Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Kazalo
Rang lista
Top 500 kompanija
50 vodećih banaka
50 vodećih osiguranja
u centralnoj Evropi
Deloitte
5
Kazalo
DELOITTE CE TOP 500 2013
Krfca traje, kompanije
se oporavljaju
Uprkos izuzetno
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
sporom i nesigurnom
oporavku, kompanije
sa liste TOP 500
iznenađujuće su dobro
poslovale. Jedino
novo ime među prvih
deset je ukrajinski
lider u energetici,
DTEK Holding, koji je
zabeležio drastičan
skok sa 32. mesta prošle
godine na 7. poziciju
ove godine. Na listi se
nalazi osam firmi iz
Srbije, tri manje nego
lane. Najveći broj
kompanija među 500
najuspešnijih dolazi
iz Poljske, čak 166.
Od zemalja iz užeg
regiona najzastupljenije
su Slovenija sa 18,
i Hrvatska sa 12
precluzeća.
Piše: Žarko Mijović,
parlner, Deloitte
jj
IIW
W
onsultantsko - revizorska kompanija
Deloitte i Biznis &
Finansije vam sedmi put za redom
re(j stavljaju
listu
P
m
Jll»;.TOP
■JRhs
500 kompanija
u centralnoj Evropi. Na TOP 500
listi rangirane su kompanije iz 17
zemalja centralne Evrope: Srbija,
jj
M
Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska,
Ukrajina, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Bugarska, Hrvatska,
Slovenija, Makedonija,
Bosna i
Hercegovina, Crna Gora i Albanija.
Kompanije su rangirane na osnovu
ostvarenih prihoda od prodaje, a
lista takođe prikazuje i ostvareni
neto profit.
Moglo bi se reći da je Deloitc
ova TOP 500 lista i ove godine t
senci spekulacija o budućnosti
evrozone i ekonomskih neizvesnosti širom centralne Evrope.
Posmatrajući naš region, izvesno
je da proiazi još jedna godina
ekonomske nesigurnosti. Značajnijih pomaka u borbi protiv krize
nema. Iz ugla drugih zemalja u
našem regionu, verovatno se čini
da je u Sloveniji bolje nego igde,
iako se i ona bori sa nizom političkih i ekonomskih problema.
Pored kontinuirane ekonomske nesigurnosti širom Evrope,
poslovanje vodećih kompanija
koje su se našle na rang listi bilo
je iznenađujuće dobro. Ukupan
prihod od prodaje 500 vodećih
kompanija u centralnoj Evropi
rangiranih na Deloitte-ovoj listi
iznosio je više od 724 milijadi
evra u 2012. godini, tako da su
kompanije nastavile pozitivan
trencl rasta iz 2010. godine. Kompanije iz energetskog sektora,
PKN Orlen i MOL vec nekoli-
ko goctina unazaci prednjaće na
listi, dok je Škocla na visokoj
trećoj poziciji treću godinu za
redom. Značajnijih pomaka medu prvih 10 kompanija na listi
nema- jedina nova kompanija
medu prvih deset je ukrajinska
kompanija iz energetskog sektora DTEK Ilolding. koja je ujedno
zabeležila clrastičan skok sa 32.
mesta pro.šle godine na ~ . mesto
ove gocline.
Na listi se nalazi osam kompanija iz Srbije. tri manje u odnosu
na prošlu goclinu. Najbolje plasirana srpska kompanija je iz energetskog sektora - kompanija EL'i'
koja je sa ostvarenim prihodima
ocl 2,16 milijardi evra u 2012. goclini zauzela 63. mesto na listi (
skok sa 67. na 63. mesto). Druga
najbolje plasirana kompanija je
NIS. koja je zauzcia 78. mesto. a
sledi potomJP EPS na 108. mestu.
Telekom Srbija se našla na 190.
mestu, ctok jc Delhaize Serbia zauzeo 235. mesto. JP Srbijagas je
zauzeo 355. mesto, Tarkett 435, a
Mercator -S je zauzeo 470. mesto.
Najveći broj centralnoevropskih kompanija clolazi iz sektora
robe široke potrošnje i transporta (159), a po broju plasiranih
firmi sledi ga energetski sektor
(150).
Najveći broj kompanija na listi
clolazi iz Poljske, čak 166. Oci
zemalja iz užeg regiona na listi
je najzastuptjenija Slovenija sa 18
kompanija, a zatim slecli Hrvatska sa 12 kompanija. Rafinerija
nafle Okta je i ove goctine jedina
kompanija iz Makedonije koja sc
plasirala na listu zauzevši 404.
mesto. Ove godine na listi su zastupljene i dve kompanije iz Bosne i Hercegovine, Optima grupa
i ASA Prevent Group koje su na
367. odnosno 463. mestu na listi.
Pored liste TOP 500, Deloitte je
sastavio i liste 50 najvećih banaka li
6
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Kazalo
centralnoj Evropi na osnovu aktive,
i 50 najvećih osiguravajućih društava na osnovu bruto obračunate
premije. koja uključuje premiju i
od životnog i neživotnog osiguranja, uprkos činjenici da u nekim
područjima takva osiguranja posluju kao oclvojeni pravni entiteti.
U centralnoevropskom bankarskom sektoru PKO BP banka je
i dalje na prvom mestu na listi,
odnosno pozicionirala se kao
najveća centralnoevropska banka po veličini aktive. Ova banka
je ostvarila rast vrednosti aktive
od 9.6 % i neto profit od 895,8
miliona evra.
Poljski PZU i dalje clrži vodeću poziciju medu osiguravajućim
društvima. dok se iz Srbije na listi
među prvih pedeset u centralnoj
Evropi nije našlo ni jectno osiguranje. Na listi se nalazi 5 osiguranja iz Slovenije, i to Triglav na 7.
mestu, i clve osiguravajuće kuće
iz Hrvatske, na kojoj se Croatia
osiguranje našla na 19. mestu.
Za ovo istraživanje korišćeni su
podaci o prihoclima iz finansijskih izveštaja za 2012. goctinu. Informacije su prikupljene iz javno
ctostupnih baza podataka i drugih izvora, direktno ocl kompanija, kao i na osnovu procena koje
su bazirane na Deloitte-ovom istraživanju. U slućajevima kada
podaci o prihodima za finansijsku goclinu 2012. nisu bili clostupni, koristili smo prijavljene
prihocle za 2011. godinu. Prihodi
kompanija-ćerki koje posluju u
okviru velikih grupa navedeni
su i u okviru konsolidovanog
izveštaja i posebno za one kompanije koje posluju u različitim
privrectnim sektorima, poclsektorima ili zemljama od samog
konsolidujućeg entiteta, a bile su
dovoljno velike cla se samostalno
plasiraju na listu. Kompanije su
ratrgirane prema visini prihoda
od prodaje. banke prema visini
tikupne aktive, a osiguravajuća
društva prema visini obračunate
premije.
7
Kazalo
ENERGETIKA I RESURSI
Konsolidacija pa restrukturiranje
Poslovanje kompanija
iz sektora energetike
i mineralnih resursa u
Srbiji je u 2012. godini
generalno obeleženo
blagim padom prihoda
i značajnijim padom
profitabilnosti. To se
pre svega odnosi na
sektor elektroenergetike
i gasa, dok je naftni
sektor poslovao
profitabilno sa blagim
rastom prihoda.
Piše: Darko Stanisavić,
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
direktor, Deloitte
"~mm~*~~-^
ezu l tat poslovanja
kompanija
u enerm
■
j0r getskom sektoru je
logična
posledica
«k regulacije svakog od
m
pojsdinačnih sektora.
.»JifL. W___Naime, u 2011. godini je došlo do pune liberalizađje
tržišta naftnog sektora što je, uz
relativno visoke cene nafte na svetskom tržištu, dovelo do rasta cena
u 2012. godini i posledično većih
prihoda i profitabilnosti kompanija
u ovom sektoru. Sa druge strane, cene u elektroenergetskom i gasnom
sektoru su u 2012. godini uglavnom
još uvek bile regulisane i na niskom
nivou, što se odrazilo na smanjenje
aktivnosti kompanija u tim sektorima, odnosno smanjenje prihoda
i gubitke u poslovanju kompanija
u ovim sektorima. Značajno je primetiti da je zbog konsolidacije gasnog i elektroenergetskog sektora u
■
W
flr" 1^^
I
2013- godini Vlada Republike Srbije
odobrila značajnija povcćanja ccna
električne energije i gasa.
Srpska naftna kompanija NIS zabciežila je prihod od prodaje ocl
skoro clve milijarde evra u 2012.,
što čini rast od 8,8%. U isto vreme
HPS je zabelcžio gotovo Lste prihode u 2012. kao i u 2011. godini
u dinarima. Iskazano u evrima.
EPS je zabeležio pad prihoda ocl
10,2%. Od većih srpskih kompanija u 2012. goclini značajan rast prihoda je ostvario samo Knez Petrol.
li 2012. godini, F.F'I' je najveća
kompanija ovog sektora u Srbiji,
sa ostvarenim prihodom od 2.16
milijardi evra, što je smanjenje od
-2,4%» u odnosu na prošlogodišnji
prihoct Medutim, istovremeno u
2012. godini je EFT ostvario značajno manju ciobit u oclnosu na
prethodnu godinu, što je rezultat
smanjenja rizika u poslovanju ove
kompanije. Sa druge strane, NIS je
uz povećanje prihoda ostvario gotovo icientičan rezultat poslovanja
kao u 2012. goclini.
LJ vlasničkoj strukturi najvecih
kompanija iz sektora energetike
u 2012. godini nije bilo značajnih
promena. Naftni sektor je u vlasništvu veiikih inostranih kompanija,
dok je gasni i elektroenergetski
sektor još uvek uglavnom u ciržavnom viasništvu. Karakteristika gasnog i elektroencrgetskog sektora
u Srbiji 2012. je, pored niskih cena
gasa i električne energije, da su
najznačajnije kompanije Srbijagas
i EPS u državnom vlasništvu. Radi konsolidacije poslovanja ovih
segmenala, pored povećanja cena odobrenih u 2013. godini, u
narednom periociu se može očekivati značajnije restrukturiranje
navedenih državnih kompanija.
Cilj restrukturiranja bi bio da se
obezbedi njihovo profitabilno poslovanje, da bi one mogle da budu
nosilac velikih najavljenih uiaganja u ovim sektorima (gasovod Južni tok. novi blok TF Nikola Tesla i
Kolubara itci).
lako je trenutno snabdevanjc
srpskog tržišta energentima dobro, postoji jasna opasnost da
trenutni elektroenergetski kapaciteti usled nedostatka ulaganja u
prethodnom periodu ne budu u
stanJLi cia zadovolje očekivanu potražnju u budućem periodu. t.'sled
toga se u nareclnom periodu može
očekivati realizacija većih ciektroenergetskih proizvocinih kapaciteta. Postignuti su dogovori oko realizacije velikih projekata izgradnje
bloka Nikola 'lesla B.3. sa konzorcijumom Shenzhen Energv Group
i China Environmental Energv. i
Kolubara B sa italijanskim Eclisonom. Kako postoji čvrsta strategija da se ciektroenergetski sektor.
odnosno EPS, ne privatizuje, to se
najveći broj projekata planira kao
zajedničko ulaganje sa straieškim
partnerima iz inostranstva.
8
Kazalo
TOP 500 KOMPANUA
PKN Orlen
Poljska
3
MOL
ŠKODAAUTO
Mađarska
4
Metim/est
5
g
Naftogaz of Ukraine
Ukrajina
Ukrajina
Češka Republika
7
DTEK
8
9
Energorynok
Ukrajina
Ukrajina
Lotos
PGE
Poljska
Poljska
1
2
ČE7
Proizvodnja
Energetika i resursi
518,5
19.171,7
10.448,0
9.741,2
542^2
9-451,4
6108
337^2
N/A
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Energetika i resursi
8.373,8
1-597,3
8.011,7
574^5
Energetika i resursi
7.911,8
7.301,5
7-205,3
7.969,3
43
220,5
772,5
11
RWESupply&TradingCZ
Češka Republika
12
13
Jeronimo Martins
Poljska
6.907,5
N/A
pGNiG
Poljska
Energetika i resursi
6.865,0
533,8
14
Volkswagen Slovakia
Proizvodnja
6-587,4
1703
KGHM
Slovačka
Poljska
6.381,1
1-147,6
17
ORLEN Lietuva
Tauron
Utvanija
Poljska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
62f5
368,3
18
PETROM
Rumunija
6.264,7
5.911,9
5.899,0
5.535,7
334,4
239,9
15
16
19
20
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Češka Republika
28.698,1
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
10
AUDI Hungaria
AGROFERT HOLDING
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Proizvodnja
Mađarska
Češka Republika
Proizvodnja
5.270,7
5.115,2
2.068,5
886,5
77^9
21
Ukrzaliznycia
Ukrajina
Sektor široke potrošnje i transporta
22
23
24
25
26
GE Infrastructure Central & Eastern Europe Holding
Proizvodnja
Energetika i resursi
5.024,6
Slovnaft
Mađarska
Slovaćka
Lotos Palivva
Poljska
4.457,8
UNIPETROL
FOXC0NN CZ
Lukoil Neftohim
Češka Republika
Češka Republika
Bugarska
Energetika i resursi
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikadje
Mlfi
51J
N/A
4.267,5
-135,8
4.191,9
4.139,4
344
484
4.661,6
28
29
30
ina
Hrvatska
Eurocash
Poljska
Agrokor
Hrvatska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
31
Kia Motors Slovakia
Petrol Group
Slovačka
Proizvodnja
3.919,1
533
Samsung Electronics Slovakia
Metro Group
Slovačka
Poljska
3.647,9
1013
Slovenske elektrarne
Energetika i resursi
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
3.754,0
3.537,7
4454
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
3.380,4
204,3
3.372,5
3.241,3
253
23
3.215,8
13
583
N/A
1343
27
32
33
34
35
Slovenija
36
TPSA
Slovačka
Poljska
37
Fiat
Poljska
38
ALPIQ ENERGYSE
Češka Republika
39
BP
3.966,8
3.960,8
3.951,7
Energetika i resursi
Energetika i resursi
3.574,7
783
593
&fi
1553
N/A
40
Chimimport
Poljska
Bugarska
41
Tesco Polska
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
3.052,6
ĆEZ Prodej
Češka Republika
44
Rompetrol Rafinare
Mercator Group
Rumunija
Energetika i resursi
Energetika i resursi
3.041,8
2.899,1
2.873,2
-104,6
45
AUTOMOBILE-DACIA
2.862,6
623
46
ArcelorMittal Poland
47
ArcelorMittal Kryvyj Rih
48
49
50
PKP
Poljska
Ukrajina
Poljska
VP
Litvanija
SPP
Slovaćka
42
43
T.H.V
krAilfin
cmtpmharMH
Sektor široke potrošnje i transporta
3.164,7
Sektor široke potrošnje i transporta
Slovenija
Rumunija
Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja
_-
70
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Proizvodnja
|
_
1210
2.812,7
N/A
-279,5
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
2.801,6
2.793,8
2.792,7
Energetika i resursi
2.739,0
448,0
J£JL_
Prihod od piodaje
i neto
933
65J
profit priS.aza.ii su u milionima evra
■_^^l*#i%*^
9
Kazalo
51
Energa
Poljska
52
MVM
Mađarska
53
54
ČEPRO
Češka Republika
Poljska
55
Kompania We_glowa
RWE Česka republika
56
Samsung Electronics Magyar
Mađarska
i resursi
2.670,7
i resursi
2.665,4
109J.
i resursi
2.640,0
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Proizvodnja
2.633,2
2553
204
681
2.501,3
298,1
2.477,1
106,8
2.428,1
404
2.412,4
1703
2.383,3
2.352,5
513
33
1023
744
53
23
57
58
59
E. ONFoldgazTrade
Mađarska
ENEA
Poljska
MAXIMA group
Litvanija
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
60
U.S. Steel Košice
Slovačka
Bugarska
Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja
Energetika
Energetika
2.157,7
N/A
2.142,1
-92,1
1083
61
Aurubis
62
63
Volkswagen Poznaii
EFT INVESTMENTS
64
Orlen Paliwa
Poljska
Srbija
Poljska
65
Carrefour Polska
Poljska
66
Fibria Trading International
Madarska
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
67
Continental Barum
Češka Republika
Proizvodnja
2.138,9
68
69
TESCO-GLOBAL
Fozzy Group/Fozzy Food
Eni Česka republika
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
2.126,9
-24,4
Poljska
2.107,8
2361
Mađarska
Ukrajina
Sektor široke potrošnje i transporta
2,107,7
2,085,9
159,2
73
MagyarTelekom
ATB Market
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
2,118,4
JSW
74
ČEZ Distribuce
1713
Lidl Polska
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
2.083,0
75
2.031,1
76
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Energetika i resursi
2.020,4
N/A
N/A
78
79
Ostchem
Telefdnica Czech Republic
NIS
E.ON Hungaria
Češka Republika
Poljska
Ukrajina
Češka Republika
80
MORAVIA STEEL
1,976,1
N/A
70J
81
82
Ukrtatnafta
Flextronics International
Proizvodnja
Energetika i resursi
Proizvodnja
1.942,0
-117,5
1.941,5
-19,4
83
PCA Slovakia
Slovačka
84
MOL Energiakereskedo
Mađarska
85
HSE Group
Slovenija
86
Continental Automotive Czech Republic
87
88
Lasy Paristwowe
Levviatan
Češka Republika
Poljska
Poljska
89
E.ON Energiaszolgaltato
Mađarska
90
Kaufland Česka republika
91
92
Tesco Stores ČR
Ćeška Republika
Češka Republika
Centertel
Poljska
93
Energoatom
Donetskstal
95
General Motors Manufacturing Poland
Ukrajina
Ukrajina
Poljska
Energetika i resursi
94
96
TRINECKEŽELEZARNY
Češka Republika
97
Polkomtel
Poljska
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
1.720,0
1.704,4
98
Grupa Azoty
Poljska
Bugarska
Poljska
Proizvodnja
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
1.696,3
NEK
70
71
72
77
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Češka Republika
Energetika
Energetika
Energetika
99
100
Ukrajina
Češka Republika
Srbija
Mađarska
Češka Republika
Ukrajina
Mađarska
T-Mobile Polska
Zbog nedostatka podataka rezultati za 2012. godinu isti
Promenaprihodazbogpromeneku.sa
kaoza2011.
2,207,8
2.184,3
i resursi
2.159,9
i resursi
2.158,4
2,124,7
2,010,2
1.995,4
1.982,0
15^5
N/A
N/A
2693
4003
Proizvodnja
Energetika i resursi
Energetika i resursi
1.936,2
N/A
1.935,9
143,9
1.932,7
Proizvodnja
1.921,9
574
67J
613
Javni sektor
1,872,4
Sektorširoke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
1.823,2
N/A
1.813,0
-53,6
1.804,8
N/A
Sektor široke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
1.790,1
93
1.786,8
N/A
1.782,8
1.759,6
-174,7
Proizvodnja
Proizvodnja
L/ClUI l^f
1 IC
1.722,1
433
N/A
393
N/A
1.693,7
753
914
1.678,1
N/A
> _________!
B&F, broj
100,
septembar 2013.
21
10
Kazalo
101
HEP Group
Hrvatska
102
Kernel
Ukrajina
103
104
EP Energy
Češka Republika
Makro Cash and Carry Polska
Poljska
105
PSE Operator
Poljska
106
Konzum
Hrvatska
1.675,5
103
1.672,6
163,4
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
1.633,5
1.629,0
4183
N/A
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Biološke nauke i zdravstvo
1.597,5
Energetika i resursi
1.569,3
1693
273
133
4034
273
107
Pelion (PGF)
Poljska
JPEPS
109
Poczta Polska
Javni sektor
1.565,4
110
Auchan Polska
Srbija
Poljska
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
1,565,1
N/A
Rumunija
Slovenija
Energetika i resursi
Energetika i resursi
1.557,6
1.542,9
317
4J
Češka Republika
Češka Republika
Poljska
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
1.526,0
N/A
Poljska
Poljska
Rumunija
Tehnologija, ittediji i telekomunikacije
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
Mađarska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
1.473,0
120
Panrusgaz
QWG Group
1.467,8
N/A
121
KAUFLAND Romania
Sektor široke potrošnje i transporta
1.462,6
61J
122
123
Budimex
Rumunija
Poljska
Nekretnine
1.452,2
444
MVM Partner
Mađarska
Energetika i resursi
1.444,4
443
124
ArcelorMittal Ostrava
Proizvodnja
1.441,3
373
125
PSMercator
Češka Republika
Slovenija
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
1.425,4
-77,6
Energetika i resursi
Energetika i resursi
1.422,1
1.416,6
376,2
Proizvodnja
Proizvodnja
1.404,6
13
1.393,7
N/A
217
803
-
111
112
113
114 AHOLD Czech Republic
115 Kaufland Polska
116 Samsung Electronics Polska
117
Synthos
118
119
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING
Ukrajina
a prumyslovy holding
1.514,9
73
1.486,3
N/A
1.484,7
1.483,0
1393
1.482,8
273
883
144
126
Energeticky
127
OKD
Češka Republika
128
129
MagyarSuzuki
Mađarska
Koncernas Achema
Litvanija
130
Imperial Tabacco Polska
1,391,6
Interpipe
Poljska
Ukrajina
Sektor široke potrošnje i transporta
131
Proizvodnja
1.372,2
132
Tesco Stores SR
Slovačka
Sektor široke potrošnje i transporta
1.371,0
N/A
133
NEUCA
Biološke nauke i zdravstvo
1.359,0
134
Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech
LUKOIL Romania
Poljska
Češka Republika
1.358,8
1.353,9
1.352,7
274
1.342,0
1.335,8
334
Nokia Komatom
Mađarska
137
Galnaftogaz
138
139
Nibulon
Ukrajina
Ukrajina
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
140
Česke drahy
PCE Paragon Solutions
Mađarska
Asseco
Poljska
142
Statoil
143
BAT Polska Trading
Poljska
Poljska
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekoniunikacije
Energetika i resursi
1.329,4
141
1.310,0
1.308,0
Rumunija
1.354,9
1321,2
1.314,2
144
TVK
Mađarska
145
Poljska
146
Volkswagen Group Polska
Kyivstar GSM
Sektor široke potrošme i transporta
Proizvodnja
Proizvodnja
Shell Polska
148
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
149
PCA LOGISTIKA CZ
Castorama
Ukrajina
Poljska
Češka Republika
1.299,2
147
Poljska
CHINOIN
Sektor široke potrošnje i transporta
Biološke nauke i zdravstvo
1.268,7
150
Mađarska
Prihodod prodajei
B&F,
broi 100, septembar 2013.
473
153
93
-50J
464
Proizvodnja
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
135
136
22
1.623,8
1323,0
108
PETROTEL LUKOIL
GEN-I Group
E.0N Energie
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
1.300,4
1.276,0
1.269,0
1.264,8
neto profit prikazani
503
164
132,8
N/A
-94
363
153
251,7
N/A
N/A
N/A
854
su u milionima evra
1/CIUIllC
11
Kazalo
151
152
Gorenje Group
SPAR Magyarorszag
153
RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE
Rumunija
154
Uralchem LV
155
156
157
ARCELORMITTAL GALATI
PKP Cargo
MAKRO Cash & Carry ČR
Letonija
Rumunija
158
159
BorsodChem
Panasonic AVC Netvvorks Czech
Češka Republika
160
Jabil Circuit Magyarorszag
Mađarska
161
Epicentr K
Penny Market ČR
Ukrajina
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Sektor široke potrošnje i transporta
1.263,1
Mađarska
Sektorširoke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
1.238,0
0,3
44J
1.220,2
-44,5
1217,9
1.217,3
.51,9
1.210,1
633
Proizvodnja
Poljska
Sektorširoke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Češka Republika
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
1.181,9
173
133
1.181,7
N/A
1,181,1
-7,3
LG Electronics Wroctaw
Boryszew
Poljska
Poljska
Energetika i resursi
Proizvodnja
Proizvodnja
Farmacol
Michelin Polska
Poljska
Poljska
Biološke nauke i zdravstvo
Proizvodnja
Krka Group
Slovenija
Richter Gedeon
Mađarska
Biološke nauke i zdravstvo
Biološke nauke i zdravstvo
Češka Republika
173
Slovnaft Česka republika
Kompania Piwowarska
Grupa Muszkieterow
174
Ferrexpo Group
MHP
176
Volkswagen Motor Polska
Specjal
177
'78
179
180
Real
181
Robert Bosch Elektronika
GSK
132
183
184
Latvenergo
PKP PLK
185
Azovmash Group
186
187
188
Philips Lighting
Ciech
189
AB
190
191
TELEKOM SRBIJA
192
Enel Romania
193
194
195
196
197
198
199
200
Zaparioslovenska energetika
Cargill (Polska)
Metrostav
LG Electronics Mtawa
_
1,157,4
1.1494
1,143,3
1,134,2
1.111,1
N/A
1,104,0
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
1.091,2
1671
241,0
1087,9
29,2
Poljska
Poljska
Sektor široi
potrošnje i transporta
Sektor široki iptrošnje i transporta
1.087,5
OJ
1.087,2
N/A
Poljska
Češka Republika
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
1.086.1
1083,9
643
864
18,9
Madarska
Proizvodnja
1.075,2
Poljska
Letonija
Poljska
Biološke nauke i zdravstvo
Energetika i resursi
Sektorširoke potrošnje i transporta
1074,8
N/A
1.068,6
1413
1067,6
N/A
Ukrajina
Poljska
Poljska
Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja
1.057,9
1.053,6
823
783
1.046,1
-104,6
Češka Republika
Poljska
Srbija
Nekretnine
Sektor široke potrošnje i transporta
1,040,9
17,3
1,037,6
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
1.036.7
114
1083
4,8
Slovaćka
Poljska
1.033,1
N/A
1.030,0
122,6
Sektor široke potrošnje i transporta
Nekretnine
1,022,7
N/A
383
1.020,2
1.0191
1.017,9
1008,9
Mađarska
PHQENIX lekarensky velkoobchod
Češka Republika
Roshen
Ukrajina
Proizvodnja
Sektorširoke potrošnje i transporta
Biološke nauke i zdravstvo
Sektor široke potrosnje i transporta
TEVA Magvarorszag
Mađarska
Biološke nauke i zdravstvo
~~"\^%
___/"
t
I %J I llC
I gm
I
£
1.035,1
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Rumunija
2011
143
274
61,3
1633
1704
Proizvodnja
Metro Cash & Carry Romania
kao za
N/A
1,166,4
N/A
Poljska
2012. godiriu isti
1.170,8
1493
ISD DUNAFERR
Zbog nedostatka podataka rezultati za
Pramenaprihodazbogpromenekursa
7,2
1117,3
Poljska
Rumunija
Skanska Polska
24
1,132,5
Ukrajina
Ukrajina
Poljska
Grupa Can Pack
271,2
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektorširoke potrošnje i transporta
Poljska
Poljska
Siemens
N/A
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
Sektorširoke potrošnje i transporta
Češka Republika
Češka Republika
Rumunija
175
343
1.209,3
1203,5
1188,8
1.185,7
1.185,6
E.ON Distribuce
E.ON GAZ
172
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Slovenija
1.022,0
1.014,8
___k
d.ui.
B&F,
broi
-._>,>
100,
-101,2
N/A
N/A
N/A
233
, u -.,.,■_
septembar
2013.
11
zj
12
Kazalo
Češka Republika
Proizvodnja
1-008,7
653
Poljska
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
1.006,7
T-Mobile Czech Republic
Češka Republika
Electrica Furnizare
Rumunija
T-HT Group
Hrvatska
Kolporter
Poljska
Prirodni plin
Hrvatska
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
N/A
N/A
N/A
209
Grupa MAN Truck & Bus
9893
N/A
Polimex-Mostostal
Tele-Fonika Kable
Poljska
Poljska
Proizvodnja
210
211
Nekretnine
9823
-297,3
978J
N/A
KGHM Metraco
213
214
GDF SUEZ Energy
Poljska
Poljska
Rumunija
Proizvodnja
212
Proizvodnja
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
9741
969,6
215
CARREFOUR Romania
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
963,4
960,6
957,4
201
202
203
204
205
206
207
208
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Globus ČR
Češka Republika
Rumunija
1-005,2
1005,2
9973
203
990,5
224,9
990,0
53
-137,4
989,4
963,7
853
53
233
-58,3
343
43
217
Bulgargaz
OMV Hungaria
Bugarska
218
Mobis Slovakia
Slovačka
Energetika i resursi
Proizvodnja
219
KHW
-93
Tallink
943,9
55J
221
ZAP
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
948,9
220
Poljska
Estonija
Poljska
943,4
143,5
222
Shell Czech Republic
223
MTS Ukraine
Češka Republika
Ukrajina
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
939,2
938,8
938,8
192,4
932,8
N/A
N/A
Energetika i resursi
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
9318
930,0
N__A
Proizvodnja
Proizvodnja
Energetika i resursi
Sektorširoke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
9253
897,8
N/A
Energetika i resursi
8891
8873
-3J_
343
74
244
216
224
BILLA CR
225
Lidl Česka republika
226
MOLRomania
227
Swedwood
Mađarska
Ćeška Republika
Ćeška Republika
Rurnunija
228
ORANGE Romania
Poljska
Rumunija
229
Electrota Lehel
Mađarska
230
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Mađarska
231
BNK-Ukraine
Ukrajina
Slovenija
Poljska
Češka Republika
232
Revoz
233
Animex
234
European Data Project
235
236
DELHAIZE SERBIA
237
OMV Bulgaria
Strabag Polska
BaDM
Srbija
Ukrajina
Bugarska
238
239
240
ABC Data
FOGAZ
241
Centrenergo
Ukrajina
242
TIGAZ
Madarska
243
Auchan Magyarorszag
Mađarska
244
Overgas
245
Grupa Saint-Gobain
Energa-Operator
Bugarska
Poljska
Poljska
248
EDF Energia
Media-Saturn
Poljska
Poljska
249
ROMGAZ
250
Polomarket
Rumunija
Poljska
246
247
24
SYNTHOS Kralupy
Rossmann
OMV Česka republika
B&K broi
100,
Nekretnine
Poljska
Poljska
Mađarska
septembar 2013.
9513
■
1163
103
533
916J
N/A
910,8
123
909,2
N/A
904,1
417
361
904,0
882,5
Energetika i resursi
Energetika i resursi
879,2
22J
878,3
-135,7
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
877,9
Proizvodnja
Energetika i resursi
870,5
865,0
353
203
N/A
693
3J
N/A
863,3
279,5
853.0
N/A
Sektor široke potrošnje i transporta
2 AA
-^
~"_^~C~_~~_M
919,8
171
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
_
925,5
N/A
4%
881,1
872,3
866,9
866,5
P r!nod ocl prodaje i neto protit prikazani su u
milionima evra
fcfc~~~~f
13
Kazalo
251
252
Žywiec
Elko LV
Poljska
Letonija
253
Mobis Automotive Czech
Action
Poljska
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Slovačka
Pražska energetika
Basell Orlen Polvolefins
Eesti Energia
Ćeška Republika
Poljska
Estonija
Fiat Powertrain
Poljska
Poljska
Mađarska
P4 (Play)
TotalizatorSportowy
265
266
VAE
Poljska
Poljska
852,0
8481
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
741
133
843,2
N/A
839,9
837,4
113
8333
60,3
381
973
Energetika i resursi
Proizvodnja
8313
824,6
N/A
Energetika i resursi
Proizvodnja
8224
76,9
8221
822,0
N/A
N/A
8213
723
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
820_1
-93
Poljska
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
8183
224
8141
N/A
Litvanija
Slovenija
Energetika i resursi
Energetika i resursi
810,6
-216,9
8103
20,1
Sektor široke potrošnje i transporta
806,5
N/A
Proizvodnja
Energetika i resursi
806,0
805J
333
267
GEN Energija Group
268
269
270
Selgros
Wejglokoks
Poljska
Poljska
Poljska
271
GDFSUEZ Energia Magyarorszag
BSH
Mađarska
Energetika i resursi
804,3
-4,2
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Proizvodnja
804,2
49,8
8024
363
272
273
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
SlovakTelekom
Shell Hungary
Lekkerland Polska
Unilever Polska
Bumar
264
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacij'e
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
Electrolux Poland
Anwil
Poljska
Poljska
Ukrajina
274
JTI PL
275
276
Southern GOK
Grupa Valeo
277
VVIZZ Air Hungary
Mađarska
278
279
280
281
282
PH0ENIX Pharma Hungary
Mađarska
Lemtrans
Ukrajina
Telekom Slovenije Group
Česka pošta
Slovenija
Češka Republika
OMV Slovenija
Slovenija
Poljska
283
HUNGAROPHARMA
Mađarska
284
Žabka
Poljska
285
PLL LOT
286
287
Indesit
Poljska
Poljska
Poljska
CMC Poland
Sektor široke potrošnje i transporta
Biološke nauke i zdravstvo
799,8
N/A
799J
2313
563
523
93
7993
797J
7973
Sektorširoke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
795,8
N/A
7931
43J
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
792,7
104
7923
7903
16,0
Biološke nauke i zdravstvo
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
790,2
33
23
789,2
-95,6
7891
7883
N/A
288
Orlen Petrotank
289
Cargill A.T.Ukraine
Poljska
Ukrajina
290
291
292
293
Eustream (former SPP-preprava)
OTE
Slovačka
Češka Republika
Mlekpol
Poljska
Rumunija
294
Porsche Hungaria
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
295
296
297
Empik
Poljska
Sektor široke potrošnje
PKP Energetyka
Poljska
Energetika i resursi
7733
LPP
Selgros Romania
MotorSich
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
770,3
298
Poljska
Rumunija
Ukrajina
Poljska
Proizvodnja
769J
7691
Nekretnine
7623
299
300
VODAFONE Romania
Mostostal Warszawa
Zbog nedostatka podataka rezultati
za
Promenaprihodazbogpromeneku'sa
2012. godinu
isti
kao za
2011.
5,4
0_1
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
787_7
19
7873
N/A
7851
260,4
Energetika i resursi
778,4
7763
7763
33
A I /\l 1 1 ______k
1/tSIUIlltS
i transporta
7763
7751
B&F. bro,
100,
3,4
'
112_8
53
43
15J
843
154
153
283
septembar 2013.
25
14
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
Kazalo
301
ELMU
302
Continental Matador Rubber
303
304
Gazprom sbut Ukraina
Szerencsejatek
305
SANOFI-AVENTIS
MOLTRADE-Mineralimpex
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Mađarska
Slovačka
Energetika i resursi
Proizvodnja
Ukrajina
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Mađarska
Mađarska
Madarska
SIJ
Slovenija
Mlekovita
Poljska
Litvanija
Lukoil Baltija
SparSlovenia
Biološke nauke i zdravstvo
Energetika i resursi
Flextronics Poland
Slovenija
Poljska
Inter Cars
Poljska
Orbico
Hrvatska
Police
Poljska
KITE
Mađarska
Tuš Holding
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
740J
373
739,3
7363
732,5
723,5
123
31
OJ
7213
7213
7183
4J
N/A
153
717,6
715,4
233
Vodafone Czech Republic
Slovenija
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
710,8
708,9
7073
MEDIPLUS EXIM
Rumunija
Biološke nauke i zdravstvo
706,9
Continental Automotive Hungary
Mađarska
Proizvodnja
Foxtrot
Ukrajina
703,0
701,1
Kriukov car building vvorks
Ukrajina
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
Maspex
323
324
Škoda Praha Invest
Češka Republika
ORLEN LV
325
BOSCH DIESEL
CEZ Electro Bulgaria
Letonija
Ćeška Republika
GECO
Sokotbw
EDF Paliwa
332
Stredoslovenska energetika
Ferrero Polska
Inventec (Czech)
333
Pražska plynarenska
334
Orange Slovensko
Proizvodnja
Energetika i resursi
Proizvodnja
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Bugarska
Češka Republika
Poljska
Poljska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Slovačka
Poljska
Češka Republika
Češka Republika
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
335
Ukrtelecom
336
Ferona
337
338
339
340
341
342
343
344
Achema
Litvanija
Proizvodnja
Philip Morris Magyarorszag
Mađarska
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
Magyar Posta
Nestle
Poljska
ČEPS
Češka Republika
Atlantic Grupa
Cyfrowy Polsat
Poljska
345
E. Leclerc
346
BENZINA
347
LESTO
348
JTI
349
Kaufland Slovakia
350
Palink
Electrabel
broj 100, septembar 2013.
Javni sektor
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Hrvatska
Češka Republika
Poljska
Češka Republika
696,0
6943
694,4
23
6933
217
03
73
689,2
688,7
687,5
687,1
680,4
680,2
679,8
734
N/A
253
144,5
674,0
353
-53
673,5
673,2
673,2
669,9
668,4
666,0
665,0
41J
663,8
143,0
183
33
424
883
03
Energetika i resursi
662,9
04
Sektor široke potrošnje i transporta
662,2
N/A
6621
661,4
Sektor široke potrošnje i transporta
660,5
Slovačka
Litvanija
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
660,3
656,8
■
03
812
676,0
Energetika i resursi
Energetika i resursi
j->
N/A
676,7
Litvanija
Ukrajina
I
93
N/A
243
123
403
763
144
443
N/A
743
N/A
153
6963
Slovačka
Ukrajina
Češka Republika
B&F,
953
N/A
7124
j-»
26
1793
75U
7483
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
322
326
327
328
329
330
331
752,0
-§- -B-
j-i
Prihod od
prodajei neto profit prikazani su u
0_7
433
N/A
N/A
N/A
milionima evra
l^~~~~~l Wl ~W *""".
15
Kazalo
351
352
353
Optima Pharm
BAT Magyarorszag
Real Hypermarket
354
ZE PAK
355
JP SRBIJAGAS
356
357
358
359
360
BASF
Toshiba Television CE
361
362
363
364
365
366
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
367
368
369
370
371
Ukrajina
Mađarska
Rumuni]a
-
Poljska
Srbija
Poljska
Poljska
Sektor široke potrošnje
Sektor široke potrošnje
Sektorširoke potrošnje
i transporta
655,8
N/A
i transporta
652,0
i transporta
6513
6503
23
463
89J
6503
-329,0
Energetika i resursi
Energetika i resursi
Proizvodnja
Proizvodnja
649,0
N/A
6481
6473
-18,6
42J
6473
6453
03
03
N/A
Lidl Magyarorszag
Mađarska
Kruszwica
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Česka lekarnicka
Vitkovice Holding
Češka Republika
Češka Republika
Biološke nauke i zdravstvo
Proizvodnja
MICHELIN Hungaria
Mađarska
644,6
Mennica
Poljska
Letonija
Proizvodnja
Proizvodnja
MAXIMA
Johnson Controls International
Slovačka
MVM Paksi Atomeromu
Optima Grupa
Madarska
ROMTELECOM
Rumunija
Alba Ukraine
Ukrajina
Češka Republika
Bosna i Hercegovina
Skanska CR
PEGATRON Czech
372
Esppol
373
374
Polski Tvton
Češka Republika
Poljska
Poljska
Češka Republika
RWE Energie
375
Interagro
376
377
Rimi Latvia
Rumunija
Letonija
Foxconn Slovakia
Slovačka
Poljska
Slovenija
644,9
643,3
48,6
283
203
Sektorširoke potrošnje i transporta
640,8
Proizvodnja
Energetika i resursi
640,4
19,1
6393
983
Energetika i resursi
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
638,9
-80,4
6383
513
638,9
638J
Nekretnine
N/A
143
173
03
Proizvodnja
6363
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
634,3
6341
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
6313
563
631,0
454
6303
133
03
Sektor široke potrosnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
629,9
N/A
378
Sharp Manufacturing Poland
379
380
Lek Group
Koksownia Przyjažfi
381
Celsa Huta Qstrowiec
Poljska
Poljska
382
Arctic Paper
Poljska
Proizvodnja
Proizvodnja
383
lmpexmetal
Poljska
Proizvodnja
620,4
384
Lidl Slovakia
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
N/A
Dopravni podnik hl. m. Prahy
Philip Morris Polska
Slovačka
Češka Republika
619,5
385
619,3
453
613,3
N/A
N/A
Atlant-M
Energetika i resursi
Proizvodnja
Proizvodnja
610,9
Češka Republika
Ukrajina
6093
N/A
Mondi Švviecie
Poljska
Proizvodnja
608,6
Latvijas Gaze
Energetika i resursi
Energetika iresursi
608,2
RWE Polska
Letonija
Poljska
841
149J
6073
N/A
HEP - Proizvodnja
Hrvatska
Energetika i resursi
395
Veolia Voda Česka republika
396
397
398
399
Anwim
Češka Republika
Poljska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
602,5
600,3
Avon
Poljska
598,1
Global Spirits
Ukrajina
Ukrajina
597,0
Serna
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektorširoke potrošnje i transporta
Sektorširoke potrošnje i transporta
-03
523
03
373
383
5953
N/A
400
OMVSIovensko
Slovačka
Energetika i resursi
595,0
34
386
387
388
389
390
391
392
393
394
Poljska
Poljska
Rumunija
Dalkia Polska
Transelectrica
ŠKODATRANSPORTATION
ZPog nedostatka pođataka rezultati za
Promenapnhodazbogpromenekursa
2012.
jodinu
isti kao za 2011,
Biološke nauke i zdravstvo
Energetika i resursi
7,0
623,1
6231
623,0
N/A
6213
53
121
612,0
6104
598,6
___
I /\ itt
LSClUlllC
629,1
B&F,
broj
100,
___
N/A
103
122J
septembar 2013.
27
16
Kazalo
44
Proizvodnja
589,9
589,9
588,5
587J
263
33
-03
Sektor široke potrošnje i transporta
582,8
OKTA
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Energetika i resursi
Mercedes-Benz
TZMO
Poljska
Poljska
407
ACH
Proizvodnja
582,8
408
Sektor široke potrošnje i transporta
582,0
409
CCS Česka společnost pro platebni karty
Glencore
Slovenija
Češka Republika
579,6
410
Netto
Poljska
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
577,3
411
SAS Automotive
Slovačka
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
Proizvodnja
Energetika i resursi
5763
5763
569,3
Philips Industries Magyarorszag
Česke aerolinie
403
TRW Poland
404
405
406
Mađarska
563
40J
N/A
23
N/A
N/A
1294
412
413
Alliance Oil Ukraine
Poljska
Ukrajina
414
Zagrebaćki holding
Hrvatska
Javni sektor
415
416
SUNGWOO HITECH
Engrotuš
Češka Republika
Proizvodnja
5663
Krajowa Spotka Cukrowa
Crodux Derivati Dva
Hrvatska
Sektor široke pottošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
566,4
417
Slovenija
Poljska
HANKOOKTIREMagyarorszag
Mađarska
Proizvodnja
5643
420
AmRest
Sektorširoke potrošnje i transporta
562,3
421
Proizvodnja
Energetika i resursi
560,6
422
ThyssenKrupp Energostal
Jihomoravska plynarenska
Poljska
Poljska
423
Alliance Healthcare
560,2
424
425
426
Slovnaft Polska
Magneti Marelli
Vychodoslovenska energetika
Biološke nauke i zdravstvo
Energetika i resursi
5593
N/A
558,8
427
PHARMOS
Proizvodnja
Energetika i resursi
Biološke nauke i zdravstvo
428
429
Ford
Proizvodnja
SPAR CR
Rumunija
Češka Republika
Sektor široke potrošnje i transporta
557,0
556,9
663
03
-108,0
430
JTI Romania
Sektor široke potrošnje i transporta
556,4
431
Oscar Downstream
432
433
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
554,3
554,0
Poljska
434
ČD Cargo
Delphi Poland
Telenor Magvarorszag
Rumunija
Rumunija
Češka Republika
435
TARKETT
Srbija
436
CNH Polska
Poljska
Proizvodnja
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Sektor široke potrošnje i transporta
Proizvodnja
437
438
439
440
441
442
443
444
ČGS Holding
Češka Republika
Slovačka
Proizvodnja
Proizvodnja
Litvanija
Sektor široke potrošnje i transporta
546,8
Litvanija
Rumunija
Energetika i resursi
Sektor široke potrošnje i transporta
542,4
541,5
Poljska
Energetika i resursi
Energetika i resursi
540,1
Sektor široke potrošnje i transporta
538,1
584
534
4141
N/A
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
536,4
43
Proizvodnja
535,7
535,5
N/A
43
Energetika i resursi
Proizvodnja
5353
__
5343
173
Energetika i resursi
534,8
673
Continental Matador Truck Tires
Sanitex
Lietuvos dujos
Dedeman
EDF Rybnik
HIDROELECTRICA
445
Plzehsky Prazdroj
Lear Corporation Hungary
446
447
448
P&G Trading Ukraine
Volvo Polska
TANK 0N0
449
VITKOVICE
450
Slov. elektrizaćna prenosova siistava
Češka Republika
Ćeška Republika
Poljska
Poljska
Slovačka
Češka Republika
Mađarska
Rumunija
Češka Republika
Mađarska
Ukrajina
Poljska
Češka Republika
Češka Republika
Slovačka
|j> SJLJ,„
28
576,7
N/A
International Paper Kwidzyii
418
419
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
592,5
Ćeška Republika
Poljska
Republika Makedonija
401
402
B&F, broi 100, septembar 2013.
565,6
564,5
560,4
560,0
557,0
132J
234
63
618
71
33
N/A
18
63
313
5543
303
552,8
106,1
663
552,3
5513
N/A
5473
46_1
547,5
863
N/A
5393
Prihod od piodaje
N/A
453
51
23
1343
43
216
i neto profit prikazani su u milionima evra
I/CIUIIIC
17
Kazalo
451
452
Sarnsung Electronics
CONTINENTALAUTOMOTIVE
453
454
455
456
457
89,5
533,2
73
Glencore Grain Hungary
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
531,4
28,7
Penny-Market
Mađarska
Sektor široke potrošnje i transporta
5313
33
Porsche Česka republika
Orlen Gaz
Ruch
Češka Republika
Proizvodnja
530,4
2,5
Poljska
Poljska
Rumunija
Energetika i resursi
Sektorširoke potrošnje i transporta
Proizvodnja
5303
41
419
Poljska
Poljska
Energetika i resursi
ALRO
460
Elektrownia Potaniec
461
462
ZAK
463
464
465
466
Naročnik: EFT - LTD
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
143
533,9
Metalimex
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Proizvodnja
Sektor široke potrošnje i transporta
5344
Rumunija
Ćeška Republika
458
459
Rumunija
OPZ
ASA Prevent Group
Slovnaft Petrochemicals
Dalkia Česka republika
Bosna i Hercegovina
Slovačka
Ukrajina
Češka Republika
BAT Pecsi Dohanygyar
Mađarska
467
HEP
Hrvatska
468
Philip Morris CR
Češka Republika
469
Alstom Power
Poljska
470
471
472
473
Mercator-S
Metro-Kereskedelmi
Philip Morris Trading
Srbija
Nestle Ukraine
Ukrajina
Poljska
-
Operator
474
Dijbica
475
476
Mondi SCP
Coal of Ukraine
477
STRABAG CR
Netia
478
Mađarska
Rumunija
Slovačka
Ukrajina
Češka Republika
Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja
5223
5213
Energetika i resursi
Energetika i resursi
518J
5163
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
5153
RepowerTradingČeskarepublika
Češka Republika
481
482
Poljska
Češka Republika
Proizvodnja
Proizvodnja
Lietuvos geležinkeliai
483
Duda
484
485
486
487
CE Oltenia
Litvanija
Poljska
Rumunija
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Ukrajina
Neonet
488
Furshet
Slovačka
Poljska
Ukrajina
Proizvodnja
Proizvodnja
Auchan
Ukrajina
Železnice SR
Slovačka
SE-CEE Schneider Electric
Madarska
Porsche Ukraine
Ukrajina
Avangard
Elektro Energija
Ukrajina
Slovenija
Kopex
Poljska
PINI Polonia
LuK Savaria
34
509J
509,4
393
5081
N/A
5073
506,9
84
313
5051
33
5033
503,9
5031
203
130,2
5023
374
43
263
499,9
-127,2
499,7
495,6
16,9
494,8
494,8
4913
N/A
03
N/A
153
51,8
4873
486,9
3,5
485,9
13,4
Poljska
Sektor široke potrošnje i transporta
4853
Mađarska
485,3
124
423
484,6
4833
4834
Mađarska
AGC Flat Glass
ABB CR
Češka Republika
Češka Republika
Proizvodnja
Energetika i resursi
I /\ I fr t
l^CIUIIiLlf
_^A
'
N/A
1763
Sektorširoke potrošnje i transporta
Robert Bosch Energy and Body Systems
2011.
971
N/A
Energetika i resursi
Proizvodnja
499
Zbog neđostatka podataka rezultati za 2012. godinu isti kao za
384
733
443
563
43
N/A
223
491,1
490,4
498
PromenapriMazbogpromenekursa
N/A
N/A
5123
Energetika i resursi
Proizvodnja
Proizvodnja
Proizvodnja
500
523
293
-4,1
502,8
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Javni sektor
343
513,8
509J
Nekretnine
ABB
489
490
491
492
493
494
495
496
497
5153
5143
Proizvodnja
Proizvodnja
Energetika i resursi
480
Nikopol Ferroalloys Plant
Železiarne Podbrezova
515J
515J
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
Sektor široke potrošnje i transporta
479
Continental vyroba pneumatik
520,7
Sektor široke potrošnje i transporta
Energetika i resursi
Sektorširoke potrošnje i transporta
Tehnologija, mediji i telekomunikacije
Energetika i resursi
Poljska
5303
527J
526J
43
133
473
___k
B&F,
bro, 100. septembar 2013.
29
18
Download

Rang lista Top 500 kompanija, 50 vodećih banaka