©Csibriová
2012
Kácení máje
SYSLOJED þ. 2/2012
Sluneþních paprskĤ žár
Obloha jasná
Jen obláþkĤ pár
Vítr už pĜivál vĤni léta
Krajina pestrostí h Ĝí a vzkvétá
Nastává senoseþ, traviny voní
Jen rosa ranní slzu svou roní
MČsíþní tĜpyt vyznal lásku svou
Za teplé noci s hvČzdnou oblohou
Pak po ránu bled nebem zas dál pluje
Když vítr tepl sluneþní píseĖ nám duje …
Milí þtenáĜi,
zdravím Vás na zaþátku léta, kdy slunce pĜevzalo svou vládu
hned od poþátku v plné síle a pĜedává nám svou nevyþerpatelnou
energii.
BČlostné kvČty jabloní odvál vítr do nenávratna, aby je
nahradila voĖavá jablka, chlouba tohoto kraje. Naše zahrádky se
zelenají a my už mĤžeme þerpat z darĤ pĜírody naši první úrodu.
Sklízíme Ĝedkviþky, kedlubny, mlsáme jahody, hospodyĖky vyrábČjí
první sirupy a limonády z kvČtĤ þerného bezu, ovocné džemy a také
si pochutnáváme na domácí tĜešĖové bublaninČ. Naše matka pĜíroda
nám s úsmČvem rozdává své dary plnou náruþí, které si my lidé
mĤžeme vychutnat za pár krĤpČjí potu fyzické námahy na naší
zahrádce, která nám pomáhá proþistit si hlavu a odvádí nás na zdravý
vzduch od našich „nepostradatelných“ poþítaþĤ.
Naše okna þasto hýĜí pestrými barvami kvČtĤ, které tak
lahodí oku a o které budeme moci celé krásné léto s láskou peþovat.
Vychutnejme si toto nadcházející období plnými doušky, þerpejme
energii ze sluníþka, zkrátka: „Užívejme léto!“
Šárka Frýdová
pĜedsedkynČ obþanského sdružení
„ZA VENKOV“, o. s.
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
3/24
Strana 3/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Vážení spoluobþané,
Po malé odmlce, jsem opČt poctČn možností napsat krátký
þlánek do SYSLOJEDU.
KoneþnČ se nám udČlalo pČkné poþasí a na prahu léta
mĤžeme vzpomenout a hlavnČ zapomenout na nevlídné poþasí
a s nadČjí na krásnČ prožité léto se tČšit do dalších dnĤ. Tato nadČje
se týká hlavnČ školákĤ, kteĜí již mohou takzvanČ stĜíhat metr
a s každým dnem se tČšit na prázdniny, které budou zcela jistČ
zasloužené. To samé si urþitČ v duchu Ĝíkají i zamČstnanci naší školy
a rozhodnČ vČĜím, že i oni se tČší na zasloužené volno, které jim
pomĤže naþerpat síly do nového školního roku. Nám ostatním
nezbývá, než si vzpomenout na léta školní docházky a na ty krásné
þasy dvoumČsíþního volna, kdy nás netížily žádné školní starosti
a strasti a mohli jsme si užívat do sytosti. Nyní se vČtšina z nás tČší
na zaslouženou dovolenou a mnČ nezbývá, než Vám všem popĜát
krásné proslunČné
letní dny, nebe
bez mráþku a
dovolenou
bez
stresĤ, aĢ už ji
budete
trávit
kdekoliv.
V posledních
mČsících a dnech
probČhlo v obci
nČkolik
akcí,
o nichž se na
dalších stránkách
urþitČ
doþtete
více podrobností.
Já sám bych se
rád zmínil o jedné konkrétní akci, která sice nepatĜí mezi ty zábavné,
ale svým ohlasem zasahuje daleko za hranice nejen naší obce, ale
i našeho státu. Jedná se o vzpomínkovou akci konanou dne
7. 4. 2012 u pĜíležitosti þinnosti paradesantní skupiny Barium ve
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
4/24
Strana 4/30
SYSLOJED þ. 2/2012
SlemenČ. Nebudu se zde rozepisovat o detailech, ty jsou nakonec
uveĜejnČny na webových stránkách obce a na informaþní tabuli
u pomníþku na místČ bývalé Rohlenovy chalupy ve SlemenČ. Tato
akce pĜipomíná jednu etapu v dČjinách, která znamenala pro mnoho
lidí v této zemi spoustu bolesti a zároveĖ osobní stateþnosti. Myslím
si, že je dobré na tyto skutky nezapomínat a dnešním generacím,
které prožívají své mládí beze strachu o život svĤj nebo svých
blízkých,
neustále
pĜipomínat, že tento
„blahobyt“ a stabilita
jsou vykoupeny krví a
stateþností lidí, jejichž
jména jsou leckdy
zapomenuta,
nebo
pomalu, ale jistČ,
upadají v zapomnČní.
Naše obec patĜí k tČm,
které
nebyly
váleþnými
hrĤzami
dotþeny, ale staþilo
málo
a
fašistická
mašinérie byla schopna
takových zvČrstev, která
jsou jistČ všem známa
z obcí Lidice a Ležáky.
To se naštČstí nestalo
hlavnČ díky osobní
stateþnosti jednotlivcĤ,
jako byl pan Karel
Rohlena, manželé Frošovi a mnoho dalších, kteĜí o þinnosti skupiny
Barium na území Rychnovska nejen vČdČli, ale byli i jejími
spolupracovníky. Za to jim patĜí naše díky a vdČþnost, kterou
mĤžeme dnes vyjádĜit vzpomínkou a kvČtinami. Tato akce nemá jen
místní dopad, jak dokazuje i þlánek uveĜejnČný v þasopise
ýechoaustralan vycházejícím v Austrálii a zmínka o obci Synkov –
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
5/24
Strana 5/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Slemeno v památníku ve skotském mČsteþku Arisaig, kde bylo za
druhé svČtové války umístČno výcvikové stĜedisko výsadkáĜĤ. Pro ty
zvídavČjší zde uvádím webové adresy, na kterých lze najít spoustu
dalších detailĤ a informací:
http://www.czechmemorial.org/vystavba-pamatniku.html
http://www.cechoaustralan.com/cechoaustralan-zima-leto-2012.pdf
Dovolím si pĜiložit nČkolik fotografií z této poslední vzpomínkové
akce a podČkovat všem, kteĜí se této vzpomínky zúþastnili.
Na závČr bych chtČl podČkovat všem, kdo se podíleli na
pĜípravČ a realizaci již 13. Kácení máje, které se konalo pĜed
nČkolika dny a jehož jsem se, ke své lítosti, nemohl z rodinných
dĤvodĤ zúþastnit. Podle ohlasĤ, které se dostaly k mému sluchu,
akce probČhla bez vČtších zádrhelĤ, poþasí všem pĜálo a všichni se
bavili a den si užili k naprosté spokojenosti. JeštČ jednou všem dČkuji
a pĜeji krásné léto.
VítČzslav Kapþuk
starosta obce
Na pana ZdeĖka Martínka
V pátek dne 25. 5. 2012 jsme se rozlouþili s panem ZdeĖkem
Martínkem.
Jeho dlouholetá þinnost v zastupitelstvu obce Synkov Slemeno byla pĜínosem pro obec a jeho starost o vČci veĜejné byla
všem, kteĜí s ním spolupracovali, známa. Jako jeden z nejdéle
sloužících þlenĤ zastupitelstva mČl vždy porozumČní pro problémy
obyvatel a aktivnČ se zajímal o jejich Ĝešení. Jeho poradní hlas byl
vždy slyšet a vždy s rozvahou jemu vlastní pĜedkládal svá stanoviska
pĜi hájení zájmĤ obce.
Nezapomeneme.
Za zastupitelstvo obce Synkov – Slemeno
VítČzslav Kapþuk, starosta obce
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
6/24
Strana 6/30
SYSLOJED þ. 2/2012
PLÁN AKCÍ
sobota 28. þervence
TENIS OPEN (na hĜišti)
pĜihlášky zaslat
[email protected]
[email protected]
sobota 1. záĜí
SLAVNOSTNÍ VYSVċCENÍ
CHLEBOVÉ PECE v rámci
GULÁŠOVÝCH SLAVNOSTÍ,
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
(na hĜišti)
Ĝíjen
DUŠIýKOVÁ (nebo jiná) NOC
pro dČti
sobota 17. listopadu
ZABÍJAýKA
podzim
DRAKIÁDA
ŠTRģDLOBRANÍ
(na hĜišti)
O jednotlivých akcích
budete
pĜedem
podrobnČ informováni
prostĜednictvím
webových
stránek
obecního
úĜadu,
vyvČšenými plakátky,
pĜípadnČ
zasláním
textových SMS zpráv.
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
7/24
Strana 7/30
SYSLOJED þ. 2/2012
ZŠ a MŠ Synkov – Slemeno
PodČkování
Odvážné snČní, velké plány, veliké nadšení, obrovské
nasazení zamČstnancĤ školy, sounáležitČ srdeþnČ sdílená spoluúþast,
zapojení široké veĜejnosti a sponzorĤ …. a do pĤl roku jsou výsledky
na svČtČ!
CO JSME SPOLEýNċ DOKÁZALI?
1.
Vydání 50 kusĤ výtiskĤ barevného školního obþasníku
„POŠKOLÁýEK“
2. Získání potĜebných financí na MARINGOTKU
ŠKOLNÍ ZAHRADY – „UŽ NA NÍ PARKUJE!“
DO
3. ZdaĜilá akce Velikonoþní jarmark ve spolupráci s obþanským
sdružením „ZA VENKOV“ a dalšími pĜíznivci školy.
DČkujeme za finanþní dary sponzorĤm:
Ovocné sady Synkov,
s.r.o. ,
IZOLPROTAN s.r.o.,
Autodoprava
David
Hájek,
Pavlína Hejþlová,
Libor Sládek,
Josef Knížek
(sponzorství tisku
Poškoláþka),
Jitka Kalousková (dar
výtČžku za sbČr železa),
cviþenky pod vedením Vlaćky Štefkové,
Hana Plašilová,
Alena Hejhalová,
2 babiþky od dČtí MŠ (na vánoþní besídce).
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
8/24
Strana 8/30
SYSLOJED þ. 2/2012
DČkujeme za pomoc, práci a naturální dary:
Josef Frýda – pĜíprava a organizace velikonoþního jarmarku, montáž
a úklid prodejního stánku;
Šárka Frýdová - pĜíprava, organizace a Ĝízení programu
velikonoþního jarmarku, zajištČní odmČn;
Martin Dohnálek - ozvuþení a moderování velikonoþního jarmarku;
VítČzslav Kapþuk práce všeho druhu,
doprava, pĜíprava a
organizace jarmarku,
dovoz, montáž a úklid
prodejního stánku;
Josef Bortlík, Olga
Kozlová, JiĜí Kozel,
Šárka
Frýdová,
VítČzslav Kapþuk –
úklid
prostor
zanesených bahnem
pĜed hospodou a pod
pergolou;
Jaroslav Štefek – tisk plakátĤ, spolutvorba a podpora grantu
„S maringotkou do divadla“;
VojtČch Kapþuk – poþítaþové zpracování Poškoláþka, zpracování
žádosti o grant „S maringotkou do divadla“, poþítaþové zpracování
plakátu a dalších doprovodných tiskovin;
Marie Štanglerová – prodej velikonoþních výrobkĤ v RychnovČ nad
KnČžnou;
Lucia Valachová – poskytnutí zázemí pro jarmark a elektrického
proudu zdarma, darování pštrosího vejce;
Lucie Licková – hudební doprovod, prodej klíþenek na charitu;
Alena Šrámková – pĜíprava materiálu na pletení košíkĤ, kraslice;
Ludmila Smolová – celofánové sáþky;
Lenka ěíþaĜová – stuhy;
Markéta Smisitelová - plato malovaných kraslic, peþení koláþĤ
a perníþkĤ;
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
9/24
Strana 9/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Alena Hejhalová - peþení palaþinek a výroba domácích nudlí
z vlastních zdrojĤ;
Olga Kozlová - pĜíprava tČsta na bramboráky a jejich smažení;
JiĜí Kozel - pĜíprava tČsta na bramboráky a jejich smažení;
Ovocné sady Synkov, s.r.o. – brambory na bramboráky;
Josef Bortlík - plato vajec na bramboráky;
Jitka Kalousková - 6 kg mouky na bramboráky;
Bára Plašilová - prodej;
Denisa KĜížková - prodej;
Aneta Vrbková - výtvarná stránka Poškoláþka, výrobky pro jarmark:
malované sklo, vitrážky, náušnice;
Stanislava ýermáková z TýništČ nad Orlicí - slané tyþky bonus,
organizace sbČru starého papíru pro naši školu v Týništi nad Orlicí;
Iva Vašátková - ozdoby, dekorace na velikonoþní výrobky;
Iva Kapþuková z Velkého MeziĜíþí - oĜechy velikonoþní mls;
JiĜí Borecký - dĜevČné výrobky na jarmark;
Inka ýermáková – zákusky;
Ing. Vladimír
Homolka naturální pomoc;
Rychnovské
stĜedisko skautĤ
Stetson:
Marie
Roszyncová malování
pštrosího vejce;
družina JeštČrek náramky;
družina Sojek pedigové košíþky;
Eliška Ladmová - drátkování.
Bonus k maringotce
Maringotku vyrobila firma DĜevČné hraþky MR v Novém
MČstČ nad Metují. Jednatele firmy, pana Marcela Rydla, zaujala naše
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
10/24
Strana 10/30
SYSLOJED þ. 2/2012
snaha získat peníze na maringotku, a proto nám k ní zdarma pĜidal
botiþky proti pojezdu, skládací stoleþek a také ji bezplatnČ dopravil.
DċKUJEME VŠEM sponzorĤm, dČkujeme všem, kdo
pĜispČli svými výrobky do dražby, dČkujeme všem, kteĜí si
zakoupili jakýkoli výrobek, který škola nabízela, neboĢ tím
PěISPċLI K ZÍSKÁNÍ CELKOVÉ SUMY 40.300,-Kþ!
DČti a zamČstnanci školy
Velikonoþní soutČže
Na jaĜe se naše škola zúþastnila dvou velikonoþních
výtvarných soutČží:
1. O nejkrásnČjší velikonoþní kraslici ztvárnČní
velikonoþního motivu,
kterou
vyhlásilo
Producentské
centrum Profil Mariánské LáznČ, s.r.o.
2. SoutČž „O nejkrásnČjší vajíþko“
v rámci tĜetího roþníku akce s názvem
„Velikonoce a vítání jara na zámku
v PotštejnČ“.
Citace z regionálního tisku: “A jak dopadlo
hlasování v meziškolní soutČži O nejkrásnČjší vajíþko? Diváci si
jasnČ zvolili MŠ a ZŠ Synkov - Slemeno, jejichž vajíþka byla
opravdu úžasná. PrávČ za tČmito šikovnými dČtmi se vydá hrabČnka
Chamaré s chotČm a služebnou a pĜiveze jim dárkový koš plný
zdravých pochutin.“
Dne 29.5.2012 nám kastelánka zámku Potštejn KateĜina
Skalická pĜislíbila návštČvu právČ ve slavný den naší obce
1. záĜí 2012.
Dagmar Vinopalová
Recyklohraní
Dobrá zpráva pro všechny naše pĜíznivce:
Díky Recyklohraní ušetĜila naše škola životnímu prostĜedí Ĝadu
surovin. „Z Certifikátu Environmentálního vyúþtování spoleþnosti
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
11/24
Strana 11/30
SYSLOJED þ. 2/2012
ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loĖském roce vytĜídili 20
televizí, 8 monitorĤ a 243 kg drobných spotĜebiþĤ. Tím jsme uspoĜili
10,14 MWh elektĜiny, 500,83 litrĤ ropy, 44,43 m3 vody a 0,39 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynĤ
o 2,21 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeþných odpadĤ o 8,82 tun.
Když si uvČdomíme, že napĜíklad osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových
plynĤ
a
jedna
þtyĜþlenná
domácnost
prĤmČrnČ roþnČ
spotĜebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní
þísla. Proto si všichni, kteĜí
zodpovČdnČ tĜídí a pĜispívají tak
k ochranČ životního prostĜedí,
zaslouží obrovský dík.
DČkujeme všem, kteĜí nám
pĜispČli vyĜazenými poþítaþi, televizory a drobným elektrozaĜízením.
DČti a zamČstnanci ZŠ a MŠ Synkov - Slemeno
Jak se uþíme?
V bĜeznu 2012 se žáci 4. roþníku naší školy zúþastnili
plošného testování þtenáĜské dovednosti. Celkem 155 škol se
pĜihlásilo na toto zjišĢování þtenáĜské úrovnČ žákĤ. Je dobré obþas si
zkusit
mČĜit naše síly s jinými školami,
porovnat a vČdČt, kde asi stojíme.
Vážení þtenáĜi, hledejte v grafu naši
školu. Z celkového hodnocení
vyjímáme: “Výsledky vaší
školy v testu þtenáĜských
dovedností jsou nadprĤmČrné.
PatĜíte mezi úspČšné školy a máte
lepší
výsledky
než
80%
zúþastnČných škol.“
Dagmar Vinopalová
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
12/24
Strana 12/30
SYSLOJED þ. 2/2012
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
13/24
Strana 13/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Akce
Slet þarodČjnic
Jako každý rok, tak i letos, se 30. dubna všude slaví
þarodČjnice. Kdo si chce tento veþer vychutnat s plnou parádou
a pĜiblížit si tím dobu þarodČjnic, nasadí si velký nos, dá si paruku,
nalíþí se a vyrazí k ohni, kde se všichni sejdou. Velký oheĖ a vĤnČ
špekáþkĤ naláká snad každého a málokdo zĤstane doma.
I my jsme letos
vyrazili a jelikož nám
poþasí pĜálo, byl krásný
slunný veþer, sešla se
spousta
malých
nedoþkavcĤ, kteĜí chtČli
rychle najít poklad, jenž
každý rok dČtem nČkam
schováváme. Cesta to
byla opravdu dlouhá.
Vedla lesem, loukami,
pasekami a sluníþko nám krásnČ hĜálo do zad. DČti pĜi své pouti za
pokladem probudily spící þarodČjnice a þarodČje a ti se na nČ moc
hnČvali. Malí odvážlivci museli zazpívat jarní písniþku a poté jim
þarovné bytosti ukázaly cestu dál.
Dalším pĜekvapením, a také
úkolem, pro nČ byla louka posetá
spoustou druhĤ kvČtin, které mČly dČti
pojmenovat. Na poslední zastávce pak
mČly namalovat jarní obrázek spojený
s Filipojakubskou nocí a poté jsme se
všichni spoleþnČ vydali k velkému ohni.
Tam dČti mohly dostat nČjakou tu
sladkou odmČnu za pČkný pČvecký
výkon a nebo skákání v pytli. Skákání
v pytli se zalíbilo i dospČlým, takže
bylo o legraci postaráno.
NezapomnČli jsme zvolit Miss
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
14/24
Strana 14/30
SYSLOJED þ. 2/2012
þarodČjnici, kterou se letos stala Sofie Pikartová ze Synkova.
KoneþnČ pĜišel þas na vytoužený poklad a dČti se rozebČhly do všech
koutĤ, aby si ho našly, rozdČlily a snČdly. Poté vzplála velká vatra a
poĜádný noþní rej þarodČjnic mohl teprve zaþít ...
Hanka a Renáta
StavČní máje
O tom, jak být spokojený s májkou, by vám mohl vyprávČt
Michal ěíþaĜ. První kmen byl prostČ moc malý, takže týden pĜed
samotnou akcí zorganizoval "druhý pokus". Výsledkem byla nejvyšší
májka v historii slavností Kácení máje. MČĜila úctyhodných 25
metrĤ. Také se pánové pronesli, když ji museli dopravit k synkovské
hospĤdce, a pČknČ protáhli, když ji museli postavit! Vše dobré se ale
vždy podaĜí, a tak potĜinácté zdobila naši obec
májka s dvČma vČnci.
Rodina ěíþaĜových ze Slemena
pĜipravuje májku již léta, tj. opracuje kmen
a vyrábí vČnce. Ten menší letos paní Lenka
ěíþaĜová zhotovila zhruba ze 150 kusĤ
mašlových kvČtin a ze stejného množství
knoflíkĤ. Jeho výroba trvala cca 14 dní.
Tak jsme si Ĝekli, jak to probíhá
uprostĜed, jak na zaþátku a teć tedy konec:
Když se májka upevní, je nutné si na ni pĜipít,
stejnČ jako na úspČch celé akce. A pak už se
jen hlídá, aby nám ji nikdo neukradl, aby se
mohlo v sobotu uskuteþnit kácení máje ...
Radka Filingerová
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
15/24
Strana 15/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Rozkvetlá louka (autor Lenka ěíþaĜová)
Sešli jsme se zase
v tom májovém þase.
Májka nám tu rozkvetla
do všech barev svČta
jak to luþní kvítí,
na které slunce svítí.
ProbČhneme se hravČ
po zelené trávČ.
Kopretina, zvonek luþní
radovat se pČknČ zaþni.
Jaru hezky podlehni,
na svou lásku se spolehni.
Žijme si tu blaze, aĢ
se za rok sejdeme zase.
Kácení máje již potĜinácté
Je tu opČt kvČten a s ním velká pĜíprava na májku. Silní
dobrovolníci vyrazili do lesa pro ten nejhezþí smrk. Spoleþnými
silami ho donesli a vsadili u naší hospody. Letos to nebyl úkol vĤbec
jednoduchý, neboĢ Májka byla opravdu velká a mohutná, nejvČtší,
kterou jsme zatím mČli.
Od stĜedy do soboty ji hlídali a uhlídali místní mládenci, za
což jim také dČkujeme. V sobotu v brzkých ranních hodinách už po
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
16/24
Strana 16/30
SYSLOJED þ. 2/2012
vsi vrþel traktor. Chlapi sedČli na valníku a vezli k hospodČ bĜízky.
Každý, kdo má chuĢ, tak pĜidá ruku k dílu a pomáhá.
Vše vypuklo ve 12 hodin
generální zkouškou hry „PĜíchod
ýechĤ na ěíp aneb kdo neskáþe není
ýech“. Letošní pĜedstavení bylo
obohaceno
novými
tváĜemi
i režisérem. Vedení souboru by rádo
podČkovalo všem hercĤm, kteĜí velice
peþlivČ hru nastudovali a ke
zkouškám pĜistupovali svČdomitČ.
ZvláštČ pak hercĤm dojíždČjícím
z TýništČ nad Orlicí, ze Skuhrova nad
BČlou, z JeštČtic a Hlinného.
Velkou odmČnou dvacetiþlennému souboru byl letos potlesk
za každým novým výstupem. Tímto všem
divákĤm dČkujeme za návštČvu a vČĜte, že
každý rok pĜijít s novým nápadem není
vĤbec jednoduché.
Renáta Málková a Hana Plašilová
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
17/24
Strana 4/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Z pera našich þtenáĜĤ
Letní pranostiky
Pohoda od svatého Víta do svatého Jána – pohoda pro obilí je
vyhrána.
Prší-li na
sv. Jana KĜtitele, pršívá tĜi dni celé, je-li bez deštČ,
bude
pČknČ ještČ.
Prší-li na den Jana KĜtitele,
louskáme þervivé oĜechy
nesmČle.
Svatojánská noc má léþivou
moc.
O svatém Eliáši bouĜky þasto
straší.
Jestli þasto v srpnu bude
hĜmČti, mĤžeme v zimČ dosti
vČtrĤ míti.
Moudrost kamenĤ
RĤženín – uzdravování
Léþí infekce moþové trubice. Odbourává strach, zlost,
nelibost, pocit viny. Ochlazuje a zklidĖuje. Dává sílu odpouštČt a uþí
sebelásce. Je kamenem lásky a lidského tepla, univerzální léþivý
kámen, dodávající životní energii, zejména starým lidem. OdstraĖuje
apatii, pomáhá pĜi dlouhodobých nemocech, uklidĖuje a posiluje
srdeþní þinnost, pomáhá pĜi psychosomatických poruchách.
Inspirující aforismy pro každý den - Sri Chinmoy
VidČním minulosti nezískávám nic.
Poznáním budoucnosti získávám málo.
Žitím v pĜítomnosti získávám vše.
Každý den se mČĖ k lepšímu.
Každý okamžik je posvátný.
Krásné a pohodové léto plné zdraví
pĜeje
Vlaćka Štefková
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
18/24
Strana 5/30
SYSLOJED þ. 2/2012
OBECNÍ ÚěAD Synkov – Slemeno INFORMUJE
Usnesení ze dne 25.4.2012:
Zastupitelstvo obce Synkov - Slemeno schválilo:
: jako usnesení þ. 1 smlouvu o smlouvČ budoucí o zĜízení vČcného
bĜemene mezi Obcí Synkov - Slemeno a manžely Málkovými,
Synkov 29,
: jako usnesení þ. 3 finanþní pĜíspČvek ve výši Kþ 5000,00
obþanskému sdružení ZA VENKOV, o.s. a finanþní pĜíspČvek ve
výši Kþ 5000,00 mysliveckému sdružení Háj Synkov,
: jako usnesení þ. 4 pĜijetí finanþních darĤ pro ZŠ a MŠ Synkov Slemeno v celkové výši Kþ 35 500,00
: jako usnesení þ. 5 finanþní dar od Královéhradeckého kraje ve výši
Kþ 50000,00 na propagaci a akci u pĜíležitosti zprovoznČní projektu
"Tradiþní chlebová pec jako cesta k pospolitosti obce",
: jako usnesení þ. 6 Ĝešení situací v pĜípadČ nalezení zatoulaných psĤ
v katastru obce,
: jako usnesení þ. 7 rozpoþtové opatĜení þ. 1 a þ. 2 v pĜedloženém
znČní (viz pĜíloha)
Zastupitelstvo obce Synkov - Slemeno vzalo na vČdomí:
: jako usnesení þ. 2 výpovČć firmy ADEVA - zaĜízení školního
stravování s.r.o. ze smlouvy o nájmu a smlouvy o zajištČní školního
stravování z dĤvodu zmČny systému výroby a rozvozu jídel
: informace sdČlené v bodČ þ. 9, písm. a) - c)
více informací naleznete na www. stránkách obce, na úĜední desce,
v archivu zápisĤ ze ZO.
ěešení likvidace odpadních vod
- pokraþování þlánku ze Syslojedu þ. 1/2012
Uvádím zde konkrétní citace platných zákonĤ vztahujících se
k problematice vypouštČní odpadních vod:
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
19/24
Strana 6/30
SYSLOJED þ. 2/2012
§ 38 Odpadní vody dle zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní zákon) definuje:
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, prĤmyslových,
zemČdČlských, zdravotnických a jiných stavbách, zaĜízeních nebo
dopravních prostĜedcích, pokud mají po použití zmČnČnou jakost
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod …
(7) PĜímé vypouštČní odpadních vod do podzemních vod je
zakázáno. VypouštČní odpadních vod neobsahujících nebezpeþné
závadné látky nebo zvlášĢ nebezpeþné závadné látky (§ 39 odst. 3)
z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo
z jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících pĜevážnČ
jako produkt lidského metabolismu a þinností v domácnostech pĜes
pĤdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimeþnČ na
základČ vyjádĜení osoby s odbornou zpĤsobilostí k jejich vlivu
na jakost podzemních vod.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo
podzemních bez pĜíslušného povolení, vystavuje se sankþnímu
postihu (pokutČ), která mĤže þinit v pĜípadČ:
• fyzické osoby až 100 000 Kþ
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 5 000 000 Kþ
Ten, kdo nezajistí zneškodnČní
v bezodtoké jímce (žumpČ) tak,
povrchových nebo podzemních vod
jejich zneškodĖování, vystavuje se
která mĤže þinit v pĜípadČ:
odpadní vody akumulované
aby nebyla ohrožena jakost
a nedoloží na výzvu doklad o
sankþnímu postihu (pokutČ),
• fyzické osoby až 50 000 Kþ
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 50 000 Kþ
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
20/24
Strana 7/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Zákon þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník:
§ 127
(1) Vlastník vČci se musí zdržet všeho, þím by nad míru
pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžoval jiného nebo þím by vážnČ ohrožoval
výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu
nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na nČm
zĜízené bez toho, že by uþinil dostateþné opatĜení na upevnČní stavby
nebo pozemku, nesmí nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžovat
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, plyny, parami, pachy,
pevnými a tekutými odpady, svČtlem, stínČním a vibracemi, nesmí
nechat chovaná zvíĜata vnikat na sousedící pozemek a nešetrnČ,
popĜípadČ v nevhodné roþní dobČ odstraĖovat ze své pĤdy koĜeny
stromu nebo odstraĖovat vČtve stromu pĜesahující na jeho pozemek.
Toto jsou základní informace k dané problematice, které odpovídají
na vČtšinu kladených dotazĤ a aktualizované v únoru 2012.
VítČzslav Kapþuk, starosta obce
SYSLOJED (synkovsko – slemenský obþasník a jedlinský tiež) je
informaþní periodikum vycházející 4x roþnČ pro obþany obce Synkov Slemeno. Vydavatel: Obþanské sdružení „ZA VENKOV“, o. s.,
Iý 22693190, se sídlem Synkov – Slemeno, þást Synkov þp. 48, 516 01
Rychnov nad KnČžnou za finanþní podpory Obce Synkov – Slemeno.
Ev. þ.: MK ýR E 19670 Místo vydávání: obec Synkov – Slemeno
Redakþní rada:
Ing. Petra Csibriová, Bc. Šárka Frýdová, JiĜí Málek, DiS., Jaroslav Štefek
ýíslo: 2/2012
Datum vydání: 21.06.2012
Zasílání pĜíspČvkĤ: PĜíspČvky v elektronické podobČ zasílejte, prosím,
na e-mailovou adresu: [email protected], pĜípadnČ v listinné podobČ
na výše uvedenou adresu.
UzávČrka pro zasílání pĜíspČvkĤ do pĜíštího þísla je 3.9.2012. Po tomto
termínu nezaruþujeme zveĜejnČní Vašich pĜíspČvkĤ.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí, ul. Rudé armády 1468, [email protected]
[email protected]______________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
21/24
Strana 8/30
SYSLOJED þ. 2/2012
Tradiþní chlebová pec jako cesta
k pospolitosti obce
Vážení pĜátelé,
jistČ mnozí z Vás zaznamenali, že se v multifunkþním areálu
„nČco dČje“, a máte pravdu. Jak jsme Vás již podrobnČ informovali
v prosincovém þísle, naše sdružení uspČlo ve dvou grantových
projektech a
získalo dotaþní prostĜedky na výstavbu
tradiþní
chlebové pece. Náš zámČr je postupnČ
realizován,
bylo provedeno vydláždČní plochy od
altánu
k budoucí peci, která je stavČna
v prĤbČhu mČsíce þervna. Zde
Vám
nabízíme
nČkolik
fotografií dokumentujících
právČ probíhající práce.
Slavnostní
zahájení peþení chleba
v této tradiþní peci se
uskuteþní
v rámci
„Gulášového
soutČžení“
poĜádaného
zdejší
obcí
v sobotu 1. záĜí, kdy bude pĜipraven „netradiþnČ“ bohatý
program, o kterém ještČ budete podrobnČ informováni.
SrdeþnČ Vás zveme!
Šárka Frýdová
za obþanské sdružení „ZA VENKOV“
_______________________________________________________________________________________
Email: [email protected]
www.synkov-slemeno.cz
22/24
Strana 9/30
Všimli jste si, že se zaþala stavČt u hĜištČ pec?
Základ pece ze
ztraceného bednČní
Podkladní vrstva
makadamu
pod dlažbu
Zabetonování obrubníkĤ
PĜípravné práce
jsou hotové
a zaþíná se stavČt
pec…
Kácení máje pokraþování
Download

2/2012 - Synkov