Oddelenie vnútorného lekárstva
Interné
oddelenie
patrí k základným oddeleniam RN Sobrance n. o. v
Sobranciach. Je lokalizované na prvom poschodí monobloku C a jeho súčasťou je
i Jednotka intenzívnej starostlivosti /JIS/. Kapacita oddelenia je 21 lôžok v 2 a 3
posteľových izbách so sociálnym zariadením, 5 lôžok na JIS a 2 lôžka v dennom
stacionári, spolu 28 lôžok.
Pri oddelení je zriadená interná ambulancia a
endoskopické pracovisko.
Interné oddelenie:
•
zabezpečuje diagnostickú, liečebnú a
preventívnu starostlivosť pre pacientov s
vnútornými
chorobami
(ochoreniami
srdcovo cievneho systému, tráviaceho
systému,
s
nefrologickými,
endokrinologickými a reumatologickými
ochoreniami);
•
poskytuje podľa závažnosti zdravotného
stavu aj hospitalizáciu pacienta s ochoreniami dýchacích ciest s poruchami
krvotvorby a s nádorovými ochoreniami;
•
poskytuje všestrannú, odbornú starostlivosť v zmysle koncepcie vnútorného
lekárstva;
Toto môžeme dosiahnuť len v úzkej spolupráci so SVALZ – ovými oddeleniami
a predovšetkým odbornými neštátnymi ambulanciami (kardiologická, diabetologická,
chirurgická, urologická, reumatologická). Pri diagnostike a liečbe našich pacientov
úzko spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami a klinikami na Slovensku.
Kontakt: 056/641 96 35; 056/652 22 55
Interné oddelenie JIS:
Je prispôsobená na zvládnutie akútnych
stavov
vo
vnútornom
predovšetkým
lekárstve
akútnych
-
koronárnych
syndrómov, s úzkou spoluprácou s VÚSCH v
Košiciach.
Je
monitorovacou
vybavená
technikou
modernou
a
elektricky
polohovateľnými posteľami.
Lekári :
Primár oddelenia: MUDr. Peter Juhás:
Kontakt: 056/641 96 43
Zástupca primára odd.: MUDr. Peter Kostrej
Kontakt: 056/641 96 32
Lekári interného oddelenia: MUDr. Lucia Miháliková
MUDr. Iveta Popeláková
MUDr. Bibiana Kormanová
Kontakt: 056/641 96 32
Lekári ÚPS: MUDr. Ján Stripai
MUDr. Oksana Labiková
Vedúca sestra interného odd.: Mgr. Tatiana Maximová
Kontakt: 056/641 96 31
Download

Oddelenie vnútorného lekárstva