List Vojenských lázeěských a rekreaĀních zaĢízení
ZAJÍMAVÉ NOVINKY V NABÍDCE
VOJENSKÝCH LÁZEŇSKÝCH
A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
O aktuální situaci v činnosti Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení a nových trendech
v poskytování služeb hovoříme s ředitelem VLRZ
plukovníkem Ing. Václavem Janouškem
Pane Ĝediteli, v poslední dobČ je VLRZ spojována zejména
s omezením provozu nČkterých svých zaĜízení. A není divu. VždyĢ
loni ukonþilo svoji þinnost zaĜízení na LipnČ – Vojenská zotavovna
HĤrka a její stĜedisko Olšina, které bylo mimo jiné zamČĜeno nejen
na letní rekreace, ale i na zimní pobyty, spojené s populárním alpským lyžováním v rakouském stĜedisku zimních sportĤ Hoch¿chtu.
Letos v bĜeznu ukonþila svoji þinnost Vojenská zotavovna Špiþák
na ŠumavČ, opČtovnČ oblíbené zimní stĜedisko… Jak bude VLRZ
umČt nahradit programy pro pĜíslušníky rezortu za ty v již bývalých
vojenských zotavovnách?
UzavĜení Vojenské zotavovny Špiþák na ŠumavČ oslabilo nabídku
VLRZ pro zimní programy zejména pĜi organizaci preventivních rehabilitací. Pro rok 2011 proto pĜijdeme s novou nabídkou služeb ve stĜedisku Bellevue, které je souþástí Vojenské lázeĖské léþebny Karlovy
Vary. Na Bellevue organizujeme preventivní rehabilitace již dlouhodobČ. Hotel byl otevĜen v roce 2006. Je po komplexní rekonstrukci a organizovali jsme zde doposud PR I a domácí rekreace. Již v letošním
roce jsme zahájili zkušební bČhy PR s tČlovýchovným programem,
které ale nebyly nijak pĜedem avizovány. PĜesto sklidily velký úspČch
jak ze strany samotných úþastníkĤ PR, tak i ze strany pĜíslušníkĤ vojenské tČlovýchovy, kteĜí se spoleþnČ s námi podílejí na zabezpeþení
programové skladby tČchto typĤ preventivních rehabilitací.
Jsou i nČjaké jiné dĤvody proþ zrovna karlovarský hotel Bellevue?
Bellevue sice leží ve známém lázeĖském mČstČ, ale samotná blízkost lyžaĜských stĜedisek Klínovec a Boží Dar, ve vzdálenosti kolem
tĜiceti kilometrĤ od hotelu, vytváĜí mnohem lepší organizaþní podmínky než byly napĜíklad ve zmiĖované HĤrce. PrávČ na Klínovci jsme již
v tomto roce zahájili PR se zimním tČlovýchovným programem. Samotný lyžaĜský areál disponuje i dobrým zázemím, a tak úþastníci PR
mohou využít i pomČrnČ kvalitního restauraþního zázemí a v prĤbČhu
celodenního lyžaĜského kurzu si v teple pohodlnČ odpoþinout a strávit
zde kvalitní polední pĜestávku k naþerpání nových sil do odpoledního
programu. Další výhodou je, že ceny za permanentky jsou pĜijatelnČjší
než ve ŠpindlerovČ MlýnČ. Proto naším zámČrem pro rok 2011 bude
organizace šesti samostatných turnusĤ se zamČĜením nejen na sjezdové, ale i bČžecké lyžování v této lokalitČ. Turnusy budou organizovány
pro pĜibližnČ sedmdesát osob a poþítá se s tím, že úþastníci PR za jeden
þtrnáctidenní cyklus navštíví Klínovec šestkrát. K tomu jsme samozĜejmČ pĜesunuli z rušených zaĜízení VLRZ lyžaĜskou výstroj a úþastníci PR si budou moci pĜímo na Bellevue zapĤjþit jak sjezdové, tak
i bČžecké lyže vþetnČ nČkolika setĤ snowboardĤ.
Co mohou úþastníci preventivních rehabilitací v Karlových Varech oþekávat mimo lyžaĜskou sezónu?
Samotný hotel Bellevue nabízí celou Ĝadu relaxaþních a odpoþinkových možností. Lze využívat modernČ zaĜízenou posilovnu, whirlpool,
solárium, saunu i masáže. DlouhodobČ v tomto zaĜízení poskytujeme
i lístky do termálního plaveckého bazénu v hotelu Thermal, naši klienti
využívají tenisovou halu v nedalekém Imperiálu a chodí hrát také bowling. Pro úþastníky preventivních rehabilitací rovnČž využíváme možnost vycházek s prĤvodcem do historického centra mČsta a na blízké
vyhlídky. Organizujeme pro nČ také zájezdy do porcelánky Louþky,
na hrad Loket a za dalšími pamČtihodnostmi tohoto regionu.
Chystají se nČjaké další novinky na letošní léto?
Ano, a to opČtovnČ v Bellevue. Bylo shledáno jako velmi vhodné
zaĜízení pro vodáckou turistiku a tak, jako jsme zaþali budovat zimní
tČlovýchovné programy na tomto stĜedisku, tak zaþínáme se zkušebními bČhy i u letních tČlovýchovných programĤ. Po pravdČ musím Ĝíci,
že velkou mČrou se o tuto myšlenku zasloužili tČlovýchovní pracovní-
ci, kteĜí nám možnost raftingu v této oblasti pĜímo vnukli a spoleþnČ
s nimi v letním období vyzkoušíme nČkolik turnusĤ, kdy v programech
bude zakomponováno sjíždČní Ĝeky OhĜe. CelkovČ jsou pro jeden turnus naplánovány þtyĜi rozdílné vodní trasy do okolí Karlových VarĤ.
Pro rok 2011 je pĜedbČžnČ uvažováno s nabídkou þtyĜ samostatných
turnusĤ s touto vodáckou náplní, celkovČ pro 280 osob. Tyto tČlovýchovné programy budou doplnČny o tenis, cykloturistiku a turistiku.
Poþítáte s obdobou tČchto programĤ i pro samotné vojáky, kteĜí
zde stráví dovolenou?
Zejména letními aktivitami – tedy hlavnČ raftingem, bychom rádi
obohatili i nabídky domácích rekreací. Již na LipnČ sklízel rafting
obrovský úspČch a pĜíroda v okolí Karlových VarĤ je dozajista nádherná. Pro podporu tČchto programĤ zamýšlíme v hotelu Bellevue
zĜídit funkci programového pracovníka a v budoucnu bychom chtČli
v rámci dovolených nabídnout v této lokalitČ i možnost pobytĤ se zamČĜením na výuku základĤ golfu na nedalekých golfových hĜištích,
které neodmyslitelnČ ke Karlovým VarĤm patĜí.
Mimo tyto zajímavé zmČny pĜipravujete ještČ nČjaké další novinky v péþi o vojáky pro rok 2011?
Se zmČnou zákona þ. 221 z roku 1999 a loĖským zavedením mimoĜádných rehabilitací pro vojáky, kteĜí nesplĖovali vČkovou hranici pro
preventivní rehabilitace a vrátili se ze zahraniþních operací, jsme letos
novČ zavedli takzvanou preventivní rehabilitaci s wellness programem.
Tyto mimoĜádné preventivní rehabilitace probČhly ve Františkových
Lázních a Karlových Varech v prostĜedí našich vojenských lázeĖských
léþeben. Sami jsme byli prĤbČhem a hodnocením tČchto pobytĤ mile
pĜekvapeni a reakce samotných úþastníkĤ nás vedla k zaĜazení tohoto
nového typu wellness pobytu do nabídky VLRZ na rok 2011, kdy již
bude v požadavkových listech tento typ rehabilitace uveden.
Jedná se tedy asi i o to, že souþasný trend nabídky lázeĖství oslovuje i mladší vČkové skupiny prostĜednictvím atraktivních wellness
pobytĤ. Takže nČco podobného mĤžeme oþekávat i v nabídce pro
armádu?
PĜesnČ to, co jste zmínil, chceme vojákĤm nabídnout. Voják tedy
ke svému pobytu v lázních nebude pro tento typ þtrnáctidenního
wellness pobytu potĜebovat doporuþení lékaĜe, ale podle svých potĜeb mĤže absolvovat i lázeĖský pobyt s léþením. Po nástupu na pobyt samozĜejmČ projde individuální konzultací s našim lázeĖským
lékaĜem a ten mu podle uvážení doporuþí a následnČ pĜedepíše vhodnou preventivní terapii, kterou následnČ voják bez poplatkĤ absolvuje. V praxi se jedná o pĜibližnČ tĜi, þtyĜi procedury dennČ. NČkteré
z nich, jako masáže, bahenní zábaly þi pobyt v solné jeskyni, jsou
rozhodnČ nejen atraktivní, ale i velice úþinné. Dnes se vČtšina lázeĖských léþeben specializuje obecnČ i na léþbu pohybového aparátu
a tak doporuþuji všem, kterým trošiþku pĜibývá vČk a byĢ malinko cítí nČjakou zdravotní indispozici þi nahromadČnou únavu, aby
si právČ pobyt s tímto zamČĜením zvolili. Tyto rehabilitace budou
organizovány v období leden až bĜezen ve Františkových Lázních,
Karlových Varech a v Teplicích.
/red/
2010
=2%6$+8
u
bo
zdo ího
o
t
n
t
taþ ýR
Go
rel rezen su A ím
a
K ep ple apen
m
kv
.r
pĜe nČlské
XV
a
ním
Člé
p
skv
noþ
eŠ
PĤl esu v bylo rla“
l
u
p
Ka
d
ra
ím
ho
o h ské
ádn
rm žskéh „Bož
a
na
ra pení
eP
sál ystou
rd
v
Lu
do enskou
i
l
íĜi ní voj tníkĤ
od
þas
zam
i
nár 30 ú ubliky
i
c
z
á
e
1
p
j
i
m
V o a 52. vítalo eské re
N
za dy ý
Ģ
pou rmá
zA
str. 2
str. 3
é
nsk
oje y j e
v
D
z
n y vuje
ky
vin tavovĜedsta nov
o
N zo
yp
Vra
ovn elu B í t o v
tav hot
y
l zo ky z o s a d
e
t
di ovin o v é
ěe
t
n
a
h
ac
str. 4-5
oĜí
om zy
d
e
StĜ lare á
rly e Vo tunisk y
e
Č p dc ca a Ĝen
Dv nabí reblan ko stvo nou,
v á Tor u j a vole y
sk a j s o u do ážitk
nČl
o
b
z
Špa Marha hodov avé ýletĤ
po
ajím ch v
pro ou o z tivní
lta
en
b
stĜ z faku
ne
zpe
li a
t
Ba ova
ti z štČv vat
s
o
av vo
av
jím þ n štČ ce
Za pro enav stinaĜed
p
þi n ké deornČní na
c poz vČta li
i
t
exo a u o s Ba
h
o
y
rad tické skéh
o
é
né
y
teþ do ex ndon
i
ž
i
iér
U
du
tou
riv Ĝe
é
ces pĜíkla
o
psk ete bČ
lym né M v podoích
O
Z jem ívané skaln
d
y.
a
k t ntní pocholcíchlambak e
s
a
r
a
z
v
ý
K
o
r
na
ké
mp
kte
O i šterĤ u Ĝec , na larezy
klá sívĤ výlet ti Vo ytu
a
m tivní klien pob
e
ého viéĜ
ulta dat
Fak ou vy em sv ké ri
s
h bČh
p
o
m
m
Oly
na
na
ČĜí u
sku
M
i
v
to
Č z ltav
v le
lod zdí V þí lodČ
í
þ
a brá é dra ozici
Dr
ov disp h
c
Čn
Dv jsou k jeji
m
Č
m
Čhe vovn
re
b
o
t
k
ta
tu
stru rezor ké zo MČĜín
n
i
ns
is
kĤm Voje
šní
á
slu tu ve
í
Ĝ
p oby
Ĝsk
p
ná
ž
str. 6
str. 7
str. 7
str.
t 8
þte outČty
ní
s
n
Let fotosvé klie ou
v
ro
no
je p atéry utČž
ašu
o
yhl otoam fotos ny
v
a
– f skou né ce
rez
a
t
l
Ĝ
no
Vo
ná
þte o hod
t 8
str.
1
Karel Gott ozdobou
XV. reprezentačního
plesu AČR
Setkání válečných veteránů
S
etkání váleþných veteránĤ s pĜedstaviteli
Ministerstva obrany a Generálního štábu
AýR, poĜádané VOLAREZOU a Odborem mimoresortní spolupráce, sekce personální MO,
R
eprezentaĀní plesy Armády ÿeské republiky, poʼnádané Vojenskými lázeļskými a rekreaĀními zaʼnízeními a Generálním štábem AÿR
se tradiĀnė konají v historických prostorách
Pražského hradu.
Poslední dva plesy se uskuteĀnily ve znamení
jubileí. Loļský reprezentaĀní ples se konal na poĀest 10. výroĀí vstupu ÿeské republiky do Severoatlantické aliance a ten letošní byl v poʼnadí již
patnáctý.
Plesoví hosté se i tentokrát sešli ve Španėlském sále, kde se uskuteĀnilo slavnostní zahájení této významné spoleĀenské a kulturní akce,
dále v Rudolfovė galerii a v Nové galerii. Na pódiích se i letos vystʼnídala celá ʼnada známých populárních zpėvákś vĀetnė Michala Davida, Vašo
Patejdla, Petry Janś nebo tʼneba Marie Rottrové.
PślnoĀním pʼnekvapením pak bylo skvėlé vystoupení Karla Gotta ve Španėlském sále.
Foto: Marie Kʼnížová a Radko Janata
má již letitou tradici. Sestává vždy ze dvou þástí. První je slavnostní koncert Vojenského umČleckého souboru Ondráš ve vojenském kostele
Jana Nepomuckého na Hradþanech a druhá pak
neformální pĜátelské setkání. To se uskuteþnilo,
stejnČ jako v pĜedešlém roce, v konferenþním
sále hotelu DAP v Praze na VítČzném námČstí
za pĜítomnosti námČstka ministra obrany Františka PadČlka a náþelníka Generálního štábu
AýR armádního generála Vlastimila Picka.
(red.)
EXOTIKA DÁLEK
v Ústřední vojenské nemocnici
V
poslední dobČ
mĤžeme þasto
slýchat náĜky zdravotníkĤ na stále
se snižující poþty
dobrovolných dárcĤ
krve. PĜíþin je nepochybnČ celá Ĝada.
V pražské ÚstĜední
vojenské nemocnici s tím ale nemají
problém. Podle Ivety
FoĜtové z hematologického oddČlení nemocnice
mají dárcĤ krve dostatek. KromČ ÚVN provádČjí odbČry ještČ na detašovaných pracovištích
v Lounech a Jilemnici. V poslední dobČ navíc
vzrostl zájem o odbČry v ĜadČ významných ¿rem, kam za dárci vyjíždČjí s mobilní odbČrovou
stanicí. Jen za rok 2009 nemocnice zpracovala
krev a její složky od bezmála 14 000 dobrovolných dárcĤ.
ÚstĜední vojenská nemocnice s bezpĜíspČvkovými dárci pravidelnČ komunikuje a umí jejich pĜíkladný postoj k lidskému zdraví ocenit. PoĜádá pro
nČ každoroþnČ pĜedvánoþní slavnostní veþer s kulturním programem a losováním o hodnotné ceny.
Prosincový slavnostní veþer v kongresovém centru ÚVN mČl již své sedmé pokraþování. ěeditel
nemocnice plk. MUDr. Štefan Brunclík, MBA všem
pĜítomným podČkoval za jejich ochotu podílet se
darováním krve na záchranČ lidských životĤ a vyjádĜil nadČji v dobrou spolupráci i v roce 2010. Zatímco v jiných létech obstarávala kulturní program
VČra Pilarová nebo tĜeba Petra ýernocká, tentokrát se kromČ dvou zpČvaþek pĜedstavila publiku
skupina Trn v oku. Málokdo by pod tímhle názvem
hledal skupinku pohledných dívek, pĜedvádČjící
exotické tance. A tak se všichni pĜítomní mohli vydat na pomyslnou cestu do dalekých krajĤ, kde je
vítaly bĜišní taneþnice nebo spoĜe odČné a kvČty
zdobené dívky z ostrovĤ kdesi v TichomoĜí. Pak
Slavnostní okamžik
v Domově péče
o válečné veterány
Karlovy Vary
O
slava významného výroþí nedávno probČhla
v DomovČ péþe o váleþné veterány Karlovy
Vary (zaĜízení Volarezy). Pan Zoltán Szelés,
který bydlí v domovČ s dalšími
váleþnými veterány ze 2.
svČtové války, oslavil své 90-té
narozeniny.
SlavnostnČ mu k tomuto
výroþí
pĜišli
blahopĜát
Ing. Werner Hauptmann,
primátor Magistrátu mČsta Karlovy Vary,
Ing. ýestmír MaĢák, zástupce Ĝeditele VLRZ,
plk. Ing. Jaroslav Müller, Ĝeditel KVV Karlovy
Vary, paní Helena Typoltová za Ministerstvo
obrany ýR, Ing. Emil Ligaþ za ýeskoslovenskou
obec legionáĜskou, ostatní klienti domova
a zamČstnanci.
2
Pan Szelés se pĜestČhoval do domova v bĜeznu
minulého roku, líbí se mu zde a žije spokojenČ. Je
velmi aktivní, rád þte knihy, chodí na procházky
do okolních lesĤ a parkĤ. Svoji práci zasvČtil
železnici, do svých 80 let pracoval jako strojvĤdce.
TČší se relativnČ dobrému zdraví.
Do dalších let mu pĜejeme hodnČ zdraví, štČstí
a spokojenosti.
Ing. Pavel Macek
ěeditel DPVV a spolupracovníci
se u rukách taneþnic
objevily
zažehnuté
pochodnČ a dunČní
bubnĤ navodilo atmosféru žhavé africké
noci...
Když
produkce
skonþila, mČli se diváci stále ještČ na co
tČšit. ýekal je totiž
každoroþnČ nejoþekávanČjší bod programu – losování hodnotných cen. Když primáĜ
OHBKT ÚVN Praha pplk. MUDr. Miloš BohonČk,
Ph.D. pĜedal desítce výhercĤ ceny od ¿rmy Telefonica O2, pĜišlo na Ĝadu losování o tĜi hlavní
ceny – poukazy k pobytĤm v Krkonoších od Vojenských lázeĖských a rekreaþních zaĜízení.
První cenu – týdenní pobyt ve Vojenské zotavovnČ BedĜichov ve ŠpindlerovČ MlýnČ pro dvČ
osoby vyhrál dlouholetý dobrovolný dárce krve
Pavel Rybín. Krkonoše dobĜe zná a rád lyžuje,
takže mu výhra pochopitelnČ udČlala velikou radost. Jen se ještČ neumČl rozhodnout, koho si
vezme s sebou. Zato praporþík Martin Kulhavý
– muzikant z Hradní stráže, který vyhrál poukaz
do stĜediska Malý Šišák, mČl hned jasno: „Pojede
se mnou manželka. Loni jsem byl poprvé na rehabilitaci ve Vojenské zotavovnČ MČĜín. MČlo
to tam vysokou úroveĖ a já se už teć na Malý
Šišák a na lyžování moc tČším“. Do stejného zaĜízení se hned o týden pozdČji vydá bývalý voják
z povolání Ing. Miroslav Novák. Vyhrál tĜetí cenu
a svČĜil se: „V poslední dobČ se mČ nČjak drží
štČstČna. Loni jsem vyhrál v jedné soutČži obal
na lyže a teć dokonce pobyt na horách od Volarezy.“ DevČtaosmdesátkrát bezplatnČ daroval krev a hodlá v tom pokraþovat i v letošním
roce. StejnČ tak, jako naprostá vČtšina ostatních
úþastníkĤ slavnostního veþera.
/VK/
Ze zasedání Styčného výboru
mezinárodních vojenských sociálních organizací
V
e dnech 27. až 29. dubna 2010 se uskuteþnilo
jarní zasedání Styþného výboru mezinárodních
vojenských sociálních organizací (CLIMS), jehož þlenem jsou i Vojenská lázeĖská a rekreaþní zaĜízení.
PoĜadatelem byla tentokrát portugalská vojenská
sociální organizace IASFA, která zasedání zrealizovala v rekreaþním zaĜízení portugalského pozemního vojska v letovisku Lagos
v oblasti Algarve. Jednání se zúþastnila i dvouþlenná delegace
z Volarezy.
V rámci zasedání probČhla také bilaterální jednání mezi delegacemi jednotlivých þlenských zemí, jejichž cílem bylo jednak
upĜesnČní podmínek realizace objednaných pobytĤ v jednotlivých
armádních rekreaþních zaĜízeních, ale také informace o možnos-
tech rekreací a dalších plánovaných akcích v roce
2011, aby bylo možno v prĤbČhu letošního roku pĜipravovat nabídku na rok následující.
Vojenská lázeĖská a rekreaþní zaĜízení jsou aktivním þlenem organizace CLIMS. PĜíslušníci AýR
využívají možnosti dovolené v zahraniþních vojenských rekreaþních zaĜízeních a rovnČž tak je nabídka pobytĤ v ýeské republice pĜíslušníky cizích armád hojnČ využívána. Jen pro ilustraci
uvádíme, že v roce 2009 se v rámci spolupráce zemí sdružených
v organizaci CLIMS zúþastnilo pobytĤ v zahraniþí 615 pĜíslušníkĤ
AýR a jejich rodinných pĜíslušníkĤ a pĜibližnČ stejný poþet cizincĤ
navštívil ýeskou republiku.
Jaroslav Španko
Prezentace vojenských lázeňských
léčeben v expozicích CzechTourism
V
e spolupráci s agenturou CzechTourism – oddČlením lázeĖství, se oddČlení domácího cestovního ruchu Ĝeditelství VLRZ
pravidelnČ zúþastĖuje prezentací se zamČĜením na lázeĖství v nákupních centrech. Prezentace probíhají zpravidla od pátku do nedČle v provozní dobČ nákupních center. Jejich cílem ze strany
VLRZ je seznámit návštČvníky tČchto akcí s možností využití zaĜízení VLRZ jak pro léþebné tak i rekreaþní pobyty širokou veĜejností. K tomuto jsou využívány jak propagaþní materiály jednotlivých
zaĜízení, tak i osobní konzultace ze strany pracovníkĤ VLRZ.
Tyto akce jsou u návštČvníkĤ hojnČ navštČvovaných nákupních
center velmi populární. Lidé pĜi této pĜíležitosti získávají informace
o možnostech pobytĤ v lázních a nových trendech v oblasti balnea. Akce jsou doprovázeny vystoupením Domažlické dudácké
muziky, ochutnávkou lázeĖských specialit a rovnČž i soutČžemi.
Nechybí ani tombola s atraktivními cenami, vþetnČ víkendových
pobytĤ v lázních.
M. Vyšata
Klubový den ACK v hotelu DAP
I
Válečný veterán se srdcem cestovatele
S
lužeb Volarezy využívá také
mnoho váleþných veteránĤ,
kteĜí se svojí stateþností vyznamenali za 2. svČtové války. Pochvalují si lázeĖské pobyty a jejich blahodárné úþinky na organismus, nČkteĜí se i pĜes svĤj pokroþilý vČk vydávají za sluníþkem
k moĜi. Jedním z nich je i úþastník
domácího hnutí, politický vČzeĖ
a váleþný veterán Josef Krátký.
Za požehnaných þtyĜiaosmdesát
let svého pestrého a mnohdy vskutku nelehkého života toho
zažil opravdu mnoho. Mohl by vyprávČt o sedmi mČsících vČznČní, když jej zatklo za sabotáž gestapo. Zajímavé a poutavé
je ale i jeho vzpomínání na období, kdy se jako þlen revoluþních gard podílel na osvobození Prahy. Život Josefa Krátkého
ovšem není utkán jen z váleþných epizod. VyrĤstal v neobyþejnČ skromných podmínkách u babiþky v pastoušce. PostupnČ se u nČj zaþal projevovat hudební talent a osud mu dopĜál,
aby se muzice mohl vČnovat naplno coby klarinetista v symfonickém orchestru Armádního umČleckého souboru Víta Nejedlého v Praze. Byl také úspČšným estrádním umČlcem (toho
chvílemi nezapĜe dodnes) i kapelníkem. Když si potĜeboval
vydČlat víc penČz, neváhal jít za prací do ostravských dolĤ…
Vojáci zamíūili
do Lurd
M
ezinárodní vojenská pouĢ v Lurdech
mČla letos již své dvaapadesáté pokraþování. Na cestČ našich vojákĤ do slavného
poutního místa se tradiþnČ organizaþnČ podílí Volareza. ZajišĢuje pobyt úþastníkĤ v Lurdech na úpatí Pyrenejí. Letos se slavné pouti,
spolu s vojáky ostatních zemí Evropy a USA,
zúþastnilo 130 úþastníkĤ z ýeské republiky
(vþetnČ posluchaþĤ vojenských škol), kteĜí se
do jednoho z nejvýznamnČjších poutních míst
kĜesĢanského svČta pĜepravili tĜemi autobusy.
Na snímku je þást praporeþníkĤ pĜed centrální RĤžencovou bazilikou v poutním areálu.
/Kup/
Rotný ve výslužbČ Josef Krátký je pozoruhodným klientem Volarezy. KromČ tuzemských pobytĤ ve vojenských zotavovnách na šumavském Špiþáku a krkonošském Malém Šišáku, naplno využívá
možnosti vycestovat do zahraniþí. Jen za poslední desetiletí tak
uþinil osmkrát. Sám Ĝíká: „Byl jsem s Volarezou þtyĜikrát v Tunisku,
jednou jsem se vydal za sluníþkem na Kanárské ostrovy do Teneriffe a tĜikrát se mi podaĜilo získat poukaz do ŠpanČlska. Letos tam
poletím zase. LékaĜ mi Ĝíká, že hlavu a žaludek mám v poĜádku.
Tak proþ bych nejel? Vím, že se o mČ Volareza dobĜe postará. Mám
problémy s nohou, požádal jsem, aby mi v letadle vytvoĜili prostor,
abych mohl nohu narovnat. Pan obchodní námČstek mi ihned vyhovČl a vedlejší sedadlo neobsazoval. Kde by mi takhle vyšli vstĜíc?
Vím, že i na místČ ve ŠpanČlsku se o mne delegát Volarezy dobĜe
postará, jako vždycky pĜedtím. Já razím heslo a všude Ĝíkám: Když
do zahraniþí na dovolenou, tak jedinČ s Volarezou.“
PĜejeme tomuto váleþnému veteránovi se srdcem cestovatele
pĜesnČ to, co ministr obrany ve svém dopise, který mu zaslal pĜi
pĜíležitosti letošního 65. výroþí ukonþení 2. svČtové války. Mimo jiné
v nČm napsal: „Vážený pane Krátký, dovolte mi prosím, abych Vám
za Vaše hrdinství, které jste prokázal v dobČ 2. svČtové války, vyslovil upĜímné podČkování, a to nejen jménem svým, ale také jménem
všech vojákĤ z povolání a obþanských zamČstnancĤ Ministerstva
obrany. ZároveĖ Vám pĜeji do dalších let zejména hodnČ zdraví,
štČstí a životního optimismu. PĜijmČte prosím mĤj hluboký obdiv.“
/Kup/
nternet a komunitní sítČ hýbou svČtem –
hlavnČ tím mladším. Proto byl jarní Klubový den Asociace cestovních kanceláĜí ýR
vČnován úvahám i zkušenostem, zda a komu
dnes stojí za to vstoupit na Facebook s cílem prospČt své ¿rmČ a neprodČlat na tom. Z vlastní zkušenosti
– a na pĜíkladech pĜevážnČ z vlastního pro¿lu o tom referovala
þlenka pĜedstavenstva ACK Dr. Jolana Myslivcová. MČla k tomu
k dispozici nejmodernČjší vybavení konferenþního sálu novČ zrekonstruovaného hotelu Vojenského klubu DAP v Praze 6 (pĜímo
u stanice metra Dejvická), který úþastníky nadchl svým elegant-
ním vzdušným vzhledem i technickými možnostmi. NČkolik projekþních pláten zajistilo, že každý mohl pohodlnČ a dobĜe sledovat
peþlivČ pĜipravenou prezentaci s ukázkami webových stránek, což
právČ u tohoto tématu bylo klíþové.
Pak následovala diskuse, jež pĜešla ve spoleþenskou – debatní
þást, která následovala po prohlídce hotelových pokojĤ a menších
salónkĤ; dojem z nich byl neménČ pozitivní jako ze sálu – a tak
Ĝeditel hotelu Ing. Michal Fedorko byl notnČ vytížen dotazy a kontakty zájemcĤ o budoucí spolupráci. Raut, pĜi kterém se tak dČlo,
vyrazil dech i ostĜíleným profesionálĤm – v té zvenþí neokázalé
budovČ na „KulaĢáku“ prostČ nikdo takové služby neoþekával.
Konferenþní prostory hotelu DAP nabídl pro tuto pĜíležitost obchodní námČstek Vojenských lázeĖských a rekreaþních zaĜízení,
v jejichž síti je hotel provozován – Ing. Patrik Letocha, který dodává: „ChtČl jsem, aby naši partneĜi z asociace vidČli, jaké možnosti
jim a jejich pĜípadným klientĤm mĤže hotel poskytnout. Od komfortního ubytování, pĜes služby v oblasti kongresové turistiky až
po stravování, které splĖuje nejpĜísnČjší možná kriteria. VždyĢ
hoteloví kuchaĜi pĜipravují kulináĜské speciality nejen pro vrcholné
rezortní akce, ale napĜíklad i pro Pražský hrad.“
/VK/
3
Také hotelová recepce doznala dílþích zmČn
Poþítaþová zóna
Nový pokoj
Prostor mezi recepcí a jídelnou
PĜímo pĜed zotavovnou jsou klientĤm k dispozici víceúþelová hĜištČ
NOVINKY Z VOJENSKÉ ZOTAVOVNY DYJE
HOTELU VRANOV*** a CHATOVÉ OSADY BÍTOV představuje ředitel Ing. Jan Neplech
Vážení přátelé Volarezy, vážení čtenáři!
Dovoluji si Vás všechny co nejsrdečněji pozdravit
a oslovit z funkce ředitele Vojenské zotavovny (VZ)
Dyje, středisek Vranov a Bítov.
Rád bych Vás informoval o možnostech pobytu
na těchto zařízeních v tomto roce i v letech příštích,
o všem novém a perspektivním, co je zde dnes již
realitou a co plánujeme do dalšího období.
STŘEDISKO VRANOV
Dominantním objektem nejen zotavovny, ale celé oblasti vranovské pláže a pĜehrady, je náš tĜíhvČzdiþkový hotel Vranov, VZ
Dyje, který na pĜelomu let 2009–2010 prošel zásadní rekonstrukcí
dvou podlaží. Polovina kapacity hotelu, tedy 30 pokojĤ bylo modernizováno, zcela obmČnČn nábytek a jejich interiér, jehož souþástí
jsou pohodlné mobilní postele s úložným prostorem, LCD televizor,
lednice, kĜeslo sloužící na dvoulĤžkových pokojích souþasnČ jako
pĜistýlka, lampy, digitální hodiny, sušák na prádlo, venkovní balkónové posezení, aj. Vše v moderním rázu s novým sociálním zaĜízením – prostorným sprchovým koutem, vysoušeþem vlasĤ a dalším
nezbytným zázemím. Tomu odpovídá i kvalita poskytovaných služeb – poĜádek, þistota, jednotné uložení vČcí a vybavení. Všechny
pokoje jsou orientovány jižním smČrem – na pĜehradu, témČĜ s celodenním sluneþním svitem. Eurookna jsou opatĜena žaluziemi,
všechny balkóny, které rovnČž prošly rekonstrukcí v minulém roce,
oddČlují dĜevČné zástČny pro vČtší soukromí hostĤ všech kategorií.
Celková kapacita hotelu je 114 lĤžek s 54 pĜistýlkami (þtyĜi pokoje
jednolĤžkové, dvaapadesát dvoulĤžkových, dva tĜílĤžkové).
Na pĜelomu let 2010–2011 je plánována rekonstrukce zbývajících dvou podlaží, þímž budou všechny pokoje s potĜebným
zaĜízením.
Také vstupní þást hotelu doznala nČkolika zmČn, které dotváĜejí
a pozitivnČ navozují atmosféru a celkovou pohodu hostĤ v našem
zaĜízení.
Rekonstrukcí v tomto roce prošlo devČt zdČných rekreaþní chat
s opravou elektroinstalace, výmČnou oken a dveĜí, zateplením
a novou fasádou v barvČ hotelu. U tĜí chat s kapacitou 12 lĤžek
Jedna z rekonstruovaných zdČných chat
4
Hotelová jídelna
je interiér všech pokojĤ v novém provedení s použitím pĜírodních
palubek. Po ukonþení letošní sezony (7. 11. 2010) plánujeme totéž
provést u zbývajících dvou chat. U každé z nich je k dispozici pĜíjemné venkovní posezení s využitím dĜevČného nábytku.
V bezprostĜední blízkosti hotelu „vyrostlo“ dČtské hĜištČ pro malé
i vČtší dČti se sestavou „VILÍK“ a „MÁJA“. Skládá se z nČkolika prolézaþek, skluzavek (nejdelší z nich je sedmimetrová – bezpeþná),
houpaþek, dČtského bazénku, pískovištČ, laviþek a jiných zaĜízení, urþených pro radost dČtí i odpoþinek rodiþĤ.
Pro klidný a bezpeþný pobyt všech kategorií našich klientĤ,
probČhla 1.etapa výstavby kamerového systému, jehož kamery
slouží k monitorování vstupu osob a vjezdu vozidel do areálu VZ
a vstupní haly hotelu. 2. etapa je plánována v první polovinČ tohoto roku a zabezpeþí monitorování hlavních objektĤ a prostorĤ
zotavovny.
Hotelová karta hosta slouží, kromČ objednání si stravy, k oprávnČnému ovládání závory pĜi vjezdu osobního vozidla dovnitĜ areálu, þímž usilujeme o základní ochranu osob i majetku proti nepovolaným osobám.
Pro možnost bezproblémového napojení na internet je areál VZ
zasíĢován systémem WIFI, kdy je na recepci hotelu možno zakoupit kupon dle vlastní potĜeby a doby aktivace.
Celý venkovní prostor zotavovny je proþištČný od pĜerostlých
stromĤ a keĜĤ, se snahou o vybudování lesoparku s venkovním
posezením.
Z poskytovaných služeb bych se rád zmínil o zásadní zmČnČ
ve stravování, která je dána pĜedevším pĜechodem na rautový
zpĤsob snídaní a objednávkovým systémem stravy pomocí terminálu. VýbČr obČdĤ a veþeĜí je realizován roznáškovým zpĤsobem
ze tĜí teplých jídel a studené stravy.
S pozitivním ohlasem a zájmem se setkalo v minulém roce pravidelné þtvrteþní veþerní grilování, na které navazujeme i v roce
letošním. Grilujeme na základČ objednávek hostĤ a k tomu nabízíme i možnost tzv. rodinného grilování, kdy služba zahrnuje zapĤjþení grilu s dodáním všech surovin dle požadavku. Pro tento úþel
lze využít pĜístĜeškĤ vedle dČtského hĜištČ nebo terasy u chaty.
Od letošní sezóny je rovnČž k dispozici minutková kuchyĖ. Jde
o možnost objednání si stravy restauraþním zpĤsobem a jeho konzumace v jídelnČ zotavovny (v dobČ jejího výdeje) nebo v kavárnČ. VýbČr je umožnČn ze šesti základních teplých jídel s pĜílohami,
popĜ. stravy studené. Všechna strava je servírovaná v novém moderním bílém i barevném porcelánu.
Kavárna hotelu disponuje romantickým venkovním posezením
– ideálním ke sledování západu slunce nad jezerem. Jako doplnČk
doporuþuji výbČr z nabídky vinného lístku unikátních pĜírodních
vín z produkce Vinných sklepĤ Znovín a Lechovice.
VZ Dyje s obČma stĜedisky má své logo, propagaþní materiály i upomínkové pĜedmČty, které jsou zde pĜipraveny pro Vás
k prodeji k uchování si pĜíjemných vzpomínek na þas strávený
v zotavovnČ. K nim patĜí napĜíklad nČkolik druhĤ lázeĖských
oplatkĤ, malé lahviþky bílého a þerveného vína s naší vinČtou – výteþným Veltlínským zeleným a Frankovkou, taštiþkou
na víno, igelitovou kabelkou pro rĤzné potĜeby a jiné upomínkové pĜedmČty.
Po rekonstrukci dvou zbývajících podlaží na pĜelomu tohoto
a následujícího roku, jak jsem se již zmínil, plánujeme následnČ
rekonstrukci jídelny a restaurace. Vše samozĜejmČ závisí na dostupnosti a množství ¿nanþních prostĜedkĤ, jsme však pevnČ
pĜesvČdþeni, že alespoĖ nový interiér bude v našich možnostech
i silách k realizaci.
Tyto zmČny souvisí rovnČž se skuteþností, že na základČ ukonþení þinnosti VZ Lipno v roce 2009 ve struktuĜe VLRZ, plánované rekonstrukce VZ Špiþák v tomto roce a letech pĜíštích – budeme prodlužovat sezonu v roce 2011 od bĜezna do konce roku
a od roku 2012 plánujeme provoz celoroþní jen s krátkou provozní
pĜestávkou.
V uvedené souvislosti, a pro možnost plánovaní a realizaci
celoroþních aktivit, je naším zámČrem vybudování objektu se
tĜemi bowlingovými drahami vedle hotelu s nezbytným zázemím
(sociální zaĜízení, šatny, bar, úschovna kol, aj.). V další fázi potom vybudování víceúþelové haly, pro zimní období s možností
zateplení a všestranným využitím, mj. pro míþové hry a rĤzné
druhy sportĤ.
Nabídka programu již tento rok skýtá nové a zajímavé akce
a i zde je zjevná pozitivní zmČna oproti rokĤm minulým.
Od letošního dubna je v hotelovém areálu i dČtské hĜištČ
K tČm významnČjším patĜí (u nadstandardních programĤ)
napĜíklad:
QnávštČva
nádherného komplexu termálních lázní v LAA v Rakousku s mnoha termálními bazény i se slanou vodou, víĜivkami, masážními programy, jedním z nejvČtších saunových svČtĤ
v Rakousku, apod.,
QnávštČva
vinného sklepa v Hnánicích „Osada havranĤ“ s velmi
bohatým a rĤznorodým programem – ochutnávkou osmi druhĤ
vín s možností jejich zakoupení, bohatČ prostĜeným „stĜedovČkým stolem“, projížćkou koĖským dostavníkem po areálu osady,
jízdou na koni spojenou se stĜelbou ze vzduchovky, aj.,
Horkou novinkou na BítovČ je venkovní zastĜešení pĜed kavárnou, jako stvoĜené pro grilovaní
a rožnČní v bezprostĜedním kontaktu s pĜírodou
Qexkurzí
do vodní elektrárny u hráze vranovské pĜehrady s odborným výkladem a doprovodem,
Qvystoupení
VUS ONDRÁŠ (v sezónČ i jiné živé hudby), pĜi pravidelných malých spoleþenských veþerech s hudbou, zpČvem
a tancem, který vždy spojujeme a každý þtvrtek realizujeme
s grilováním pro pĜíjemné zpestĜení a posezení v restauraci
a pod pergolou zotavovny,
Qk
tradiþním akcím patĜí návštČva bowlingu, krytého bazénu, hradĤ
a zámkĤ okolí Vranovska a Bítovska, podzemí královského mČsta
Znojma, turistické výšlapy, cyklovýlety, sportovní hry a soutČže, návštČva sportovnČ relaxaþního centra VZ – víĜivky, sauny (klasické
a infra), squashe, posilovny, tenisu, míþových her, kuleþníku, apod.
K tradiþním relaxaþním masážím šíje, zad a dolních konþetin pĜidáme v této sezónČ další služby jako napĜ. masáže lávovými kameny, baĖkování a masáž lymfovenem. SamozĜejmostí je pĤjþování
dostateþného množství horských kol s veškerým pĜíslušenstvím
(vlastní soukromá kola bezpeþnČ uložíme), lodiþek, šlapadel, kajakĤ, pramic a dalších plavidel k projížćce po pĜehradČ.
Qs
rozšíĜením provozu na celoroþní navíc poþítáme s využitím
mČstské sportovní haly ve ZnojmČ, zejména k míþovým hrám.
Denní programy jsou všestrannČ pĜipraveny, promyšleny, sladČny a organizaþnČ zabezpeþeny.
Víceúþelové antukové hĜištČ
Prostorné chaty poskytují zase jinak pohodové ubytování, než hotel. Chatová osada Bítov je jediná svého druhu ve struktuĜe vojenských
lázeĖských a rekreaþních zaĜízení.
ModernČ vybavená posilovna
Venkovní zastĜešení pĜed kavárnou
STŘEDISKO BÍTOV
Chatová osada Bítov je unikátní a dnes již jedineþná souþást VLRZ, charakterizovaná dvouhvČzdiþkovým standardem.
V jejím okolí mĤžeme obdivovat nádhernou pĜírodu skalních
masívĤ, bítovskou zátoku, lesní lokality, množství historických
i kulturních památek, kde k dominantám patĜí bezesporu hrad
Bítov, zĜícenina hradu Cornštejn a tĜicet metrĤ vysoká rozhledna s pĜekrásným výhledem do širokého okolí vedle restaurace
Rumburak.
StĜedisko Bítov, jako souþást VZ Dyje, je vyhledávaným zaĜízením pro svoji skvČlou atmosféru života v pĜírodČ, v chatách s potĜebným zázemím – ubytovacími, stravovacími a relaxaþními službami, kavárnou s venkovním zastĜešeným posezením, bez zásadního vlivu souþasné moderní a uspČchané
doby.
Tenisový kurt s umČlým povrchem
V areálu stĜediska je k dispozici hostĤm všech kategorií 32 þtyĜlĤžkových chat, každá s vlastním sociálním zaĜízením, rádiem,
lednicí a terasou k odpoþinku a pĜíjemnému posezení.
Dále osm tĜílĤžkových chat s obdobným vybavením a jeden pokoj ve zdČné budovČ se dvČma lĤžky. Celkovou kapacitu stĜediska
Bítov tvoĜí 154 lĤžek s možností jedenácti pĜistýlek.
K dispozici je zde prostorná a útulná jídelna a sportovnČ relaxaþní centrum s klasickou saunou a vnitĜním ochlazovacím bazénkem a moderní posilovnou.
V roce 2009 i v roce letošním došlo k výstavbČ a modernizaci
nČkterých þástí stĜediska.
Pro dČti na BítovČ vyrostlo nové hĜištČ
V rámci poskytovaných služeb si dovolím upozornit na:
Qrautový
zpĤsob snídaní, který realizujeme poprvé od této sezony
(26. 4. – 24. 10. 2010),
Qmožnost
platby platební kartou na recepci stĜediska,
Qmožnost
využití internetu v prostoru stálé recepþní služby.
ZámČrem do pĜíštího období na tomto stĜedisku je rozšíĜení služeb relaxaþního centra o víĜivku, provádČní masáží a solárium.
I zde bychom rádi do budoucna prodloužili provoz stĜediska se
zabezpeþením pĜitažlivého a atraktivního programu.
Vážení pĜátelé,
Zmínit se chci alespoĖ o nČkterých z nich:
Qvšechny
Jídelna v chatové osadČ Bítov
chaty mají dnes již betonový podklad, zaruþující nejen naprostou všestrannou bezpeþnost, ale taky zateplení chaty
od podlahy,
Qvedle
kavárny bylo zrekonstruováno venkovní posezení, kterému dominuje centrální ohništČ uprostĜed objektu s možností
opeþení uzenin a masových produktĤ, gril a pĜíjemné posezení. Celá pergola je zastĜešená, což vytváĜí možnost posezení
i za nepĜíznivého poþasí,
vČĜím, že návštČva VZ Dyje, stĜedisek Vranov i Bítov, Vám splní
Vaše pĜedstavy o pĜíjemné, pohodové, klidné i odpoþinkové dovolené, rekreaci, rehabilitaci þi volných víkendových dnech a chvílích. K tomu je plnČ a všestrannČ pĜipravený pĜíjemný i ochotný
personál zotavovny.
PĜijećte a pĜesvČdþte se sami! Jsme tady pro Vás a s Vámi.
Kontaktní spojení:
Qv
areálu stĜediska jsou vedle kurtu na tenis s umČlým povrchem
k dispozici antuková hĜištČ na volejbal a nohejbal, dále hĜištČ
na golf s pČti jamkami, hĜištČ na pétanque, venkovní dČtský areál
i vnitĜní dČtská herna.
QopČt
Golfové hĜištČ s pČti jamkami dobĜe poslouží gol¿stĤm – amatérĤm
samozĜejmostí je pĤjþovna rĤzného sportovního materiálu,
vþetnČ dostateþného množství horských kol, lodiþek a kajakĤ
k projížćkám po pĜehradČ, vodním sportĤm nebo rybaĜení, které je zde velmi populární (s možností zmrazení ryb, grilování þi
jiných úprav).
StĜedisko Vranov N/Dyjí
tel: 973 457 111
515 291 293
fax: 973 457 021
stĜedisko Bítov
tel: 973 457 600
515 294 617
fax: 515 294 739
E-mail: [email protected]
www.vranov.volareza.cz, www.bitov.volareza.cz, www.vlrz.cz
5
Dvě perly Středomoří
v nabídce Volarezy
M
Hotel Torreblanca ve španČlské Fuengirole
NejžádanČjším fakultativním výletem hostĤ španČlské Torreblancy bývá návštČva Gibraltaru
ezi oblíbené zahraniþní destinace klientĤ
Volarezy patĜí hotelový komplex Marhaba
v Tunisku a španČlská þtyĜhvČzda Torreblanca.
Tyto perly StĜedomoĜí využívají klienti Volarezy
ke svým dovoleným již celou Ĝadu let. Proto mají
své místo i v letošní nabídce zahraniþní dovolené
mezi dalšími þtrnácti zemČmi. Své oblibČ se tČší
nejen proto, že sem z Prahy doletíte za necelé tĜi
hodiny a od jara do podzimu je v tČchhle zemČpisných pásmech pĜíjemné sluneþné poþasí. Své
urþitČ sehrává i znamenitá kuchynČ, kdy si mĤžete vybrat z opravdu pestré nabídky nejrĤznČjších
specialit. Maso na nČkolikero zpĤsobĤ, místní
speciality, voĖavé zákusky a plné mísy exotického ovoce i zeleniny… A k tomu pĜíjemná a vždy
ochotná obsluha. Když si tĜeba v Torreblance objednáte k veþeĜi láhev vína a vypijete polovinu,
personál vám ochotnČ odloží váš nápoj se jmenovkou a þíslem stolu do úschovy na další den.
ŠpanČlská kuchynČ je velmi rozmanitá, protože
se v ní mísí prvky kuchynČ katalánské, baskické,
galicijské, kastilské a v Torreblance hlavnČ andaluské. Zato tuniská kuchynČ je spíše pikantnČjší
a využívá jak evropských tak arabských receptur.
Orientální vĤnČ se tu vznášejí nad bezpoþtem
kulináĜských dobrot. Zkrátka, i Marhaba je místem jako stvoĜeným pro labužníky i velké jedlíky.
Naberte si do sytosti a tĜeba i opakovanČ. Z pestré nabídky si každý vybere to své.
Oba hotely se také neustále modernizují. Zatímco v Torreblance pĜibyly nové bazény a hotel
prošel komplexní rekonstrukcí všech interiérĤ
vþetnČ pokojĤ, recepce, kavárny i jídelny, Marhaba dostala kromČ nového vnČjšího kabátu
a interiérĤ také výtahy a v jednom z venkovních
bazénĤ v palmové zahradČ pĜibyl tobogán. Boj
o pĜízeĖ klientĤ tím ale nekonþí. Hosté z Volarezy mohou ve ŠpanČlsku dennČ po ránu, než zaþne pálit sluníþko, využívat tenisové kurty. Staþí
zapĤjþit si u delegáta tašku s raketami a míþky
a mĤžete si zdarma zahrát dle libosti. Navíc,
od pĜíštího roku bude i klientĤm z Volarezy k dispozici novČ budovaný krytý bazén s vodními
atrakcemi a jakuzzi.
Oblibu obou destinací také zcela nepochybnČ
umocĖuje široká nabídka hodnotných fakultativních výletĤ. Ve ŠpanČlsku projevují klienti Volarezy tradiþnČ nejvČtší zájem o jednodenní výlet
na nedaleký Gibraltar. „KromČ pĜirozené atraktivnosti samotného místa je velký zájem vašich
Klienti VOLAREZY v saharské horské oáze Chebika
klientĤ ovlivnČn také pohodlnou,
jeden a pĤl hodinovou jízdou klimatizovaným autokarem, možností nákupĤ v bezcelní zónČ
i samotným faktem, že tento
výlet není obtížný pro seniory
ani dČti. DČti se naopak celou
cestu tČší, kdy už uvidí na Gibraltaru velké opiþí rodiny – jednu
z kuriozit tohoto kousku svČta,“
vysvČtluje VČra Blažková, která
klientĤm Volarezy nabízí pĜímo
v Torreblance fakultativní výlety
a dodává: „Spousta lidí také jede
do Sevilly, Granady i za dalšími
historickými skvosty nebo s dČtmi do del¿nária þi na krokodýlí
farmu. Jenže nemĤžete všechno vidČt hned na poprvé a ještČ Pohled na þást komplexu hotelu Marhaba v Tunisku
slastnČ odpoþívat u moĜe. Proto se sem mnozí
dat do tuniské metropole Tunisu. PĜitom se zastavítak rádi vracejí.“
te i v Kartágu, kde je naplánována prohlídka AntoPodobné je to s Tuniskem. Když oželíte poleniových lázní a v malebné vesniþce Sidi Bou Said,
hávání u bazénu nebo koupání v moĜi, mĤžete se
kde se natáþel jeden z ¿lmových dílĤ o Angelice.
vydat na nČkterý z výletĤ, plných exotiky a poznání.
Volareza pro letošní rok zajistila dostateþnou
Všechno naráz nestihnete ani tady a tak se musíte
kapacitu do obou tČchto destinací. NicménČ –
umČt správnČ rozhodnout. Cestovatelé tČlem i duší
jistota je jistota. A pĜípadným zájemcĤm, kteĜí
si asi vyberou dvoudenní výlet na Saharu, spojený
se ještČ nerozhodli kam se letos vydají za slus návštČvou kolosea El Jem, pĜejezdem pĜes solné
níþkem, doporuþujeme neváhat. Vše potĜebné
jezero, návštČvou berberských obydlí v MatmatČ
najdete na www.volareza.cz. nebo vám ochotnČ
i horských saharských oáz. VČĜte, že to je zážitek
poradí na dispeþinku – tel.: 201 636 (ŠpanČlsko),
na celý život. Když si ale budete chtít odpoþinout
201 604 (Tunisko).
u moĜe a cestovat tak jen jeden den, mĤžete se vyText a foto: Václav Kupilík
INZERCE
VOLEJTE LEVNĚJI
nejen se členy rodiny
a ušetřete až 40% za volání
VOLÁM
STŘEDNĚ
VOLÁM
SPECIÁL
FLAT
295 Kč
475 Kč
745 Kč
100
300
300
30
100
200
0,70 Kč
0,70 Kč
ZDARMA
neomezeně
NE
NE
ANO
Volání do sítě O2 /min
2,10 Kč
2,10 Kč
2,10 Kč
Volání do ostatních sítí /min
4,00 Kč
3,60 Kč
3,60 Kč
SMS nad rámec tarifu
1,80 Kč
1,20 Kč
1,20 Kč
TARIF:
Měsíční paušál
Počet volných minut
min
nut platí do
všech sítí
Počet volných SMS
MS
S
Volání mezi účastníky
programu
Internet v mobilu ZDARMA
NÍZKÝ MĚSÍČNÍ PAUŠÁL
✔ více než dvojnásobek
volných minut*
* oproti standardní nabídce na českém trhu
NEJOBLÍBENĚJŠÍ TARIF
✔ více než trojnásobek
volných minut*
✔ volné SMS
Ceny jsou uvedeny s DPH (20%).
Z NAŠÍ NABÍDKY TARIFŮ VYBÍRÁME:
VOLEJTE SI NEOMEZENĚ ZDARMA
SE VŠEMI ČLENY PROGRAMU
✔ až dvojnásobek volných minut*
✔ volné SMS
✔ v ceně tarifu je balíček
INTERNET V MOBILU
Kompletní nabídku a podmínky tarifů najdete na www.ceskaspravni.cz.
heslo: ZP.rodné číslo (př. ZP.7004121433)
VOLEJTE ZDARMA ZÁKAZNICKOU LINKU 800 505 552
Zaměstnanecký program VOLEJTE LEVNĚJI je určen pro zaměstnance Ministerstva obrany a Armády České republiky a jejich rodinné příslušníky. Program přináší společnost Česká servisní a správní, a.s. ve spolupráci s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Zajímavosti z Bali aneb proč navštěvovat
či nenavštěvovat exotické destinace
V
ážení čtenáři našich novin, jistě víte, že v nabídce zahraničních rekreací s Volarezou se každoročně objevuje i možnost vycestování
do některé vzdálené exotické země. Volareza s nabídkou těchto destinací začala v roce 2001 a to snad u nás nejpopulárnější destinací – Thajskem. To se v nabídce s různými obměnami, kdy klienti měli možnost
navštívit Bangkok, Pattayu, Phuket nebo ostrov Phi-Phi, udrželo neuvěřitelných šest let a tuto zemi navštívilo více než 200 našich klientů.
Mezi další úspěšné země patřily USA, Izrael, ale také Kuba nebo Čína.
Návštěvnost ostatních nabízených exotických destinací je každoročně
v objemu kolem patnácti osob a spíše se jedná o individuální turistiku,
kde se klient nemůže moc spoléhat na to, že zapadne do větší skupiny
turistů a bude mu věnována každodenní péče ze strany delegáta, tak
jako tomu je u ostatních nabízených výběrových zahraničních destinací. Rozhodně před návštěvou takovéto země je vhodné objektivně
zhodnotit svou znalost některého světového jazyka, zpravidla angličtiny, se kterou se dnes skutečně domluvíte kdekoliv nebo nejsnáze naleznete potřebnou osobu, která tímto jazykem hovoří. Přitom je dobré
mít na paměti, že se nejedná pouze o samotný pobyt ve vytoužené
destinaci, ale komplikace mohou přijít i během letecké přepravy, která
mnohdy bývá zajišťována za pomoci letů na pravidelných linkách, jež
neletí přímo do zvolené destinace, ale je potřebné jednou někdy i dvakrát přesedat. Pokud zvolíte za svůj cíl dovolené návštěvu v takovéto
zemi, mějte prosím na paměti, že v nabídce Volarezy je zpravidla základní zájezd s dobou pobytu okolo 8 – 10 nocí. Základní nabídka délky pobytu u pobytových zájezdů je odvozena s ohledem na přijatelnou
výslednou cenu zájezdu kdy se snažíme, aby finální cena nepřesahovala 45 tisíc korun. Klient ovšem může zvážit i možnost individuálního
prodloužení pobytu, které se v průměru pohybuje kolem pěti set až
patnácti set korun za osobu a den pobytu.
Pro letošní rok padla volba na Indonésii, konkrétně na jeden z nejnavštěvovanějších indonéských ostrovů Bali. Tento ostrov společně
s dalšími osmnácti tisíci ostrovy vytváří stát, jež se svou rozlohou mezi
Tichým a Indickým oceánem vyrovnává Evropě. Většina ostrovů je
vulkanického původu a nachází se zde asi čtyři sta sopek, z nichž
aktivních je zhruba devadesát. Strachu nás Evropanů ze sopečné činnosti se směje i delegát cestovní kanceláře Go Vacation, která zajišťuje na Bali služby i pro naše turisty, pan Jiří „Djoko“ Pánek, který
na Bali působí již jedenáct let a skutečně plynně hovoří místním jazykem. To, že se někteří turisté obávají navštívit například Bali z důvodu zprávy, že v Indonésii vybuchla sopka, přirovnává k informaci
nejezděte do Evropy, ve Francii jsou záplavy. Vždyť navštívit všechny
ostrovy Indonésie by vám zabralo osmačtyřicet let života. Také počet
obyvatel tohoto rozlehlého státu je úctyhodný. Z celkového množství
250 milionů jich zhruba 12 milionů, což je vlastně více než obyvatelstva České republiky, žije v hlavním městě Jakartě na ostrově Jáva.
Ostrov Bali má mnoho předností, jež může turistům nabídnout. Mezi
nejpočetnější návštěvníky patří Australané, kteří sem oproti nám mají
opravdu blízko. Jen pro zajímavost – doba čistého letu z Prahy na Bali se
pohybuje okolo 18 hodin, zatímco Australané se sem přepraví zhruba
za dvě hodiny. Proto protinožci vyhledávají tento ostrov převážně jako
surfařský ráj, kdy pláže v oblasti Kuty jsou skutečně příznivci tohoto
sportu posety. Nás Evropany spíše zajímá všudypřítomná tropická vegetace, rýžová pole a přítomnost epifitních rostlin jejichž nejznámější
zástupce – orchideje známe převážně jen z nákupních center. Další velice početnou skupinu turistů na tomto ostrově tvoří Asiaté. Návštěvníky
z Číny, Jižní Koreje a Japonska potkáte při návštěvách hinduistických
chrámů, které vás zcela určitě na Bali okouzlí. Většina obyvatel tohoto
ostrova (80 %) totiž uznává tuto víru a její každodenní rituály spojené
třeba s přinášením obětin v podobě mističek bohům a démonům ve vás
zanechají hluboký prožitek. Vždyť i samotný název ostrova Bali znamená v překladu slovo obětina. Bali není rájem pouze cizinců, ale významnou roli zde hraje i domácí turistický ruch, kdy zhruba stejný objem
turistů jako je celkový objem všech zahraničních návštěvníků ostrova,
pochází z ostatních indonéských ostrovů.
Náboženská výchova a kultura Balijců ovšem nezůstává za zdmi
chrámů, jež jsou i v době konání obřadů pro turisty otevřené a přívětivé. Milé, zdvořilé a nečekaně přátelské chování vás bude překvapovat i při každodenním jednání s personálem hotelů, v obchůdcích
a také u průvodců, pokud se rozhodnete pro některý z kouzelných
výletů, organizovaných po tomto božském ostrově. Balijci jsou taktéž
velice zručným národem, který má blízko k umění. Naleznete zde až
nečekaně veliké množství dřevořezbářů, malířů obrazů, a kamenosochařů. Jejich výrobky v podobě suvenýrů si budete moci zakoupit
u všech turistických atrakcí. Místní průvodci musí splňovat obdobné
vědomostní zkoušky z cestovního ruchu jako u nás a nabídka výkladů
výletů je pouze v anglickém či německém
jazyku. S některými českými slovíčky se přece jen u turistických lokalit potkáte. Místní,
mnohdy otravní prodejci nepotřebných suvenýrů, je již ovládají. Zejména doporučuji
nepřitakávat na slovíčko „potom“, protože při zpáteční cestě z chrámu či trhu se
na vás prodejci sesypou a vidina možného
zisku zastiňuje jinak zdvořilé a milé jednání.
Samozřejmě pokud koupíte nabízený produkt je vše jinak, ale je potřebné pamatovat na to, žže h
hmotnost zavazadla je pouze 20 kilo a památek na Bali je
mnoho a buďte si jisti, že u každé z nich i několik prodejců.
Při svých cestách po ostrově Vás průvodci zavedou i do tropických
zahrad. Zde si budete moci prohlédnou kávovníky, kakaovníky, cukrovou třtinu, hřebíček, pepř, papayu, mango, durian a mnoho dalších
tropických stromů plodících velice chutné tropické ovoce pro které
bohužel neexistuje český název. Na těchto místech taktéž naleznete
obří netopýry, které bohužel turisté naučili pít coca colu, ale také
cibetky živící se kávovými zrny. Světoznámou kávu Kopi Luwak, která
je připravena z kávových zrn získaných z trusu těchto indonéských
zvířátek, budete moci ochutnat právě zde.
Indonésie, jak známo, nabízí hlavně moře a sluníčko. Balijské moře je
celý rok teplé v rozmezí 27 – 30 stupňů Celsia a v některých denních hodinách by přišlo dozajista vhod jej mírně ochladit. Doba slunečního svitu
je v průběhu celého roku přibližně stejná. Sluníčko vás uvítá již v sedm
hodin ráno a také je třeba počítat s tím, že v sedm večer je již tma.
V místním jazyce se slunce nazývá oko dne neboli mata hari a určitě
k vám bude přívětivé stejně jako obyvatelé tohoto krásného ostrova.
Chcete-li tedy někdy změnit cíl své dovolené, ocitnout se na druhém konci zeměkoule, zažít jinou kulturu než nabízí dnes již poměrně unifikovaná Evropa, zamyslete se někdy nad možností cesty
do některé nabízené exotické země. Jsou to cesty mnohem delší,
mohou Vás zde potkat i drobná nedorozumění, pramenící z odlišných kulturních návyků, ale zpravidla příjemně prožité pocity Vám
zůstanou v myslích zachovány po velmi dlouho dobu.
Text a foto: Patrik Letocha
(Náměstek obchodního úseku VLRZ)
Z OLYMPSKÉ RIVIÉRY K TAJEMNÉ METEOġE
K
nejatraktivnČjším fakultativním výletĤm návštČvníkĤ Ĝecké Olympské riviéry patĜí návštČva Meteory – ojedinČlých
skalních útvarĤ, opĜedených nejedním tajemstvím. Nad okolní
krajinu se tady, nedaleko mČsteþka Kalambaka, vypínají k oblakĤm obrovité kamenné masívy, skály vysoké jako Eiffelova
vČž. Je jich tu kolem šedesáti a nejsou jen holými kamennými
obry, které tu vytvoĜila matka pĜíroda. Na nČkolika z nich se
už ve stĜedovČku usadili lidé. Byli to poustevníci a chudí mniši, které nezlomná víra a touha po klidu lákala k vrcholkĤm
skalních masívĤ, aby zde žili blíže Bohu, pĜímo pod samotnou
nebeskou klenbou ve vČþném tichu, jako stvoĜeném pro rozjímání a modlitbu.
Slovo Meteora je odvozeno od Ĝeckého meteoros, což znamená „zavČšený ve vzduchuļ. Název je to výstižný. Na vrcholcích skal se dodnes dochovalo šest klášterĤ, ze kterých
je pČt trvale obýváno Ĝeckokatolickými ortodoxními mnichy. Na jednom z nich žijí také mnišky. Je to Agios Stéfanos a ženy sem pĜišly až v roce 1961. Samotné kláštery tu
vznikaly na vrcholcích skal již ve 14. až 16. století. Mniši
je budovali mimo dosah okolní civilizace také proto, že by
se jinak staly snadnou koĜistí dobyvatelĤ a lupiþĤ. NejvČtším nebezpeþím pro kláštery tehdy byli Srbové, kteĜí sem
podnikali nájezdy ze severu. Jaké tajemství nám kláštery
odhalují dnes? Protože nČkteré jsou zpĜístupnČny turistĤm,
lze v nich obdivovat jedineþné ikony – na dĜevČ malované
stylizované obrazy Ježíše Krista, Panny Marie, svČtcĤ i biblických výjevĤ. NejslavnČjší z nich (od malíĜe Theofanise
Strelizase z Kréty ze 16. století), jsou k vidČní v klášterním
kostele Agios Nikoláos. Sochy tu ale budete hledat marnČ.
TrojrozmČrná vyobrazení jsou pro ortodoxní církev nepĜijatelná. Zato návštČvníci, vyhledávající technické památky, si
tu pĜijdou na své. Mohou obdivovat velké dĜevČné rumpály,
zajišĢující zásobování ze zemČ a pĜepravu mnichĤ. V sítích
se po lanech dopravoval i veškerý materiál, potĜebný k opravám kláštera a jeho provozu. V sudech a nádobách, které
si mniši sami dČlali, se do dvousetmetrové výšky zase v sítích dopravovala voda. V pĜilehlých klášterních komnatách
jsou na policích k vidČní seĜazené lidské lebky, které tu zbyly po mniších z dávných dob. U nČkterých klášterĤ je hned
za obvodovou zdí hĜbitov. Cesta mnohých mnichĤ na vrchol
byla jejich poslední. Nikdy již dolĤ nesestoupili a pomíjivé
slovo civilizace pro nČ ztratilo význam. NČkteĜí také zahynuli
pĜi náletech nČmeckých letounĤ za 2. svČtové války, jimž se
kláštery staly snadným terþem.
Úžasná skalní formace dodnes skrývá tajemství svého vzniku. Zato archeologĤm se nedávno u Meteor podaĜilo odkrýt
tĜiadvacet tisíc let starou kamennou zeć. Prehistorické obyvatele jeskynČ Theopetra v Thesálii kdysi chránila pĜed zimou
poslední doby ledové. ěekové objevenou stavbu považují
za nejstarší svého druhu v ěecku a možná i na svČtČ. Objev
u mČsteþka Kalambaka se jim podaĜil po 25 letech systematické archeologické práce v lokalitČ.
Zeć vznikla zĜejmČ pĜed 23 tisíci lety. Její stáĜí urþili vČdci
metodou opticky stimulované luminiscence. V této dobČ vrcholila poslední doba ledová a obyvatelé jeskynČ se tak pomocí zdi patrnČ chránili pĜed chladem zvenþí. „Datování prokázalo, že je to nejstarší technická stavba svého druhu v ěecku a zĜejmČ i na celém svČtČ,ļ oznámilo nedávno na svém
webu Ĝecké ministerstvo kultury.
Letos mohou Meteory navštívit také klienti Volarezy bČhem
svého pobytu na Olympské riviéĜe v rámci jednodenního fakultativního výletu.
/Kup/
Foto: Patrik Letocha
7
Dračí lodě z Měřína
brázdí Vltavu
Letní êtenáįská fotosoutøž
VOLAREZA vyhlašuje pro rok 2010 þtenáĜskou fotosoutČž. Snímky
z domácí i zahraniþní dovolené s VOLAREZOU, které zachycují pohodovou atmosféru místa pobytu, jedineþnost okamžiku, romantiku
a exotiku bČhem fakultativních výletĤ i zajímavé a vtipné momentky
(maximálnČ 5 foto), zasílejte v elektronické podobČ nebo ve formátu
13 x 18 cm na adresu redakce:
VLRZ, Magnitogorská 12
101 00 Praha 10
Na obálku pĜipište FOTOSOUTċŽ! Na zadní stranu fotogra¿í (pĜi
zaslání e-mailem v pĜíloze) napište název snímkĤ, místo, kde byly
poĜízeny a jméno autora s kompletní adresou.
Fotogra¿e v elektronické podobČ zašlete na e-mail: [email protected]
Na vítČze fotosoutČže þeká víkendový pobyt pro dvČ osoby
v Karlových Varech a na další tĜi ocenČné hodnotné propagaþní
ceny z VOLAREZY. VítČzné snímky budou zveĜejnČny v pĜíštím
þísle VOLAREZA NEWS.
UzávČrka fotosoutČže: 10. listopadu 2010.
Vyhlašovatel fotosoutČže si vyhrazuje právo pĜípadného bezplatného využití snímkĤ v propagaþních tiskovinách VOLAREZY.
„ýeský pohár v dragonboatingu se jede na pČt závodĤ a ¿nále. Už se jezdí i kategorie mix – chlapci a dČvþata spoleþnČ. Loni se u nás zúþastnilo amatérské soutČže 225 posádek a jejich poþet každým rokem narĤstá,“ pochvaluje si
dvojnásobný svČtový šampión ze Šanghaje Petr Procházka
Draþí lodČ byly donedávna k vidČní tak maximálnČ
v televizi. Kdo navštívil ýínu nebo Thajsko, mohl jejich majestátnost obdivovat na vlastní oþi. Jenže þasy
se mČní a zajímavá plavidla z dálného východu, pĤvodem z ýíny, bývají stále þastČji k vidČní i na našich
Ĝekách. Ve Vojenské zotavovnČ MČĜín právČ spustili
na vodu dvČ lodČ tohoto typu. Co je to vlastnČ draþí
loć? A víte, že ýeská republika má dvojnásobného
mistra svČta v jízdČ na draþích lodích?
Dragonboating (pádlování na draþích lodích) pochází z ýíny,
kde má 2000 let starou tradici a závody jsou zde symbolem
vlastenectví a morální jednoty. Legenda praví, že v jednom
mČstČ žil þlovČk – básník jménem Qu-Chuan [þu-juen], který
se mezi obyvateli tČšil znaþné oblibČ. RovnČž se politicky angažoval a stal se radním svého mČsta. Po nČjaké dobČ však
nesouhlasil s místními politickými praktikami a na protest
skoþil z útesu do Ĝíþních vod. Když se o jeho þinu dozvČdČli
obyvatelé mČsta, vypluli na lodích ve snaze ho najít. TĜebaže
se jim to nepovedlo, vyplouvají na Ĝeku každoroþnČ a bubnováním si pĜipomínají památku tohoto legendárního muže.
První moderní draþí festival se uskuteþnil v Hongkongu v roce
1976. V padesáti zemích svČta se v souþasnosti vČnuje dragonboatingu úctyhodných padesát milionĤ lidí. Od roku 1995 poĜá-
KĜest lodí probČhl tČsnČ pĜed jejich spuštČním na hladinu Vltavy
Technické parametry
Parametry draþích lodí schválených IDBF a EDBF:
délka: 12,49 m (bez hlavy a ocasu)
šíĜka: 1,16 m
váha: 250 kg + 5% (vþetnČ posádky pĜibližnČ 2000 kg)
materiál: kevlar-karbon v kombinaci se skelným vláknem, pĜípadnČ skelné
vlákno s polyesterem. Na obrubnČ, laviþky a stoliþku bubeníka je použito
mahagonové nebo jiné dĜevo
poþet sedaþek: 10 (starší typy i 13 nebo i jiný poþet)
kormidlo: dĜevČné, volné, délka okolo 4 m
pádla: klasická kanoistická pádla z rĤzných materiálĤ
posádka: 18 pádlaĜĤ (minimum 16, maximum 20) + bubeník a kormidelník
Posádka sedí po dvou vedle sebe ve smČru jízdy lodi, bubeník sedí na vyvýšené stoliþce na pĜídi lodi þelem k posádce a údery do bubnu urþuje tempo
pádlování a kormidelník ze stoje na zádi Ĝídí loć dlouhým pádlem volnČ umístČným mezi dvČma kolíky. PĜedevším v Asii se mĤžeme setkat i s jinými typy
používaných draþích lodí, lišících se pĜedevším délkou. Existují tĜi základní
typy dle zemí vzniku: Singapore, Taiwan a Hongkong – z této kategorie vycházejí i evropští výrobci, jen teakové dĜevo nahradil laminát. Pro nČkteré závody
se používá též Babyboat, která je kratší a pouze pro 10 pádlaĜĤ. V ýesku ji
patrnČ zatím nikdo nevlastní.
dá Mezinárodní federace draþích lodí o¿ciální
mistrovství svČta i Evropy. Závodí se na tratích 200 m, 500 m,
1000 m a 2000 m.
Do ýeské republiky
se tento sport dostal
v roce 1997, díky Sebastianu Pawlovskému (pĤvodem ŠvýPĜíć lodČ zdobí hlava draka. Ten je
car) a Liboru Hajovi
v ýínČ významným symbolem – tČles(pĤvodem
NČmec),
nČ oplývá výhodami celého spektra živoþišné Ĝíše (hlava býka, paroží jelena,
zakladatelĤm
ýeské
koĖská hĜíva, tČlo krajty, paĜáty jestĜáasociace draþích lodí.
ba, rybí ploutve a ocas) a díky své síle V ýechách se zaþala
a moci mĤže létat v oblacích.
psát historie draþích
lodí v roce 1998 dovezením prvních dvou
exempláĜĤ z dílny renomovaného nČmeckého výrobce. K první zakoupené draþí lodi
dostala ýeská republika druhou zdarma
od Singapurské kanceláĜe propagace turismu v rámci podpory poznávání asijské
kultury ve svČtČ. Záhy na to se Vltava stala svČdkem pravidelných vyjíždČk tČchto
ponČkud netradiþních dlouhých plavidel.
Buben je dĜevČPražský klub draþích lodí pak každoroþnČ
ný, potažený kĤží
poĜádal festival, kterého se úþastnilo mnoz vodního buvola
ho posádek nejen z ýR, ale i ze zahraniþí.
Festival se konal v letech 1998–2003 v prostoru mezi Mánesovým a Karlovým mostem s nádherným výhledem na Hradþany.
Od roku 2004 vyvíjí svoji þinnost ýeská asociace draþích
lodí a draþí sport u nás pĜesahuje rámec amatérského nadšeneckého vyžití. Z elit þeské rychlostní kanoistiky se rekrutuje
reprezentaþní posádka, která se rychle zabydluje na pĜedních
místech v evropských i svČtových soutČží. V rámci kanoistických oddílĤ pak vzniká mnoho nových týmĤ které se každoroþnČ utkávají v ýeském poháru.
Draþí lodČ jsou dlouhé 12,5 metrĤ a váží 250 kilogramĤ. Loć
je typická svým vzhledem – draþí hlavou na špici a ocasem
na zádi. Posádku tvoĜí 18 až 20 pádlujících osob (10 napravo,
10 nalevo), bubeník a kormidelník. Bubeník udává pádlujícím
rytmus pomocí úderĤ do koženého bubnu. KromČ síly, vytrvalosti a schopností je pĜi dragonboatingu dĤležitá také jednota
a harmonie. Kouzlo plavby na draþích lodí spoþívá pĜedevším
v jednoduchosti pohybu, v týmovém duchu a v atmosféĜe.
BČhem nČkolika minut se prý pod vedením instruktora nauþí
pádlovat i zaþáteþník. To ostatnČ tvrdí i dvojnásobný mistr
svČta v jízdČ na draþích lodích a bývalý dvojnásobný mistr
svČta v kanoistice Petr Procházka. Tento vynikající sportovec
z pražské Dukly byl nedávno pozván do Vojenské zotavovny MČĜín, aby osobnČ proškolil armádní tČlocvikáĜe, kteĜí Ĝídí
preventivní rehabilitace s tČlovýchovným programem, a programové pracovníky. NejdĜív je v zasedací místnosti seznámil
se zásadami jízdy na tČchto lodích a s bezpeþnostními opatĜeními, která je nutno bČhem plavby dodržovat. VždyĢ obsazená
loć váží kolem dvou tun a pĜi manévrování na neklidné hladinČ Vltavy vyžaduje od posádky alespoĖ elementární zruþnost
a opatrnost. „ObČ lodČ, které má Volareza na MČĜínČ, jsou
od renomovaného nČmeckého výrobce a patĜí svojí konstrukcí
k nejlepším na svČtČ,ļ pochvaluje si plavidla Petr Procházka.
Po teoretické prĤpravČ pĜišlo na Ĝadu samotné zkompletování plavidel a slavnostní spuštČní na vodu. JeštČ dĜív, než se
instruktoĜi pod vedením svČtového šampiona opĜeli poprvé
do vesel draþích lodí, probČhl slavnostní kĜest obou bČlostných krasavic s draþími hlavami a ocasy, tĜpytícími se za sluneþního svitu. ěeditel zotavovny Ing. Miroslav Štrba pokropil
plavidla sektem a jak to má u správného kĜtu být, pĜiĜkl jim
i jména. Jedna je Amálie a její sestra dostala jméno Rozálie.
Draþí lodČ nyní mohou využívat pĜíslušníci rezortu v rámci
preventivních rehabilitací, skupinky dovolenkáĜĤ i úþastníci
nejrĤznČjších školení a kongresĤ. Pod vedením instruktora zažijí mimoĜádnou plavbu, na kterou se hned tak nezapomíná.
/Kup/ foto: autor
LoĖskou fotosoutČž vyhodnotila pČtiþlenná komise, která pĜi výbČru nejlepších snímkĤ zohlednila a ocenila zejména pokusy autorĤ
o umČleckou fotogra¿i s akcentem na zachycení pohodové atmosféry místa dovolené klientĤ VOLAREZY, jak bylo vyhlášeno v propozicích soutČže.
OcenČna byla také snaha autorĤ pĜispČt svými snímky ze zahraniþí
i tuzemska do soutČže instituce, prostĜednictvím které tráví svou dovolenou a vyjadĜují tak svým osobitým zpĤsobem k ní pozitivní vztah.
Porota stanovila toto poĜadí:
1. místo: Ing. Vladimír KUCHAěÍK, Mladá Boleslav
2. místo: Ing. René TYDLITÁT, Velké PĜílepy
3. místo: JiĜí GRAUSGRUBER, BRNO – Královo pole
4. místo: Ing. Jaroslav MEDEK, Brno
5. místo: Zuzana BUDKOVÁ, Praha 6
Z vítČzné série snímkĤ V. KuchaĜíka
Novinky z Fuengiroly
ýechošpanČlku VČru Blažkovou, šaramantní dámu s úsmČvem na tváĜi,
znají snad všichni klienti Volarezy,
kteĜí byli na dovolené ve španČlské Fuengirole. To ona jim nabízela, coby pĜedstavitelka CK Flandria
Bus, fakultativní výlety do nejatraktivnČjších míst španČlské Andalusie. PĜed zahájením letní sezóny zavítala do Prahy a na Ĝeditelství Volarezy nám odpovČdČla
na nČkolik dotazĤ:
Jaké novinky pĜipravujete v hotelu Torreblanca pro klienty Volarezy?
Vedle stávajících bazénĤ se buduje také jeden krytý s víĜivými protiproudy a jakuzzi. Hotelovým hostĤm bude k dispozici
od pĜíštího roku. Již nyní máme také pro klienty Volarezy vyþlenČný zdarma každý den ráno, než zaþne pálit sluníþko, na dvČ
hodiny tenisový kurt. Rakety a míþky si pĤjþí od delegáta rovnČž zdarma.
Chystáte také nČjaké novinky ve fakultativních výletech?
Klienti Volarezy mají tradiþnČ nejvČtší zájem o cestu na Gibraltar. Také jim mohu doporuþit výlet do Maroka. Je tam bezpeþno a každého tam okouzlí exotika severu Afriky. PrĤvodce
je marocký i þeský. Letos chystáme také výlety do del¿nária
a novČ do krokodýlího parku. Nabídka fakultativních výletĤ
na letošní rok je opČt velmi rozmanitá a zahrnuje tĜeba i Granadu, Sevillu nebo Cordobu.
Jak bude o klienty postaráno, budou-li bČhem pobytu
ve Fuengirole potĜebovat lékaĜskou péþi?
U hotelu máme smluvnČ zajištČnou lékaĜku. Je to pĤvodem
Chorvatka a dobĜe rozumí þesky. Dosavadní spolupráce s ní
byla na velmi dobré úrovni, proto s ní hodláme spolupracovat
i letos.
VOLAREZA NEWS, vydává VLRZ, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10, tel.: 973 201 648, www.vlrz.cz. Výtisk je neprodejný. Pro vnitĜní potĜebu rezortu Ministerstva obrany ýR.
RedakþnČ pĜipravil Dr. Václav Kupilík. Dáno do výroby 11. 5. 2010. Reg. MK ýR E 8205.
8
/vk/
Download

2010 - volareza