Léto roku 2012
Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012
40. þeská pouĢ do Ellwangen!
Ellwangen po þtyĜicáté ! ? !
Trochu jsem listoval v archivu ýeské misie.
PĜedchĤdce našeho Hlasu se jmenoval
„Pastoraþní dopis duchovní služby v NČmecku.“
Vydával ho Otec KĜišĢan - Dr. Alexandr Heidler, pozdČji
Otec Karel – Karel FoĜt.
V listu „Z Mnichova do Mnichova“ þ. 6/1971 je
oznámena 1. CyrilometodČjská pouĢ krajanĤ do
Ellwangen.
Konala se v sobotu 10. þervence 1971.
V roce 1961 byla zahájena pĜíprava oslav 1100. výroþí
pĜíchodu sv. Cyrila a MetodČje na Velkou Moravu roku
963. Duchovní úvahy, povzbuzení o našich vČrozvČstech
a zprávy o pĜípravách oslav se staly nedílnou souþástí
pastoraþních listĤ.
Hlavním celebrantem byl opat Anastáz Opasek
OSB., pĜi mši sv. biĜmoval. NovoknČz P. Benno
Kusý OFM udČloval po mši sv. požehnání.
V létČ 1962 se pastoraþní dopis poprvé pĜejmenoval
na Hlas sv. Cyrila a Metoda. Od poþátku jej provází
logo paní Gertrudy G. Gruberové, jak jej známe dodnes.
19. – 24. þervence 1963 se v ěímČ konala veliká
CyrilometodČjská pouĢ.
V roce 1970 je v Hlasu první zmínka o Ellwangen:
„MetodČj byl patrnČ souzen též v ěeznČ a vČznČn
v klášteĜe Ellwangen (Švábsko).“
Tento rok se zde konala první pouĢ SlovincĤ. PĜi ní byla
péþí mČstské rady Ellwangen (starosta Karl Hermann
Wöhr) slavnostnČ posvČcena pamČtní deska, znázorĖující
soud nad MetodČjem.
VytvoĜil ji místní sochaĜ Hans Schebler.
Na podzim roku 1970 se v Ellwangen konala þeská
schĤzka knČží z NČmecka a dalších zemí, zúþastnil se jí
þeský delegát pro krajany z ěíma Dr. Jaroslav Škarvada.
2. pouĢ do Ellwangen 8. þervence 1972 byla
souþasnČ i þeskou primiþní mší P. Stanislava
Glücka a P. Radima Valíka OSB. KnČžské svČcení
pĜijali v Regensburku 1. þervence.
Otec opat Anastáz Opasek OSB. opČt udílel
svátost biĜmování, po mši sv. bylo novoknČžské
požehnání.
Od té doby se ýeská pouĢ do Ellwangen konala
každoroþnČ, jen dvakrát se nekonala: v r. 1992
putovali krajané na moravský Velehrad, podruhé
(2006) jsme jeli do Norimberku oslavit
75. narozeniny Otce Pavla Kuþery.
Prameny:
Archiv þeské misie v MnichovČ
Diplomová práce Ing. Mgr. Kristiny Šimek:
„PoutČ národĤ k Sv. MetodƟjovi do Ellwangen
s dĤrazem na þeské poutČ.“ (2004)
Obrázek na 1. stranČ Hlasu:
Freska v basilice sv. Klementa v ěímČ.
Nejstarší zobrazení svatých Cyrila a MetodČje z 9. století:
Papež Hadrián II. pokládá (a tím i schvaluje) staroslovČnské texty
bohoslužeb na oltáĜ.
Protože se blíží þas dovolených, adresy þeských VelehradĤ ve svČtČ:
Evropa:
P. ThDr. Jan Horák SDB., Hagenmüllergasse 31, 1030 Wien‚ Österreich
P. Antonín Špaþek SDB., Brauerstr. 99, 8004 Zürich, Schweiz
P. Jaromír Zádrapa SDB., Via delle Fornaci 200, 00165 Roma, Italien
Velehrad, 22, Ladbroke Square, W11 3NA, London, England
P. Antonín Hráþek, Velehrad, Lahm 6, 39030 St. Martin-Gsies, Italien
ZámoĜí:
Biskup pro krajany v zahraniþí: Mons. ThDr. Petr Esterka, 001 – 714 524 0092
Pastoral Center for Czech Catolics, 344 Koch Avenue, Placentia CA 92870, USA
Rev. Ant. Kocourek, Roman Our Lady Queen of Martyrs 11006 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
Rev. Mons. ThDr. Dušan Hladík, 2414 South 61st Ave, Cicero (Chicago) IL 60804
Rev. Libor Švorþík, 496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario, M6H 3H9, Canada
Austrálie – zatím neobsazeno
2
sobota 7. þervence 2012
40. NÁRODNÍ POUġ
KE SV. METODċJOVI
DO ELLWANGEN (JAGST)
10 30 slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta na námČstí
P. Bohuslav Švehla + P. Waldemar Obrebski CMF.
prĤvod a modlitba u pamČtní desky sv. MetodČje
13 00 spoleþný obČd v exerciþním domČ - Schönenberg
15 00 divadlo o sv. Cyrilu a MetodČji, skupina ze Zubþic u ýeského Krumlova
mariánská pobožnost s požehnáním
rozlouþení
SamozĜejmČ jsou zváni dámy, dČti i páni v krojích.
Poutní menu stojí 15 €: pĜedkrm, hlavní jídlo, zákusek, káva.
PĜihlášky ke spoleþnému obČdu adresujte na misii v MnichovČ.
TČšíme se na shledanou!
3
„Sprecher“ – vedoucí ýeské duchovní služby v NČmecku
16. – 18. bĜezna: Duchovní obnova na Svaté HoĜe
obnovu vedli: Mons. Josef Žák (PlzeĖ) a jáhen Josef Jonáš (Zdice)
20. – 22. bĜezna: Zasedání výboru Velehradu v ěímČ
7. – 11. kvČtna: NČmecko – þeské setkání knČží v Brannenburgu
PoĜadatelem byl Sudetendeutsches Priesterwerk, Mons. Karl Wuchterl.
14. kvČtna: Úþast na slavnostní bohoslužbČ v ýeských BudČjovicích
Oslava 60. narozenin generálního vikáĜe P. Adolfa PintíĜe.
16. kvČtna: Oslava sv. Jana Nepomuckého v MnichovČ
spolu s Ackermann Gemeinde (Mons. Johann Tasler)
28. kvČtna: Bohoslužba pro Sokoly v rakouském Oetzu
15. þervna: Setkání krajanských skupin v MnichovČ
poĜadatel: generální konzul Mgr. Josef Hlobil
Slavnost Božího TČla v MnichovČ
Eucharistii ustanovil Pán Ježíš pĜi Poslední veþeĜi. Od té doby se ve spoleþenství kĜesĢanĤ slaví mše svatá
nepĜetržitČ. Protože je Zelený þtvrtek zastínČn Ježíšovým utrpením a dalšími událostmi Velikonoc, ustanovila se
asi pĜed 700 lety v církvi liturgická slavnost - slavnost TČla a Krve PánČ, zvláštní podČkování za mši svatou.
Ve þtvrtek 7. þervna jsme v MnichovČ slavili Boží TČlo.
Na námČstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl arcibiskup Reinhard kardinál Marx, pĜítomen
byl i Friedrich kardinál Wetter a další biskupové. Poþasí nám pĜálo, proto byla veliká úþast.
PrĤvod s NejsvČtČjší svátostí vyšel z námČstí ke kostelu St. Ludwig, kde byl druhý oltáĜ a zpČt na námČstí. Tam
slavným „Bože tebe chválíme“ a požehnáním lidu i mČstu slavnost vyvrcholila.
V prĤvodu bylo mnoho knČží, ministrantĤ a Ĝeholních sester. Za nimi šli pĜedstavitelé university, zástupci vlády
a mČsta, buršové se šavlemi, Ĝezníci, truhláĜi a další Ĝemeslníci v zástČrách, jednotlivé farnosti s prapory
a mnozí další.
Velikou skupinu každoroþnČ tvoĜí misie; prapory, nápisy, národní kroje a pestrobarevné obleþení pĜipomínají
rĤznorodost národĤ a jazykĤ.
ýeská skupinka každoroþnČ budí pozornost svými kroji a sv. Janem Nepomuckým.
4
Životní jubileum
papežského preláta
P. Pavla Kuþery
PĜipomeĖme si požehnanou životní cestu Otce preláta Pavla Kuþery
Narozen 27. kvČtna 1932 v Praze.
Po maturitČ v Praze (1951) pracoval jako dČlník, hoblíĜ a pomocník.
PĜitom tajnČ studoval teologii. 1962 tajnČ vysvČcen v Praze na jáhna.
SvČtil jej litomČĜický biskup Dr. ŠtČpán Trochta.
V r. 1964 opustil ýSSR. 1964 – 1965 pobyt v ěímČ a v Itálii, doplnČní studia.
V r. 1965 odešel z Itálie do NČmecka, byl zaþlenČn do diecéze Augsburg.
22. srpna 1965 v St. Ottilien vysvČcen na knČze.
P. Pavel Kuþera byl povČĜen duchovní správou pro krajany v uprchlickém
táboĜe Zirndorf u Norimberku. PozdČji pak duchovní správou pro krajany
v diecézích Bamberg, Eichstätt, Regensburg a Würzburg.
Od r. 1967 pĤsobil v Zirndorfu a Norimberku.
V r. 1987 jmenován papežským kaplanem (monsignorem).
V letech 1991 – 2006 navíc vykonával službu delegáta ýeské duchovní
služby v NČmecku.
V r. 1992 jmenován papežským prelátem a biskupským vikáĜem
pro správu krajanĤ v EvropČ.
V r. 2000 ocenČn medailí Za zásluhy o stát.
V r. 2006 odešel do dĤchodu a ukonþil delegátskou službu.
Do r. 2011 pĤsobil v Zirndorfu, od r. 2012 bydlí v Praze.
V nedČli 27. kvČtna 2012
mu Pán dopĜál oslavit 80. narozeniny
v kruhu nejbližších v Praze.
AD MULTOS ANNOS!
JEŠTċ MNOHÁ LÉTA VE ZDRAVÍ, SÍLE
I RADOSTI MEZI KRAJANY I VE VLASTI,
OTýE PAVLE!
Tak, kdo si dá ještČ limonádu?
Fotografie s Otcem Pavlem z letošní duchovní obnovy na Svaté HoĜe.
5
Vysoká státní vyznamenání do Mnichova
Spoleþnost pro vČdu a umČní (SVU) je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje þeské a slovenské
vČdce a umČlce. Spoleþnost založili v roce 1958 významní þeští a slovenští krajané žijící v USA.
Místní skupiny pĤsobí po celém svČtČ.
Ve þtvrtek 24. þervna 2012 v Senátu ýeské republiky ocenila SVU významné þeské a slovenské osobnosti
kultury a výzkumu. Mezi laureáty byli napĜ. ekonom a prezidentský kandidát Jan Švejnar, hereþka Hana
Maciuchová nebo chirurg Pavel Pafko.
Cenu pĜevzal také nČkdejší rozhlasový a televizní redaktor a Ĝeditel slovenského vysílání rozhlasové
stanice Svobodná Evropa Ivan Cikl, þestný pĜedseda nČmecké skupiny SVU.
fotografie zleva: RytíĜský sál v Praze – laureáti 2012 – hereþka Hana Maciuchová a Dr. Ivan Cikl
1. þervna 2012 udČlil první místopĜedseda vlády a ministr
zahraniþních vČcí Karel Schwarzenberg 12 laureátĤm
cenu Gratias Agit.
Cenu udČluje ministr zahraniþních vČcí ýR za šíĜení
dobrého jména ýeské republiky v zahraniþí.
Laureáty ceny jsou þeští krajané, kteĜí žijí v rĤzných
þástech svČta a šíĜí vČhlas své rodné zemČ, ale také
pĜátelé ýR a význaþné osobnosti, které nezištnČ
podporují dobré vztahy mezi svými zemČmi a naší vlastí.
Mezi vyznamenanými byl
ing. Ladislav Pavlík, pĜedseda mnichovské SVU.
Cenu tvoĜí plastika v podobČ stylizované kĜišĢálové
zemČkoule, která je dílem akademického malíĜe ZdeĖka
Petra, diplom a odznak.
fotografie zleva: kĜišĢálová koule – 12 ocenČných – pan ministr a Ing. Ladislav Pavlík
ObČma vyznamenaným rádi a srdeþnČ blahopĜejeme!
6
Naše nové (obnovené a aktualizované) internetové stránky
Doporuþujeme všem uživatelĤm internetu návštČvu našich stránek www.misie-nemecko.com
Najdete tam aktuální kalendárium ýeské duchovní služby v NČmecku, program bohoslužeb ve Frankfurtu,
MnichovČ, Stuttgartu i Zirndorfu.
PĜehlednČ jsou zpracovány pozvánky a ohlédnutí, fotogalerie, užiteþné adresy a mnohé další.
Díky všem, kteĜí na obnovČ stránek pracovali.
SvČtové setkání rodin v MilánČ
Od 30. kvČtna do 3. þervna se na severu Itálie konalo VII. svČtové setkání rodin.
Téma: Rodina – práce a slavení. Papež Benedikt XVI. Ĝekl:
„SvČtové setkání rodin vytváĜí jedineþnou pĜíležitost pro nové zamyšlení nad prací
a slavením s ohledem na sjednocenou, životu otevĜenou rodinu, dobĜe zaþlenČnou
ve spoleþnosti a v církvi, která vedle ekonomického zajištČní rodinného jádra vČnuje
pozornost i kvalitČ vztahĤ.“
Setkání se zúþastnila i þeská delegace, vedená královéhradeckým biskupem Janem Vokálem.
NedČlní bohoslužbu, které se zúþastnilo milión lidí, pĜenášela ýeská televize.
PĜíští setkání by mČlo být za 3 roky ve Philadelphii v USA.
NČmecko – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
089/2603331
www.misie-nemecko.com; email: [email protected]
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
Prelát Pavel Kuþera, Sluneþní námČstí 1, 158 00 Praha 5 - StodĤlky
P. ThDr. Emil Valášek, Pastoratsstr. 4, 47627 Kevelaer 2
P. Waldemar ObrĊbski CMF
Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, 60599 Frankfurt
Mons. Karel FoĜt, Rheinstr. 39, 80803 München
KnČžský domov, Želivského 3, 370 06 ýeské BudČjovice
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, ýernín 73, 267 51 Zdice u Berouna
Slovenské katolické misie v NČmecku:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovČdný za Norimberk), Ring Str. 14
Pfr. Peter CeĐuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymaþ, August Bebel Str. 49
02825/573
0173/ 6939 600
089/349 894
00420/387 021 622
08137/99265
00420/311 686 334
80339 München
95119 Naila
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim
(089) 500 3510
(09282) 98 390
(069) 77 8319
(0621) 81 4595
7
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratĜi * Jsme jedna rodina *
Svátost kĜtu:
Nikolas Cocoroski, Mnichov
22. 4. 2012
Svátost manželství: Vít Smolek (ýeské BudČjovice) a Michaela Bogenhausen (Steinkirchen bei Rohrdorf) 12. 5. 2012
Na vČþnost nás pĜedešli:
Miroslav Šmatlák, Kernen im Remstal
Wilfried Pechula, Marbach – Stuttgart
Dorothea von Thun, Norimberk
Marie Anna Holeþková, Luzern, Švýcarsko
76 let
74 let
88 let
90 let
13. 4. 2012
14. 4. 2012
27. 4. 2012
5. 5. 2012
Naši jubilanti:
30 let
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
100 let!!
Vendula Bílková, Mnichov
(12. 6.)
Martina Putala, Norimberk
(27. 6.)
Adela Walker, Hainburg
(26. 4.)
Aleš VojtČchovský, Gilching
(20. 5.)
Rostislav Antoš, Norimberk
(10. 5.)
Eva Mezerová, Köln am Rhein
(13. 5.)
Tomáš Hinšt, Mnichov
( 4. 5.)
Helena Schmidt, Oberursel
(18. 5.)
Eckhard Gathof, Frankfurt
( 7. 6.)
P. Antonín Špaþek, ýeská misie ve Švýcarsku ( 3. 4.)
Milan Granak, Hanau
( 1. 5.)
Jaroslav Dvorak, Kirchseeon
( 4. 5.)
Irena Fuchs, Mnichov
( 6. 6.)
ZdenČk Hanzl, Mnichov
(13. 4.)
Markéta Pilz, Unterwangenbach
(11. 6.)
Karel Friml, Frankfurt
(16. 6.)
Marie Reim, Mnichov
( 9. 4.)
RĤžena Tuháþková, Zirndorf – Blatná
(10. 4.)
Pavel Knecht, Mnichov
( 8. 5.)
Vladimíra Mošinská, Mnichov
(10. 6.)
Rosemarie Höfer, Norimberk
(17. 4.)
Emmeran Kränkl OSB., Schäftlarn
(17. 5.)
Vlastimil Novak, Mnichov
(21. 5.)
VČnceslava Kinzl, Regensburg
(23. 5.)
Engelbert Siebler, svČtící biskup v MnichovČ (29. 5.)
Miroslav Velíšek, Norimberk
(38. 5.)
Mons. Karl Wuchterl, Edling
(22. 6.)
VČra Bradatsch, Herrsching
(10. 4.)
Miloslav kardinál Vlk, Praha
(17. 5.)
Prelát Pavel Kuþera, Zirndorf – Praha
(27. 5.)
Milada Burdychová, Weisendorf
(21. 6.)
Marta Kuttelvaser, Mnichov - Planegg
(25. 6.)
Miroslava Brada, Mnichov
(19. 3.)
Papež Benedikt XVI., ěím
(16. 4.)
Marianne Schwehla, Mnichov
( 4. 6.)
ThDr. Rudolf Zdražil, Baden – Baden
(12. 6.)
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvČdČli.
PokĜtČní aĢ vytrvají,
v manželství aĢ pokoj mají,
zemĜelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantĤm? Živió, živió, ….
Výroþí ordinace:
knČžské svČcení:
25. výroþí
35. výroþí
40. výroþí
Mons. Rudolf Maslák, Mnichov
P. Josef ýupr SJ., Kolín u Prahy
Mons. Anton Otte, Heiligenstadt
21. 6. 1987 v ěímČ
18. 3. 1972 v ěímČ
29. 6. 1967 v Königsteinu
Hlas Sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
Korektury: Vendula Bílková; tisk Typografik, PlzeĖ
8
Download

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Léto 2012