Městský úřad Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 366
www.kurim.cz
ODBOR DOPRAVY
Váš dopis zn.:
ze dne:
17.12.2014
naše zn.:
MK/3706/15/OD
vyřizuje:
tel.:
fax:
e-mail:
Ing. Kovář Jiří
+420 541 422 335
+420 541 230 633
[email protected]
datum:
04.03.2015
vypraveno dne: 04.03.2015
Účastníci řízení:
obec Chudčice
Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ:70932581, oblast
Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno
Sáňka Jan a Sáňková Kateřina, Chudčice 138
Popelák Zdeněk, Chudčice 140
Putnová Petra, Bulharská 2442/48, Brno
Kučera Ladislav a Kučerová Zuzana, Chudčice 160
Koutná Jitka, Chudčice 156
RNDr. Parolková Libuše, Lomnická 1762, Tišnov
Konečná Věra, Chudčice 146
Řezáč Pavel a Řezáčová Marie, Chudčice 217
Krajíček Ivo a Krajíčková Denisa, Chudčice 252
Majerová Libuše, Chudčice 212
Hornoch Bořivoj, Chudčice 200
Jandová Renata, Chudčice 168
Juračka Lubomír, Chudčice 170
Kudláčková Helena, Horní Branka 121, Moravské Knínice
Podborský Jan, Chudčice 302
Podborský Jaroslav a Podborská Věra, Chudčice 204
Podborský Jan, Chudčice 207
Dvořáček Petr, Lomnička 53
Dvořáček Vladimír, Rolnická 662/9, Brno
Pilátová Věra, Chudčice 222
Dvořáček Jaroslav, Chudčice 299
Cibulka Zdeněk a Cibulková Radmila, Chudčice 188
Kšica Libor a Kšicová Bohumila, Chudčice 305
Čoupková Petra, Čebín 324, Daňková Marta, Chudčice 102
Jeřábková Markéta, Chudčice 102,
Nussbaum Radek a Nussbaumová Jana, Nádražní 554, Veverská Bítýška
Schanzer Wiliam a Schanzerová Miroslava, Chudčice 2
Ing. Leicman Zdeněk a Leicmanová Marie, Chudčice 218
Sedlák Radim, Gorazdova 107/6, Brno
Sedláková Hana, Novomoravská 295/46, Brno
Buťák Jaroslav a Buťáková Zdeňka, Chudčice 219
PaedDr. Zsibritová Helena, Chudčice 227
Režňák Luděk a Režňáková Libuše, Chudčice 13
Doležal Petr a Doležalová Veronika, Chudčice 251
Peňáz Libor a Bc.Peňázová Andrea, Chudčice 56
Hornoch Václav a Hornochová Kristýna, Chudčice 100
Ing. Dvořák Miroslav CSc., Staňkova 361/8c, Brno
Holánek Martin, Javůrek 108
Susko Petr a Susková Alena, Chudčice 115
Helánová Jitka, Chudčice 112
Ing. Václav Šípka, Vinohradská 138, Mor. Knínice
Znebejánek Libor, Chudčice 111
Syslová Dana, Níhov 78
Skupien František, Chudčice 105
Máčka Ladislav, Chudčice 106
Hýsek Petr a Hýsková Jarmila, Chudčice 127
Janda Ladislav, Chudčice 107
Bc. Čermák Marek, Chudčice 114
Havlín Miroslav, Chudčice 46
Ing. Konečný Pavel a Konečná Pavla, Chudčice 187
Navrátilová Marcela, Chudčice 113
Stoupencová Ludmila a Stoupenec Jaroslav, Josefy Fajmanové 2244/25, Brno
Sedlák Ladislav a Sedláková Alena, Optátova 723/31, Brno
Jůzová Monika a Radek Šíp, Chudčice 223
Erben Karel a Erbenová Jiřina, Chudčice 301
Marťák Josef a Marťáková Marta, Chudčice 300
Stoupenec Ladislav, U Hřiště 390, Všenory
Dupalová Květoslava, Chudčice 60
Ing. Otřísal Pavel, Smetanova 343/5, Brno
Ing. Otřísalová Martina, Chudčice 225
Machová Ludmila, Blatného 1809/4 Brno
Helán Jaroslav, Chudčice 74
Lipovská Jaroslava, Chudčice 303
Slancová Radmila, Chudčice 67
Ing.Koláček Zdeněk a Koláčková Marie, Chudčice 215
Rozhodnutí
Stavební povolení
Na odbor dopravy Městského úřadu Kuřim (dále jen speciální stavební úřad), příslušný podle §
40, odst. 5 písm. c zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen
"silniční zákon"), dále dle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) byla podána dne 17.12.2014 žádost o stavební povolení pro stavbu:
„Chudčice – rekonstrukce chodníků I.etapa“.
Obec Chudčice je na základě plné moci zastoupena právnickou osobou Jančálek s.r.o.,
U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149.
Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Předmětem stavby je rekonstrukce, případně novostavba chodníků v Chudčicích včetně
dvou odstavných parkovacích ploch s podélným parkovacím stáním. Stavba je na začátku
a konci napojena na stávající chodníky. Trasa řeší bezpečné spojení okrajové části obce
se středem obce.
Ulicí prochází státní silnice II/386. Šířka chodníků je 1,5 m, 1,65 m a 2,0 m. Vzhledem k
tomu, že se v místě chodníku nachází stávající sloupy VO, které nelze z prostorových
důvodů přeložit, a vjezd do garáže s opěrnou zdí, bude šířka chodníku zmenšena na 1,25
m v místě sloupů VO a 1,4 m v místě sjezdu do garáže.
Celková délka je 1287,85 m (325,00 m, 195,58 m, 476,27m a 291,00 m). Stavba bude
provedena ve 2 etapách. I. Etapa zahrnuje část 1, 2, 4 a 3 od km 0,044 31. Ve II. etapě
bude provedena část 3 od km 0,000 00 po km 0,044 31.
Dále je nově navrženo osvětlení přechodu pro chodce.
Význam stavby je ve zkvalitnění pěší dopravy a zlepšení bezpečnosti silničního provozu
v dané lokalitě.
Stavba je umístěna na následujících pozemcích v k.ú. Chudčice, okres Brno-venkov:
P.č.
1
Vlastník:
Využití:
Výměra m2
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Zastavěná plocha 1014
a nádvoří
2/1
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
2976
3
Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
662
401/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
2508
434 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
467
442/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
132
442/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
1310
870 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
517
878/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
96
878/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
73
907/1 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
144
907/2 Obec Chudčice, 66471 Veverská Bítýška Ostatní kom.
671
1084/1 Uřad pro zastupování státu ve věcech,
Silnice
5284
majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha
1084/2 Obec Chudčice,' 66471 Veverská Bítýška Silnice
102
Všechny výše uvedené pozemky se nachází v KÚ Chudčice.
Stavební povolení je vydáno na stavby spadající do kompetence zdejšího speciálního
stavebního úřadu.
Stavba se podle § 115 stavebního zákona povoluje.
Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny
nesmí být prováděny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitelem stavby bude odborná firma oprávněná k
provádění stavebních nebo montážních prací jako k předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů. Před zahájením stavebních prací žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu kdo
je zhotovitelem stavby a současně předloží doklad o jeho odborné způsobilosti.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, používání
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
4. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření
požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen žadatel předložit nejpozději k ústnímu
jednání, spojeného s místním šetřením v kolaudačním řízení.
5. Zhotovitel stavby je povinen nakládat s odpady tak, jak ukládá zákon č. 185/2001 Sb. o
odpadech.
6. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být prováděním stavby narušen. Při znečištění
komunikací je zhotovitel stavby povinen zajistit neprodleně jejich očištění.
7. Vyžádá-li si to situace, zhotovitel stavby zažádá Městský úřad Kuřim odbor dopravy o
stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikaci po dobu provádění vlastních
stavebních prací a dále pak o stanovení místní úpravy provozu na dotčené komunikaci (nové
dopravní značení).
8. Provede se zaměření skutečného stavu stavby subjektem k tomu oprávněným.
9. Na stavbě bude v souladu s § 153, odst. 4 stavebního zákona veden stavební deník.
10. Před zahájením zemních prací požádejte správce všech inženýrských sítí o jejich přesné
vytýčení. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050 "Zemní práce."
Obnažené zařízení musí být zajištěno před poškozením.
11. Zhotovitel stavby bude dodržovat podmínky z vyjádření a stanovisek dle seznamu v části
„Doklady“, přičemž tato vyjádření jsou součástí dokumentace ověřené ve stavebním řízení a
dále dodrží stanoviska zmíněná v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
12. Investor stavby bude mít před zahájením stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy s majiteli
dotčených pozemků.
13. Na dobře viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena" .
14. Ukončení stavebních prací a splnění podmínek oznámí žadatel písemně zdejšímu speciálnímu
stavebnímu úřadu současně s žádostí o udělení kolaudačního souhlasu. Žádost o udělení
kolaudačního souhlasu obsahuje zejména:
 dokumentaci skutečného provedení stavby
 doklad o způsobu likvidace odpadů ze stavby
 doklady o povinných zkouškách pro provádění komunikací
 doklady o převzetí a předání stavby a dopravního značení
 doklady o shodách výrobků a certifikáty výrobků a materiálů
 doklady o převzetí nepoškozených inženýrských sítí od jejich vlastníků a správců v případě
dotčení sítě
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.03.2017.
16. Stavba bude užívána pouze k účelům stanoveným projektovou dokumentací a v rozsahu této
dokumentace.
17. Žadatel je povinen archivovat veškeré doklady o stavbě po dobu užívání stavby a veškeré
změny a doplňky je povinen projednat se zdejším speciálním stavebním úřadem.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba
nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
Odůvodnění :
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim (dále jen speciální stavební úřad), příslušný podle § 40,
odst. 4 písm. a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen
"silniční zákon"), dále dle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), obdržel dne 17.12.2014 žádost, kterou podala Obec Chudčice, Chudčice
220, 664 71 Veverská Bitýška, IČ: :00362956. Žádost se týkala vydání stavebního povolení pro
stavbu „Chudčice – rekonstrukce chodníků I.etapa“.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.01.2015 odeslal oznámení o zahájení stavebního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. V oznámení speciální
stavební úřad upozornil účastníky řízení i dotčené správní úřady, že mohou své námitky,
připomínky a stanoviska uplatnit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o zahájení řízení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
V takto poskytnutém časovém prostoru, speciální stavební úřad žádné připomínky ani námitky
neobdržel. Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního
zákona, dále pak v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení dle hledisek uvedených v § 109, § 110, § 111 a § 114 stavebního zákona a zjistil, že
uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolat ve lhůtě
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Dle ust. § 72 odst. 1 správního řádu, se rozhodnutí účastníkům oznamuje doručením stejnopisu
písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Nestanoví-li zákon jinak, má
ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník současně vzdá nároku na
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li v případě doručování podle § 20 adresát zastižen a
písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20, písemnost se uloží.
Dle ust. § 24 odst. 3 správního řádu, jestliže adresát písemnosti, který je fyzickou osobou, nebo
fyzická osoba, které má být předána písemnost adresovaná právnické osobě, pokus o doručení
písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nezbytnou k
řádnému doručení, předá se jí poučení o právních důsledcích, které z jejího jednání uvedeného
v odstavci 4 vyplývají; nového poučení však není zapotřebí, pokud se ho adresátovi dostalo již
podle § 23 odst. 5.
Dle ust. § 24 odst. 4 správního řádu, jestliže osoba uvedená v odstavci 3 předání poučení
znemožní nebo jestliže i přes poučení podle § 23 odst. 5 nebo podle odstavce 3 doručení
neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení
došlo.
O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Kuřim,
odboru dopravy, který toto rozhodnutí vydal.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a dále musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Dle ust. §82 odst. 1 správního řádu, odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Správní poplatek ve výši 10 000,-Kč byl uhrazen na účet MěÚ Kuřim
Ing. Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy
0
Otisk úředního razírka
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci
obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………….
Sejmuto dne: ………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:…………………………………
Městský úřad Kuřim provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů.
Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kuřim je dnem
doručení.
Obdrží k vyvěšení: Městský úřad Kuřim a obec Chudčice
Zasláno:
Účastníci řízení:
obec Chudčice (do DS)
Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ:26234149 (do DS)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (do DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ:70932581, oblast
Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno (adresa pro doručování) (do DS)
Dále obdrží do DS:
- Vodárenský svazek Bítešsko
- E.ON Česká republika, České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, Brno
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno
- Telefónica Czech Republic, a.s.
- Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, Kounicova 24, spec.pracoviště DI BO,BV
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, obdrží veřejnou vyhláškou:
Sáňka Jan a Sáňková Kateřina, Chudčice 138
Popelák Zdeněk, Chudčice 140
Putnová Petra, Bulharská 2442/48, Brno
Kučera Ladislav a Kučerová Zuzana, Chudčice 160
Koutná Jitka, Chudčice 156
RNDr. Parolková Libuše, Lomnická 1762, Tišnov
Konečná Věra, Chudčice 146
Řezáč Pavel a Řezáčová Marie, Chudčice 217
Krajíček Ivo a Krajíčková Denisa, Chudčice 252
Majerová Libuše, Chudčice 212
Hornoch Bořivoj, Chudčice 200
Jandová Renata, Chudčice 168
Juračka Lubomír, Chudčice 170
Kudláčková Helena, Horní Branka 121, Moravské Knínice
Podborský Jan, Chudčice 302
Podborský Jaroslav a Podborská Věra, Chudčice 204
Podborský Jan, Chudčice 207
Dvořáček Petr, Lomnička 53
Dvořáček Vladimír, Rolnická 662/9, Brno
Pilátová Věra, Chudčice 222
Dvořáček Jaroslav, Chudčice 299
Cibulka Zdeněk a Cibulková Radmila, Chudčice 188
Kšica Libor a Kšicová Bohumila, Chudčice 305
Čoupková Petra, Čebín 324, Daňková Marta, Chudčice 102
Jeřábková Markéta, Chudčice 102,
Nussbaum Radek a Nussbaumová Jana, Nádražní 554, Veverská Bítýška
Schanzer Wiliam a Schanzerová Miroslava, Chudčice 2
Ing. Leicman Zdeněk a Leicmanová Marie, Chudčice 218
Sedlák Radim, Gorazdova 107/6, Brno
Sedláková Hana, Novomoravská 295/46, Brno
Buťák Jaroslav a Buťáková Zdeňka, Chudčice 219
PaedDr. Zsibritová Helena, Chudčice 227
Režňák Luděk a Režňáková Libuše, Chudčice 13
Doležal Petr a Doležalová Veronika, Chudčice 251
Peňáz Libor a Bc.Peňázová Andrea, Chudčice 56
Hornoch Václav a Hornochová Kristýna, Chudčice 100
Ing. Dvořák Miroslav CSc., Staňkova 361/8c, Brno
Holánek Martin, Javůrek 108
Susko Petr a Susková Alena, Chudčice 115
Helánová Jitka, Chudčice 112
Ing. Václav Šípka, Vinohradská 138, Mor. Knínice
Znebejánek Libor, Chudčice 111
Syslová Dana, Níhov 78
Skupien František, Chudčice 105
Máčka Ladislav, Chudčice 106
Hýsek Petr a Hýsková Jarmila, Chudčice 127
Janda Ladislav, Chudčice 107
Bc. Čermák Marek, Chudčice 114
Havlín Miroslav, Chudčice 46
Ing. Konečný Pavel a Konečná Pavla, Chudčice 187
Navrátilová Marcela, Chudčice 113
Stoupencová Ludmila a Stoupenec Jaroslav, Josefy Fajmanové 2244/25, Brno
Sedlák Ladislav a Sedláková Alena, Optátova 723/31, Brno
Jůzová Monika a Radek Šíp, Chudčice 223
Erben Karel a Erbenová Jiřina, Chudčice 301
Marťák Josef a Marťáková Marta, Chudčice 300
Stoupenec Ladislav, U Hřiště 390, Všenory
Dupalová Květoslava, Chudčice 60
Ing. Otřísal Pavel, Smetanova 343/5, Brno
Ing. Otřísalová Martina, Chudčice 225
Machová Ludmila, Blatného 1809/4 Brno
Helán Jaroslav, Chudčice 74
Lipovská Jaroslava, Chudčice 303
Slancová Radmila, Chudčice 67
Ing.Koláček Zdeněk a Koláčková Marie, Chudčice 215
Vlastní:
Městský úřad Kuřim odbor dopravy Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Dokumentace ověřená ve stavebním si vyzvedne žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Žadatel převzal dne: ………………………………………..
Download

rekonstrukce chodníků I. etapa.pdf