ENERGOMONTAŽA AD
BEOGRAD
POSLOVNI PLAN
ZA 2014 GODINU
JANUAR 2014
1
SADRŽAJ
SADRŽAJ..................................................................................................................................2
UVOD.....................................................................................................................................3
PRAVCI RAZVOJA……………........................................................................................................4
1.1. Osnovni ciljevi poslovanja.................................................................................................4
1.2. Trziste ,okruženje,eksterni uticaji……........................……………………………….……...................5
ANALIZA POSLOVANJA............................................................................................................6
2.1. Analiza pozicije na tržištu, realizacija u 2014.....................................................................6
2.2. Analiza resursa...................................................................................................................8
2.2.1. Transportni kapacitetI...............................................................................................8
2.2.2. Ljudski resursi.........................................................................................................12
PRODAJA.................................................................................................................................15
3.1. Plan prodaje...................................................................................................................... 15
3.1.1. Rekapitulacija po sektorima i mesecima.............................................................................15
FINANSIJE..................................................................................................................................16
4.1. Finansijske projekcije poslovnog plana................................................................................16
4.1.1. Polazne pretpostavke,opredeljenja i primenjene metode.............................................16
4.1.2. Projekcije prihoda,rashoda ,finansijskog rezultata,novcanog toka................................17
2
UVOD
Realizacija Poslovnog plana za 2013 godinu se odvijala pod otezanim okolnostima u odnosu na
prethodnu godinu.Otezane okolnosti su se ogledale,pre svega, u smanjenom obimu investicija u
javnom sektoru,koji su nasi najveci potencijalni investitori,sto je imalo kao direktnu posledicu
pad poslovne aktivnosti u Srbiji.Takodje,znacajan uticaj na smanjenu realizaciju od
ocekivane,imalo je I kasnjenje vezano za pocetak radova na dva bitna I velika projekta u
Makedoniji,sto je posledica ne dobijanja dozvole za pocetak radova.Racionalizacijom troskova
poslovanja drustvo je uspelo da amortizuje pad poslovne aktivnosti I da svoje poslovanje
dovede u stabilnu zonu.
U godini koja sledi ocekujemo dalje smanjivanje investicija najvecih javnih sistema u
zemlji,prvenstveno Telekoma,EMS-a …..sto ce u velikoj meri smanjiti mogucnosti za realizacijom
u Srbiji.Bitan faktor u daljem rastu I razvoju Energomontaze je povecanje prisustva drustva na
ino trzistu,a pre svega na trzistima u okruzenju,kao sto su Slovenija,Crna Gora,Makedonija…sto
u planu za 2014 godinu cini oko 50% realizacije.
Uvazavajuci prethodno izneto,drustvo u 2014 godini treba sve svoje resurse I potencijale da
stavi u funkciju realizacije planski definisanih parametara koji se ogledaju pre svega u
znacajnom rastu obima posla,kao I podizanju stope profita drustva u odnosu na prethodnu
godinu.
3
PRAVCI RAZVOJA
1.1 Osnovni ciljevi poslovanja
Definisani su sledeći glavni ciljevi poslovanja Energomontaze u narednom periodu:






Podizanje nivoa poslovne aktivnosti, kako u obimu i strukturi prometa, tako i u kvalitetu
usluga,
Stalni i kontinuiran rast nivoa usluge i njeno unapređivanje,
Stvaranje motivisanog, edukovanog i harmoničnog kolektiva koji je prvenstveno
posvećen korisnicima usluga ,
Jačanje profitabilnosti i stavljanje pod punu kontrolu ukupnih troškova na svim nivoima i
njihovu potpunu racionalizaciju,
Implementacija i maksimalno koriscenje informacionog sistema sa ciljem podizanja
efektivnosti i efikasnosti svih procesa,
Ocuvanje likvidnosti drustva.
4
1.2 Trziste ,okruženje,eksterni uticaji
Deo trzista telekomunikacija kojim se bavi Energomontaza je u padu vec nekoliko godina.
Kljucni cinilac je cinjenica da je investicioni ciklus pri kraju i da je najveci vlasnik infrastrukture,
Telekom Srbija, izgradio sve kljucne magistralne pravce, pa su za realizaciju ostali samo manji
objekti. To dovodi do izjednacavanja statusa "malih" i "velikih" izvodjaca, sto svakako ne
pogoduje Energomontazi kao najvecem izvodjacu na trzistu, i dovodi do pojave nelojalne
konkurencije. Izlaz iz ove situacije trazi se u diversifikaciji, odnosno u povecanju broja
investitora, kako u zemlji tako i u regionu. U tom smislu, u 2014. se ocekuje vecina realizacije za
Telenor u Srbiji i na zeleznici u Sloveniji, dok je glavni cilj za ugovaranje izgradnja opticke
infrastrukture Zeleznica Srbije.
Investicije EMSa, kao nosioca aktivnosti u poslovima sa dalekovodima, se polako vracaju u neke
normalne okvire, posle dosta godina jako niskog nivoa investicija. Ipak, obim investicija
predvidjen u EMSu za 2014. nije dovoljan za kapacitete i apetite Energomontaze, tako da ce
vecina prihoda ipak doci od projekata u regionu - iz Makedonije i Crne Gore. Sto se ugovaranja
tice, kljucni cilj je izgradnja 400 kV dalekovoda u Crnoj Gori (Cevo-Pljevlja), gde se ocekuje
najjaca medjunarodna konkurencija, kao i u prethodnoj fazi. U Srbiji se ocekuje nekoliko manjih
objekata, gde u skladu sa svojom snagom i trzisnom pozicijom Energomontaza racuna da
ugovori 50% potencijalnih poslova.
Sektor trafo stanica bio je dugi niz godina najpotcenjeniji u Energomontazi i u poslednjem
periodu aktivno se radi na njegovom unapredjenju. Tu je ostvaren znacajan rast u 2013. i
ocekuje se da se takav trend nastavi. Na tom trzistu vlada jaka konkurencija, jer se borba vodi
oko veceg broja relativno malih poslova, zbog cega su konkurenti firme nekoliko puta manje od
Energomontaze. Sa druge strane, losa trzisna pozicija uzrokuje dosta teskoca kod ugovaranja
manjeg broja vecih poslova koji se pojavljuju u toku godine. Ucinjeni su neki koraci u pravcu
osnazivanja trzisne pozicije, pa se zbog toga ocekuje rast i u 2014, uvodjenjem nekih novih
investitora sa kojima do sada nije bilo znacajnije saradnje.
5
ANALIZA POSLOVANJA
2.1. Analiza pozicije na tržištu, realizacija u 2014
U 2013. godini nastavljen je pad obima investicija u oblasti telekomunikacija, koji je zapoceo u
2012. Sa jedne strane nestabilnost u najvecem domacem investitoru (Telekom Srbija)
uzrokovana promenama u top menadzmentu, a sa druge ponovne glasine o prodaji Telekoma i
produbljivanje ekonomske krize u zemlji uzrokovali su znacajan pad broja novougovorenih
poslova. Takodje, cinjenica da je najveci deo magistralne infrastrukture vec izgradjen, te da je
investicioni ciklus pri kraju, dovela je do toga da i poslovi koji se ugovaraju bivaju manjeg obima
ili su spoj vise malih poslova. To sve imalo je za posledicu smanjeni obim realizacije i ugovaranja
sektora telekomunikacija.
Pocetak godine obelezila su dva velika ugovora koja je Energomontaza potpisala u Makedoniji
za izgradnju dalekovoda - 400 kV Stip-granica sa Srbijom i 110 kV Skoplje-Tetovo. Svaki od njih
je pojedinacno najveci ugovor u istoriji Energomontaze, zbog toga sto su u pitanju poslovi tipa
"kljuc u ruke", koji ukljucuju projektovanje, isporuku opreme i izgradnju. Faza projektovanja
koja generalno dugo traje, kao i sporost u ishodovanju dozvola od strane investitora doveli su
do toga da na ovim poslovima realizacija bude manja od ocekivane.
Sa druge strane, Elektromreze Srbije kao najznacajniji investitor u zemlji, kasnile su sa
raspisivanjem tendera i ugovaranjem pa je tako propusten termin za izgradnju prelaza preko
reke Dunav u 2013, a ugovor za izgradnju 110 kV dalekovoda Mosna-Majdanpek potpisan tek
na pocetku poslednjeg kvartala, kada su vremenski uslovi i skraceni radni dan ucinili da dobar
deo realizacije predje u 2014. godinu.
Nasuprot tome, sektor trafo stanica zabelezio je znacajan rast i izbio je na prvo mesto po
prihodima u okviru kompanije. Bolje pozicioniranje Energomontaze kod Elektrodistribucije
Beograd i Elektrovojvodine kao velikih investitora, zavrsetak izgradnje Sportsko-poslovnog
centra Vozdovac, nastavak uspesne saradnje sa Putevima Srbije, kao i nekoliko vecih ugovora sa
Naftnom Industrijom Srbije ucinili su da ovaj sektor znacajno poveca svoju realizaciju. Ipak,
odnos materijal-rad koji je kod ovih poslova u proseku 80%:20% doveo je do toga da ovaj porast
ne uspe da kompenzuje pad drugih sektora, pa je zbog toga ukupni rezultat kompanije losiji
nego u 2012. godini.
6
Zbog svega gore navedenog, Energomontaza se okrenula trazenju novih investitora u oblasti
telekomunikacija i u 2014. ulazi sa dva znacajna ugovora - za izgradnju opticke infrastrukture na
Zeleznicama Slovenije i izgradnju optickih privoda na 27 lokacija po principu "kljuc u ruke" za
Telenor Srbija. Uz poslove za Telekom Srbija koji su dobijeni na licitacijama, ocekivano je da se u
2014. godini realizacija sektora telekomunikacija vrati na oko 5 miliona evra.
Od sektora dalekovod najveca su ocekivanja, jer se ocekuje realizacija 4 vec potpisana ugovora
iz prethodnih godina - Mosna-Majdanpek, Niksic-Bileca, Stip-granica sa Srbijom i Bitola 3-Bitola
4. Pored toga, ocekuje se realizacija i prelaza preko reke Dunav i vetroparka Krnovo, sto bi
realizaciju ovog sektora trebalo da dovede do 10 miliona evra.
Sektor trafostanica bi trebalo da nastavi trend postepenog rasta iz prethodnog perioda, i uz
prosirenje postojecih poslova i uvodjenje nekih novih investitora dostigne nivo od 5 miliona
evra.
Na ovaj nacin planirano je da se ostvari plan za 2014. godinu, a to je promet od oko 20 miliona
evra.
7
2.2. Analiza resursa
2.2.1. Transportni kapaciteti
Analizom transportnih kapaciteta mozemo zakljiciti da drustvo poseduje 116 vozila razlicite
namene,koja su ,po svojoj strukturi prilagodjena delatnosti kojom se drustvo bavi.Obzirom na
obim poslovne aktivnosti u 2013 godini drustvo je posedovalo dovoljno transportnih
sredstava.Medjutim aktivnosti koje drustvo planira da izvede u 2014 godini namece potrebu da
se vozni park u jednom delu obnovi a u drugom,pre svega u segmentu gradjevinskih i
poljoprivrednih masina dopuni novim masinama .Planom je predvidjena nabavka 14 novih
vozila polu teretnog i teretnog tipa,22 nove gradjevinske i poljoprivredne masine i 4 nova
putnicka vozila.Ukupna vrednost novih novih sredstava iznosi oko 1 000 000 eura i ista ce se
nabaviti putem finansijskog lizinga.
PLAN NABAVKE ZA 2014 GODINU
Marka i tip polu teretna
i teretna vozila
Jedinična
mera
Ukupna
količina
Planirana
kupovina
za 2014
god.
UKUPNO
Procenjena
vrednost po
komadu
Ukupna
vrednost
429.300
68
14
8
Redni
broj
Marka i tip građevinske i
poljoprivredne mašine
Jedinična
mera
Ukupna
količina
Planirana
kupovina
za 2014
god.
Procenjena
vrednost po
komadu
Ukupna
vrednost
529.400
UKUPNO
Redni
broj
Marka i tip putničkih
vozila
29
Jedinična
mera
UKUPNO
22
Ukupna
količina
Planirana
kupovina za
2014 god.
19
4
Procenjena
vrednost po
komadu
Ukupna
vrednost
42.000
2.2.2. Ljudski resursi
Sektor za ljudske resurse (HR sektor) je oformljen tokom jeseni 2013. godine. Glavna funkcija
HR sektora je podrška svim sektorima, u cilju ostvarenja misije i vizije, zapošljavanja
kompetentnih i motivisanih zaposlenih, usavršavanja i obučavanja zaposlenih i građenja timske
atmosfere.
Aktivnosti u sektoru u toku 2013. godine:
1. Razvoj korporativne kulture sa ciljem organizacionog i strukturalnog razvoja kompanije
(nova sistematizacija radnih mesta),
2. Kontinuirana, kvalitetna regrutacija i selekcija novih zaposlenih,
3. Dalji razvoj HR sektora sa ciljem da podrži sve poslovne ciljeve: sređivanje
dokumentacije vezano za zaposlene u elektronskoj i papirnoj formi, angažovanje
9
konsultantskih kuća, studentskih zadruga i agencija za zapošljavanje u cilju efikasnijeg
obavljanja posla i smanjenja troškova zapošljavanja.
Planom rada za 2014 godinu predvidjeno je uvođenje Performance Management Sistema:
1
2
3
4
KORACI
ODGOVORAN
TERMIN
Dogovor Top Management-a oko definisanja
Performance Management Sistem-a kriterijuma
Top Menadžment
Februar
2014.
Definisanje koraka za 2014. u cilju pripreme za
Top Menadžment Mart 2014.
implementaciju PMS
Kreiranje upitnika
HR
Mart 2014.
Mart – jun
Sprovođenje akcionog plana
Top Menadžment
2014
Tokom 2013 godine drustvo je znacajno smanjilo broj zaposlenih (za oko 137 zaposlenih u
odnosu na kraj 2012 godine) i na taj nacin prilagodilo broj i strukturu zaposlenih svojim
potrebama za 2013 godinu.
SEKTORI
31.12.2012. 10.12.2013.
PRAVNI
9
7
PRODAJA
25
28
NABAVKA
6
8
FINANSIJE
11
7
TRANSPORT
89
53
DALEKOVOD
102
49
TELEKOMUNIKACIJE
75
66
TRAFOSTANICE
45
36
PROIZVODNJA
66
36
10
PROJEKTNI BIRO
BZNR
UKUPNO:
17
11
456
22
7
319
U cilju prilagodjavanja strukture i broja zaposlenih postavljenim ciljevima za 2014 godinu
drustvo planira za zaposli sledeci broj ljudi ,po sektorima:
Sektor tehnike
Šef gradilišta
TT monter
Elektromonter
Optička grupa
Monter DV
Metalski radnik
Sektor Prodaja
Projekt menadžer
Asistent projekt menadžera
Br. zaposlenih
8
7 - 10
7 - 10
7 - 10
10 - 20
7 - 10
Br. zaposlenih
2
2
11
PRODAJA
3.1. Plan prodaje
3.1.1. Rekapitulacija po sektorima i mesecima
rsd
Naziv posla
Ugovoreno u
2013
Za ugovaranje
u 2014
Za realizaciju
u 2014.
936.000.000
145.500.000
783.500.000
540.100.000
312.700.000
49.400.000
Vrednost
Projekt
menadzeri
Trosak
materijala
Trosak
podizvodjaca
1
TRAFO STANICA
2
TELEKOMUNIKACIJE
1.202.690.000
771.690.000
438.000.000
587.353.800
176.975.381
187.707.767
3
DALEKOVOD
3.341.129.946
859.038.279
2.482.091.667
1.122.546.200
483.473.123
259.397.252
UKUPNO
5.479.819.946
1.776.228.279
3.703.591.667
2.250.000.000
973.148.504
496.505.018
12
FINANSIJE
4.1. Finansijske projekcije poslovnog plana
4.1.1. Polazne pretpostavke,opredeljenja i primenjene metode
Pod polaznim pretpostavkama finansijskih projekcija podrazumevaju se faktori, uslovi i činjenice
kao i moguća ograničenja i istih smo se pridržavali prilikom izrade Poslovnog plana za
2014.godinu.
Osnovne polazne pretpostavke:
1. Svi obračuni korespondiraju stalnim cenama, a svi parametri plana (realizacija, troškovi i
dr) su usaglašeni sa projekcijom istih datim od strane nosilaca određene poslovne
aktivnosti
2. Plan fizičkog obima rada, odnosno prodaje koji drustvo objektivno može obaviti u 2014.
godini bazira se na sagledavanjima rukovodnog tima, polazeći od procene stanja na
tržištu, opasnosti od konkurencije u grani i drugih faktora;
3. Projekcije troškova materijala izvedene su na bazi sagledanog obima planirane
realizacije kao i cena materijala koje su važile na dan 31.12.20013.;
4. Troškovi energije su, takođe, u funkciji planiranog obima realizacije i ukupnih poslovnih
aktivnosti
5. Troškovi bruto ličnih dohodaka su projektovani na osnovu broja i kvalifikacione
strukture zaposlenih i njihovih bruto ličnih dohodaka iz decembra meseca 2013. godine,
uz uvažavanje realizacije postavljene u Planu;
13
6. Troškovi proizvodnih usluga (kooperanata) su sagledani od strane odgovornih za
realizaciju prodajei uz uvazavanje realizacije postavljene Planom,što u obimu .što po
dinamici;
7. Troškovi kamata su projektovani na bazi zaduzenosti drustva na dan 31.12.2013.
godine,kao i planiranog dodtnog zaduzenja drustva po osnovu kredita i garancija;
8. Svi ostali troškovi u sačinjenim projekcijama su troškovi koji se objektivno mogu pojaviti
u planiranom periodu i koji su planirani na osnovu iskustva iz prethodnog perioda.
4.1.2. Projekcije prihoda,rashoda ,finansijskog rezultata,tokova gotovine
Projekcije osnovne strukture poslovnih rashoda za 2014. godinu sačinjene su u skladu sa napred
iznetim polaznim pretpostavkama i opredeljenjima. Pri tome je vođeno računa o strukturi,
korelaciji i dinamici pojedinih troškova izdataka u zavisnosti od faktora koji ih generišu u
procesu reprodukcije. Finansijskim projekcijama su iskazane i očekivane vrednosne relacije
finasijskih rashoda po osnovu postojećih i novih kredita, kao i drugi finansijski izdaci koje će
drustvo imati po raznim drugim osnovama u 2014. godini.
PLAN TROŠKOVA ZA 2014 GODINU
realizacija
Br. K-ta
501000
501100
501120
501500
501999
Naziv
Nab. vr. prod. materijala
Nab. vr. prod. robe
Nab. vr. prod. robe - MZPL
Nab. vr. prod robe za tranzit
Nabavna vr. prodate robe-TOT
2013
339.611
0
0
10.236.100
10.575.711
509999
511000
511020
511200
511999
512000
512010
512200
Nabavna vr. prodate robe-TOT
Osnovni mater. za proiz.
Trošak materijala MZPL
Pom. mater. ostalo
Troškovi mater. za izradu-TOT
Utrošeni mat. za održ. OS
Ostali mat.za održavanje
Sredstva za higijenu
12.220.285
210.101.526
1.948.329
794.501
212.844.356
526.041
112.803
368.704
plan
RAST
2014
%
0
973.148.504
0
973.148.504
600.000
150.000
450.000
457
14
512300
512400
512410
512600
512700
512999
513000
513100
513110
513120
513200
513999
519999
520000
520999
521000
521100
521999
522000
522999
524000
524100
524999
525000
525800
525900
525999
529000
529010
529020
529100
529110
529120
529140
529410
529600
529700
529800
529910
529998
Kancelarijski materijal
Utrošak auto delova
Utrošak auto delova - Kodar
Utrošak HTZ opreme
Utrošak ostalog rež.materijala
Troškovi ostalog mater.-TOT
Utoršeni naftni derivati
Utrošeno gorivo i benzin
Utrošeno gor i benzin - putnič
Utrošeno gor i benzin - teretn
Utrošena el. energija
Troškovi goriva i energije-TOT
Troškovi materijala-TOT
Troškovi zarada i nak. bruto
Troš. zarada i nak. bruto-TOT
Troš. por. i dop. - poslodavac
Troškovi benef.radnog staža
Troš. por. i dop. - posl.-TOT
Troš. nak. po ugovoru o delu
Troš. nak. po ugov. o delu-TOT
Troš. nak. priv. i pov. posl.
Tr.nak.priv.i pov.posl.zadruge
Troš. nak. pr. i po. posl.-TOT
Troš. nak. fizičkim licima
Tr.nakn.fizičkim licima-štete
Tr.naknada fiz.licima-zakup
Troš. nak. fizičkim licima-TOT
Dnevnice u zemlji
Noćenje na sl. putu u zemlji
Prevoz na sl. putu u zemlji
Dnevnice u inostransvu
Noćenje i ishrana na sl. putu u ino.
Ostali tr. na sl.putuu inostr.
Tr. prevoza na sl. putu u ino.
Otpremnine-prest.potr.za radom
Nakn. za prevoz u javnom saob.
Stipendije
Solidarna pomoć zaposlenima
Pomoć u slučaju smrti zaposl.
Ost. lični rashodi i nak.-TOT
2.280.920
6.348.134
640.917
1.135.898
171.914
11.585.163
46.207
720.433
6.202.635
27.438.998
3.096.943
37.505.215
261.934.734
212.558.476
212.558.476
38.044.195
1.174.554
39.218.749
142.079
142.079
129.741
1.899.689
2.029.430
128.825
957.649
3.182.595
4.269.069
32.135.218
2.675.018
1.255.108
5.929.831
1.461.965
30.981
1.782.095
20.373.021
10.517.524
432.000
30.000
181.273
#REF!
2.500.000
1.000.000
2.000.000
200.000
6.900.000
1.500.000
9.000.000
60.000.000
3.500.000
74.000.000
1.054.048.504
192.000.000
192.000.000
34.500.000
1.500.000
36.000.000
302
0
2.500.000
2.500.000
200.000
1.500.000
4.000.000
5.700.000
60.000.000
3.000.000
300.000
70.000.000
75.000.000
3.000.000
10.000.000
500.000
221.800.000
15
529999
530000
530120
530130
530140
530150
530999
531000
531500
531700
531900
531999
532000
532100
532200
532300
532999
533000
533100
533200
533999
534000
534999
535000
535999
539000
539100
539200
539300
539400
539500
539600
539700
539800
539900
539998
Tr. zarada i naknada zar.-TOT
Zanatske i dr.proizvodne usl.
Troškovi cinkovanja proizvoda
Troškovi geodetskih usluga
Troškovi kooperanata
Tr.isp.,atesta i projek.za gr.
Troškovi proizv. usluga-TOT
Tr.transportnih usluga
Troškovi telefona i interneta
Poštanske usluge
Troškovi taksi prevoza
Troš. transportnih usluga-TOT
Troskovi održavanje OS
Troskovi održavanje vozila
Troskovi održ. vozila - Kodar
Troškovi održavanja računara
Troškovi usluga održavanja-TOT
Zakup poslovnog prostora
Zakup magacinskog prostora
Zakup opreme
Troškovi zakupnina-TOT
Troškovi sajmova
Troškovi sajmova-TOT
Troškovi reklame
Troškovi reklame-TOT
Utrošak vode
Komunalne usluge
Troškovi za usl. zašt. na radu
Troškovi učešća na tenderima
Troškovi auto puta
Tr.smeštaja i ishrane radnika
Špediterske usluge
Troškovi izdavanja saglasnosti
Troškovi obezbeđenja imovine
Troškovi parkiranja automobila
Troškovi ostalih usluga-TOT
335.021.836
28.152.729
4.649.340
5.963.705
114.633.315
7.163.537
160.562.626
983.093
4.482.510
606.668
118.815
6.191.086
2.183.120
5.428.212
32.830
35.643
7.679.804
185.158
1.120.744
814.324
2.120.225
400
400
1.572.720
1.572.720
238.469
838.548
1.216.595
253.746
1.305.033
13.341.019
837.715
229.853
1.946.703
55.445
20.263.125
458.000.000
539999
540000
Tr. proizvodnih usluga-TOT
Troškovi amortizacije
198.389.987
8.275.596
525.855.918
37
496.505.918
496.505.918
1.000.000
6.000.000
800.000
150.000
7.950.000
3.000.000
5.500.000
8.500.000
1.500.000
1.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
250.000
1.000.000
1.500.000
350.000
2.000.000
0
1.000.000
300.000
2.000.000
8.400.000
165
16
540040
540999
Troškovi amortiz voz.i mašina
Troškovi amortizacije-TOT
13.287.290
21.562.886
549999
550000
550100
550200
550300
550400
550500
550510
550600
550700
550800
550900
550999
551000
551200
551300
551900
551999
552000
552100
552200
552300
552400
552999
553000
553100
553200
553210
553300
553400
553500
553999
554000
554100
554300
554999
555000
555010
Tr amortizacije i rezer.-TOT
Troškovi revizije
Troškovi advokatskih usluga
Troškovi konsalting usluga
Troškovi zdravstvenih usluga
Troškovi održavanja IS
Troškovi struč. obraz. zapos.
Troškovi stručne literature
Troškovi seminara i simpoz.
Prevodilačke usluge
Usluge čišćenja prostorija
Ostali neproizvodni troškovi
Troškovi neproizvodnih us.-TOT
Reprez. u sopsvenom prostoru
Troškovi ugostiteljskih usluga
Reprezentacija - pokloni
Reprezentacija ostalo
Troškovi reprezentacije-TOT
Osiguranje vozila
Premije kasko osiguranja
Osiguranje opreme
Osiguranje zaposlenih
Osiguranje opreme - ostalo
Troškovi premija osig.-TOT
Platni promet u zemlji
Platni promet sa inostranstvom
Provizije za garanc. i akred.
Troškovi garan. za kredite
Provizije za uzimanje kredita
Troškovi bankarskih usluga
Tr.bank.usl.-prinudna naplata
Troškovi platnog prometa-TOT
Privredna komora Beograda
Privredna komora Srbije
Članarine poslovnim udruž.
Troškovi članarina-TOT
Porez na imovinu-Beograd
Porez na imovinu-Prijepolje
21.562.886
279.392
2.760.268
6.341.852
658.428
1.632.692
3.212.512
120.547
893.959
537.678
80.960
900.633
17.448.921
562.256
2.201.712
358.210
802.365
3.924.542
1.611.582
767.750
735.923
56.256
284.016
3.455.526
1.556.989
98.422
8.431.485
87.173
1.226.490
839.737
55.930
12.296.226
416.703
310.480
762.683
1.489.865
1.164.631
173.713
42.000.000
42.000.000
400.000
3.000.000
2.000.000
700.000
5.500.000
4.000.000
150.000
1.000.000
600.000
95
1.000.000
18.350.000
600.000
3.000.000
500.000
1.000.000
5.100.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
70.000
400.000
7.470.000
3.000.000
200.000
22.000.000
500.000
1.000.000
26.700.000
400.000
400.000
1.300.000
150.000
17
555100
555210
555500
555510
555700
555800
555999
559000
559010
559100
559200
559300
559500
559998
Naknada za građ. zemlj.-Bgd
Nakn.za građ.zemlj.-Prijepolje
Porez na upotrebu oružja
Tr.por.-učešće osoba sa inv.
Komunalna taksa na firmu
Ostali porezi
Troškovi poreza-TOT
Ostali nematerijalni troškovi
Tr.oglasa u štampi i dr.med.
Takse-administrativne i ostale
Ostale takse - sudske
Tr.pretplate na časopise i pub
Takse-registracija vozila
Ostali nematerijalni tr.-TOT
101.456
94.247
16.350
879.041
228.491
89.473
2.747.402
2.622.814
197.080
1.283.698
1.221.289
95.947
556.429
5.977.256
120.000
100.000
559999
562000
562100
562200
562500
562600
562700
562999
563000
563100
563999
564000
564100
Nematerijalni troškovi-TOT
Kamate na kratkoročne kredite
Kamate na dugoročne kredite
Kamate po osnovu over drafta
Rashodi kamata po fin.lizingu
Zatezne kam.po osn.duž.pov.od.
Kamate za nebl.plaćene jav.pr.
Rashodi od kamata-TOT
Negativne kursne razlike
Neg. kursne razl. - nerealiz.
Negativne kursne razlike-TOT
Rashodi po osn.ef.val.kl-ostal
Rashodi po osn.ef.val.kl.-kred
47.339.739
1.587.280
14.275.325
3.146.546
145.834
533.134
9.502
19.697.621
4.335.842
67.640.000
5.000.000
20.000.000
3.000.000
6.000.000
4.335.842
836.650
5.781.699
5.000.000
1.000.000
6.000.000
569999
570000
570999
574000
574999
579300
579400
579410
579500
579510
579700
579800
Finansijski rashodi-TOT
Gubici po osnovu prod. opreme
Gubici po osnovu prod. op.-TOT
Manjkovi
Manjakovi-TOT
Troškovi sporova
Kazne za privradene prestupe
Ugovorene kazne i penali
Naknada šteta trećim licima
Naknade štete dr.prav. licima
Izdaci za hum. kul. nauč. nam.
Trošak zaokruživanja
30.651.812
1.024.719
1.024.719
274.660
274.660
427.213
408.740
1.445
2.426.924
235.083
1.532.000
5
46.000.000
1.000.000
250.000
2.920.000
2.500.000
2.000.000
200.000
1.000.000
1.000.000
6.700.000
43
34.000.000
5.000.000
50
2.000.000
18
579900
579998
579999
591010
591999
Ostali vanredni rashodi
Ostali nepomenuti rashodi-TOT
68.908
5.100.318
2.000.000
Ostali rashodi-TOT
Rashodi iz ranijih godina
Vanredni rashodi-TOT
6.399.697
92.921
92.921
2.000.000
-69
0
-100
TOTAL
913.613.897
2.195.544.422
140
BILANS USPEHA ZA 2014
2013
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)
2014
% rasta
941.931.998,88
2.220.000.000,00
843.622.726,41
2.250.000.000,00
97.830.107,92
-30.000.000,00
479.164,55
0,00
868.383.220,89
2.105.544.000,00
1. Trošak prodate robe
13.775.423,14
0
2. Troškovi materijala
261.978.617,45
1.054.049.000,00
3. Troškovi zarada i naknada
344.535.733,16
458.000.000,00
4. Ostali poslovni rashodi
248.093.447,14
593.495.000,00
III. POSLOVNA DOBIT (I + II)
73.548.777,99
114.456.000,00
Ostali prihodi
15.067.671,41
0,00
Ostali rashodi
8.635.626,77
2.000.000,00
IV. EBITDA
79.980.822,63
112.456.000,00
Troškovi amortizacije
46.421.203,19
42.000.000,00
V. EBIT
33.559.619,44
70.456.000,00
1. Prihodi od prodaje roba i usluga
2. Povećanje/smanjenje vrednosti zaliha
3. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4)
135,69
142,47
32,93
55,62
40,60
109,94
19
Finansijski prihodi
4.425.040,66
0,00
Finansijski rashodi
Troškovi poreza
32.285.534,04
46.000.000,00
PROJEKCIJA TOKOVA GOTOVINE ZA 2014 godinu
u
000rsd
opis
br.
A)
Početni saldo gotovine
Dodatno zaduzenje(Slovenija)
Drugi krediti
Prilivi od prodaje robe
Prilivi od nove proizvodnje
Drugi prilivi
UKUPNI PRILIVI
8
Odlivi po osnovu materijala za
izradu
1
2
3
4
5
6
meseci
I
mesec
II
mesec
5.000
20.528
III
mesec
IV
mesec
V
mesec
VI
mesec
VII
mesec
VIII
mesec
IX
mesec
X
mesec
XI
mesec
XII
mesec
6.208
552
2.280
2.280
10.401
10.401
21.426
1.355
558
654
15.000
15.000
27.000
60.000
80.000
150.000
180.000
220.000
270.000
240.000
230.000
230.000
150.000
73.000
110.000
70.000
62
152
115.062
90.680
76.355
95.558
177.654
186.208
220.552
272.280
242.280
240.401
313.401
171.426
24.500
25.600
15.950
24.600
68.876
77.851
100.152
126.777
109.802
99.477
99.477
64.876
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
2.000
1.500
2.231
2.975
5.578
6.693
8.181
10.040
8.925
8.553
8.553
5.578
11
Odlivi po osnovu ostalog
materijala
Odlivi za gorivo i energiju
Odlivi bruto zarada
25.500
20.500
25.000
30.000
38.166
38.166
38.166
38.166
38.166
38.166
38.166
38.166
12
Odliv po osnovu proizvodnih
usluga
24.400
23.000
13.240
17.653
43.100
44.720
53.547
59.580
52.960
50.753
50.753
33.100
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
2.445
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
48
49
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
85.234
79.435
65.507
84.614
165.106
176.816
209.432
243.949
219.239
206.335
206.335
151.106
29.828
11.245
10.848
10.944
12.548
9.392
11.120
28.331
23.041
34.066
107.066
20.320
8.040
8.300
8.250
8.250
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
77.300
4.300
9
10
13
14
15
16
17
B)
18
Odliv po osnovu ostalih
proizvodnih usluga
Odliv po osnovu nematerijalnih
troskova
Drugi finansijski odlivi( lizing)
Odlivi po osnovu Investicija u
osnovna sredstva
Drugi odlivi(pozajmice...)
UKUPNI ODLIVI
(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)
Rezultat II (A-B)
Odliv po osnovu otplate drugih
kredita (postojećih kod Banke i
drugih banaka i/ili novih kredita
bez kredita za Sloveniju)
Odložena poreska sredstva
VI. NETO PROFIT
5.699.126,06
24.456.000,00
329,12
20
19
Odliv po osnovu otplate kamate i
naknade za druge kredite
(postojećih kod Banke i drugih
banaka i/ili novih kredita bez
kredita za Sloveniju)
20
Odliv za otplatu kredita za
Sloveniju
21
Odliv po osnovu kamate i naknade
za kredit za Sloveniju
Neto priliv/odliv (A-B-18-19-2021)
1.260
20.528
1.590
1.355
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
2.500
2.500
6.300
6.300
6.300
6.300
6.300
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
558
654
6.208
552
2.280
15.691
10.401
21.426
21.426
7.680
21
Download

POSLOVNI PLAN ZA 2014 GODINU