U G O V O R
O
NALOGU
SP/ _____/ 11
zaključen xx.xx. 2011. godine u Beogradu, i z m e đ u
1. „SOLVENT POINT“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 7V, mat.
broj: 20541890, PIB: 106140031, koga zastupa Goran Muftić - direktor ( u
daljem tekstu: Nalogoprimac )
2. ____________________________________, mat. broj: ________, PIB:
_____________, koga zastupa ____________ - direktor ( u daljem tekstu:
Nalogodavac )
Predmet ugovora
Član 1.
Potpisnici Ugovora, prethodno, saglasno konstatuju da je Nalogoprimac društvo sa
registrovanom delatnošću za stručnu pomoć u oblasti naplate potraživanja.
Potpisivanjem ovog Ugovora Nalogoprimac se obavezuje da za račun i u korist
Nalogodavca pokuša da naplati potraživanje koje Nalogodavac ima prema dužniku.
Potpisom ovog Ugovora o nalogu Nalogodavac ovlašćuje Nalogoprimca da u njegovo
ime i njegov račun od dužnika naplati potraživanje.
Svaki pojedinačni dužnik u postupku naplate potraživanja biće definisan u
Specifikaciji dužnika SP______, koja je u prilogu i koja čini sastavni deo Ugovora.
Naknada
Član 2.
Nalogodavac i Nalogoprimac saglasni su da Nalogoprimac naplaćuje svoju naknadu
na osnovu provizije, a u odnosu na uspešnost naplate potraživanja u korist
Nalogodavca.
U slučaju uspešne naplate od dužnika provizija je ugovorena u procentima i iznosi
__% - od ukupno naplaćenog iznosa, plus PDV.
Nalogoprimac će za vreme trajanja naloga zahtevati plaćanje osnovnog duga, a na
osnovu uputstva Nalogodavca i pripadajuće zatezne kamate, kao i drugih troškova.
Nalogodavac i Nalogoprimac saglasni su da će Nalogodavac priznati Nalogoprimcu
kao uspešnu naplatu potraživanja ili dela potraživanja:
-
primljeni novac,
čekove,
robu koja ime jednaku tržišnu vrednost.
Uspešno obavljena cesija ili realzacija drugih odgovarajućih ugovora, biće priznati
kao uspešna naplata potraživanja samo uz prethodnu saglasnost Nalogodavca.
Svaka uplata potraživanja ili dela potraživanja od strane dužnika prema Nalogodavcu,
a za vreme trajanja ovog Ugovora, smatraće se uspešnom realizacijom Nalogoprimca.
Ako Nalogodavac zatraži usluge naplate za potraživanje koje je bilo plaćeno pre
datuma angažovanja, Nalogoprimac ima pravo na proviziju definisanu ovim
Ugovorom.
Obaveze Nalogoprimca
Član 3.
Nalogoprimac se obavezuje da nalog izvrši lično, a prema uputstvima Nalogodavca i
uz poštovanje „Zakona o obligacinom odnosima“.
Nalogoprimac se obavezuje da, na osnovu dobijenih podataka i dokumentacije, sačini
i pošalje opomenu dužniku.
Nalogoprimac se obavezuje da će pisanim putem obaveštavati Nalogodavca o
preduzetim radnjama svakih 30 dana, u obliku hronološkog izveštaja.
Za sve vreme trajanja naloga Nalogoprimac će postupati kao dobar privrednik,
rukovodeći se interesima Nalogodavca.
Obaveze Nalogodavca
Član 4.
Nalogodavac se obavezuje da će proviziju iz člana 2. stav I Ugovora, kao i naknadu
nužnih izdataka, isplatiti Nalogoprimcu najkasnije u roku od 10 dana - od dana
prijema računa Nalogoprimca.
U slučaju kašnjenja sa isplatom provizije Nalogodavac će platiti kamatu, u skladu sa
„Zakonom o visini stope zatezne kamate“, a počev od datuma dospeća računa.
Takođe, Nalogodavac se potpisom ovog Ugovora obavezuje da:
- istovremeno stavi na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju sa
podacima o dužnicima i visini potraživanja, kao i o ostale podatke
potrebne za uspešnu naplatu potraživanja,
- obavesti Nalogoprimca o svakom kontaktu sa dužnikom nakon davanja
naloga, kao i o svakoj odluci koja može uticati na mere preduzete sa
svrhom pružanja usluge,
-2-
-
bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana, obavesti Nalogoprimca o
svim uplatama koje je dužnik izvršio na račun Nalogodavca,
Nalogoprimca, u najkraćem roku, obavesti o svim drugim podacima i
informacijama od značaja za efikasnost i uspešnost naplate
potraživanja.
Nalogodavac odgovara za tačnost i ispravnost podataka i dokumentacije koje daje na
korišćenje Nalogoprimcu (finansijske kartice, računi, dopisi i sl).
Nakon davanja naloga Nalogoprimcu, Nalogodavac se obavezuje da za naplatu
potraživanja koje je predmet ovog Ugovora, neće angažovati drugo pravno ili fizičko
lice (uključujući i advokate), bez prethodne saglasnosti Nalogoprimca.
Nalogodavac ovlašćuje Nalogoprimca da podatke o svim potraživanjima koji su deo
ovog Ugovora objavi na svom korisničkom web portalu: http://www.boniteti.rs/ , u
cilju ugrožavanja bonitetne ocene kompanija koje su predmet ovog ugovora.
Nalogodavac se takođe obavezuje da obavesti Nalogoprimca, i nakon isteka ovog
Ugovora, o svim uplatama koje su vezane za naplatu potraživanja od klijenata
Nalogodavca a koja su deo ovog Ugovora.
Ako se Nalogodavac ne pridržava odredbi iz člana 4. ovog Ugovora i aktivnosti
Nalogoprimca iz tog razloga postanu nekorisne i nesprovodive, Nalogoprimac ima
pravo da, pre isteka ugovorenog roka, zatvori predmet i okonča aktivnosti na naplati
potraživanja.
U tom slučaju Nalogoprimcu pripada pravo na naknadu u visini od 50% - od
ugovorene naknade za uspešnu naplatu potraživanja, a koja je izračunata na osnovu
celokupnog iznosa potraživanja.
Tajnost podataka
Član 5.
Sve informacije i podatke koje će ugovorne strane učiniti međusobno dostupnim u
svrhu izvršavanja ovog Ugovora, kao i odredbe ovog Ugovora u celini, smatraju se
poslovnom tajnom i ugovarači su odgovorni za čuvanje tajnosti tih podataka.
Ugovorne strane neće biti odgovorne za otkrivanje ili korišćenje podataka koji,
saglasno ovom Ugovoru, predstavljaju poslovnu tajnu:
- ako su poznati ili će postati poznati javnosti, osim u slučaju povrede
odredbi ovog Ugovora,
- ako se moraju otkriti na osnovu zakona ili po zahtevu nadležnog
organa.
Navođenje Nalogodavca u referentnoj listi Nalogoprimca ne smatra se tajnim
podatkom.
U slučaju prestanka ovog Ugovora, odredbe o tajnosti podataka ostaju na snazi.
-3-
Trajanje poslova
Član 6.
Ovaj Ugovor zaključuje se na određeno vreme i to na period od godinu dana, počev
od datuma potpisa Ugovora.
Nalogodavac i Nalogoprimac sporazumeli su se da se Ugovor o nalogu primenjuje do
trenutka uspešne naplate celokupnog potraživanja, odnosno najviše 90 dana od
datuma potvrde prijema svakog pojedinačnog predmeta, uz mogućnost naknadnog
produženja roka, ukoliko za to postoje opravdani i obostrano prihvatljivi razlozi.
Potpisnici Ugovora dogovorili su se da, po proteku navedenog roka za naplatu
potraživanja, predmete koji nisu realizovni, odnosno potraživanja koja nisu naplaćena,
ili koja nisu naplaćena u celini, a za koje postoji osnovana procena da bi mogla da
budu naplaćena sudskim putem, proslede na dalji postupak advokatskoj kancelariji sa
kojom Nalogoprimac sarađuje.
U tom slučaju, međusobna prava i obaveze biće regulisani Aneksom ovog Ugovora.
Prestanak ugovora
Član 7.
Ugovor može biti sporazumno raskinut u svako doba.
Nalogodavac može odustati od Ugovora ili od pojedinih predmeta po specifikaciji, pre
isteka ugovorenog perioda, uz uslov da Nalogoprimcu isplati proviziju na naplaćeni
iznos potraživanja, a minimum 50% ugovorene provizije na ime pretrpljenih troškova
zbog prevremenog završetka procesa naplate, osim ako se ugovorene strane drugačije
ne dogovore.
U slučaju otkaza Ugovora, otkazni rok iznosi 30 dana - od dana prijema pisanog
obaveštenja o otkazu Ugovora, s tim što obrazloženje razloga za otkaz Ugovora nije
obavezno.
Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanim obaveštenjem sa trenutnim
dejstvom, ako druga ugovorna strana krši ili ne ispunjava obaveze preuzete ovim
Ugovorom, pod uslovom da u roku od 15 dana - od dana prijema obaveštenja o
povredi, ne prestane sa kršenjem Ugovora i ne otkloni štetne posledice.
Ukoliko nalog nije do kraja izvršen (na primer: naplaćen je samo deo potraživanja), a
izvesno je da ostatak potraživanja zbog objektivnih razloga neće biti moguće naplatiti,
niti postoji procena o izvesnosti naplate u sudskom postupku, Nalogodavac i
Nalogoprimac će se sporazumeti o prestanku Ugovora o nalogu za pojedini predmet.
Ugovor o nalogu, takođe, prestaje bez odlaganja usled gubitka pravnog subjektiviteta,
pokretanjem stečajnog postupka ili postupka likvidacije, bilo koje od ugovornih
strana.
-4-
Završne odredbe
Član 8.
U svemu što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe
„Zakona o obligacionim odnosima“ (članovi 749 – 770).
Nalogodavac i Nalogoprimac saglasni su da će sve eventualne sporove rešavati na
miran način, dogovorom i sporazumno, a ukoliko to ne bude bilo moguće, ugovorena
je nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.
Član 9.
Izmene i dopune ovog Ugovora biće obavezujuće samo ako su sačinjene u pisanom
obliku, kao Aneks ugovora.
Član 10.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 istovetna primerka, za svaku ugovornu stranu po 2
primerka, a stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.
NALOGODAVAC:
NALOGOPRIMAC:
_______________________
_______________________
„SOLVENT POINT“ D.O.O.
Goran Muftić
-d irektor-
-5-
PRILOG br. 1
Specifikacija dužnika: SP_______
-6-
Download

ugovor o nalogu