Samostatný odbor krízového
riadenia zdravotníctva
Banskobystrického kraja
Asistent riaditeľa pre
stavebný dozor nad
realizáciou
europrojektov
Asistent riaditeľa
pre koordináciu
oddelení labor.
činností
Sekretariát
Oddelenie
kvality
Oddelenia:
Hematologické oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny
Oddelenie infektológie
Oddelenie klinického pracovného
lekárstva a klinickej toxikológie
Oddelenie neonatológie a JIRS
Oddelenie ortopédie
Oddelenie otorinolaryngológie
Oddelenie pneumológie a ftizeológie
Oddelenie psychiatrie
Oddelenie úrazovej chirurgie –
traumatológia
Oddelenie urgentného príjmu
Sekretariát
Oddelenia SVaLZ:
Centrálny laboratórny komplex
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Oddelenie centrálnych operačných sál
Oddelenie fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
Oddelenie lekárskej genetiky
Oddelenie rádiológie
Oddelenie zákrokových sál
a robotickej chirurgie
Centrá:
Centrum autológnej transplantácie
krvotvorných buniek
C. pre cystickú fibrózu dospelých
Centrum pre diagnostiku a liečbu
sclerosis multiplex
Centrum pre HIV / AIDS
Centrum pre indikáciu DDOT
C. pre liečbu chronických vírusových
hepatitíd
Perinatologické centrum- centrum
maternofetálnej medicíny
Transplantačné centrum
Útvar krízového
riadenia
Referát internej
a externej komunikácie
Referát BOZP
a zvláštnych úloh
Referát prevádzky
IT
Oddelenie informačných
technológií
Námestník pre
ošetrovateľstvo
Príjem pacientov
Sekretariát
Technicko-prevádzkový
námestník
Prevádzkové oddelenie
Sekretariát
Ekonomický námestník
Technické oddelenie
Referát pre riadenie dlhu
a likvidity
Sociálne sestry
Referát tepelného
hospodárstva
Referát údržby budov
Referát finančnej učtárne
Centrálna signalizácia
Referát vnútornej ochrany
Referát elektro- energetiky
Oddelenie
nemocničnej hygieny
Referát vodohospodára
a ochrany životného
prostredia
Referát správy areálu
Referát pokladničnej
služby
Referát vnútornej dopravy
a obsluhy výťahov
Referát operatívnej
evidencie
Referát dopravy
Referát analýz a štatistiky
Referát – Centrálny velín
Referát – VTK
Oddelenie zdravotných
poisťovní
Referát potrubnej pošty a
slaboprúdu
Referát administratívnych
činností
Lekárska knižnica
Referát ľudských zdrojov
Oddelenie
personalistiky a miezd
Oddelenie liečebnej výživy a
stravovania
Referát skladového
hospodárstva
Referát vzdelávania
Lekár metodik pre koordináciu kontrol
so ZP
Lekár - koordinátor pre oblasť
nemocničnej hygieny a epidemiológie
Nemocničná lekáreň FNsP FDR
Lekár – koordinátor pre polikliniku
Verejná lekáreň – Naša lekáreň
Oddelenie kontroly
a sťažností
Príloha č.1
S-A-08 Organizačný poriadok, 1.12.2012, zmena 5
Referát KNIS
Námestník pre liečebnopreventívnu starostlivosť
Kliniky :
Algeziologická klinika SZU
Dermatovenerologická klinika SZU
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika
SZU
II. Chirurgická klinika SZU
• Chirurgia+JIS
• Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
• Cievna chirurgia
II. Interná klinika SZU
• Interné
• Nefrologické transplantácie
• Hepatologicko-gastroenterologické
transplantácie
• Dlhodobochorí
II. Neurologická klinika SZU
II. Očná klinika SZU
II. Urologická klinika SZU
Klinika plastickej chirurgie SZU
Neurochirurgická klinika SZU
Onkologická klinika SZU
Právne
oddelenie
Sekretariát
Riaditeľ FNsP FDR
Referát práce a mzdy
Referát verejného obstarávania
Oddelenie nákupu
a logistiky
Referát logistiky
Referát zdravotníckej
techniky a metrológie
Download

Organizačný poriadok FNsP FDR 10 2013.pdf