spolocnost, Slovenské národné múzeum;sign., 60 mm, tombak patin.
2246. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/obcianske/záležitosti
Rv.:postavy ludí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2247. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/obcianske/záležitosti
Rv.:postavy ludí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2248. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za nou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vlavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2249. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za nou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vlavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2250. Av.:strom, v listoch 55; Rv.:hlava ženy,po stranách postava ženy
a muža; sign., 70 mm, tombak
Vitanovský Michal 1946
2251. Av.:portrét T.G.Masaryka zlava, na ramenu TGM, po obvode: K 50.výrocí vzniku
CSSR 1918-1968; Rv.: v kruhu 50 lip.lístkov, 3riadk.nápis:28.ríjen 1918 Založení/
Ceskoslovenské/republiky; sign.pseud.Synek P.,60 mm,Bz pat. ; Nov 01.184 c
Zmeták Ernest 1919-2004
2252. Av.:opis : 20 let Lidových milicí, hore hviezda,kosák,kladivo,nápis: Ústrední/
výbor/KSC; Rv.: milicionár, opis: Únor 1948-1968; sign., 50 mm, tombak
Zobek Drahomír 19522253. Av.:hlava ženy zlava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výrociu/založenia/SZŽ; Rv.:
nápis:Ústredný/výbor/Slovenského/zväzu žien; sign.,70 mm, Bz pat.postriebr.
2254. Av.:pät žien stojmo, puška a dieta; RV.:Pamätná medaila/k 40.výrociu/
SNP/Ústredný výbor/SZŽ; sign, 88x60 mm,bz postriebr.
2255. Av.:Portrét zlava, opis: IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
opis:Praha-Velehrad-Bratislava 1990; 27 mm, CuNi
2256. Av.:Portrét zprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
2257. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:2riadk.nápis:
Venuje OV KSS a ONV/Žiar nad Hronom; sign., 60 mm, tombak pat.
2258. Av.:dom, mestský erb, opis: Dum cp.50 "U Jonáše", 650 let mesta Pardubic;
Rv.:kôn s jazdcom, nápis: 100. Velká pardubická 1999; sign., 30 mm, Bz postriebr.
2259. Av.:Všeobecná ceskoslovenská výstava v Praze 1991; Rv.: Pri príležitosti výstavy
Štátna mincovna Kremnica 1791,1891,1991; 27 mm, tombak postriebr.
54
2260. Av: Múzejno-dokumentacné centrum ŽSR, rušen; Rv: 150 rokov železníc
na Slovensku 1848-1998; sign.Z, 50 mm, pat.tombak
0/0
7.50
1
1.00
1/1
1.00
0/0
4.00
0/0
6.50
0
3.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
1.00
0/0
4.40
1
1.00
0
3.00
0/0
2.00
0/0
3.00
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
3.00
1/1
10.00
1/1
3.60
Banská Bystrica
2261. Znak mesta na modrom štíte s plamenom, opis: Banská Bastrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
2262. Av.:SDS n.p. 15 Banská Bystrica; Rv.:hore: kružidlo,franc.klúc,
1960-1975, silueta nákladného auta; nesig., 60 mm, Bz patin.
Bratislava
2263. Av.: pohlad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha s nápisom:
Bratislava; Rv.:pecat Bratislavy; orig.etue; nesign., 70 mm, tombak postriebr.
2264. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernost bytovému družstevníctvu;
Rv.:Erb Bratislavy; postr.pat.bronz, 60 mm, nesign
2265. portrét, opis: F.Zupka Dom techniky CSVTS; nesign., 50 mm,Bz, jednostr.;diplom:
Spomienková medaila F.Zupku venovaná Ing Želmíre Šimciskovej 12.1.1983
2266. Av.:Za/dobrú/spoluprácu ; znak Slovenskej knihy, dole:Bratislava;
Rv.:skupina ludí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
2267. Pozinkovaná tlacová forma 153 x 63 mm;K 25.výr.Odborného ucilišta n.p.Polygrafické závody Bratislava;s námetom vl.: práca ucnov,vpr.:technol.pracovisko, práca
ucnov,vpr.:technol.pracovisko Polygraf.závodov, príprava tlacovej formy
tlacovej formy a tlaciarenskeho stroja k tlaci.
2268. Av.:ve strede zemegula, po obvode:Slovenská literárna agentúra Bratislava, medzi
slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.: silueta hradu s nápisom LITA,
hore 1949, dole Bratislava, lip. halúzka; nesign.,60 mm, tombak patin.
2269. Av.:100, Chemické závody Juraja Dimitrova n.p. Bratislava 1873-1973;
Rv.:budovy závodu; nesign, 60 mm, med
2270. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vlavo:1953/1978,
vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, tombak
2271. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové jadro, Nositel
Radu Vítazného februára a Radu práce; nesign., 50x50 mm, tombak patin.
2272. Hore po obvode: Ceskoslovenský rozhlas Bratislava 1982; zákruta cesty, dole
nápis: POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm, zaoblené rohy,
tombak eloxovaný, jednostranná
Brezno
2273. Av.:Panorá ma námestia, vpravo erb mesta, dole v cervenom poli:BREZNO;
sign. JK, 40x50 mm, mosadz; farebná plaketa eloxovaná; jednostr.
2274. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;
Rv.: silueta žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov;
nesign., 60 mm, tombak patin.
2275. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,
lip.vetvicka, 3riadk.nápis: ZA ZÁSLUHY/O ROZVOJ/MESTA;
nesign., 60 mm, tombak pozlátený eloxovaný, jednostranná
Cínovec
2276. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
Dubnica
2277. Av.:opis:Strojárske a metalurgické závody Dubnica, strom,symboly
výroby, v strede:40; Rv.: 1937-1977; sign. J.Svetlík, 60mm, bz
Dukla
2278. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na
vecné casy; Rv.: pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
Essen
2279. Essen 1965-replika essenského toliaru; Av.:erb mesta, vlavo:ANNO
vpravo: 1680, opis: Essen.D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin;
Rv.: pohlad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:Engel Bertvs:Tvetvrvoss:
Cosma:Et:Dafovete; orig.etue; nesign.,45 mm, Bz postriebr., patina
Galanta
2280. Av.: hlava ženy a muža, hore: Štastnú cestu. opis: Mestský národný
výbor Galanta; Rv.:Zbor pre obcianske záležitosti pri MsNV v Galante;
sign.G.Vorös, 50 mm, tombak patin.
55
Gdansk
2281. Plaketa jednostr., vygravírovaný nápis: LAPOSTA 1937,1.Danziger Landes-Postwertzeichen-Ausstellung, smaltovaný erb Gdanska;sign.C.H.Danziger 900,53x37 mm, jednostr. 1
5.00
Güstrow
2282. Av.: zámok, 750 Jahre Stadt Güstrow, dole znak mesta, vl.:1228,vpr.:1978;
Rv.: zámek,nad zámkom: Schloss Güstrow, hore:pecat; nesign.,40 mm, CuNi
1/1
3.00
1/1
1/1
5.00
2.00
1
5.00
1
10.00
1
5.00
1/1
1.00
0/0
10.00
1
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1
4.00
1
2.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
5.00
Jáchymov
2283. Av.:portrét baníka zlava ; Rv.:ruda a lúce,po obvode:Jáchymovské
doly, n.p. Rožná 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
2284. 1967, replika jáchymovského toliaru z roku 1520, 42 mm, Bz postr.
Jaromer
2285. V strede štít s levom, hore koruna, vl. obilný snop, vpr. koleso, opis: Krajinská hospodársko-prumyslová výstava v Jaromeri 1887; medaila 45 mm je odlepena od kruhového
rámu, na zadnej strane je naletovaný drót;nesign., 53 mm, cín pozlát., jednostr.
Jindrichuv Hradec
2286. V strede 2 levy držiaci kvet, hore koruna, pod nou: W, opis:Jubilejní výstava v Jindr.
Hradci 1888, v druhom opisu sa strieda koruna a W; plechový rám,na zadnej strane
je naletovaný 1 drôt; nesign., 47 mm, cín pozlátený, jednostranná
Kamenicná
2287. domky, strom, opis: 1965-Kamenicná-1966, Galanta-Pardubice;nesign.,80 mm,
Bz pozlát., osadené do dreveného stojanu138x172 mm, pod medailou je doska Bz
pozlát., 54x25 mm s nápisom: Za zásluhy o obnovu obce Kamenicná
Kežmarok
2288. Av.:hore: Národné kolo/v strelecko/brannej/sútaži, dole: 5.roc./Kežmarok,
vpravo: 17.-18.VIII.1974, znak Zväzarmu; Rv.: symbol plamenov,
dole:30 SNP;hore obdlžník.uško;nesign.,60 mm, Al elox.
Košice
2289. Av.:znak hutí, Slovenská hutnícka spolocnost Košice/ Plataurum
Hutnícka fakulta TU Košice; Rv.: Internacoinal konference PRECIOUS
METALS Košice október 1995/ Štátna mincovna State Mint Kremnica;
nesig., 38x19 mm tombak pozlát., orig.etue
2290. Av.:20; 1952-1972, kohútí chvost; Rv.: vajce s nápisom VHZ Košice, po
obvode:Východoslovenské hydinárske závody; nesig., 55 mm, tombak pat.
2291. Av.:5riadk.nápis:1949/Stavoprojekt/1979,vpravo:Košice;Rv.:nápis:
30 rokov založenia/ Za zásluhy o rozvoj ústavu;nesign.,50 mm, tombak
2292. V strede: 100, hore: 1889-1989, dole: výrocie, opis:Východoslovenské
energetické závody k.p. Košice*SEP; nesign., 40 mm, Bz postriebr., jednost.
Kremnica
2293. Anjuovska lalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva
v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
Krkonoše
2294. V strede Snežka s hotelom, hore: 1605 m, opis: Krkonoše, Snežka;hore
obdlžník.uško; nesign., 35 mm, tombak, jednostranná
Kutná Hora
2295. Av.:ceský lev,opis:Kutnohorský pametní groš; Rv:v strede koruna,
po obvode latinské nápisy; nesign., 28 mm, tombak postr.
Martin
2296. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turcianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
Nitra
2297. Av.: potrtrét,opis: Salus Abgroti Suprema Lex, Hipokrates; Rv.:150,
Nemocnica s poliklinikou Nitra 1834-1984; nesign., 60 mm, tombak pat.
Opava
2298. Av.: hlava dietata, opis: Narodil jsem se v Opave-v meste Bezrucove;
Rv.: veža, opis: Vidím vlát prapory na vežích bílého mesta, znak Opavy;
sign.Uchytilová-Kucová, 50 mm, tombak
56
Partizánske
2299. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezracná,jednostr.
0
2.00
1/1
1.00
1/1-
4.00
1/1
1.00
1
3.00
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
2.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
2.00
1
1.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
2.00
0/0
3.20
0/0
3.00
1/1
2.00
Považská Bystrica
2300. Av.:hlava dievcata a chlapca, opis: Za priatelstvo a bratrstvo*Zväzarm CSSR;
Rv.:mohyla,dole:30, opis:Považská Bystrica1974; sig. J.PICA G,
50 mm, hliník eloxovaný, uško,krúžok
Praha
2301. Av.: portrét zlava, vpravo podpis: V.Vacek; Rv.: znak s nápisom Praha matka
mest, opis: MV KSC * MV NF Praha * NVP * CSN; sign. LZ, 58 mm, tombak
2302. Av.: Mezinárodní/konference/Praha 1994, hore zemegula, na ní AFCEA,
vlavo MO CR, vpravo:MZV CR; Rv.: štít s mecom, opis hore:OVERLORD,
dole 6.6.1944; nesign. 40 mm, tombak postriebr.
Prievidza
2303. Silueta bane, opis: ULB Bana Cigel k.p. Prievidza 25 rokov;
nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
2304. Av.:matka s ditatom v náruci, opis: Víta ta mesto Prievidza;
Rv.: erb mesta; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
2305. Av.: kniha, ZPOZ, vpravo: 25.výrocie OZPOZ pri rade ONV
v Prievidzi; Rv.:dieta, nápis: Rok 30.výrocia Vítazného februára
je rokom mojho narodenia; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
2306. Av.: znak ME, FILA, opis:Majstrovstvá Europy v zápasení,Prievidza
CSSR; Rv.:zápasníci, CSSR 1980; nesign, 50 mm, Bz patin.
2307. Ucitelka s detmi, opis: 100 rokov Materského školstva
v Prievidzi; nesig., 60 mm, tombak postriebr., jednostranná
Senec
2308. Av.:vlavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na nom nápis:
XVI.športové hry ; Rv.: v strede el.stožiar; 1989; po obvode
ELEKTROVOD Senec; nesign. 60 mm, tombak postriebrený
Spišská Nová Ves
2309. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 15 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/
prieskume; nesign., 18x35mm-na podstavci 23x6 mm, tombak
2310. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 15 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/
prieskume; nesign., 18x35mm-na podstavci 23x6 mm,Bz,+ odznak 6x14 mm na ihle
Topolcany
2311. Av.: lipová vetva, Za zásluhy/o rozvoj okresu/Topolcany; Rv.:budovy
mesta, dole klasy obilia; sign. JF, 70 mm, bz patin.
Trencín
2312. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestecko Trencín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Trnava
2313. Av.:pomník, opis: Za socialistický rozvoj mesta Trnava; Rv.:veža,
erb 1238; nesign., 50 mm, tombak patin.
Valaská Belá
2314. vlavo: 25 KRIŠTÁL Valaská Belá 1956-1981; hore K, alegória
krištálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostr.
Vysoké školy
2315. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vlavo spojené ruky, opis: Za družbu
vysokých škôl, zemegula; sign. R, 70 mm, tombak postriebr. pat.
2316. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
2317. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak pat.
2318. Av.: Štátny znak CSSR, po obvode: Vysoká škola Sboru národní
bezpecnosti; Rv.: hviezda, kosák a kladivo, 2 vavrínové halúzky,
hore : Ve službách lidu; nesign., 70 mm, tombak
57
2319. Av.: 10riadk.nápis: Slovenská vysoká/škola technická/v Bratislave/
1937-1987/výpis fakult; Rv.: 6 žien,hore silueta hradu a Slavína,
dole: 50 SVŠT; sign. Vika 87; 90x90 mm, tombak postr.
2320. Av.:opis: Ekonomická univerzita v Bratislave; hrad, trojvršie
s dvojkrížom; RV.: vl.: vznik 1968, vpr.:FHI, opis: Fakulta
hospodárskej informatiky; sign.: Kožuch 90; 68 mm, tombak
2321. 1971 K.Lacko, Av.:opis: Vysoká škola ekonomická v Bratislave;
Rv.:silueta hradu; nesign., 70 mm, Bz pozlát., štvrtená medaila,
1/1
7.00
0/0
6.00
0/0
4.00
1/1
4.00
1/1
1.00
0
1.00
1/1
3.00
0
0.50
0
2.00
1
5.00
1
1.00
1
1.00
1
2.00
0
2.00
0/0
4.00
1/1
1.00
0/0
1.50
1/1
1.60
1
1.00
1/1
1.60
1/1
2.00
1
5.00
1/1
1.00
1/1
9.00
Žilina
2322. Av.: muž a žena, medzi nimi: 15, opis:Výrocie založenia Stredoslovenských
stavieb, Rv.: znak s nápisom:Stredoslovenské stavky n.p. Žilina, opis:
Za statocnú prácu 1957-1972; nesign., 60 mm, Bz
Zvolen
2323. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Ve nuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
2324. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,po stranách:1983,
30; dole:Výrocie SHZ Zvolen; nesign.,60 mm, tombak eloxovaný,jednostr.
Bulharsko
2325. Av.: portrét Dimitrovova spredu; Rv.: 5riadk.nápis bulharsky:Georgi Dimitrov
vodca a ucitel bulharského národa; nesign., 60 mm, hliník eloxovaný
Ceskoslovensko
2326. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
2327. v oválu: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/TELNAJASTAN/CUJA-PTICY/SZB-CSSR, vlavo a vpravo vetvicka
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
2328. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielaca Kamzík, nápis:
Ceskoslovenský rozhlas; dole v kruhu: Za zásluhy o spoluprácu;
nesign., 68x68 mm, tombak postribr., jednostr.
2329. po obvode: Štátne rybárstvo; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2330. 5raidk.nápis: Oborový/podnik/drubežnictví/Xaverov/1963*10 let*1973;dole
po obvode 2 vavrín.vetvicky so siluetou hydiny;nesign.55 mm,Bz eloxovaný, jednostr.
2331. Pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:Zväzok ceskoslovenskosovietskeho priatelstva; nesign.,59 mm tombak pat.postriebr., jednostr.
2332. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,v kruhopise:
Ceskoslovenský fotbalový svaz, po obvode: 70 let ceskoslovenského fotbalu;
nesign., 50 mm,bz eloxovaný, jednostr.
2333. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FCSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci
ls FCSP/ Za sotrudnicestvo/s FCSF/ pour la collaboration/ aves la FCSF,
dole Dr.Š.Gazda (udelené);nesign., 50 mm,bz patin.
2334. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zamestnancu hutního prumyslu
a rudných dolu; Rv.:Hutník a tavic si podávajú ruky; nesign., 60 mm, tombak
2335. Av.:na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko; Rv.:2 trojlístky,dole: 55;
; nesign., 60 mm, tombak patin.
2336. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Ceskoslovenská lidová armáda;
Rv.. Telef.antény, telegr.klúc; nesign.,60mm, Bz patin.
2337. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plamenov;
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2338. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Ceskoslovenská lidová armáda;
Rv.: tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
2339. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výrocie;po obvode:
Socialistického polnohospodárstva a znárodnenia potravinárského priemyslu;
Rv.:žena s obilím v náruci, domy a továren ; nesign., 60 mm, tombak pat.
2340. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
93 mm, tombak liatý, jednostranná
2341. Av.:Hory,lyžiar, znak ROH, opis: Rekreace ROH - hory patrí pracujícím;
Rv.:hore: CSR, v ozubenom kolese velké císlo 5, kosák a kladivo;
hore uško s 2 otvormi; nesign., 40 mm, Bz
2342. Av.: alegória boje, opis: Svaz národní revoluce; Rv.:Štátny znak
opis: Ceskoslovenský odboj 1938-1945, sign. R.W. a F.CIM;
78 mm, bz postr., hr., ciastocne zotreté postriebrenie
58
2343. Muž v objatí s vojakom(bez nápisu); nesign., 60mm,bz,jednostr.
2344. Av.: v strede ROH, vlavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová, konferencia-základ jednoty odborov v Ceskoslovensku;
Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,v strede symbol plamena;
nesign., ovál 81x60mm, tombak
2345. Emblém TATRA, dole silueta auta T 613, opis: 25 let závodu
1951-1976 TATRA Príbor; nesign., 50 mm, elox.hliník jednostr.
2346. Av.:v strede 1919-1979, po obvode:60 rokov Ceskoslovenského
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
2347. Av.:v strede 1919-1979, po obvode: 60 rokov Ceskoslovenského
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
2348. Mohyla, zástava CSSR A ZSSR, opis: Mistrovství CSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topolcany-Duchonka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2349. Raketa, vlavo hore:RM 1984, opis:Porovnávacia sútaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostr.
2350. Av.: dvaja holuby držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;opis:100.výrocí
založení KF 00-1 Klubu ceských filatelistu v Praze; Rv.:opis:Zakladatelé Klubu
ceských filatelistu v Praze; mená zakladatelov, dole 28.4.1887;nesign.,50 mm,Bz
2351. busta,opis: Svatá Anežka ceská,patronka Charity, dole: L.P. 1989;
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
2352. Mohyla, zástava CSSR A ZSSR, opis: Mistrovství CSSR v Dukelském závodu
branné zdatnosti-Svazarm; medaila so sponou, na spone:Dukla 1989;
bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
2353. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v ciernom okruží
zlatý nápis: Za priatelstvo a bratrstvo*Zväzarm CSSR Topolcany; hore uško
s krúžkom; nesig., 50 mm, hliník elox. smaltovaný, jednostranná
1
1.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
2.00
1/1
4.00
0
1.00
1
1.00
1/1
3.00
1
3.00
0
1.00
1
1.00
1/1
1.00
1/1
5.00
0/0
2.00
1/1
1.50
0/0
2.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
10.00
1/1
3.00
1
5.00
Madarsko
2354. Av.: Portrét spredu, opis: Kodály Zoltán; Rv.: dvaja husári na konoch,
opis: Miháry János; nesig., 60 mm, tombak patin.
2355. Av.: hlava kohúta, opis: Baromfikeltetö TSZ Kozös vallalkozás Szolnok;
Rv.:4riad.nápis: ujszász "Szabadság" mezöhék "tancsiss"szajol
"vöröscsepel" alapitók; nesign. 74 mm tombak
NDR
2356. Av.: Portrét zlava, opis: Ernst Thälmann 1886-1944; Rv: 4riadk.nápis: In Vurdigung
Ihrer Leistungen und zur Erinnerung, znak NDR;nesign, 35 mm, Bz postriebr.
Nemecko
2357. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
2358. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig Drezden
1839-1989, opis:150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn;40 mm,keramika
Polsko
2359. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego w Polsku/názvy
školy od r.1180 Szkola sw.Michala po1980, 800 lecia Szkoly;sign.WS,70 mm,bz postr.
2360. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,na podstavci:1944-1984;
Rv.: opis : Muzeum braterstwa broni v Duklu, Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
2361. Av.: erb, SZAMOTULY; RV.: opis vlavo: 1945-1985 40 lecie Zespolu, vpravo:
Folklorystycznego Szamotuly; Diplom: Medal jubileuszowy organizatorom
festiwalu"Východná´85" Szamotuly, dnia 1.luty 1985 roku;
orig.etue; nesig., 71x120 mm, tombak pat.
2362. Av.:orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 rocznica zvyciestwa nad
faszyzmem; Rv.:4riadk.nápis: VII/kongres/Zbodiw/1985 Rv.;
nesign., 70 mm, tombak
Rumunsko
2363. Hore skokan do vody, nápis:Comitetul Pentru Cultura/ Fizica si sport/ De pe
lingá consiliul de ministri/Conc.international/ R.P.R.-C.S.R/1955; orig.etue
nesig., plaketa 70x45 mm, tombak postr. pat., jednostr.
59
Rusko
2364. Av.: portrét zlava, dole 1846-1945; Rv: básen v azbuke, podpis: Džambul;
nesign., 78 mm, elox.hliník
1/1
2.00
0
1-/2
0.50
2.00
1/1
7.00
1/1
3.40
1/1
2.00
1/1
0/0
1/1
2.00
2.00
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1/1
1.00
0
3.00
1/1
2.00
1/1
2.00
1
1.00
1
3.00
0/0
1.50
1/1
3.00
1/1
2.60
1/1
7.00
1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
2.00
0/0
6.00
2/2
2.00
Slovensko
2365. Najlepší pracovník Železnicného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
2366. Av.:hlava ženy; Rv.: 4 trojlístky, dole: Blahoželáme 50; nesign., 60 mm, tombak
2367. Av.:tvár, ruka s holubicou, opis: Školská a kultúrna komisia ZS KNV; Rv.:6riadk.
nápis: Za/obetavú/prácu na/úseku škol-/stva a kul-/túry; nesign.,70 mm,Bz postr.
2368. Av.:v strede PHS; opis: Najlepší pracovník odboru polnohospodárské stavby;
Rv.: polnohosp.budovy symbolicky voda; nesign.,70 mm,Bz
2369. Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
polnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
2370. Av.: žena s dietatom v náruci; Rv.: slnko, lúce, dole:Blahoželáme ZPOZ;
nesign., 69 mm, tombak patin.
2371. Hlava ženy,trojlístky/Blahoželáme 50; nesig.,60mm, Bz patin.
2372. Blahoželáme 30/ symboly práce, 2 ruky; nesign.,70mm, Bz patin.
2373. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické noviny;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
2374. Kotva, ozubené koleso, 35, vlavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
2375. Av.: *Expozícia*/revolucné tradície/Zboru národnej/bezpecnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: lavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku; nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
2376. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
2377. Av.:dieta, hore hojdací koník ; Rv.. opis: Blahoželáme ZPOZ,
symbol slnka, vlny; sign.VS, 70 mm, tombak
2378. Av.: V strede 30, vpravo: Blahoželáme; Rv.:Silueta továrne,domy,most,dole
2 ruky s klasom, kružidlom a perom; nesign., 70 mm, tombak pat.
2379. Plastický tancujúci pár- modro zelená farba; nesign.,nepravidelný
tvar 65x95 mm, glazúrovana sadra, jednostranná
2380. v strede brankár v kruhu, opis: Slovenský zväz ladového hokeja
1921-1971; nesign., neprav.pätuholník, tombak patin, jednostr.
2381. Av.:1972 Vydavatelstvo Slovenský spisovatel Bratislava 1972;
Rv.: 50 rokov ZSSR Piesen o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
2382. Av.:silueta silnic, nápis:1975 Dialnica D-61 Bratislava-Senec; Rv.:Riaditelstvo
dialnic, Doprastav, Dopravoprojekt; sign. MB, 60 mm, tombak postriebr.
2383. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpecnosti/
1945-1975; Rv.:kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis:
30 rokov v službách ludu; sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
2384. Av.: srdce so symbolom sliepky, opis: Výskumný ústav chovu
a šlachtenia hydiny; Rv..krivula,VÚCHŠH 1977; nesign, 80 mm, Bz
2385. V strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
Zbor národnej bezpecnosti 1945-1980;nesign.,50 mm, Bz, jednostr.
2386. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu;rolník drží
lip.ratolest a cep, na rukách má pretaté okovy, hore: 1831, dole 1981;
Rv.: nápis: Múzeum Trebišov; nesign., 60 mm, tombak pat.
2387. 1982 Sútaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok TK;
I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox. jednostr.
2388. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
Rv.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
Taliansko
2389. Av.:most, opis: Basilica san Marco; Rv.:mapa Europy, opis:
Medaglie e Patrimonio Collezione Europea; 35 mm, tombak
2390. Av.:portrét, opis: Joannes Pavlvs II. Pontifex Maximus; Rv.:
Vatikán-katedrála sv.Petra s námestím, dole: ROMA;
sign.: A.Consonni; 34 mm, tombak pozlát.
Uhorsko
2391. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII –MDCCCXCVIII;
Rv.: portrét zprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP.AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.
REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po odlomenom úšku, stopa po korozi
60
Súbor medailí
2392. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;
Prievidza,VŠT Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;
Spišská Nová Ves; J.Fucík
2393. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havírov; SOUŽ Martin;
Hydrostav Bratislava oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm;
VOKD; Hutné stavby; URBION
2394. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín;
Vagónka Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradište;
SOZ Znojmo; SND
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
proof
4.00
1/1
0/0
1/1
4.00
0.50
2.00
0/0
1.30
1
0.70
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/10/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.00
1.30
4.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1/1
1.00
1/1
4.00
1/1
0/0
0/0
2.00
4.00
2.00
0/0
2.00
0/0
10.00
0-0
6.00
Žetón
2395. Polsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
2396. CR: Mladá Boleslav, Upomínka na otevrení nové barácnické rychty
obce Podolecké v Mladé Boleslavi 15.6.1913;25x25 mm,hliník, uško
2397. CR: Halír husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
2398. CSR 1918-39, 1 Kc ZÁLOHA Pražské mlékárny; 25 mm; 4,4g; Ms; patina
2399. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
2400. Holandsko: razený z 5 Cents Nemecko; Vetrný mlyn Kinderdijk
Holland; elipsa 32x22 mm
2401. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin / Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.b, 31 mm, CuNi
2402. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2009/ Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.z, 31 mm, CuNi
2403. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik,
vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, CuNi
2404. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2405. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2406. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2407. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2011/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2408. Protekt.Cechy a Morava, žetón do verejných telefon. automatov;
25 mm, Zn, patina, fl.
2409. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
2410. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.med
2411. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2412. SR: Blíži sa rok 2000 - Poldaufová 1995, 26 mm, tombak pozlát.
2413. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2414. SR: Slovenské hrady a zámky/Oravský zá mok; 27 mm, CuNi
2415. SR: Slovenské hrady a zámky/Trencín; 27 mm, CuNi
2416. SR: Slovenské hrady a zámky/Trencín; 27 mm, CuNi
2417. SR: Štátna mincovna Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,
odznaky/ negativ averzu ; 40 mm med
2418. SR: Den mesta Košice Den múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579
21 mm, postr. tombak
2419. SR: Kremnický zlatý clovek, sv. Katarína,sv.Barbora, 35 Kremciar
Satinský; 25 mm, tombak pozlát.
2420. SR: Kre mnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
2421. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Cernaj),27 mm, Bz pozl.
2422. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
2423. SR: AGUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol stahovavý 2007;
Výr skalný Bubo bubo 2008, Plamienka driemavá 2009; 27mm,
Bz pozl., J.Cernaj, 4 ks limitovaná razba po 300 ks
Mestské peniaze
Slovenská republika
2424. Zuberecká koruna, Ján Allerám, Pavol Janoštín - Zuberec a Múzeum oravskej
dediny v dvoch kovoch, priemer 30 mm,
4 ks
61
Faleristika
CSSR
2425. Bezpecne a bez závad III.stupen; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
2426. Za zásluhy o rozvoj východoslovenského kraja; zeleno-žlutocervená stuha ; 30 mm, tombak, + malá stužka
2427. Vyznamenanie Za ochranu hranic CSSR, štít s hlavou psa; bez
krúžku a stuhy, 33 mm, bronz; N 176c
1
1.00
1/1/1
2.00
1
3.60
0/0/0
5.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
1/1
5.00
0-0
0/0
1.00
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
1
3.00
2/2
2/2
1/1
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
9.00
3.00
5.00
10.00
7.00
8.00
8.00
3.00
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
-1/10/0
N/N
N/N
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
6.00
4.00
10.00
10.00
Slovenská republika
2428. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; cervená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., sign. Cernaj
2429. Za dlhorocnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
2430. Za dlhorocnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
2431. Za dlhorocnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá ema il.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
2432. Za zásluhy o rozvoj stredoslovenského kraja, SKVKSS-SKNVSKVNF-KOR/Banská Bystrica; sign. Groma A., 70 mm, tombak
+ malá medaila 30 mm na kovovej stuhe so špendlíkom
Odznaky
2433. 1. KERKO Perlit - najlepší pracovník;ovál 21x23mm; 2. KERKO
Perlit-zaslúžilý pracovník; 40x23 mm;elox.tombak, špendlík 2 ks
2434. Cestný odznak, 10 rokov pivovaru URPÍN; 25x30 mm,špendlík;Bz eloxovaný
2435. CKZ Nejlepší pracovník oboru; 30x35 mm špendlík + malý odznak
na ihle, tombak eloxovaný
2436. SSSR, pethran, znak SSSR, hore 50; zavesené na kovovej stužke s nápisom
CCCP,cervená látkova stužka dl. 20 mm na špendlíku, eloxovaný hliník
2437. Najlepší pracovník stavebníctva; 34 mm, hore stužka 30x5mm na špendlíku
+ malý odznak na ihle, tombak eloxovaný
2438. opis: Najlepší pracovník Pamiatkostavu n.p. Žilina, hlava ženy;
sign. KVS, 40 mm, Bz postriebr. spínací špendlík
Papierové platidlá
CSR 1918-1939
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
1000 Kc 1932 B 0912303
500 Kc 1929 E 677568
500 Kc 1929 D 537848
100 Kc 1931 Kc 256249
50 Kc 1929 Vb 008166
50 Kc 1929 Db 153404
50 Kc 1929 Zb 197805
20 Kc 1926 Fg 534523
N 25 specim.perf.hore; 2x prelož.,pošpinená
N 24c spec.perf.hore 1x preložená
N 24 spec.perf.hore 2 x preložená
N 23 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 22 spec.perf.hore
N 21 spec.perf.hore
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
5000 K 1944 S.10A 034468
5000 K 1944 S.02A 042479
1000 K 1942 Bc 250328 II.emisia
1000 K 1942 Ec 088971 II.emisia
1000 K 1942 Kc 012624 II.emisia
1000 K 1942 Fa 381857 II.emisia
500 K 1942 Ba 758311
500 K 1942 Ea 750149
100 K 1940 S.16B 852374
100 K 1940 S.16B 852194
100 K 1940 S.27G 379251 II.emisia
100 K 1940 S.17A 101354 II.emisia
50 K 1940 A15 713691
50 K 1940 A 03 540995
50 K 1940 A14 508157
50 K 1944 S.10A 114396
50 K 1944 S.36A 117995
Protektorát Cechy a Morava 1939-1945
N 41 spec.perf.hore
N 41 spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 40b spec.perf.hore
N 39b spec.perf.hore
N 39b spec.perf.hore
N 38a spec.perf. hore
N 38a spec.perf. hore
N 38b spec.perf.hore
N 38b spec.perf.hore
N 36 spec.perf.hore
N 36
N 36 spec.perf.hore
N 37 spec.perf.hore
N 37 spec.perf.hore
62
2464.
2465.
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.
20 K 1944 S.34G 121641
10 K 1942 S.07N 534653
10 K 1942 S.20N 327151
5 K bl B 041
5 K bl B 026
5 K bl H 013
1 K bl D 034
1 K bl D 016
1 K bl D 031
2473.
2474.
2475.
2476.
1000 Sk 1940 2T4 587883
500 Ks 1941 1Kn 065850
500 Ks 1941 6De 057255
100 Ks 1940 D 2 142401 II.emisia
na Rv.stopa po farbe
100 Ks 1940 B14 589110
100 Ks 1940 A15 665502
100 Ks 1940 C6 553875 II.emisia
100 Ks 1940 E11 231101
100 Ks 1940 B14 020196
100 Ks 1940 C6 554100 II.emisia
50 Ks 1940 Kx 224688
20 Ks 1942 Šc22 652120
10 Ks 1939 Hi15 405363
10 Ks 1943 Ck31 378376
5 Ks bl D 023
N 55 spec.perf.hore
N 34 spec.perf.hore
N 34 spec.perf.hore
N 33 spec.perf.hore
N 33 spec.perf.hore
N 33
N 32; B 30
N 32 spec.perf.hore
N 32 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
-2/2-2/2N/N
N/N
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
1.00
0.50
2.00
2.00
N 54 spec.perf. 2x dole
N 53 spec.perf.2x dole
N 53 spec.perf.hore, 2x st.po špine
N/N
N/N
0/0
8.00
8.00
7.00
N 52a specim.perf.dole
N 51b; B 48
N 51b; B 48
N 52 spec.perf.dole
N 51 spec.perf.hore
N 51 spec.perf.dole
N 52 spec.perf.hore
N 50 spec.perf.hore
N 49 spec.perf.dole
N 47 spec.perf.dole
N 47 spec.perf.hore
N 45 spec.perf.hore, st.po lepu
0/0
-2/2-2/2N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
2.00
0.60
0.60
6.00
6.00
4.00
6.00
8.00
4.00
4.00
6.00
4.00
Slovenská republika 1939-1945
2477.
2478.
2479.
2480.
2481.
2482.
2483.
2484.
2485.
2486.
2487.
CSR 1944-1945 Korunové poukážky CSR a kolkované pre Slovensko
2488.
2489.
2490.
2491.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2000 Kcs 1945 23 Jn 049493
N 68 Specim.perf.dole
1000 Ks 1940 1K6 509249 kolok CSR N 64 spec.perf.2x dole
1000 Ks 1940 1K6 364135 kolok CSR N 64 spec.perf.hore
1000 Kcs 1944 Ser. AA 462602
na Rv. stopa po lepidle 2x
N 61 specim.perf.hore
1000 Kcs 1944 AA 634433
N 61 spec.perf.hore
1000 Kcs 1944 AA 078862 kolok CSR N 67 spec.perf.2x dole
1000 Kcs 1944 AA 404762 kolok CSR N 67 spec.perf.2x dole
500 Ks 1941 5Rz 081818 kolok CSR
N 63 spec.perf.hore,škvrna
500 Ks 1941 7Sy 028186 kolok CSR
N 63 spec.perf.2x dole
500 Kcs 1944 AY 121662
vlavo v 500 dierka po ihle
N 60 spec.perf.2x dole
500 Kcs 1944 AB 822347
N 60 spec.perf.hore, 2x st.po špine
500 Kcs 1944 AH 716785 kolok CSR N 66 spec.perf.2x dole
500 Kcs 1944 AH 716784 kolok CSR
N 66 spec.perf.2x dole
100 Sk 1944 OM 004188 kolok
N 65a spec.perf.dole
100 Ks 1940 D12 238504 kolok CSR
N 62b spec.perf.hore, st.po lepu
100 Ks 1940 B14 679296 kolok CSR
N 62b spec.perf.dole
100 Ks 1940 M1 250774 II.emisia,kolok CSR, N 62c,spec.perf.dole
100 Ks 1940 K6 524195 kolok CSR
N 62c spec.perf.hore
100 Ks 1940 M3 799800 kolok CSR
N 62a spec.perf.dole
20 Kcs 1944 HK 728262
N 58b specim.perf.dole
5 Kcs 1944 EB 444514
N 57 spec.perf.hore
5 Kcs 1944 EC 625220
N 57 spec.perf.dole
5 Kcs 1944 EB 658444
N 57 spec.perf.dole
1 Kcs 1944 BP 463498
N 56
1 Kcs 1944 CH 326399
N 56; B 56
1 Kcs 1944 CB 527105
N 56 spec.perf.dole
1 Kcs 1944 AB 893656
N 56 spec.perf.hore
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
100 Kcs 1945 B01 140433
50 Kcs 1950 A30 109630
20 Kcs 1949 A44 251063
10 Kc 1950 CHb 043716
5 Kcs 1949 A55 580185
5 Kcs 1949 A11 798838
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
N/N
N/N
N/N
8.00
10.00
10.00
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
3.00
6.00
8.00
8.00
7.00
8.00
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
3.00
3.00
5.00
5.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
-1/11/1
N/N
N/N
2/2
2/2
1.40
1.20
2.60
7.00
0.50
0.50
CSR 1945-1953
N 81a; B 77a1
N 80a; B 85a
N 78a; B 83a
N 77
N 76b; B 82b
N 76b; B 82b
63
2521. 1 Kc 1953
2522. 1 Kcs 1953
RU 005251
TC 491431
N 89
N 89b; B 86b
N/N
2/2
2.00
0.50
2/2
2/2
3/3
1/1
1/1
N/N
N/N
1/1
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
N-N
0/0
1/1
0/0
N/N
N/N
2.80
2.80
1.80
2.80
2.00
5.00
5.00
2.80
3.00
2.00
3.00
3.00
1.70
1.80
1.60
1.60
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
1.80
0.50
1.00
2.00
2.00
N-N
N-N
N-N
2/2
2/2
N/N
N-N
7.00
3.00
3.00
0.50
0.50
2.00
5.00
N-3
7.00
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
8.00
10.00
5.00
8.00
5.00
4.00
10.00
10.00
4.00
8.00
5.00
5.00
7.00
3.00
3.00
10.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
CSSR 1953-1993
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.
2557.
100 Kc 1961 G35 294526
N 106d
100 Kc 1961 P86 418568
N 106c
100 Kc 1961 R91 937079
N 106b
100 Kc 1961 X79 289260
N 106c
100 Kc 1961 G50 568358
N 106e;B 98
100 Kc 1961 G69 546696
N 106e;B 98
100 Kc 1961 G69 546697
N 106e;B 98e1
50 Kc 1987 F50 068588
N 105
50 Kcs 1987 F26 720817
N 105; B 104a
50 Kcs 1987 F02 909896
N 105
50 Kcs 1987 F28 134123
N 105; B 104a
50 Kcs 1987 F64 562992
N 105; B 104a
20 Kcs 1970 L21 267589
N 101; B 100
20 Kc 1988 E30 994009
N 102
20 Kcs 1988 H39 418902
N 102; B 105
20 Kcs 1988 E16 049176
N 102; B 105
20 Kc 1988 H12 019627
N 102; B 105
20 Kc 1988 H30 224860
N 102; B 105
20 Kcs 1988 H30 224861
N 102; B 105
10 Kcs 1960 S82 586822
N 99b; B 94c
10 Kcs 1960 E35 182480
N 99b; B 94c
10 Kcs 1960 J23 351068; 20 Kcs 1970 H23 795729 B 94b;100 2 ks
10 Kc 1986 P66 008808
N 100
10 Kcs 1986 V05 571341
N 100; B 103
10 Kcs 1986 J15 747453
N 100; B 103
10 Kcs 1986 J44 110174
N 100; B 103
10 Kcs 1986 J44 110175
N 100; B 103
10 Kcs 1986 P34 651586; 20 Kcs 1988 H32 385336; 100 Kcs 1989
A21 155665; B 103;105;106
3 ks
neperforované
10 Kcs 1986 P49 612932; 20 Kcs 1988 H52 320783; B 103;105 2 ks
10 Kcs 1986 V63 510953; 20 Kcs 1988 H52 320782; B 103;105 2 ks
5 Kcs 1961 ZB 391262
N 98; B 86
3 Kcs 1961 AC 654157
N 97; B 95
3 Kcs 1961 TD 490936
N 97; B 95
3 Kcs 1961 VE 018075; 25 Kcs 1961 Q10 935581; B 95;97b 2 ks 3 m.d.
1 Kcs 1953 PS 973507; 3 Kcs 1953 NR 225541; 5 Kcs 1953 KN 505624;
10 Kcs 1953 UT 783945; 25 Kcs1953 KN 301291;25 Kcs 1958 S12 251575;
50 Kcs 1953 KD 079412; 100 Kcs 1953 UA 389830; B 86b;87b;88b;
89b;90b;93;91b;92b
8 ks
3 m.d.
Slovenská republika 1993-2008
2558.
2559.
2560.
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
100 Sk 1993
100 Sk 2001
100 Sk 2001
100 Sk 2004
100 Sk 2004
100 Sk 2004
100 Sk 2004
50 Sk 1993
50 Sk 1993
50 Sk 1999
50 Sk 2002
50 Sk 2002
50 Sk 2002
50 Sk 2005
50 Sk 2005
50 Sk 2005
50 Sk 2005
20 Sk 1993
20 Sk 1993
20 Sk 1997
20 Sk 1997
A 00092079 Bi
L 80270882
U 10988949
A 03393766
R 02154744
U 98077621
A 01008968
C 1854127 (sedemmiestne c.)
A 00174500 Bi
C 77711808
C 99726459
K 03635640
K 26503585
K 43200800
K 43200801
A 00839393
K 41811925
A 00329510
B 00215315
B 57530940
B 92499258
B SK 8a2; N SK 10
B SK 8e
B SK 8e
B SK 8f náhr.serie
B SK 8f
B SK 8f st.poc.
B SK 8f
B SK 6a
B SK 6b2
B SK 6d
B SK 6e
B SK 6e
B SK 6e
B SK 6f
B SK 6f
B SK 6f st.poc.
B SK 6f
B SK 7a2 st.poc.
B SK 7a1
B SK 7b
B SK 7c
R
64
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594.
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.
2600.
2601.
20 Sk 1997 J 00149193
20 Kcs 1988 H 29 364846 kolok SR
20 Sk 1999 J 44131649
20 Sk 1999 J 45167402
20 Sk 2001 A 01383436
20 Sk 2001 A 01179486
20 Sk 2001 J 65946094
20 Sk 2001 J 71023218
20 Sk 2001 S 00100073
20 Sk 2001 S 19582002
20 Sk 2004 A 01555387
20 Sk 2004 A 01549350
20 Sk 2004 S 60258659
20 Sk 2004 S 84381367
20 Sk 2004 S 87486672
20 Sk 2004 S 77801029
20 Sk 2004 S 93867726
20 Sk 2006 S 98349949
20 Sk 2006 S 95325491
20 Sk 2006 S 99344558
20 Sk 2006 V 11730626
20 Sk 2006 V 11727448
20 Sk 2006 V 15323360
B SK 7c
B SK 1; N SK 1
B SK 7d
B SK 7d
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
R
R
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
0/0
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
3.00
1.00
3.00
4.00
8.00
8.00
3.00
3.00
3.00
4.00
5.00
7.00
5.00
2.00
2.00
2.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.60
2.00
3/3
0.30
-1-3
1.00
1-2
1-2
2.00
1.80
N-N
1.40
4/4
-4/40/0
N/N
-0-0-
0.30
0.30
2.00
7.00
1.60
0-3
2.60
0-3
2.00
0-4
2.20
1-2-
4.00
2-3
N/N
N/N
1.80
2.00
5.00
-1-2-
1.00
2-3-
1.50
1-4
1.20
Bulharsko 1945-90
2602. 2 Leva 1962 GZ 433056
P 89
Juhoslávia 1968-1985
2603. 100 Dinara 1978 ZA 1450267 P 90 3/3; 10 Dinara 1968 ED 328552 -1/1-;
BP 858228 2/2; AE 8294913 3/3
P 82 4 ks
Madarsko 1925-1946
2604. 10 Pengö 1936 B 643 000611 1/1; B 723 087366 -1/1-;
B 828 015986 2/2; B 988 091701 -1/1-;
P 100 4 ks
2605. 20 Pengö 1941 C 172 021021 2/2; C 342 098618 1/1; P 109 2 ks
Macedonsko
2606. 10 Denari 1992 7984663 P 1; 25 Denari 1992 4277425 P 2; 2 ks
Nemecko
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617.
2618.
5000 Mark 1922 Wa 186350 A
P 81
20000 Mark 1923
E-PR 043046
P 85
100 mil. Mark 1923 4J 324364
P 107
1 Rentenmark 1937 S 25271464
1 Rentenmark 1937 D.62382659 -0/0-; Q.24930591 0/0; P 173 2 ks
1 Rentenmark 1937 A.59780999 2/2; B.05242848 1/1; D.62383114
0/0; L.76232815 3/3; Q.24930195 0/0
P 173 5 ks
2 Rentenmark 1937 A.59571922 3/3; B.72837317 2/2; C.40183351 5/5;
G.07775281 0/0
P 174 4 ks
2 Rentenmark 1937 A.74648289 4/4; B.58829277 3/3; C.81763406
3/3; D.58653697 3/3; G.07775282 0/0; J.07825504 P 174 6 ks
10 Reichsmark 1929 A.26028119 G 1/1; C.26407391 G -1/1-;
E.15527360 R -2/2-; X.18050796 F 1/1
P 180 4 ks
20 Reichsmark 1929 C.10587917 F -2/2-; C.38537638 M 2/2;
G 31258529 B 3/3; K.30552130 M 2/2
P 181 4 ks
20 Mark 1945 AH 031896
P 187
20 Reichsmark 1945 AR 008879
Nemecko - NDR
2619. 20 Mark 1975 OH 165698 -1/2; 10 Mark 1971 DP 0437997 2/2-;KP 29a;28b 2 ks
2620. 20 Mark 1975 OJ 308252 2/2-; 10 Mark 1971 LA 838379 -2/3-;
5 Mark 1975 HB 466490 3/3-;
KP 29a;28a;27a
3 ks
Rakúsko-Uhorsko
2621. 100 Korun 1912 2125 34073 P 12 2/2;10 Korun 1915 1157 634672
P 19 4/4; 1 Koruna 1916 1190 100172 P 20 1/1
3 ks
2622. 1000 Korun 1902 (1919) 1485 40518 P 57 3/3; 1 Koruna 1916 (1919)
65
1658 092649 -2/2-
P 49
2 ks
-2-3
0.70
1/1
0.80
2/2
0/0
6.00
10.00
2-3
1.00
0-0
1.80
-1-3-
1.00
N/N
4.00
použ.
1.00
zach
zach
zach
zach
zach
zach
zach
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
zach
4.00
použ
1.50
použ
1.00
zach
zach
2.00
1.50
použ
1.50
použ.
použ.
N
4.00
4.00
4.00
použ.
4.00
N
5.00
použ.
4.00
použ.
zach
N
5.00
4.00
5.00
Rakúsko 1918-1924
2623. 1000 Korun 1922 1475 *031036 P 78
Rusko
2624. 250 Rublov 1918
2625. 100 Rublov 1918
AH-43
AB-407
ZSSR 1961-1990
2626. 50 Rublov 1961 ZK 1197483 P 235;3 Rublov 1961 SI 5217221 P 223 2ks
Rumunsko od 1945
2627. 1 Lei (nový) 2005 068E4652261 polymér P 117 0/0;
1000 Lei 1998 006D3926816 0/0 ; 2 ks
2628. 10 Lei 1966 D.0349 114799 P 89 -1/1-; 25 Lei 1966 G.0113
169495 P 90 -3/3-; 100 Lei 1966 B.0156 822004 P 92 -2/2-;
10000 Lei 1994 C.0029 183400 3/3; 4 ks
Irak
2629. 25 Dinars 1986 Saddam Hussein SCWPM 73
Literatúra
CNS pobocka Praha
2630. Clenské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
Ceskoslovenská numismatická spolecnost
2631.
2632.
2633.
2634.
2635.
2636.
2637.
Numismatické listy 1973 / 74, rocník XXVIII / XXIX
Numismatické listy 1975 / 76, rocník XXX / XXXI
Numismatické listy 1977 / 78, rocník XXXII / XXXIII
Numismatické listy 1979 / 80, rocník XXXIV / XXXV
Numismatické listy 1981 / 82, rocník XXXVI / XXXVII
Numismatické listy 1983 - 84, rocník XXXVIII / XXXIX
Numismatické listy 1985 - 86, rocník XL / XLI
zviazané
zviazané
brožované
brožované
brožované
brožované
zviazané
Václav Capek
2638. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit c.1-6 CNS
Collins Nutshell Books
2639. Coin Collecting T.Hanson 1965
Dietzel Heinz
2640. Die Münzen Österreichs ab 1848, Nettokatalog Berlín 1969
2641. Die Münzen Frankreichs ab 1848 mit den Münzen Monacos ab 1837,
Anhang: Die Banknoten Frankreichs 2.Auflage 1970
2642. Die Münzen Polens ab 1916, Anhang: Die Banknoten Polens 2.Auflage 1970
Donald J.Hoppe
2643. How to invest in Gold Coins
New York 1975
Fischer
2644. Katalog monet Polskich
2645. Katalog monet Polskich
2646. Katalog monet Polskich
Fischer 2000
Fischer 2007
Fischer 2008
Gietl Verlag
2647. Die Euro-Münzen 2006
2648. Die Euro-Münzen und Banknoten alles Euro Staaten in Farbe
3. Auflage 2003 Battenberg
Günter Schön
2649. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
Hlinka Bohuslav, Radomerský Pavel
2650. Peníze celého sveta, Malá encyklopedie Praha 1981
2651. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
2652. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
66
2653. Peníze, poklady, padelky; Academia 1996
N
5.00
použ.
2.00
použ
použ
použ
0.60
0.80
0.80
použ
3.00
použ
1.40
použ
1.40
zach
2.60
N
N
4.00
4.00
použ.
2.00
N
N
2.00
2.00
použ.
2.00
N
5.00
použ
3.00
N
N
N
2.00
2.00
2.00
použ.
1.00
použ
1.00
použ
4.00
použ.
2.00
N
2.00
zach
2.00
N
použ
2.00
1.40
použ.
N
N
2.00
3.00
4.00
Hlinka Jozef
2654. Peniaze na Slovensku, Mladé letá 1982
Czeslaw Kaminski
2655. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971;
Warszawa 1972
2656. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975;
Warszawa 1976
2657. Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794-1976; Warszawa 1977
Klenoty, oborový podnik
2658. Katalog neplatných stríbrných mincí 1838-1939, Xerox
Edmund Kopicki
2659. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1506-1632
Warszawa 1976
2660. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1002-1794
Warszawa 1980
Kounovský Josef
2661. Obeživo bývalých nemeckých kolonií
CNS Praha 1982
Leuchtturm
2662. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
2663. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
Marco Jindrich
2664. Jak sbírat mince Mladá fronta 1972
M.Mielczarek
2665. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdansk 2007
2666. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet 2 Euro od 1999; Gdansk 2008
Minarovicová Elena
2667. Medaily a plakety SNS Bratis lava 1995
Národná banka Slovenska
2668. Falzifikáty, NBS 1998
Národní galerie Praha
2669. 2500 let íránského mincovnictví, výstavní katalog 1971
Vlastislav Novotný a kol.
2670.
2671.
2672.
2673.
Mince Františka I. 1792-1835 ,
I. vyd. Hodonín 1993
Mince Ferdinanda V. 1835-1848 , I. vyd. Hodonín 1993
Mince Františka Josefa I. 1848-1918, II.vydání Hodonín 1996
Mince Ceskoslovenska 1918-1993, Ceské republiky a Slovenské
republiky 1993-1995 , V.doplnené vydání Hodonín 1995
2674. Mince Ceskoslovenska 1918-1993, Ceské republiky a Slovenské
republiky 1993-1995 , V.doplnené vydání Hodonín 1995
2675. Papírová platidla Ceskoslovenska 1918-1993, Ceské republiky
a Slovenské republiky 1993-2010, V.doplnené vydání Hodonín 2010
Vlastislav Novotný, Miroslav Moulis
2676. Papírová platidla Ceskoslovenska 1918-1993; Ceské republiky
a Slovenské republiky 1993-2004 , III. vydání Hodonín 2004
2677. Mince Ceskoslovenska 1918-1993; Ceské republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplnené vydání Hodonín
2678. Mince Ceskoslovenska 1918-1992; Ceské republiky a Slovenské
republiky 1993-2004 , XI.doplnené vydání Hodonín
Vlastislav Novotný, Vladimír Šimek
2679. Mince Ceskoslovenska 1918-1993; Ceské republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplnené vydání Hodonín 1994
2680. Ceskoslovenské mince 1918-1992 soupis soukromé sbírky Hodonín 1992
Parchimowicz Janusz
2681. Katalog monet Polskich od 1916 Szczecin 1993
2682. Katalog monet Polskich od 1916 IV.vydanie 1995
2683. Katalog monet Polskich od 1916 8.vydanie 1999
67
Polívka Eduard
2684. Ceskoslovenské mince 1918-1977, CNS 1978
2685. Ceskoslovenské mince 1918-1977, CNS 1978
2686. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
použ.
použ
použ
2.00
1.00
1.20
použ
3.00
zach
4.00
použ
N
N
N
N
N
N
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
N
N
N
2.00
2.00
2.00
Slovenská akadémia vied
2687. Slovenská numizmatika VI., VEDA 1980
Schön Gerhard
2688. Euromünzkatalog
4.Auflage 2005
Battenberg
Slovenská numizmatická spolocnost
2689.
2690.
2691.
2692.
2693.
2694.
2695.
pob.Košice, Zberatelský katalóg mincí Ceskoslovenska 1980
Numizmatika 10, 1991
Numizmatika 11, 1992
Numizmatika 14, 1996
Numizmatika 17, 2000 Supplementum
Numizmatika 19, 2004
Numizmatika 21, 2006
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
2696. Katalog popularny monet Polskich
2697. Katalog popularny monet Polskich
2698. Katalog popularny monet Polskich
Gdansk 1999
Gdansk 2004
Gdansk 2007
68
Download

Slovenská republika