Kouþovací pĜístup v práci uþitele
PĜíruþka
Mgr. Václav Šneberger
Ostrava 2012
Autor: Mgr. Václav Šneberger
Vytvoĥeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogĵ kouìováním jako nástroj efektivního
ĥízení procesĵ ve školách MSK, reg. ì. CZ.1.07/1.3.05/03.0024. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoìtu êeské republiky.
Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.
© Václav Šneberger, 2012
vydal © Repronis, 2012
Tisk: Repronis
Vydal Repronis v Ostravü v roce 2012
Vydání první
ISBN 978-80-7329-332-1
1 Co je kouþování
Kouþování je nedirektivní metoda uþení zejména dospČlých založená na kompetenþním
modelu uþení s cílem zejména získání nových dovedností a praktických návykĤ. Oproti
klasickému transmisivnímu vyuþování podporuje také rozvoj kompetencí k uþení na
základČ budování vnitĜní motivace klienta - žáka. Ve firemním a organizaþním prostĜedí je
kouþování jako metoda vzdČlávání dospČlých využívána dlouhá léta právČ pro svou
schopnost podporovat pĜenos informací a dovedností pĜímo do praxe a jejich udržitelnost.
NárĤst efektivity a kvality uþení jsou pak pĜidanou hodnotou. V kouþování rozlišujeme
kouþování transakþní, kde je cílem zejména získání nových dovedností a návykĤ, nebo
kouþování transformaþní, kde je cílem proces zmČny. Role kouþe není pĜedávat hotové
znalosti þi dovednosti, ale jako prĤvodce facilitovat proces uþení s cílem oslovovat vnitĜní
motivaci klientĤ. Kouþ tedy není uþitelem, který je majitelem všech znalostí, ale prĤvodcem
podnČcujícím individuální a originální cesty uþení.
2 Kouþování ve škole
Kouþování a kouþovací kultura se z firemního prostĜedí dostává do prostĜedí školství,
zejména prostĜednictvím kouþování vedoucích pracovníkĤ škol v rozvoji manažerských
kompetencí, dále prostĜednictvím mentoringu pedagogických kompetencí jako prostĜedku
implementace získaných vČdomostí z literatury þi semináĜĤ. PĜestože je kouþování
pĜedevším zamČĜeno na vzdČlávání dospČlých, kouþovací kultura a principy lze také
aplikovat na vzdČlávací strategie pĜi individuální i skupinové práci s žáky.
Kurikulární reforma založená na kompetenþním modelu uþení vyžaduje hledání takových
forem a metod uþení žákĤ a studentĤ, které v sobČ obsahují všechny složky kompetence,
ne jen “klasické” pĜedávání hotových znalostí. PĜevládajícím zpĤsobem výuky v našem
školství je bohužel i nadále transmisivní pĜedávání znalostí, které ale neodpovídá
možnostem a potĜebám studentĤ v 21. století, zejména v oblasti klíþových kompetencí
jako jsou kompetence k vlastnímu uþení a další. Podpora forem výuky zamČĜených
primárnČ na získávání dovedností jako je napĜíklad kouþování umožĖuje ve svém
dĤsledku naplĖování principĤ budování školy jako uþící se organizace, kde se uþí nejen
3
studenti, ale i uþitelé a jejich vedení. Platí zlaté pravidlo, že kompetentního studenta mĤže
vést zase jen kompetentní uþitel.
Metody uþení zamČĜené na rozvoj kompetencí
Ó Znalosti - zdroje: knihy, internet, klasické transakþní uþení, workshopy, semináĜe
Ó Dovednosti – zdroje: kouþování a mentoring (na specifické kompetence zamČĜené
kouþování)
Ó Postoje - zdroje: osobnostní a sociální výchova, zkušenost, modelování, supervize
Efektivita a kvalita vzdČlávání tedy poroste, pokud v rámci procesu uþení budou
zastoupeny minimálnČ dvČ formy uþení, napĜíklad znalost teorie podpoĜena praktickou
využitelností. Postoje k tématu þi obsahu uþení a vnitĜní motivace se dozvídat a uþit
dalšímu také výraznČ roste, pokud jsou v procesu uþení akcentovány všechny složky
kompetence.
Kouþovací pĜístup také umožĖuje odkrývat skrytý potenciál a v rámci kompetenþního
modelu uþení tak dochází v procesu uþení k pohybu od nevČdomé nekompetence nevím, že neumím, až do fáze nevČdomé kompetence - nevím, že umím – dČlám to.
NevČdomá nekompetence
V této etapČ nemáte dostatek informací na to, abyste mohli Ĝešit problémy, a
neuvČdomujete si, že potĜebné informace nemáte.
VČdomá nekompetence
V této etapČ stále postrádáte potĜebné informace, ale uvČdomujete si, že je nemáte.
VČdomá kompetence
Máte potĜebné informace a víte, že je máte. Nejste si ještČ pĜesnČ a plnČ jisti tím, jak je
používat, nepoužíváte je automaticky.
4
NevČdomá kompetentnost
Máte informace, které potĜebujete a natolik jste si je osvojili, že nemusíte pĜemýšlet o
jednotlivých detailech, abyste vČdČli, co funguje a co ne. ÚspČšnČ jste pĜetavili informace
v poznání.
3 Principy kouþování
Kouþovací pĜístup v práci uþitele, vždy pĜedstavuje vztah mezi uþitelem a žákem, který je
založen na dobrovolnosti a partnerství. Na rozdíl od mocenského pojetí vyuþování, kde
uþitel je majitelem znalostí a správných odpovČdí, který kvality a kompetence studenta
oceĖuje známkami a ovČĜuje hledáním deficitĤ u studenta, kouþovací pĜístup vždy staví na
již získaných kompetencích, které rozšiĜuje, hodnotí vlastní posun studenta v procesu
uþení. VnČjší motivace (známky, pochvaly atd.) pĜi dĤsledném aplikování kouþovacího
pĜístupu ztrácejí svĤj význam a jsou nahrazeny vlastní a vnitĜní touhou objevovat a
poznávat svČt kolem sebe prostĜednictvím uþení.
Benefitem kouþovacího pĜístupu je také podpora klíþových kompetencí u žákĤ, zejména:
Ó Rozvoj partnerství a dĤvČry v sebe sama, kdy je student veden k vytváĜení
užiteþných vztahĤ s vrstevníky i dospČlými a dĤvČĜe ve vlastní schopnosti a
umí je posoudit oproti neosobnímu na uþivo zamČĜeného vnímání vzdČlání a
potvrzování studentĤ v jejich kompetencích z vnČjšku dospČlými uþiteli.
Ó Rozvoj uvČdomČní, tedy schopnost vnímat vlastní realitu, užiteþnost znalostí
pro další život, stejnČ jako rozvoj kompetencí k uþení, návykĤ s respektem k
vlastní originální individuální situaci studenta oproti jednotnému pĜístupu ke
všem, jednotnému posuzování kompetencí a porovnávání studentĤ mezi
sebou.
Ó Rozvoj odpovČdnosti za vlastní uþení, vnímání vlastního mandátu a hranic
oproti jejich vymezování z vnČjšku dospČlými autoritami.
Všichni si pĜejeme, aby školy opouštČli zdravČ sebevČdomí, odpovČdní a uvČdomČlí žáci.
Bohužel ve školách nevČnujeme rozvoji tČchto kvalit u žákĤ patĜiþnou pozornost. Naopak
5
lpČním na kontrole, vlastní moci a oceĖováním bezchybnosti rozvoj tČchto vlastností u
žákĤ potlaþujeme. Kouþovací pĜístup tento centralistický a mocenský pĜístup nahrazuje
rozvíjením partnerství v rámci školy, hledáním vnitĜní motivace žákĤ a respektováním
individuálních vzdČlávacích potĜeb. ZmČna pĜístupu k žákĤm a jejich vedení kouþovacím
pĜístupem ale vĤbec neznamená snížení nároþnosti. Naopak, kouþovací pĜístup, který
umožĖuje plánování vlastního procesu uþení a pĜijímání zodpovČdnosti za výsledek uþení,
je pro studenty mnohem nároþnČjší než napĜíklad memorování velkého množství uþiva.
Žáci se tak v rámci nejrĤznČjších oblastí uþiva uþí také být nároþní sami na sebe, rozvíjí
schopnosti potĜebné k odhadnutí vlastních možností, plánování a pĜevzetí odpovČdnost za
výsledek.
4 Kouþování versus instruktáž
Ian Fleming v knize Kouþování ukazuje názornČ rozdíl mezi klasickým pojetím vyuþování
založeném na instruktáži a kouþovacím pĜístupem:
Instruktáž
Kouþovací pĜístup
kontrola míry a rychlosti pĜedávaných umožĖujete žákĤm, aby si sami urþovali
informací
tempo práce
Ĝíkáte žákĤm, co mají dČlat
žáky vedete, aby si našli Ĝešení þi vybrali
vhodnou metodu
mĤžete být odtažití a neosobní
spoléháte na sílu osobního vztahu
mĤžete pĜedávat stejnou informaci všem
upravujete uþení podle potĜeb jednotlivce þi
skupiny, tĜídy
poskytujete žákĤm návod, jak urþité vČci povzbuzujete žáky, aby nabyté poznatky
dČlat
využili v co nejvíce situacích
oþekáváte pasivní roli žákĤ
aktivnČ zapojujete žáky do procesu uþení
6
Instruktáž
Kouþovací pĜístup
prosazujete jeden pĜístup nebo metodu, povzbuzujete žáky, aby vyzkoušeli celou
kterou se ostatní budou Ĝídit
snažíte
se
zamezit
tomu,
Ĝadu alternativních metod
aby
žáci využíváte chyby jako pĜíležitosti nauþit se
chybovali
nČco nového
poskytujete odpovČdi na otázky
pĜedkládáte problémy a diskujete s žáky o
jejich návrzích Ĝešení
þasto musíte nČkoho rozsoudit, hodnotit
povzbuzujete
ostatní
ke
stanovení
a
hodnocení vlastního pokroku
5 Formy kouþování ve škole
Kouþovací pĜístup vychází z individuálního pojetí uþícího se vztahu, nicménČ lze kouþovat
i tĜídní kolektivy nebo zájmové skupiny. Taková práce má svá specifika zejména s ohledem
na dynamiku skupiny nebo spoleþný týmový cíl.
Základní formou kouþování ve školství je forma individuální, umožĖující plánovat proces
uþení, individualizovat výuku, zvládnout obtížnou životní situaci nebo takzvaný peercoaching, tedy podpora studentĤ mezi sebou.
Skupinové formy kouþování mĤžete v pedagogické praxi uplatnit zejména v rámci
životních funkcí týmĤ a skupin, jako je napĜíklad stanovování pravidel, plánování
spoleþných aktivit nebo Ĝešení problémĤ týkajících se zájmĤ skupiny þi týmu. Rozdíl mezi
týmovým a skupinovým procesem je ten, že tým má vždy nČjaký spoleþný cíl s
rĤznorodými funkcemi jeho þlenĤ, zatímco skupina je rĤznorodé uskupení s jedním
spoleþným zájmem, kde jsou si ale všichni úþastníci rovni (napĜíklad tĜída pĜi výuce cizího
jazyka).
7
Kdy to nebude fungovat aneb kontraindikace kouþovacího pĜístupu
Vhodná pĜíležitost pro využití kouþovacího pĜístupu je v zásadČ vždy, kdy vidíte potenciál
studenta ve zlepšení jeho procesu uþení, získávání nových kompetencí a zvyšování a
zkvalitĖování výkonu.
Mezi situace, kdy není tento pĜístup vhodný, patĜí:
Ó disciplinární Ĝízení
Ó krizové situace vyžadující okamžitou akci
Ó pokud žák nechce být kouþován
Ó v období nároþných zmČn v tĜídních kolektivech
6 Proces kouþování, jeho struktura
Kouþování je jako specifická forma rozhovoru realizováno v následujících krocích:
Ó zjištČní úrovnČ kompetencí
Ó stanovení cílĤ
Ó urþení konkrétních akcí
Ó ovČĜení pokroku a kontrola
Kouþovací pĜístup pak v sobČ obsahuje rovinu struktury, která je tvoĜena po sobČ jdoucími
fázemi rozhovoru, rovinu procesní zahrnující potĜebné dovednosti kouþe jako je aktivní
naslouchání, zpČtná vazba, kladení otevĜených otázek a rovinu obsahovou týkající se
konkrétního tématu, vþetnČ informací vedoucích ke splnČní vlastních cílĤ.
8
MODEL GROW - 4 fáze kouþovacího rozhovoru
GROW model je jedním ze základních zpĤsobĤ vedení kouþovacího rozhovoru. UzavĜení
a prodiskutování každé z tČchto fází je nutnou podmínkou pro pĜechod do další fáze, aĢ už
se jedná o pČtiminutový rozhovor na chodbČ þi hodinový rozhovor s žákem v kabinetu,
tĜídČ. Využívání GROW modelu kouþovacího rozhovoru umožĖuje žákĤm:
Ó identifikovat bílá místa nebo pojmenovat pĜekážky, problémy
Ó zvyšuje rozvoj uvČdomČní
Ó rozšiĜuje pĜíležitosti a možnosti
Ó projasĖuje myšlenky
Ó vytváĜí konkrétní akce a aktivity
Ó odbourává pĜekážky v uþení a uvolĖuje kreativní potenciál
Vhodné otázky ve fázi stanovování cílĤ:
Ó ýeho chcete dosáhnout?
Ó Jaký cíl si stanovíte?
Ó Jedná se o koneþný cíl nebo je cíl procesní?
Ó Jaký úkol máte splnit?
Ó Jaké úrovnČ má výkon/kompetence dosáhnout?
9
Ó Co v dané kompetenci je od vás oþekáváno?
Ó Kam se chcete dostat, co chcete zmČnit?
Ó Co pozitivního to pĜinese?
Ó Jak poznáte, že jste cíl splnil?
Ó Proþ je to dĤležité (jak obtížné, dosažitelné, mČĜitelné)?
Vhodné otázky ve fázi zkoumání reality:
Ó Jaká je souþasná situace?
Ó Jak postupujete teć?
Ó Jak jste cíl splnil?
Ó Co se daĜí? Proþ?
Ó Jak jste to dokázal?
Ó Co Vám v tom pomáhá?
Ó Co už se udČlalo, co se v dĤsledku toho stalo?
Ó V þem pĜesnČ spoþívá problém?
Ó Jak se problém projevuje?
Ó Koho se to týká?
Ó Kdy a jak k problému dochází a kdy ne?
Ó Jaké jsou pĜekážky na cestČ kupĜedu
Vhodné otázky ve fázi hledání pĜíležitostí:
Ó Jaké možnosti vidíte?
Ó Co bychom ještČ mohli udČlat?
Ó Co by mohlo napomoci realizovat naše cíle?
Ó Jaká jsou rizika?
Ó Která možnost pĜinese nejlepší výsledek?
Ó Co když?
Ó Jaké jsou klady a zápory spojené s tímto návrhem?
Ó Kdo jiný má tuto zkušenost?
Ó Kdyby ti nČkdo mohl splnit jedno pĜání …
Ó Co kdybychom uvažovali o …
10
Vhodné otázky pro fázi plánování:
Ó Co s tím udČláte?
Ó Jak je to v souladu s vašimi cíli?
Ó Kdy, kde, jak, kdo…
Ó Kdy zaþnete a jak to vyhodnotíte?
Ó Kdo o tom musí vČdČt, podpoĜí vás?
Ó Jaká kritéria máte?
Ó Jsou vaše cíle SMART?
7 Základní dovednosti v kouþování
Kompetence profesionálních kouþĤ, kterými se mĤžeme inspirovat pro zavádČní
kouþovacího pĜístupu ve školách, nejlépe shrnuje Mezinárodní federace kouþĤ. Více
informací naleznete na www.coachfederation.cz.
A. VYTVOěENÍ ZÁKLADģ PRO PRÁCI S KLIENTEM
1. DODRŽOVÁNÍ ETICKÉHO KODEXU A PROFESIONÁLNÍCH STANDARDģ
2. DEFINICE DOHODY (KONTRAKTU) PRO KOUýINK
B. VYTVOěENÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU
3. VYTVOěENÍ DģVċRY A BLÍZKOSTI S KLIENTEM
4. KOUýOVACÍ POZICE (PěÍTOMNOST KOUýE)
C. EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
5. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ
6. UŽÍVÁNÍ SILNÝCH OTÁZEK
7. PěÍMÁ KOMUNIKACE
D. PODPORA UýENÍ A DOSAŽENÍ VÝSLEDKģ
8. ROZVOJ SEBEUVċDOMċNÍ (UMOŽNIT KLIENTOVI UVċDOMIT SI SVOU
SITUACI)
9. NAVRHOVÁNÍ AKCÍ
11
10. PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLģ
11. ěÍZENÍ ROZVOJE A ODPOVċDNOSTI
Protože kouþovací kultura její pĜístup je þasto odlišná od pojetí našeho vzdČlávacího
systému, zdĤraznČme následující kompetence uþitele jako zásadní pro úspČch jakéhokoli
kouþovacího rozhovoru, vztahu.
VytváĜení vztahu s žákem, který je dĤvČrný a profesionální, nemĤžeme tedy vystupovat v
roli arbitra a zároveĖ nabízet podporu, cílem je jasný, pokud možno písemný kontrakt se
žákem þi skupinou, obsahující práva povinnosti, role, frekvenci schĤzek, zpĤsob
monitorování a hodnocení pokroku žáka.
Kladení otázek, dĤležitá kompetence v oblasti kladení otevĜených otázek, kdy žák získává
prostor pro vlastní pĜemýšlení, formulování tezí, promyšlení možných Ĝešení.
Naslouchání, kompetence aktivního naslouchání, která v sobČ obsahuje verbální i
neverbální þtení signálĤ, nepĜedjímání þi manipulaci, ochotu se dozvídat nové informace a
být fanouškem studenta.
8 Kouþovací desatero pro uþitele
Pro zjednodušení kouþovacího pĜístupu ve školách jsme vytvoĜili desatero, které mĤže
sloužit jako vodítko pro zavádČní tohoto pĜístupu. Tedy, jako kouþ žákĤ:
Ó PoĜád se snaž být nápomocen a na stranČ Ĝešení!
Ó Je to co je - buć v kontaktu s realitou!
Ó Buć fanouškem žáka!
Ó Cokoliv dČláš, je intervence!
Ó Jen žák je ten, kdo vlastní problém a jeho Ĝešení!
Ó Netlaþ Ĝeku, teþe sama!
Ó Mysli na naþasování intervence!
Ó Buć konstruktivní!
12
Ó Všechno jsou data, chyby jsou vítány, mĤžeme se z nich uþit!
Ó Když nevíš, zeptej se a sdílej!
9 Deset praktických pĜíležitostí pro využití kouþování pro uþitele
Z workshopĤ o využití kouþovacího pĜístupu ve školách vyplývá, že uþitelé vidí pĜíležitosti
pro jeho využití v širokém spektru þinností vČ škole. Zejména zmiĖují participaci na
plánování výuky a na tvorbČ podnČtného demokratického prostĜedí. ZároveĖ je kouþovací
pĜístup využíván jako nástroj pedagogické individualizace s cílem podpoĜit studenty k
dosažení osobního maxima.
1. Plánování a hodnocení individuálního vzdČlávacího plánu studenta
Využívání individuální vzdČlávacího plánu je dnes rozšíĜené zejména u dČtí se
specifickými potĜebami. Jeho využití by však bylo efektivní i u „bČžných“ žákĤ, neboĢ
podporuje jejich motivaci a zodpovČdnost za vlastní výsledky.
2. Plánování a hodnocení výuky
Kouþovací pĜístup jako konstruktivistická metoda je ideálním nástrojem pro zapojení žákĤ
nebo i komunity do plánování metod a forem výuky v nejrĤznČjších pĜedmČtech, pĜi
plánování mezioborových projektĤ. Umožní tak zjistit úroveĖ kompetencí žákĤ pĜedem a
pĜipravit spoleþnČ takový vzdČlávací program, který zohlední potĜeby žákĤ, a zároveĖ
zaruþí využití jejich potenciálu pro spoleþné uþení.
3. Tvorba spoleþných pravidel je další pĜíležitostí zejména pro vedení studentĤ k
participaci tvorby demokratických hodnot.
4. Žákovské samosprávy (parlamenty), kde se žáci podílejí na Ĝízení školy s jasným
mandátem.
5. ěešení konkrétních problémĤ v tĜídních kolektivech.
6. Prevence sociálnČ patologických jevĤ.
7. Adaptaþní proces u novČ pĜíchozích žákĤ.
13
8. Uþení se uþit, získávat klíþové kompetence, Ĝídit si vlastní proces uþení vþetnČ
plánování volného þasu, získávání zdrojĤ.
9. Plánování vlastní budoucnosti, volba povolání, studia.
10.
Zvyšování motivace žákĤ.
10 ZávČreþná doporuþení
Tato informativní pĜíruþka má sloužit jako první základní informace o možnostech využití
kouþovacího pĜístupu pĜi práci s žáky ve školách. VČĜíme, že nyní máte jasnČji a zároveĖ
novou Ĝadu dalších otázek. Tato pĜíruþka rozhodnČ nemĤže suplovat praktický výcvik v
kouþovacích nebo mentorských dovednostech, který je pro kvalitní zavádČní kouþovacího
pĜístupu nepostradatelný. Nic Vám ale nebrání zkoušet, hledat a uþit se již nyní.
11 Zdroje informací k tématu kouþování
Literatura
Základní knihy o kouþování:
Ó WHITMORE, John. Kouþování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda
transpersonálního kouþování. 3., dopl. a pĜeprac. vyd. PĜeklad Aleš Lisa. Praha:
Management Press, 2009, 243 s. ISBN 978-80-7261-209-3.
Ó GALLWEY, W. Inner Game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2.
dopl. vyd. PĜeklad Aleš Lisa. Praha: Management Press, 2010, 258 s. ISBN 978-807261-213-0.
Ó PARMA, Petr. UmČní kouþovat. 1. vyd. Praha: Alfa, 2006, 222 s. ISBN 80-8685163-X
Ó BOBEK, Milan a Petr PENIŠKA. Práce s lidmi: uþebnice poradenství, kouþování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese: s úvodem do filozofie práce s lidmi,
systémových vČd a psychologie. Vyd. 1. Brno: NC Publishing, 2008, 286 s. Gaia, 2.
ISBN 978-809-0385-825.
Ó BOHOĕKOVÁ, Irma. Sám sobČ kouþem: cesta k úspČchu v práci i v životČ. Olomouc: Poznání, 2010, 102 s. ISBN 978-80-86606-94-1.
14
Ó ATKINSON M., CHOIS R., Atkinson M., Chois R. Kouþink vČda i umČní. Portál,
2005. ISBN 978-807-3675-387.
Ó FISCHER-EPE, Maren. Kouþování: zásady a techniky profesního doprovázení.
Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 187 s. ISBN 80-736-7140-9.
Ó HABERLEITNER, Elisabeth, Elisabeth DEISTLER a Robert UNGVARI. Vedení lidí a
kouþování v každodenní praxi: zásady a techniky profesního doprovázení. 1. vyd.
Praha: Grada Publishing, 2009, 255 s. ISBN 978-80-247-2654-0.
Ó SUCHÝ, JiĜí, Pavel NÁHLOVSKÝ a Robert UNGVARI. Životní kouþování a sebekouþování: klíþ k pozitivním zmČnám a osobní spokojenosti. 1. vyd. Praha: Grada,
2012, 110 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4010-2.
Ó SUCHÝ, JiĜí. Kouþování v manažerské praxi: klíþ k pozitivním zmČnám a osobnímu
rĤstu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 124 s. ISBN 978-80-247-1692-3.
Ó STACKE, Édouard. Kouþování pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada,
2005, 154 s. ISBN 80-247-0937-6.
Ó HORSKÁ, Viola. Kouþování ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 174 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4724-508.
Možné inspirativní knihy o mentálních technikách, vedení lidí, Ĝízení zmČn apod.:
Ó ROCK, David. Leadership s klidnou myslí: šest krokĤ ke zmČnČ výkonnosti: pomozte lidem lépe myslet - neĜíkejte jim, co mají dČlat!. Praha: Pragma, c2009, 262 s.
ISBN 978-80-7349-206-9.
Ó ROCK, David. Jak pracuje váš mozek: strategie pro pĜekonání rušivých vlivĤ, obnovení soustĜedČní a pro bystĜejší práci po celý den. Praha: Pragma, c2010, 286 s.
ISBN 978-80-7349-242-7.
Ó TEPPERWEIN, Kurt. Mentální trénink: praktická kniha jak se uvolĖovat, þerpat nové
síly a utváĜet svĤj život. Vyd. 1. Olomouc: Fontána, 2009, 212 s. ISBN 978-80-7336515-8.
Ó CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Vyd. 1. Praha:
Grada, 2007, 195 s. ISBN 978-80-247-1624-4.
Ó knížka, která dává do souvislostí typologii MBTI s výkonností v týmu a kouþováním
Ó HRONÍK, František. Hodnocení pracovníkĤ. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 126 s.
ISBN 80-247-1458-2.
Ó knížka o hodnocení pracovníkĤ vþetnČ ukázek tzv. kompetenþních modelĤ a
práce s nimi
Ó MEULMEESTER, F. ZmČna pĜijde, když se zastavíš: gestalt pĜístup v organizacích.
Vyd. 1. DobĜíš: DrvoštČp, 2010, 122 s. ISBN 978-809-0330-696.
Ó kniha o zmČnách a jejich Ĝízení z gestalt erspektivy
Knihy o NLP:
Ó MCDERMOTT, Ian. Neurolingvistické programování v manažerské praxi: efektivní
komunikace - motivování - vedení týmĤ. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999,
222 s. ISBN 80-859-4382-4.
Ó ALDER, Harry. NLP pro manažery: jak v práci dosáhnout vynikajících výsledkĤ.
Vyd. 1. PĜeklad Eva Küblbeková. Praha: Pragma, 1997, 216 s. ISBN 80-720-54732.
Ó KNIGHT, Sue. NLP v praxi: neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedineþnosti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2011, 370 s. ISBN 978-80-7261231-4.
Ó LUBECK, W. Základní kniha – spirituální NLP. Vyd. 1. Praha: Pragma, 1999, 234 s.
ISBN 80-7205-049-4
15
Organizace, které zaštiĢují kouþovací þi mentorskou profesi v ýR:
Ó ýeská asociace kouþĤ - http://www.cako.cz/cs/
Ó ICF - International Coach Federation (Mezinárodní federace kouþĤ) - organizace
sdružující profesionální kouþe, kteĜí kouþují v oblasti profesního i osobního života, a
kteĜí
se hlásí
se
ke
kouþinku
tak,
jak
ho
ICF
definuje
http://www.coachfederation.cz/ - zájemci zde najdou kromČ informací ke þlenství v
ICF také ke stažení ICF kompetence kouþe a etický kodex kouþe – oba dokumenty
jsou užiteþné pĜi sebereflexi a rozvoji kouþĤ
Ó EMCC - Evropská asociace mentorĤ a kouþĤ - http://www.emccouncil.org/cz/cs/
Kde mĤžete absolvovat mentorský þi kouþovací výcvik?
Výcviky kouþĤ v souþasné dobČ nabízí celá Ĝada organizací. Koncepce tČchto výcvikĤ vychází z rĤzných psychoterapeutických þi jiných škol. Výcviky se tudíž od sebe liší základními myšlenkami, na kterých jsou postaveny, metodami, zpĤsoby práce s klientem.
NicménČ všem smČrĤm je spoleþný nedirektivní partnerský pĜístup ke klientĤm, rozšiĜování jejich odpovČdnosti, uvČdomČní, dĤraz na sebereflexi, uþení a hledání vlastní cesty. Neexistuje jednoduchý návod, jaký kouþovací smČr si pro sebe zvolit. PĜi jeho výbČru je užiteþné se alespoĖ struþnČ seznámit s filosofií, ze které daný smČr vychází. PĜi výbČru konkrétního výcviku je potom dĤležité zvažovat rĤzná kritéria, která jsou ovlivnČna i tím, co od
výcviku oþekáváme:
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
smČr, ze kterého výcvik vychází (gestalt, systemika, Erickson, …)
akreditace
potĜebuji, aby mČl výcvik akreditaci?
u koho je výcvik akreditován?
získám bČhem výcviku potĜebné znalosti a dovednosti?
cena
individuální kritéria (místo konání výcviku, jeho organizace, lektoĜi apod.)
Uvedené výcviky nijak nepreferujeme, ale vybrali jsme je z toho dĤvodu, že vČtšinou mají
u nás nejdelší tradici nebo s lektory, kteĜí je vedou, máme osobní pozitivní zkušenost.
Výcviky kouþĤ:
Ó smČr Johna Whitmora (nČkdy oznaþováno jako tzv. exekutivní kouþink) u nás šíĜí a
reprezentuje - http://koucinkcentrum.cz/koucink-obecne, zde zájemci najdou i zajímavé þlánky ke kouþování - http://koucinkcentrum.cz/clanky
Ó gestalt kouþink
Ó http://www.gestalt-praha.cz/
Ó http://www.gestaltessence.cz
Ó systemický pĜístup
Ó Institut pro systemickou zkušenost - http://www.isz-mc.cz
Ó Hermés SPAS Praha - http://www.spas-praha.com
Ó Dalet - http://www.dalet.cz/
Ó Systemický institut - http://www.systemicky-institut.cz/
Ó QED Group - http://www.qedgroup.cz/
Ó result kouþink
Ó http://www.resultscoaches.cz - zde se po registraci dají zdarma stáhnout i
zajímavé materiály od Davida Rocka o motivaci a vedení lidí
Ó kouþink inspirovaný Miltonem Ericksonem
Ó program, který školí pĜímo zakladatelka tohoto smČru - Marilyn Atkinson –
výcvik se jmenuje Kouþink - VČda a umČní - http://erickson.cz
16
Další dostupné zdroje ke kouþování:
Užiteþným zdrojem dalších cenných a inspirativních informací ke kouþinku a mentoringu je
též internet. NapĜ. spoleþnost Kouþink centrum pĜipravila pro zájemce o kouþování celý
cyklus krátkých videopoĜadĤ, ve kterých zkušení lektoĜi – kouþové Kouþink centra vysvČtlují zájemcĤm o kouþování, co je to kouþink, jaká je jeho historie, specifika oproti jiným
zpĤsobĤm práce s lidmi, metody, zpĤsoby použití i omezení. Tato videa najdete na
www.youtube.com – ve vyhledavaþi staþí zadat kouþink centrum.
SíĢová generace
Se zavádČním nedirektivním zpĤsobĤ vedení lidí ve školství souvisí i problematika tzv. síĢové generace. Inspirativní þlánky o ní najdete napĜ. na metodickém portále rvp.cz nebo
na webu spoleþnosti Unisona:
http://rvp.cz/vyhledavani?q=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1+generace
http://www.unisona.com/hrozi-na-skolach-sitova-valka/
http://www.unisona.com/jak-vidi-svet-siti-sitova-generace/
17
Download

Zobrazit celou příručku