KALENDÁŘ
TURISTICKÝCH AKCÍ 2013
KČT Karlovarský kraj
Sleva pro
skupinu
Výhodné jízdné
Na značky vlakem
se skupinovou slevou
ZAČÁTEK TRASY KČT
POKLADNA ČD
ČD
2012
Každý pořádný výlet s přáteli
začíná nákupem výhodné jízdenky
se slevou pro skupiny
Skupinovou jízdenku zakoupíte u pokladní přepážky
Českých drah nebo si ji můžete jednoduše zajistit
v eShopu ČD.
Pro více informací se vydejte na www.cd.cz/skupina
České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113
Vážení pĜátelé turistiky,
dostává se Vám do rukou kalendáĜ našeho kraje s pĜehledem poĜádaných turistických akcí, tentokrát
na rok 2013 – rok, který je pro nás o to významnČjší, že v nČm slavíme 125. výroþí založení Klubu
þeských turistĤ.
Hlavní oblastní akcí k oslavám 125. výroþí KýT bude 23. bĜezna 2013 „Jarní setkání turistĤ
Karlovarské oblasti“, které pro nás pĜipravili, tak jako každý rok, kolegové z KýT Mariánské LáznČ,
tentokrát v Lipové u Chebu. Všichni jste srdeþnČ zváni a vítáni.
Celostátní vyvrcholení tČchto oslav se koná ve dnech 14. – 16. þervna 2013 v Praze. NČkteré odbory
z naší oblasti poĜádají na tuto akci autobusové zájezdy. Informujte se u svých pĜedsedĤ o této
možnosti a pojećme spoleþnČ toto významné výroþí dĤstojnČ oslavit.
TČmto významným akcím však pĜedchází jiná neménČ významná úvodní akce nového roku
„Novoroþní þtyĜlístek“ s již tradiþní humanitární sbírkou na podporu pro handicapované spoluobþany.
Na tuto akci pozvČte i své pĜátele a spoleþnČ udČláme nejenom nČco pro náš dobrý pocit, ale
vykonáme i dobrý skutek. I to k turistice patĜí.
TuristĤm našeho kraje pĜipomínám, že kromČ našeho oblastního a celostátního kalendáĜe turistických
akcí vychází ve shodném provedení i oblastní kalendáĜe v každém ze þtrnácti krajĤ naší republiky.
Nahlášené turistické akce najdete také na webových stránkách KýT www.kct.cz i na webových
stránkách jednotlivých oblastí KýT, popĜ. odborĤ KýT. Všechny informace o turistických akcích
z tČchto zdrojĤ mĤžete využít k cestám za poznáním ostatních turistických regionĤ.
Všechny ostatní turisty srdeþnČ zvu k návštČvČ našeho kraje a pĜeji jim pĜi jeho poznávání mnoho
krásných zážitkĤ. Jako vhodnou pomĤcku pro ucelenČjší poznání doporuþuji celou Ĝadu našich
oblastních a tématických odznakĤ a mČstských tras, jejichž pĜehled najdete v zadní þásti tohoto
kalendáĜe.
Pro snazší orientaci mĤžete využít 1457 km znaþených pČších tras a více než 1500 km cyklotras
a cyklostezek. PodČkování si zaslouží všichni dobrovolní znaþkaĜi, kteĜí tyto trasy udržují v takovém
stavu, abychom mohli putovat naším krajem bezpeþnČ a bez bloudČní, ale také rada a zastupitelstvo
Karlovarského kraje za finanþní podporu turistickému znaþení v našem kraji.
Na stránkách našeho kalendáĜe je Vám k dispozici adresáĜ výboru oblasti a pĜedsedĤ jednotlivých
odborĤ KýT, na které se mĤžete obrátit se žádostmi o informace, neþlenové popĜ. i se zájmem
o þlenství.
Na turistiku bohatý rok 2013 Vám za celý výbor KýT Karlovarský kraj pĜeje a na setkání se starými
pĜáteli a poznání nových pĜi nabízených turistických akcích se tČší
Werner Friedrich
pĜedseda oblastního výboru
KýT Karlovarský kraj
http://www.kct.cz/cms/oblast-kct-karlovarsky-kraj
1
Tabulkový kalendáĜ 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Leden
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26
20 27
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota
NedČle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Duben
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27
21 28
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota
NedČle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ýervenec
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26
20 27
21 28
7
8
9
10
11
12
13
ěíjen
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26
20 27
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota
NedČle
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek
Pátek
Sobota
NedČle
1
2
3
4
5
6
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Únor
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22
16 23
17 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KvČten
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Srpen
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
26
27
28
29
30
31
4
5
6
7
8
9
10
Listopad
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
27
28
29
30
31
1
2
3
BĜezen
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ýerven
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
ZáĜí
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
23 30
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
Prosinec
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
Foto na titulní stranČ kalendáĜe:
http://www.kvpoint.cz/cz/
(fotobanka Karlovarského kraje)
sběratelská série turistických magnetek
www.magneticka-mista.cz
a-mista.cz
www.magnetick
110
zámek Orlík
nad Vltavou
708
www.magnetick
a-mista.cz
Hrázděný state
k (Milíkov)
www.magneticka-mista.cz
402
Háj (Hainberg)
758 m n.m.
www.magneticka-mista.cz
521
rotunda sv. Petra a Pavla
Starý Plzenec
003
www.magneticka-mista.cz
hrad Loket
Magnetky jsou k dostání v pokladnách hradů, zámků a muzeí, v infocentrech a na dalších místech po celé ČR.
Vyzdobte si lednici suvenýrem z cest!
Více informací na www.magneticka-mista.cz
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CELOSTÁTNċ VÝZNAMNÉ A HLAVNÍ TURISTICKÉ AKCE KýT
V ROCE 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XIII. Zimní sraz Jilemnice
Praha slaví 125 let KýT
Poslední puchýĜ Humpolec
Cyklosraz Praha
10 let turistiky na koni (akce v krajích)
30. UzlaĜská regata v OstravČ, 26. 1. 2013
50 let dálkových pochodĤ – Benešov, 1. 6. 2013
Jede Kudrna okolo Brna
Podrobnosti o tČchto akcích hledejte na
www.kct.cz
Za poznáním do okolí PĜebuzi (býv. Chaloupky)
3
Deset pochodĤ IVV v ýeské republice
Propozice:
1. Sekce IVV – IML Programové rady KýT vyhlásila od 1. ledna 2013
šestý roþník turistické aktivity s názvem
„Deset pochodĤ IVV v ýR“
2. Turista, který bČhem tĜí let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti
uvedených (bez ohledu na délku trasy þi pĜesunový prostĜedek), získá jako ocenČní
odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní úþastnický prĤkaz, jehož cena je 50 Kþ.
Této aktivity se mohou zúþastnit i neþlenové KýT, pĜípadnČ také cizinci.
3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV. Bez ohledu na poþet
absolvovaných dnĤ, pĜesunĤ, atd.
4. Po splnČní podmínek si mĤže turista vyžádat odznak na všech turistických
akcích, kde jsou vydávána ocenČní IVV.
5. Tato turistická aktivita konþí 31.12.2015. Sekce IVV – IML PR KýT jí mĤže
prodloužit þi vyhlásit sedmý roþník.
6. Pro šestý roþník 2013 až 2015 jsou vybrány tyto turistické akce IVV
v ýeské republice:
1. 5
11. Krušnohorské poselství (kraj Ústecký)
23. 2.
24. Šumperská zimní 50 (kraj Olomoucký)
16.3
15. PlzeĖská šlapka (kraj PlzeĖský)
26 – 28. 4.
7. Okolím Chodova (kraj Karlovarský)
18. 5.
9. Smržické vandr (kraj Olomoucký)
22. 6.
6. Kolem Doubravníku pČšky i na kole (kraj Jihomoravský)
22. 6.
32. Rozhledny Jablonecka (kraj Liberecký)
10. 8.
13. BystĜecké kilometry (kraj Pardubický)
17. 8.
11. Za Vizovickú trnkú (kraj Zlínský)
7. 9.
6. Louþení s létem aneb za huzovským škopkem (kraj Olomoucký)
5. 10.
20. Krajem Šimona kouzelníka (kraj Vysoþina)
15. – 17. 11 42. Za posledním puchýĜem (Humpolec, razítko pouze z jedné akce bČhem tĜí let)
6. – 8. 12.
20. Pražská stovka (kraj Praha)
200 turistických akcí KýT - Dvoustovka
Upomínkový odznak Dvoustovka je urþen pro všechny zájemce o turistiku,
a to bez ohledu na jejich þlenství v Klubu þeských turistĤ (KýT) a vČk. Plní se
aktivní úþastí na turistických akcích zaĜazených do Dvoustovky
(200 vybraných akcí – seznam je uveden na internetové adrese: www.kct.cz
- sekce pČší turistiky) a v celostátním kalendáĜi turistických akcí KýT,
vydávaném DP Za posledním puchýĜem.
Akce, které nejsou v celostátním kalendáĜi, nebudou uznány.
Podmínky pro získání odznaku:
1. Pro získání odznakĤ je tĜeba z Dvoustovky absolvovat 15 akcí pro 1. stupeĖ odznaku. Dalších 35 (celkem
50) pro 2. stupeĖ. Dalších 50 (celkem 100) pro 3. stupeĖ. Dalších 50 (celkem 150) pro 4. stupeĖ. Dalších 50
(celkem 200) pro 5. stupeĖ. Úþast na stejnČ nazvané akci lze v rĤzných letech opakovat.
2. Vícedenní akce se považují za akci jedinou.
3. Odznaky se vydávají na významných akcích KýT, turista musí pĜedložit záznamník (pro vydání vyššího
stupnČ i záznamník pĜedchozí).
4. Odpovídající záznamníky jsou þtyĜi. První záznamník lze je stáhnout z internetové adresy www.kct.cz
(sekce pČší turistiky) nebo ho lze získat na akcích zaĜazených do Dvoustovky a slouží k plnČní podmínek 1.
a 2. stupnČ. Další záznamníky od 3. stupnČ a v odpovídající barvČ odznaku každý obdrží pĜi výdeji odznakĤ,
které mají pČt stupĖĤ. Liší se barvou: zelený, þervený, žlutý, modrý a šedý. Cena každého z nich je 30 Kþ.
5. Zápisy do záznamníkĤ si turisté provádČjí sami. Absolvování akce na základČ pĜedložených dokladĤ
potvrzuje poĜadatel akce nebo vedoucí þi cviþitel odboru KýT, kde je turista registrován – tato možnost platí
pro þleny KýT. NeþlenĤm klubu lze ovČĜit splnČní pĜi výdeji odznakĤ na základČ pĜedložených dokladĤ.
6. Tato aktivita není þasovČ omezena, bude trvat po dobu platnosti Dvoustovky.
7. Do plnČní podmínek se zapoþítává úþast na turistických akcí Dvoustovky od 1. 1. 2007.
8. Podmínky upomínkového odznaku nelze plnit na turistických akcích zaĜazených do cyklu Podveþerní
pochody Prahou.
4
200 turistických akcí KýT
„DVOUSTOVKA“ V KARLOVARSKÉM KRAJI
v roce 2013
P.
þ.
Datum
Název akce
Místo konání
1 2. února
Zimním krajem léþivých vod
Mariánské
LáznČ
2 9. bĜezna
Kroková dieta
Karlovy Vary
3 23. bĜezna
Jarní setkání turistĤ Karlovarské oblasti
Lipová
u Chebu
4 13. dubna
Jarní setkání turistĤ na DianČ
Karlovy Vary
PoĜadatel
KýT Mariánské
LáznČ
KýT Lokomotiva
Karlovy Vary
KýT Mariánské
LáznČ
KýT Slovan
Karlovy Vary
5 26.-28. dubna Okolím Chodova
Chodov
KýT Chodov
6 4. kvČtna
Plesná
KýT Union Cheb
a mČsto Plesná
7 11.-12. kvČtna Májovým Chebskem
Cheb
KýT Union Cheb
8 18. kvČtna
Krajem léþivých vod
Mariánské
LáznČ
KýT Mariánské
LáznČ
9 25. kvČtna
Metazácká stezka zdraví
Aš
KýT Aš
10 12. Ĝíjna
KV 50 – Karlovarský letní slunovrat
Karlovy Vary
11 30.-31. srpna
Sokolovská padesátka
Sokolov
12 6.-8. záĜí
HraniþáĜská 30
Cheb
13 12. Ĝíjna
O Jáchymovský tolar
Jáchymov
14 19. Ĝíjna
Karlovarské lokálky
Karlovy Vary
Plesenský výšlap
KýT Slovan
Karlovy Vary
KýT Krušné hory
Sokolov
KýT Union Cheb
KýT Slovan
Karlovy Vary
KýT Lokomotiva
Karlovy Vary
O podmínkách získání odznaku více na
www.kct.cz/program/dvoustovka
5
VysvČtlivky zkratek a symbolĤ:
PT – pČší turistika
CT – cykloturistika
Ný – Novoroþní þtyĜlístek ZT – turistický zájezd
IVV – akce Mezinárodní RT – rodinná turistika
organizace pro lidový sport
# Akce DVOUSTOVKA
HT
– Hipoturistika
(vhodné pro rodiny s dČtmi)
LT – lyžaĜská turistika
ATOM – akce ATOMu
ZP – akce pro zdravotnČ
postižené
TN – akce Toulavý náprstek $ Sleva EUROBEDS, KýT
LEDEN
NovoroĀní ĀtyĢlístek
KaždoroþnČ na 1. ledna poĜádají þlenové Klubu þeských turistĤ po celé republice desítky
pochodĤ, kterými vítají nový rok. Od roku 2004 máte možnost se zúþastnit tČchto pochodĤ
také v rámci projektu Novoroþní þtyĜlístek. Název Novoroþní þtyĜlístek by mČl symbolizovat
þtyĜi dobré skutky, s kterými úþastníci pochodĤ vstoupí do nového roku:
1. PĜekonej svou pohodlnost a jdi na Nový rok na výlet nebo procházku.
2. UþiĖ nČco pro své okolí – pozvi alespoĖ jednoho bližního ze svého okolí na
tento výlet.
3. Poznej, kde žiješ – projdi alespoĖ malý kousek okolí svého bydlištČ a poznej ho
vlastními smysly.
4. PĜispČj potĜebným na konto sbírky KýT, urþeného na výstavbu turistických tras
pro imobilní turisty.
PoĜadatelé na této akci nevybírají startovné, ale všichni úþastníci hned na startu odevzdávají
do zvláštních pokladniþek dobrovolný pĜíspČvek, minimálnČ však 20 Kþ.
Pojćte také s námi 1. ledna na Zelenou horu (Novoroþní þtyĜlístek)
6
1. 1.
Novoroþní výstup na Zelenou horu (4. roþ.)
akce NOVOROýNÍ ýTYěLÍSTEK
poĜádá:
KýT Union Cheb a MČsto Cheb
trasy:
PT 13 km
start:
individuální
cíl:
Bismarckova rozhledna na Zelené hoĜe 10 – 13 hodin
informace:
Vít Lodr, mobil 736 754 156, e-mail: [email protected]
Alena Pitelková, Vanþurova 14, 350 02 Cheb, mobil 739 084 105,
e-mail: [email protected]
MČsto Cheb, INFOCENTRUM, 350 02 Cheb, tel. 353 440 303,
e-mail: [email protected]
1. 1. Na Nový rok do Nebes i do pekla (10. roþ.)
akce NOVOROýNÍ ýTYěLÍSTEK
poĜádá:
KýT Slovan Karlovy Vary
trasa:
PT 10 km
start / cíl:
Stráž nad OhĜí, žel. zast. v 11 hod. / Boþ, restaurace U lípy do 16 hodin
informace:
JiĜí Jásek, Moskevská 47, 360 01 K. Vary
mobil: 776 619 382, e-mail: [email protected]
www.turiste.webpark.cz
1. 1.
Novoroþní FIT - výstup na Podhorní vrch (36. roþ.)
akce NOVOROýNÍ ýTYěLÍSTEK
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
trasy:
7 – 14 km, HT 5
start /cíl:
individuální / v sedle pod vrcholem od 10 do 15 hodin
informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
1. 1.
Novoroþní výstup na AndČlskou horu (35.roþ.)
poĜádá:
KýT Lokomotiva Karlovy Vary
trasy:
hvČzdicový pochod, podle vlastního výbČru
start / cíl:
individuální / restaurace v obci AndČlská hora mezi 11 a 15 hodinou
informace:
Petr Pickl, I. P. Pavlova 27, 360 01 Karlovy Vary
1.1.
Novoroþní setkání na rozcestí pod Špiþákem (12. roþ.)
poĜádá:
Obec StĜíbrná a KýT Krušné hory Sokolov
trasy:
hvČzdicový pochod, podle vlastního výbČru
start /cíl:
individuální / jižní rozcestí pod Špiþákem u StĜíbrné od 9 - 13 hodin
informace:
Boris Jirsík, 357 21 Obecní úĜad StĜíbrná, tel. 352 686 938,
www.stĜíbrná.cz, e-mail: [email protected]
$
18. – 21. 1.
Mezinárodní lyžaĜský pĜejezd Krušných hor
Kraslice – Chomutov / Svahová (44. roþ.)
poĜádá:
KýT Krušné hory Sokolov
trasy:
1. skupina 3 dny / 18.-20.1.2012 / 105 km
2. skupina 3 dny / 19.-21.1.2012 / 105 km
3. skupina 3 dny / 18.-20.1.2012 / 140 km
start / cíl:
Kraslice, þas dle propozic / Chomutov, dle propozic
pĜihlášky a ubytování:
do 7. prosince 2012
informace:
Robert Mašek, K. ýapka 1410, 356 01 Sokolov, mobil 739 516 534
e-mail: [email protected]
7
ÚNOR
2. 2.
#$
Zimním krajem léþivých vod (33. roþ.)
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
prezentace:
TJ Slovan – sportovní hala, Tyršova ul.
trasy:
lyže 10 - 20 km, pČší 10 km
start:
Nádraží ýD M. LáznČ, od 8 do 10 hodin
cíl:
M. LáznČ, Hotel Krakonoš, do 15 hodin
informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
16. 2. Memoriál Míry Redlicha (26. roþ.)
poĜádá:
KýT AŠ
start / cíl:
Krásná u Aše, slévárna Heunisch, mezi 10:00 a 11:00 hod. /Krásná u
Aše, restaurace Sokolovna od 12 do 17 hodin
trasy:
PT, LT 10 a 20 km
informace:
Vladimír Klouþek, Petra Bezruþe 22, 352 01 Aš, tel. 354 525 551
BěEZEN
1. – 3. 3.
Zimní táboĜení na Zelené hoĜe (2. roþ.)
poĜádá:
KýT Union Cheb
informace:
Vít Lodr, mobil 736 754 156, e-mail: [email protected]
9. 3.
Kroková dieta (35. roþ.)
poĜádá:
KýT Lokomotiva Karlovy Vary
start:
K. Vary, dolní nádraží ýD, 7:00 – 9:30 hodin
cíl:
K. Vary, dle propozic (popisu trasy), od 11 do 16 hodin
trasy:
15, 25, 35 km
informace:
ZdenČk Krejþí, Vodárenská 16, 360 10 Karlovy Vary
e-mail: [email protected]
#$
23. 3. Jarní setkání turistĤ v Karlovarské oblasti (15. roþ.)
HLAVNÍ AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
trasy:
hvČzdicovČ, PT 3 - 25 km, CT 10 a 30 km
start /cíl:
individuální / Lipová u Chebu, pohostinství 11 - 16 hodin
informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
30. 3. První jarní vejšlap (50. roþ.)
poĜádá:
KýT Krušné hory Sokolov
trasa:
dle propozic
start / cíl:
dle propozic
informace:
Ladislav Zoubek, mobil 725 729 570, e-mail: [email protected]
Josef Ticha ml., mobil: 777 830 672, [email protected]
8
30. 3. Velikonoþní pochod na AndČlskou horu (23. roþ.)
poĜádá:
KýT Lokomotiva Karlovy Vary
start / cíl:
K. Vary, dolní nádraží ýD, od 7:00 – 9:30 hodin / AndČlská hora,
restaurace od 11 do 16 hodin
trasy:
13, 17, 25, 31 km
informace:
Pavel Hodouš, B. NČmcové 15, 360 20 Karlovy Vary
tel. 721 384 059, e-mail: [email protected]
Z jarního putování za starými mlýny na Lobezském potoce (Sokolovsko)
DUBEN
#
13. 4. Jarní setkání turistĤ na DianČ - Memoriál Václavy Surové (19. roþ.)
poĜádá:
KýT Slovan Karlovy Vary
trasy:
10 a 20 km
start / cíl:
K. Vary, dolní nádraží ýD, 8 – 10 hodin / rozhledna Diana do 16 hodin
informace:
PaedDr. Vladimír Sura, Krušnohorská 879, 363 01 Ostrov nad OhĜí
mobil: 737 518 364, e-mail: [email protected]
http://turiste.webpark.cz
20. 4. Mistrovský turistický závod II. stupnČ v Karlovarském kraji
poĜádá:
A -TOM Tuláci Bukovany a KýT Bukovany
prezentace:
Bukovany, klubovna A -TOM v mateĜské škole, 8 - 9 hodin
trasy:
2 – 6 km
start / cíl:
9:00 hodin / 16:00 hodin
pĜihlášky:
do 17. 4. 2013
ubytování:
vlastní spací pytle, v tČlocviþnČ na zemi, objednávky do 31. 3. 2013
informace:
Josef Hájek, sídlištČ 122, Bukovany 357 55, tel.: 728 009 484,
e-mail: [email protected]; www.tulacibukovany.cz
9
#$
26. – 28. 4. Okolím Chodova (7. roþ.)
poĜádá:
KýT Chodov
trasy:
pČší – 5 až 50 km
start:
Chodov, 1. ZŠ Dukelských hrdinĤ 6 - 9 hodin
cíl:
Chodov, 1. ZŠ Dukelských hrdinĤ
ubytování:
pĜihlášky do 25. 4. 2013
informace:
RĤžena ŠtČpánková, Luþní 1024/12, Chodov,
tel.: 352 675 215, mobil 720 463 845, e-mail: [email protected]
KVċTEN
4. 5.
#$
Plesenský výšlap (3. roþ.)
poĜádá:
KýT Union Cheb a mČsto Plesná
trasy:
PT 10 a 15 km, CT 20 až 60 km
start / cíl:
Plesná, námČstí Svobody v 9 hod / Plesná, hĜištČ TJ Jiskra do 15 hodin
informace:
Bc. Pavel Sýkora, Plesná – Lomniþka 92, 351 34 Skalná
mobil 604 910 134, e-mail:[email protected]
http://lomnicka.blgz.cz/
10. 5. 12. SvČtový den chĤze (12. roþ.)
poĜádá:
KýT Union Cheb
trasy:
PT 5 a 10 km
start:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb od 17 do 19 hodin
cíl:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb do 22 hodin
informace:
Vít Lodr, PĜíkopní 11, 350 02 Cheb, mobil 736 754 156,
e-mail: [email protected]
Nauþné stezky – oblíbené cíle pro turistické výlety i poznávání (PR SOOS)
10
11. – 12. 5. Májovým Chebskem (17. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Union Cheb
trasy:
pČší 4 – 50 km, 100 km, cyklo 30 – 110 km
start:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb,
trasa 100 km v pátek 19:00 - 22:00
ostatní trasy v sobotu a v nedČli 6:30 - 9:00 hodin,
cíl:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb,
sobota do 24 hodin, nedČle do 13 hodin
informace:
Vít Lodr, PĜíkopní 11, 350 02 Cheb, mobil 736 754 156,
e-mail: [email protected]
#
#$
18. 5. Krajem léþivých vod (37. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
trasy:
pČší: 5 - 25 km, cyklo: 20 a 35 km
start:
dle propozic v 7:30 hod.
cíl:
dle propozic, od 10:30 do 15 hodin
informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
19. 5. Toulky povodím Svatavy (2.roþník)
nedČle poĜádá:
Klingenthaler Wandersportverein a KýT Krušné hory Sokolov
trasy:
6 km (rodinná), 15 km
start:
Schöneck (Sasko), þas dle propozic
cíl:
Zwota (Sasko), þas dle propozic
informace: Josef Ticha ml., mobil: 777 830 672, e-mail: [email protected]
19. 5. Otevírání rozhledny na Panském vrchu (6. roþ)
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ a OÚ Drmoul
informace:
RĤžena Knedlíková, PlzeĖská204, 354 72 Drmoul
mobil: 728 535 864, tel. 354 671 146,
e-mail: [email protected]
25. 5. Metazácká stezka zdraví (36. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT AŠ
trasy:
10, 15, 25 km
start:
AŠ, námČstí J.W.Goetha od 8 do 10 hodin
cíl:
AŠ, námČstí J.W.Goetha od 12 do 17 hodin
informace:
JindĜich Kosina, Mikulášská 4, AŠ, tel.: 603 245 568
e-mail: [email protected]
11
#
5. Sächsischer Wandertag
7. až 9. června 2013 v Klingenthalu
www.saechsischer-wandertag.de
www.vogtland-lauf.de
Vogtland-Lauf
8. VOGTLANDSKÝ BĚH
Pochod
Nordic Walking
Běh
30. KLINGENTHÁLSKÝ POCHOD
Ve Vogtlandské aréně
V Klingenthalu
S velkou rodinnou slavností
gentha
r
K
n
le
li
Unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen Stanislaw Tillich
e. V.
sport
e
n
er
re
Wa
in
d
v
Eine Initiative der Landesarbeitsgemeinschaft Wandern
12
„PRAHA slaví 125 let KČT“
Termín:
pátek 14. – neděle 16. června 2013
Hlavní partner a základní centrum akce:
Národní zemědělské muzeum - Letná
Program:
pátek 14. + sobota 15. června
- pěšky: návštěva pražských památek: muzea, pražské věže,
botanická zahrada, zoologická zahrada
vycházky po nejzajímavějších trasách podvečerních pochodů
- na kole: vyjížďky po pražských cyklostezkách
- na vodě: tradiční plavba Prahou „Z Braníka do Troje“ (sobota)
neděle 16. června - Závěrečné vyvrcholení
hvězdicový pochod na piknik v Botanické zahradě v Troji
Ubytování: tělocvičny, vysokoškolské koleje nebo samostatně
Stravování: školní jídelna
Velká razítková soutěž a další překvapení.
Sledujte www.kct.cz a www.prahouturistickou.cz
13
ýERVEN
8. 6.
Turistický den u Bismarckovy rozhledny (8. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Union Cheb a MČsto Cheb
start a trasy:
individuální, dle vlastní volby
cíl:
Bismarckova rozhledna na Zelené hoĜe 14 - 16 hodin
informace:
Vít Lodr, PĜíkopní 11, 350 02 Cheb, mobil 736 754 156,
e-mail: [email protected]
MČsto Cheb - Infocentrum, tel. 354 440 303,
e-mail: [email protected]
#
22. 6. KV 50 – Karlovarský letní slunovrat (42. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Slovan Karlovy Vary
trasy:
pČší – 10, 15, 25, 35 km; cyklo – 25 km
start / cíl:
Karlovy Vary – dolní nádraží ýD, 7 - 10 hodin / Karlovy Vary, Tuhnice
- bývalá restaurace Evropák do 18 hodin
informace:
ZdeĖka Špaþková, Kvapilova 30, 360 01 Karlovy Vary
mobil: 604 343 105, e-mail: [email protected]
http://turiste.webpark.cz
#
22. 6. KV 50 – Karlovarský letní slunovrat (42. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Slovan Karlovy Vary
trasy:
pČší – 10, 15, 25, 35 km; cyklo – 25 km
start / cíl:
Karlovy Vary – dolní nádraží ýD, 7 - 10 hodin / Karlovy Vary, Tuhnice
- bývalá restaurace Evropák do 18 hodin
informace:
ZdeĖka Špaþková, Kvapilova 30, 360 01 Karlovy Vary
mobil: 604 343 105, e-mail: [email protected]
http://turiste.webpark.cz
22. 6. Setkání u pramene StĜely (2. roþ.)
poĜádá:
KýT TJ Sokol Toužim
trasy:
individuální s cílem u pramene
start / cíl:
libovolný / Pramen StĜely - Prachomety do 17 hodin
informace:
Ludmila BČhavá, SídlištČ 413, 364 01 Toužim,
tel. 353 226 431, e-mail: [email protected]
ýERVENEC
27. 7. Den OhĜe (vodácká turistika, závod a slavnosti)
poĜádá:
M.Volf, Dronte, Vodácká OhĜe
trasy:
Tršnice – Kynšperk nad OhĜí
start / cíl:
start Tršnice – hospoda U Fanynky, cíl : u hĜištČ – Kynšperk nad OhĜí
ostatní program:
oslavy Dne OhĜe, soutČže, country a trampská kapela
informace:
DRONTE e-mail:[email protected], telefon: 728 102 594
p. VOLF e-mail: [email protected] , telefon: 602 833 596
14
SRPEN
$ #
30. - 31. 8. Sokolovská padesátka (47. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Krušné hory Sokolov
trasy:
sobota – PT 10 - 50 km, CT 20 - 50 km (okolí hory Krudum)
možnost plnČní IVV MČstského okruhu Sokolov (10 km)
start:
Dopravní terminál Sokolov, þas dle propozic
cíl:
dle propozic
ubytování: v pátek 30.8. a v sobotu 31.8. v tČlocviþnČ, vlastní spací pytel (50 Kþ/os/noc),
rezervujte do 16.8.2013
informace: Josef Ticha ml., mobil: 777 830 672, e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected] (korespondence v nČmeckém jazyce)
ZÁěÍ
#
6. – 8. 9. HraniþáĜská 30 (31. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Union Cheb
trasy:
pČší 4 – 50 km, cyklo 30 – 110 km
start:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb,
v pátek 17 - 19 hodin, v sobotu a nedČli 6:30 - 9:00 hodin
cíl:
Integrovaná stĜední škola, Komenského 29, Cheb,
pátek do 22 hodin, sobota do 24 hodin, nedČle do 13 hodin
informace: ing. Jan ŠafáĜ, Lomená 2, 350 02 Cheb, tel.: 351 120 136, mobil: 739 534 107
e-mail: [email protected]
7. 9.
Toužimskej puchejĜ (34. roþ.)
poĜádá:
KýT TJ Sokol Toužim
trasy:
PT 10, 20 a 30 km, CT 40. 60 a 80 km
start / cíl:
fotbalové hĜištČ Toužim v 7 hod / fotbalové hĜištČ Toužim do 18 hodin
informace:
Ludmila BČhavá, SídlištČ 413, 364 01 Toužim,
tel. 353 226 431, e-mail: [email protected]
8. 9.
Valský pohárek – poznej nejbližší okolí (14. roþ.)
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
start / cíl:
dle propozic / dle propozic
trasa:
PT 5 a 10 km
informace: Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
15
14. 9. Pochod okolím Teplé – setkání v Rankovicích (2. roþ.)
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ a Obecní úĜad Teplá
start / cíl:
Teplá, od 9 do 10:30 hodin / Rankovice, od 11 do 15 hodin
trasa:
PT 5 a10 km
informace: p.MatČjka, mobil 725455706
21. 9. Vandr kolem Kraslic (12. roþ.)
poĜádá:
KýT TJ Tatran Kraslice
start / cíl:
Kraslice, nám T.G.Masaryka 9 - 10 hodin / Kraslice mezi 15 - 16 hodinou
trasy:
PT 15, 20 km
ubytování: pĜihlášky do 20. 8. 2012
informace: MUDr. Dana Záhejská, Pohraniþní stráže 349, 358 01 Kraslice,
tel.: 352 686 138, mobil 602 953 997, e-mail: [email protected]
21. 9. Habartovské toulky (22. roþ.)
poĜádá:
Pionýrská skupina des. St. Roubala ve spolupráci s DDM Habartov
a KýT Krušné hory Sokolov
trasy:
PT 5, 10, 16, 32 km, CT 18, 45, 60 km
3 km – Pohádkovým lesem pro nejmenší (RT)
start / cíl:
DDM Habartov od 7 do 11 hodin / DDM Habartov do 18 hodin
informace: František Kováþ, VítČzná 315, 357 09 Habartov,
mobil 777 248 705, e-mail: [email protected]
Ladislav Zoubek, mobil: 725 729 570, e-mail: [email protected]
ěÍJEN
#
12. 10. O Jáchymovský tolar (12. roþ.)
AKCE OBLASTI KE 125. VÝROýÍ ZALOŽENÍ KýT
poĜádá:
KýT Slovan Karlovy Vary a Informaþní centrum Jáchymov
trasy:
PT 10 a 25 km
start:
Jáchymov – Radnice (Informaþní centrum) 8 – 10 hodin /
cíl:
Jáchymov – Radnice (Informaþní centrum) do 17 hodin
informace:
RNDr. František Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 363 01 Ostrov
mobil: 603 209 270, e-mail: [email protected], http://turiste.webpark.cz
19. 10. Karlovarské lokálky (33. roþ.)
poĜádá:
KýT Lokomotiva Karlovy Vary
start:
Karlovy Vary, dolní nádraží ýD, 7:00 – 9:30 hodin
cíl:
Karlovy Vary, dle propozic (popisu trasy), 11 – 16 hodin
trasy:
15, 25, 35 km
informace:
Lída Koubková, Hlavní tĜída 796, 363 01 Ostrov
e-mail: [email protected]
#
20. 10. SemináĜ vedoucích a cviþitelĤ turistiky KýT
nedČle poĜádá:
oblast KýT Karlovarský kraj
program:
bude v pozvánce
místo konání:
Rudné u Vysoké Pece
doprava:
vlakem ž.stanice Vysoká Pec
pĜihlášky:
JiĜí Jásek, Moskevská 47, 360 01 Karlovy Vary, mob.776 619 382,
e-mail: [email protected]
16
LISTOPAD
9. 11. Studentský pochod ISŠTE (39. roþ.)
poĜádá:
Integrovaná stĜední škola technická a ekonomická Sokolov
ve spolupráci s KýT Krušné hory Sokolov
start:
žst. Nejdek cca v 8:45 hodin
(bude upĜesnČno v propozicích podle aktuálního pĜíjezdu vlaku)
cíl:
PĜebuz (trasa 12 km) do 14 hod.
IndividuálnČ je možné pokraþovat do Kraslic (trasa 27 km)
trasy:
PT 12 a 27 km
informace:
JiĜí Roubínek, mobil 607 931 046
Mgr. Pavel Janus, mobil 774 892 590, e-mail:[email protected]
PROSINEC
21. 12. Nadílka pod Králem smrkĤ (33. roþ.)
poĜádá:
KýT Mariánské LáznČ
start:
individuální, hvČzdicový pochod
cíl:
Mariánské LáznČ, u Krále smrkĤ, do 14 hodin
trasa:
PT 5 až 10 km
informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ,
mobil: 607 508 740, e-mail: [email protected]
Další tipy pro vaše individuální výlety za poznáváním:
http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/
www.poohri.cz
www.geopark.cz
www.zivykraj.cz
e-mail:[email protected]
17
Karlovarský kraj – inspirace pro váš volný þas
http://www.kct.cz/cms/oblast-kct-karlovarsky-kraj
www.zivykraj.cz
(nový turistický server Karlovarského kraje, v provozu od ledna 2013)
http://www.kr-karlovarsky.cz/gis
(mapový server Karlovarského kraje)
http://www.kvpoint.cz/cz/
(fotobanka Karlovarského kraje)
www.turistika-sokolov.idnes.cz
www.puschkin.idnes.cz
http://turiste.turistika.cz/sokolov
(KýT Krušné hory Sokolov – fotografie a zprávy o naší spoleþné i individuální þinnosti i tipy na výlety)
http://turiste.turistika.cz/club/
(web nejen pro vysokohorské turisty v oblasti KýT Karlovarský kraj)
http://turiste.webpark.cz
http://www.karlovarskyregion.cz/
(KýT Slovan Karlovy Vary – fotografie a zprávy o naší spoleþné i individuální þinnosti i tipy na výlety)
www.krusnohorsky.cz
www.prirodakarlovarska.cz
www.poznejsokolovsko.cz
www.majnek.cz
http://www.karlovarskyregion.cz/
(spĜátelené weby; akce, zajímavosti a tipy na výlety v Karlovarském kraji)
18
CELOROýNÍ INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA
pro þleny i neþleny KýT
Staþí si poĜídit (vČtšinou se platí) pĜíslušný druh záznamníku a zapisovat si, popĜ. nechávat
potvrdit požadované údaje. Bližší informace k tČmto aktivitám vám rádi podají pĜedsedové
odborĤ a klasifikátor oblasti (viz adresáĜ).
Výkonnostní odznaky pro Āleny KÿT (VO)
PČší turistika
Zapisují se jen trasy 30 km a delší (senioĜi a mládež 20 km), bronzový stupeĖ získáte
po dosažení 1000 km, stĜíbrný za dalších 4000 km, zlatý za dalších 5000 km, diamantový
po dalších 10 000 km.
Cykloturistika
Zapisují se jen trasy 40 km a delší (senioĜi a mládež 30 km), bronzový stupeĖ získáte
po dosažení 3000 km, stĜíbrný za dalších 6000 km, zlatý za dalších 9000 km, diamantový
po dalších 18 000 km.
LyžaĜská turistika Bronzový stupeĖ získáte po dosažení 400 km, stĜíbrný za dalších 1000 km, zlatý za dalších
1500 km (stĜíbrný a zlatý se plní v rĤzných stupních obtížnosti), diamantový po dalších
3 000 km.
Vysokohorská turistika Bronzový, stĜíbrný, zlatý a diamantový stupeĖ mají specifické podmínky plnČní
(celodenní túry a výstupy na vrcholy).
Odznaky IVV
(Mezinárodní organizace pro lidový sport – Internationaler Volkssportverband)
Jen nČkteré akce odborĤ KýT mají charakter IVV. PoĜadatel musí splnit urþité podmínky smČrnicí stanoveného
standardu akce. Odznaky lze plnit po linii ušlých kilometrĤ pĜi tur. akcích IVV a nebo poþtu absolvovaných akcí
(platí i pro zahraniþní akce IVV). Zaznamenávají se i všechny mČstské trasy IVV a okruhové trasy IVV.
OdmČnou jsou speciální razítka IVV do zvláštního záznamníku, diplomy odznaky a nášivky již od splnČných
10 akcí nebo 250 km (pozn.: v IVV je vČtšina z tČchto odmČn zpoplatnČna).
¤ Okruhové trasy IVV v Karlovarském kraji
„MariánskolázeĖské cyklotrasy“ - okruhy pro cykloturisty (KýT Mariánské LáznČ)
Záznamník, razítko IVV a informace:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ, tel. 354 622 337, 607 508 740,
e-mail: [email protected]
„Za poznáním Chebska“ – 43 km nebo 123 km (KýT Union Cheb)
Záznamníky, informace a razítka na adrese:
Werner Friedrich, B. NČmcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: [email protected]
¤ MČstské trasy IVV v Karlovarském kraji
„Putování Karlovými Vary“ - 10 km (KýT Slovan K. Vary)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
JiĜina DaĖková, Krymská 43, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 223 854, mobil: 732 736 589,
e-mail: [email protected]
„Sokolov“ - 10 km (KýT Krušné hory Sokolov)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Robert Mašek, ýapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil 739 516 534, e-mail: [email protected]
„Putování historickým Chebem“ – 10 km (KýT Union Cheb)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Werner Friedrich, B. NČmcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711
e-mail: [email protected]
„Za FrantiškolázeĖskými prameny“ – 12 km (KýT Union Cheb)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Werner Friedrich, B. NČmcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: [email protected]
„Kudy chodil anglický král Edward VII“ (KýT Mariánské LáznČ)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ, tel. 607 508 740,
e-mail: [email protected]
19
„Kudy chodil Johann Wolfgang Goethe“ (KýT Mariánské LáznČ)
Záznamník, informace a razítko na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ, tel. 607 508 740,
e-mail: [email protected]
Oblastní turistické odznaky (OTO)
OTO i TTO jsou zamČĜeny na poznávací þinnost v dané oblasti nebo regionu. Do záznamníku
vyhlašovatele OTO zapisujete požadované údaje získané pĜi návštČvČ povinných a volitelných míst.
Po splnČní podmínek pro udČlení odznaku vydá vyhlašovatel potvrzení a odznak (pozn. za záznamník
i odznak se platí).
OTO „Karlovarsko“ (KýT Slovan Karlovy Vary)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Dr. Vladimír Sura, Krušnohorská 879, 363 01 Ostrov n. OhĜí, mobil 737 518 364
OTO „Sokolovsko“ (KýT Krušné hory Sokolov)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Robert Mašek, ýapkova 1410, 356 01 Sokolov, mobil: 739 516 534, e-mail: [email protected]
OTO „Chebskem“ (KýT Union Cheb)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Werner Friedrich, B. NČmcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: [email protected]
OTO „Okolím Chodova“ (KýT Chodov)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
RĤžena ŠtČpánková, Luþní 1024/12, 357 35 Chodov, tel.: 352 675 215, mobil 720 463 845,
e-mail: [email protected]
OTO „Krajem léþivých vod“ (KýT Mariánské LáznČ)
Záznamník OTO, informace a odznak na adrese:
Milena Kafková, Franze Kafky 823/16, 353 01 Mariánské LáznČ, tel. 607 508 740,
e-mail: [email protected]
Tématické turistické odznaky (TTO)
TTO „Nauþné stezky Karlovarského kraje“ (KýT Krušné hory Sokolov)
Záznamník TTO, informace a odznak na adrese:
Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov, tel.: 352 623 342 po 16 hod., mobil: 725 729 570,
e-mail: [email protected]
TTO „OhĜe“ (KýT Union Cheb)
Záznamník TTO, informace a odznak na adrese:
Werner Friedrich, B. NČmcové 11, 350 02 Cheb, tel.: 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: [email protected]
Odznak ÿeskomoravský turista (ÿMT)
Cílem splnČní odznaku je dokonalé poznání celé ýR po stránce kulturní, historické a pĜírodní. UdČluje se na
základČ postupného získávání jednotlivých OTO a TTO. Má tĜi stupnČ. PlnČní je rozdČleno do dvou územních
celkĤ – ýechy a Morava. Pro bronzový odznak je potĜeba splnit podmínky þtyĜ OTO všechny v územním celku
místa trvalého bydlištČ. Pro stĜíbrný navíc dalších osmi OTO a to þtyĜi v územním celku místa trvalého bydlištČ a
þtyĜi v druhém územním celku ýR. Pro zlatý stupeĖ další þtyĜi v druhém územním celku ýR a splnČní tČchto
povinných þtyĜ OTO: Zlatá Praha, BrnČnské kolo, Opavsko a Oderské vrchy a Lužické hory – JeštČd. NovČ je
možné plnit také diamantovou verzi odznaku.
Mezinárodní turistický odznak (MTO)
Poznáváte další státy Evropy a dalších kontinentĤ. Pro získání MTO III. stupnČ je tĜeba navštívit þtyĜi státy
sousedící s ýR, pro II. stupeĖ dalších deset evropských státĤ, pro I. stupeĖ ještČ dva státy mimo Evropu.
Mezinárodní turistická medaile (IML)
Ve vybraných státech je poĜádán jednou za rok dálkový etapový pochod IML (Mezinárodní pochodnická liga).
PlnČní podmínek je oceĖováno bronzovou, stĜíbrnou a zlatou medailí.
20
CYKLOTRASY KÿT V KARLOVARSKÉM KRAJI
Stav k 4.10.2012
ýíslo trasy
KýT
Trasa
Km
6
36
604
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2070
2129
2130
2132
2133
2134
2164
2177
2180
2243
2266
OKRES CHEB
Ašsko a Chebsko
Cyklostezka OhĜe, úsek Slapany – Mostov
Magistrála, úsek Salajna - Luby
Kynšperk,Dobroše – TuĜany - Salajna
Starý HrozĖatov, CLO - Podhrad
Hranice - Aš - Výhledy - Polná - Klest, rozc. - Skalka, rozc. (Cheb)
KrásĖany - Hranice - Trojmezí - Nad Peklem - Aš
Nad Peklem, rozc. - Krásná - Marak, rozc. - Podhradí - Doubrava
Aš, centr. - VernéĜov - Horní Paseky – Bad Barmabach - Plesná
VernéĜov - Podhradí
Doubrava - Horní Paseky – Výhledy, rozc.
MokĜiny - Kanþí údolí - Dubina - Pomezná - Klest, rozc.
Skalka, bus. - Hazlov - Táborská
Vojtanov, kĜiž. - Hazlov - Polná - Kanþí údolí
Polná - Libá - Dubina - Hohenberg
Libá, rozc. - HĤrka - Lužná u Ostrohu
Cheb - Podhrad - DĜenice - Ypsilonka - Nebanice
Lipová - Doubrava u Jesenice - Mýtina – Albenreuth
Velký Luh - Milhostov
Nebanice – Milhostov - Luby - Horní Luby - Wernitzgrün
Skalná – KateĜina – SOOS – Nový Drahov – TĜebeĖ – Doubí
F.LáznČ – ħírovice – St.Rybník - Skalná
Cheb, Skalka - Horní PelhĜimov - Pomezí nad OhĜí
Cheb, CHETES - Dolní PelhĜimov - Pod vodojemem
Luby - Opatov - Libocký DĤl
Cheb, Myslivna - Pomezí – Pomezí - Schirnding
Mostov - PotoþištČ - Doubí
24
58
11
7
41
20
14
14
6
13
23
5
9
8
4
18
7
9
26
9
7
10
3
6
8
9
36
306
352
361
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2142
2201
2208
2212
2023
2253
2254
2257
2284
MariánskolázeĖsko
Magistrála, úsek Broumov - Salajna
Klášter Teplá - Bezdružice
Klášter Teplá - Úterý
Klášter Teplá – M.LáznČ – DyleĖ, rozc. – M.Loreta- Slapany
Mohelno – Stará Voda - LáznČ Kynžvart - Prameny - Krásno
Kladská – LáznČ Kynžvart - Lazy - Kynšperk n. OhĜí
Mohelno - Slatina - TĜi Sekery - Drmoul - M. LáznČ
Krakonoš,ObĤrka – Michalovy Hory – Tachov – PĜ.Zahájí
Krakonoš,ObĤrka – Nimrod – Prameny
M.LáznČ,Lesní prm. – KrálĤv Kámen – Potok Rota
M.LáznČ,Lesní prm. – Lunapark – Kladská
Cech sv. Víta - TrstČnice - Zadní Chodov - Žćár
Hanov (PL) - KĜepkovice - Staré Sedlo - Bezdružice
Klášter Teplá - Hanov - Lestkov - ýernošín - Svojšín
Mohelno – Brtná – Dolní Žadnov – Úboþí – Horní Lazy
M.LáznČ,hĜbitov – U Stohu – L.Kynžvart – Kynžvart,žst
KrálĤv Kámen – Bašusova cesta – Vysoké Sedlo – Lazy
Podhora v.n. – Podhorní hájovna
M.LáznČ,Viktorka – Krakonoš – Služetín – Poutnov
25
13
11
52
36
23
24
55
11
9
7
18
22
26
22
11
10
4
15
21
36
6
2017
2074
2178
2179
2181
2182
2183
2184
2244
2245
2246
2247
2248
2043
2044
2045
2073
6
362
2000
2009
2012
2016
2017
2198
2249
6
36
2198
3001
3002
3005
2002
2005
2008
35
2233
2232
2249
2288
2278
2279
OKRES SOKOLOV
Sokolovsko - Kraslicko
Magistrála, úsek Luby –Horní Blatná
Mostov – Kynšperk n. OhĜí – Sokolov – Loket
K.Vary – H.Slavkov – TĜídomí - Hrušková - Sokolov
JindĜichovice – Oloví – Krajková – Habartov
Sokolov, žst - Krajková - Liboc - Mlýnská – Kraslice
F.LáznČ - Milhostov - Habartov - Josefov - HĜebeny, žst.
Krajková, rozc. – Libnov – Studenec
Svatava – Lomnice – Bouþí, rozc. – Dolní Nivy
Studenec – Skelná HuĢ (Leopoldovy Hamry)
Josefov - Hrad HĜebeny (Hartenberk)
Kynšperk - Kamenný DvĤr - MokĜina
Dobroše - Kynšperk - Kolová
Kolová - Libavské Údolí - rozc.pod Smrþným
Kynšperk - Kamenný DvĤr - rozc. u Trojice
MokĜina - rozc. u Trojice – Libava
Tisová - StĜíbrná - Rotava - JindĜichovice - Háj - Dolní Nivy
Rolava - PĜebuz - Šindelová - Favorit - Horní Rozmyšl - Dolní Nivy
Favorit - Horní Rotava - Kraslice
Rotava - Studenec - Oloví - Bouþí
OKRES KARLOVY VARY
Karlovarsko
Loket - K.Vary - Radošov
Klášter Teplá - Beþov - Krásno - Horní Slavkov - Loket
Pernink - Nové Hamry - Rolava
K.Vary, Rolava - N.Role - Nejdek – Nové Hamry - PotĤþky
VintíĜov - Chodov - Nová Role
Loket - Hory - Nová Role
K.Vary, Doubí - H.Slavkov - Hrušková - Sokolov
Velichov - Ostrov - Merklín - Abertamy - H.Blatná - PotĤþky
BČlá - BĜezina - Žalmanov (AndČlka) - Dubina
Ostrovsko
Radošov – Stráž n. OhĜí – Perštejn, Lužný
Magistrála, úsek H.Blatná - Klínovec
Velichov - HĜebeþná - Abertamy - Pernink - Rýžovna - PotĤþky
Horní Hrad - Krásný Les - Vojkovice
Stráž n. OhĜí – Horní Hrad - Vejprty
Lužný UK - Kupa rozc.
PotĤþky - Podlesí - Plešivec - Abertamy - Pernink
Boží Dar - Neklid - Suchá - Klínovecké rozcestí
Rýžovna - ýeský mlýn - Zlatý Kopec - Boží Dar
Toužimsko
(PlzeĖ) - Žlutice - Chyše - Valeþ - MČdČnec
Kl.Teplá - Nežichov - RadynČ- Skoky, rozc. – Bochov - BĜezina
Otroþín - Toužim - Políkno - Neþtiny
Valeþ,rozc. - Luka - BĜezina - Žalmanov - Dubina
K.Vary,d.n. – letištČ, rozc. – Kolová – Pila – N.Chloumek - Bochov
Toužim - Žlutice - Rabštejn
Žlutice – RatiboĜ - Polom
22
222
52
28
28
16
29
30
4
12
5
7
5
4
8
5
4
26
20
13
16
27
37
26
35
11
13
28
49
34
19
16
49
8
30
11
25
15
22
125
53
33
34
28
38
7
NAUÿNÉ STEZKY
V KARLOVARSKÉM KRAJI
1) PoohĜí (Chebsko - Cheb)
2) Okolí hradu Seeberg (Chebsko - Poustka)
3) Komorní hĤrka (Chebsko - Komorní dvĤr)
4) SOOS (Chebsko - Nový DvĤr)
5) Lubsko (Chebsko - Luby a okolí)
6) Nad rybníkem Sýkorák (Kynšperk nad OhĜí)
7) Geologický park Mariánské láznČ
(Slavkovský les)
8) LázeĖské lesy (Slavkovský les, Mariánské
LáznČ)
9) Kynžvartské kyselky (Slavkovský les)
10) Kladská (Slavkovský les)
11) Smraćoch (Slavkovský les)
12) Mnichovské hadce (Slavkovský les)
13) SiardĤv pramen (Slavkovský les – Mnichov)
14) Šibeniþní vrch (Slavkovský les - Beþov n. T)
15) LázeĖskými lesy Karlovy Vary (Slavkovský
les)
16) Stezka k pĜírodČ (Dalovice)
17) AndČlská Hora – Kyselka (Slavkovský les)
18) Doubí - Svatošské skály (údolí Ĝeky OhĜe)
19) Botanická stezka Sokolov (Zámecký park a
Husovy sady)
20) Královské PoĜíþí (Sokolovsko - údolí Ĝeky
OhĜe)
21) Lítovská výsypka (Sokolovsko - Chlum sv.
MaĜí)
22) Velká krušnohorská výsypka (Sokolovsko,
okolí Lomnice)
23) Stopami horníkĤ (Kraslice a okolí)
24) HĜebeþná – Rýžovna (Krušné hory –
Abertamy)
25) Horská NS Abertamy – Plešivec (Krušné
hory)
26) Vysoká pec – Rudné (Krušné hory)
27) Hamerská stezka (Krušné hory, Nové
Hamry)
28) NS Ruperta Fuchse (Krušné hory, Nové
Hamry)
29) Alexandra Wüsta (Krušné hory - Abertamy)
30) Horská NS PotĤþky (Krušné hory)
31) Horní Blatná - Vlþí jámy (Krušné hory)
32) Blatenský pĜíkop (Krušné hory – Boží Dar)
33) Božídarské rašeliništČ (Krušné hory – Boží
Dar)
34) Ježíškova cesta (Boží Dar, Krušné hory)
35) Jáchymovské peklo (Krušné hory –
Jáchymovsko)
36) Horská NS Merklín (Krušné hory)
37) Ze Staré Role do Nové Role (Krušné hory)
38) Svatoblažejský rybník (Toužimsko –
Nežichov)
39) VladaĜ (Žluticko – ZáhoĜice a VladoĜice)
40) PR Ratsham - Libsko (Chebsko)
41) NS sovy Rozárky (Žlutice)
42) Radonová stezka (Jáchymov)
43) Na cestČ k trojstátí (Chebsko, Hranice)
44) Lesnická NS DyleĖ (Chebsko)
45) Skokovská stezka (Teplá – Toužim – Skoky Žlutice)
46) Davidova stezka (Teplá – Branišov)
47) Stebnický potok (Chebsko)
48) Cesty za povČstí (9 okruhĤ na Toužimsku –
Bochov, Beþov, Toužim, Žlutice, VladaĜ,
Otroþín, Chlum, Nežichov, Rabštejn)
Turistické známky
v Karlovarském kraji
http://www.turisticke-znamky.cz/
Turistické vizitky
v Karlovarském kraji
http://www.turisticky-denik.cz
23
SOUTċŽ KýT „TURISTÉ PěÍRODċ“
SoutČž „Turisté pĜírodČ“ je vČnována ochranČ pĜírody a životního prostĜedí. KaždoroþnČ ji vyhlašuje
sekce ochrany pĜírody Programové rady Klubu þeských turistĤ.
SoutČž volnČ navazuje na pĜedcházející úspČšné soutČže tohoto typu, které garantovala sekce
ochrany pĜírody KýT. Má jednoduchá pravidla, aby byla snadno dostupná pro všechny turisty, kteĜí o
ni projeví zájem. VítČzové – kolektivy i jednotlivci – jsou odmČĖováni diplomy a vČcnými nebo
penČžitými cenami.
Do soutČže se zapoþítávají:
•
•
•
•
Brigádnické aktivity související s turistikou a ochranou pĜírody, a to jak samostatné, tak i ty,
které jsou koordinovány se správami chránČných území, lesními správami a podobnČ (þištČní
lesa, studánek, úpravy nauþných stezek, péþe o travní porosty, opravy turistických zaĜízení,...).
PĜíprava a vydávání metodických a propagaþních materiálĤ k ochranČ pĜírody pro potĜeby
turistĤ, organizace propagaþních a náborových akcí a soutČží k ochranČ pĜírody a životního
prostĜedí pro þleny i neþleny KýT, pĜípravy kronik, filmĤ a audiovizuálních programĤ na
odpovídající téma (napĜ. o ohrožených druzích rostlin þi živoþichĤ, o pĜírodních zajímavostech
apod.), pĜíprava ekologických map aj.
Mapování výskytu rostlin a živoþichĤ pro potĜeby chránČných území (CHKO, NP), Svazu
ochráncĤ pĜírody apod.
Úþast na dalších akcích na pomoc pĜírodČ poĜádaných dalšími organizacemi.
Prosíme úþastníky soutČže, aby veškeré aktivity (vþetnČ znaþení) pĜevádČli na odpracované
hodiny. Akce „Turisté pĜírodČ“ se každoroþnČ vyhlašuje v turistickém a jiném tisku nebo v KalendáĜi
akcí. UzávČrka za uplynulý rok bývá vždy do 15. ledna.
ZpĤsob hlášení odpracovaných hodin: staþí poslat na korenspondeþním lístku na adresu:
Mgr. Marie Vincencová, KýT - sekce ochrany pĜírody, HnČvkovice 29, 396 01 Humpolec
(e-mail: [email protected]). NezapomeĖte na razítko odboru a podpis.
Co (ne)lidé zahodí v lese….. snažíme se zase uklidit.
24
ADRESÁě OBLASTI KýT KARLOVARSKÝ KRAJ
SEKRETARIÁT OBLASTI
sekretáĜka a hospodáĜka oblasti Bohuslava Kojanová
ObrnČné brigády 18 (MČstská knihovna), 350 37 Cheb,
tel. 354 422 863, 354 433 205, mobil oblasti +420 736 754 150,
e-mail: [email protected],
VÝBOR OBLASTI
pĜedseda oblastního výboru
a sekce pČší turistiky
Werner Friedrich, Boženy NČmcové 11, 350 02 Cheb
tel. 355 542 289, mobil 608 159 711,
e-mail: [email protected]
místopĜedseda
kalendáĜ akcí,
komunikace se samosprávou
Ladislav Zoubek, Husitská 2053/1, 356 01 Sokolov
mobil: 725 729 570, e-mail: [email protected]
sekce práce s dČtmi
a mládeží
Josef Hájek, SídlištČ 122/5, 357 55 Bukovany
mobil: 728 009 484, e-mail: [email protected]
metodik
JiĜí Jásek, Moskevská 47, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353 231 480, e-mail: [email protected]
sekce cykloturistiky
a vysokohorské turistiky
Vít Lodr, PĜíkopní 11, 350 02 Cheb
tel. zam. 354 473 327, mobil 736 754 156,
e-mail: [email protected]
sekce lyžaĜské turistiky
Robert Mašek, Karla ýapka 1410, 356 01 Sokolov
mobil: 739 516 534, e-mail: [email protected]
sekce znaþení
OldĜich NČmec, Komenského 5, 350 02 Cheb
tel. 355 335 373, mobil 736 754 118
klasifikátor
a správce databáze
Ing. Jan ŠafáĜ, Lomená 2, 350 02 Cheb
tel. 351 120 136, mobil: 739 534 107, e-mail: [email protected]
þlen
JiĜí ýerný, Kynžvartská 127, 353 01 Valy, tel.: 354 626 869,
mobil 602 460 811, e-mail: [email protected]
þlen
JindĜich Kosina, Mikulášská 4 352 01 Aš, mobil 603 245 568,
[email protected]
REVIZOR ÚÿTU
RĤžena Balatá
Hlavní 224, 353 01 Mariánské LáznČ, tel. 354 626 707, mobil 731 323 232,
e-mail: [email protected]
KRAJSKÁ KOMISE ZNAÿENÍ
PĜedseda Krajské komise znaþení
Mgr. Karel Fiala
Sportovní 555, 357 33 Loket, tel. 352 684 140, mobil: 607 634 413, e-mail: [email protected]
Okres CHEB
OldĜich NČmec, Komenského 5, 350 02 Cheb, tel. 355 335 373, mobil 736 754 118
Okres SOKOLOV
OldĜich Mentlík, e-mail: [email protected]
Okres Karlovy Vary
Mgr. Karel Fiala
Sportovní 555, 357 33 Loket, tel. 352 684 140, mobil: 607 634 413, e-mail: [email protected]
25
ZNAýENÍ A ÚDRŽBA CYKLOTRAS – krajská sekce
Ing. Miroslav Landa, e-mail: [email protected]
PġEDSEDOVÉ ODBORĩ KÿT V OBLASTI
Union Cheb
Bc. Pavel Sýkora, Plesná – Lomniþka 92, 351 34 Skalná
mobil 604 910 134, e-mail:[email protected]
Mariánské LáznČ
RĤžena Balatá, Hlavní 224, 353 01 Mariánské LáznČ,
tel. 354 626 707, mobil 731 323 232, e-mail:: [email protected]
Aš
Vladimír Klouþek, Petra Bezruþe 22, 352 01 Aš
tel.: 354 525 551 nebo mobil 775 659 859
Lokomotiva Sokolov
Marie Skaláková, Revoluþní 29, 357 33 Loket
Krušné hory Sokolov
Josef Ticha ml., Bukovany 132, 357 55 Bukovany
mobil: 777 830 672, [email protected]
Slovan Karlovy Vary
RNDr. Fr. Wohlmuth, Klínovecká 966/2, 361 01 Ostrov
mobil: 603 209 270, e-mail: [email protected]
Lokomotiva Karlovy Vary
Pavel Hodouš, B. NČmcové 15, 360 20 Karlovy Vary
mobil 721 384 059, e-mail: [email protected]
Chodov
Petr ŠtČpánek, Luþní 1024/12, 357 35 Chodov,
tel.: 352 67 52 15, e-mail: [email protected]
Tuláci Bukovany
Josef Hájek, SídlištČ 122/5, Bukovany, 357 55 Bukovany,
mobil: 728 009 484, e-mail: [email protected]
A-TOM 6111 Tuláci Bukovany
Roman Glos, SídlištČ 120, Bukovany, 357 55 Bukovany
mobil: 724 594 621, e-mail: [email protected]
www.tulacibukovany.cz
Tatran Kraslice
MUDr. Dana Záhejská, Pohraniþní stráže 349, 358 01 Kraslice
tel.: 352 686 138, mobil 602 953 997
e-mail: [email protected]
Po znaþené trase KýT jdete vždy tím správným smČrem …
26
Podmínky, výhody a možnosti
Ālenství v Klubu Āeských turistĪ
ýlenství v Klubu nabízí Ĝadu možností, ale také zavazuje. ýlen odboru KýT by nemČl být ve
svém mČstČ anonymní osobností, vkládá do þlenství nejen þlenský pĜíspČvek, ale také
nemalou þást svého volného þasu, soukromí i dobrovolné práce. Vyžádejte si u pĜedsedy
nejbližšího odboru KýT stanovy Klubu þeských turistĤ a další informace o þinnosti.
StaĖte se souþástí Klubu s tradicí delší než 125 let.
• EUROBEDS
ýlenem Klubu þeských turistĤ se mĤže stát každý, kdo souhlasí se stanovami KýT a kdo se pĜihlásí v
nČkterém ze základních þlánkĤ – odborĤ KýT. Každý þlen KýT platí roþní pĜíspČvek, jehož výši urþuje
mateĜský odbor KýT.
• EUROBEDS
Každý þlen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž mĤže uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo
zakoupené zboží u smluvních partnerĤ systému EUROBEDS.
• SLEVY NA UBYTOVÁNÍ
Na základČ pĜedložení prĤkazu KýT se zaplaceným þlenským pĜíspČvkem (tj. platnou kartou
EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování pĜi turistické þinnosti ve výši 30 až 70 Kþ na osobu
a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ýR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku.
• ýASOPIS TURISTA
je zájemcĤm z Ĝad þlenĤ KýT zasílán za snížené roþní pĜedplatné. Vychází 10 þísel roþnČ.
• MAPY KýT
Každý þlen s platným prĤkazem mĤže nakupovat turistické mapy vydávané Klubem þeských turistĤ se
slevou cca 20 % bČžné prodejní ceny. Tuto slevu mĤže uplatnit pouze v Turistickém infocentru,
Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorĤ. Na jeden prĤkaz lze zakoupit se
slevou vždy jednu mapu od každého titulu.
• SLEVY NA STARTOVNÉM
VČtšina organizátorĤ turistických akcí pro veĜejnost poskytuje slevy na startovném þlenĤm KýT, kteĜí se
prokáží platným prĤkazem.
• POJIŠTċNÍ ýLENģ
CentrálnČ jsou pojištČni jen metodiþtí pracovníci KýT (vedoucí a cviþitelé). ýlenĤm KýT bude nabídnuto
individuální pojištČní na základČ sdČlení oblastí a odborĤ. ýlen KýT se mĤže výhodnČ pojistit i na cesty
do zahraniþí. PojištČní se vztahuje mimo jiné i na pohyb v horách nad 2000 m, vysokohorskou turistiku,
horolezectví, lyžování mimo vyznaþené sjezdovky.
• SLEVY NA DOPRAVU
KýT poskytuje svým þlenĤm pĜíspČvek na dopravu pĜi provozování turistické þinnosti. Tato dotace je
poskytována pĜi zakoupení zvýhodnČných druhĤ cestovních dokladĤ ýeských drah.
• DALŠÍ VÝHODY PRO ýLENY KLUBU ZDRAVÍ OZP (Oborová zdravotní pojišĢovna)
Pro þleny KýT pĜipravila OZP zvláštní preventivní programy a slevy.
• SEBEREALIZACE
9 využijte úþelnČ vlastní, organizaþní schopnosti, dovednosti i volný þas pro potĜeby svého odboru,
mČsta i k vlastnímu uspokojení,
9 získejte kvalifikaci znaþkaĜe a podílejte se na obnovČ a údržbČ turistického znaþení,
9 zapojte se do plnČní pestré Ĝady tématických i výkonnostních odznakĤ v KýT,
9 získejte potĜebnou kvalifikaci a sami zkuste organizovat a vést turistické výlety pro další þleny nebo
turistické akce pro veĜejnost,
9 využijte možnosti být volen(a) do orgánĤ KýT nebo ovlivĖovat smČr vývoje þinnosti odboru jako þlen,
9 zpracujte své vlastní materiály pro turistickou veĜejnost a cestovní ruch, které propagují Vámi
oblíbená místa (odbory KýT vyhledávájí prostĜedky na tisk nebo výrobu),
9 možnost podílet se na prĤvodcovských službách na objednávku mČst nebo infocenter,
9 atd.
Vítejte v KýT
27
Pravidla pohybu v pĢírodď
Obecná pravidla:
1. V pĜírodČ se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili a zároveĖ i ohleduplnČ k jiným návštČvníkĤm.
2. Délku a nároþnost tras volte úmČrnČ svému vČku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním
povČtrnostním podmínkám.
3. Turistickou výstroj a vybavení mČjte vždy v dobrém stavu a takovou, aby odpovídala druhu pohybu
terénním povČtrnostním podmínkám.
4. Dbejte na svoji osobní bezpeþnost (pĜilba, brýle, krémy s ÚV filtrem), mČjte vždy pĜi sobČ základní
potĜeby pro poskytnutí první pomoci i dostateþné množství tekutin a jídla.
5. Ke svému pohybu v pĜírodČ využívejte pĜednostnČ vyznaþené trasy pro vámi použitý druh pĜesunu. Na
znaþených trasách pro jiný druh pĜesunu respektujte absolutní pĜednost tohoto druhu pĜesunu pĜed
ostatními. Na nevyznaþených trasách a cestách a v pĜípadech, kdy jde o trasu spoleþnou pro více
druhĤ pĜesunu má vždy pĜednost ten zranitelnČjší (sjíždČjící lyžaĜ pĜed pČším, pČší pĜed cyklistou
apod.).
6. Nikdy nevcházejte nebo nevjíždČjte na trasy nebo jejich úseky, které jsou pro vámi použitý druh
pĜesunu zakázány.
7. Na komunikacích spoleþných pro chodce i cyklisty (on-line bruslaĜe, konČ) dodržujte, v zájmu
vlastní bezpeþnosti, pravidla silniþního provozu - chodci chodí vlevo, cyklisté (on-line bruslaĜi,
konČ) jezdí vpravo, vždy pĜi okraji cesty, aby neohrožovali chodce zezadu.
8. Seznamte se s pravidly pro provozování používaného druhu pĜesunu (pČší, cyklo, lyže, konČ), pravidly
ochrany pĜírody, pravidly silniþního provozu na pozemních komunikacích i dalšími pravidly platnými
pro pohyb v daném území a dodržujte je.
9. Bućte ohleduplní k tČm, kteĜí nejsou v daném druhu pĜesunu zdatní jako vy, i vy jste jednou zaþínali
(napĜ. úzké cesty ve svahu apod.).
Pravidla pro pČší
1. I v pĜípadČ, že není zakázána chĤze v soubČhu s lyžaĜskou trasou, nechoćte nikdy v lyžaĜských
stopách ani v pásu 0,5 m od nich.
2. V úsecích, kde pČší znaþená trasa vede v soubČhu s vyznaþenou cyklotrasou, dodržujte pravidla
silniþního provozu a choćte vlevo, abyste cyklisty vþas vidČli, a vždy za sebou.
3. Na ostatních pČších znaþených trasách, kde není zakázán provoz cyklistĤ, umožnČte cyklistĤm, aby
vás pomalou jízdou mohli pĜedjet nebo minout.
4. Máte-li s sebou psa, musí být na soubČhu pČší a cyklistické trasy držen na vodítku a to tak, aby
neohrožoval projíždČjící cyklisty.
Pravidla pro cyklisty a in-line bruslaĜe
1. PĜi pĜedjíždČní pČších turistĤ používejte vždy a vþas zvukového signálu.
2. NejezdČte nikdy v lyžaĜských stopách ani v pásu 0,5 m na každé stranČ od nich.
3. V úsecích, kde je cyklotrasa nebo cyklostezka spoleþná i pro pČší, se pohybujte v pravé polovinČ cesty
nebo trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit stĜetu s pČším
turistou zpomalením nebo i zastavením.
4. Na ostatních pČších trasách, kde není zakázán provoz cyklistĤ, se pohybujte takovou rychlostí, abyste
byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit stĜetu s pČším turistou zpomalením nebo i zastavením.
5. Není dovoleno jezdit na kole se psem drženým na vodítku nebo pobíhajícím okolo cyklisty.
(Poznámka: Velice þasto lze potkat cyklistu se psem na vodítku nebo volnČ pobíhajícím. Nejen, že je
to zakázáno dopravními pĜedpisy, ale považujeme to za velmi nebezpeþnou situaci jak pro tohoto
cyklistu, tak pro ostatní).
Pravidla pro lyžaĜe na bČžkách
1. Pokud není na trasu zakázán vstup nebo vjezd ostatním druhĤm pĜesunu, jezdČte vždy jen v lyžaĜské
stopČ.
2. Pokud je ve svahu jen jedna stopa, dejte pĜednost sjíždČjícímu lyžaĜi vystoupením ze stopy.
3. Jste-li pomalejší, než lyžaĜ za vámi, umožnČte mu pĜedjetí vystoupení ze stopy.
4. „Bruslení“ na bČžkách používejte jen tam, kde je na to dostatek místa a neohrozíte bČžkaĜe ve stopČ.
Neniþte lyžaĜské stopy bruslením, chĤzí v nich a nedovolte pobíhání zvíĜat v nich.
5. Nepohybujte se na bČžkách po sjezdovkách, zakázaných místech a v zakázaných úsecích.
Mnoho krásných zážitkĤ a vzájemné ohleduplnosti pĜi vašich cestách
28
AUTHOR BICYCLES 2013
rám Author carbon monocoque 26"
vidlice RST F1RST 30 Air SRL, 1.5" taper, (100 mm zdvih)
převodník Shimano M542 (44-32-22 zubů)
měnič Shimano Deore
řazení Shimano Deore, 27 rychlostí
brzdy Tektro Draco WH
pláště Geax Mezcal Kevlar 26" x 2.10", bílé boky
hmotnost 11,9 Kg / 19"
rám Author Carbon monocoque 700C
vidlice RST Vogue Air (60 mm zdvih)
převodník Shimano T551-10 (48-36-26 zubů)
měnič Shimano XT
řazení Shimano LX, 30 rychlostí
brzdy Tektro Volans
pláště
Author Panaracer Trail Master Cross
Kevlar 700 x 38c
hmotnost 11,8 Kg / 20"
author.cz
Download

TURISTICKÝCH AKCÍ 2013