Léto 2014
SYMBOL ÚSPĚCHU
S
LÉTO 2014
Tomáš
Březina
Nekázat vodu
a pít víno
Jiří
Menzel
VLADIMÍR DLOUHÝ
Jsme již za recesí
Foto Martin Gross
CZECH TOP 100 FORUM
Klenotník
českého filmu
ęesko-slovenská
advokátní kanceláš
s mezinárodním
dosahem
KANCELÁě ZÍSKALA PRESTIŽNÍ
Právnická ¿rma roku
v ýeské republice
(2011, 2012, 2014)
OCENċNÍ OD BRITSKÉ RATINGOVÉ
AGENTURY WHO’S WHO LEGAL AWARD
JAKO NEJLEPŠÍ PRÁVNICKÁ FIRMA
ROKU 2011, 2012 A 2014
V ýESKÉ REPUBLICE.
Havel, Holásek & Partners s kanceláĜemi v Praze, BrnČ, OstravČ a BratislavČ
je s týmem více než 170 právníkĤ nejvČtší þesko-slovenskou právnickou ¿rmou.
Komplexní þesko-slovenské právní poradenství ve všech hlavních svČtových
jazycích pro klienty pĤsobící ve všech klíþových odvČtvých podnikatelské þinnosti.
KanceláĜ je souþástí tĜí z deseti nejprestižnČjších mezinárodních právnických sítí:
World Law Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují celkovČ více
než 250 pĜedních svČtových právnických ¿rem po celém svČtČ. Naši klienti tak mají
pĜístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti prostĜednictvím více
než 30 tisíc právníkĤ v pĜibližnČ 160 zemích svČta.
KanceláĜ má více než 1000 klientĤ, z toho 40 spoleþností z Czech Top 100 a 70
spoleþností uvedených v seznamu nejvČtších svČtových ¿rem Fortune 500.
www.havelholasek.cz
Strategické uvažování | Individuální pĜístup | Špiþkový právní tým | Dlouhodobé partnerství
shell_v-power_ferarri_inz_210x297_cz_02_vystup.indd 1
12.6.14 9:44
EDITORIAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
P
MAGAZÍN
SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník X.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Obchodní manažer
Jakub Schneider
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
František Kubíček
Tisk
Uniprint, s.r.o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
27. 6. 2014
řed několika dny jsme ve Španělském sále Pražského hradu vyhlásili už podvacáté žebříček 100
nejvýznamnějších firem České republiky. Podvacáté jsem si
uvědomil, že pod tou stovkou firem vykazujících až tisíce
zaměstnanců a až miliardové obraty, je dvacet, možná dvě
stě tisíc, možná ještě víc, malých a ještě menších firmiček
a statisíce živnostníků, s nimiž stojí a padá ekonomika naší
země. Zná je jen nejbližší okolí, hrstka zaměstnanců a pár
zákazníků, o jejichž přízeň se musejí denně z plných sil snažit dobře odvedenou prací za ceny, z nichž nezbohatnou.
Nepíše se o nich v novinách ani ve zprávách BIS, stát se
o ně zajímá jen prostřednictvím finančních úřadů. Neutrácejí za správní a dozorčí rady,
jejich „šéfové“ vyvážejí rodiny na výlet v dodávkových automobilech, z nichž na víkend
vyloží nářadí a materiál.
Jak sestavit jejich žebříček? Že bychom zkusili 100 firem nejméně významných? Je nejméně významnou firmou OSVČ zedník Josef Novák obíhající s fankou ve vsi rodinné domky? Nebo malíř pokojů s vlasy s remalovým přelivem i o víkendu? Švec, jehož řemeslo
přežilo Baťu i znárodňování? Instalatér na zavolání čtyřiadvacet hodin denně?
Jedna z databází živností eviduje jeden a půl milionu přihlášených aktivně činných fyzických osob všech řemesel. Která nadnárodní firma má tolik zaměstnanců? Která stavební
společnost zaměstnává tisíc, možná deset tisíc zedníků?
Aktiva, tržby, přidaná hodnota, hospodářský výsledek – a vůbec všechny ty ekonomické
údaje potřebné při sestavování našeho žebříčku 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
– jsou u těchto živnostníků vesměs nezměřené. Ministři financí by je rádi přesně změřili
kvůli daním, živnostníci je mnohdy kvůli daním přesně neměří, zákazníkům živnostníků
je to jedno, jen když mají vymalováno, nahozeno, napečeno, opraveno, instalováno…
(Už vidím chalupáře, který odmítne zedníka bez registrační pokladny!)
A tak – chtě nebo nechtě – musím přiznat, že i po dvaceti letech práce na sestavování
žebříčku 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR jsem nenašel způsob, jak najít firmu významnou nejméně. Protože (při vší úctě k těm velkým) je v životě nejvýznamnější to, co
právě nevyhnutelně potřebujeme.
Slunečné prázdniny přeje
JAN STRUŽ
předseda CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
S
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce 1994
CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH
TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky
a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 1
OBSAH
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM
4
24
Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskutečnilo
ve Španělském sále
Pražského hradu
27 ČESKÁ STOPA
ČTYŘECH KOLECH
NA ISLANDU
Proč je mladoboleslavská
Škoda Auto výkladní
skříní tuzemské
ekonomiky
JSME JIŽ
ZA RECESÍ
28
ŠKODLIVÁ
MIKROKORUPCE
Ani nad několika
ukradenými pytli
cementu se nevyplatí
mávnout rukou
NECHTĚNÉ
MILIARDY?
30
Jednatel Imperial Tobacco
Kamil Provazník
o penězích, které
současně voní i smrdí
VZNIKÁ MAPA
ÚSPĚCHŮ
Nový projekt Sdružení
Czech Top 100 chce zachytit
historii transformace
české ekonomiky
48 ZA JÍDLEM
SVÁTEČNÍM
Společnost Metrostav
získává velké zakázky
i daleko za našimi
hranicemi
Hovoříme s novým
prezidentem
Hospodářské komory ČR
Vladimírem Dlouhým
20
32
Šéf Bestu Tomáš Březina
nemůže řídit firmu
jako politici stát
- zkrachoval by
12 JISTOTA NA
14
NEKÁZAT VODU
A PÍT VÍNO!
Návštěva na farmě
v Seleticích,
kde je zákazník
především přítelem
50
VŽDY O KROK
VPŘEDU
Brandeis Clinic sází
na nejmodernější
technologie v estetické
chirurgii
NÁVRAT
NA VÝSLUNÍ
Aleš Novák chce,
aby značka SEAT
byla považována
za šarmantní a jedinečnou
KLENOTNÍK
ČESKÉHO FILMU
34
Foto Petr Dufek
„Svěrák mně
při Vesničce vynadal,“
vzpomíná oscarový
režisér a nově
i autor memoárů
Jiří Menzel
2
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
BUDOVA
DELTA
TERMÍN DOKONČENÍ: PROSINEC 2014
[email protected]
PRVOTŘÍDNÍ KANCELÁŘE
A OBCHODY K PRONÁJMU
BB CENTRUM, PRAHA 4
tNový administrativní projekt v BB Centru na Praze 4
t38 300 m2 pronajímatelných ploch v 8 nadzemních podlažích
t3 000 m2 obchodních prostor v přízemí budovy
t794 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích
tDva objekty spojené parterem, které mohou být v kancelářském podlaží propojeny spojovací
lávkou – nájemce tak může získat až 4 400 m2 na jednom patře
tFlexibilní půdorys ve tvaru písmene H
tZelené střešní terasy a rozsáhlá zeleň v okolí budovy
tMezinárodní cerfitikát pro zelené budovy BREEAM
www.budova-delta.cz
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 3
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM
Exkluzívní jubileum aneb
CZECH TOP 100
podvacáté
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem ČR zveřejnilo Sdružení CZECH TOP 100 již podvacáté. A oslava tohoto jubilea
se skutečně vydařila. Představitelé nejvýznamnějších firem
české ekonomiky se společně s dalšími osobnostmi sešli ve
Španělském sále Pražského hradu.
4
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
HLAVNÍ PARTNEŘI
jako součást projektu Motivované ženy
50plus – poklad k objevení, realizovaného z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropských sociálních fondů. Oceněnými
společnostmi byly Sporten, STROS-Sedlčanské strojírny a Léčebné lázně Mariánské Lázně.
Celým slavnostním vyhlášením již
tradičně účastníky velmi elegantně a zábavně provedl moderátor Jan Kovařík.
Vedle vlastního vyhlašování výsledků
našel prostor i pro představení nových
projektů, které Sdružení CZECH TOP
100 připravuje. Ve spolupráci s Českou
televizí, Českým rozhlasem a regionálními Deníky vydavatelství Vltava-Labe-Press vzniká Mapa úspěchu, která bude
představovat firmy, jež v posledních pětadvaceti letech využily příležitosti a staly se příkladem úspěšného podnikání.
hlášení podtrhla jak účast prezi-
denta České republiky pana Miloše Ze-
PREZIDENT REPUBLIKY
MILOŠ ZEMAN
PŘI ÚVODNÍM SLOVĚ
«
E
xkluzivitu tohoto slavnostního vy-
telce nadace Naše dítě Zuzaně Baudy-
Dále se CZECH TOP 100 zapojuje
šové
do podpory Dostihového klubu Josefa
a letošní Czech Stability Award
Váni a ve spolupráci s fotografem Jad-
získala firma Veba.
Vůbec poprvé byly oceněny firmy,
Jurečky, ministra dopravy Antonína Pra-
které podporují genderovou rovnost.
chaře a dalších osobností. Ti všichni se
«
mana, tak ministra zemědělství Mariána
PŘEDSTAVITELÉ
VÍTĚZNÝCH FIREM
Tato zvláštní cena byla připravena
ranem Šetlíkem připravuje vznik Galerie
osobností CZECH TOP 100.
TOMÁŠ DAVID
sešli, aby pogratulovali Škodě Auto, která se opět stala nejvýznamnější firmou
České republiky podle celkových tržeb.
Na dalších místech se umístily energetické skupiny ČEZ a RWE, těsně za nimi
pak holding Agrofert. Absolutním nováčkem mezi desítkou nejvýznamnějších byl letos Energetický a průmyslový
holding.
Významnou součástí letošního slavnostního vyhlášení bylo udělování zvláštních cen. Již potřetí byla předána Zvláštní cena Deloitte za inovace, kterou letos
získaly společnosti Rieter CZ (v kategorii
velkých firem) a Moira CZ (v kategorii
malých a středních firem). Podkladem
pro její udělení byla jak kombinace měkkých kritérií (např. počet realizovaných
inovačních projektů), tak zohlednění ekonomických dat posuzujících dynamiku
vývoje firmy. Novinkou bylo letos v rámci
jubilejního ročníku ocenění Firma čtvrtstoletí, které udělila advokátní kancelář
Havel, Holásek & Partners a převzal Tomáš Březina pro společnost Best. ZvláštFoto Czech Top 100
ní cenu Klubu manažerek předala jeho
předsedkyně Lenka Tomešová zakladaPARTNEŘI
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
6
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
«
«
ZPRAVA JIŘÍ KUNERT (UNICREDIT BANK), JAROSLAV HAVEL (HAVEL,
HOLÁSEK & PARTNERS) A VLADIMÍR DLOUHÝ (HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR)
«
PODLE OBORU
Firma
Tržby za r. 2013 (tis. Kč)
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV
1. AGROFERT, a.s.
151 705 412
2. Lesy České republiky, s.p.
11 540 708
3. ZZN Pelhřimov a. s.
4 052 833
4. ARIMEX TRADE s.r.o.
3 191 136
5. Opavská lesní a.s.
1 048 566
DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
1. OKD, a.s.
25 016 609
2. MND a.s.
11 013 561
3. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
7 534 245
4. LB MINERALS, s.r.o.
2 056 923
5. DIAMO, státní podnik
952 009
POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ PRŮMYSL
1. GECO, a.s.
18 939 252
2. MADETA a.s.
5 257 535
3. Hamé s.r.o.
5 131 020
4. Tereos TTD, a.s.
3 983 525
5. PENAM, a.s.
3 875 826
TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
1. JUTA a.s.
5 759 088
2. SILON s.r.o.
3 461 203
3. Nová Mosilana, a.s.
2 965 321
4. KORDÁRNA Plus a.s.
2 246 076
5. VEBA, textilní závody a.s.
2 134 560
DŘEVOZPRACUJÍCÍ, PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ
PRŮMYSL, VYDAVATELSKÁ ČINNOST
1. Mondi Štětí a.s.
9 055 811
2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
4 910 998
3. Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
3 790 418
4. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
2 316 841
5. Dřevozpracující družstvo
1 946 101
CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ
A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
1. ČEPRO, a.s.
73 428 483
2. PREOL, a.s.
10 324 203
3. DEZA, a.s.
10 255 867
4. MITAS a.s.
8 922 183
5. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
5 574 203
PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU
A STAVEBNÍCH HMOT
1. SAINT - GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
5 475 836
4 273 808
2. AGC Automotive Czech a.s.
3. VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s.
2 116 098
4. Lafarge Cement, a.s.
2 021 921
5. P-D Refractories CZ a.s.
1 005 961
HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
1. MORAVIA STEEL a.s.
60 663 359
2. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
36 699 000
3. ArcelorMittal Ostrava a.s.
34 278 254
4. Sochorová válcovna TŽ, a.s.
5 546 859
5. BRANO GROUP, a.s.
3 972 842
STROJÍRENSTVÍ - BEZ AUTOMOBILOVÉ VÝROBY
1. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
14 589 567
2. DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
10 479 867
3. ŠKODA JS a.s.
3 393 695
4. ŽĎAS, a.s.
3 011 005
5. UNEX a.s.
2 599 100
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI,
VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
1. ŠKODA AUTO a.s.
268 500 000
2. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
29 773 575
3. BOSCH DIESEL s.r.o.
19 228 731
4. Iveco Czech Republic, a. s.
13 348 036
5. Robert Bosch, spol. s r.o.
11 673 588
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A OPTIKA
1. FOXCONN CZ s.r.o.
97 305 705
2. Siemens, s.r.o.
26 542 262
3. Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
24 752 848
4. ABB s.r.o.
12 875 000
5. Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
10 247 174
OCENĚNÍ PŘEDSTAVITELŮM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM PŘEDAL
S JANEM STRUŽEM ROVNĚŽ RICHARD HINDLS (VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE)
Tržby nejvýznamnějších firem 1994 - 2013 (mld. Kč)
Zisk nejvýznamnějších firem 1999 - 2013 (mld. Kč)
«
«
«
ZPRAVA MARTIN ZOUBEK (DOSTIHOVÝ KLUB JOSEFA VÁNI), JOSEF
VÁŇA A LENKA TOMEŠOVÁ (KLUB MANAŽEREK) S MANŽELEM
GRAŽYNA A JIŘÍ GRUNDOVI V ROZHOVORU S JANEM STRUŽEM
Vývoz nejvýznamnějších firem 1998 - 2013 (mld. Kč)
Přidaná hodnota nejvýznamnějších firem 1998 - 2013 (mld. Kč)
PODLE OBORU
Firma
Tržby za r. 2013 (tis. Kč)
OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
1. KIEKERT-CS, s.r.o.
6 165 906
2. Fehrer Bohemia s.r.o.
4 189 636
3. KOH-I-NOOR holding a.s.
3 992 703
4. Sellier & Bellot a.s.
2 518 089
5. L I N E T spol. s r.o.
2 238 212
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A PÁRY
1. ČEZ, a.s.
217 273 000
2. RWE Supply & Trading CZ, a.s.
180 213 863
3. Energetický a průmyslový holding, a.s.
82 876 000
4. Pražská energetika, a.s.
21 433 000
5. VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
17 017 523
STAVEBNICTVÍ
1. Metrostav a.s.
27 631 473
2. EUROVIA CS, a.s.
13 951 676
3. STRABAG a.s.
12 536 939
4. OHL ŽS, a.s.
8 953 679
5. PSJ, a.s.
5 272 956
PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY MOTOROVÝCH
VOZIDEL A PRODEJ POHONNÝCH HMOT
1. Eni Česká republika, s.r.o.
48 090 123
2. Shell Czech Republic a.s.
41 662 676
3. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
27 243 132
4. OMV Česká republika, s.r.o.
22 209 501
5. AAA AUTO Group N.V.
9 538 802
VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU
1. UNIPETROL, a.s.
99 414 795
2. AHOLD Czech Republic, a.s.
37 862 902
3. MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
27 000 000
4. METALIMEX a.s.
16 560 809
5. Alliance Healthcare s.r.o.
14 138 369
POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ
1. ARAMARK, s.r.o.
812 637
2. Zátiší Catering Group a.s.
418 030
3. TOP HOTELS GROUP a.s.
280 212
4. THERMAL-F, a.s.
216 842
5. Vyšehrad 2000 a.s.
105 200
DOPRAVA, POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ
A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
32 861 100
1. České dráhy, a.s.
2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
15 704 663
3. CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
10 538 758
4. Advanced World Transport B.V.
7 334 876
5. Správa železniční dopravní cesty
6 804 979
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY
1. Telefónica Czech Republic, a.s.
47 252 000
2. T-Mobile Czech Republic a.s.
20 817 000
3. Česká pošta, s.p.
19 410 343
4. GTS Czech s.r.o.
4 763 753
5. DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
4 545 396
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
1. SWS a.s.
6 733 654
2. AutoCont CZ a.s.
2 390 716
3. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
1 570 790
4. Unicorn a.s.
1 540 522
5. Asseco Central Europe, a.s.
1 322 144
SLUŽBY PRO PODNIKY, ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
1. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
17 226 932
2. CTP Invest, spol s r.o.
3 128 309
3. KPMG Česká republika, s.r.o.
1 698 636
4. ELTODO, a.s.
1 165 652
5. Deloitte Advisory s.r.o.
1 073 136
OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY
1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 670 239
2. Fakultní nemocnice Plzeň
5 162 302
3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 942 227
4. Fakultní nemocnice Ostrava
4 127 705
5. Nemocnice Na Homolce
2 673 381
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 7
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM
PODLE KRAJE
Firma
JIHOČESKÝ
Robert Bosch, spol. s r.o.
PLZEŇSKÝ
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
KARLOVARSKÝ
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
STŘEDOČESKÝ
ŠKODA AUTO a.s.
ÚSTECKÝ
Severočeské doly a.s.
PRAHA
ČEZ, a.s.
LIBERECKÝ
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
KRÁLOVÉHRADECKÝ
Lesy České republiky, s.p.
PARDUBICKÝ
FOXCONN CZ s.r.o.
VYSOČINA
BOSCH DIESEL s.r.o.
JIHOMORAVSKÝ
Energetický a průmyslový holding, a.s.
ZLÍNSKÝ
DEZA, a.s.
OLOMOUCKÝ
M.L.S. Holice, spol. s r. o.
MORAVSKOSLEZSKÝ
MORAVIA STEEL a.s.
Tržby 2013 (tis. Kč)
11 673 588
24 752 848
7 534 245
268 500 000
11 605 133
217 273 000
10 479 867
11 540 708
97 305 705
19 228 731
82 876 000
10 255 867
3 187 696
60 663 359
«
«
«
TVŮRCE GALERIE OSOBNOSTÍ CZECH TOP 100 JADRAN ŠETLÍK (VLEVO)
SE ZUZANOU BAUDYŠOVOU (NAŠE DÍTĚ) A MARTINEM CHALUPSKÝM
(SKUPINA RWE)
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE A LEO NOVOBILSKÝ (LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ)
« OCENĚNÍ FIRMA ČTVRTSTOLETÍ PŘEVZAL TOMÁŠ BŘEZINA (BEST, VPRAVO)
Z RUKOU JAROSLAVA HAVLA (HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS)
«
TROJICI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH TVOŘILI ZPRAVA PETR VOBOŘIL
(SKUPINA ČEZ), MARTIN CHALUPSKÝ (SKUPINA RWE)
A BOHDAN WOJNAR (ŠKODA AUTO)
VE SPOLUPRÁCI
8
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
2013
41 885 000
35 015 000
30 894 000
13 900 000
12 163 000
31 319 881
30 819 172
11 871 114
9 623 734
7 227 460
12 390 503
11 860 000
6 238 242
4 927 853
3 782 514
5 705 932
3 120 047
2 686 910
2 359 425
1 185 049
9 726 670
9 137 488
7 904 552
4 770 119
1 255 000
«
«
«
OCENĚNÍ PRO FIRMY PODPORUJÍCÍ GENDEROVOU ROVNOST
PŘEVZALI (ZPRAVA) JÁN HUDÁK (SPORTEN), ZDENĚK COUBAL
(STROS-SEDLČANSKÉ STROJÍRNY) A LEV NOVOBILSKÝ (LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ), PŘEDÁVAL TOMÁŠ PAVLAS (OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ŽÁBA NA PRAMENI)
FINANČNÍ INSTITUCE
Firma
BANKY - výnosy v tis. Kč
1. Česká spořitelna, a.s.
2. Československá obchodní banka, a. s.
3. Komerční banka, a.s.
4. GE Money Bank, a.s.
5. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
POJIŠŤOVNY - pojistné v tis. Kč
1. Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G.
2. Česká pojišťovna a.s.
3. Allianz pojišťovna, a.s.
4. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
5. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V.I.G.
PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI - spravované příspěvky v tis. Kč
1. Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
2. Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
3. KB Penzijní společnost, a.s.
4. AXA penzijní společnost a.s.
5. Allianz penzijní společnost, a.s.
OSTATNÍ FINANČNÍ INSTITUCE - tržby v tis. Kč
1. ČSOB Leasing, a.s.
2. Provident Financial s.r.o.
3. ŠkoFIN s.r.o.
4. LeasePlan Česká republika, s.r.o.
5. UniCredit Leasing CZ, a.s.
SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY - vstupní dluh v tis. Kč
1. CETELEM ČR, a.s.
2. ČSOB Leasing, a.s.
3. UniCredit Leasing CZ, a.s.
4. Provident Financial s.r.o.
5. ŠkoFIN s.r.o.
MEZI OCENĚNÝMI BYL LETOS I JAN STRUŽ, MEDAILI K DVACETILETÉMU
JUBILEU MU PŘEDAL ALEŠ BRIX (ČESKÁ MINCOVNA)
«ZVLÁŠTNÍ CENU DELOITTE ZA INOVACE PŘEDALI LUDĚK HANÁČEK
(DELOITTE, PRVNÍ ZLEVA) SPOLEČNĚ S JANEM STRUŽEM RICHARDU
BEDNÁŘOVI (RIETER CZ) A MARCELE TRUHLÁŘOVÉ (MOIRA CZ)
«CEREMONIÁL PŘEDÁVÁNÍ CEN PŘEDSTAVITELŮM DESETI
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ZAHÁJILA KAROLÍNA TOPOLOVÁ
(AAA AUTO)
Zaměstnanost nejvýznamnějších firem 1999 - 2013 (tis. osob)
Bacchus logo 20 let_2014_FINAL 2.indd 1
13.1.2014 16:52:44
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 9
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2013
2013
2012
1.
1.
Firma
Tržby 2013
Tržby 2012
Aktiva
Počet zaměstnanců
Hosp. výsledek
Vývoz
ŠKODA AUTO a.s.
268 500 000
262 649 000
173 584 000
25 758
13 940 000
245 517 000
215 095 000
641 136 000
26 647
44 440 000
20 131 000
2.
2.
ČEZ, a.s.
217 273 000
3.
3.
RWE Supply & Trading CZ, a.s.
180 213 863
181 130 857
94 820 334
22
30 187 272
138 838 157
4.
4.
AGROFERT, a.s.
151 705 412
132 499 921
111 806 865
34 399
6 874 295
85 565 834
5.
5.
UNIPETROL, a.s.
99 414 795
107 159 785
49 998 129
3 647
-1 343 555
36 641 308
6.
6.
FOXCONN CZ s.r.o.
97 305 705
105 117 815
19 321 514
3 535
1 090 829
96 601 157
7.
16.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
82 876 000
35 750 000
341 039 000
11 947
21 550 000
52 970 000
8.
8.
ČEPRO, a.s.
73 428 483
66 365 704
19 346 139
797
556 555
1 330 904
9.
9.
MORAVIA STEEL a.s.
60 663 359
61 910 636
22 225 601
320
2 325 586
27 398 313
10.
10.
Eni Česká republika, s.r.o.
48 090 123
53 254 435
10 666 974
99
n/a
3 046 873
11.
11.
Telefónica Czech Republic, a.s.
47 252 000
50 535 000
n/a
n/a
n/a
n/a
12.
26.
Shell Czech Republic a.s.
41 662 676
23 609 817
7 349 717
107
-954 067
986 895
13.
12.
AHOLD Czech Republic, a.s.
37 862 902
38 583 292
17 196 136
9 923
405 915
n/a
14.
19.
BOSCH Group
37 143 000
33 411 000
n/a
7 400
n/a
n/a
15.
14.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
36 699 000
37 101 000
30 378 000
6 145
1 386 000
n/a
16.
15.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
34 278 254
36 440 169
62 243 045
7 348
2 584 500
23 883 604
17.
18.
České dráhy, a.s.
32 861 100
33 580 016
86 451 563
24 674
-1 639 073
9 968 537
18.
17.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
29 773 575
34 157 703
21 217 343
3 173
278 055
29 773 575
19.
23.
Metrostav a.s.
27 631 473
26 674 821
26 370 312
4 522
560 737
2 513 945
20.
22.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
27 243 132
28 422 644
4 363 601
54
77 526
n/a
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
27 000 000
27 200 000
n/a
3 473
n/a
n/a
Siemens, s.r.o.
26 542 262
27 248 308
17 893 947
6 963
1 938 567
16 264 973
37 545 469
22 110 217
11 763
-23 856
14 056 409
21.
-
22.
20.
23.
13.
OKD, a.s.
25 016 609
24.
21.
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
24 752 848
29 884 039
9 566 347
1 180
330 387
22 390 926
25 269 848
6 057 557
n/a
n/a
n/a
25.
25.
OMV Česká republika, s.r.o.
22 209 501
26.
27.
Pražská energetika, a.s.
21 433 000
20 557 000
22 782 000
1 394
3 399 000
n/a
24 430 000
32 351 000
2 780
7 120 000
n/a
27.
24.
T-Mobile Czech Republic a.s.
20 817 000
28.
28.
Česká pošta, s.p.
19 410 343
19 945 268
26 676 406
32 850
305 299
390 945
17 426 707
10 941 866
4 052
33 155
19 191 016
29.
30.
BOSCH DIESEL s.r.o.
19 228 731
30.
32.
GECO, a.s.
18 939 252
17 312 912
3 959 302
1 522
227 571
1 239
31.
29.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
17 226 932
17 463 736
6 501 168
486
411 818
20 210
32.
35.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
17 017 523
16 139 793
11 294 392
5 120
2 000 740
14 084
33.
40.
METALIMEX a.s.
16 560 809
13 445 147
4 487 550
102
189 366
6 236 567
34.
36.
DP hl.m. Prahy, akciová společnost
15 704 663
15 568 711
77 020 922
10 514
112 849
796
35.
37.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
14 589 567
15 344 349
24 431 296
3 231
1 934 451
6 428 859
36.
-
Alliance Healthcare s.r.o.
14 138 369
14 082 261
4 100 808
430
227 596
n/a
37.
38.
EUROVIA CS, a.s.
13 951 676
15 084 920
15 369 430
2 814
732 812
113 420
38.
48.
Iveco Czech Republic, a. s.
13 348 036
11 094 383
9 899 589
1 900
1 278 751
11 593 546
39.
44.
ABB s.r.o.
12 875 000
12 212 000
n/a
3 300
n/a
n/a
40.
49.
ALTA Invest, a.s.
12 539 446
10 796 265
n/a
n/a
n/a
3 343 255
41.
43.
STRABAG a.s.
12 536 939
12 769 293
9 699 920
2 011
486 448
n/a
42.
56.
Robert Bosch, spol. s r.o.
11 673 588
9 907 706
5 164 956
2 439
70 058
11 663 541
43.
51.
Severočeské doly a.s.
11 605 133
10 527 204
31 041 752
3 258
3 230 846
n/a
44.
46.
Lesy České republiky, s.p.
11 540 708
11 615 681
79 853 216
3 289
4 956 658
12 907
45.
-
Imperial Tobacco CR, s.r.o.
11 097 660
11 220 509
6 434 671
130
596 029
0
MND a.s.
11 013 561
6 534 574
15 097 388
355
2 053 838
5 028 545
PHARMOS, a.s.
10 989 373
14 001 286
4 043 229
478
5 119
43 962
11 274 253
2 868 582
79
545 309
1 928 425
46.
83.
47.
-
48.
47.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
10 538 758
49.
65.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
10 479 867
8 566 898
5 869 146
2 035
-71 686
9 785 806
PREOL, a.s.
10 324 203
11 647 096
3 910 635
129
305 933
2 550 775
50.
10
l
-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2013
2013
2012
51.
59.
Tržby 2013
Tržby 2012
Aktiva
DEZA, a.s.
10 255 867
9 509 681
5 632 445
991
600 814
6 558 000
8 480 468
9 358 567
822
482 888
10 247 174
Firma
Počet zaměstnanců
Hosp. výsledek
Vývoz
52.
66.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
10 247 174
53.
-
W.A.G. payment solutions, a.s.
10 050 032
8 251 360
2 231 223
149
166 549
n/a
54.
-
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.
9 931 776
6 532 855
2 539 186
n/a
146 708
1 922 145
55.
57.
Lumius, spol s r.o.
9 553 682
9 903 467
1 839 954
46
153 479
1 539 071
56.
67.
AAA AUTO Group N.V.
9 538 802
8 724 719
2 770 654
1 614
804 626
n/a
57.
-
Alza.cz a.s.
9 087 754
7 655 659
n/a
404
n/a
n/a
58.
63.
Mondi Štětí a.s.
9 055 811
8 797 955
8 426 109
567
864 142
6 873 159
59.
61.
OHL ŽS, a.s.
8 953 679
9 688 618
7 847 566
1 385
31 134
2 614 940
60.
52.
MITAS a.s.
8 922 183
10 237 595
7 029 013
2 427
1 094 637
8 059 622
61.
70.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
8 900 611
8 731 585
6 582 713
1 759
500 721
2 651 921
62.
93.
ARMEX Oil, s.r.o.
8 856 855
5 837 383
1 557 150
25
102 622
0
63.
97.
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
8 850 696
n/a
5 441 415
2 309
366 191
8 427 871
64.
-
TSR Czech Republic s.r.o.
8 577 219
10 697 563
3 076 451
401
9 847
7 014 029
65.
77.
Automotive Lighting s.r.o.
8 496 453
7 170 075
3 879 173
1 560
569 588
8 494 558
66.
62.
Pražská plynárenská, a.s.
8 430 400
8 841 492
12 049 499
310
699 223
n/a
67.
69.
COOP Centrum družstvo
8 277 909
8 147 344
972 229
49
2 236
n/a
68.
60.
nkt cabels s.r.o.
8 210 178
n/a
3 766 450
984
-46 745
6 167 428
69.
90.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
8 167 876
6 008 129
4 784 790
160
305 817
n/a
70.
71.
H R U Š K A , spol. s r.o.
7 898 609
8 040 864
2 663 926
3 664
141 225
27 757
7 796 772
19 231 922
3 922
991 566
208 249
71.
73.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
7 534 245
72.
72.
Advanced World Transport B.V.
7 334 876
7 818 191
8 993 288
2 125
110 338
1 498 050
6 046 265
3 677 278
1 656
86 790
6 845 930
73.
89.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
7 065 254
74.
79.
Správa železniční dopravní cesty
6 804 979
6 912 103
76 920 892
17 200
-2 176 333
n/a
SWS a.s.
6 733 654
6 100 966
2 260 386
211
82 653
879 042
FAST ČR, a.s.
6 713 000
6 268 000
3 728 000
1 047
98 000
1 291 000
6 843 166
4 554 687
5 306
96
0
75.
87.
76.
-
77.
80.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 670 239
78.
76.
sanofi-aventis, s.r.o.
6 531 392
7 224 968
2 694 061
322
78 352
999 642
5 553 719
2 872 891
1 270
207 411
5 720 208
79.
96.
KIEKERT-CS, s.r.o.
6 165 906
80.
104.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
5 883 548
5 337 025
2 400 467
979
531 497
n/a
81.
99.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 880 311
5 960 050
n/a
n/a
n/a
n/a
82.
111.
WOOD & PAPER a.s.
5 854 934
4 729 516
1 154 830
2 518
39 241
1 533 401
83.
98.
JUTA a.s.
5 759 088
5 535 651
4 956 282
2 025
107 990
4 903 169
84.
101.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
5 574 203
5 455 155
5 517 000
1 106
-217 338
4 781 305
85.
91.
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
5 546 859
5 921 805
3 207 359
727
306 535
0
86.
86.
SAINT - GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
5 475 836
5 132 420
8 158 706
1 503
1 137 055
4 455 048
87.
106.
dm drogerie markt s.r.o.
5 448 902
5 244 060
1 926 955
1 574
278 915
n/a
88.
100.
Linde Gas a.s.
5 385 685
5 500 254
5 736 598
657
1 690 878
426 876
89.
88.
Lovochemie, a.s.
5 291 610
6 087 587
4 024 937
648
319 291
2 084 278
90.
74.
PSJ, a.s.
5 272 956
7 554 038
4 815 885
710
371 922
2 601 166
91.
107.
MADETA a.s.
5 257 535
5 129 974
2 046 595
1 633
242 221
805 329
92.
105.
Fakultní nemocnice Plzeň
5 162 302
5 258 228
6 192 112
4 100
33 376
n/a
93.
103.
Hamé s.r.o.
5 131 020
4 950 580
5 169 816
2 442
451 194
n/a
94.
95.
SPOLANA a.s.
5 124 488
5 625 324
2 024 168
722
-708 463
4 007 339
95.
114.
PROMET GROUP a.s.
5 057 040
4 208 861
3 661 416
2 769
286 009
3 856 234
Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 942 227
5 006 911
5 556 173
4 796
-501
n/a
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
4 910 998
4 506 588
1 852 071
460
283 284
1 558 359
6 435 000
647 469
5
7 550
n/a
96.
-
97.
112.
98.
84.
Česká lékárnická, a.s.
4 885 000
99.
110.
GTS Czech s.r.o.
4 763 753
4 930 017
4 334 317
455
255 748
1 838 588
HOCHTIEF CZ a.s.
4 705 175
4 122 300
3 853 532
1 075
39 910
23 454
100.
116.
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 11
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMY
Jistota na čtyřech kolech
Nebylo žádným překvapením, že se na první příčce žebříčku
Nejvýznamnějších firem ČR za rok 2013, který sestavilo Sdružení Czech Top 100, umístila společnost Škoda Auto. Nablýskaným
vývěsním štítem našeho národního hospodářství je již dlouho.
Proč? Odpověď naleznete v následujících řádcích.
stoupnout na minimálně 1,5 milionu vozů
ročně.
Od roku 2011 cíleně dochází k obměně, omlazení a rozšiřování modelové
palety. Přišla další generace Octavie,
stejně jako důkladně modernizované
modely Yeti a Superb. K tomu se přidala
nová řada Rapid a Rapid Spaceback.
Do pro ni zatím netypického segmentu
malých městských aut vstoupila Škoda
Auto s modelem Citigo. Velká očekávání
má automobilka také od nově představené Octavie G-TEC s pohonem na zemní
plyn.
V oddělení technického vývoje je činných téměř 2000 kvalifikovaných specialistů, inženýrů, designérů a konstruktérů.
Aktuálně se tento areál rozšiřuje o motorové centrum. Jen do něj směřuje Škoda
Auto více než 34 milionů eur. V současné
době je to největší takto orientovaná investice v naší zemi.
Škoda Auto u nás disponuje třemi
závody – v Mladé Boleslavi, Kvasinách
a Vrchlabí. Pouze z hlavní továrny přitom
ročně vyjede na půl milionu automobilů.
Od roku 1991 investovala Škoda v České republice prostředky ve výši přibližně
280 miliard korun. V nedávné minulosti
tak byla například v Mladé Boleslavi
důkladně zrekonstruována a rozšířena
ro domácí ekonomiku mají auto-
P
mobilový průmysl a Škoda Auto
mimořádný význam. Vztaženo k počtu
obyvatel patříme – spolu se Slovenskem
– mezi země s nejvyšší produkcí automo-
CENU PRO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMU ČR ZA ROK
2013 PŘEVZAL ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA
ŠKODA AUTO
BOHDAN WOJNAR
bilů na obyvatele na světě. V roce 2013
přitom 56,7 % všech u nás vyrobených
vozidel vzniklo v provozech Škoda Auto.
Plných 93 % z toho bylo určeno na export, mladoboleslavská firma sama tvoří
zhruba 8 % českého vývozu.
Za uplynulých třiadvacet let zvýšila Škoda své globální prodeje na více
než pětinásobek, z méně než 200 000
kusů ročně na zhruba 921 000 v roce
2013. Zatímco na počátku této éry byla
ještě jednostranně zaměřena na domácí
trh a region střední a východní Evropy,
dnes je jako mezinárodní masový výrobce etablována na více než stovce odbytišť po celé zeměkouli. V rámci Růstové
strategie Škoda mají celosvětové prodeje
12
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
MLADOBOLESLAVSKÁ AUTOMOBILKA
SAMA TVOŘÍ ZHRUBA OSM PROCENT
CELKOVÉHO ČESKÉHO VÝVOZU.
zařízení pro produkci Rapidu, Rapidu
Spaceback a široké palety variant nové
generace Octavie. V rámci omlazení modelů Yeti a Superb byly také modernizovány výrobní kapacity v Kvasinách.
Od začátku partnerství s Volkswagenem bylo ve společnosti Škoda Auto vytvořeno přibližně 11 000 nových pracovních míst. V současné době zaměstnává
automobilka pouze v ČR okolo 24 000
lidí. Další desetitisíce jsou na ni navázány
u dodavatelských subjektů. Aktuální vnitropodniková statistika potvrzuje výjimečně nízkou míru fluktuace, která činí pouhá
3 procenta. Průměrná délka doby zaměstnání ve firmě je více než 13,4 roku,
což je vysoce nadstandardní údaj.
OD ROKU 1991 INVESTOVALA
ŠKODA V ČESKÉ REPUBLICE
PROSTŘEDKY VE VÝŠI PŘIBLIŽNĚ
280 MILIARD KORUN.
Důležitou roli v zachování konkurenceschopnosti podniku hrají dobré partnerství a těsný sociální dialog mezi společností a Odbory Kovo. V roce 2013
se podařilo uzavřít rozsáhlou kolektivní
smlouvu. Ta umožňuje větší flexibilitu pracovníků a obsahuje také závaznou dohoStřední odborné učiliště automobilky
v současné době navštěvuje téměř tisíc
mladých lidí. Všichni žáci a žákyně dostanou po jeho úspěšném ukončení nabídku zaměstnání. Špičkové vysokoškol-
vaného záchranného systému České republiky zorganizovala společnost v roce
2013 informační kampaně Bezpečně
v autě a Dny dopravní bezpečnosti.
Díky dobré spolupráci s Podnikovou
radou Odborů Kovo byl vytvořen systém
pro dárcovství finančních příspěvků, kte-
OCTAVIA SCOUT
JE ROBUSTNÍM VOZEM
I DO NÁROČNÝCH
KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK
«
du o zaměstnanosti.
chování. V kooperaci se složkami Integro-
« VÝSTAVBA NOVÉHO
o to, aby byla vlastní výroba do roku
rý měl mezi pracovníky velkou odezvu.
2018 o 25 % „zelenější”.
Od začátku roku 2014 do něj mohou
V roce 2013 byla Škoda Auto oce-
pravidelně přispívat a rozhodovat o způ-
něna v soutěži TOP Odpovědná firma
sobu dobročinného využití těchto darů
za komplexní řešení v oblasti společenské
v regionu.
S charakteristickým logem Škoda Auto
a aktivní spolupráce s komunitou. V ČR
se můžeme setkat při návštěvě kulturních
realizuje ve spolupráci s neziskovými in-
akcí, ale také v souvislosti s řadou vý-
stitucemi celou řadu projektů na podporu
znamných umělců a těles. Již mnoho let
MÍRA FLUKTUACE
ZAMĚSTNANCŮ VE
SPOLEČNOSTI ŠKODA
AUTO JE HLUBOKO
POD CELOSTÁTNÍM
PRŮMĚREM
nemocných, znevýhodněných a handica-
je tomu tak v případě České filharmonie,
povaných spoluobčanů. Mezi její partne-
Národního divadla, hudebního festivalu
ry patří kupříkladu organizace Zdravotní
Smetanova Litomyšl, Technického muzea
klaun, Nadace Terezy Maxové, Nadace
a Mezinárodního festivalu filmů pro děti
Forum 2000, Centrum Paraple či Český
a mládež ve Zlíně.
která odstartovala počátkem roku 2013,
«ABSOLVENTI ŠKODO-
paralympijský výbor.
zastřešuje všechna opatření směřující k tr-
VÁCKÉHO STŘEDNÍHO
ODBORNÉHO UČILIŠTĚ
NEMAJÍ STAROST SE
SVÝM PRACOVNÍM
UPLATNĚNÍM
ské vzdělání je cílem Škoda Auto Vysoké
školy. V roce 2013 zde zahájilo studium
370 nových posluchačů. Mimořádně
oblíbený je Trainee program pro absolventy magisterského stupně, převážně
ze škol technického a ekonomického
zaměření.
Ekologická
strategie
GreenFuture,
vale udržitelnému rozvoji. Vedle hlavního
cíle dále snižovat spotřebu a emise CO2
Toto vše a ještě mnohem více je Ško-
Automobilka je rovněž aktivní na poli
da Auto. Nejvýznamnější firma České
bezpečnosti silničního provozu. Interne-
republiky nejen podle suché řeči statistic-
tový vzdělávací program Škoda hrou
kých dat.
nabádá děti ke správnému dopravnímu
MAREK CHVÁLA
Foto Škoda Auto
u vozů Škoda, usiluje společnost také
«
MOTOROVÉHO CENTRA
SI VYŽÁDÁ INVESTICI
VE VÝŠI VÍCE NEŽ
34 MILIONŮ EUR
odpovědnosti, přístupu k zaměstnancům
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 13
OSOBNOST
Jsme již
za recesí
Původně se chtěl věnovat jen vědě.
Ve svých pětadvaceti letech už přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze,
později působil jako vědecký pracovník
a zástupce ředitele Prognostického ústavu ČSAV. Po listopadu se stal místopředsedou československé vlády, jako ministr průmyslu a obchodu byl několik let
na první příčce oblíbenosti a popularity
politiků.
řed patnácti lety odešel do privát-
P
ní sféry, ale aktivní zájem o poli-
tické dění zejména v souvislosti s ekonomickým vývojem neodložil. Publikoval,
ING. VLADIMÍR DLOUHÝ,
CSc., PREZIDENT
HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY ČESKÉ
REPUBLIKY
přednášel, byl členem poradních sborů
ministrů a vlád… Comeback rovnou
na Pražský hrad mu sice v první přímé
volbě prezidenta nevyšel, ale byl zvolen
prezidentem Hospodářské komory České republiky.
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (1953), muž
s přímým pohledem a s přímým vyjadřováním. Nedalo mi, abych rozhovor
s ním nezačal poněkud osobně.
CZECH TOP 100
Co vás přivedlo
od teoretické ekonomiky k politice, od politiky k byznysu a od byznysu zpět do politiky?
Omyl, odnikud a nikam jsem neodcházel, odnikud nikam jsem se nevracel.
Prvotně mne do politiky vynesla listopadová revoluce 1989 a pak mi to již zů-
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY MUSÍ
VŽDY ZŮSTAT APOLITICKÁ
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.
bevědomí. Bez toho však politiku dělat
nemůžete, stejně jako nemůžete vzít tu
odpovědnost. Vždycky budu bojovat
za lepší pochopení oněch devadesátých
let, včetně toho, co se povedlo i nepovedlo. Je třeba soudit věci a činy v kontextu s dobou.
stalo, i když jsem přes patnáct let v soukromém sektoru... Ekonomika a politika
odpovědnost, že loď neztroskotá a do-
jsou spojité nádoby stejně jako teorie
pluje do cíle.
CZECH TOP 100
Proto se také vy-
hýbáte otázkám na svého před-
a praxe. Byl jsem a zůstávám především
CZECH TOP 100
ekonomem.
a lépe, že jsme někdy byli až příliš se-
Vy tu odpověd-
chůdce ve funkci prezidenta Hos-
nost cítíte naplno? Občas se ob-
podářské komory?
Něčím jako lodní-
jevují pochybnosti o správnosti
Nevyhýbám se žádným otázkám. Jen
kem, který zná smysl a cíl plavby,
kroků vlád, jichž jste byl v deva-
nemohu objektivně posuzovat dění,
ovládá navigaci, a proto chce být
desátých letech ministrem.
u něhož jsem nebyl přítomen. Jen Bůh
u kormidla?
Jsem natolik odpovědný, že můžu kaž-
si podle bible při stvoření světa mohl
To je trochu nadnesené, ale ano, asi
dý večer v klidu usnout. Samozřejmě,
všechno, co udělal, pochválit, že to bylo
jsem člověk, který se nebojí na sebe vzít
že jsme mnoho věcí mohli udělat jinak
dobré. Kdyby však Bůh byl ve funkci
CZECH TOP 100
14
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
pouze po nějaké volební období, jeho
érami pro společné sdílení dluhu, s po-
následník by asi taky dělal něco jinak.
malými strukturálními změnami v periferních ekonomikách, zejména ve Francii,
Vy chcete v Hos-
a dalšími faktory. Za druhé, na přijetí
podářské komoře ČR všechno dě-
eura musí být připravena i ČR. Nejde
lat jinak?
však pouze o Maastrichtská kritéria,
To není přesné. Moji předchůdci doved-
kde na tom nejsme špatně, ale negativní
li komoru postupně do druhého, třetího,
zkušenost například Řecka ukazuje, že
šestého patra, já ji chci dovést do de-
rozhodující je takzvaná reálná konver-
sátého. Chci, aby Hospodářská komo-
gence. Tedy sbližování reálné produkti-
ra ČR byla respektovaným partnerem
vity, reálných úroků, podobný vývoj jed-
vlády a politiků vůbec, a respektova-
notkových mzdových nákladů a tak dále.
nou součástí evropské sítě komor Euro-
Platí, že v reálné konvergenci je ČR blíže
chambres. Vždyť představuje obrovský
hlavním členům eurozóny než řada již-
ekonomický a tudíž i politický potenci-
ních zemí. Z tohoto pohledu lze uvažovat
ál. Jejích čtrnáct tisíc členů - fyzických
o přijetí eura někdy kolem 2020. Perifer-
i právnických osob - zaměstnává dvě
ní státy však do té doby s reálnou kon-
třetiny
vergencí příliš nepokročí a přijetí eura
CZECH TOP 100
práceschopného
obyvatelstva
a vytváří přes šedesát procent HDP. Známe příklady ze zemí, v nichž se takové
instituce vyvíjely bez přerušení staletí
a dnes bez nich neprojde jediný zákon
ovlivňující podnikání a ekonomický ži-
tak bude znamenat i pro naše občany
„CHCI, ABY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
BYLA RESPEKTOVANÝM
PARTNEREM VLÁDY
A POLITIKŮ VŮBEC,
A RESPEKTOVANOU
SOUČÁSTÍ EVROPSKÉ
SÍTĚ KOMOR EUROCHAMBRES.“
jsou někdy nutné. Trvají-li však dlouho,
připravenost k finanční pomoci zemím,
dochází ke stagnaci.
postiženým možným návratem krize. To
by měli politici už dnes jasně říkat.
CZECH TOP 100
Tak
to
zkusme!
Tendenční je názor, že se musí-
Tendenční je hrozit Rusku ekono-
me snažit o co nejrychlejší vstup
mickými sankcemi.
do eurozóny.
Já vůbec nevěřím v účinek ekonomických
váha i těch nejsilnějších hospodářských
Rozhodně nesouhlasím se slovy co nej-
sankcí. Za prvé, mohou poškodit i nás,
komor v takových zemích, jako je Ně-
rychlejší. Za prvé, eurozóna musí proká-
a myslím, že čeští podnikatelé patří mezi
mecko, trochu poklesla.
zat, že překonala nedávnou krizi, a že
ty, kteří by byli zasaženi víc než jejich
vot státu. Ale rovnou říkám, že takovou
ambici mít nyní nemůžeme, nejsme ani
zdaleka tak silní. Navíc, s globalizací
kolegové z jiných evropských zemí. Čili
CZECH TOP 100
Nemyslíte tím, že
by Hospodářská komora ČR měla
být opozicí vládnoucím stranám?
Ne, v žádném případě. Pojem opozice
navozuje, že bojujeme na politickém
poli, a to by byla největší chyba. Hos-
není dobré u nás mluvit o nich jako o ně-
VĚŘÍM, ŽE DO BUDOUCNA
MÁ JADERNÁ ENERGIE VÝZNAMNÉ MÍSTO MEZI ČESKÝMI
ENERGETICKÝMI ZDROJI.
čem, co nevím, jestli je úplně správné.
Za druhé, jako bychom stále podceňovali pružnost ruské společnosti tyto sankce,
třeba i nepříjemné, absorbovat.
Tendenční je říkat, že vše ruské je
podářská komora ČR musí být apolitická za každých okolností. Hlavní je, aby
je připravena na rozšíření o další země.
špatné.
její členové byli slyšeni, neboť oni z kaž-
Bez ohledu na stabilizaci díky příslibům
Po rozpadu Sovětského svazu Západ
dodenního života a práce nejlépe vědí
Evropské centrální banky a díky existen-
Rusko nepochopil a podle toho se
a mají i ověřené, co brzdí ekonomiku
ci záchranných fondů, krize definitivně
k němu choval. Od roku 1991 Rusko
nebo jí prospívá. Z tohoto pohledu mů-
zažehnána není. Souvisí to s omezenou
sledovalo jediný cíl: budovat silný stát,
žeme vládnoucí strany jak podporovat,
migrací pracovní síly, s politickými bari-
založený na jeho vlastních historických
tak, pokud to bude nutné, jim i oponovat. A ještě jedna věc. Chci, aby naše
činnost nebyla vnímána jako lobbování
ve prospěch nějaké zájmové skupinky,
jak tomu bohužel dosud občas bylo, ale
ve prospěch republiky a jejích občanů.
CZECH TOP 100
Jste
znám
jako
nepřizpůsobivý – tedy jako politik
a ekonom, který se nepřizpůsobuFoto Martin Gross
je tendenčním, chcete-li mainstreamovým názorům. Vždy si trváte
na svém?
Jsem-li o něčem přesvědčen, vím-li něco
na sto procent, snažím se neuhýbat.
Kompromisy moc rád nemám, i když
„DNEŠNÍ RŮSTOVÁ
ČÍSLA, JAKKOLIV JSOU
POZITIVNÍ, MOHOU
BÝT POTVRZENA TEPRVE
SKUTEČNÝM SPUŠTĚNÍM RYCHLEJŠÍHO
HOSPODÁŘSKÉHO
RŮSTU V LETECH 2015
A POZDĚJI.“
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 15
OSOBNOST
Hospodářská komora ČR především
vítá rychlejší výdaje domácností, neboť nízká poptávka spotřebitelského
sektoru byla jedním z důvodů nedávné
recese. Současně jsme upozornili v této
souvislosti i na rizika, spojená s nižším
zájmem spotřebitelů o předměty dlouhodobé spotřeby. Do hodiny jsem nicméně
dostal SMS od guvernéra Singera, který
mne upozornil, že podle analýz České
národní banky už ani toto není zcela
pravda. Mimochodem, potěšilo mě, že
studuje naše stanoviska. Zrovna dnes
jsem si na jednom blogu přečetl jeho
zajímavou úvahu na toto téma. Kromě
toho, po dlouhé době česká ekonomika, byť jen nepatrně, rostla rychleji než
slovenská. Pokud toto vše je pravda,
pak jsme asi již definitivně za recesí.
Na druhé straně si uvědomujeme, že
nadále je rozhodujícím motorem našeho růstu poptávka po exportu, a že
hospodářská politika vlády i činnost
soukromého sektoru musejí využít těchto
pozitivních informací rovněž k posílea kulturních hodnotách, respektovaný
A za třetí, a to hlavně – věřím, že do bu-
jakožto jaderná velmoc. Současně rostl
doucna má jaderná energie místo mezi
ruský pocit, že Západ ho nerespektuje:
českými energetickými zdroji.
povýšeným přístupem po roce 1991,
„PŘIJETÍ EURA TAK
BUDE ZNAMENAT
I PRO NAŠE OBČANY
PŘIPRAVENOST
K FINANČNÍ POMOCI
ZEMÍM, POSTIŽENÝM
MOŽNÝM NÁVRATEM
KRIZE.“
ní investiční aktivity, urychlení nutných
projektů ve veřejném sektoru a dalších
strukturálních změn, které zajistí nastartování
dlouhodobého
ekonomického
nenasytností investorů v době hospo-
Tendenční je volání po sociálním
dářského chaosu, úvahami o připojení
státu.
Ukrajiny a zvláště Gruzie k NATO či
Významnou, definiční charakteristikou
skutečným spuštěním rychlejšího hospo-
údajnou manipulací ukrajinských voleb
Evropské unie je silný sociální stát. Tím
dářského růstu v letech 2015 a později.
po Oranžové revoluci. Rusko a jeho
je Evropa jiná než třeba USA nebo Čína
Nicméně, celkový stav české ekonomiky
prezident Vladimír Putin dospěli k závě-
či Rusko. Je to naprosto legitimní sociál-
se rychle zlepšuje.
ru, že musí bránit své zájmy silou, jinak
ně demokratický postoj. Ale sociální stát
cíle nedosáhnou. Odtud dnešní politika,
znamená vyšší daně, vyšší přerozdělo-
schvalovaná
vání, více zneužívání sociálních dávek,
tamním
obyvatelstvem.
Rusko vždy bylo, je a bude jiné. Neměli
bychom více respektovat jeho pocity?
A jestliže to kvůli rozdílnosti principů
není možné, neměli bychom pak umět
Rusko lépe pochopit? A podle toho
s ním jednat? A navíc, když toto všechno říkám, tak to vůbec neznamená, že
pozitivní, mohou být potvrzena teprve
CZECH TOP 100
Tvrdí se, že nové
koště dobře mete…
Nevím, jestli jako nový prezident Hos-
PŘEHNANĚ SILNÝ SOCIÁLNÍ
STÁT JE I JEDNOU Z PŘÍČIN
DLOUHODOBÉHO ZAOSTÁVÁNÍ
NAŠEHO KONTINENTU.
musím obdivovat konkrétní politické kroky Vladimíra Putina či anexi Krymu.
růstu. Dnešní růstová čísla, jakkoliv jsou
podářské komory ČR metu dobře. Spíše
bych chtěl mést vytrvale a cílevědomě,
metodicky a promyšleně. Hospodářská
komora je reprezentantem živností, ať
tedy vykonává jejich správu, která je
nyní roztříštěná. Čeká nás do toho pomyslného „desátého patra“ ještě hodně
a tedy méně pro ty, co podporu skuteč-
práce, aby fungovala tak, jako je tomu
ně potřebují, horší podmínky pro pod-
například u komor v Rakousku nebo
Tendenční je zavrhovat dostavbu
nikatele. Jsem přesvědčen, že přehnaně
v Nizozemsku.
Temelína.
silný sociální stát je i jednou z příčin
Vláda zamítla poskytnout záruky za vyš-
dlouhodobého zaostávání našeho kon-
ší ceny elektřiny z možných nových bloků
tinentu za jinými dynamickými oblastmi
v ní bylo povinné?
jaderné elektrárny Temelín a ČEZ zrušil
světa. Tedy ano, ale přiměřeně!
Nemyslím, že na to dojde. Podívejme se
příslušný tendr na jejich dostavbu. Netěší
CZECH TOP 100
Aby třeba členství
na Slovensko. Myslím, že jejich komora
mne to. Především, pokud jsme nechali
Tendenční je škarohlídství při po-
je lépe organizovaná, ale od povinné-
případné zájemce několik let pracovat
suzování vývoje české ekonomiky.
ho členství před několika lety ustoupili
na nabídkách a teď vše zrušili, nevypa-
Předpokládáme,
a nikomu se tam po něm nestýská.
dáme před světem nejlépe. Za druhé,
ekonomiky ČR se v roce 2014 může
něco to vypovídá o kvalitě tohoto tendru.
pohybovat mezi 2,5 až 3 procenty.
16
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
že
celoroční
růst
ANTONÍN FISCHER
CERTIFIKACE
úrovni rizika. Mohou ho získat jen firmy, které si nejvyšší možné hodnocení
udržely nepřetržitě nejméně 12 měsíců
v řadě za sebou. Umístěním aktivního
loga na webu dokládá nositel tohoto
ocenění svoji solventnost, přičemž to
z internetových stránek uživatele okamžitě zmizí, pokud společnost přestala
z nějakého důvodu vyhovovat přísným
hodnotícím kritériím. Kromě loga lze
příslušnost k této elitní skupině nejkvalitnějších firem vyjádřit také tištěným certifikátem. Firmy z celého světa si podle
Top Rating vyhledávají a prověřují své
obchodní partnery.
HODNOCENÍ EKONOMICKÉ
KONDICE
Hodnocení ekonomické kondice firem,
nebo také „certifikát důvěryhodnosti“, vychází ze skóringového modelu
Lákavé kouzlo
firemních ocenění
Jak vyniknout nad konkurencí? Jak se odlišit na trhu? Jak o sobě
dát levně a velmi efektivně vědět, když klasická reklama s omezeným rozpočtem prakticky nefunguje? Jak získat nové platící
zákazníky?
větší tuzemské společnosti a vypovídá
zamýšlí, obzvlášť v těžkých do-
o jejich stabilitě a pravděpodobnosti
bách recese, každý podnikatel. V Čes-
úpadku na následujících 12 měsíců.
ké republice přináší řešení poradenská
Poskytuje nezávislý pohled na finanční
společnost Bisnode. Na základě nezá-
i nefinanční bonitu firmy. Ocenění for-
T
v celé Evropě. Jedná se o komplexní
hodnocení
podnikatelských
atributů,
jehož historie sahá až do roku 1908.
Společnosti, které vyhoví náročným kritériím a dosáhnou na hodnocení AAA,
AA a A, získají aktivní logo, které mohou umístit na své internetové stránky,
a tištěný certifikát. Ten je k dispozici
v pěti jazykových mutacích. Při obchodování s těmito společnostmi je výrazně
vyšší pravděpodobnost, že firma nezkrachuje a splní své závazky.
REGISTR SOLVENTNÍCH FIREM
Jedním z nejžádanějších a nejoblíbenějších firemních ocenění, vydávaných
Bisnode, je tzv. Registr solventních firem. Vstoupit do něj, jak naznačuje název, mohou výhradně společnosti, které
na trhu hradí své závazky. „Registrem
solventních firem jsme reagovali na pop-
vislého hodnocení ekonomické kondice
mou certifikátu deklaruje, že hodnocený
firem a živnostníků nabízí firmám něko-
subjekt praktikuje politiku otevřené ko-
lik typů ocenění - certifikátů, které vypo-
munikace, poskytuje dostatek informací
vídají o kvalitě a efektivitě jejich podni-
o svém hospodaření nebo vlastnické
ry, kteří za jejich zboží a služby včas
kání na trhu. A zájem o ně v posledních
struktuře. CZECH Stability Award je
zaplatí,“ vysvětluje Petra Štěpánová
letech prudce roste.
silný nástroj pro komunikování pod-
z Bisnode. Všichni členové registru jsou
Žádné z firemních ocenění Bisnode si
nikatelských úspěchů vůči obchodním
zveřejněni na internetu, čímž se automa-
nemůže pořídit jakýkoliv podnikatel-
partnerům, zaměstnancům, investorům,
ticky řadí do „klubu“ seriózních firem.
ský subjekt. Zájemci o certifikát musejí
vlastníkům či konkurenci.
Své faktury mohou navíc opatřit ochran-
távku našich klientů, chtějících obchodovat se seriózními obchodními partne-
nou etiketou RSF. „Důkladnou analýzou
nejprve splnit přísná kritéria, a teprve
Foto Bisnode
ZLEVA DAVID FARSKÝ
ZE SPOLEČNOSTI
BISNODE, PŘEDSEDA
SDRUŽENÍ CZECH TOP
100 JAN STRUŽ
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
FIRMY VEBA, TEXTILNÍ
ZÁVODY JOSEF NOVÁK
S CERTIFIKÁTEM CZECH
STABILITY AWARD.
«
o jsou otázky, nad kterými se
Bisnode a je uznávaným standardem
pokud vyhoví nezávislému hodnocení,
TOP RATING
platební morálky jsme zjistili, že pokud
mohou využívat veškerých jeho výhod.
Jedná se o globálně uznávané hodno-
je na faktuře ochranná známka RSF, tak
cení firem podle metodiky skóringové-
odběratelé platí zhruba o 30 % lépe,“
CZECH STABILITY AWARD
ho modelu Dun & Bradstreet. Oceňuje
dodává Petra Štěpánová.
Nejprestižnější firemní ocenění v České
stabilitu, solventnost a důvěryhodnost.
republice vydává Bisnode ve spolupráci
Vydává doporučení, že obchod s takto
s CZECH TOP 100. Je určeno pro nej-
oceněnou společností je na minimální
TOMÁŠ DAVID
WWW.CERTIFIKACEFIREM.CZ
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 17
STAVEBNICTVÍ
Jak se stavělo metro
Před čtyřiceti lety se rozjel provoz na prvním úseku trasy C pražského metra mezi Sokolovskou (dnešní Florenc) a Kačerovem. Projektanti, tuneláři, strojaři a technici z Vodních
staveb a pozdějšího Metrostavu ale pracovali na „stavbě století“ již od roku 1966. Složité
geologické podmínky Prahy nutily pracovníky firmy ke každodennímu hledání optimálních
technických řešení.
rávě v té době se rodily základy
žádné těžní věže jako na dnešním metru.
technických dovedností dnešních
A kluci z konstrukce vymysleli systém, kdy
výrobních týmů největší české stavební
se jeřábem zvedaly korby se zeminou
společnosti, které její odborníci proka-
a sypaly se do sila na rubaninu s výklop-
zují na mnoha zakázkách v tuzemsku
níkem. Vše probíhalo za pochodu. Něco
i v zahraničí. U nemechanizovaného
se stalo a hned se to muselo vyřešit. Ze
štítu tehdy pracoval jako strojmistr dlou-
začátku byly třeba potíže s hydraulikou,
holetý zaměstnanec Metrostavu Ladislav
protože praskaly hadičky a unikal olej.
Stejskal. „Začínali jsme bez jakýchkoliv
Ale velmi rychle jsme mouchy vychytali
zkušeností a mezi sebou se prakticky
a vše fungovalo.
P
neznali. Ale velmi rychle se ukázalo,
že se sešla parta výborných stavbařů
CZECH TOP 100
Který zlepšovák
vás nejvíc potěšil?
první montáž nemechanizovaného štítu
Určitě přeprava celého štítu a jeho vykule-
ve Štětkově ulici poblíž stanice Pražské-
ní. Původně se počítalo s tím, že až se vy-
ho povstání, při níž se ukázaly mimořád-
razí tunel a štít dojede do další jámy, tak
né schopnosti strojařů,“ vzpomíná dnes
se v ní rozebere a po kusech se přepraví
na onu dobu.
zpátky. Pak se dá opět dohromady a nasadí na druhý tunel. Tehdy zafungovala
CZECH TOP 100
Jak rychle se s tím-
česká chytrost i lenost v jednom. Říkali
LADISLAV STEJSKAL
JE PAMĚTNÍKEM
POČÁTKŮ BUDOVÁNÍ
PRAŽSKÉHO METRA
«
a techniků. Pionýrskou stavbou byla
tože měl tvar válce, napadlo nás, že ho
zkusíme vykulit a přemístit vcelku. Vybudovala se šikmá rampa, objednaly se taha-
to štítem razilo?
jsme si, že je zbytečné štít rozebírat, aby
če a devadesátitunový drobek šel pomalu
To vždy záleží na podmínkách nadloží,
se za pět set metrů zase skládal. A pro-
ven. Postupně se vykulil, naložili jsme ho
ale díky zavedení třísměnného provozu
a převezli na novou pozici. Tam se spustil
jsme dokázali udělat i přes šedesát me-
do ocelového lože, srovnal a za tři dny
trů měsíčně. Svou roli samozřejmě hrály
byl připravený k další ražbě. Kdybychom
i geologické podmínky a různé zlepšo-
jeli podle plánu, trvaly by demontáž a ná-
váky. Měli jsme třeba problém s odtěžováním rubaniny, protože neexistovaly
sledná montáž 10-12 dní.
www.metrostav.cz
CZECH TOP 100
Zmínil jste se, že
na stavbě působili lidé z Vodních
staveb, měl někdo z nich zkušenosti z podzemí?
Zaměstnanci z Vodních staveb představovali základ, ale pak tam přišli odborníci,
kteří dělali v uranových dolech na Příbramsku, a pár dalších z klasických dolů.
Ti měli neocenitelné zkušenosti s tím, jak
se chovat pod povrchem. A právě oni vytvořili jádro národního podniku Metrostav,
« PŘEVOZ NEMECHANIZOVANÉHO ŠTÍTU
VE ŠTĚTKOVĚ ULICI
NA PANKRÁCI
PO PRORAŽENÍ
PRVNÍHO ÚSEKU
METRA (ŘÍJEN 1969)
18
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
O tom, jak na fortel a technickou erudici
zakladatelů Metrostavu navazují jejich
dnešní následovníci, se dočtete o několik
stránek dále.
JIŘÍ HÁJEK
Foto Metrostav
který vznikl v roce 1971.
POJIŠŤOVNICTVÍ
Pojišťovna roku
Čtrnáctý ročník odborné ankety Pojišťovna roku zná své vítěze. Pojišťovací makléři z celé
České republiky ohodnotili výkony pojistitelů v roce 2013. O prvenství v pěti kategoriích se
podělily Allianz pojišťovna, Kooperativa pojišťovna ze skupiny VIG a ERV pojišťovna (dříve
Evropská cestovní pojišťovna).
S
lavnostního galavečera k předávání ocenění ve Velkém sále Slovan-
ského domu v Praze se 20. května 2014
zúčastnilo na 250 makléřů, top manažerů
pojišťoven, zástupců České národní banky a ministerstva financí, představitelů
asociací finančního trhu a dalších významných hostů v čele s viceguvernérem
ČNB prof. Vladimírem Tomšíkem.
V komentáři k výsledkům ankety předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) Ivan Špirakus připomněl, že
makléři takto hodnotí výkony pojistitelů již
od r. 2000. „Anketa za tu dobu samozřejmě prošla celou řadu modifikací, ať už jde
o hodnocené kategorie či metodiku kritérií výsledků. Nicméně jedna konstanta je
neměnná: jsou to pojišťovací makléři, kdo
na straně svých převážně korporátních
Pojištění průmyslu a podnikatelů
1.
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2.
Allianz pojišťovna, a.s.
klientů každodenně spolupracují s pojisti-
ťovnictví. V ročníku 2013 se jí stal Ing. Vác-
3.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
teli a jejich „verdikt“ tak odráží aktuální
lav Křivohlávek, CSc.
Pojištění občanů
pohled na úroveň činnosti a služeb pojiš-
Už třetím rokem mají v rámci ankety
1.
Allianz pojišťovna, a.s.
ťoven na českém pojistném trhu. Z tohoto
také zástupci členů České asociace po-
2.
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
pohledu jsou výsledky ankety nesmírně
jišťoven možnost vybírat nejlepší makléře
3.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
cenné,“ domnívá se předseda AČPM.
z řad AČPM. První místo a titul Pojišťovací
Stoupající prestiž soutěže pak podle jeho
makléř roku 2013 si odnáší společnost
Renomia a.s.
Autopojištění
1.
Allianz pojišťovna, a.s.
názoru jen podtrhuje význam úlohy pojiš-
2.
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
ťovacích makléřů v procesu zajištění po-
3.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
jistné ochrany, včetně likvidace škod.
Organizátoři zároveň vyhlásili vítěze soutěže studentů sklářského oboru
Prezídium Asociace českých pojišťova-
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmy-
1.
ERV pojišťovna, a.s.
cích makléřů na základě nominací jejích
slové o ztvárnění ceny pro Pojišťovnu roku
2.
AGRA pojišťovna, org. složka
členů a doporučení pojistitelů rovněž – již
2013. Prvenství za svůj originální návrh
3.
D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, a.s.
po deváté v historii - udělilo čestný titul
a šek na 15 000 Kč získal Pavel Výtisk, stu-
Osobnost pojistného trhu za vynikající
dent 1. ročníku specializace design skla.
Specializované pojištění
Životní pojištění
1.
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
2.
Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG
3.
Allianz pojišťovna, a.s.
Osobnost pojistného trhu
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Foto archiv
TAJEMNÍK SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 ING. TOMÁŠ DAVID (DRUHÝ ZPRAVA) PŘEDÁVÁ
OCENĚNÍ V KATEGORII ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁSTUPCI VÍTĚZNÉ KOOPERATIVY MGR. FILIPU
KRÁLOVI , ŘEDITELI ÚSEKU POJIŠTĚNÍ OSOB. PŘIHLÍŽEJÍ ING. JITKA HRADILOVÁ, MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ AČPM, A DR. PETR ZAPLETAL, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA POJIŠŤOVNY ČS.
«
POJIŠŤOVNA ROKU 2013 – VÝSLEDKY
Pojišťovací makléř roku 2013
1.
RENOMIA, a. s.
2.
INSIA a.s.
3.
Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
a mimořádný přínos rozvoji českého pojiš-
ANTONÍN FISCHER
Záštitu poskytl guvernér České národní banky Miroslav Singer.
Anketu podpořili: Generální partner: KPMG Česká republika
Partneři: American Appraisal, Elixír, Sdružení Czech Top100
Partner galavečera: CSC Computer Sciences
Generální mediální partner: OPojištění.cz
Mediální partneři: Czech Top 100 Forum, Sport-Press,
Pojistný obzor, Prague Leaders Magazine
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 19
OBCHOD
Nechtěné miliardy?
Obchoduje s komoditou, která vzbuzuje u odborníků i široké veřejnosti emoce jako málokterá jiná. Tabákovému byznysu berou
zákonodárci jeden marketingový nástroj za druhým, kuřákům pak
prostory, v nichž mohou své vášni holdovat. To však nejsou jediné
těžkosti, s nimiž se musí jednatel společnosti Imperial Tobacco CR
s.r.o. Ing. Kamil Provazník vypořádat.
CZECH TOP 100
Váš profesní živo-
Předně bych rád zdůraznil, že v naší firmě
topis je poměrně jednoduchý…
nejsem v tomto ohledu žádnou výjimkou
Jsem absolventem Vysoké školy ekono-
a dokonce ani nemohu tvrdit, že jsem slu-
mické v Praze. Po vojně jsem nastoupil
žebně nejstarší. Proč jsem zůstal? Tato čin-
do Vítkovických železáren, do jejich
nost mě naplňuje. Vážím si především neu-
exportní pobočky. Pak jsem krátce sou-
věřitelné svobody a volnosti, kterou máme
kromě podnikal. V „tabáku“ se pohybuji
v tom, co realizujeme. Přísná omezení
opravdu už mnoho let, od roku 1993.
toho, co kdo může dělat, tady neplatí.
«JEDNATEL
SPOLEČNOSTI
IMPERIAL TOBACCO
CR KAMIL
PROVAZNÍK
jsou četná legislativní omezení. Prezentace výrobků je proto hodně omezená.
Tehdy jsem odpověděl na inzerát a byl
Je hodně obtížné
V takovémto – navíc vysoce konkurenč-
sma, která se později stala součástí Im-
dělat manažera v segmentu, kte-
ním – prostředí je těžké uspět. Neustále
perial Tobacco. Z pozice účetního jsem
rý se především v marketingové
hledáte balanc mezi tlakem na dosažení
se vypracoval až na finančního ředitele.
sféře potýká s řadou restrikcí?
maximálního zisku a záludnostmi para-
V roce 2005 jsem ještě dostal do referátu
Práce v tabákovém průmyslu skutečně
grafů nejrůznějších zákonů a vyhlášek.
právní problematiku a stal jsem se jedna-
obnáší mnohá specifika. Jedním z nich
V naší branži už ostatně existují jen čtyři
přijat do německé společnosti Reemt-
CZECH TOP 100
velké nadnárodní korporace. Kromě nás
telem společnosti. Po sloučení trhů mám
tyto oblasti na starosti i na Slovensku.
Působím rovněž v akademické sféře, kde
se věnuji problematice spotřebních daní.
CZECH TOP 100
Dvacet let jste věr-
ný jednomu zaměstnavateli. To se
dnes moc nenosí. Proč jste nikdy
neodešel, třeba i za lepším?
PEVNĚ SI STOJÍM ZA TÍM,
ŽE POPTÁVKA PO CIGARETÁCH
V TUZEMSKU TRVALE KLESÁ,
O NÁRŮST ODBYTU SE STARÁ
PŘEDEVŠÍM TURISTICKÝ RUCH.
to jsou Philip Morris, British American
Tobacco a Japan Tobacco International.
K nim je snad možné připočítat ještě čínský státní tabákový monopol.
CZECH TOP 100
Jak velký podíl
na českém trhu drží Imperial Tobacco?
Je to zhruba patnáct procent. Nejvíce,
kolem čtyřiceti pěti procent, kontroluje
Philip Morris. Obrat tuzemské pobočky
Imperial Tobacco je na úrovni jedenácti
miliard korun ročně, z toho devět miliard
odvedeme jako plátci spotřební daně.
CZECH TOP 100
Je to do značné
míry paradox. Jste svázáni nesčetnými zákazy a příkazy a přitom jste dodavateli obrovských
částek do státního rozpočtu. Můžete tuto sumu v rámci celého odvětví kvantifikovat?
Především se jedná o spotřební daň.
Na ní se ročně vybere přibližně 46 miliard korun. K tomu je dlužno připočítat
DPH, a to už se dostáváme někam k 54
miliardám. Pokud si zakoupíte jedno balení cigaret, tak 80 % z jeho ceny připadne eráru. Po dani z přidané hodnoty jsou
20
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
příjmy ze spotřebních daní nejdůležitějším daňovým příjmem státního rozpočtu.
CZECH TOP 100
Není
to
trochu
pokrytecké, deklarovat boj proti
něčemu, co přináší do státní kasy
miliardy? Miliardy, které zjevně
není jak nahradit?
Nepopíráme, že kouření škodí zdraví.
Jenže konzumace tabákových produktů
je zároveň stabilním zdrojem příjmů, nepodléhajícím podstatnějším výkyvům. To
se ukázalo nedávno v době ekonomické
krize. Roční rozpočet České republiky činí
něco kolem bilionu korun, takže těch zmíněných 54 miliard z něj představuje zhruba pět procent. To už není zanedbatelné.
CZECH TOP 100
Dá se vyčíslit, o ko-
lik poklesla spotřeba cigaret v důprotikuřácké
legislativy
a kampaní?
Ono se to nedá pojmout takto přímočaře. Uvědomte si, že před rokem 1989
S KOLEGOU
LADISLAVEM DVOŘÁKEM
NA DISKUSNÍM FÓRU
SE ZAMĚSTNANCI
FIRMY
«
sledku
kvalitní a speciálně připravované tabáko-
CZECH TOP 100
Jak velkým pro-
vé směsi. Zajímají mě i výrobci dýmek.
blémem je šedý, tedy nezdaněný
Jsou to špičkoví řemeslníci s výraznými
dovoz cigaret?
technickými a uměleckými ambicemi.
V tom jsme, alespoň se domnívám,
na stejné lodi se státními institucemi. Pro-
nefungovala v tehdejším Československu
CZECH TOP 100
žádná propagace tohoto zboží. Po revo-
Jsou lidé ochotní
tože to finančně poškozuje jak nás, tak
luci na něj naopak vůbec neexistovala
připlatit si za lepší cigarety?
je. Všechny společnosti z oboru včetně
regulace, reklama se objevovala všude,
Zákazníci, kteří mají zájem o prémiovou
Imperial Tobacco podepsaly s Gene-
na tramvajích, billboardech… Prostě
značku, v případě Imperial Tobacco jde
rálním ředitelstvím cel dohodu o poro-
totálně plošně. Pak jsme vstoupili do Ev-
o Davidoff, určitě ano. Naopak je tu ale
zumění, na jejímž základě si vzájemně
ropské unie a museli jsme implementovat
nemalá skupina konzumentů, hledajících
vyměňují informace. Je zajímavé, že se
řadu jejích nařízení. Takže v současnosti
co nejlevnější alternativu. Tou jsou tabá-
u nelegálních importů dá vystopovat jas-
lze tabákové výrobky prezentovat pouze
ky. Představují poslední záchytnou síť
ná korelace mezi jejich objemem a výší
v místech jejich distribuce. Ale abych se
mezi legálním a nelegálním trhem. Proto
spotřební daně. V ČR je relativně nízká,
vrátil k vaší otázce. Konkrétní čísla zve-
vždy apeluji na úřady, ať zásadním způ-
jen těsně překračuje minimální hodnotu,
řejňuje Český statistický úřad. S nimi se
sobem na ně nezvyšují spotřební daň,
předepsanou Evropskou unií. Jsou ale
nicméně nemůžeme zcela ztotožnit. Ale-
protože už teď je vyšší, než po nás chce
státy, kde je mnohem progresivnější,
spoň s těmi, týkajícími se spotřeby. Ano,
Evropská unie. Ještě bych zmínil, že se
například v Irsku nebo Velké Británii. Po-
po roce 2004 prudce vzrostl prodej. Jen-
zpožděním jednoho až dvou let se u nás
slední odhady hovoří o tom, že 6 procent
že to bylo způsobeno tím, že na základě
projevil fenomén tabákových listů. Ty jsou
tabákových
nové zákonné úpravy začaly být duty-free
totiž považovány za surovinu, a tudíž
na území České republiky, není řádně
shopy na hranicích zásobovány z vnitro-
nepodléhají zdanění. Z nich už si tabák
zdaněno. Ve Spojeném království je to
zemí. Rozhodně nepřibylo kuřáků. Další
klidně nařežete doma v kuchyni na prkýn-
ale přes 25 procent!
věc. Každý rok se v ČR prodá dvacet mi-
ku. Vypadá to jako kuriozita, ale máme
přitom dokazují, že plnou čtvrtinu z nich,
tedy pět miliard, si kupují cizinci. Proto si
pevně stojím za tím, že poptávka po ci-
V POSÁDCE
S OLDŘIŠKOU
DRAHOŠOVOU
NA TEAMBUILDINGOVÉ
AKCI SÁZAVA 2012
«
liard kusů cigaret. Naše interní výzkumy
podchyceno na padesát prodejen s tímto
výrobků,
CZECH TOP 100
spotřebovaných
Nepašují se ovšem
artiklem. Propad na spotřební dani pak
na koleně balené cigarety. Kde se
u něj dělá podle našich výpočtů minimál-
tento kontraband vyrábí?
ně 700 milionů korun!
Například v Kaliningradské oblasti existu-
garetách v tuzemsku klesá, o nárůst odby-
je továrna, jejíž produkce je naprosto le-
tu se stará turistický ruch.
gální. Pouze se nelegálně vyváží do celé
Evropy…
CZECH TOP 100
Víte,
kolik
pro-
Foto archiv
cent české populace kouří? A co
CZECH TOP 100
Jak je to s jakostí
vy osobně?
tohoto kuřiva?
Podle našich údajů je to 29 procent dospě-
U vyloženě padělaných cigaret si vůbec
lých osob. Průměrná spotřeba na hlavu ku-
netroufnu říct, co se do nich přidává. Je-
řáka dosahuje 17,4 kusu cigaret za den.
jich používání rozhodně nikomu nedopo-
Tedy necelou krabičku. Já sám jsem příleži-
ručuji.
tostný kuřák dýmky. Zaměřuji se na velmi
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 21
FIREMNÍ FINANCE
Big data
jsou zlatý důl
Trh velkých dat neboli big data by měl mezi lety 2012 až 2016
vzrůst až pětinásobně, a to jak v objemu zpracovávaných dat, tak
i v generovaných příjmech. Šanci vytěžit big data mají téměř všechny tržní sektory. V České republice z nich budou profitovat zejména společnosti působící na finančních trzích či maloobchodní, telekomunikační a energetické firmy.
J
ANALÝZY DAT PŘEDSTAVUJÍ PRO FIRMY DOSUD
NE ZCELA VYTĚŽENÝ
POTENCIÁL
22
l
ak tedy mohou big data společ-
POPTÁVKA PO ANALÝZÁCH
nosti využívat? Kromě toho, že
ROSTE
David Slánský
Director
Data and analytics
Management Consulting
dokážou lépe porozumět svým zákazní-
Výrazně progresivní oblastí práce
kům, představují big data správnou cestu
s velkými daty je využití dat o zákazní-
tů a služeb, na druhé pak mohou firmy
k vytváření nových výnosových toků. Ve-
cích. Pro všechny společnosti, které pra-
analýzu velkých dat poskytovat svým zá-
doucí představitelé firem si sice hodnotu
cují s retailovou klientelou, mohou být
kazníkům či partnerům. A právě analýzu
dat a analytiky uvědomují, ale 85 procent
big data ekonomicky zajímavá a dlouho-
velkých dat dnes začínají vnímat jako
z nich má podle studie Going beyond the
době perspektivní. Na jedné straně jim
klíčovou například banky, ale i podniky
data problémy s jejich analýzou.
pomáhají zefektivnit poskytování produk-
působící v mnoha dalších sektorech.
1
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
KLÍČ KE KOMUNIKACI
nabízí doslova neomezené množství, ana-
Objem globálně generovaných dat ra-
lýzou založenou na sociálních médiích po-
ketově roste – v příštích dvou letech by se
čínaje a prediktivním modelováním konče.
měl ztrojnásobit, do roku 2020 by se měl
A stejné je to i s využitím – od řízení rizik
proti roku 2012 zvýšit dokonce 13krát
či optimalizace nákladů až po identifikaci
na 35 bilionů GB2. Digitální evoluce vede
nových toků výnosů.
k tvorbě obrovského objemu strukturovaných, částečně strukturovaných i nestruktu-
BIG DATA A JEJICH VÝZNAM
rovaných dat. Mezi ta poslední patří třeba
Významnou roli hrají big data v ob-
emaily, SMS, zprávy na sociálních sítích,
chodu, marketingu a řízení zákaznické
video soubory nebo fotografie.
zkušenosti. Sofistikovanou prací s nimi
SOFISTIKOVANOU PRACÍ S BIG DATY
MŮŽEME DOBŘE POCHOPIT POTŘEBY
A PREFERENCE SVÉHO ZÁKAZNÍKA
A REAGOVAT NA NĚ VE SPRÁVNÉM ČASE.
Dosud ne zcela vytěžený potenciál pro
můžeme pochopit potřeby a preference
firmy představují zejména pokročilé analý-
zákazníka a reagovat na ně ve správ-
zy velkých dat, která dříve nebylo možné
ném čase – ať už reklamní a obchodní
efektivně zpracovávat. Dnes to již možné
nabídkou, nebo službami, které klient
je – díky rychlejším počítačům, levnému
v dané chvíli ocení.
úložnému prostoru a novým softwarovým
Nabídky přizpůsobené aktuálním po-
nástrojům, resp. postupům. Prostřednic-
třebám nejenže generují vyšší výnosy, ale
tvím analýzy velkých dat tak mohou firmy
zlepšují i zkušenosti zákazníků s danou
detailně poznávat své zákazníky, jejich
společností a pomáhají přímo snižovat
potřeby a zvyklosti. Na oplátku jim pak
jejich odliv ke konkurenci. V neposlední
mohou poskytovat produkty a služby šité
řadě se pak z nich stávají nejlepší „advo-
na míru a zároveň snižovat náklady a zvy-
káti“, kteří firmu propagují, a získávají jí
šovat vlastní efektivitu. Možností se přitom
tak nové klienty.
Nové limity
pro výplatu
vlastních zdrojů
Zákon o obchodních
korporacích v mnoha
ohledech změnil
výplaty dividend,
resp. jiných vlastních
zdrojů. Mezi nejvýznamnější změny
patří možnost vyplácet zálohy na podíl
na zisku a dividendy
i jiným osobám než
podílníkům či akcionářům a zisk v jiné
než peněžité formě.
O rozdělení zisku
nebo jiných vlastních
zdrojů sice rozho-
Martin Kofroň
duje valná hroma-
vedoucí advokát, KPMG Legal
da společnosti,
samotnou výplatu
však schvaluje statutární
orgán, který také nese
odpovědnost za dodržení všech zákonných
limitů. Základním obecným omezením, jež se vztahuje
na všechny typy obchodních společností, je test insolven-
1/ Zdroj: Going beyond the data: Achieving actionable insights from data and analytics, studie
celosvětové sítě poradenských společností KPMG z roku 2014. Průzkum probíhal formou rozhovorů
se 144 manažery, zastávajícími funkci CFO či CIO v mezinárodních společnostech s ročním
obratem jedna miliarda či více.
ce, podle něhož obchodní korporace nesmí vyplatit zisk
2/ Zdroj: IDC digital universe study, 2011.
Podíl na zisku se stanoví na základě řádné či mimořádné
ani prostředky z jiných vlastních zdrojů, pokud by si tím
přivodila úpadek.
účetní závěrky. Částka k rozdělení přitom nesmí překročit
Jak aktivovat
neaktivní klienty?
(případová studie)
z
Klient hledal způsob, jak si udržet tzv. sirotky ve své databázi, s nimiž již nějakou
hospodářský výsledek posledního skončeného účetního
období, zvýšený o nerozdělený zisk z předchozích období
a snížený o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů. U akciových společností se tento
limit vztahuje nejen na výši vypláceného podílu na zisku,
ale i na výplatu jakýchkoli vlastních zdrojů.
dobu nebyl v kontaktu a nenabízel jim žádné služby. Proto jsme navrhli a připravili kampaň, která se zaměřila na jejich udržení.
z
Nejprve jsme provedli segmentaci zákaznického portfolia, které sestávalo ze
shlukové analýzy a dalších statistických technik. Při segmentaci zákaznického
portfolia jsme využili komplexní algoritmus zahrnující nejen interní strukturovaná
data, ale i poznámky ze systému CRM a další externí nestrukturovaná data.
z
Segmentace zákaznického portfolia ukázala, že sirotci tvoří téměř 40 procent
zákazníků. Aby se podařilo klientovi snížit počet sirotků, připravili jsme a realizovali dvě kampaně. Komunikačním nástrojem první z nich bylo call centrum, pro
něž jsme připravili všechny dokumenty potřebné pro realizaci samotné kampaně
Foto KPMG
i školení a koučinku.
z
Díky dvěma samostatným kampaním se firmě podařilo obnovit obchodní vztahy
s více než polovinou svých sirotků a zvýšit tak své dlouhodobé finanční výsledky
téměř o 20 procent.
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 23
OSOBNOST
Nekázat vodu
a pít víno!
Ing. Tomáš Březina je znám jako člověk svérázný, což nepopírá.
Sám o sobě například říká, že nikdy v ruce nedržel golfovou hůl
a ani to neplánuje, nebo že občas mluví víc, zřetelněji a tvrději, než
je v kraji zvykem.
odhodlání, nasazení a výkon. Že mi nikdo
nic nedaruje. A zejména, že rozhodující
je výsledek, jen ten se počítá. Nikoliv pouze účast, nikoliv pouze přítomnost na pracovišti, nikoliv žvanění. Jen výsledek.
CZECH TOP 100
Neprivatizoval jste,
ale budoval vlastní firmu od nuly.
S jakými byrokratickými překážkami se setkáváte při podnikání?
Ano, BEST vznikl na zelené louce, sám
jsem ho vymyslel. Rostl zcela mimo veškeré formy privatizace nebo vstupy zahraničního kapitálu. Potkal jsem se se všemi
představitelnými
a
nepředstavitelnými
formami byrokracie. Její míra navíc trvale
a obludně stoupá. Jejím společným jmenovatelem jsou dva zásadní faktory. Zaprvé:
Nepamatuji úředníka, který by si zřetelně
uvědomoval, že jeho povoláním je poskytovat servis, pomoc, ochranu lidem, kteří
za ním, obvykle ze zákona, musejí přijít.
Zadruhé: Neznám úředníka, který by si
skutečně uvědomoval, že žije z daní člověka, který za ním byl nucen přijít. A proto mu má ze všech sil pomáhat, nikoliv být
lhostejný nebo dokonce škodit. Současná
realita je pro mě strašlivě frustrující. Poznal jsem i výjimky potvrzující pravidlo,
pár lidských úředníků.
CZECH TOP 100
S jakou filozofií při-
stupujete k řízení firmy?
Nepřišel jsem na jiný způsob, jak to
zvládnout, než být otevřený, tvrdý, neúprosný, ale férový. A to vše maximálně.
Chápu, že to zní blbě, maximalistický především na sebe. A to doopravdy a trvale,
ne pouze chvíli, nebo když mám náladu.
Jinak mi nikdo neuvěří a firmu můžu zaětství a mládí prožil v Husinci,
D
v Nalžovských Horách a v Praze.
V hlavním městě v roce 1981 promoval
na Fakultě stavební ČVUT, pracoval jako
projektant, mistr, stavbyvedoucí a referent
KDYBYCH ŘÍDIL FIRMU JAKO
POLITICI STÁT, TAK BY BYLA JIŽ
DÁVNO PO BANKROTU.
vřít. Musím být také trochu chytrý, dostatečně na moje konkurenční prostředí, nikoliv nekonečně.
Abych měl přirozenou autoritu, tedy
abych mohl skutečně řídit firmu, nesmím nikdy selhat. Nemohu kázat vodu a pít víno.
v několika pražských podnicích. V roce
1990 založil společnost BEST, která vy-
měnnost, nevěřil jsem ve změnu režimu.
Nesmím se opít, krást, podvádět s dávka-
rábí betonové stavební prvky. V ní je
Celé mládí jsem se proto duševně i věc-
mi, s nemocenskou. Abych obstál před
i v dnešní době jediným vlastníkem, gene-
ně připravoval na emigraci, první pokus
mladými, musím být neúnavný. Abych
rálním ředitelem a předsedou představen-
jsme s manželkou a dvěma malými dětmi
obstál před ženami nad padesát, nesmím
stva. Není mu jedno, v jakých společen-
učinili v srpnu 1989. Z Rakouska jsme se
se rozvést. Abych obstál před muži pod
ských a ekonomických podmínkách žijí
ale vrátili a chtěli definitivní krok udělat
i nad padesát, musím být rovný, rozhodný
jeho firma a zaměstnanci.
v březnu 1990 do Kanady. Po listopadu
a přiměřeně sprostý… Musím být také stá-
´89 to ztratilo smysl…
le zdravý. Tyto zásady by měli ctít i politici.
CZECH TOP 100
Jaké jste měl před
rokem 1989 představy o své bu-
CZECH TOP 100
Co jste se naučil
CZECH TOP 100
Nepatříte k roz-
doucnosti?
při pobytu a práci v zahraničí?
hněvaným mužům? Neměl jste
Byl jsem zcela smířen s existencí komu-
Že za svůj život nesu odpovědnost výluč-
pokušení něco změnit a jít do po-
nismu, chápal jsem ho jako danost a ne-
ně já sám, že rozhodující jsou můj talent,
litiky?
24
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
Nejsem šťastný, že někdy vypadám jako
CZECH TOP 100
Andrej Babiš tvr-
Je
správné,
že
dí, že zemi je třeba řídit jako fir-
média a oponenti hned podezří-
asi nezávislejší, než je obvyklé, možná
mu. Co by se stalo, kdybyste vy
vají úspěšného podnikatele jdou-
chytrý, a určitě velmi odpovědný za bu-
řídil vaši firmu jako politici stát?
cího do politiky z úmyslu využít
doucnost svoji i svých dětí. To jest za bu-
Především by bylo skvělé rozklíčovat, co
získaného vlivu ve prospěch svých
doucnost České republiky. Výsledkem je,
všichni myslí pod pojmem „řídit něco jako
firem?
že nesnáším politicko-společensko-ekono-
firmu“. Co tím dokonce myslí sám pan
To podezření je velmi logické, těžko mu
mickou korektnost, která je v současnosti
Babiš. Protože jsme se, po etapách „co
bránit. Ideální je před vstupem do politiky
jedinou převažující formou uvažování,
Čech to muzikant, co Čech to fotbalový
byznys prodat. Nelze-li, a těch důvodů
vyjadřování a chování se ve veřejném
expert, co Čech to kladný hrdina, niko-
může být reálně řada, je na politikovi,
prostoru. Česky řečeno, nazývám věci na-
liv kradoucí politik“ stali všichni znalými
aby časem přesvědčil, že podezření je
plno pravým jménem. Paradoxně to pak
řediteli, tedy podporovateli či kritiky tren-
mylné. U obrovských společností, které
asi vypadá jako rozhněvanost. Pokušením
vstupovat do politiky a snažit se něco měnit trpím neustále.
CZECH TOP 100
Proč jste si to na-
konec rozmyslel?
Nerozmyslel, konal jsem. Nepočítám-li
působení ve funkci mluvčího OF v revolučních listopadových dobách v jednom
jsou z definice nějak spjaty se státní byro-
NEZNÁM ÚŘEDNÍKA, KTERÝ
BY SI SKUTEČNĚ UVĚDOMOVAL,
ŽE ŽIJE Z DANÍ ČLOVĚKA,
KTERÝ ZA NÍM BYL NUCEN
PŘIJÍT V NĚJAKÉ ZÁLEŽITOSTI.
pražském státním podniku, tak jsem byl
kracií, je to však nemožné.
CZECH TOP 100
Dal
byste
ruku
do ohně na to, že byste jako
ministr
dláždění
například
daňové
neprosazoval
zvýhodnění
vydláždění chodníků a náměstí
betonovými kostkami BEST?
Dal bych za to do ohně všechny údy.
v reálné celostátní politice na významněj-
du „řídit stát jako firmu“. Těch skutečně
Ostatně již jsem v podobné situaci rok
ších postech již dvakrát. Vždy jsem však
dobrých ředitelů já znám strašně málo.
a půl byl. Neexistuje nikdo, kdo by mohl
sám ze svojí vůle předčasně odešel.
Pan Babiš není podnikatel, který skutečně
říci, že během let 1996-98, kdy jsem byl
Poprvé jsem opustil politiku po roce a půl
řídí konkrétní firmu, tak jak si ji všichni
poslancem parlamentu, bych jakkoliv in-
svého poslaneckého mandátu za ODS,
představují. Je investorem, který skvěle
tervenoval pro svoji firmu. Neexistovalo
když se tato strana začala ubírat špatným
využil historicky neopakovatelnou dobu
a neexistuje žádné zázračné zbohatnutí
směrem a viděl jsem, že odštěpená frakce
obrovských přesunů stávajících majetků.
mé společnosti. Vše je dohledatelné, včet-
nemá do budoucna naději. To bylo v roce
A teď finančně řídí pár inteligentních lidí
ně toho, že jsme například nikdy neměli
1998. Podruhé, v roce 2013, po necelém
ve správcovské firmě, která kontroluje eko-
žádnou státní zakázku.
měsíci na pozici krajského nestranického
nomickou výkonnost více než dvou stovek
lídra nového politického uskupení ANO.
konkrétních podniků. To je od skutečného
Opouštěl jsem přitom jistotu budoucího
řízení nějaké hmatatelné firmy velký roz-
poslaneckého mandátu, možná i členství
ve vládě. Důvod byl obdobný. Získal jsem
pocit, že to není politická strana, s jejíž
filozofií a některými členy bych se zcela
ztotožnil, a že tam mám téměř nulovou
šanci něco dle mého názoru ovlivnit.
CZECH TOP 100
Kdybyste se pře-
ce jen stal mocným politikem, co
byste chtěl nejdříve změnit?
Současná vláda je od roku 1996 dvanáctá. Průměrná životnost jedné za uplynu-
CZECH TOP 100
Patří tedy do poli-
tiky i bohatí podnikatelé?
Patří do ní lidé, kteří se tam nejdou ekonomicky nebo profesně zabezpečit. Buď
JE TŘEBA NAJÍT CELOSPOLEČENSKÝ KONSENSUS
A ODVAHU KE ZMĚNĚ
BEZBŘEHÉHO VŠEOBECNÉHO
VOLEBNÍHO PRÁVA K VOLEBNÍMU PRÁVU ZÁSLUHOVÉMU.
BEZ TOHO CIVILIZACE ZAHYNE.
to může být nějaký idealista, a hledejme
v minulosti, kteří a kolik jich bylo, nebo to
musí být bohatý člověk. To ho činí přiměřeně nezávislým, přinejmenším méně závislým, než je tomu u poslanců, kteří dva
dny po svém zvolení stojí před parlamentní mzdovou účtárnou frontu na podklady
pro hypotéku. Pocit bohatství je ovšem
značně subjektivní. Velmi bych však lpěl
na tom, aby dotyční subjektivně bohatí
lých osmnáct let tak činí 1,5 roku. Vlády
Foto Miroslav Martinovský
CZECH TOP 100
rozhněvaný. Nejsem takový. Jsem pouze
přišli ke svým majetkům vlastní dřinou
jsou nestabilní, převážně se zaobírají
díl. Na druhou stranu chápu, co je tím my-
vlastními problémy, fakticky nevládnou.
šleno, a souhlasím s tezí co nejlevnějšího,
Klíčovým problémem, respektive nutností,
co nejštíhlejšího, co nejodpovědnějšího,
je změnit ústavu a v ní volební systém tak,
co nejsvobodnějšího, co nejvýkonnějšího
rií, že státní úředníci musejí mít tak
aby generoval silné a akceschopné vlády.
státu.
vysoké platy, aby je nelákalo po-
Vše ostatní se od této skutečnosti odvíjí.
Kdybych řídil firmu jako politici stát, tak
kušení přijmout úplatek? Do jaké
Současně je třeba najít celospolečenský
by byla již dávno po bankrotu. Protože
výše by pak musely jít?
konsensus a odvahu ke změně bezbře-
nemůže žít se základní filosofií, že lze
Největším bonusem státního úředníka je,
hého všeobecného volebního práva k vo-
nějakými byrokraty stanovit její dluh, pro-
a mělo by to být trvale vyslovováno, že ten
lebnímu právu zásluhovému. Bez této
hlásit ho za malý, tudíž dobrý, a tvářit se,
člověk žije v pohodlí ekonomicky jistého
změny naše civilizace zahyne. Rád bych
že to dluh vlastně není. To je jeden z pří-
pracovního místa. Kde se navíc tradičně
se mýlil.
kladů, další desítky je zbytečné uvádět.
nevyžaduje žádný strhující výkon. Na roz-
a mravně.
CZECH TOP 100
Souhlasíte s teo-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 25
OSOBNOST
díl od nepohodlí zaměstnance v privátním,
OSVČ, kteří platí daně, a naopak odečíst
Evropě. Že všechna reálná srovnávací
vysoce konkurenčním prostředí, s riziky ko-
několik desítek tisíc lidí, kteří z takzvaných
ekonomická data ukazují na nejvyšší ži-
lísání výkonnosti firmy a s možným a logic-
produktivních sektorů od roku 2000 trvale
votní úroveň Čechů v naší historii. Jen ty
kým dopadem na jistotu zaměstnaneckého
mizí. A přitom je nás v Česku 10,8 milió-
údaje číst a nebát se je uvádět.
místa. Psychologická zjištění navíc říkají,
nu! Čtrnáct procent je strašně málo. Zna-
Nepochybuji, že někdo se cítí chudý. Ale
že pocit štěstí a spokojenosti s výší mzdy
mená to, že výkonnost české ekonomiky je
je třeba odlišit pocit chudoby od její sku-
se dostavuje již nečekaně brzy, nevysoko
třikrát nižší než německé či rakouské. A je
tečné podoby, negativismus a závist od re-
nad výší jejího celostátního průměru. Roz-
zcela lhostejné, zda aktuální ikonizovaný
álné skutečnosti. Obstojí jediné: Vše může,
hodně si lepší úředníky nekoupíme astro-
růst HDP je kladný nebo záporný. Prostě
nebo dokonce by mělo být, lepší. To ano.
nomickými platy, naopak lepší a správnou
fundamentální výkonnost tuzemské ekono-
motivací musí být konkurenční tlak na ně.
miky je takto nízká. Nechápu, proč pak
A ten není!
chceme „německou“ kvalitu dálnic, školství
reformuje školství – a na konci jsou
nebo zdravotnictví. Samozřejmě, nároko-
tisíce absolventů oborů, v nichž
vě, nátlakově!
v Česku nenajdou uplatnění. Ne-
CZECH TOP 100
Jak vnímáte mili-
CZECH TOP 100
Pětadvacet let se
ónové platy a zlaté padáky ma-
myslíte, že by bylo správné, aby
nažerů státních a polostátních fi-
do odbornostního portfolia škol di-
rem? Nepřijde vám přinejmenším
rektivně, třeba odebráním financí
divné, že berou víc než ministři,
ústavům vychovávajícím budoucí
kteří je do funkcí jmenovali, a tu-
nezaměstnané, zasáhl stát?
díž za ně odpovídají?
Školství se nereformuje, dělají se pouze
Přijde mi to doslova absurdní, již jsem
upatlané, zbabělé kroky. Vše pod rouškou
to xkrát veřejně kritizoval. Je třeba tyto
politické a společenské korektnosti. Všichni
disproporce uvést do souladu, tedy zvýšit
se bojí říci nahlas, že jakýkoliv populační
ohodnocení u vlády, snížit ho u těchto ma-
ročník, tedy každý, je intelektuálně rozma-
nažerů. Ale zaslouží si to až taková poli-
nitý. Jinak řečeno pár procent je chytrých,
tická reprezentace, která bude mít odvahu
pár procent hloupých, zbytek zlatý střed.
tyto kroky pojmenovat a udělat. Bylo by
Přitom všichni jsou to lidé se svojí důstoj-
také dobré, aby budila respekt a odvádě-
ností, kteří mají a musejí prožít důstojné
la skvělé výsledky. Osobně si nedovedu
životy a skvěle vychovat další generaci.
představit, že by v mé firmě měl někdo vyš-
Od této formulace, od přijetí této teze se
ší mzdu než já. Z důvodu, který jste řekl.
musejí odrazit další kroky. Obecně se však
Mám největší odpovědnost, podstupuji
direktivních kroků státu strašně bojím.
denně nejvyšší ekonomická, trestněprávní,
zdravotní rizika. A také musím jako po-
CZECH TOP 100
Za jaké zbyteč-
slední instance vždy najít způsob, jak vy-
nosti utrácíte peníze?
řešit neřešitelnou záležitost, či objevit cestu
Neutrácím peníze za zbytečnosti.
vpřed. Ti pode mnou, když nevědí jak dál,
posunou svůj problém výš a jdou spát.
CZECH TOP 100
Řekl jste tam také,
že nikdy nám nebylo tak dobře,
CZECH TOP 100
ekonomické
Nedávno jste na
konferenci
CZECH
jako nyní. Komu „nám“? Co těch
650 tisíc nezaměstnaných?
„OSOBNĚ SI NEDOVEDU PŘEDSTAVIT, ŽE
BY V MÉ FIRMĚ MĚL
NĚKDO VYŠŠÍ MZDU
NEŽ JÁ. MÁM NEJVĚTŠÍ ODPOVĚDNOST,
PODSTUPUJI DENNĚ
NEJVYŠŠÍ RIZIKA.“
CZECH TOP 100
Jste workoholik?
Nebo si umíte zařídit volný čas?
Přestože hodně pracuji, nemyslím, že
jsem workoholik. Jsem majitelem velké
TOP 100 řekl, že lidí vytvářejících
Před pár lety jsme se starostou jedné seve-
přidanou hodnotu je čtrnáct pro-
ročeské obce připravili náročný projekt.
cent, zatímco zbytek čeká, až těch
Všech v ní evidovaných více než 50 % ne-
čtrnáct ze sta zaplatí daně. Jak
zaměstnaných, konkrétně 51 osob, jsme
jste to myslel?
pozvali do místní restaurace a navrhli jim
Řekl jsem, že v produktivních sektorech,
zaměstnání v našem výrobním areálu,
vit, že byste opět pracoval a žil
tedy těch, které svými daněmi plní státní
vzdáleném asi kilometr pěšky od jejich mís-
jako řadový zaměstnanec?
rozpočet, pracuje těchto 14 procent oby-
ta bydliště. Vše jsme teoreticky popsali, vy-
Po celou dobu existence firmy, kterou jsem
vatel České republiky. Pak jsou segmenty
světlili. Máme nadprůměrné mzdy. Dohodli
založil a vybudoval, jsem jejím pracujícím
a skupiny obyvatel, které z tohoto státního
jsme se, že druhý den se sejdeme v závodě
zaměstnancem. Se všemi povinnostmi dle
rozpočtu žijí. Tyto informace trvale uvádím
na praktické části náboru. Dorazili dva. Je-
zákonných i zvykových pravidel. Jediné,
na základě oficiálních údajů Českého sta-
den se přišel omluvit a vysvětlit, že nemů-
čím se odlišuji, je, že působím již bezmá-
tistického úřadu, sekce CZ-NACE. Podle
že nastoupit. Ten druhý, poslední a jediný
la čtvrt století na řídících pozicích, které
nich v roce 2010 pracovalo v zemědělství,
z původních 51, vydržel pracovat dvě ho-
jsem si sám vytvořil. To znamená s největ-
lesnictví a rybářství 98 800 osob, v průmy-
diny. To je vše, co k tématu mohu říci.
šími povinnostmi a s největší odpovědnos-
slu 1 151 700, ve stavebnictví 248 100.
Pak již jen to, že i bezdomovec má v ČR
tí. Ve chvílích depresí a beznadějí bych
Celkem 1 498 600 lidí. To je podstata,
zajištěnu bezplatnou zdravotní péči. Že
chtěl být řadovým zaměstnancem.
k níž lze připočítávat pár desítek tisíc
vyplácíme nejvíc sociálních dávek v celé
26
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
firmy, která soutěží ve velmi konkurenčním
sektoru. Nosím ji v hlavě už čtvrtstoletí 24
hodin denně. To je celé.
CZECH TOP 100
Umíte si předsta-
ANTONÍN FISCHER
STAVEBNICTVÍ
Česká stopa na Islandu
Akciová společnost Metrostav je stále generálním dodavatelem
pražského metra a momentálně dokončuje prodloužení trasy
A z Dejvické do Motola. Její zaměstnanci nepracují ale jen doma.
Razí také silniční tunely na Islandu a v Norsku a metro ve finských
Helsinkách, budují dopravní a průmyslové stavby v Polsku, Bělorusku a dalších zemích.
P
rávě na Islandu již podruhé pro-
k dalším severským příležitostem. Pro mě
kazuje své schopnosti Ing. Aleš
osobně to však bylo hození do hluboké
Gothard, který v prestižní soutěži Mana-
a navíc velmi studené vody. Tunelařina se
žer roku ČR získal ocenění Mladý mana-
mi ale zalíbila, a tak jsem v rámci svého
žerský talent do 35 let. Po absolvování
přerodu z ekonoma na stavaře vystudo-
«ING. ALEŠ GOTHARD
Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze nastoupil v roce
2007 do Metrostavu. Jednou z prvních
usilovali. Obyvatele naše práce těší.
„štací“ byl post asistenta ekonoma
Spojení mezi městy Eskifjordur a Ne-
na ražbě tunelů Siglu a Ólafs na Islandu. Po následném působení v Česku
www.metrostav.cz
skaupstadur na východě Islandu by
mělo být dokončeno v roce 2017 a se
a poté na výstavbě metra v Helsinkách
dnes řídí druhou zakázku Metrostavu
val střední průmyslovou školu v Duchco-
svými téměř osmi kilometry se stane
na ostrově gejzírů – Norðfjarðargöng.
vě. Mám tedy alespoň hornickou maturitu
nejdelším silničním tunelem v této zemi.
a dál se učím – ponejvíc z praxe, protože
Vzhledem ke zkušenostem, které jsme
bych v oboru chtěl získat autorizaci.
na severu Evropy získali během minu-
CZECH TOP 100
Vystudoval jste ma-
nagement a ekonomiku a teď příCZECH TOP 100
Jak se dnes Metro-
stavu na Islandu vede?
První islandská zakázka byla vynikají-
Dobře. Místní nám vesměs vycházejí
cí referencí a otevřela Metrostavu cestu
ve všem vstříc, protože o tunel dlouho
všemi nástrahami, které islandské podVRTACÍ VŮZ
PŘI RAŽBĚ TUNELU
NA ISLANDU
zemí přináší. Stejně jako se záludnostmi
pražské geologie.
JIŘÍ HÁJEK
Foto Metrostav
bu. Jak se vám to daří?
«
mo řídíte technicky náročnou stav-
lých projektů, se dokážeme vyrovnat se
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 27
EKONOMIKA
Škodlivá mikrokorupce
Nevýhodné nákupní ceny, úplatky, fingované ztráty a krádeže či pracovní schůzky, manipulace s finančními výsledky nebo sofistikované IT zpronevěry zaokrouhlováním. To vše je
jen několik příkladů neetického nebo protiprávního jednání souhrnně označovaného jako
mikrokorupce.
příchody do práce nebo zaokrouhlování hospodářských výsledků, které
však mohou výrazným způsobem zasáhnout do hospodářských výsledků
firem. K mapování a sdílení zkušeností o tomto fenoménu vznikly i stránky
www.mikrokorupce.cz.
PROČ SE
MIKROKORUPCI DAŘÍ?
Jeden z důvodů může být kulturní. Naši společnost sice dělí už více
než dvě desetiletí od pádu totalitního
režimu, ale přesto minimálně ve dvou
aktivních generacích může přetrvávat
jistá neúcta k soukromému majetku
v podtextu „kdo nekrade, okrádá rodinu“.
Hlavní důvodem bujení mikrokorupce v českých a slovenských podmínkách, vyplývajícím i z průzkumu
společnosti Haládik Consulting, je
nízká vyspělost a neaktuálnost implementovaných kontrolních mechanismů.
Až 44 % dotázaných českých a slovenských firem nemá žádný kontrolní
mechanismus. Etický kodex, který je
pilířem boje s mikrokorupcí, oddělujícím neetické a etické jednání, má zavedeno pouze 35 % z nich.
cíleného průzkumu společnosti
o ročních ztrátách 5-8 milionů Kč.
Haládik
realizo-
A to při padesátiprocentní pravděpo-
vaného výzkumnou agenturou TNS,
dobnosti výskytu již stojí za pozornost
vyplývá, že se s nějakou formou ne-
nejen státu, ale hlavně majitelů firem.
Z
Consulting,
etického nebo protiprávního jednání
Při pohledu na jednotlivé případy
setkala téměř polovina dotazovaných
mikrokorupce se jeví jejich dopad
zaměstnanců a majitelů firem.
jako zanedbatelný. Například krádež
O tomto fenoménu se v různých po-
materiálu na stavbě ve výši 10 000 Kč
dobách píše často, ale jaké jsou jeho
vypadá při celkové desetimilionové in-
reálné finanční dopady? Průměrná
vestici jako marginální. Nicméně z po-
škoda se podle mezinárodních průzku-
hledu průměrné mzdy zaměstnanců vy-
mů pohybuje na úrovni 5 % z obratu
jadřuje 10 000 Kč její polovinu, která
firmy. Odborníci na podnikovou krimi-
by mohla být určena třeba k vytvoření
nalitu odhadují, že ve střední Evropě
nového pracovního místa.
se však může pohybovat až na úrovni
8 %.
Proto se zahrnují do volnější defini-
Na příkladu společnosti s ob-
ce mikrokorupce i zdánlivě neškodné
ratem 100 milionů Kč tedy hovoříme
společenské jevy jako úmyslné pozdní
28
l
DOPAD KRÁDEŽÍ NA CELKOVÉ VÝNOSY FIRMY
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
Q vynaložené náklady 85% Q krádeže 8% Q čistý zisk 7%
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ NÁSTROJE DETEKCE FRAUDU
NÁSTROJ
Boj s mikrokorupcí je velmi podobný boji s jakoukoli jinou kriminalitou.
Díky své podstatě - lidskému fakto-
Oznámení / udání
Revize managementu
ru - ji však zcela vymýtit nelze. Nejefektivnějším
nástrojem
odhalování
Interní audit
mikrokorupce jsou forenzní linky pro
hlášení neetického nebo protiprávního jednání. Z průzkumů vyplývá, že
téměř 50 % odhalené mikrokorupce
bylo oznámeno jiným zaměstnancem
Kontrolní proces
Náhodná detekce
Externí audit
Použité zdroje: Zpráva o stavu mikrokorupce v Čechách a na Slovensku, březen 2014, Globální studie Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) 2012
nebo obchodním partnerem. V České
republice disponuje forenzní linkou
pro hlášení mikrokorupce pouze 8 %
dotázaných firem.
Mezi obvyklé preventivní prostředky boje s mikrokorupcí patří zavedení
Identifikováno policií
IT kontroly
Ostatní
kontrolních procesů, jakými jsou od-
0%
dělení pravomocí, několikastupňové
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Q odcizení majetku Q korupční jednání Q manipulace s účetnictvím
schvalování, řízení systémového přístupu a princip kontroly čtyř očí. Jejich
výhodou je konkrétnost a adresnost
rizikových oblastí, ve kterých může
k mikrokorupci docházet. Negativem
je ale nutná pravidelná aktualizace
kontrolního prostředí. Jeho zastarání
je přímo úměrné kreativitě zaměstnanců, kteří neeticky a protiprávně
BOJ S MIKROKORUPCÍ JE VELMI PODOBNÝ BOJI
S JAKOUKOLI JINOU ZNÁMOU KRIMINALITOU.
DÍKY SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ - LIDSKÉMU FAKTORU JI VŠAK BOHUŽEL ZCELA VYMÝTIT NELZE.
jednají.
K důležitým preventivním metoDOPAD FORENZNÍCH LINEK NA DETEKCI FRAUDU
dám boje s mikrokorupcí patří i motivační nástroje, jakými jsou například
podíly na zisku nebo úsporách. Dají
se zavést v jakémkoli oddělení nebo
hierarchii firmy. Komplikací je u nich
správné nastavení motivační složky,
Oznámení / udání
Revize managementu
Interní audit
protože jak jednotlivá oddělení, tak
zaměstnanci jsou natolik různí, že
tento nástroj nelze implementovat
plošně.
Nejefektivnějším způsobem pro odhalování mikrokorupce však zůstávají
„whistleblowing“ programy v podobě
Kontrolní proces
Náhodná detekce
Externí audit
Identifikováno policií
forenzních linek, které umožňují oznamování neetického nebo protiprávního
jednání na anonymní bázi. Vycházejí
z jednoduchého faktu, že každé neetické nebo protiprávní jednání má
v rámci společnosti nebo ve vztahu
k obchodnímu partnerovi minimálně
dalšího člověka, který o něm ví a má
IT kontroly
Ostatní
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Q Firma s implementovanou forenzní linkou
Q Firma bez implementované forenzní linky
přirozený zájem jednat v souladu
s pravidly, nikoliv v jejich excesu. Pro-
ČASOVANÁ BOMBA
vanému riziku mikrokorupce, ale často
to jsou pro úspěšnost forenzních linek
Mikrokorupce nemá jenom výhrad-
i trestního stíhání či komunikační noční
vždy klíčové jejich široká dostupnost,
ně ekonomické aspekty, může význam-
můry, že jejich zaměstnanci nebo ob-
nezávislost a transparentnost postupů,
ně ovlivnit i reputaci firmy. Přesto se
chodní partneři jednají neeticky nebo
směřujících k ověření či vyšetření přija-
mnoho společností bez jakýchkoliv kon-
protiprávně.
tých podnětů.
trolních mechanismů vystavuje opako-
RADIM JUNG
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 29
AUTO/MOTO
Návrat na výsluní
Automobily SEAT jsou stále v podvědomí mnoha řidičů sice krásnými, leč příliš extravagantními a pro běžný provoz nepraktickými vozidly. Mgr. Aleš Novák, ředitel divize SEAT
společnosti Porsche Česká republika, to vše považuje za pouhý předsudek. A ekonomické
ukazatele mu dávají za pravdu.
CZECH TOP 100
Hodně se v nedáv-
né minulosti diskutovalo o ekonomické kondici SEATu. Jaká je
v současnosti?
Přelomový byl v tomto směru rok 2012.
Loni jsme už prodali, SEAT celosvětově,
355 tisíc vozidel, nejvíce za posledních
pět let. Dařilo se plně vytěžovat výrobní
kapacity, a to nejen v hlavním závodě
v Martorellu. V této souvislosti je třeba
zmínit, že právě v něm sjíždí z linky
ročně rovněž sto tisíc Audi Q3. To také
o něčem svědčí, když tak prémiová značka umístí část své produkce právě sem.
Počet importérů se zvýšil na 76. Etablujeme se v regionech, v nichž jsme dosud
chyběli. Hodně se nám daří na africkém
kontinentě, například v Alžírsku, i v Latinské Americe. Dobrých výsledků jsme
dosáhli na klíčových odbytištích – v Německu jsme v minulém roce umístili 77
tisíc vozů, ve Velké Británii 46 tisíc.
CZECH TOP 100
Jaké to je, být sou-
částí velkého koncernu, v němž je
navíc přítomen i domácí výrobce?
Považujete to za hendikep?
SEAT VYHODNOTIL ČESKOU REPUBLIKU JAKO SVŮJ
OSMÝ NEJDYNAMIČTĚJI SE ROZVÍJEJÍCÍ TRH.
Pozice SEATu u nás určitě nikdy nebyla
CZECH TOP 100
Který z modelů je
jednoduchá. Už i proto, že nedělal v po-
né. Seat má za sebou epochy úspěchů,
sledním období takové prodejní objemy,
nezdarů a opětovné renesance. Důležité
nyní vaší největší nadějí?
které by jej posouvaly do popředí pořadí
je, aby se vždy dokázal jasně vymezit
Chlubíme se pochopitelně stálicí, kterou
dovozců. Pamětníci si ovšem vzpome-
jak vůči ostatním sourozencům, tak i vůči
nou, že před dvaceti lety tady SEAT roz-
konkurenci.
hodně nepaběrkoval, ale patřil do top 5.
Samozřejmě, bylo to ovlivněno i tím, že
CZECH TOP 100
Mohl byste to blí-
Škodovka se teprve rozvíjela po prvních
že konkretizovat?
zásadních investicích ze strany matky.
Chceme, aby značka byla vnímána jako
Už tehdy měla značka svoji identitu
šarmantní a svým způsobem jedinečná.
a snažila se hledat skulinky na zdejším
Mnoho lidí také stále neví, že patří pod
trhu, zákazníci ji oceňovali jako originál-
křídla koncernu Volkswagen. Což auto-
ní. To jí, myslím, vydrželo dodnes.
maticky signalizuje garanci kvality, dostupnosti technologií a serióznosti vůči
CZECH TOP 100
Jak se tedy žije
klientům. Pak jsou tu španělská nátura,
v rodině VW?
mentalita a smysl pro detail a design.
Ten příměr s rodinou je docela vhodný.
Vozy jsou prvotřídně vyladěné z hlediska
V ní je také každé dítě trochu jiné, jinak
jízdních vlastností. V tom patříme do svě-
se vyvíjí, má svébytné vlastnosti, odlišný
tové špičky. Všechny tyto informace musí-
charakter. V rámci koncernu je to obdob-
me průběžně šířit mezi veřejností.
30
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
je Ibiza, slavící už třicet let od své preSEAT V NEJBLIŽŠÍCH
LETECH SPOLÉHÁ
PŘEDEVŠÍM NA
MODEL LEON
miéry. V nejbližším období by nám měl
výrazněji pomoci Leon. Právě jemu je přisouzena ústřední role v globální růstové
strategii SEATu. I v Česku má tohle auto
obrovský potenciál. Mohu to dokumento-
Mgr. Aleš Novák
vat na faktu, že v letech 2012 a 2013 se
Narodil se v roce 1976 v České Lípě. Je absolventem Technic-
dosavadní přibližně sedmdesátiprocent-
ké univerzity v Liberci. Ještě před završením studia začal v roce
ní podíl Ibizy na prodejích snížil na zhru-
1998 pracovat pro Renault Česká republika. Později přešel
ba 45 %. Uvolněný prostor zaplnil z vel-
do tehdejší Import Volkswagen Group, v níž měl na starost dea-
ké části právě Leon, částečně také Toledo
lerskou síť a marketing u značky SEAT. V dalších letech pro-
a Altea. Máme z toho radost. Je totiž
šel tuzemskými zastoupeními Citroënu a Fordu. V Porsche Inter
ve vlastním zájmu prodejců pozvednout
Auto CZ zodpovídal za fleetové prodeje a budoval a následně
produktovou hladinu výše, k všestranněj-
řídil novou pobočku firmy v Hradci Králové. Od dubna 2012
ším vozům s výraznější image.
zastává funkci ředitele divize SEAT ve společnosti Porsche ČR.
CZECH TOP 100
Zmínil jste deva-
desátá léta minulého století. Tehdy se těšilo mimořádné oblibě
Toledo. Jaké je jeho postavení
CHCEME, ABY NAŠE ZNAČKA BYLA VNÍMÁNA JAKO
ŠARMANTNÍ A SVÝM ZPŮSOBEM JEDINEČNÁ.
v současnosti?
Toledo I i Toledo II skutečně představo-
Značný podíl na tomto vzestupu má skvě-
vatelů automobilů SEAT bych chtěl jme-
valy jakési etalony ve své třídě. Oproti
le fungující dealerská síť. Tu tvoří osmnáct
novat například společnosti Easycomp,
dnešnímu stavu ovšem byly tyto vozy ce-
kompletních zastoupení, k tomu je třeba
Novartis, Oracle nebo Topmatic.
nově posazeny výše. Momentálně tudíž
připočítat 23 autorizovaných servisů. Po-
není dvojčetem Toleda Škoda Octavia,
třebujeme ještě obsadit 4-5 lokalit, které
ale Rapid, v modelové řadě se nachází
jsou pro nás stěžejní. V loňském roce se
bilka výrazněji angažovat v mo-
mezi Ibizou a Leonem. Tomu odpovídá
nám začalo dařit nacházet nové partne-
toristickém sportu?
i nabídka motorizací. Je určeno pro ji-
ry, prvním byla Carnova v Brně. Máme
Nejsme čistě sportovní značkou. Jsme
nou klientelu, než byla ta, která jezdila
rozjeté další projekty v lokalitách Prahy
však schopni vyvinout auto, které bude
s předchůdci. Jsou to teď motoristé, kteří
a Kolína, hledáme investora pro Liberec.
na závodních tratích plně konkurence-
CZECH TOP 100
Bude se automo-
schopné. Příkladem budiž Leon, uprave-
předtím vlastnili Cordobu.
SEAT nebyl právě
ný pro okruhové pohárové seriály. V příští
typickým autem pro firemní floti-
sezoně už bude homologovaný také pro
kami hodlá SEAT přijít v nejbliž-
ly. Změnilo se na tom něco?
Evropský pohár cestovních automobilů.
ších měsících?
Tento dojem pochází z minulosti. Teď
Velká pozornost se věnuje alternativním
se SEATy stále vyznačují poutavým de-
zdrojům pohonu, především stlačenému
signem i technologiemi, přitom jsou ale
táte v oblasti sponzoringu?
zemnímu plynu CNG. Na podzim by
mnohem praktičtější. Konkrétně Leon
Pokračujeme v oboustranně vydařené
měl rovněž dorazit derivát na bázi Leo-
Combi je jako stvořen pro fleety. Také
spolupráci s oštěpařkou Bárou Špotá-
nu, nazvaný Experience. Bude to auto,
Ibiza je typické referentské vozidlo nej-
kovou. Navíc jsme se stali partnery ev-
určené do lehkého terénu, optimální pro
nižší kategorie, ať v třídveřovém, nebo
ropského halového šampionátu v lehké
lyžaře, chataře, horaly. V delším časo-
pětidveřovém provedení. Uplatnění ve fi-
atletice, který se uskuteční v roce 2015
vém horizontu se můžeme těšit na nové
remních vozových parcích nalézá i Tole-
v pražské O2 aréně. Podporujeme také
modely SUV. Tato kategorie je vysoce
do. Přesto musím konstatovat, že tento
cyklisty, olympijského vítěze Jaroslava
perspektivní a nemůžeme si dovolit v ní
segment je v celkovém objemu našeho
Kulhavého a Františka Raboně. Od roku
odbytu stále nedostatečně zastoupen.
2014 také nově spolupracujeme s dal-
Podílí se na něm nějakými 22 procenty,
ším atletem, Pavlem Maslákem, halovým
zatímco my pociťujeme potřebu dostat ho
mistrem světa v běhu na 400 m.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
S jakými novin-
chybět.
CZECH TOP 100
Vraťme se nyní
zpět domů…
AUTOMOBILY SEAT
NACHÁZEJÍ STÁLE
VĚTŠÍ UPLATNĚNÍ
I VE FIREMNÍCH
VOZOVÝCH PARCÍCH
na 35 až 40 procent. Z významných uži-
CZECH TOP 100
Jaké aktivity chys-
PETR DUFEK a JIŘÍ HÁJEK
Výrobce SEAT S.A. vyhodnotil Českou
republiku jako svůj osmý nejdynamičtěji
se rozvíjející trh. To je pro nás hodně
motivující. Sklízíme teď ovoce, které
jsme začali pěstovat před několika
lety. V pořadí podle počtu prodaných
kusů jsme se v roce 2013 umístili těsně
za první desítkou. Nicméně za prvních
pět měsíců tohoto roku si klienti v Česku
Foto SEAT
zakoupili už 2500 našich automobilů,
což představuje meziroční nárůst o 64
procent. Zatím jsme v žebříčku osmí,
uvidíme, jaká budou čísla za červen.
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 31
KONFERENCE
Vzniká Mapa úspěchu
Ke třem stovkám exponentů ovlivňujících vývoj tuzemského národního hospodářství od roku
1989 přijalo pozvání CZECH TOP 100 k účasti na konferenci Úspěchy a otazníky české
ekonomiky v posledním čtvrtstoletí. Touto akcí jsme uvedli projekt Mapa úspěchu.
« PREZIDENT MILOŠ
ZEMAN HOVOŘIL
STRUČNĚ A VĚCNĚ
chceme ukázat, že pesimismus a blbá
nálada nejsou na místě, že možná
máme lepší ekonomiku než politiku.
Transformace zásadně proměnila hospodářskou mapu republiky rychleji,
než vydavatelé školních map stačili
nakreslit nové. V celostátním měřítku
i v regionech, ve městech a v obcích
vznikla řada úspěšných a perspektivních firem, které jsou základem příštího
bohatství země.
Za každou z nich je příběh, který
v sedmdesáti reportážích budou od letošního podzimu představovat Česká
televize a Český rozhlas, v tištěné podobě se bude objevovat na stránkách
regionálního Deníku. Záštitu nad projektem přijali prezident republiky Miloš
Zeman a ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek.
Pojďte s námi do toho! Vzniká hos-
«
NA ZAČÁTKU
TRANSFORMACE
JOSEF STŘEDULA
(VLEVO), NYNĚJŠÍ
PŘEDSEDA ČMKOS,
BUDOVAL NEJSILNĚJŠÍ
ODBOROVÝ SVAZ
KOVO, PAVEL BRATINKA
BYL ZA OBČANSKÉ
FÓRUM POSLANCEM
FEDERÁLNÍHO
SHROMÁŽDĚNÍ
řítomní současní i bývali politi-
To je také téma projektu iniciované-
ci, kteří od roku 1989 z vlád-
ho CZECH TOP 100 a připravovaného
ních a parlamentních postů v různých
k realizaci ve spolupráci s Českou tele-
letech s různými názory organizovali
vizí, Českým rozhlasem a regionálním
transformaci a vytvářeli nové prostředí
Deníkem. Bez pochyby a bez patosu
P
podářský dějepis a zeměpis transformace, unikátní Mapa úspěchu!
JAN STRUŽ
předseda CZECH TOP 100
pro podnikání, se v některých otázkách opět neshodli. Podnikatelé tu
a tam zkritizovali byrokratické zákony
a předpisy komplikující podnikatelské
aktivity. Své si v krátkém vystoupení
přidal i prezident republiky Miloš Zeman, který projevy vystupujících sledoval tu s úsměvem mu vlastním, tu s výrazem státníka, který ví, který rozumí,
který vnímá problémy státu, jehož je
Ve výsledku však byla shoda v tom,
že přes některá škobrtnutí na překotně
rychlé cestě od státem řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství je vývoj
České republiky pozitivní. Naše ekonomika je v rámci regionu střední a východní Evropy dlouhodobě vnímána
jako jeden z ostrůvků stability.
32
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
Foto Miroslav Martinovský
hlavou.
/,'6.ì3ėt67836(='i
%ì70$/,ô.267
ALE ZNAMENÁ VELKÝ ROZDÍL
1\QtQDEt]tPHSOQRKRGQRWQp,&7VOXŚE\6WHMQĎMDNRNRQNXUHQFH5R]GtOMHYWRPŚHP\
QHSUDFXMHPHWDNDE\FKRP]MHGQRGXŁLOLŚLYRWVREĎ0\KR]MHGQRGXŁtPHYiP%XGHPH
YiPNGLVSR]LFLNG\NROLEXGHWHSRWĹHERYDWDYVWĹtFQpMHGQiQtMHSURQiVVDPR]ĹHMPRVW
3ĹHMGĎWHNQiPDSĹHVYĎGĀWHVHVíce o lepším ICT najdete na t-mobile.cz/ICT
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 33
OSOBNOST
V tom mám od svých prvních filmů jasno.
Můj tatínek byl intelektuál, velice vzdělaný,
maminka naopak švadlena. Vždycky jsem
chtěl film zvládnout tak, aby tomu matka
rozuměla a přitom abych se nemusel před
otcem hanbit. Toho se držím pořád.
CZECH TOP 100
Jak vás tvarovalo
rodinné prostředí, v němž jste vyrůstal?
V tom jsem měl veliké štěstí. Táta měl velkou knihovnu, v níž jsem si mohl listovat.
Nebyla televize a já měl na čtení spoustu
času. Smůla byla v tom, že otec byl na mě
až moc hodný. Když jsem utekl z kurzů
němčiny nebo z klavíru, tak nade mnou
jednoduše zlomil hůl. Kdyby byl přísnější,
tak bych dnes něco uměl.
CZECH TOP 100
Jak se člověk sta-
ne výborným režisérem?
Když mu nejde o to, aby byl režisérem,
ale o to, aby jeho práce měla smysl a dosah. Musíte mít instinkt, vědět, co bude
ve filmu působivé a co ne.
CZECH TOP 100
Klenotník
českého filmu
Někteří zpovídaní vás zahrnou vodopádem prázdných floskulí,
drtí tlakem hlušiny, kterou se jen obtížně prokopáváte k chabému
jádru. Jiří Menzel, režisér, herec a nejčerstvěji také autor pozoruhodných memoárů, odvažuje slova na lékárnických vahách a vyjadřuje se pro něj tak typickým cudným způsobem. Podobným, jako
mnozí hrdinové jeho filmů.
CZECH TOP 100
Sám sebe označu-
CZECH TOP 100
předem ví, že diváky nezaujme.
To já nevím. U některých kolegů mám dojem, že je to nezajímá, že si jen dělají to
svoje umění. Mají asi před očima Gauguina nebo van Gogha, kteří dlouho nebyli
pochopení, ale pak se stali slavnými. Domnívají se, že to s nimi bude podobné.
CZECH TOP 100
Jak se liší práce
s herci ve filmu a na divadle?
V divadle je lidštější, protože jste s nimi
v kontaktu. Kdežto ve filmu jste obklopen
technikou, které se přizpůsobujete. Jinak
ale obvykle s hercem žádnou námahu
nemám - pokud si ho dobře vyberu. Jeho
režírování pak už není tak těžké. Nikdy
z něj totiž nevydupu nic, co v něm není.
jete za komerčního režiséra. Co si
usiloval?
pod tím představit?
Od začátku jsem si říkal, že mým vzorem
gažován jako režisér na zahra-
Jednoduše chci, aby to, co dělám, bylo
je Martin Frič. Dělal kultivované komedie
ničních scénách. Jak se vám daří
pro diváky přitažlivé a bavilo je, aniž by
a velice dobré filmy. Ale nebyl novátor.
překonávat
při tom měli mít pocit studu. Není to leh-
Novátorem se dnes stanete neuvěřitelně
chápat odlišnou mentalitu, tempe-
ké. Je to cesta po velmi úzkém chodníčku.
snadno. Stačí, když to neumíte. Váš neu-
rament, normy chování?
S jedné strany si vysloužím ohrnutí nosu
mělý pokus uměnovědci označí za „nové
V divadlech po Evropě jsou si lidi hodně
od lidí, kteří si myslí, že to, co je dobré
cesty“.
podobní. Vždycky tam panuje určitá at-
S druhé strany to, co dělám, bývá pro pri-
l
vybere ke zpracování látku, o níž
Takže o toto jste
CZECH TOP 100
pro obyčejné lidi, není dost dobré pro ně.
34
Promiňte, ale je
snad samozřejmé, že si tvůrce ne-
Často býváte an-
jazykovou
bariéru,
mosféra. Když jsem někam šel, pokaždé
Kde je potom dě-
jsem požádal příslušného intendanta, aby
mitivy zase málo atraktivní. Ale celé gene-
licí čára mezi kvalitní tvorbou
mě varoval před hvězdami, před sebe-
race filmařů před námi to uměly.
a pouhým podbízením se?
střednými jedinci. Rád jsem naopak zkou-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
CZECH TOP 100
šel s herci, kteří třeba nebyli tak slavní, ale
měli dobrou vůli. Jazyková bariéra v podstatě neexistuje, protože mám tlumočníka,
který už ví, co chci sdělit. A tím, že nerozumím slovům, tak spolehlivě slyším intonaci
a poznám, kdy je dotyčný falešný a kdy
to vyslovuje správně. Takže je to vlastně
svým způsobem i přednost.
CZECH TOP 100
Co vás čeká v nej-
bližší době?
Na podzim v Budapešti opera. Také dobrodružství.
CZECH TOP 100
Měl jste své herec-
ké oblíbence. Čím to, že se vám je
tak dařilo skvěle zasazovat do tematicky hodně odlišných příběhů?
Protože oni byli v každém z nich vždy věrohodní. Mně se dělá dobře s kamarády.
Když poznávám nějakého nového herce,
snažím se ho pochopit, vyjít s ním v dob-
MNĚ SE VŽDYCKY DĚLÁ DOBŘE S MÝMI KAMARÁDY.
KDYŽ POZNÁVÁM NĚJAKÉHO NOVÉHO HERCE,
SNAŽÍM SE HO POCHOPIT, VYJÍT S NÍM V DOBRÉM.
rém. Tak to ale funguje i v jiných oborech.
Mám pouze tu výhodu, že v mé profesi si
spolupracovníky mohu vybírat. Herci jsou
pro mne drahokamy, které postupně vkládám na císařskou korunu. Já jsem pouhý
CZECH TOP 100
V byznysu se nic-
S VÁCLAVEM
NECKÁŘEM BĚHEM
NATÁČENÍ OSTŘE
SLEDOVANÝCH VLAKŮ
«
klenotník. Cenná je hercova osobnost.
Rudolfa Hrušínského. Kdysi jsem prohlásil,
tích, po roce 1948 i 1968, k postupnému
že nevím, co budu točit, ale vím, že v tom
měknutí totality.
bude hrát Rudolf. Netuším ještě, jakou
méně považuje za nepřípustné,
roli, ale určitě ho obsadím. Potom partu
aby se šéf přátelil s podřízenými.
kolem Činoherního klubu - Čepka, Abrhá-
šanci, natočil byste své snímky
To nám právě kladl na srdce pan profesor
ma, Pepu Somra. To byla éra! I když byl
z oné epochy dnes jinak?
Vávra, že si nemáme nikoho pustit k tělu.
totáč, na tahle léta vzpomínám v dobrém.
Ne, dělal bych je stejně. Potíž by byla
CZECH TOP 100
nám žákům ne, ale zažil jsem ho při natáléta pracoval, pouze příjmením. Tedy Ště-
«
OSCARA MU
PŘEDÁVAL AMERICKÝ
KOMIK DANNY KAY
pánku, Högře, Cupáku. Tohle je jediné,
co jsem od něj nepřijal. Se všemi si tykám
a je mně to příjemnější. Atmosféra na place je pak úplně jiná.
CZECH TOP 100
Který z těch dia-
«SPOJENÍ DVOU
VÝJIMEČNÝCH
OSOBNOSTÍ
- JIŘÍHO MENZELA
A BOHUMILA HRABALA
- PŘINESLO ČESKÉ
KINEMATOGRAFII
VRCHOLNÁ DÍLA
Jak to, že právě
finance.
v této periodě nesvobody si česká
kultura dokázala udržet tak vyso-
CZECH TOP 100
Coby herec jste byl
kou úroveň?
veden mnoha svými kolegy. Je těž-
Občané žili v odporu, alespoň většina
ké potlačit v tomto postavení vlast-
z nich. Byla tu celá armáda dramaturgů,
ní ego a neplést se jim do řemesla?
ale i redaktorů v časopisech a v nakla-
Vím, jak by mě štval herec, který by mně
datelstvích, kteří se snažili alespoň trošku
do toho kecal. V tomto směru jsem velice
režim odtlačit. Právě zásluhou těch, kteří
ukázněný. Hraní je pro mě zábava, neživí
něco chtěli, docházelo v obou dvacetile-
mě to. Když to udělám špatně, je to ostu-
Foto Petr Dufek a ČTK
mantů jste měl nejraději?
Kdybyste měl tu
v tom, že by mně na ně teď asi nedali
On sám také byl velice nepřístupný. Vůči
čení a tehdy oslovoval osobnosti, s nimiž
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 35
OSOBNOST
da režisérova, ne moje. Je ovšem pravda,
že když jsem u někoho hrál, tak už mě
Jiří Menzel
do dalšího filmu nechtěl...
Narodil se 23. února 1938 v Praze. Na FAMU byl žákem profesora Otakara Vávry, absolvoval v roce 1962 snímkem Umřel nám pan
CZECH TOP 100
Foerster. V roce 1965 debutoval povídkou na námět Bohumila Hrabala
Párkrát jste se také
ocitl současně za i před kamerou.
Smrt pana Baltasara, zařazenou do filmu Perličky na dně. Hned jeho
To byla chyba. Velká. V jednom případě
první celovečerní opus Ostře sledované vlaky (1966) obdržel Oscara
šlo o vzpouru, protože jsem měl zákaz
za nejlepší zahraniční film. Další nominaci na Oscara získal za komedii
a just jsem se proto obsadil. Film to ale
Vesničko má středisková (1985). Do zlatého fondu české kinematografie se zařadila i další jeho díla: Rozmarné léto (1968), Skřivánci
poškodilo. Jste v kostýmu, musíte sledovat
na niti (1969, po dokončení zakázáno, premiéra 1990), Na samotě
partnery, nejste soustředěný ani na jedno,
u lesa (1976), Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983), Konec sta-
ani na druhý.
CZECH TOP 100
rých časů (1989), Obsluhoval jsem anglického krále (2006). Činný také
jako divadelní režisér doma (Činoherní klub, Semafor, Divadlo na Vi-
Jak moc jste se
nohradech, Jihočeské divadlo, Národní divadlo) i v zahraničí (Němec-
nechal ovlivnit názory scénáristů?
ko, Francie, Švýcarsko, Jugoslávie, Itálie, Finsko, Bulharsko, Maďarsko
S Bohumilem Hrabalem jsme si v příprav-
ad.). Z hereckých rolí: kouzelník Arnoštek (Rozmarné léto), dr. John
né fázi hodně povídali, ale do vlastního
(Hra o jablko, režie Věra Chytilová), dr. Marek (Upír z Feratu, režie Ju-
natáčení už nezasahoval. Zdeněk Svěrák
raj Herz), dr. Jánský (Srdečný pozdrav ze zeměkoule, režie Oldřich Lip-
byl zpočátku pokorný, ale potom přitvrdil
ský). Je nositelem francouzského Řádu umění a literatury, zahraničním
a při Vesničce mně vynadal. Nelíbilo se
členem Americké filmové akademie, zakládajícím členem Evropské fil-
mu, že jsem podle něj odbyl příběh chlap-
mové akademie a členem České filmové a televizní akademie. V letech
ce, který se pokusí o sebevraždu kvůli
1990 až 1992 působil jako vedoucí katedry režie na FAMU, v období
pubertální lásce k učitelce. Kdyby chodil
2000 až 2003 jako umělecký ředitel Divadla na Vinohradech.
scénárista na každý natáčecí den a seděl
V roce 2013 vydal knihu vzpomínek Rozmarná léta.
mně pořád za zády, asi by mně to trochu
vadilo. Zatím se to bohudík nestalo.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
MŮJ TATÍNEK BYL INTELEKTUÁL,
VELICE VZDĚLANÝ, MAMINKA
NAOPAK ŠVADLENA. VŽDYCKY
JSEM CHTĚL FILM ZVLÁDNOUT
TAK, ABY TOMU MATKA
ROZUMĚLA A PŘITOM ABYCH SE
NEMUSEL PŘED OTCEM HANBIT.
Jste raději, když
dostanete do ruky dokončený scénář, nebo když se na něm autorsky podílíte?
Je lepší, když je hotová látka - ne scénář.
Ten si mohu poupravit. Blbé je, že je to
strašně těžký výběr, je v tom obrovská
odpovědnost. Proto když dostanu nabídku, vždycky zvažuji, zda by mě to bavilo
a zda na to stačím. Aby to nebyly jen vyhozené peníze.
svoje starší díla?
Proboha ne! Já je nechci vidět. Když to
jde, tak se z jejich různých veřejných projekcí vždycky vyzuju. Zjistíte totiž, co se
vám nepovedlo, co jste mohl zvládnout líp.
CZECH TOP 100
Na cizí se podí-
váte?
To zase jo. Na některé opakovaně, třeba
na Hoří má panenko. To je pro mě veliký
vzor, tím geniálním zobrazením malosti
české povahy. Také Woodyho Allena
jsem kdy dostal do ruky. Proto také tvrdím,
CZECH TOP 100
Pouštíte si někdy
Jak dlouho se rodí
CZECH TOP 100
film v hlavě?
To je hodně individuální. Nejdéle to trvalo
ho nápadu do realizace také uběhlo asi
osm let, i když hlavně kvůli Svěrákovi. Ten
mě pak ovšem přinesl nejlepší scénář, který
ZDENĚK SVĚRÁK
PŘINESL JIŘÍMU
MENZELOVI NEJLEPŠÍ
SCÉNÁŘ, KTERÝ KDY
DOSTAL DO RUKY
Chodíte do kina?
Sám sebe považu-
Kdepak, to musíte slézt z postele, přezout
jete za osobu plachou a nesmě-
se. Jsem líný. Radši koukám doma na DVD.
CZECH TOP 100
«
u Anglického krále. U Vesničky od úvodní-
můžu vidět furt, i když ne všechno od něj.
že Vesnička je spíš Svěrákova než moje.
lou...
Jednoduše nemám rád konflikty, ale když
CZECH TOP 100
Přemýšlíte o něja-
mne k tomu donutí okolnosti, je nutné bo-
kém budoucím projektu?
jovat.
V konkrétní rovině nikoliv. Chci natočit film.
Teď se hrabu v knížkách, ale postrádám od-
CZECH TOP 100
Za Ostře sledova-
né vlaky jste převzal Oscara. Po-
vahu se rozhodnout. Člověk se musí do látky zamilovat a to mně zatím moc nejde.
važujete to za vrchol vaší kariéry?
Nehodnotím své filmy. Není to tak, že
CZECH TOP 100
Litujete spíše toho,
některý mám víc rád a jiný méně. Každý
co jste v životě udělal, nebo toho,
nějakým způsobem dopadl. Souhry věcí,
co jste neuskutečnil?
proč se něco povedlo líp a něco hůř, jsou
Já se tím netrápím. Stalo se, že jsem třeba
těžko definovatelné. Proto v tom nechci
udělal chybu, ale už je hotová.
bádat. V případě Ostře sledovaných vlaků
36
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
si říkám, co mi prozradila kdysi maminka:
PETR DUFEK
Když je štěstí unavený, sedne si i na vola.
a MAREK CHVÁLA
RODINNÁ FIRMA
Něco tu zanechat
První klavír se značkou Petrof byl postaven již v roce 1864. Od té doby prošla královéhradecká firma mnoha změnami a zvraty, aby se nakonec vrátila zpět ke kořenům. V současnosti stojí v jejím čele Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová.
Jste čistě českým
a být globálním hráčem. Krize většinou
a v již páté generaci rodinným
nepostihuje všechna teritoria najednou,
podnikem. Jak moc je pro vás tato
chodí to ve vlnách a my jsme na to zvyklí.
tradice zavazující?
Akustické piano mezi muzikanty své místo
Velice. Navíc mé jméno je téměř shod-
nikdy neztratí.
CZECH TOP 100
né s názvem produktu. To je svazující.
Na druhou stranu je to obrovská motivace
CZECH TOP 100
Která
odbytiště
jít dál, inovovat a něco tu za sebou za-
jsou pro vás, jako výrazně export-
nechat.
ně profilovanou společnost, v současnosti nejdůležitější?
CZECH TOP 100
Jsou to všechny regiony od České republi-
Jaká je v součas-
nosti situace na trhu?
MGR. ZUZANA
CERALOVÁ PETROFOVÁ,
JEDNATELKA PETROF,
SPOL. S R.O.
V průběhu posledních deseti let se produkce v Evropě pětkrát zmenšila. My ko-
Foto Petrof
pírujeme tento trend, a přesto jsme stále
ky směrem na východ. Takže Rusko, SNS,
Irán, Čína, Japonsko, Singapur, Austrálie.
Samozřejmě také Německo, Francie, Anglie, Benelux, Norsko. USA stále nejsou
největším výrobcem pian na kontinentě.
pouze nalepí německá značka na čínský
zotaveny, ale zaznamenáváme první jarní
Málokdo z naší konkurence si dnes již
výrobek, ale s takovými se nesrovnáváme.
vlaštovky. Kanada a Mexiko jsou na tom
sám zhotovuje polotvary, potažmo celý
Pochopitelně, jde o zbytné zboží a jeho
lépe. Naopak jižní Evropa je v útlumu.
nástroj. Je to jen pár špičkových dílen. Vět-
prodej bude plně odrážet ekonomickou
šinou se jedná o montážní závod nebo se
situaci ve světě. To je třeba mít na paměti
JAKUB SCHNEIDER
Společnost PETROF slaví
v roce 2014 své 150. narozeniny.
Zakladatel firmy Antonín PETROF
v roce 1864 postavil svůj první klavír.
Od té doby se mnohé změnilo,
ale um, pečlivost a inovativnost
našich klavírních mistrů zůstala.
www.petrof.com
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 37
FINANCE
Věřitelé nejsou škodná
Přestože se počet nedobytných pohledávek v uplynulém roce téměř zdvojnásobil, procházejí v současné době legislativním procesem změny, které mohou vymahatelnost práv věřitelů výrazně oslabit. Proti těmto snahám od počátku tohoto roku vystupuje
Česká asociace věřitelů. O boji za ochranu legitimních zájmů
drobných i velkých věřitelů a dalších aktivitách asociace nám více
řekl její prezident JUDr. Pavel Staněk.
CZECH TOP 100
Česká
asociace
Ještě závažnější hrozbu pro věřitele
pak spatřujeme v intenzivních snahách
o nahrazení celorepublikové působnosti exekutorských úřadů principem
okresní či krajské teritoriality. Navrhovaná změna odebere věřitelům právo
svobodné volby exekutora a povede
k významnému snížení vymahatelnosti
pohledávek při současném zvýšení souvisejících nákladů.
CZECH TOP 100
Proč
podle
vás
věřitelů vznikla, aby chránila prá-
změna negativně ovlivní vymaha-
va věřitelů v České republice. Čím
telnost pohledávek?
jsou v současné době nejvíce ohro-
Současný systém vymáhání pohledá-
žena?
vek exekutorskými úřady, který u nás
Aktuální politické i mediální klima je
funguje od roku 2001, přinesl výrazné
velmi silně nakloněno dlužníkům. Za-
zvýšení úrovně vymahatelnosti. Ta dnes
bývat se jejich situací a problémy je
dosahuje asi 40 procent, zatímco před
samozřejmě zcela v pořádku a je to
13 lety byla vymahatelná zhruba pou-
i zájmem věřitelů. Bohužel někdy však
há 3 procenta pohledávek. Zavedení
dochází k tomu, že jsou zájmy dlužníků
principu teritoriality by mohlo přivo-
výrazně prosazovány na úkor věřitelů,
dit návrat ke stavu před rokem 2001,
místo aby byla nastavena vzájemná
protože stabilní nápad exekucí na jed-
rovnováha a spravedlnost. Věřitelé jsou
prezentováni jako bezohledné a ne-
DOVEDENO
DO KRAJNOSTI,
POHLEDÁVKY
DO 10 TISÍC
KORUN BY SE
MOHLY STÁT
PRAKTICKY NEVYMAHATELNÝMI.
přiměřeně profitující subjekty, které se
zcela neadekvátními prostředky domáhají zaplacení byť třeba jen bagatelní
pohledávky. Opak je však pravdou.
Mnoho normálních živnostníků a podnikatelů, stavebníci, prodejci, instalatéři, zkrachuje, protože jim nebyly
uhrazeny pohledávky. I když normální
je své dluhy řešit, což je i mottem naší
asociace, tak někteří zákonodárci mají
v úmyslu populisticky chránit ty, co neplní své závazky. K tomu momentálně
směřují především dvě navrhované legislativní změny, a to návrh na zrušení
vstupovat s vědomím, že i v případě
nebo výrazné omezení náhrad nákladů
vítězství mohou nést náklady soudní-
právního zastoupení u takzvaných ba-
ho řízení, které by také v konečném
gatelních pohledávek do 10 tisíc korun
výsledku mohly převýšit vymoženou
rů, a tím k jejich pasivitě.
a předloha usilující o zavedení princi-
částku. Při snížení odměn za únosnou
Exekutorské úřady navíc nedosahují
pu teritoriality v exekučním řízení.
mez by se mohlo stát, že řada specia-
stejných výsledků a liší se i ve svém
lizovaných právníků jejich zastupování
přístupu k výkonu exekuce. Princip te-
odmítne. Dovedeno do krajnosti, pohle-
ritoriality ovšem věřitelům upře právo
těchto návrhů vedlo?
dávky do 10 tisíc korun by se tak mohly
svobodné volby exekutora. Ti tak bu-
V případě zrušení náhrad právního
stát prakticky nevymahatelnými.
dou nuceni spolupracovat s teritoriálně
CZECH TOP 100
K čemu by přijetí
PREZIDENT ČESKÉ
ASOCIACE VĚŘITELŮ
JUDR. PAVEL STANĚK
notlivé exekutorské úřady bez ohledu
na jejich úspěšnost a kvalitu služeb
může vést ke snížení motivace exekuto-
zastoupení v bagatelních sporech by
mohlo dojít k tomu, že se podnikatelé
i občané domáhající se takzvaně bagatelní částky hůře domohou kvalifiko-
NAVRHOVANÁ ZMĚNA ZCELA ODEBERE VĚŘITELŮM
DOSAVADNÍ PRÁVO SVOBODNÉ VOLBY EXEKUTORA.
vané pomoci. Museli by totiž do sporu
38
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
konem nebudou spokojeni. Kromě toho
budou muset místo několika vybraných
v některých případech nově spolupracovat až se všemi 156 úřady zároveň,
což se negativně promítne v jejich interních nákladech.
Přijetí této změny by tedy pro věřitele
mělo skutečně dalekosáhlé negativní důsledky, kterým se jako asociace
chránící jejich zájmy snažíme zabránit, a to nejen mediální cestou, ale i aktivní účastí na seminářích a jednáních
na půdě Poslanecké sněmovny.
CZECH TOP 100
Pomáháte věřite-
lům i jinak než prosazováním je-
CPI Group míří
do Evropy
Miliardář Radovan Vítek začlenil svoji CPI Group do německé GSG
Group (bývalé Orco Germany) a tím nakročil vstříc další expanzi v mezinárodním obchodu s nemovitostmi. Sjednocená skupina
nese název GSG Group a má lucemburskou mateřskou společnost,
jejíž akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.
jich zájmů na poli legislativy?
„Naším cílem je dále růst a postupně se
Jedním ze základních cílů asociace je
stát jedním s nejvýznamnějších nemo-
podpora finanční a právní gramotnos-
vitostních investorů v Evropě. Pro obě
ti, jejichž úroveň je v České republice
uskupení znamená toto spojení důležitý
stále nedostatečná. Důležité je v tomto
krok vpřed a posílení pozice na trhu,“
směru vzdělávat zejména děti, které
uvedl v této souvislosti Martin Němeček,
bohužel mnohdy nemají ani základní
který se stává generálním ředitelem GSG
představu o tom, jak funguje rodina
Group.
a její finance. Kromě toho chceme na-
Propojení proběhlo formou vkladu CPI
bízet i různé tematické semináře pro
Group výměnou za akcie. Radovan Vítek,
širokou i odbornou veřejnost. První
dříve jediný akcionář realitního holdingu
z nich na téma Zásady a praxe vymá-
CPI, se touto transakcí a dalšími nákupy
hání pohledávek jsme uspořádali pro
stal 94% majitelem GSG Group. Ta má
podnikatele i další zájemce v polovině
nyní bilanční sumu přes 4,4 miliardy eur
června.
a očekávaný obrat za rok 2014 250 mili-
Dále jsme na našich webových strán-
onů eur, což ji řadí na třetí místo ve svém
kách nedávno zřídili online poradnu,
oboru ve středoevropském regionu.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
GSG GROUP MARTIN
NĚMEČEK
«
přidělenými úřady, přestože s jejich vý-
CPI Group přináší do GSG kvalitní
portfolio. Mezi klíčové projekty patří na-
která není určená jen věřitelům, ale
Prioritními osami dalšího vývoje budou
i dlužníkům, kteří se ocitli ve složité
opět investice do komerčních nemovitostí,
kancelářský park Meteor, historická bu-
životní situaci. Další specifické výhody
zejména kanceláří a maloobchodu, ale
dova bývalé Živnobanky v Praze nebo
pak nabízíme našim členům, kteří mají
rovněž do bydlení, hotelového ubytová-
rezidence Palais Maeterlinck ve francouz-
možnost využívat i přímo se zapojit
ní a logistických center. „Naší strategií
ském letovisku Nice. CPI Group je s více
do programu benefitů, ve kterém si
do budoucna je i nadále poskytovat nej-
než 600 tisíci m2 největším vlastníkem
mohou vzájemně nabízet své výrobky
lepší služby v oblasti pronájmu a správy
maloobchodních ploch v České republice
a služby za zvýhodněných podmínek.
nemovitostí,“ prohlásil Zdeněk Havelka,
Naše členská základna již nyní zahr-
jenž bude hrát z pozice zástupce gene-
nuje malé i velké společnosti z nejrůz-
rálního ředitele výkonnou roli v rámci celé
nějších oborů a věříme, že jim díky
skupiny.
«
V PRAZE DOKONČUJE
CPI GROUP OBŘÍ
MULTIFUNKČNÍ
KOMPLEX QUADRIO
příklad multifunkční komplex Quadrio,
a důležitý podíl drží také v segmentu bytů,
v němž zaujímá post druhého nejvýznamnějšího pronajímatele.
MAREK CHVÁLA
nejen v otázkách věřitelských, ale i obchodních.
ALŽBĚTA BĚLIČKOVÁ
Foto CPI Group
Foto ČAV
tomuto programu budeme prospěšní
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 39
PRÁVO
Evropská ochrana
obchodního tajemství
Za účelem tvorby jednotného evropského trhu pro duševní vlastnictví Evropská komise koncem
minulého roku schválila návrh Směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních
informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním („Směrnice“). Reaguje tak na odlišnosti 28 národních legislativ vytvořením společného právního rámce
k zajištění jednotné úrovně ochrany i v této oblasti (podobně jako již dříve byly přijaty směrnice
např. v oblasti autorského práva).
bchodní tajemství či know-how
O
využívají společnosti všech hos-
podářských odvětví nezávisle na své velikosti. Mnohamiliardové informace typu
receptury nápojů Coca-Cola či vyhledávacího algoritmu společnosti Google
nejsou kvůli svému charakteru a z důvodu snahy o jejich maximální utajení
chráněny klasickými prostředky práva
průmyslového vlastnictví (patenty, užitné
a průmyslové vzory). Návrh Směrnice
musí ještě schválit Evropský parlament
a Rada EU. Následně bude mít Česká
republika 2 roky na implementaci nových pravidel do nového občanského
zákoníku („NOZ“), resp. občanského
soudního řádu („OSŘ“).
Směrnice stanovuje komplexní pravidla pro ochranu obchodního tajemství před jeho neoprávněným získáním
a zneužitím. Za tímto účelem poskytuje
jednotnou definici pojmu obchodní tajemství, stanovuje okolnosti, za nichž je
získání či použití obchodního tajemství
ochrany obchodního tajemství v zása-
řené zadostiučinění, (iv) nárok na ná-
dě odpovídají požadavkům Směrnice.
hradu škody a na (v) vydání bezdůvod-
Co se týče soukromoprávní ochrany
ného obohacení. Vzhledem k právní
Česká republika se řadí mezi ty
obchodního tajemství, český právní
povaze obchodního tajemství se nabízí
členské státy EU, jejichž právní řád pro-
řád poskytuje již nyní několik jejích
též možnost ochrany obchodního tajem-
blematiku ochrany obchodního tajem-
prostředků, vyplývajících jak z nástro-
ství v případě nebezpečí prodlení tzv.
ství výslovně upravuje, a to jak pokud
jů ochrany vlastnictví, tak z ustanovení
svépomocí (§ 14 NOZ) a OSŘ navíc
jde o definici obchodního tajemství, tak
upravujících zvláštní skutkovou podsta-
v § 155 odst. 4 předvídá právo žalob-
prostředky jeho ochrany, čímž de facto
tu nekalosoutěžního jednání - porušení
ce na publikaci rozsudku na náklady
již v současnosti reflektuje řadu princi-
obchodního tajemství (§ 2985 NOZ).
neúspěšného účastníka ve věcech poru-
pů a pravidel navrhovaných Směrnicí.
NOZ tímto opět navazuje na dřívější
šení práv nekalým soutěžním jednáním.
Také NOZ ve svém § 504 obsahuje
úpravu obchodního zákoníku a pro
V úvahu přichází též možnost soud-
legální definici obchodního tajemství
případ porušení obchodního tajemství
ního nařízení předběžných opatření
po vzoru obchodního zákoníku, avšak
poskytuje poškozenému zejména ná-
(§ 74 a násl. OSŘ), potažmo zajištění
nově obchodní tajemství považuje též
sledující prostředky ochrany: (i) zdržení
předmětu důkazního prostředku (§ 78b
za nehmotnou věc v právním slova smy-
se protiprávního jednání, (ii) odstranění
a násl. OSŘ) za účelem akutní ochra-
slu. Česká definice, jakož i prostředky
závadného stavu, (iii) nárok na přimě-
ny porušených práv. Zcela stranou
protiprávní nebo naopak oprávněné
a poskytuje širokou paletu nástrojů sloužících k jeho ochraně.
40
l
PETR KADLEC,
PARTNER ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘE HAVEL,
HOLÁSEK & PARTNERS
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
necháváme
trestněprávní
ale na druhou stranu rovněž vyžaduje,
jemství zpřístupnit, budou mít nově sou-
odpovědnost (§ 248 odst. 1 písm. h,
případnou
aby zavedly také soudní postih v pří-
dy pravomoc tuto informaci poskytnout
popř. § 255 trestního zákoníku), jíž se
padě neoprávněně uplatněných nároků
výhradně jejímu právnímu zástupci, po-
Směrnice netýká.
z titulu porušení obchodního tajemství,
kud by se jednalo o důkazy podstatné
V případě, že bude Směrnice přijata
jakož i zveřejnění rozsudku ohledně ta-
pro výsledek sporu. Je zřejmé, že tato
v podobě dle návrhu předloženého Ev-
kového zneužití práva (čl. 6). Je otázka,
úprava na jednu stranu zatraktivní soud-
ropskou komisí, bude do českého práva
jak by takový postih mohl v praxi vypa-
ní řízení, na druhou stranu však bude
nutné přijmout následující novinky.
dat, nabízí se například zavedení pro-
představovat významnou administrativní
padných kaucí vedle obvyklého soudní-
zátěž pro české soudy s rizikem průtahů
ho poplatku.
řízení.
OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
ZKRÁCENÍ PROMLČECÍCH LHŮT
PAUŠALIZOVANÁ NÁHRADA
Směrnice definuje jak situace, kdy je ší-
Směrnice stanoví, že promlčecí lhůta pro
ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO
ření obchodního tajemství zakázáno (čl.
uplatnění prostředků ochrany obchodní-
OBOHACENÍ
3), tak situace, kdy je jeho šíření bez
ho tajemství nesmí být kratší než jeden
Směrnice nově zavádí též možnost sou-
ohledu na vůli jeho vlastníka povoleno
rok, ale ani delší než dva roky (čl. 7).
dů stanovit jinak obtížně prokazatelnou
(čl. 4). Zajímavé je, že nezákonné šíře-
V porovnání se stávajícími promlčecími
výši náhrady škody ve výši obvyklé-
ZAVEDENÍ ZÁKONNÉ
LICENCE K VYUŽITÍ
ní obchodního tajemství dle Směrnice
předpokládá úmyslné nebo alespoň
hrubě nedbalé jednání, nepostačuje
kupodivu prostá nedbalost. Na druhou
stranu je výslovně zakázáno šíření obchodního tajemství (nejen v podobě
SMĚRNICE STANOVUJE SOUHRNNÁ PRAVIDLA
PRO OCHRANU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ PŘED
JEHO NEOPRÁVNĚNÝM ZÍSKÁNÍM A ZNEUŽITÍM.
informace, ale i ve zhmotnělé podobě
zboží), které sice bylo získáno po prá-
lhůtami v NOZ tak ve vztahu k obchod-
ho licenčního poplatku (čl. 13). To již
vu, avšak od osoby, která je sama poru-
nímu tajemství dojde k jejich zkrácení.
dnes stanoví autorský zákon ve vztahu
šila. Tento zákaz by v praxi vyvolal neu-
Navíc zřejmě ani nebude možné tyto
ke škodě způsobené porušením autor-
stálou potřebu ujišťovat se u obchodních
lhůty dohodou prodloužit nebo zkrátit.
ských práv. Totéž Směrnice umožňuje
ve vztahu k bezdůvodnému obohacení
partnerů, že jimi poskytované informace
nepředstavují porušení obchodního ta-
ZAVEDENÍ OCHRANY
tam, kde již nepřichází v úvahu zákaz
jemství. Směrnice naopak výslovně po-
OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
využití obchodního tajemství (čl. 12).
voluje šíření obchodního tajemství mimo
V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ
jiné v případě jeho získání nezávislým
Za vůbec nejzásadnější novinku po-
POVINNOST ZAVÉST ÚČINNÝ
bádáním či pomocí reverzního inženýr-
važujeme komplexní úpravu ochrany
VÝKON ROZHODNUTÍ
ství, při uplatňování svobody projevu
důvěrných informací v průběhu soud-
Směrnice ukládá členským státům povinnost zavést účinné, přiměřené a od-
ZA VŮBEC NEJZÁSADNĚJŠÍ NOVINKU POVAŽUJEME
KOMPLEXNÍ ÚPRAVU OCHRANY DŮVĚRNÝCH
INFORMACÍ V PRŮBĚHU SOUDNÍHO ŘÍZENÍ.
razující sankce pro případ, že nedojde
k dobrovolnému splnění povinnosti uložené rozsudkem ve věci obchodního
tajemství (čl. 15). Směrnice výslovně
předpokládá jako jednu z možností
Foto AK Havel, Holásek & Partners
pravomoc civilních soudů ukládat opaa informací nebo za účelem ochrany
ního řízení (čl. 8). Majitele obchodní-
kovanou platbu penále v případě nedo-
oprávněných zájmů. Nutno říci, že ně-
ho tajemství často odrazuje představa
držení soudem nařízených povinností.
které z těchto zákonných licencí mohou
řízení před českými soudy z důvodu
Podobný princip je českému právnímu
v praxi činit potíže, například u svobod-
nedostatečných záruk ochrany citlivých
prostředí již znám v souvislosti s výko-
ného přístupu k informacím je právě
informací a jsou proto nuceni preferovat
nem rozhodnutí na nepeněžitá plnění,
obchodní tajemství častým důvodem pro
nákladnější variantu v podobě rozhod-
kdy civilní soudy a nově zejména soudní
jejich odepření, zatímco Směrnice ob-
čího řízení. Směrnice počítá s pravomo-
exekutoři jsou oprávněni ukládat v po-
chodní tajemství právem na informace
cí soudů omezit přístup k dokumentům
dobných případech pokuty až do výše
potenciálně prolamuje.
obsahujícím obchodní tajemství ve vzta-
100 000 Kč. Je otázkou, zda tento sys-
hu k účastníkům řízení v rámci nahlížení
tém lze v praxi považovat za dostateč-
ZAVEDENÍ SOUDNÍHO POSTIHU
do spisu, jakož i v rámci soudních jed-
ně efektivní, jak žádá Směrnice.
ZA NEOPRÁVNĚNĚ UPLATNĚNÉ
nání, kde může být obchodní tajemství
NÁROKY Z TITULU PORUŠENÍ
sdělováno, a umožňuje též nově vydá-
PETR KADLEC,
OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ
vat soudní rozhodnutí ve verzi bez dů-
PARTNER
Směrnice požaduje nejen to, aby člen-
věrných údajů. V případě, že konkrétní
ské státy zajistily účinné prostředky
informaci nebude možné druhé straně
ADAM PŘEROVSKÝ,
ochrany obchodního tajemství (čl. 5),
s ohledem na ochranu obchodního ta-
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 41
Z ČINNOSTI CZECH TOP 100
Hvězdná sezona
N
a jejich scénách shlédly představe-
tu, operního zpěvu i činohry, byly to akce
ní Radúz a Mahulena, Labutí jeze-
nejen zajímavé, ale i zábavné.
ro, Madam Butterfley, Revizor, Carmen,
Sezona s hvězdami 2013-2014 je
Naši furianti, Pán z Prasečkova, Romeo
za námi, ale CZECH TOP 100 připravuje
a Julie. Vedle diváckého zážitku je čekaly
pokračování výpravy manažerů za špič-
prohlídka divadel a jejich zákulisí a hlav-
kovou kulturou od letošního podzimu.
ně pak přátelská setkání s představiteli
Sledujte www.czechtop100.cz.
hlavních rolí a besídky s nimi u sklenky
sektu. Jak je vidět ze snímků mistrů bale-
42
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
ANTONÍN FISCHER
VIDĚT DIVADLO
Z DRUHÉ STRANY,
Z PRKEN, KTERÁ
ZNAMENAJÍ SVĚT,
Z JEVIŠŤ, NA NICHŽ
ZA DESÍTKY LET VYSTUPOVALI NEJSLAVNĚJŠÍ
ČEŠTÍ HERCI, PĚVCI,
BALETNÍ MISTŘI,
A POTOM SI PŘIPÍT
A POBESEDOVAT
S PŘEDSTAVITELI
HLAVNÍCH ROLÍ
- TO BYLA PŘÍLEŽITOST
PRO HOSTY CZECH TOP
100. NA SNÍMCÍCH
(VLEVO DOLE)
JANA BOUŠKOVÁ,
MIROSLAV DONUTIL,
(VPRAVO)
PAVLA BERETOVÁ
A MICHAL ŠTÍPA
S ALINOU NANU.
Foto Antonín Fischer
Dvě a půl stovky manažerů přijaly pozvání
CZECH TOP 100 za oponu. V rámci cyklu Spolu
za špičkovou kulturou navštívily Národní divadlo,
Stavovské divadlo a Státní operu Praha.
CTP je oceňovaným developerem prémiových podnikatelských nemovitostí, zaměřeným na návrh, výstavbu a
pronájem prémiových nemovitostí v České republice a střední Evropě.
Od svého vzniku v roce 1998 se společnost CTP postupně stala jedničkou mezi industriálními parky v České
republice, ve správě má momentálně přes 2 miliony m2 pronajímatelné plochy. Jejími klienty je více než 400
firem z České republiky i ze zahraničí. Vizí společnosti jako dlouhodobého investora je stavět kvalitní projekty
s dlouhou životností tak, aby přinášely užitek také svému okolí. Od roku 2010 jsou všechny budovy CTP
certifikovány podle energetické náročnosti. Nedávno získaný certifikát BREEAM Outstanding pro budovu Tower
I ve Spielberk Office Centre dokládá nízký ekologický dopad budovy a úspěšnou revitalizaci lokality nedaleko
centra města, z čehož profitují nejen firmy, sídlící v Tower I, ale také obyvatelé města.
CTPark.eu | CTP.eu | +420 565 535 565
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 43
STYL/CESTOVÁNÍ
Město malé mořské víly
Kodaň je jedním z nejnavštěvovanějších hlavních měst na světě. Nabízí staré paláce, parky
a zahrady, ale na své si přijdou i fanoušci moderního umění a architektury. Na všechno pak
dohlíží v přístavu už od roku 1913 drobná postava sedící na kameni - Malá mořská víla.
etropole Dánska s asi jedním mi-
M lionem obyvatel leží na východ-
zahrada s gigantickým palmovým skle-
Směrem na jih se otevírá výhled
níkem z roku 1874, a to nejen proto,
tečně na ostrově Amager. První zmínky
na přístav od fontány v parku Amalie-
že vstup je zdarma. Sousední královský
o ní pocházejí z 11. století, ale teprve
haven a západně se tyčí ohromný Mar-
palác Rosenborg Sloh, postavený v re-
o 600 let později se Kodaň za vlády
kokirken – Mramorový palác. Za návště-
nesančním slohu v roce 1606, je obklo-
Sever Kodaně vás určitě zláká nejen kvůli malé mořské víle, ke které se
dostanete kolem parku Kastellet a místní pevnosti tvaru pěticípé hvězdy, ale
i díky paláci dánské královské rodiny
Amalienborg Slot, jenž byl postaven
na příkaz krále Frederika V. a dokončen
v roce 1760. Interiéry krásného čtyřdílného komplexu v rokokovém slohu jsou
«KODAŇSKÁ
veřejnosti přístupny celoročně. Upro-
BOTANICKÁ ZAHRADA
střed prostorného nádvoří se tyčí socha
l
vu rozhodně stojí nádherná botanická
žete podívat na slavnou výměnu stráží.
ním pobřeží ostrova Sjaelland a čás-
Kristiána IV. stala významným sídlem.
44
Frederika V. a v poledne se na něm mů-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
pen zahradami, patřícími k oblíbeným
místům rekreace místních obyvatel.
Největšími lákadly ve středu města
jsou Nyhavn a Tivoli.
Nyhavn neboli
Nový přístav byl vybudován v letech
1671-1673. Třista metrů dlouhý kanál
je lemován barevnými domky s restauracemi, kavárnami a bary. Každodenně
odtud vyplouvají výletní lodě, které odtud po řece míří do dalších čtvrtí. Pokud
preferujete pevnou půdu pod nohama,
kupte si u stánku výtečný hot-dog a jen
se kochejte malebným okolím.
Tivoli je světoznámý zábavní park,
jehož brány se poprvé otevřely v roce
1843. Kromě třicítky restaurací tu fungují i divadlo, koncertní síň a samozřejmě
nejrůznější atrakce. Vstup na ně není
rozhodně zadarmo a navíc u těch nejnavštěvovanějších počítejte i s delším
slunečného dne se zastavují u přístavby
čekáním ve frontě. Rozhodně doporuču-
královské knihovny, u jejího dřevěného
ji vydržet až do setmění, při barevném
obložení odpočívají a pozorují třpytící
osvětlení vypadá park neuvěřitelně ma-
se řeku a lodě na ní. Zážitek trochu ji-
nejoblíbenější je asi rumový šnek z listo-
gicky.
ného druhu skýtá Christiana, plným ná-
vého těsta s oříškovou náplní, výtečná
Notoričtí shopholici si to namíří
zvem Svobodný stát Christiana. Založila
je dánská zmrzlina. Ovšem ani karba-
kolem cihlové radnice na náměstí Rad-
ho roku 1971 skupinka squatterů a dnes
nátky z vepřového nebo telecího masa
huspladsen dál po hlavní třídě směrem
je to park plný alternativního životního
a uzení sledi vás nezklamou.
k Nyhavnu. Narazí na spousty obchodů
stylu a umění.
nály a řekou a je stále plný turistů. Ti si
stojí Carslberg – světově známé pivo.
prohlížejí zámek Christiansborg, budovu
Dánsko je ostatně pro milovníky zlatavé-
dánského parlamentu, národní muzeum,
ho moku zemí zaslíbenou, protože se ho
bývalý burzovní palác s věžičkou ve tva-
tu vaří 150 druhů, včetně skvělého hně-
ru propletených dračích ocasů. Během
dého. Pokud preferujete nealkoholické
te. Známé je také zdejší sladké pečivo,
«
stačí dva dny. Zaslouží si však určitě
UŽ STO LET JE
SYMBOLEM KODANĚ
SOCHA MALÉ
MOŘSKÉ VÍLY
«
nedopočítáte. Za ochutnávku rozhodně
Faxe Kondi, připomínající trochu Spri-
CENTRUM KODANĚ
JE NEUSTÁLE PLNÉ
TURISTŮ
více vašeho času. Její návštěvu ostatně
můžete spojit s výletem do sousedního
Švédska, které je díky Oresundskému
mostu skutečně „co by kamenem dohodil.“
MADELEINE FEHRENSOVÁ
Foto Madeleine Fehrensová
Jih Kodaně je lemovaný vodními ka-
nápoje, vyzkoušejte šumivou limonádu
Na zběžnou prohlídku Kodaně po-
Restaurací a kaváren se v Kodani
«
jak se suvenýry, tak i s oblečením.
SOCHA FREDERIKA V.
PŘED ZÁMKEM
AMALIENBORG
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 45
SPORT
Pohár Josefa Váni
Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické, ikona českého dostihového sportu, si rok
po ukončení kariéry stanovil další cíl. Příští ročníky poháru, který nese jeho jméno, bude
pořádat ve své režii.
CZECH TOP 100
Tomu se mi ne-
chce věřit!
Mladí kluci, kteří jezdí dennodenně a minimálně dvakrát, třikrát v týdnu závodí,
získávají vyježděnost, kterou já už dávno
ztratil. Je pravda, že mám výhodu v Pardubicích, protože tamní dráhu dobře
znám, a můžu tam tudíž sem tam něco
ulít. Jenže v těchto závodech je takový
fofr, že rozhodující je mít dobrého koně
a taktika jde trochu stranou.
CZECH TOP 100
Jak se k tomuto
sportu staví vaši synové?
Mám jednoho z prvního manželství a dva
se svojí současnou ženou Pavlou. Od malička jsem je držel na dietě. Nemohli pít
ti a třetí by se běžel v Praze ve Velké
a s manažerem Martinem Zoub-
Chuchli. Bude se jmenovat Velká národní
kem a Sdružením CZECH TOP 100 začí-
steeplechase Josefa Váni.
ná dávat dohromady finanční prostředky,
aby důstojně navázal na první ročník
CZECH TOP 100
NEJVĚTŠÍCH
ÚSPĚCHŮ DOSÁHL
JOSEF VÁŇA
NA PARDUBICKÉM
ZÁVODIŠTI
«
P
roto zakládá Klub Josefa Váni
A dál?
a uskutečnil všechny svoje vize, jež vy-
Chtěli bychom získat ještě kvalitnější kon-
cházejí z jeho letité úspěšné kariéry.
kurenci ze zahraničí. Ale je to docela
překážkoví koně, že ti, co měli chuť loni
kovému kroku uchýlil, s čím jste
přijet, když viděli, kdo je přihlášen, tak,
byl nespokojený?
i když už byli zapsaní na startovní listině,
Myslím si, že s částkami, které se na po-
nakonec nedorazili. Báli se, že by se ne-
hár loni sehnaly, se nehospodařilo tak,
umístili do sedmého místa.
jak se mělo. Byli jsme skupina lidí, která
se do toho pustila bez oficiálního statusu.
CZECH TOP 100
Jakou si hodláte
Do budoucna bude lepší dělat to tímto
v organizačním pavouku svěřit
způsobem, kdy všechno bude pod kont-
funkci?
rolou.
Chtěl bych mít co nejmíň povinností, protože mám spousty svých starostí. Trénuji
CZECH TOP 100
Budete pohár ně-
70 koní a zaměstnávám 15 lidí. Ale sta-
jakým způsobem inovovat?
nu se tváří tohoto projektu a budu k dis-
Loni se podařilo uspořádat dva projekty
pozici manažerovi Martinovi Zoubkovi,
s odměnami za milion. Na třetí jsme měli
abychom získali peníze. A pochopitelně
slíbené peníze z ministerstva zeměděl-
se ujmu odborných záležitostí.
ství, ale protože se změnila vláda, nakonec jsme je nedostali a poslední část
CZECH TOP 100
Hodláte
se
zú-
poháru jsme museli zrušit. Doufám, že
častnit také jako jezdec?
do příštího roku se nám podaří shromáž-
Spíš ne. Tohle nejsou typická cross-coun-
dit prostředky, abychom mohli uspořádat
try, ale dostihy se statutem steeplechase,
všechny tři odnože. První dostih se usku-
což znamená, že se to chodí dokola přes
teční při karlovarském filmovém festivalu,
stejné skoky a já už se v těchto rychlých
druhý by byl na pardubickém závodiš-
přeháňkách bojím.
46
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
kovýkrmny kuřat a viděl, co tam do nich
sypou. Teď už se nedivím, že všichni tři
kluci mají přes 180 centimetrů a jako žozkoušeli všichni, ale potatil se jenom ten
nejmladší, Josef. Od pěti let jezdil dostihy poníků. Ve čtrnácti si v italském Trevisu zlomil stehenní kost, přesto na tenhle
sport nezanevřel. Docela mu to jde, asi
pětkrát byl šampionem České republiky,
ANI SE ŠESTI KŘÍŽKY
NA HŘBETU SE JOSEF
VÁŇA NECHCE SE
SEDLEM ROZLOUČIT
«
Proč jste se k ta-
Až jsem se před pár lety dostal do vel-
kejové jsou těžce limitovaní. S koňmi to
problém, protože u nás jsou tak dobří
CZECH TOP 100
colu, nejedli jiné než bílé kuřecí maso.
ale stejně si myslím, že mu to dlouho nevydrží. Co vyšel ze školy, tak se totiž ještě
pořádně nenajedl a to je mu 23 let.
CZECH TOP 100
Takže Josef Váňa
junior by se teoreticky na start
Josef Váňa
postavit mohl?
Narodil se 20. října1952. Osmkrát vyhrál Velkou pardubickou,
Od Nového roku jezdí pro naši stáj jako
poprvé v sedle legendárního Železníka a naposledy s Tiumenem.
první žokej. Takže pokud u mě vydrží, tak
Zároveň vychoval několik špičkových žokejů. Během své kariéry
ano.
utrpěl četná zranění: zlomeninu pánve, všech žeber, dvou obratlů, frakturu zápěstí na obou rukách, několik otřesů mozku. DoMrzelo by vás,
konce se nacházel v klinické smrti. Přesto se znovu a znovu vracel
kdyby to vaši potomci ani ne-
do sedla. V současné době se věnuje vlastnímu podniku, stájím,
zkusili?
v nichž chová na 70 koní. Sedm z nich sám vlastní. Po ukončení
Asi ne, protože jsem za ta léta vychoval
závodní kariéry propůjčil své jméno dostihovým závodům Pohár
několik špičkových žokejů, kteří jsou nej-
Josefa Váni, jehož první ročník se uskutečnil loni.
CZECH TOP 100
lepší v Evropě, třeba Pepču Bartoše. Ale
na toho svého kluka jsem byl nejtvrdší, to je
MNOHONÁSOBNÝ VÍTĚZ VELKÉ PARDUBICKÉ ŽELEZNÍK
BYL TAKOVÝ SLAVOMAN, ŽE SE VE SVÝCH TŘINÁCTI
LETECH DOMA PLOUŽIL, JAKO BY MĚL ZDECHNOUT,
A PAK PŘIJEL DO PARDUBIC A BYLO Z NĚHO HŘÍBĚ.
fakt. Před dvěma roky z toho vznikl docela
problém. Jak mu přešla dvacítka, tak se mě
přestal bát a šel si svojí cestou. Pracoval
v Austrálii, v USA, dva roky žil v Itálii...
CZECH TOP 100
Manželka taky zá-
vodně jezdila, proč toho nechala?
Pavla se věnuje koňům od osmi let. Nastu-
togenní zóny. Tak jsem našel nové místo,
ve svých třinácti letech doma ploužil, jako
povala i v dostizích, ale po návratu z Ba-
kde jsme postavili pyramidu z pozinkova-
by měl zdechnout, a pak přijel do Pardu-
den-Badenu, kde jsme nějakou dobu pů-
ného plechu. K ní vodím koně. Vždycky ji
bic a bylo z něho hříbě.
sobili, odjela doma pár závodů a nechala
vytáhnu do výšky a pak spustím do jedno-
toho. Stěžovala si, že na ni na trati pokři-
ho metru, aby to koni šlo do kopyt. Sám
kují „krávo uhni“ a že jí to za to nestojí.
jsem tam skoro denně.
CZECH TOP 100
A Tiumen?
Ten je jako žebrák doma i v těch Pardubicích, ale běhá skvěle.
CZECH TOP 100
desítky
Máte
zranění,
za
sebou
dvakrát
CZECH TOP 100
vás
Co teď děláte, když
už jste přestal závodit?
CZECH TOP 100
Když jste pověsil
dokonce kůň zalehl. Jak jste se
Trénuji koně. Ale dnes je jezdecká práce
bičík na hřebíček, neroztrhl se py-
z toho všeho vždycky vykřesal?
taky manažerská, takže si sám zařizuji
tel s pracovními nabídkami?
Díky léčitelkám a pyramidám. Kdybych to
i všechno okolo. Od krmení po cestová-
To ne, všichni vědí, že mám rodinný pod-
sám nevyzkoušel, tak tomu neuvěřím. Ale
ní, péči o automobilový park, prostě jsem
nik a že bych ho neopustil. To by musela
vyhrál jsem s roztříštěným ramenem kvali-
takový blbec pro všechno.
přijít nabídka od Arabů, že mi dají pět ti-
fikačku a můj syn loni triumfoval v největ-
síc dolarů na den. Když už jsem to rozjel,
ším dostihu Itálie Grand Premio a přitom
měl čerstvě zlomené dvě kůstky v kotníku.
Takže jste to do-
kázal díky pyramidální energii?
CELÝ JEHO ŽIVOT JE
SPJAT S KOŇMI
«
CZECH TOP 100
Vy jste jezdil za
tak se tomu chci věnovat a bych byl rád,
peníze. Čím jste odměňoval po
kdyby to mladý jednou po mně převzal.
vyhraném závodě své koně?
Ale není to podmínkou.
CZECH TOP 100
Někteří si užívají té parády, že se jim tleská. Železník byl takový slavoman, že se
IVANA BACHORÍKOVÁ
Jak jste se k těmto poznatkům
dostal?
Naše stáje stojí pod vyhaslou sopkou
a máme tam problémy s patogenními
zónami. Když jsme tam přišli, koně byli
v noci tak neklidní, že jsme to museli
řešit. Našli jsme firmu, která nám dala
do stájí, ale taky do baráku, deaktivátory. Po třech letech se to ale všechno zase
zhoršilo. Naštěstí jsem potkal člověka,
který pomocí pyramidální energie pato-
Foto Zenon Kisza
genní zóny vyhnal.
CZECH TOP 100
A pak jste si po-
stavil vlastní pyramidu?
Kdysi jsem měl dvanáctimetrovou drátěnou pyramidu, jenomže bohužel mně
pozitivní energii zpod ní vytlačovaly pa-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 47
ZEMĚDĚLSTVÍ
Za jídlem svátečním
Bez navigace nebo bez spolujezdce s automapou na kolenou najedete z Prahy do Seletic
víc kilometrů, než kolik vám vypočítá internet. Ale trocha bloudění po úzkých silničkách stojí
za námahu. V Seleticích, vesničce malebných chalup a pečlivých chalupářů, vás upoutají směrovky s kresbou kravské hlavy a s utěšujícím: Ještě kousek…!
«
TABULE S NÁPISEM
KAŽDÉ JÍDLO MŮŽE
BÝT SVÁTEK VYJADŘUJE
FILOZOFII MAJITELŮ
I ZAMĚSTNANCŮ
DVORA SELETICE
eště kousek po panelové cestě
Krajina od horizontu k horizontu
a před vámi se otevře panorama
a také za kopci, 160 hektarů vlastních
zemědělské
pastvin, polí, novotou se lesknoucích kra-
a 180 pronajatých tvoří Dvůr Seletice,
U chaloupky stáj pro dvě kravičky, chlí-
vínů, vepřínů, volně se pasoucích koní
který spolu s deseti zaměstnanci obhos-
vek pro dvě prasátka, kousek louky,
a ovcí, vyvolávající pocit pohody a údi-
podařují manželé Vladimíra (absolvent-
kousek pole… jen co stačí na obživu
vu nad tím, že statek může vypadat jako
ka střední zemědělské školy) a Pavel
bez nakupování produktů neznámého
oáza klidu a odpočinku.
(absolvent průmyslové školy) Peškovi.
původu a kvality. Oba měli (a mají) i jiné
J
Vladimíra měla původně představu o své
budoucnosti
skromnější:
KUPODIVU, ZÁKAZNÍK TU NENÍ PÁN. JE TO PŘEDEVŠÍM PŘÍTEL,
DOBRÝ ZNÁMÝ, SPOJENEC PŘI NAPLŇOVÁNÍ MYŠLENKY
DŮSLEDNÉHO NÁVRATU KE KOŘENŮM, K OPRAVDU
POCTIVÉMU ŘEMESLU STARÝCH ZEMĚDĚLCŮ A POTRAVINÁŘŮ.
48
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
podnikatelské aktivity, takže nešlo o výdělek. Ale…!
„Manžel je vizionář, nadchl se pro
představu velké farmy. Začal vymýšlet,
prostudoval si všechnu dostupnou literaturu o rostlinné a živočišné výrobě,
hnal věci dopředu,“ vypravuje Vladimíra
a dohlíží na tříměsíční dcerku v kočárku.
„Shodli jsme se na cíli našeho zemědělského podnikání: Produkovat mléčné
a masné výrobky v takové kvalitě, jakou uměli naši předkové a jakou jsme
původně chtěli dělat jen pro sebe a své
děti na vysněné chaloupce.“ Navštívili
obdobné usedlosti v Kanadě (trochu je
šimralo pokušení tam zůstat, ale: „Doma
jem vybavení mlékárny, nájem vlastníkům
a potravinářů. Peškovi s kupujícími rádi
půdy (chtějí prý stále víc), mzdy, daně...
pohovoří, dokonce na přání jejich „dvor-
Zatím se z projektu zaplatí investice, dál
ní“ řezníci předvedou v improvizované
už život ukáže. Na druhé straně na je-
selské kuchyni jak s masem zacházet,
jich produkci nevydělávají překupníci
jak je upravit, aby byla dobře využita
a prodejci. Vše, co se ve dvoře vyrobí,
vzácná kvalita suroviny. A na místě je
OD OBZORU
K OBZORU A KUS
ZA KOPEC HOSPODAŘÍ
DVŮR SELETICE
se v něm také prodá. Týdně na to padnou
možné vše ochutnat. Naopak návštěvníci
tři kusy hovězího masného skotu a šest až
občas přinesou na ochutnání jahody ze
osm prasat. A v pátek a v sobotu (jindy
své zahrádky nebo vdolky a buchty ze
a chutnal jako za Boženy Němcové, byl
neprodávají) se před prodejnou vytvoří
své trouby. Taková velká rodina!
hustý i bez škrobu. Kefír jsem musel po-
fronty jako v dobách méně blahých. Ale
Peškovi nemají zájem o farmářské
řádně rozšlehat, aby šel nalít do hrnku.
tamní hygienici, zemědělští a potravinářští inspektoři). Za pochodu sháněli recepty a učili se vyrábět mléčné potraviny,
až došli k vlastním postupům na vynikající čerstvé sýry, jogurty, tvarohy, kefíry.
Ochutnal jsem. Jogurt opravdu voněl
«
velkorysostí, s jakou na farmáře dohlížejí
«
VLADIMÍRA PEŠKOVÁ
SI RÁDA STOUPNE
ZA PRODEJNÍ PULT.
STÁLE S ÚSMĚVEM,
PROTOŽE VÍ,
ŽE REKLAMACE
NEPŘIJDOU.
je doma!“) a ve Francii (s podivením nad
nikdo nenadává! O běžném víkendu si
trhy (na nichž lze koupit i „farmářské“
Vzpomněl jsem si na ředitele jedno-
na kvalitní maso, uzeniny, mléko, kefíry,
mořské ryby), neusilují o uznání regio-
ho masokombinátu, který mi na dotaz
jogurty a jiné dobroty rádo počká kolem
nální potraviny či označení klasem, ani
k obsahu jeho klobásek řekl: „Víte, co by
270 zákazníků, o Velikonocích a Váno-
do budoucna nepočítají s nějakou přidru-
stály, kdybychom do nich dávali maso?“
cích i 500. Jsou to lidé žijící v okolí i cha-
ženou výrobou. Nechtějí otvírat prodejny
Peškovi vám vysvětlí, že nejde jen
lupáři, nebo takoví, kteří se o lahůdkách
mimo své sídlo, je jim proti srsti kontrolo-
ze Dvora Seletice doslechli.
vat vzdálené zaměstnance. Perspektivně
o množství, ale taky o kvalitu masa. Ta
začíná u ustájení, krmení a končí způ-
Peškovi neplatí za reklamu, dají
sobem poražení zvířete a přiměřenou
na ústní podání, protože: „Dobré zboží
dobou a technologií zrání. Tedy tím,
se chválí samo!“ Jejich slogan na všech
„Statek se musí uživit zemědělstvím
co ve velkovýkrmnách a na jatkách je
produktech (Sváteční jogurt, Sváteční klo-
a výrobou kvalitních produktů,“ říká Vla-
básy…) říká vše. Spíše mají obavy, že
dimíra. „V tomto směru chceme být certi-
jednou přijede autobus s koupěchtivými
fikovanou firmou.“
formě. Mimo jiné proto, že tyto podniky
jsou motivovány především ziskem a tlakem prodejců na co nejnižší ceny.
Samozřejmě že Dvůr Seletice taky
nemůže hospodařit se ztrátou. I když Peš-
labužníky a vyprázdní krám tak, že nezbude na stálé klienty.
nou kalkulací.
Věnují čas a práci na pořádání zážitkových víkendů s grilováním a s ochut-
Kupodivu, zákazník tu není pán. Je
návkou jejich produktů, plánují miniškolu
to přítel, dobrý známý, spojenec při na-
v přírodě, v níž děti uvidí zvířátka, která
plňování myšlenky návratu ke kořenům,
znají jen z talířů a hrníčků…
k poctivému řemeslu starých zemědělců
ANTONÍN FISCHER
Foto Antonín Fischer
pro zpracování masa, musejí platit proná-
SPOKOJENÁ ZVÍŘATA
ROVNÁ SE KVALITNÍ
MLÉKO A MASO
«
kovi získali dotace na stáje a na zařízení
Z 340 HEKTARŮ POLÍ
A LUK SI DOBŘE ŽIJE
120 OVCÍ, 260 KOUSKŮ
HOVĚZÍHO DOBYTKA
A 100 PRASAT. DVŮR
POSKYTUJE USTÁJENÍ
PĚTADVACETI KONÍM.
«
prakticky nemožné dodržet v přijatelné
uvažují o internetovém prodeji s otevře-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 49
SLUŽBY
Vždy o krok vpředu
Anna Brandeis, ředitelka, zakladatelka a spolumajitelka kliniky estetické chirurgie a stomatologie Brandeis Clinic, se v životě naučila,
že se nic nedělá polovičatě. S touto devizou přistoupila i k vybudování zařízení, které se rychle zařadilo k nejšpičkovějším v České
republice. Rozhodla se, že klientům nabídne jen to nejlepší, čím
současná estetická chirurgie disponuje.
o se, podle jejích slov, vyplácí.
budou moci důvěřovat, protože nebu-
Některé zákroky jsou vzhledem
deme dělat kompromisy ohledně kvality
ke špičkovému přístrojovému vybavení
a bezpečnosti ošetření a operací. Na-
natolik žádané, že se zájemkyně muse-
víc si myslím, že mám smysl pro estetič-
jí – obrazně řečeno - stavět do fronty.
no, proto jsme dbali i na krásný interiér
T
«ANNA BRANDEIS,
ZAKLADATELKA
A SPOLUMAJITELKA
BRANDEIS CLINIC
a důmyslný komfort pro pacienty.
Kde
se
zrodila
myšlenka založit kliniku estetické
CZECH TOP 100
Odkud jste získá-
chirurgie a stomatologie?
vala informace například o tech-
Už jedenáct let vlastním distribuční fir-
nickém vybavení, abyste poskytla
mu Medaprex, která dováží pro kliniky
příchozím to nejlepší?
estetické medicíny v ČR a SR velké port-
Velmi v tomto směru musím poděkovat
folio produktů, například americké la-
Ing. Bičíkovi, který dlouhá léta praco-
sery Palomar, injekční výplně Princess,
val jako technik v nemocnici v Praze
prsní implantáty a tak dále. Měla jsem
Na Homolce a opravdu dobře se vyzná
RECEPCE KLINIKY
NEVYPADÁ JAKO VSTUP
DO ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ
«
CZECH TOP 100
možnost vidět mnoho českých a slovenských klinik. Protože žiji částečně také
ve Švýcarsku, navštívila jsem je i tam.
Přitom vznikla myšlenka, že nebudu
jenom vyhledávat a dovážet kvalitní
a inovativní výrobky do Česka, ale
že budu rovněž poskytovat služby. Že
VYSOCE VÝKONNÝ PŘÍSTROJ ZNAMENÁ VÝBORNÝ
VÝSLEDEK. JSEM PŘESVĚDČENA, ŽE KLIENTI UMĚJÍ
KVALITU OŠETŘENÍ OCENIT, COŽ BEZ DOBRÉ TECHNIKY
PROSTĚ NEJDE, I KDYBYSTE MĚLI SEBELEPŠÍ LÉKAŘE.
vybuduji vlastní kliniku, které pacienti
především ve vybavení operačních sálů.
Tým zkušených lidí, který jsem dala dohromady, mi neskutečně pomohl. Tím
jsme předešli různým chybám. Pochopitelně jsem využila již zmiňovaných znalostí o klinikách u nás a ve Švýcarsku,
které pro mě byly největší inspirací.
CZECH TOP 100
Jak jste se orien-
tovala v tom, co klientům poskytovat?
Před tím, než jsem se rozhodla dovážet americké lasery Palomar, musela
jsem nastudovat kolem 2000 stran
o základech laserové fyziky a klinických studiích na pacientech. Léta jsem
se setkávala s vlastníky a zaměstnanci
českých a slovenských klinik, shromažďovala informace, kdo a jaké služby
poskytuje. Všimla jsem si, že oproti těm
švýcarským málo našich klinik nakupuje
skutečně dobré technologie. V Česku
50
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
jsou poměrně nízké ceny za ošetření,
telně zlepší. Přístroj, o kterém hovořím,
Nejvíc
majitelé si často myslí, že se jim inves-
máme jako jediný v České republice.
z Prahy, ale dozvěděli se o nás už
tice do kvalitních přístrojů nevrátí, nebo
Totéž platí o nejvýkonnějším epilačním
i na Moravě, hodně zájemců přijíždí
za velmi dlouhou dobu. Nehledě na to,
laseru Vectus, na který se momentálně
z Ostravy. Máme rovněž německou,
že interiéry některých klinik často připo-
už začínají tvořit čekací doby.
britskou a ruskou klientelu. Statistiku
mínají éru socialistického zdravotnictví.
českých
klientů
registrujeme
z jakých profesních skupin pacienti přiV čem vidíte před-
cházejí, neděláme, ale u recepce pot-
bude využívat jen ty nejlepší technolo-
nosti současné estetické medicíny?
kávám různé lidi, které osobně znám,
gie. Vysoce výkonný přístroj znamená
Řada problémů se dá v současnosti
například květinářku z blízkého obchod-
výborný výsledek. Jsem přesvědčena,
řešit miniinvazivně. Ošetření jsou mno-
ního domu, podnikatele, kteří chodí
že klienti umějí kvalitu ošetření ocenit,
hem šetrnější, rekonvalescence je zna-
do hotelu Paříž na pracovní schůzky,
což bez dobré techniky prostě nejde,
telně kratší a také výsledky jsou lepší.
učitelku ze střední školy i některé hvěz-
i kdybyste měli sebelepší lékaře. Mám
Například dokážeme potlačit a vylepšit
dy českého showbusinessu. První dny
výhodu, že některé produkty dovážím,
vzhled míst, na nichž se nacházejí jizvy
po otevření jsme měli klienty převážně
nenakupuji přes distributora a mohu
po předchozích zákrocích. Zlepšení se
z řad mých a manželových známých,
zákazníkům poskytnout slušné ceny. Ne
pohybuje mezi 50 – 75 % po třech la-
kteří už od nás předem věděli o někte-
nejnižší v Praze, ale ani ne nejvyšší.
serových ošetřeních.
rých speciálních metodách omlazení,
Proto jsem rozhodla, že Brandeis Clinic
CZECH TOP 100
které využíváme jako první a jediní
Bylo složité najít
ty správné odborníky?
Ty jsem si tipovala už v době, kdy ješ-
BRANDEIS CLINIC SE
NACHÁZÍ V TĚSNÉ
BLÍZKOSTI HOTELU
PAŘÍŽ
«
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100
Z jakých vrstev,
v ČR. Důležitou úlohu určitě hrálo i to,
profesních skupin a zemí zákazníci
že naši přátelé vědí, že jsme důvěry-
kliniky pocházejí?
hodní.
tě nikdo netušil, že mám v plánu kliniku otevřít. Hned od první chvíle, kdy
jsme budovu, v níž dnes sídlíme, koupili, jsem měla tým zkušených lékařů.
Ti společně s architekty plánovali rozložení jednotlivých ordinací a jejich
vybavení.
CZECH TOP 100
Které zákroky jsou
MOJE MOTTO ZNÍ CLARA PACTA, BONI AMICI,
COŽ ZNAMENÁ JASNÉ VZTAHY DĚLAJÍ DOBRÉ PŘÁTELE.
PRO PODNIKÁNÍ JE DŮLEŽITÉ MÍT ETIKU A MORÁLKU
V POŘÁDKU A OBKLOPOVAT SE SPOLUPRACOVNÍKY,
KTEŘÍ JE MAJÍ TAKY NA VYSOKÉ ÚROVNI.
mezi klienty a klientkami nejžádanější?
Největší zájem z plastické chirurgie
je o liposukce a zvětšení prsou. Co
se týká první oblasti, zjišťujeme, že
většina lidí nedokáže některé části svého těla takzvaně vysportovat. Zákrok
naším laserem je pro ně velmi šetrný,
klienti se mohou někdy dokonce už
v den, kdy podstoupí zákrok, nebo
nazítří vrátit do práce. Dámy, které
požadují zvětšení prsou, většinou neobdařila příroda. Chtějí být svůdnější,
chtějí se cítit dobře a sebevědomě.
Velký zájem je u nás také o zubní fasety a korunky, které dokážeme vyrobit
vskutku bravurně a v podstatě na počkání. Máme zákazníky, kteří přicházejí i na preventivní interní prohlídky,
kde jsme jim schopni provést vyšetření
srdce, cév a některých vnitřních orgánů
fonografem. Velká poptávka je po odFoto Brandeis Clinic
straňování jizev, strií a vrásek laserem.
Každý den máme dva až tři pacienty
na diagnostiku a odstraňování znamének. K dalším velmi žádaným zákrokům patří léčba akné strojem Acleara.
Již po jednom ošetření se akné o více
než padesát procent omezí a pleť vidi-
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 51
SLUŽBY
CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY NA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ
KVALITATIVNÍ ÚROVNI S DŮRAZEM NA VYSOKOU
BEZPEČNOST ZÁKROKŮ. A CHTĚLI BYCHOM I DO BUDOUCNA BÝT VŽDY O KROK VPŘEDU V MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍCH A VÝSLEDCÍCH OŠETŘENÍ.
Určitě ano, někteří klienti využívají ubytování v hotelu Paříž, který je v podstatě přes ulici od Brandeis Clinic. Ke kontrole je pak možné se dostavit kdykoliv.
CZECH TOP 100
Existují
u
vás
na klinice nesplnitelná přání? Která naopak klienti ani nevyslovují,
ale nakonec zjistí, že reálná jsou?
Čím se chcete od-
CZECH TOP 100
Máte něco jako
V BRANDEIS CLINIC
PRACUJE TÝM
ZKUŠENÝCH LÉKAŘŮ
«
CZECH TOP 100
Z času na čas se stává, že má klient
nerealistická očekávání. Například ne-
lišit od ostatních zařízení, nabízejí-
motto, hlavní myšlenku, jíž se
cích obdobné služby?
ve své práci a podnikání řídíte?
Chceme poskytovat služby na nejvyš-
Moje motto je Clara pacta, boni amici:
někdo takzvaný pivní mozol. To zname-
ší možné kvalitativní úrovni s důra-
Jasné vztahy dělají dobré přátele. Pro
ná, že má tuk uložený kolem břišních
zem na vysokou bezpečnost zákroků.
podnikání je důležité mít etiku a morál-
orgánů pod svalovinou a pod kůží je
A chtěli bychom i do budoucna být
ku v pořádku a v souladu s tím, co dě-
ho jenom málo. Kdybychom pacienta
vždy o krok vpředu v moderních tech-
láte. Musíte se obklopovat lidmi, kteří
odoperovali, výsledek by byl jen mi-
nologiích a výsledcích ošetření.
mají podobné vlastnosti také na vysoké
nimální a on by nebyl spokojený. Tam
úrovni. Přiznávám, že byznys je pro
opravdu pomohou pouze dieta a sport.
kliniky
mě koníčkem a cestou, na prvním místě
Také neděláme kompromisy mezi zdra-
současného
nejsou pro mě rychle vydělané peníze.
vím a krásou. U některých klientů by
umění…
V popředí je naopak vědomí, že mohu
například celková anestezie mohla
Na koncepci exteriéru a rekonstrukci
být na svoji kliniku právem pyšná, že
zhoršit stávající onemocnění, proto
budovy se podílel velmi známý archi-
mohu pomoci mnoha lidem vylepšit si
je musíme zdvořile odmítnout. Zdra-
tekt Ing. Martin Kotík. Co se týče inte-
sebevědomí, aby měli ze sebe sama
ví a bezpečnost zákazníka je u nás
riérů, tak o ty se zasloužil Ing. Jaromír
lepší pocit.
na prvním místě. A nevyslovená přání?
CZECH TOP 100
připomíná
Prostředí
galerii
Je důležité, aby měl pacient během
Pizinger, který už předtím úzce spolupracoval s mým chotěm, majitelem Ho-
CZECH TOP 100
Je pro vaše zá-
telu Paříž. Manžel je sběratelem umění
kazníky, především mimopražské
a do kliniky umístil mnoho krásných ob-
a ze zahraničí, výhodné sousedství
razů a soch.
hotelu Paříž?
52
l
jsme schopni udělat liposukci, když má
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
konzultaci důvěru v lékaře a o všech
svých přáních s ním mluvil.
PAVEL HRABICA
AUTO/MOTO
Chceme jít dopředu
S
tratos Auto s.r.o. je autorizovaným
posledním mezníkem bylo otevření druhé-
dealerem vozů BMW, IVECO
ho autosalonu BMW, tentokrát na Praze
a FIAT Professional. Na českém trhu není
9. A tím plány zdaleka nekončí.
«
Když se řekne „Radost z jízdy“, mnohým z nás jistě přijdou na mysl
vozy BMW. A onu pověstnou radost z jízdy prodávají i ve Stratos
Auto, ve firmě, kde všichni vědí, že zájmy zákazníka jsou vždy
na prvním místě a vše ostatní až na druhém.
AUTOSALON BMW
SPOLEČNOSTI STRATOS
AUTO V PRAZE BYL
OZNAČEN ZA NEJMODERNĚJŠÍ V EVROPĚ
dernějšího autosalonu BMW v Evropě.
Společnost tím otevřela své jedinečné
zázemí nejen klientům z hlavního města,
ale také obyvatelům ze středních Čech.
„Někteří zákazníci k nám jezdí i z velkých dálek. Vědí, že naše služby jsou
vždy prvotřídní a cesta za námi se jim
vyplatí,“ vysvětluje Martin Strakoš. Orientace na kvalitu a smysl pro detail jsou
v obou autosalonech patrné na první po-
žádným nováčkem, působí zde od roku
Zajímavé jsou okolnosti vzniku názvu
1994 a od té doby se již značně rozrost-
firmy. Mnozí z nás si označení Stratos au-
hled. Ať jde o showroom, pracoviště pro-
la. Letos slaví 20. výročí a důvod k osla-
tomaticky spojí se jménem jejího zaklada-
dejců či servisní prostory, vše je perfektně
vám tu rozhodně mají. Firma od svého
tele, což je ale omyl. Jméno je odvozeno
vybaveno, nechybějí nejprogresivnější
počátku jen kvete, všechny překážky
od legendárního soutěžního speciálu Lan-
technologie, samozřejmostí je profesio-
a výzvy byly překonány a plány do bu-
cia Stratos, vyznačujícího se futuristickými
nálně vyškolený personál. „Bez kvalitních
doucna jsou stále velké.
tvary, které budily dojem, jako by přijíž-
zaměstnanců by to samozřejmě nešlo.
děl ze stratosféry. A stejná byla i myšlen-
Všechny členy našeho týmu školíme
ka Martina Strakoše. Se svou firmou chce
tak, aby zvládli i ty nejnáročnější úkoly.
osobě Martin Strakoš je na svůj podnik
jít neustále dopředu a nenechat se ničím
Snažíme se dělat vše pro to, aby od nás
právem hrdý. Podařilo se mu vybudovat
zastavit. Proto název Stratos Auto.
každý klient odcházel s vědomím, že se
tři vysoce moderní autosalony, které svou
Pražský komplex Stratos Auto si za ne-
kvalitou, provedením a designem vynikají
celé dva roky své existence získal velkou
nejen u nás, ale i v měřítku celé Evropy.
popularitu. Splňuje nejnovější standardy
Po svém založení v roce 1994 se firma
značky BMW a pyšní se nálepkou nejmo-
«
Hlava celého podniku, majitel, zakladatel a jednatel společnosti v jedné
ZÁJEMCI SI MOHOU
VYBÍRAT Z KOMPLETNÍ
MODELOVÉ ŘADY
AUTOMOBILŮ ZNAČKY
BMW
mu dostalo té nejlepší péče a o jeho vůz
bylo dobře postaráno,“ uzavírá Martin
Strakoš.
ANTONÍN FISCHER
Stratos Auto stala distributorem a autorizovaným servisem vozidel IVECO.
O deset let později přibyl autorizovaný
servis BMW. Pak už chyběl jen krůček
k zaujmutí významné pozice na trhu
s vozy této značky. Zlomovým byl rok
2007, kdy společnost vybudovala zbrusu
Foto Stratos Auto
nový, ve své době nejmodernější autosalon BMW v Hradci Králové a získala tak
status autorizovaného dealera. O dva
roky později doplnil Martin Strakoš své
portfolio ještě o autorizovaný prodej
a servis vozidel FIAT Professional. Zatím
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 53
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Najít práci
a uplatnění
J
TECHNOLOG TISKU
MILOŠ VESELÝ
S GRAFIKEM LUBOŠEM
MENCÁKEM PŘIPRAVUJÍ
POTISK TRIČEK
lým. Zde se produkují především zakázkové předměty propagačního charakteru
– od reklamních propisovaček po obrázky potištěná trička. Činnost na první
pohled jednoduchá, ve skutečnosti však
en ve svém pražském sídle zaměst-
potřeb a tisícovkách expedic by se to
náročná na přesnost, vytrvalost, dobrý
nává 35 mužů a žen (v přepočte-
mohlo zdát takřka nemožné, ale moderní
zrak a pevnou ruku. A samozřejmě také
ném stavu v průměru kolem 50 procent)
skladové haly, jejich technické vybavení
na zvládnutí moderní techniky a schop-
se změněnou pracovní schopností, pro
a zejména dokonalá organizace práce
nost poradit si ve chvíli, kdy i ona na chvíli
něž dokáže najít a ušít na míru pracov-
umožňují najít každému potřebnému po-
změní pracovní schopnost. Výhodou pro
ní místa a podmínky odpovídající jejich
zici, v níž najde nejen zaměstnání, ale
zaměstnance je, že jim firma nestanovuje
tělesným či duševním možnostem a neo-
i pocit vlastního uplatnění.
výkonnostní normy, ale zato přísně dbá
hrožující jejich zdraví a bezpečnost. Při
Jedním z pražských pracovišť je úsek
stovkách položek různých kancelářských
vedený technologem tisku Milošem Vese-
NU
Í SEZÓ
ZIMN NÁVEJTE
D
OB JE S ...
NE
JIŽ D
na kvalitu odváděného díla.
ANTONÍN FISCHER
ÁJEM
PRON ÍMO
LE
PŘ
AJITE
OD M
GOLFOVÝ ZÁŽITEK V DUBAJI S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ
Relaxujte hrou v přírodě
na břehu Perského zálivu.
V bezprostřední blízkosti vily ožívají sny všech golfových
hráčů. Dům je totiž přímou součástí dokonale udržovaného hřiště. Zkušeným profesionálům i zapáleným nadšencům nabízí golfový klub Al Hamra 18 jamek, par 72
a noční devíti jamkové hřiště s osvětlením. Užijete si záludné písečné části, otevřené vodní laguny a překrásné
okolí. Hřiště je ideální pro všechny úrovně hráčů – od nováčků až po ty zkušené, kteří rádi přijímají golfové výzvy.
Vila Al HAMRA RAK UAE
ceny za celý dům: 1200 EUR / týden
nebo 200 EUR / den
Představte si luxusní ubytování v soukromí, přímo na golfovém hřišti a jen pár kroků od pláže. Skvěle vybavená
Vila Al Hamra vám nabízí ještě mnohem víc. Naplánujte
si dovolenou v moderním komplexu nedaleko přírody,
obchodů, restaurací a mnoha zajímavých míst, která budete chtít navštívit. Prožijte nezapomenutelné chvíle plné
relaxace na pobřeží Perského zálivu.
+420 602 306 852, +420 602 878 717, +971 504 548 801
[email protected]
54
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
www.ubytovaniemiraty.cz
Foto archiv
Problematika zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností nemá nikde ve světě stoprocentní řešení. Jsou však firmy, které k věci nepřistupují
formálně, jen aby naplnily literu zákona o zaměstnanosti. V České republice mezi ně patří Office
Assistance s.r.o., dceřiná společnost předního dodavatele kancelářského materiálu Activa spol. s r.o.
STYL/HODINKY
Ručičky na mamutí kosti
Svébytné, provokativní, technicky naprosto dokonalé. Takové jsou hodinky italského tvůrce
Riccarda Zannettiho. Jeho kolekce nyní nově nabízí Hodinářství Bechyně ve svém butiku na
Václavském náměstí v Praze.
V
še začalo v roce 1982, kdy se
třemi čítači. A závěrem jedna skutečná
mladý hodinář Riccardo osamo-
lahůdka. Před patnácti lety se Zannetti
statnil a založil vlastní dílnu, pojme-
v sadě Brain Orgy odvážil zpracovat
novanou Maison Zannetti. Zpočátku
erotickou látku, která byla předtím
pracoval pro již zavedené značky, jeho
v tomto poněkud pruderním odvětví
cílem však byly exkluzivní modely pro
absolutně tabu. Nyní přichází s její ino-
elitní klientelu. První kolekci The Stradi-
vovanou podobou. Lechtivější nádech
varius představil v roce 1987. O dva
je patrný až při pohledu na číselník,
roky později rozšiřuje firma své obchod-
připomínající ve svém celku lidský mo-
ní aktivity i do zahraničí a záhy otevírá
zek. Jeho elegantní řešení je na hony
v Římě svůj první oficiální obchod.
vzdáleno jakékoliv lascivnosti.
V polovině devadesátých let minuPETR DUFEK
lého století se Riccardo Zannetti definitivně etabluje v nejvyšších patrech
Některé významné kolekce
svého oboru. S úspěchem se prezentuje
z dílny Riccarda Zannettiho
na mezinárodním hodinářském veletrhu v Basileji (největší světové přehlíd-
1989
The Impero
ce svého druhu) a zásadně rozšiřuje
1992
The Dafne
svoji výrobní a vývojovou základnu.
1995
The Frog
Prakticky každým rokem přichází buď
1999
Mongolfier
se zcela novou, nebo zásadně přepra-
2000
The Squelette
covanou kolekcí. Uplatňuje progresivní
technologické prvky - skeletonovou konstrukci, samonatahovací strojky, kostní
rytectví. Sbírá ocenění v Koreji, Číně,
Japonsku...
V kontextu evropské hodinářské
tradice je každý exemplář jeho chronometrů originálem, majícím vlastní registrační identifikační číslo. Jsou v nich
používány výhradně švýcarské strojky,
ITALSKÝ HODINÁŘSKÝ
MISTR RICCARDO
ZANNETTI
Drivers. Tematicky je věnována významným osobnostem historie automo-
2001
The Time of Drivers
2004
Regent
2005
Palatino
2008
Dual Time
2009
Rosa Ventorum
2011
The Regent Dragon
2012
Gladiator Cjrono
2013
Piranha
bilových závodů, respektive formule 1
vyznačující se nejvyšší přesností, kte-
- Juanu Manuelu Fangiovi, Giuseppemu
ré jsou navíc ještě dále upravovány.
Farinovi a Albertu Ascarimu. Číselník
Na individuální objednávku zvládnou
z mamutí kosti je rytý a glazurovaný,
Zannettiho mistři i takové úkoly, jaký-
na výběr je provedení se dvěma nebo
mi jsou opakování po pěti minutách či
kompletní nebo věčný kalendář.
Zatím poslední položkou v předlouhém seznamu opusů Riccarda Zannettiho jsou hodinky pro potápěče Piranha.
Fajnšmekři ocení jejich voděodolnost
až do hodnoty 50 atmosfér a automatický héliový ventil. Estéti pak zpracování číselníku z mamutí kosti, na němž je
Foto Zannetti
ručně aplikován speciální smalt Champlevé v různých odstínech námořnické
modři s motivem dravé ryby.
Personifikací
současné
dynamic-
ké doby je modelová řada Time of
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 55
STYL/VÍNO
Víno na zdraví
jeho nutraceutické (chuťově smyslové)
vlastnosti i vliv na obranyschopnost organismu.
Jsou známé jisté příznivé účinky vína
u nemocí srdce a cév, plicní agregace,
na kostní metalismus, u nádorových
onemocnění… Serge Renaud zjistil, že
po pitkách Angličanů (binge-drinking)
je pozorován zvýšený výskyt srdečně-cévních onemocnění, který není patrný
u francouzských konzumentů vína. V něm
tedy musí být něco, co na jedné straně
podporuje příznivý vliv a na straně druhé
snižuje negativní působení etanolu.
Tým pod vedením docenta MUDr. Petra Petra se zabýval složením látek, které
tyto blahodárné účinky způsobují. Zjistil,
že zvláštní postavení zaujímají v tomto ohledu vína moldavská. Vzhledem
ke zvláštnostem technologie přípravy
i klimatickým podmínkám obsahují vysoké koncentrace zdraví prospěšných
potěšil docent MUDr. Petr Petr zajímavou
kala hned devět cen: Magnific
informací z výzkumu, prováděného vě-
z kombinátu Gricova Zlatý pohár a cenu
deckými týmy České společnosti klinické
Aristos jako nejlepší vystavovaný produkt,
farmakologie (pracovní skupina Nutra-
červené víno Cabernet Grape z Asconi
ceutika) a České lékařské společnosti Jana
Zlatý pohár, koňak Bílý čáp Zlatý pohár
Evangelisty Purkyně.
v kategorii Top delikatesy. Další moldavské
Motivovány tisíciletými pověstmi i vě-
nápoje obdržely dva stříbrné a čtyři bron-
deckými poznatky o zdravotní prospěš-
zové poháry.
nosti vína, prezentovaly náhled na jeho
Znalce a zejména milovníky vína, kte-
biochemické vlastnosti se zvláštním zře-
ří „nápoj bohů“ pijí skutečně na zdraví,
telem k polyfenolům. Dále posuzovaly
28,4 mg/l
56
l
23 mg/l
12 mg/l
11,7 mg/l 10 mg/l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
9,9 mg/l
9,5 mg/l
«
polyfenolů, zejména resveratrolu. V sedmi zkoumaných značkách červených vín
se jeho obsah pohyboval od 9,5 mg/l
u Cabernetu z Asconi po neuvěřitelných
28,4 mg/l u Magnific, Vin Rosu De Desert z Cricova. Čeští lékaři přitom uvádějí, že víno prospívá reprodukčnímu
BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE MOLDAVSKÁ VÍNA OBSAHUJÍ VYSOKÉ
KONCENTRACE ZDRAVÍ
PROSPĚŠNÝCH POLYFENOLŮ,
ZEJMÉNA RESVERATROLU.
zdraví, pokud je v něm přítomno alespoň
OBSAH RESVERATROLU V RŮZNÝCH
DRUZÍCH MOLDAVSKÉHO ČERVENÉHO
VÍNA. RESVERATROL
MÁ ANTIOXIDAČNÍ
A ANTIBAKTERIÁLNÍ
ÚČINKY, OVLIVŇUJE
METABOLISMUS, TLUMÍ
SRÁŽENÍ KREVNÍCH
DESTIČEK, SNIŽUJE
CUKR, CHRÁNÍ SRDEČNÍ
A CÉVNÍ SYSTÉM,
OMEZUJE RIZIKA
RAKOVINOVÝCH
ONEMOCNĚNÍ, BRZDÍ
STÁRNUTÍ BUNĚK
A DEGENERACI MOZKU.
4 - 9 mg/l resveratrolu. A protože i organoleptické vlastnosti (vzhled, barva,
textura, vůně, chuť) vyšly u moldavských
moků v průměru na devět z deseti možných bodů, platí, že co je zdravé, může
být i dobré.
Samozřejmě je třeba mít na paměti
Paracelsovo: Všechno je jed a všechno
je lék – závisí na dávce. Tak tedy, dejte
si! Ženy do dvou decinek denně, muži
do čtvrt litru. Tvrdnutí jater a měknutí
mozku z přemíry etanolu ovšem resveratrol nezabrání.
ANTONÍN FISCHER
Foto Antonín Fischer
polečností prezentovaná vína zís-
S
«
Mezi příjemná překvapení na sedmnáctém veletrhu Víno & Delikatesy se zařadila expozice dovozce moldavských vín MOLDVIN CZ. Patřila tradičně k největším a nejnavštěvovanějším a byla
vyhodnocena jako nejhezčí a nejpřitažlivější.
DEN MOLDAVSKÝCH
VÍN NA VELETRHU
ZAHÁJIL PREZIDENT
REPUBLIKY MOLDOVA
NICOLAE TIMOFTI.
NA SNÍMKU S MAJITELI
MOLDVIN CZ JAROSLAVEM MASOPUSTEM
A ZDEŇKEM ZBYTKEM.
STYL/GASTRONOMIE
Česká kuchyně přežije
Eva Filipová miluje dobré jídlo, vydává kuchařky a zabývá se tématikou společenského
chování. Je úspěšnou autorkou knih V koutě štěstí nehledej aneb společenská pravidla jsou
v módě a Společenská nápověda.
U nás vyrostly jak houby po dešti. Ty
dobré se naštěstí vyselektují samy. Lidé
jsou mnohem náročnější, nechtějí utrácet
za zmražené polotovary, proto vyhledávají podniky, v nichž převažuje trend
sezonních, čerstvých a kvalitních surovin.
Stále se však setkáte u některých provozovatelů s naprostým amatérismem. Úroveň restaurace se vždy odvíjí od úrovně
majitele. Pokud má vysoké nároky a navíc oboru rozumí, pak se vše pozitivně
odrazí nejen na dobré kvalitě gastronomie, ale i na chování personálu, což je
pro chod stravovacího zařízení zásadní.
Restaurací navštívím během roku hodně, v internetovém časopise Stylenew.
cz prezentuji takové, které za to stojí.
Vidím, v kolika z nich se dnes už můžete
s radostí i chutí najíst. Ale zdaleka jsme
ještě nedosáhli toho, abychom si v každé
restauraci pochutnali, jako je tomu například v sousedním Rakousku.
CZECH TOP 100
Myslíte si, že čes-
ká kuchyně přežije?
Samozřejmě, že přežije a bylo by největší chybou, kdyby tomu bylo jinak. Je
to stejné, jako kdyby Italové chtěli zrušit
kuchyni italskou, Francouzi francouzskou.
Naopak bychom ji měli vylepšovat. Určitě je nezbytné se přizpůsobit současné
CZECH TOP 100
Máte dojem, že
znalost principů etikety v České
seminářích potkávám lidi, kteří se chtějí
o ní dozvědět co nejvíc a to mě těší.
Foto Dagmar Hájková
době, vracet se k tradičním surovinám,
mnohá jídla odlehčit, používat moderní
technologie, ale základ by se rozhodně
republice stále pokulhává za okolními zeměmi?
EVA FILIPOVÁ
CZECH TOP 100
Jak se propojuje
měl zachovat.
To není jen dojem, to je realita. Bohužel
vaše psaní o gastronomii a o eti-
se s tím velmi často setkávám a někdy se
ketě?
nestačím divit, jak žalostně málo toho
Publikovat články o jídle mě velmi baví,
kamarádce k pití v letním odpo-
o společenských pravidlech někteří lidé
dnes je alespoň částečné povědomí o su-
ledni?
vědí. Především ti, u kterých by to vzhle-
rovinách a výjimečných restauracích sou-
Vysoký pohár banánového koktejlu s le-
dem k jejich postavení mělo být zažitou
částí etikety. A také stolování a chování
dovou tříští a snítkou máty. Je sice vydat-
samozřejmostí.
u stolu jsou stále jednou z jejích nejtěž-
ný, ale velmi osvěžující. A přítelkyním,
Dnešní doba je nemilosrdná, nikdo už se
ších kapitol. Tam se každý velmi rychle
které mohou nechat doma auto, pak cam-
nemůže vymlouvat na minulé časy. Pokud
projeví.
pari s čerstvou šťávou z pomeranče.
CZECH TOP 100
Co byste nabídla
chcete spolupracovat se zahraničními
partnery, vyrovnat se jim, jsou znalosti eti-
CZECH TOP 100
Hodně
cestujete
kety naprosto nezbytné. Nestačí jen držet
a můžete porovnávat. Co si my-
správně příbor. Moderní etiketa už žádá
slíte o úrovni restaurací v České
mnohem více. Na druhou stranu na svých
republice?
IVANA KAUCKÁ
WWW.EVAFILIPOVA.CZ
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 57
58
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Právní
bezvědomí
N
a Strakonické směrem do centra Prahy jsou
v úseku s rychlostí omezenou na padesátku
zdaleka viditelné kamery. Všichni tam jedou padesátkou. Za poslední kamerou na to všichni dupnou,
i když padesátka platí ještě dvě stě metrů. V opačném
směru je rovněž padesátka, ale žádné kamery. Všichni jedou rychleji!
Na opravovaných úsecích D1 je rychlost omezena
na osmdesátku. Nikde kamery, nikde dopravní policista. Všichni jedou rychleji!
Poučení? Síla právního vědomí českých občanů je
JAK SE MÁŠ?
Ilustrační foto Reuters
U
přímo úměrná velikosti rizika přistižení, dopadení, potrestání. A protože toto riziko je u nás zanedbatelné,
stát neumí vybrat daně, na trhu se objevují nekvalitní
ž jsem se naučil komu a jak odpovídat
ani korupce nepomáhá. Denně musím utrá-
na otázku: „Jak se máš?“
cet za taxík. Zloději! Už nevědí, co by za to
Univerzální (tj. politické): „No, to víš! Jde
chtěli. Vidí oblek za třicet a boty za šest tisíc
to!“ jsem ze svého frazeologického slovníku
a už by tě natáhli. Radši schovávám hodinky
vypustil. Vím, že tazatel se neptá proto, že
za osm set tisíc do rukávu. Proč by jednou
by ho opravdu zajímalo, jak se mám, ale
taky taxikář nemohl zabít a okrást pasažéra,
proto, aby se sám mohl pochlubit. Odpoví-
že jo? U nás člověk nikdy neví! To jako ta
dám tedy tak, abych mu udělal radost.
Česká národní banka. Devalvací koruny mi
Už poznám, před kým se mám zmínit o bo-
úspory klesly o sedm set šedesát tisíc dvacet
lesti v zádech, nedomykavosti chlopní a ztrá-
osm korun, šedesát haléřů. Člověk se dře,
tě paměti. Tazatel okamžitě s chutí spustí
člověk se honí…
popis chorob, které sužují jeho tělo od hlavy
Všude je bordel. Teď v tom Thajsku! Rozjed-
k patě, jmenovačku věhlasných profesorů
nal jsem si tam koupi vilky na pobřeží. Teď
a klinik, výčet léků a popis blížícího se vlast-
nevím, mám, nemám? Zase nějaká revoluce,
ního pohřbu s plačícími sirotami. Kupodivu,
může to být o život! No, stejně tam teď nemů-
všichni jsou nemocnější než já. Mě sice záda
žu letět, sekretářka nebyla schopna mi včas
nebolí, chlopně domykají, nepamatuji se, že
zajistit business class. Tak jsem ji vyhodil.
bych něco zapomněl, ale vím, že jsem téma-
Zkuste dnes najít dobrou sekretářku. Buďto
tem blížící se kremace udělal radost bližnímu
je blbá, nebo stará! Kdybyste o nějaké vědě-
svému. Má se čím pochlubit!
li…? Ale aby to nebyla nějaká, která se mi
Už poznám, komu mám odpovědět, že se
bude zase cpát do postele. Mám s tím špat-
mám skvěle (abych ho naštval), komu mám
né zkušenosti. Manželka je nervózní, hned
říci, že se mám špatně (abych ho potěšil).
si myslí bůhvíco, nedá se s ní vyjít – a ona
Při jedné společenské merendě jsem se však
neumí vyjít s penězi! Už jí nestačí ani těch
setkal s člověkem, který je v tom nepřekona-
osmdesát tisíc kapesného. Ze zlaté karty do-
telný. Mistrovsky líčil, jak se má špatně, když
káže za měsíc udělat trhací papírovou, furt
se má dobře.
je v mínusu. A děti? Škoda mluvit! Dal jsem
„Mám starosti! Koupil jsem byt. Obývák se-
jim byty, koupil auta! Jeden se rozvádí, chce
dmdesát metrů, terasa dvě stě dvacet, šest
na advokáta! Druhý se bude ženit, Karlštejn
pokojů, dvě koupelny… Těch podlah, oken,
je mu malý… Nebylo líp za komunistů?
obrazů, koberců, kytek, nábytku! Jsme na to
I s malým platem šlo ušetřit, nebylo za co
sami dva, budeme muset platit hospodyni,
utrácet.“
uklízečku – to zas bude peněz! A pojišťovna
Nikoho nenaštval, nikdo mu nezáviděl –
taky neví, co by za to chtěla. Do toho mi ješ-
a taky ho nikdo nelitoval. Je všeobecně
tě přišla starost s auťákem. Ten rok starý jsem
oblíbený i mezi svými bývalými soudruhy,
prodal a na nový čekám už čtrnáct dní. Ne-
s nimiž kdysi tvořil pevnou hráz míru a socia-
jsou schopni ho dodat se vší výbavou, kterou
lismu. Jsou rádi, že mají starosti jen s MHD,
jsem si přál, dřív než za měsíc. A to už jsem
zády, chlopněmi a alzheimerem.
dýlerovi šoupnul dvacet papírů do kapsy. Už
ANTONÍN FISCHER
nebo falšované potraviny, šidí se na stavbách, bují
úplatky, kradou se měděné okapy i celé střechy, kabely zabezpečovacích systémů i kolejnice na železnici, tatínci neplatí alimenty, sprejeři ničí fasády domů
a vozy metra, nezaměstnaní na podpoře pracují
načerno, zaměstnavatelé vyplácejí „dlaňovky“ a neodvádějí sociální a zdravotní pojištění, lékaři vykazují nevykonané výkony, kuřáci odhazují nedopalky
na chodník, pejskaři nechávají ležet hovínka …
Panuje právní bezvědomí. Co s tím?
Ministr školství usoudí, že je třeba zvýšit platy učitelům, aby žáky lépe vychovávali ke kázni, odpovědnosti, poctivosti. Učitelé namítnou, že platy je třeba
zvýšit, ale hlavní tíha výchovy nové generace spočívá
v rodině. Z dítěte z morálně pokleslého prostředí neudělá řádného občana ani diagnostický ústav, natož
škola s přeplněnými třídami.
Ministr vnitra odpoví, že je třeba zvýšit platy policistům. Policisté namítnou, že platy je třeba zvýšit, ale že
jich není tolik, aby mohli jet za každým řidičem, chodit za každým potenciálním zlodějem a čekat u každé
fasády na sprejery.
Ministr spravedlnosti vysvětlí, že je třeba postavit další
věznice a přidat na platech dozorcům. Dozorci namítnou, že platy je třeba zvýšit, ale dokud se bude
ve věznicích topit lépe než v panelácích a strava bude
lepší než v nemocnicích, nikdo se nebude pobytu
za mřížemi bát.
Ministr pro lidská práva si vyžádá finance na vytvoření několika výborů z dobře zaplacených odborníků,
které vymyslí a sepíší soubory opatření, jak vymýtit
nešvary a nedotknout se při tom svobody a práv občanů. Dobře zaplacení členové komise vymudrují pár
nápravných agentur.
Nic z toho však nic nevyřeší, dokud nenastane stav,
v němž každý hříšník dostane rychle a pořádně přes
hubu.
K tomu však není politická vůle. Volby jsou příliš často!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 59
ZÁLIBY
Myslivecká diplomacie
Jedni vidí myslivost jako přírodotvornou činnost, jiní hledí na myslivce jako na pouhé střelce
zvěře. Ing. Ladislav Slánička, CSc., původním povoláním ekonom a bankovní úředník, tvrdí,
že myslivost má v sobě mnohem více odstínů, než jen lov nebo péči o zvěř a les, že je mnohovrstevnatá jako zemská kůra.
méně času by mu zbylo na starost o vlastní hektary lesů a polí. Honitba jeho Spolku
nepatří k velkým. Jak smutně prozrazuje,
úbytek drobné zvěře v celorepublikovém
měřítku se nevyhýbá ani jeho hájemství.
„Na tom, kolik máte v revíru zvěře a jakou máte, se ilustruje obraz společnosti,
jak se vyvíjí a chová sama k sobě,“ říká
bývalý ekonom. Ještě před lety odlovili
členové místního Spolku desítky bažantů
i zajíců. Dnes by se povolené odstřely
daly počítat na prstech jedné ruky.
VĚČNÝ BOJ S CIVILIZACÍ
Není to ještě tragické, ale v rámci maximálního a minimálního počtu lovných
kusů se tuchlovičtí prý blíží k dolní hranici.
„Například letos nebudeme lovit bažanty,“
vyslovuje jedno z posledních rozhodnutí.
Co vidí jako hlavní příčinu takového stavu?
„Nemůžeme pominout vliv zeměděl-
J
ako hospodář malého patnácti-
„Poslední čtyři prezidenti, kteří v Lá-
členného Svobodného Spolku my-
nech pobývali, včetně současného Milo-
slivců Tuchlovic a Kamenných Žehrovic
še Zemana, Klaus, Havel i Husák, nebyli
žije on i jeho kolegové v těsném soused-
myslivci,“ rozvíjí Ladislav Slánička teorii
ství Lán. Doslova za humny mají jak pre-
o „víceúčelovosti“ myslivectví v Čechách.
ING. LADISLAV SLÁNIČKA
JE HOSPODÁŘEM
SVOBODNÉHO SPOLKU
MYSLIVCŮ TUCHLOVIC
A KAMENNÝCH
ŽEHROVIC
zidentské sídlo a jeho vyhlášenou oboru,
tak Křivoklátsko, jeden z nejslavnějších
českých revírů.
ské činnosti, která zvěř vytlačuje, hnojiva,
řepky a jejich negativní dopad na srnčí
zvěř. Určitě lze vidět příčiny i v rozvoji
stavebnictví ve všech oblastech za posledních dvacet let.“ Přispívá k tomu nejen výstavba průmyslových hal, skladů a výrob-
PŘÍRODA JAKO ZRCADLO DOBY
ních objektů, ale i působení developerů,
Přesto honitby za jejich působení účel
rozrůstání nových vilových čtvrtí kolem
nikdy nepozbyly. Dávno předtím, než se
tradičních městských a vesnických sídel
začaly důležité záležitosti projednávat
v této části Středočeského kraje.
na golfu, sloužil lov jako příležitost nefor-
„Kdysi byl hajný v lese pánem,“ připo-
málně projednat i dějinné státní a diplo-
míná Ladislav Slánička minulost. „Možná
matické záležitosti. Do lánské obory jez-
to byl jeden z extrémů, ale dnes je zase
dívali králové, premiéři naši i cizí, ministři,
při určitém negativním pohledu části veřej-
diplomaté, slavné osobnosti. „Host strávil
nosti pánem až příliš malým. Také změna
pár hodin v revíru, politici pak při šálku
životního stylu dnešního člověka, kdy lidé
čaje probrali, co bylo třeba.“
často sportují v přírodě, chodí více na pro-
Ladislav Slánička je schopen o sou-
cházky, mnohdy se psy, nepřispívá ke kli-
sedském revíru hovořit dlouho, ale o to
du, kterou zvěř potřebuje. V lese je rušno.“
Ladislav Slánička to bere jako holý
ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU DNEŠNÍHO ČLOVĚKA,
KDY LIDÉ ČASTO SPORTUJÍ V PŘÍRODĚ, CHODÍ VÍCE
NA PROCHÁZKY, MNOHDY SE PSY, NEPŘISPÍVÁ
KE KLIDU, KTEROU ZVĚŘ POTŘEBUJE. V LESE JE RUŠNO.
60
l
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
fakt. Člověk potřebuje ke svému odpočinku a rozvoji klid, pohodu, zvířata na tom
nejsou jinak.
Netěší ho ani rozvoj silniční a dálniční
sítě, ale nenabádá, abychom zase začali
chodit pěšky nebo jezdili koňmo. „Je ale
smutné, že kolem dálnic většinou chybí
do obnovy posedů a krmelců. Často se
stává, že si z posedů udělají „barové“ posezení party mladých. „Kolikrát po nich
kromě pivních láhví zbude i zborcená
stavba, protože alkohol inspiruje některé
hrdiny k činům,“ komentuje. Takže je třeba opravovat, nebo i budovat znova.
Pravidelně si tuchlovičtí a žehrovští myslivci dávají, jak by se postaru řeklo, závazek a vyrazí do honitby likvidovat odpadky. „Nejde jen o to, co odhodí běžní
návštěvníci lesa či polí a turisté. V údolích
a roklích narazíme na autovraky, zbytky
nejrůznější podnikatelské činnosti, kdy
nechce dotyčný utrácet peníze za ekologickou likvidaci.“ Ing. Slánička připouští,
že odpadků bývá pravidelně na jeden nákladní vůz, kdyby však bylo víc peněz, nestačilo by takových náklaďáků ani deset.
Aby však své vyprávění nekončil jen lamentováním, přidává i pozitivní postřehy.
ploty, zábrana, která zamezí střetům
zájmová činnost mohou být stmelujícím
zvěře s auty. Což v konečném důsledku
prvkem obce. V roce 2000 se podaři-
znamená pro náš Spolek, že zvířata, kte-
lo Ladislavu Sláničkovi a jeho malému
rá zahynou pod koly, musíme započítávat
Spolku obnovit v Tuchlovicích tradici
sílí. Týká se to například kachen.“ Tady
do stanovených povolených počtů k odlo-
mysliveckých plesů, které se zde pořá-
vidí Ladislav Slánička vliv pozitivního
vení za rok. Když si spočítáme, že může-
dají pravidelně počátkem roku. Úspěch
me odlovit například šest srnců, ve skuteč-
myslivců spočívá především v tom, že
nosti to může být jen polovina, ta zbylá
prorůstají, jak by se řeklo, napříč politic-
jde na účet dopravních nehod.“
kým spektrem. „Konaly se, nebo se konají
také zábavy a plesy některých politických
jejich honitbami prochází, je málo oploce-
stran. Na množství návštěvníků takových
ná, nemůže mít Ladislav Slánička mobilní
akcí se přirozeně promítá politická pří-
telefon vypnutý ani v noci. Policejní služeb-
slušnost, záleží na tom, kolik má strana
na ve Stochově má jeho číslo a v přípa-
příznivců a členů. Vzájemní konkurenti se
dech, kdy se auto v okolí střetne se zvěří,
pochopitelně navštěvovat nebudou, což
volají právě jeho. „I takto usmrcený tvor je
je pak znát na počtech prodaných lístků,“
majetkem Spolku, na jehož území k neho-
komentuje Ladislav Slánička tuto oblast
dě došlo, takže musím být vlastně neustále
společenské zábavy Tuchlovicka a okolí.
k dispozici. Musím se buď postarat o zbyt-
S mysliveckými bály je to zcela opač-
ky zvířete, nebo, je-li kus jinak nepoškoze-
né. Ještě než zazní úvodní znělka a než
ný, jej ošetřit, respektive zpracovat.“
se poprvé zaplní parket tanečníky, je
«
„NA TOM, KOLIK
MÁTE V REVÍRU
ZVĚŘE A JAKOU
MÁTE, SE ILUSTRUJE
OBRAZ SPOLEČNOSTI,
JAK SE VYVÍJÍ
A CHOVÁ SAMA
K SOBĚ“
«
Protože dálnice na Karlovy Vary, která
SOUŽITÍ ČLOVĚKA
A ZVĚŘE JE STÁLE VÍCE
KONFLIKTNĚJŠÍ
Na začátku se zmiňoval o tom, že stavy
drobné zvěře se v jejich honitbách snižují.
„Některé druhy se však vracejí a dokonce
chování k přírodě. Řada vodních nádrží,
ploch a rybníků v okolí nebývala v dobrém stavu, byly hodně znečištěné. „Dnes
mají obce i velké firmy čističky odpadních
vod, čistota vod, kde se kachny uhnízdily
a rozmnožily, se výrazně zlepšila.“
PAVEL HRABICA
rok co rok už dávno předem vyprodáno.
MYSLIVCI STMELUJÍ
Obvyklých tři sta míst u stolů je vždy beze
Ladislav Slánička však nevidí ve svém
zbytku dopředu rozdělených. To může
koníčku, kterému se věnuje už více než
nejen Ladislava Sláničku těšit. Tuchlovic-
čtyři desetiletí, jen problémy a starosti.
ko-kamennožehrovští myslivci se proto
Ukazuje se, že myslivci a myslivost jako
mohou pyšnit, že působí jako velice
důležitý jednotící občanský prvek svých
obcí. „Míváme bohaté tomboly, výbornou
Foto Pavel Hrabica a archiv
kapelu a výtěžek pokryje nejen náklady
plesu, ale zbývají i peníze na další činnost
našeho mysliveckého Spolku.“
DOBRÉ KACHNY SE VRACEJÍ…
Určitě se i vy zeptáte, jak tyto prostředky využijí? Hospodář Spolku uvádí, že každoročně jsou vedle obvyklé péče o zvěř,
o les, nákupu krmiva, také nutné investice
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 61
MOZAIKA
S pilou
a sekerou
T
aké dřevorubci si navzájem
poměřují
své
dovednosti.
Čech Martin Komárek obsadil výborné čtvrté místo ve vrcholném
podniku tohoto sportovního odvětví, Champions Trophy v Budapešti.
Zároveň se stal nejlépe umístěným
Evropanem.
Osmička závodníků se utkala vylučovacím systémem ve čtyřech disciplínách: řezání klasickou motorovou pilou, přesekávání ležící klády,
řezání ruční pilou a simulaci kácení stromu. Všechny přitom museli
zvládnout na „jeden zátah“, bez
sebemenší přestávky. Komárkova
cesta skončila v semifinále, v soubo-
Prezidenti v Mladé Boleslavi
Počátkem května zavítali do mladoboleslavské továrny společnosti Škoda Auto prezidenti Spolkové republiky Německo Joachim
Gauck a České republiky Miloš Zeman.
V
Vítězem se stal Australan Brad De
Losa. „V letošní sezoně jsem neměl
mnoho času na trénink. Proto jsem
velmi rád za tento výsledek, který je
i pro mě překvapením, jelikož jsem
si moc nevěřil,“ svěřil se náš elitní
se studenty Škoda Auto Vysoké školy a žáky Středního
drvoštěp, na jehož kontě jsou mj.
frieda Vahlanda a šéfa podnikové rady Odborů
odborného učiliště Škoda Auto.
i čtyři tituly kontinentálního mistra.
Největší tuzemská automobilka je asi nejvýraznějším
provozy. Prohlédli si také Škoda Muzeum a diskutovali
příkladem úspěšné česko-německé ekonomické kooperace. Někdejší Automobilové závody získal v dubnu
CZECH BUSINESS
CLUB V SAE
D
ne 28. 5. 2014 se v Emirates Golf Clubu sešly tři desítky zástupců české podnikatelské
komunity, žijící ve Spojených arabských emirátech,
k ustavení tamního Czech Business Clubu. Prezidentem byl zvolen Pavel Foubík ze společnosti Brudra,
viceprezidentem Jaroslav Ludva, velvyslanec České republiky v SAE. Tajemníkem je Roman Míšek
z CzechTrade, tiskovým mluvčím Vít Koďousek. Cílem je vytvořit platformu pro vzájemné poznávání
českých byznysmenů a vyměňování si zkušeností
a poznatků v rámci ekonomických aktivit v SAE.
JUDr. Pavel Foubík k tomu uvedl: „Vstupujeme
do kontaktu s dubajskou obchodní komorou a budeme se snažit o to, aby se Czech Business Club
etabloval ve zdejším podnikatelském prostředí co
nejlépe. “ Připomněl, že zásadním impulzem pro
úvodní jednání s dubajskou komorou byla aktivita
pana profesora Michala Mejstříka.
Kontakt: [email protected]
l
Mitchi Hewittovi o necelou sekundu.
doprovodu předsedy představenstva firmy Win-
Kovo MB Jaroslava Povšíka navštívili některé výrobní
62
ji o bronz pak podlehl Kanaďanovi
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
1991 koncern Volkswagen. Od té doby se zdejší produkce zvýšila více než pětinásobně. V roce 2013 prodala Škoda Auto 921 tisíc svých vozů na trzích zhruba
stovky zemí po celém světě.
Originál pro originály
Č
eská značka Festka Bicycles slavila úspěch na prestižní výstavě
ručně vyráběných kol NAHBS 2014 v americkém Charlotte.
Největší zájem vzbudil plně funkční karbonový rám Urban Zero, jehož
design je dílem studia Tomski&Polanski. Pod tímto názvem se skrývají
mladí umělci Lukáš Tomek a Ilona Polanská, kteří se při své práci nechali inspirovat prouděním vzduchu během jízdy.
Cílem bylo vytvořit ideální dopravní prostředek pro dojíždění do zaměstnání, jenž bude bezúdržbový, lehký a obratný. K jeho pohonu byl
netradičně použit řemen, takže provoz bicyklu je maximálně tichý. Díky
patentované technologii nulového návinu trubek bylo zároveň dosaženo
značné pevnosti a odolnosti konstrukce vůči mechanickému poškození.
Festka Bicycles zároveň představila limitovanou edici cyklistického
oblečení High Voltage, vyráběného ve dvou barevných provedeních,
motivovaných právě rámem Urban Zero.
Paramu je už 125 let
Léta páně 1889 založil podnikatel David Fanto v Pardubicích závod na destilaci a následnou rafinaci petroleje z ropy. Z něj se
po mnohých dějinných peripetiích vyvinulo dnešní Paramo.
Připravil Marek Chvála, foto Ekospol, Festka Bicycles, Paramo, Škoda Auto a archiv
F
irmě se od počátku dařilo, záhy rozšířila
nové atmosférické destilace ropy v roce 1973 se
své aktivity i do tehdejších Uher, měla za-
značně zvýšila produkce benzinu, motorové nafty
stoupení v Paříži a vlastnila naftové vrty v haličské
a zejména topných olejů.
Boryslavi. Koncem dvacátých let zareagovaly Fan-
V roce 1994 se státní podnik transformoval na ak-
tovy závody na stále rostoucí poptávku a zahájily
ciovou společnost, jež byla v roce 2000 začleněna
rozsáhlý program budování čerpacích stanic pro
do skupiny Unipetrol. O tři roky později Paramo fúzo-
automobily. V roce 1927 uvedly na trh motorový
valo s kolínským Koramem.
olej s názvem Mogul.
V současnosti zaměstnává firma v Pardubicích a Ko-
Osudnými se pardubické rafinerii staly spojenecké
líně 460 lidí. Patrně nejznámější položkou z jejího
nálety za druhé světové války, během nichž byla ze
výrobního programu jsou oleje Mogul. Jejich nejvyš-
čtyř pětin zničena. V roce 1945 byla znárodněna
ší stupeň představuje prémiová řada Professional,
a v následujících letech proběhla rozsáhlá obnova
v nabídce je také modifikace pro jednostopá vozidla
a modernizace klíčových technologií. Po spuštění
Mogul Moto.
Nový šéf
marketingu
K
personálním změnám došlo v přední české developerské společnosti
Ekospol. Do čela jejího marketingu byl
postaven Ondřej Šťastný (na snímku). Třicetiletý absolvent Podnikohospodářské fakulty na Vysoké škole ekonomické v Praze
se původně zabýval výzkumem trhu. Zaměstnancem Ekospolu je od roku 2011.
Novým tiskovým mluvčím se stal Jiří Štefek
(35 let). Po ukončení studia politologie
na Univerzitě Hradec Králové a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze působil jako ekonomický redaktor
v deníku MF Dnes, PR specialista v agentuře Knight&Svoboda a zástupce tiskového mluvčího v Hospodářské komoře ČR.
Do Ekospolu přešel z národohospodářské
redakce časopisu Týden. Ředitelkou sekretariátu generálního ředitele byla jmenována Pavlína Bělohlávková.
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014 l 63
O KOM JSME PSALI
Magazín o úspěšných pro úspěšné
za poslední rok představil
Patrice Le Guyader
výkonný viceprezident,
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s.r.o.
Prof. RNDr. Blanka
Říhová, DrSc.
imunoložka
Ondřej Havelka
zpěvák, režisér
a tanečník
Ing. Jaroslav Besperát
předseda představenstva
a generální ředitel ČPP, a.s.
na obálce
RADIM
PASSER
předseda
představenstva,
Passerinvest Group
dále
Ing. Miloš Zeman
prezident
České republiky
Ing. Bohdan Wojnar
člen
představenstva,
Škoda Auto a.s.
Václav Horák
generální ředitel,
Cetelem ČR, a.s.
Ing. Tomáš Březina
předseda představenstva,
Best, a.s.
Ing. Radek Dohnal
generální ředitel,
Top Hotels Group a.s.
Josef Hůla
člen představenstva,
Sunkins a.s.
Karel Ksandr
generální ředitel NTM
TVŮRCE A INFORMÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České repub-
Jaroslav Sapík
šéfkuchař
na obálce
ZDENĚK
REIBL
generální
ředitel,
Respect, a.s.
Mirka Knapková
olympijská vítězka ve
veslování
Kamila Moučková
bývalá televizní
hlasatelka
dále
Jan Mühlfeit
ředitel pro Evropu,
Microsoft Corporation
Alessandro Alagio
majitel zámku
Ořechov
Robert Špott
jednatel a výkonný
ředitel,
Syner, s.r.o.
Jiří Ludvík
ředitel,
Znojemský hudební
festival
liky a na základě objektivních měřítek
a ve spolupráci s předními odborníky
vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních
časopisů… Tyto mediálně sledované
žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně
věrohodnou pomůckou pro případné investory či domácí i zahraniční
zájemce o informace z vývoje české
ekonomiky a jednotlivých společností
v celku i v detailech.
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje
v České republice i v zahraničí odbor-
Jan Burian
ředitel,
Národní divadlo
Dr. Josef Reiter
generální ředitel,
BMW Group
Česká republika
Mgr. Jan Duspěva
generální ředitel,
Čepro, a.s.
na obálce
JAN
HEVESSY
generální
ředitel,
EST+, a.s.
dále
Marian Piecha
generální ředitel,
Czechinvest
Jiří František
Potužník
generální komisař české
účasti na EXPO 2015
Profesor
MUDr. Jan Pirk, DrSc.
lékař
64
l
Ing. Petr Bold
generální ředitel
Global Assistance, a.s.
Ing. Radoslav Kubiš
předseda
představenstva
OK Group a.s.
PhDr. Ladislav Špaček
odborník na etiketu
Prof. Milan Knížák
rektor,
Art & Design Institut
JUDr. Alexander
Károlyi
ombudsman,
Český olympijský výbor
Jan Kopecký
mistr Evropy v rallye
CZECH TOP 100 FORUM l LÉTO 2014
Eva Andrsová
jednatelka,
Juwital s.r.o.
na obálce
JAN
STRUŽ
předseda
Sdružení Czech
Top 100
dále
Ing. Mojmír Čapka
předseda
představenstva,
Brisk Tábor a.s.
Jadran Šetlík
fotograf
JUDr. Martin Foukal
prezident
Notářské komory
České republiky
MUDr. Tomáš
Kučera, Ph.D.
ortoped
Eva Samková
snowboardistka
Georg Hozman
podnikatel
né konference, semináře a summity
na aktuální téma za účasti nejvýznamnějších osobností z oboru. Připravuje
prezentace firem, oborů, regionů
a České republiky vůbec v ekonomicky
zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci
s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu CZECH TOP 100
FORUM umožňuje prezentaci firem,
zkušeností a názorů před rozhodujícími
osobnostmi ekonomiky i politiky.
INICIÁTOR
Josef Pleskot
architekt
RNDr. Evžen
Korec, CSc.
předseda
představenstva,
Ekospol a.s.
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje
a spoluorganizuje neformální společenská setkání významných osobností
ekonomického i veřejného života při
odborných, společenských, kulturních
a sportovních příležitostech v Praze
i v krajích. Výsledkem těchto setkání
jsou nová osobní i obchodně zajíma-
Alexej Kiriakovský
generální ředitel,
Mazda Česká republika
vá přátelství i bezprostředně získané
důležité a aktuální informace.
ęesko-slovenská
advokátní kanceláš
s mezinárodním
dosahem
KANCELÁě ZÍSKALA PRESTIŽNÍ
Právnická ¿rma roku
v ýeské republice
(2011, 2012, 2014)
OCENċNÍ OD BRITSKÉ RATINGOVÉ
AGENTURY WHO’S WHO LEGAL AWARD
JAKO NEJLEPŠÍ PRÁVNICKÁ FIRMA
ROKU 2011, 2012 A 2014
V ýESKÉ REPUBLICE.
Havel, Holásek & Partners s kanceláĜemi v Praze, BrnČ, OstravČ a BratislavČ
je s týmem více než 170 právníkĤ nejvČtší þesko-slovenskou právnickou ¿rmou.
Komplexní þesko-slovenské právní poradenství ve všech hlavních svČtových
jazycích pro klienty pĤsobící ve všech klíþových odvČtvých podnikatelské þinnosti.
KanceláĜ je souþástí tĜí z deseti nejprestižnČjších mezinárodních právnických sítí:
World Law Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují celkovČ více
než 250 pĜedních svČtových právnických ¿rem po celém svČtČ. Naši klienti tak mají
pĜístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti prostĜednictvím více
než 30 tisíc právníkĤ v pĜibližnČ 160 zemích svČta.
KanceláĜ má více než 1000 klientĤ, z toho 40 spoleþností z Czech Top 100 a 70
spoleþností uvedených v seznamu nejvČtších svČtových ¿rem Fortune 500.
www.havelholasek.cz
Strategické uvažování | Individuální pĜístup | Špiþkový právní tým | Dlouhodobé partnerství
shell_v-power_ferarri_inz_210x297_cz_02_vystup.indd 1
12.6.14 9:44
Léto 2014
SYMBOL ÚSPĚCHU
S
LÉTO 2014
Tomáš
Březina
Nekázat vodu
a pít víno
Jiří
Menzel
VLADIMÍR DLOUHÝ
Jsme již za recesí
Foto Martin Gross
CZECH TOP 100 FORUM
Klenotník
českého filmu
Download

zde - Czech TOP 100