podzim roku 2012
10. Národní svatováclavská pouĢ ve Staré Boleslavi
se koná v pátek 28. záĜí 2012 v 10 hodin
Buć strážcem, Václave svých ýech, chraĖ laskavČ je v dobách všech,
aĢ mír, kterýs jim vyprosil, tak víru brání ze všech sil.
10. Národní svatováclavská pouĢ ve Staré Boleslavi
Doprovodný program: koncerty, pĜednášky, setkání.
veþer ve þtvrtek 27. záĜí: slavnostní pĜevezení lebky sv. Václava z pražské katedrály do Staré Boleslavi
(relikvie je slavnostnČ doprovázena Hradní stráží Pražského hradu)
pátek: 28. záĜí: slavnostní bohoslužba na mariánském námČstí ve Staré Boleslavi v 10 hodin
Hlavní celebrant: olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
kazatel: plzeĖský biskup Mons. František Radkovský.
V dobČ pĜevozu se uskuteþní ve všech farnostech na území ýeské republiky modlitební most
za þeský národ a, budou zvonit zvony.
fotografie zleva:
basilika Nanebevzetí Panny Marie, pĜed níž se koná hlavní bohoslužba (obr. na první stranČ Hlasu)
slavnostní pĜinášení lebky svatého Václava na poþátku bohoslužby
arcibiskup Mons. Dominik Duka pĜi loĖské bohoslužbČ, v pozadí prezident ýR Václav Klaus
MODLITBA ZA NÁROD
Bože, Otþe nás všech, dČkujeme Ti za ýechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
DČkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepĜátelĤm vnČjším
i škĤdcĤm vnitĜním.
Prosíme TČ, dej i nám dnes potĜebné vĤdþí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dČtem otce, matku a spoĜádaný domov a već nás,
abychom žili ve vzájemném porozumČní
a každý na svém místČ po vzoru sv. knížete Václava zodpovČdnČ konali svĤj úkol.
StaĖ se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Z pravoslavného životopisu sv. Václava (907 – 935)
Byl synem knížete Vratislava, druhorozeného syna BoĜivoje a Ludmily. Slovanské jméno Václav píše se staroslovČnsky
Vjaþeslav. Toto jméno bylo dáno Václavovi pĜi kĜtu, který vykonal knČz slovanského obĜadu (tj. knČz náležející
k cyrilometodČjské misii; zĜejmČ tato volba slovanského kĜestního obĜadu byla ovlivnČna sv. Ludmilou).
Když mČl Václav 7 let, slovanský biskup Notarius udČlil Václavovi postĜižiny podle východního obĜadu.
Václav byl již v útlém vČku sv. Ludmilou pĜidržován k uþení písma a knih slovanských. Jeho uþitelem byl slovanský knČz
Pavel. Na Budþi se nauþil Václav ještČ latinČ a ĜeþtinČ. Zde byl uþitelem jeho slovanský knČz UþeĖ.
... Na Rus proniklo uctívání sv. Václava ihned po jeho smrti. Slovanská církev tenkrát spojovala ýechy s Ruskem. Již vnuk
ruského knížete sv. Vladimíra pĜijal jméno Václav (nar. 1036) a to se tam opakovalo do r. 1226 pČtkrát, kdežto v þeské
(polatinštČné) panovnické rodinČ se jméno Václav objevuje až v r. 1230. Máme-li na zĜeteli skuteþnost vyhlazování všech
stop po slovanské cyrilometodČjské církvi v ýechách v dobČ, kdy byla ýechĤm vnucena latinská orientace, mĤžeme
s jistotou tvrdit, že památka sv. Václava se nám zachovala díky ruské pravoslavné církvi, kde byl sv. Václav vroucnČ
uctíván témČĜ od okamžiku jeho muþednictví až doposavad. StejnČ tak dČkujeme východním pravoslavným SlovanĤm
za zachování staroslovČnských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile.
2
40. pouĢ v Ellwangen
V sobotu 7. þervence 2012 se konala jubilejní 40. þeská
krajanská pouĢ v Ellwangen.
U oltáĜe byli: P. Bohuslav Švehla – hlavní celebrant a
kazatel a dva koncelebranti P. Waldemar Obrebski CMF
z Frankfurtu a P. Zbigniew Ponichtera z Prahy.
Jáhen Josef Jonáš, který nyní pĤsobí ve Zdicích a okolí,
hrál jako obvykle na varhany.
K radostné náladČ pĜispČli krojovaní, ministranti
a poutníci z Frankfurtu, Mnichova, Norimberku
i Stuttgartu a dalších míst.
Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Víta, prĤvod
k pamČtní desce sv. Metoda, švábský obČd na
Schönenbergu s posezením, kytarou a krásnými
písniþkami i odpolední mariánská pobožnost
pomohly našemu setkání vytvoĜit pĜátelskou
kĜesĢanskou atmosféru.
Rádi jsme se setkali a spoleþnČ oslavili svatého
MetodČje.
Následující spoleþná fotografie pĜipomene více.
Víte, že ...
Mariánský kostel nad mČstem Ellwangen (Schönenberg) je poutním místem diecéze Rottenburg – Stuttgart?
Jejím základem je tzv. Loreta (postavena v r. 1639) – napodobenina nazaretského domu, kde žila Svatá rodina.
V Loretánské kapli je umístČna malá milostná soška Panny Marie.
PoutníkĤ pĜibývalo, kapliþka nestaþila. Jezuitští architekti a stavitelé integrovali malou Loretu do nových plánĤ,
obestavČli kapli velikou basilikou. Kostel byl postaven na podČkování Bohu za ochranu mČsta pĜi velkém
požáru v r. 1681. V r. 1709 bohužel uhodil blesk a následný požár nový kostel zcela zniþil. Zaþalo se stavČt
znovu a v r. 1729 byl posvČcen druhý kostel, který stojí dodnes.
3
Celostátní setkání mládeže ve Žćáru nad Sázavou
Celostátní setkání mládeže ve Žćáru nad Sázavou se konalo od 14. do 19. srpna. Jde o nČkolikadenní
kĜesĢanskou akci, kde mládež spoleþnČ žije, bydlí, jí, modlí se, raduje se, sportuje a pracuje. Mladí si všechno
sami organizují. Program nabízí koncerty, pĜednášky, výstavy. Vrcholem každého dne jsou katecheze biskupĤ a
spoleþné bohoslužby.
V sobotu 18. srpna se ke zhruba 6 000 mladých pĜidaly 3 000 poutníkĤ, kteĜí dorazili na každoroþnČ poĜádanou
PouĢ rodin. PĜipojilo se také témČĜ tisíc místních.
Pro dČti byly pĜipraveny hry, výtvarné tvoĜení, zpívání v pĜírodČ a divadlo.
Kardinál Duka Ĝekl mladým:
„Mladí, kteĜí tady jsou, mají vČtší hodnotu, než ty miliardy, o které se hádají v Parlamentu.
Církev existuje na našem území také proto, že jsou zde desetitisíce dobrovolníkĤ, kteĜí dennČ vyrážejí do práce –
varhaníci, kostelníci, uklízeþky, Ĝemeslníci… DČlají to zadarmo þi za symbolický poplatek.“
Z Vatikánu došlo poselství Svatého Otce úþastníkĤm:
PĜi pĜíležitosti 5. celostátního setkání mládeže, které má jako motto vČtu „Ovocem Ducha je láska, radost a
pokoj“ a které se koná ve Žćáru nad Sázavou v rámci pĜíprav na 1150. výroþí pĜíchodu svatých Cyrila
a MetodČje na Velkou Moravu, se Svatý Otec Benedikt XVI. obrací se svým srdeþným pozdravem a pĜáním
všeho dobrého k organizátorĤm a ke všem úþastníkĤm této události. Papež vyjadĜuje živou radost z této
prozíravé iniciativy. PĜeje si, aby se upevĖovalo povČdomí duchovních hodnot, které formovaly myšlení, umČní i
kulturu þeského národa, a tím se kĜesĢanské svČdectví v rozliþných prostĜedích dnešní spoleþnosti stalo
pronikavČjší.
Jeho svatost ze srdce rád udČluje Vaší eminenci, zúþastnČným nejdĤstojnČjším biskupĤm, knČžím, ĜeholníkĤm
a Ĝeholnicím, pĜítomným rodinám a zvláštČ všem milým mladým lidem apoštolské požehnání pĜinášející pokoj
a duchovní horlivost, a na pĜímluvu Panny Marie, Matky církve, vyprošuje hojnost nebeských darĤ.
státní sekretáĜ kardinál Tarsicio Bertone
Malá statistika ohromujících þísel:
Poþet úþastníkĤ: témČĜ 6000, z toho 40 % chlapcĤ a mužĤ, 60 % dČvþat a žen. VČtšina ve vČku 14 – 25 let.
Nejvíce mladých (1670) se pĜihlásilo z Olomoucké arcidiecéze, 1248 z BrnČnské diecéze, 898 z diecéze Hradec
Králové, podobný poþet pĜijel i z Ostravsko – opavské diecéze.
Celkem bylo možno navštívit 90 pĜednášek a workshopĤ, 13 koncertĤ, divadel a muzikálĤ, 23 sportovních
aktivit. Byli pĜítomni témČĜ všichni moravští a þeští biskupové, mnoho desítek knČží, Ĝeholnic a ĜeholníkĤ.
4
„SPRECHER“ ýESKÉ DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU
od 26. 12. 2011: Bohoslužby v Zirndorfu
15. þervna: Setkání s krajanskými spolky na þeském konzulátu v MnichovČ
16. – 17. þervna: Bohoslužby ve Frankfurtu a ve Stuttgartu
27. þervna: Setkání s Otcem Pavlem Kuþerou a Majkou Hanákovou
v Praze, blahopĜání k 80. narozeninám
5. þervence: Poutní bohoslužba ke sv. Cyrilu a MetodČjovi v Praze, Karlín
7. þervence: 40. pouĢ ke sv. MetodČjovi do Ellwangen
2. záĜí: Bohoslužba v Sušici (ranní poutní bohoslužba pro hospodyĖky)
Zaþátkem záĜí vyšel podzimní Hlas.
SouþasnČ s ním byly vydány „regionální listy“
– pro Frankfurt, Mnichov, Norimberk a Stuttgart.
NezapomeĖte také pravidelnČ sledovat
naše internetové stránky!
Krátké podČkování za mnoho let života a velká fotografie z Prahy
„Tímto chci podČkovat všem, kteĜí mi blahopĜáli k mým „osmdesátinám,“ aĢ už písemnČ nebo telefonicky.
Ve stáĜí si toho þlovČk i více váží, než když byl mladší.
Je to taková milá vzpomínka a projev vdČþnosti, pohlazení. I my knČží se Vás snažíme též pohladit a povzbudit,
když s Vámi prožíváme urþité úseky životních zkoušek a beznadČje.
Myslím, že je to vzájemná podpora a to dČlá þlovČku dobĜe. Tak díky!!!“
Váš v Kristu P. Pavel Kuþera
NČkolik dat ze života Otce Pavla
* 27. kvČtna 1932 v Praze
1964 tajnČ opustil ýSSR
1965 pĜijal knČžské svČcení v St. Ottilien
1967 zaþal pĤsobit v Zirndorfu
1991 se stal þeským delegátem
do roku 2011 pĤsobil v duchovní správČ
už je to 80 let
už je to 48 let
už je to 47 let
už je to 45 let
už je to 21 let
plných 46 let!
Veliké díky, Otþe Pavle!
5
František kardinál Tomášek (1899 – 1992)
PĜed léty dvaceti ...
„Je to dvacet let od úmrtí nezapomenutelného kardinála
Františka Tomáška. 20 let, to je život jedné generace.“
Narodil se 30. þervna 1899 ve Studénce, okr. Nový
Jiþín. MČl 7 sourozencĤ.
V r. 1918 maturoval v Olomouci, nastoupil do základní
vojenské služby, ale namísto vyslání na frontu jej jako
invalidu (kvĤli tuberkulóze) propustili z armády.
Pokraþoval ve studiích v Olomouci, v r. 1922 pĜijal
knČžské svČcení z rukou arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana. PĤsobil jako katecheta na Olomoucku, pak jako
uþitel náboženství, inspektor. PĜednášel na bohoslovecké
fakultČ, pĜitom získal doktorát teologie, stal se
profesorem katechetiky a pedagogiky.
V r. 1949 byl papežem jmenován svČtícím biskupem
v Olomouci. Proti vĤli státní správy pĜijal tajnČ
biskupské svČcení.
V letech 1951 – 1954 následovala bez procesu a soudu
internace v Želivi (práce v kamenolomu).
PozdČji mu bylo dovoleno, aby pĤsobil jako faráĜ
v Moravské Huzové (1954 – 1965).
Jako jediný þeský biskup se zúþastnil všech þtyĜ
zasedání II. Vatikánského koncilu.
Po složitých jednáních mezi státem a Vatikánem
v r. 1965 (po odchodu kardinála Josefa Berana do exilu)
byl jmenován administrátorem pražské arcidiecéze.
Všichni víme, jak se biskup Tomášek postupnČ
mČnil, zaþal vystupovat proti komunistickému
státu, zastávat se práv církve. S trpČlivostí a
pevností, pozdČji i s humorem.
V r. 1977 jmenován kardinálem a ustanoven
pražským arcibiskupem.
OtevĜenČ kritizoval postoj þeskoslovenského státu
k církvi, díky nČmu bylo zakázáno státu povolné
knČžské hnutí Pacem in terris. V r. 1987 zahájil
Desetiletí duchovní obnovy národa, 1989 v ěímČ
vedl þeskoslovenskou delegaci pĜi svatoĜeþení
Anežky PĜemyslovny.
V roce 1990, spolu s prezidentem Václavem
Havlem, pĜivítal a doprovázel v naší zemi papeže
Jana Pavla II.
Kardinál Tomášek r. 1991 požádal ěím o
zproštČní arcibiskupského úĜadu pro svĤj vysoký
vČk, jeho nástupcem byl jmenován Miloslav Vlk.
František kardinál Tomášek zemĜel ve vČku 93 let
4. srpna 1992 a je pohĜben v pražské katedrále.
„Drahý otþe kardinále, dČkuji za všechna vaše
slova a þiny, Bohu díky a prosím úpČnlivČ, proste
za nás všechny patrony Desetiletí mravní obrody
našeho národa! Amen.“
(první a poslední vČta tohoto þlánku jsou
z promluvy kardinála Duky v Praze)
Duchovní závČĢ Františka kardinála Tomáška:
„Pozdravuji Vás všechny, kteĜí jste pĜišli k pozemskému rozlouþení se mnou, nebo vzpomínáte tam, kde jste.
Je to louþení jen na krátký þas, neboĢ i nejdelší život uplyne jako mihnutí okamžiku a naše trvalá lidská
existence zaþne s tím, kdo nás do života poslal, s naším nejlepším nebeským Otcem.
Bude to existence trvalá, vČþná a bude taková, jak si to kdo zasloužil svým životem.
Ano, existuje spravedlnost, vČþná Boží spravedlnost.
Snažil jsem se v celém svém životČ podle mých sil sloužit všem ve jménu lásky našeho Spasitele Ježíše Krista.
Prosím o prominutí ty, kteĜí snad mČli dojem, že jsem se jim plnČ nevČnoval. Jsme jen lidé a jako takoví jsme
tím poznamenáni. Jen dílo Boží je dokonalé. Proto nás vybízí apoštol Pavel: „Neste bĜemena jeden druhého
a tak naplníte zákon KristĤv.“
6
14 muþedníkĤ od Panny Marie SnČžné v Praze
Františkán BedĜich Bachstein a jeho spolubratĜi, kteĜí byli zabiti v roce 1611, budou blahoĜeþeni 13. Ĝíjna
2012 v pražské katedrále. Termín oficiálnČ potvrdil Vatikán. Svatého otce bude zastupovat kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregace pro svatoĜeþení.
Na masopustní úterý 15. února 1611 bylo krutým
zpĤsobem zavraždČno 14 františkánĤ, pĜíslušejících
ke konventu pĜi kostele Panny Marie SnČžné v Praze
na Novém MČstČ.
PĜišli do Prahy jako misionáĜi, aby zde pastoraþnČ sloužili
katolické menšinČ zvláštČ kázáními, náboženskými
debatami a vzorným pĜíkladem Ĝeholního života. PĤsobili
v konventu a pĜi kostele, který císaĜ Karel IV. založil
r. 1347 pro karmelitány, ale který byl poþátkem 17. století
v sutinách a opuštČn. Roku 1604 dal císaĜ Rudolf II.
zvláštním diplomem „na vČþné þasy“ celé klášterní
teritorium do užívání františkánĤm.
Noví Ĝeholníci pocházeli z rĤzných evropských národĤ,
prožili však již nČjaký þas na našem území – pĜišli do Prahy
z Brna a Olomouce – a ovládali témČĜ všichni þeštinu.
KnČží byli zpovČdníky významných osobností a také mezi
arcidiecézním duchovenstvem požívali znaþné vážnosti,
protože byli využíváni jako rozhodþí ve sporných
záležitostech.
ýást pražské veĜejnosti, z vČtší þásti nekatolické, se k nim
však od poþátku chovala nepĜátelsky. VýhrĤžky
a nepĜátelské projevy se stupĖovaly zvláštČ od konce ledna
r. 1611, za doby tzv. vpádu pasovských vojsk do ýech.
Nepotvrzená zpráva o ukrývání poražených pasovských
jezdcĤ v klášterech obrátila hnČv PražanĤ proti kostelĤm
a klášterĤm..
V úterý 15. února 1611 obklopilo areál Panny Marie
SnČžné asi 700 ozbrojených lidí, pĜevážnČ mČstské spodiny.
Útoþníci se rozdČlili do nČkolika skupin. Poþetná skupina
útoþníkĤ vtrhla nejprve do chrámu a zde krutým zpĤsobem
zabila dva knČze a bratra laika. V klášteĜe samotném nalezli
vetĜelci þtyĜi Ĝeholníky, na pĤdČ pak zbylých sedm
ĜeholníkĤ.
Fotografie: areál Panny Marie SnČžné, kosti muþedníkĤ,
vnitĜek kostela.
NČmecko – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
089/2603331
www.misie-nemecko.com; email: [email protected]
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
Prelát Pavel Kuþera, Sluneþní námČstí 1, 158 00 Praha 5 - StodĤlky
P. ThDr. Emil Valášek, Pastoratsstr. 4, 47627 Kevelaer 2
P. Waldemar ObrĊbski CMF
Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, 60599 Frankfurt
Mons. Karel FoĜt, Rheinstr. 39, 80803 München
KnČžský domov, Želivského 3, 370 06 ýeské BudČjovice
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, ýernín 73, 267 51 Zdice u Berouna
Slovenské katolické misie v NČmecku:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovČdný za Norimberk), Ring Str. 14
Pfr. Peter CeĐuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymaþ, August Bebel Str. 49
02825/573
0173/ 6939 600
089/349 894
00420/387 021 622
08137/99265
00420/311 686 334
80339 München
95119 Naila
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim
(089) 500 3510
(09282) 98 390
(069) 77 8319
(0621) 81 4595
7
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratĜi * Jsme jedna rodina *
Sofia Franziska Vogl, Mnichov
28. 7. 2012
Luisa Müller, Mnichov
11. 8. 2012
Ektoras Tselios, Mnichov
12. 8. 2012
Svátost manželství: Juraj Vanek a Lucie Grigarová (oba Stuttgart) svatba byla ve VĜesinČ (Ostrava) 11. 8. 2012
Svátost kĜtu:
Na vČþnost nás pĜedešli:
Erna Kollinger, Mnichov
nedožitých 77 let
21. 8. 2012
Naši jubilanti:
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
87 let
88 let
90 let
91 let
92 let
Marek Pokorný, Regensburg
(21. 7.)
Markéta Märzluft, Mnichov
( 8. 8.)
Petr JeĜábek, Mnichov
(14. 7.)
Susanne Popek, Mnichov
(21. 9.)
Leona Poruba, Freising
(20. 7)
Jaromír Rauer, jižní Morava – Frankfurt
(21. 8.)
Renata Sink, Mnichov
(21. 8.)
Mons. Josef Žák, PlzeĖ
(20. 7.)
Eva Svoboda, Mnichov
( 6. 8.)
Günter Josef Schmitz, Balduinstein
( 6. 9.)
Eva Mikelini, Mnichov
( 8. 7.)
Helena Mahler, Mnichov
(15. 7.)
Marie Mareš, Stuttgart
( 7. 8.)
Emilie Schletter, Stuttgart
Ebhard Špaþek, Mnichov
(29. 5.)
Gudrun Heissig, Mnichov
( 5. 8.)
VojtČch Jílek, Niddatal
(24. 8.)
Stefan Rauer, jižní Morava – Stuttgart
(28. 8.)
Kristina Bittnerová, Waldkraiburg
(23. 9.)
František Tuháþek, Zirndorf - Blatná
( 9. 9.)
Dr. Walter Rzepka, Vaterstetten
( 1. 6.)
P. Stanislav MuzikáĜ CSsR, Sv. Hora, PĜíbram (23. 7.)
Libuše Konupþíková, Mnichov
(16. 7.)
Erna Fialka, Norimberk
( 8. 8.)
Alena Buchmaier, Mnichov
(10. 8.)
Olga Vendulák, Mnichov
(18. 8.)
Nina Bogdanoviþ, Mnichov
(18. 6.)
Hana Blinkalek, Mnichov
(30. 8.)
VČra Vojta, Mnichov – Planegg
(21. 7.)
Viktor Magdolen, Mnichov
( 9. 9.)
PokĜtČní aĢ vytrvají,
v manželství aĢ pokoj mají,
zemĜelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantĤm? Živió, živió, ….
dlouholetý zpČvák pĜi slovenských a þeských bohoslužbách
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvČdČli.
Výroþí ordinace - knČžské svČcení:
40 let
47 let
Mons. Josef Hrdliþka, svČtící biskup olomoucký
Mons. František Lobkowicz, biskup Ostrava - Opava
prelát Pavel Kuþera, Praha
1. 7. 1972 v Olomouci
15. 8. 1972 v Praze
22. 8. 1965 v St. Ottilien
Hlas Sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
Korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, PlzeĖ
8
Download

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Podzim 2012