Velikonoce roku 2014
13. bĜezna 2014 - první rok papeže Františka
Kristus - svČtlo je plamen, který spaluje zlo a promČĖuje tak svČt i nás samotné.
Požehnané velikonoþní svátky 2014!
Ježíš žije!
To je ta radostná velikonoþní zpráva: Ježíš zvítČzil nad
smrtí. ObČtoval svĤj život za naše hĜíchy.
A tak výþitky, strach pĜed Božím soudem a vČþnou
smrtí mohou nyní skonþit.
Ježíš vstal z mrtvých a žije! Nemusíme si pĜipomínat
jen jeho dávné skutky a moudrá slova.
Ježíš je každému z nás zcela blízko. Jeho pĜítomnost
mĤžeme vždy znovu zakoušet v modlitbČ – pĜímém
rozhovoru s Ježíšem.
Ježíš žije a já s ním!
To není laciná útČcha pĜi pomyšlení na obávanou smrt
v našem životČ.
Bible Ĝíká, že Ježíš byl prvním, kdo smrt pĜekonal.
Dále nás ujišĢuje: každý, kdo Ježíši svČĜí svĤj život,
má podíl na tomto vítČzství. Smrt tak ztratila v životČ
vČĜících svou neúprosnou nadvládu.
Mnohá cesta se nám zdá tmavá, mnohý úsek života je
tvrdý a nepochopitelný.
Cílem je však svČtlo, neboĢ Ježíš Kristus je nám
po boku a vede nás. Kdo žije s ním, pro toho platí jeho
zaslíbení: Protože já jsem živ, také vy budete žít!
Zpívejme aleluja, i když jsme plni starostí.
Od poþátkĤ církve byly Velikonoce hlavním
a ústĜedním svátkem církevního roku. Po celých
50 dní slavili kĜesĢané vzkĜíšení Pána, radovali se
z toho, že láska zvítČzila nad smrtí, a že skrze
vzkĜíšení již máme podíl na naplnČném životČ Ježíše
Krista. Výrazem této velikonoþní radosti se staly
rozmanité zpČvy Aleluja.
Zpívej a kráþej!
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještČ plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat 'tam' v jistotČ...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útČchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráþej dál!
ZpČvem se tČš v nouzi,
nebuć rozmrzelý!
Zpívej a kráþej dál!“
(Sv. Augustin)
Letošní již 42. krajanská pouĢ do Ellwangen bude v sobotu 5. þervence.
Scházíme se - naše Velikonoce a doba velikonoþní 2014:
ZIRNDORF, Hl. Josef der Arbeiter, Bergstr. 20, 90513 Zirndorf
2. nedČle velikonoþní 27. dubna
v 15 00 hodin bohoslužba, pomlázka
STUTTGART, St. Stephan, Rotenwaldstr. 96, 70197 Stuttgart
KvČtná nedČle
13. dubna
ve 14 30 hodin slovensky, svČcení ratolestí, prĤvod, pašije
Velký pátek
18. dubna
v 15 00 hodin slovensky
Bílá sobota - vigilie
19. dubna
v 19 30 hodin slovensky
Boží hod velikonoþní 20. dubna
v 14 30 hodin þesky, pomlázka
5. nedČle velikonoþní 18. kvČtna
ve 14 30 hodin þesky
MNICHOV, St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
KvČtná nedČle
13. dubna
v 9 45 hodin
þesky, svČcení ratolestí, prĤvod, pašije
Zelený þtvrtek
17. dubna
v 18 00 hodin sál Velehradu, po bohoslužbČ agapé
Velký pátek
18. dubna
v 10 00 hodin „KĜížová cesta národĤ“ na pČší zónČ
- þeské 5. zastavení
Velikonoþní vigilie
19. dubna
ve 20 30 hodin slovensky
Boží hod velikonoþní
20. dubna
v 9 45 hodin
þesky, svČcení pokrmĤ, pomlázka
PondČlí velikonoþní
21. dubna
v 9 45 hodin
slovensky, pomlázka
2. nedČle velikonoþní
27. dubna
v 9 45 hodin
þesky
FRANKFURT, Herz Jesu Kirche, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt, Oberrad
sobota pĜed KvČtnou nedČlí 12. dubna v 16 00 hodin þesky, svČcení ratolestí, pašije
5. sobota velikonoþní
17. kvČtna v 16 00 hodin þesky
KOLÍN NAD RÝNEM, MANNHEIM - podle oznámení slovenských misií
SrdeþnČ zveme na velikonoþní bohoslužby.
2
ěímský poutní dĤm Velehrad volá o pomoc!
Poutní dĤm Velehrad je v roce 2014 uzavĜen.
Z dĤvodu rekonstrukce areálu a nenadálých komplikací je celý objekt
na Via delle Fornaci 200 v ěímČ mimo provoz. Stav domu neodpovídá
souþasné italské legislativČ. Hlavním dĤvodem uzavĜení je ztráta
licence (dovolení k provozování poutního domu).
Mnohé pokoje jsou vlhké, zatéká do stĜech. V souþasnosti jsou proto
pokoje vystČhovány a pĜipraveny k rekonstrukci. Probíhají jednání
o dovolení stavby, která je rozplánována na nČkolik etap.
Celkový obnos oprav je odhadován na 1,8 mil. €. Schází 1 milion €.
Stavební plány i pĜíslušná povolení na rekonstrukci hlavní budovy A
jsou hotové. Oprava má zaþít v kvČtnu. StĜedisku poutního domu
Velehrad je možné posílat dary i nabídnout osobní pĤjþku.
Konto v Itálii a kontaktní adresa: (www.velehrad.net)
CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD
Via delle Fornaci, 200, 00165 Roma
IBAN: IT 34 I 01030 05109 000001010257
BIC: PASCITM1383
Banka:
Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci, 2/4/6; 00165 Roma
Pro dárce z ýeské republiky bude založeno þeské konto.
NávštČva biskupĤ ýR v ěímČ
11. - 17. února probČhla návštČva þeských a moravských biskupĤ ěíma nazvaná Ad limina (K prahĤm
apoštolĤ.) Jednalo se o první oficiální pĜíležitost, kdy se biskupové setkali s papežem Františkem.
Svatý Otec požehnal korunky urþené pro staroboleslavské Palladium a sochu Panny Marie Olešnické a každému
biskupovi vČnoval pektorál - závČsný biskupský kĜíž.
Souþástí poutČ byla i generální audience, kde papež zvlášĢ pozdravil þeské biskupy i poutníky.
NávštČvu biskupĤ doprovázelo asi 300 poutníkĤ z vlasti.
foto: papež František s biskupy
PodČkování od nás k vám
DČkuji všem, kteĜí pĜispČli darem na ýeskou misii v NČmecku.
ProstĜedky použijeme na tisk Hlasu a regionálních listĤ, poštovné
a další.
Dárci, kteĜí v roce 2013 pĜispČli þástkou více než 100 €, dostali již
z mnichovského arcibiskupství potvrzení o daru. Pokud ho nČkdo
nedostal, aĢ kontaktuje ýeskou misii v MnichovČ.
Potvrzení o darech došlých v roce 2014 vystaví biskupství poþátkem
pĜíštího roku.
Srdeþné díky všem!
3
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratĜi * Jsme jedna rodina *
P. ThDr. Josef Krejþí, Mezzocorona + Trident - Itálie
Milan Schulz, Mnichov
Mons. Karel Jaroslav FoĜt, ýeské BudČjovice - Mnichov
ZdenČk Jan Kollinger, Mnichov
Jaroslav Popelák, Martinice u Dolních Kralovic
Dr. Hana Hanzalová, Praha - Frankfurt
Opustili nás:
13. 1. 2014
20. 1.
21. 1.
13. 3.
15. 3.
24. 3.
nedožitých 87 let
nedožitých 84 let
92 let
91 let
76 let
79 let
Naši jubilanti:
20 let Julia Kalivoda, Mnichov
35 let Pavel Šefr, Hohenberg
40 let Juro Vanek, Stuttgart
Anna Moravþíkova, Stuttgart
Petra Kubešová, Mnichov - Daþice
Marie Kaplan jun., Petershausen – Passau
45 let Leona Schildberger, Maintal
50 let Martin Lexmann, Radebeul
55 let Dr. Pavel KolaĜík, Mnichov
Miloslava Karl, Fellbach – Schmieden
60 let P. Jaroslav HĤlle, faráĜ a dČkan Klatovy
Anna Majerová, Stuttgart
65 let Mons. František Václav Lobkowicz, biskup
70 let Petr Lonþák, Simmozheim
75 let Dipl. Ing. Pavel Pustina, Troisdorf
Ivan Steiger, Mnichov
80 let P. Josef ýupr SJ., Kolín u Prahy - ěím
Ivo KĜižan, Mnichov – Grünwald
85 let Dipl. Ing. Evžen Amler, Norimberk
87 let Ing. Ladislav Pavlík, Mnichov
90 let VČra Krumnikl, Mnichov
(15. 4.)
(12. 2.)
(19. 1.)
(20. 1.)
(28. 2.)
(14. 3.)
(11. 3.)
( 1. 4.)
(15. 3.)
(23. 3.)
( 4. 3.)
(21. 3.)
( 5. 1.)
(15. 2.)
(19. 1.)
(26. 1.)
(30. 1.)
(28. 3.)
( 7. 1.)
(18. 3.)
(22. 1.)
PokĜtČní aĢ vytrvají,
v manželství aĢ pokoj mají,
zemĜelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantĤm? Živió, živió, ….
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvČdČli.
Výroþí ordinace
40 let knČžství
10 let biskupem
P. Václav Steiner, Mariazell, Rakousko
Mons. Pavel Posád, svČtící biskup v ýeských BudČjovicích
17. 3. 1973 ěím
28. 2. 2004 LitomČĜice
Odstoupení ze služby diecézního biskupa
Papež František pĜijal 1. bĜezna 2014 rezignaci (ze zdravotních dĤvodĤ) Mons. JiĜího Paćoura, diecézního
biskupa v ýeských BudČjovicích. Biskup Paćour byl svČtícím biskupem v Praze.
Roku 2001 byl jmenován biskupem þeskobudČjovické diecéze. V roce 2005 navštívil krajany v MnichovČ.
Tempeltonova cena Mons. Tomáši Halíkovi
13. bĜezna 2014 byla v LondýnČ udČlena Tempeltonova cena Mons. Tomáši Halíkovi. Je oznaþována jako
Nobelova cena za náboženství.
Od r. 1973 se ocenČní každoroþnČ udČluje jedné ze svČtových osobností duchovního života. První laureátkou
byla Matka Tereza. Mezi dalšími nositeli je Alexander Solženicyn, souþasný dalajlama nebo anglikánský
arcibiskup Desmond Tutu. Mons. Tomáš Halík je prvním ýechem, který byl pro toto ocenČní vybrán.
UpĜímnou radost ze slavnosti VzkĜíšení Ježíše pĜejí P. Bohuslav Švehla,
sekretariát misie v MnichovČ: Marie Popeláková a Vendula Bílková.
Hlas Sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
tisk Typografik, PlzeĖ
4
Download

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Velikonoce 2014