OPTITOME, OXYTOME, PLASMATOME,
ALPHATOME A CYBERTOME
NN Í
Automatická zařízení používající
proces plazmového a autogenního
řezání pro dosažení vysoké kvality
www.airliquidewelding.com
TOGE
U
A
Ý
V
O
N
TÉM HPC
S
Y
S
Í
C
A
ŘEZ
S
PROCES
DIGITAL
Řešení společnosti Air Liquide Welding pro
Společnost Air Liquide Welding je schopna poskytnout řešení
pro širokou řadu aplikací v oblasti řezání nelegovaných nebo
nízkolegovaných ocelí, korozivzdorných ocelí a/nebo lehkých
slitin. Možnost kombinace různých procesů a jejich specifických
vlastností vám přináší širokou paletu řešení a diverzifikací tak,
abyste mohli svoji investici dokonale sladit se svými požadavky.
HP plazmové řezání
s jedním nebo více
hořáky
Autogen
Značení
Plazmová
úkosovací
jednotka
2
Autogenní
úkosovací
jednotka
automatické řezání různými procesy
Kvalita a přesnost
ALPHATOME HPC
OXYTOME HPC
Výkon a všestrannost
OXYTOME
PLASMATOME
CYBERTOME
Konkurenceschopnost a hospodárnost
OPTITOME 15
3
OPTITOME 15
Digitálně řízené kompaktní plazmové řezací zařízení, určené
především pro profesionální zpracování oceli, korozivzdorné oceli
a hliníkových desek o rozměrech 1 500 × 3 000 mm. Hlavními
aplikacemi jsou malovýroba, kovoobráběcí dílny a zámečnictví.
OPTITOME 15
Stůl pro odsávání kouře
Jednotka autogenního řezání je
Díky konstrukci a technologiím
Tato robustní konstrukce
dodávána se speciálně upraveným
použitým při jeho výrobě má
optimalizuje odsávání kouře,
ocelovým opěrným páskem.
všechny kvality požadované pro
které je prováděno po celé délce
řezání plazmovým obloukem.
řezacího stolu.
• Extrémně tuhý, ale lehký příčný
Je nezávislá na rámu zařízení, čímž
výložník, který pro optimální
vylučuje nežádoucí přenastavení
řezání potřebuje pouze jeden
vodítek a kolejnic.
vysoce výkonný pohonný systém,
Zásobníky na strusku jsou
• tuhý, robustní rám.
nainstalovány na rámu a jsou
vyjímatelné pro snadné čištění.
Pro snadnější zakládání a odebírání
řezaných plechů lze zařízení
vybavit druhým rámem.
4
Navržený pro výrobu odvětrávání, klimatizací, zpracování plechů, malovýrobu a středně
objemnou výrobu nebo jako externí jednotka pro zvýšení výroby v případě potřeby. OPTITOME
15 je kompaktní zařízení navržené pro snadnou obsluhu bez potřeby rozebírání a pro snadnou
a rychlou instalaci.
■■Značení
Jako doplňky může systém
■■Protikolizní systém
(ACS, Anti Crash System)
OPTIMOMO 15 používat 2 různé
Tento systém zajišťuje bezpečnost
typy značkovačů.
hořáku a chrání životní prostředí
• Značkovač „Wen“
Tento pneumatický
vibrační nástroj
značkuje jemným rytím
do povrchu desky.
před emisemi. Metoda upevňování,
která je nezávislá na hořáku,
zajišťuje jeho kolmost po zahájení
procesu.
■■Autogen
Určeno pro řezání uhlíkových ocelí
až do tloušťky 50 mm.
• Popisovač
V zájmu zvýšení všestrannosti lze
• 1 přídavný stůl pro odsávání
kouře
Tento popisovač
zařízení OPTIMOME 15 vybavit
používá speciální
jednotkou pro řezání autogenem.
autogenního oblouku
pevný popisovací hrot.
Tato volitelná výbava obsahuje:
s řízením žhavení
Je přitlačován vlastní
• 1 hořák
a přežhavení
vahou a nezanechává
• 1 odsávací stůl
stopy na povrchové
úpravě. Lze ho použít
• 1 systém pro soft start
• 1 hořákový vozík
pro galvanizované oceli, hliník,
korozivzdorné a černé oceli
v závislosti na kvalitě povrchu.
Pokud je instalace vybavena
zdrojem NERTAJET HP 125
Možné konfigurace plazmových zařízení:
1 NERTAJET HP 125 + OCP 150,
2 NERTAJET 50 + CPM 15
s hořákem OCP 150, je součástí
plazmové značení.
1
2
5
OXYTOME / PLASMATOME: pro dokonalé
Řada OXYTOME / PLASMATOME integruje všechny funkce, které
potřebujete pro nasazení plazmového nebo autogenního řezacího
procesu.
Tato zařízení jsou vybavena
PLASMATOME 25
NERTAJET HP 600
hořákovým vozíkem s dráhou
150 mm pro řezání autogenem
a 250 mm pro řezání plazmou
a jsou vhodná pro všechny
aplikace od nejslabších materiálů
(0,65 mm) k nejsilnějším, které
mohou být řezány plazmou
a/nebo autogenem. Základní
koncepcí je všestrannost a široká
paleta možností:
■■Konfigurace:
od řezání jedním hořákem
NERTAJET 50 až po řezání dvěma
hořáky NERTAJET HP 720.
■■Použití:
0,5mm nelegované oceli / 300mm
nízkolegované oceli nebo 150mm
lehké slitiny / 150mm korozivzdorné
oceli.
■■Použití:
Od suchého plazmového řezání
po řezání pod vodou (podle
instalovaných plazmových
jednotek).
Hlavní charakteristiky:
• Dvoumotorový hnací systém v podélné ose zajišťuje stálou kvalitu při
jakékoli rychlosti
• Rozsah rychlostí řezání od 0 do 10 m/min
• Rychlost posuvu až 15 m/min
• Jeden dodavatel všech zařízení:
- stroje, generátoru, hořáku, hořákového vozíku, servomechanismu řízení
výšky
• Vysoce výkonné doplňky pro značkování ocelových plechů a ochranu
životního prostředí
• Systém ochrany hořáku u všech verzí NERTAJET HP
6
• Jeden nebo více hořáků pro zvýšení produktivity
plazmové řezání
Oxytome / Plasmatome
15
20
25
30
35
40
50
60
65
Standardní konstrukce
Zesílená konstrukce (RS)
Doplňky a příslušenství
■■Vozík pro plazmové hořáky
Protikolizní systém je namontovaný
Robustní sestava s 250mm
na rovnoběžníkovém vodicím
motorizovaným pojezdem,
systému. V případě potřeby může
umožňující plazmové řezání
být zatažen z ovládacího panelu.
materiálů za všech podmínek (pod
Obsluha tedy může sledovat
vodou nebo suché): Bezpečné
řezání a jeho kvalitu bez ohrožení
řezání pod vodou je možné pouze
okolí. Elektronický snímač zajišťuje
s hořáky CPM 250, 300 a 720.
konstantní vzdálenost mezi
hořákem a plechem bez ohledu
na rychlost řezání a bez kontaktu
s výpalkem.
■■Vozík pro autogenní
hořáky
Elektricky poháněný vozík
se 150mm dráhou.
■■Ovládací panel
Zahrnuje všechny funkce pro
řadičem a servomechanismus řízení
dálkové řízení řezacího procesu.
výšky, které jsou zásadně důležité
Plazmová jednotka se stará o řízení
pro zajištění kvality řezání a dlouhé
procesu, o rozhraní s digitálním
životnosti spotřebních dílů.
■■Řídicí deska pilotního
oblouku
■■Zesílená konstrukce pro
Plasmatome (RS)
Zajišťuje plynulou regulaci plynu
Pro plechy o šířce nad 4 m nebo
podle potřeby, bez nutnosti
pro určitá zařízení se pro zajištění
sledování a zásahu obsluhy.
stability a přesnosti pohybu používá
zesílená konstrukce.
7
OXYTOME HPC
Řada autogenních či plazmových řezacích zařízení OXYTOME
kombinuje všechny vlastnosti, nutné pro nasazení požadované
aplikace: ať jde o řezání autogenem a plazmou nebo značkování.
Řada OXYTOME vybavená řadičem HPC DIGITAL PROCESS
automaticky řídí proces řezání plamenem, plazmové řezání nebo
plazmové značkování.
a tím i riziko chybně seřízené
kolmosti.
• Kapacitní snímač: zajišťuje
automatizaci hořáku a nepřetržitě
monitoruje výšku řezání.
Skloněný kapacitní snímač hrany
o malém průměru a zapalovač se
po zahájení řezu uprostřed plechu
odsunou a jsou tedy chráněny.
S hořákovým vozíkem ve zdvižené
poloze poskytuje kapacitní ochranu
hořáku před nárazem během
rychloposuvu.
• Řada OXYTOME HPC 20, 25,
30, 40 nebo řada OXYTOME
snižuje riziko chybného
RS HPC 30, 40, 50 a 65
nastavení hořáků a snižuje
se zesílenou konstrukcí
spotřebu plynu.
poskytuje vhodný stupeň
• Elektrický hořákový vozík
automatizace potřebný pro
s dráhou 150 mm. Snižuje
vaše aplikace. Volitelný dvojitý
nutnost zásahu obsluhy
pohon racionalizuje použití
systému pro plazmové řezání
NETRAJET HP.
• Funkce řízení plynu HPC
DIGITAL PROCESS zajišťuje
průběžné ovládání průtoku plynu
bez nutnosti sledování obsluhou.
• Každý hořák je vybavený sadou
zahřívacích elektromagnetických
pilotních ventilů pro urychlení
procesu.
8
• Optimalizovaný rozvod plynu:
Oxytome 15
20
25
30
35 40
50 60
65
Standardní konstrukce
Zesílená konstrukce (RS)
• Automatické řízení plynu
pomocí ovládacího panelu pro
každý hořák:
-- Řídí řezací a žhavicí kyslík a tlak
topného plynu
-- Optimalizuje žhavení
a přežhavení pro zkrácení času
-- Přesné seřízení plamene
každého hořáku
-- Identické seřízení a provoz
s jedním nebo více hořáky
-- Regulační ventil bez zplodin
pro bezpečnou práci
-- Elektrické zapalování a detekce
řezání
-- Snižuje čas přenosu tepla/
přežhavení bez ohledu na
počet hořáků
• Řízení autogenního řezání
HPC DIGITAL PROCESS
-- Nastavení parametrů
-- Vytváření vlastní databáze
(pro nový materiál,
optimalizované nastavení
parametrů, možnost použití
dvou různých kvalit řezání
na jednom výpalku)
-- Tvorba zakázek (JOBS) pro
uložení parametrů řezání
a výpalku
9
Doplňky
Pro řady OXYTOME a OXYTOME HPC je k dispozici velké množství doplňků, které profesionálům
nabízejí široké možnosti přizpůsobení dané aplikaci.
■■Kuželový systém
■■Přímý úkosovací systém v osách V × K
Pro úkosy
rovnoběžné
s osou, s použitím
mechanických
snímačů
vzdálenosti.
■■Vybavení pro autogenní řezání
Standardní zařízení
umožňují osazení
až šesti hořáky
(volitelně osmi).
■■Systém na řezání úzkých pruhů
■■Hořákový vozík PO 150
s kapacitním snímačem vzdálenosti
Umožňuje řezání pruhů o šířce 80 až 155 mm při
použití nezávislých hořáků pro zlepšení kvality řezu.
10
Společné doplňky
Pro řady OXYTOME a PLASMATOME je k dispozici velké
množství doplňků, které profesionálům nabízejí široké
možnosti přizpůsobení dané aplikaci.
■■Automatické indexování
Zavedení automa-
■■Mechanický protikolizní
systém
■■Kabel nouzového
zastavení
tického indexování
Použití vysoce
Lze použít
podnítilo vzestupný
výkonných
pro vyvolání
trend používání
plazmových
bezpečnostní-
vícehořákových
zařízení vyžaduje
ho zastavení
aplikací. Tento doplněk umožňuje
použití vhodné
z kteréhokoli
řídicímu systému nastavit odstup
ochrany proti kolizi
místa pracovní
mezi hořáky. Zařízení tedy lze
hořáku. Společnost
zóny zařízení.
naprogramovat pro řezání stejných
Air Liquide Welding
Kabel je umís-
nebo jednorázových součástek
vyvinula systém,
těn v přední
bez jakéhokoli zásahu obsluhy.
fungující ve všech polohách a za
Tento doplněk také umožňuje zcela
všech okolností (řezání pod vodou
automatizované použití zařízení vy-
nebo suché), který zaručuje, že se
baveného dvěma identickými nebo
hořák po aktivaci bezpečnostního
■■Výchozí bod (bez obr.)
rozdílnými nástroji.
systému vrátí do své kolmé polohy.
Slouží jako referenční počáteční
■■Mechanické vrtání
■■Odsávání zplodin
a zadní části
zařízení.
bod pro všechny programy.
Pevná konstrukce
Na vyžádání
zařízení PLASMA-
lze stroj vybavit
■■Montážní souprava pro
napájecí kabely (bez obr.)
TOME a OXYTOME
odtahem kouře nad
Systém pro umístění napájecích
umožňuje připevně-
hořákem. Tento
kabelů:
ní volitelné mecha-
systém je určen
• nad zařízením,
nické vrtací jednotky. Tento systém
pro odtah kouře, zejména při řezání
• podél kolejnice.
používá pneumaticky poháněnou
pod vodou.
V obou případech je zařízení
vrtací jednotku upevněnou na
Odtah je opatřen ochranou hořáku
vybaveno dvojitým pohonem.
pneumatickém kluzáku s dráhou
proti kolizi. Stroj je vybaven
250 mm. V průběhu vrtání otvoru
lapačem kouře s břitovým těsněním.
je plech přidržován pomocí přítlač-
Podél dráhy lze osadit druhý lapač
ného systému. Maximální průměr
pro odtah kouře.
■■Další doplňky
■■Protikolizní systém
Na vyžádání.
vrtaného otvoru je 6 mm s vrtákem
nebo středicím hrotem.
Poznámka: potřebujete-li rozšířit
zařízení o vrtání nebo značení,
obraťte se na nás.
■■Výložník
Umožňuje boční řezání.
Používá se, pokud 2 a více zařízení
pojíždí po stejné dráze.
11
Zařízení pro plazmové řezání
Napájecí zdroje
Používají se stejnosměrné zdroje.
Všechny automatizované napájecí
zdroje jsou vybaveny elektronickou
tranzistorovou technologií „chopper“
a poskytují vynikající výkon díky své
schopnosti okamžitě reagovat na
změny řezacího oblouku, a zajistit tak
dokonalou stabilitu řezání.
1
2
Zdroj
Rozsah proudu
Hořák
1 NERTAJET 50
20 až 150 A
CPM 15
2 HP 125
15 až 120 A
OCP 150
3 HP 300
30 až 300 A
CPM 300
4 HP 300
80 až 300 A
CPM 360
5 HP 420
80 až 400 A
CPM 360
6 HP 600
30 až 600 A
CPM 720
7 HP 720
30 až 720 A
CPM 720
3 4
5
6
7
Hořáky:
8
Hořák CPM 15
Hořák OCP 150
10
Hořák CPM 360
11
Hořák CPM 300/720
Pro použití na
Pro použití na NERTAJET
Pro použití na NERTAJET
Pro použití na NERTAJET
NERTAJET 50.
HP 125. K dispozici
HP 300 a HP 420.
HP 300/720. K dispozici
je jedno- nebo
K dispozici je jedno- nebo
je jedno- nebo
dvouhořáková sestava.
dvouhořáková sestava.
dvouhořáková sestava.
8
12
9
9
10
11
Volitelná výbava pro plazmové řezání
■■Plazmový úkosovací systém
Podélný
Přímý
Otevřený
Tento systém umožňuje obsluze
ruční naklonění hořáku za
účelem vytvoření úkosu na
podélné ose.
Tento systém se používá za
účelem vytvoření úkosu podél
2 os pomocí plazmového
hořáku. Bližší informace vám
poskytneme na vyžádání.
Rotace a sklon systému jsou
ovládány servomechanismem
a digitálním řadičem, což
umožňuje naprogramování
změny úhlu úkosu během řezání.
Tento lehký, ale pevný systém
zaručuje excelentní výsledky
řezání.
ZNAČENÍ
K dispozici je pět variant značení, v závislosti na vaší aplikaci:
A
Práškové značení
Nanáší šedý zinkový prášek
prostřednictvím kyslíkového/
plynového plamene (použitelné
pouze s panelem řízení plynu).
B
HF značkovací stroj
Tento pneumatický vibrační
nástroj značí jemným škrábáním
do povrchové úpravy.
Nejvhodnější pro tenké plechy.
C
D
Pneumatické značení
E
Pro důlčíkování nebo rytí plechů.
Hloubka značení je ovládána
tlakem stlačeného vzduchu
a rychlostí nástroje. Nejvhodnější
pro plechy od tloušťky 5 mm.
A
B
C
Plazmové značení
Plazmový oblouk s malým
výkonem pro rytí nebo
značení všech materiálů.
Hloubka značení je ovládána
pomocí výkonu plazmového
oblouku. Výška je řízena
servomechanismem na základě
napětí oblouku.
D
E
Značení popisovačem
Popisovací hrot přitlačovaný
vlastní vahou pro značení
korozivzdorných ocelí a lehkých
slitin. Pracuje s vlastní vahou
a nezanechává stopy na
povrchové úpravě materiálu.
13
ALPHATOME DIGITAL PROCESS
Alternativa laserového řezání, vysoce výkonné plazmové řezání
pomocí řady ALPHATOME DIGITAL PROCESS je hospodárným
řešením pro přesné plazmové řezání plechů z nelegované oceli,
korozivzdorné oceli a lehkých slitin. Vytváří přesné řezy, především
u plechů tloušťky 0,5 až 25 mm.
Zařízení ALPHATOME plně využívá
všechny schopnosti zařízení
NERTAJET HP:
• bezkartáčkový pohonný systém,
• příčné a podélné vedení prostřednictvím kuličkových
ložisek a vodicích prvků,
• podélné vedení s vysokou setrvačností,
• vysoce výkonné digitální řízení dráhy HPC.
Kombinace těchto technologií přináší
procesům NERTAJET HP:
• dokonalé řízení dráhy,
• dokonalý soulad mezi pohyby pohonu zařízení
a plazmovým procesem,
• neustálé porovnávání optimálních podmínek pro velmi
dobrou kvalitu řezání,
• přesnost polohování ±0,1 mm.
■■Zařízení
NERTAJET HP 125
s hořákem OCP 150
Vlastnosti zařízení DUALGAZ pro více procesů
– autogen, argon/vodík, dusík (vodní vír):
• Hořák se snadno vyměnitelnou hlavou,
který nevyzařuje vysoké frekvence během
startování oblouku
• Nastavitelný rozsah proudu od 15 do 120 A
• Nízká hladina hluku
14
■■Zařízení NERTAJET HP 300/HP 420 s hořákem CPM 360
Tento víceprocesový systém DUALGAZ je schopný vysoce výkonného řezání
nelegovaných ocelí, korozivzdorných ocelí a lehkých slitin.
■■Řídicí panel HPC
DIGITAL PROCESS
Tento řídicí panel
podporuje všechny
ovládací prvky zařízení.
Může být umístěn tak, aby
vyhovoval typu použitého
zařízení.
■■Hořákový vozík PO 150
Motorizovaná dráha 150 mm, protikolizní systém ochrany hořáku
(ACS) zajišťující také ochranu zraku, koncepce vedení a rychlosti
reakce upravená podle plazmového řezání NETRAJET HP. Všechny
tyto charakteristiky činí tento hořákový vozík ideálním zařízením pro
ovládání výšky hořáku OCP 150 nebo CPM 360.
Jeho systém elektronického snímání měří napětí oblouku, což
zaručuje nejlepší polohu v průběhu cyklu pro optimální kvalitu
řezání.
15
Digitální řízení
Díky současnému stupni vývoje mikroprocesorů je možné všechny komponenty
digitálního řízení seskupit do malého prostoru. Řadiče D 2.5+, 510 nebo 610,
dokonale integrované do zařízení Air Liquide Welding, vám nabízí ještě vyšší
přesnost, produktivitu a návratnost investic.
D 2.5+
D 510
D 610
Poskytuje výběr z 50 tvarů a lze
Digitální řadič na bázi otevřeného
Tento digitální řadič běžící
ho propojit přes sériové rozhraní
systému PC se softwarem pro
v systému Windows integruje
s programovacím softwarem.
řízení pohybu běžícím v systému
propracovaný dráhový
Windows NT zajišťuje výkon
algoritmus, který zajišťuje
a možnost běhu více úloh
v reálném čase dynamické
současně. Dotykový plochý
řízení trajektorie a vstupů/
LCD monitor poskytuje přístup
výstupů. Vysoce produktivní
k pohodlnému uživatelskému
a pohodlné uživatelské rozhraní
rozhraní. Celá jednotka je
řadiče využívá velmi kvalitní
řízena procesorem Pentium.
dotykový displej umožňující
Díky 50 standardním tvarům
přístup k hlavním řídicím funkcím
a nejmodernějším komunikačním
digitálně řízeného řezacího
režimům je digitální řadič
zařízení.
D 510 dokonale vhodný pro
Správa 50 standardních tvarů
automatizované aplikace řezání.
a zejména nový a diverzifikovaný
systém řízení I/O dále rozšiřuje
výkon zařízení. Číslicové řízení
D 610 je také jednou z klíčových
funkcí pro tepelné řezání.
Je vybaveno vysoce výkonným
dotykovým monitorem.
16
HPC DIGITAL PROCESS
PC
ie H
g
o
l
hno
Tec
Tato nová koncepce řízení pro plazmová řezací zařízení byla speciálně vytvořena pro snadnější
provozní integraci moderního, pokročilého zařízení využívajícího nejnovější charakteristiky
v plazmovém řezání všech elektricky vodivých materiálů, nelegovaných a nízkolegovaných
ocelí, korozivzdorných ocelí a lehkých slitin.
HPC DIGITAL PROCESS pracuje pod operačním systémem Windows 2000 na průmyslovém počítači.
Charakteristiky systému: digitální řadič, řízení procesů, uživatelské rozhraní, dotykový displej a řídicí panel
pro všechny funkce ovládání a nouzového zastavení.
■■Snadnější provozní integrace znamená:
• Výhody z využití nástroje upraveného podle různých druhů řezání, speciálně
konstruovaného za účelem zjednodušení obsluhy
• Jednoduchá implementace plazmového řezacího zařízení
• Výhody moderního, inovativního a uživatelsky příjemného návrhu.
Systém HPC DIGITAL PROCESS společnosti Air Liquide Welding poskytuje
intuitivní a interaktivní prostředky pro zpřístupnění všech našich poznatků
plazmového procesu, stejně jako integraci a podporu všech vašich znalostí, které
mohou následně využít i jiní uživatelé. Tento systém je organizován a strukturován
tak, aby s ním mohli pracovat různí zaměstnanci, i když nemají hlubší znalosti
o plazmovém řezacím procesu.
■■Vysoce výkonné řízení
■■Použití
Kvalita řezání vyžaduje rychlé
Systém HPC DIGITAL PROCESS se používá především u řezacích zařízení
a účinné řízení pohybů a programů
OXYTOME/PLASMATOME a ALPHATOME k ovládání plazmových řezacích
a navíc schopnost plnění více
jednotek NERTAJET HP 125/HP 300, vybavených hořáky OCP 150/CPM
úkolů současně. Tato funkce je
360. Řízení procesu HPC DIGITAL PROCESS lze naprogramovat pro
zajišťována digitálním řadičem
automatickou kombinaci řezání plazmou a/nebo plamenem s plazmovým
systému HPC DIGITAL PROCESS.
značením na stejném plechu.
HPC DIGITAL PROCESS s výhodou využijí všichni uživatelé řezacích
zařízení. Účelem tohoto systému je ukládat vaše parametry, pomáhat vašim
operátorům, umožnit ovládání i zaměstnancům bez speciálního zaškolování
a zvýšit dostupnost vašich zařízení.
17
OXYCUT/NERTAJET 50
• OXYCUT: řada zařízení vhodných pro všechny aplikace poloautomatického a automatického řezání kyslíkem. Autogenní hořáky
a trysky OXYCUT mohou pracovat se všemi typy topných plynů:
acetylen, propan, zemní plyn, tetren atd.
• NERTAJET 50: plazmové řezací zařízení pro více plynů.
Zařízení OXYCUT pro autogenní řezání (hořáky + trysky)
1
Standardní vybavení
3
Zařízení MACH
Autogenní hořáky OXYCUT G1 jsou
OXYCUT MACH je autogenní hořák s vnitřním směšováním. Používá se
konstruovány pro práci s tryskami
s tryskami MACH-OXY, které zajišťují univerzálnost použití a vysoce kvalitní
na směsný plyn. Jsou stabilní
řezání. Vzhledem ke snížené spotřebě plynu a vysokým rychlostem řezání
a spolehlivé a zajišťují práci vysoké
je vybavení MACH-OXY velmi hospodárné. Trysky lze použít na všechny
kvality na materiálech s tloušťkou od
typy autogenních hořáků s použitím pouze
3 do 300 mm.
1 adaptéru na aplikaci.
2
mm
Silné plechy
800
Hořák OXYCUT G2 je konstruován
pro práci s plechy o tloušťce až
900 mm. Díky vlastnímu chladicímu
G1
700
MACH
G2
600
Max. hloubka vrtání
uprostřed desky
1
2
3
500
systému dokáže pracovat
400
i v nejextrémnějších podmínkách.
300
200
100
10
20
30 40
50
60
70
80
90
100
110 120 130 140
160 180
150
200
300
400
500600700 800900
NERTAJET 50
Pracovní rozsah zařízení s hořákem CPM 15
CPM 15
Nerezové oceli
Hliník a jeho slitiny
Nelegované
a nízkoleg. oceli
Pomocný plyn
Řezací plyn
Tl. (mm)
Pilotní plyn
Řez s pomocným
plynem
Zóna prořezu
Limit průniku skrz celý
plech
Řez bez pomocného plynu
18
NERTAJET HP
Zařízení pro plazmové řezání více procesy.
O 2
= kyslík
N2
= dusík
N2 O2 = technický vzduch
Ar H2 = argon - vodík
Řada plazmového řezání NERTAJET HP
Nelegované a nízkolegované oceli
Klíč:
Tloušťka
v mm
Maximální
hloubka vrtání
uprostřed
plechu
Maximální
hloubka vrtání
uprostřed
plechu při
240 A
Maximální
hloubka vrtání
uprostřed
plechu při
300 A
Dělicí řez
Produktivní řez
Kvalitní řez
HP řezání
Vodní vír
Ekonomická rozvaha
Kyslík
DUALGAZ
Kyslík
Vzduch
Vodní vír
Kyslík
Vzduch
Plazmový řezací proces NERTAJET HP leží mezi procesy
řezání autogenem a laserem, pokud jde o investici do zařízení,
rozsah řezaných tlouštěk a kvalitu řezu. Avšak vyšší rychlost
řezání přináší nejnižší provozní náklady (náklady na metr řezu).
Vodní vír
Srovnávací ekonomická analýza plazmového a laserového
řezacího procesu
Korozivzdorné oceli
Tloušťka
v mm
* závisí
na době
návratnosti
investice,
hodinové
sazbě, atd.
eura na metr řezání *
Potenciální
úspory
Tloušťka
materiálu
Laser Plazma
Tl. 1 mm
DUALGAZ
Mono plyn
Vodní vír
DUALGAZ
Mono plyn
Vodní vír
Mono plyn
Klíč:
Vodní vír
Laser Plazma
Tl. 5 mm
Laser Plazma
Tl. 10 mm
Spotřební materiál
Programování + práce
Náklady na vybavení
Poměr náklady/kvalita
Kvalita
Vysoká
Střední
Hliník a slitiny hliníku
Tloušťka v mm
Nízká
Investice
Méně než
150 000 eur
DUALGAZ
Klíč:
DUALGAZ
Prstenco Mono plyn
vý plyn
Mono
plyn
Vodní vír
Mono plyn Mono plyn
Vodní vír
Mono plyn
Mono
plyn
Vodní vír
Více než
150 000 eur
Laser
Plazma
19
CYBERTOME E: vysoce výkonný stroj pro
Otevírá možnosti řezání autogenem a plazmou v aplikacích vyžadujících zařízení pro řezání velkoformátových plechů a složitější doplňkové vybavení.
■■Řada zařízení CYBERTOME,
pro nejrůznější aplikace: multi-
konstruovaná podle koncepce
hořák, plazmové řezání s nebo
hořáky pro všechny typy procesů
strojových nástrojů může pracovat
bez úkosování, mechanické vrtání
v řadě NERTAJET HP 125, 300
v nejnáročnějších provozních
a značení.
a 360 (ostatní k dispozici na
podmínkách. Dostupná pracovní
Řada CYBERTOME je vybavena
vyžádání)
šířka řezání je od 4 do 12 metrů.
bezkartáčkovým pohonným
Všechny verze jsou k dispozici
systémem řízeným digitálními
v šířkách od 3 do 12 metrů v 500mm
jednotkami VSD, které zaručují
krocích (ostatní rozměry jsou
dynamický provoz a precizní
pneumatický, plazmovým
k dispozici na vyžádání).
pohyby. Díky tomu lze provádět
obloukem, inkoustový
Hlavní charakteristikou těchto
zařízení je široká škála použitelných
šířek, což umožňuje systém, který
nízkých rychlostech a plazmové
řezání při vysokých rychlostech.
• Mechanické vrtání s průměrem od
12 mm do 35 mm na vyžádání
• Různé procesy značení:
• Automatické indexování
• Úhlové nebo polohové servořízení
plazmového nebo autogenního
může uložit veškeré nepoužité
Zařízení lze na přání vybavit
hořákové vozíky do parkovací
kterýmkoli z těchto doplňků:
• Řízení plamene
pozice na obou stranách portálu,
• Až 13 vozíků pro autogenní hořáky
• Ostatní doplňky
buď za řídicím panelem, nebo nad
vedlejším podvozkem.
Řada CYBERTOME, vhodná
zejména pro projekty řezání
velkých formátů, může být volitelně
vybavena pohonnou jednotkou
schopnou dosáhnout rychlosti až
30 m/min (standardní vybavení
nabízí rychlosti do 15 m/min).
Díky kvalitě robustního a tuhého
svařovaného portálu je možné toto
zařízení vybavit mnoha doplňky
20
autogenní řezání silných plechů při
• Jednoduché nebo vícenásobné
úkosování podle specifikací
řezání velkých rozměrů
Řešení pro úkosování: standardní verze CYBERTOME může být vybavena 1 nebo 2 úkosovacími
jednotkami. Díky možnostem servořízení může na vyžádání ovládat až 4 jednotky. Dle typu
aplikace můžeme nabídnout 5 různých řešení úkosování plechů:
■■Mechanické vrtání
■■Plazmové úkosování
Tento doplněk přidává na zařízení
Můžeme nabídnout všechny
jednu vrtací jednotku. V závislosti
typy řešení v závislosti na
na aplikaci můžete vrtat středicí
požadovaných úkosech.
Jednosměrná úkosovací
jednotka:
Toto zařízení může plazmovým
hořákem vytvářet úkosy rovnoběžné
s osami zařízení ve směru zvoleném
digitálním řadičem. Úhel se seřizuje
ručně pomocí mechanických
zarážek.
Čtvrtotáčková rotace je
ovládána digitálním řadičem.
Úhel se seřizuje ručně pomocí
mechanických zarážek,
zajišťuje tedy opakovatelnost
nastavení a programovatelný
výběr typu úkosování.
nebo průchozí otvory. Tato
elektrická nebo pneumatická strojní
vrtačka se instaluje na elektrický
Variabilní plazmová úkosovací
nebo pneumatický pojezd.
jednotka:
Standardní verze umožňuje vrtání
Rotace a sklon systému jsou
otvorů do průměru 12 mm. Volitelně
ovládány servomechanismem
lze u zařízení řady CYBERTOME
a digitálním řadičem, což
použít strojní vrtačku nebo
umožňuje naprogramování
multifunkční jednotku s hlavami pro
změny úhlu úkosu během
vrtání, řezání závitů a hloubení.
Obousměrná úkosovací jednotka:
Tento systém může vytvářet úkosy
s plazmovým hořákem podél os X
a Y zařízení.
řezání. Tato mimořádně lehká
avšak robustní jednotka
zaručuje vynikající řezání a lze
ji upravit pro všechny typy
aplikací.
21
AZURMATIC : 3 různá řešení
■■ Odsávací stůl pro řezání za
sucha
Technické údaje:
Technické údaje:
• Příčný systém odsávání vzduchu
• Jednodílná konstrukce rozdělená na
• Stůl je podélně rozdělen na sekce
délky 1 m (rozdělení po 500 mm na
• Standardní délky: od 3 do 12 m
vyžádání – pro intenzivní používání)
• Standardní šířky: 1,5 – 2 – 2,5 a 3 m
• Vyjímatelné nádoby na strusku
• Výška: 700, 800 nebo 920 mm
• Vyjímatelný rám s plochými pásy
• Max. kapacita: desky až do tloušťky
100 × 6 mm a mřížkou
50 × 50 × 5 mm
• Max. kapacita: desky až do tloušťky
300 mm
Stůl AZURMATIC s odsáváním nabízí
díky svému unikátnímu systému
příčného odsávacího vedení
bezkonkurenční efektivnost při
odsávání zplodin. Tento jednodílný
nebo modulární stůl je podélně
rozdělen na 1m sekce, takže odsávání
neprobíhá po celé šířce stolu, ale
630mm sekce
50 mm
■■Stoly s variabilní hladinou
vody
■■Odsávací stůl s konstantní
úrovní vodní hladiny
Některé procesy, především plazmové
řezání s neponořeným vodním vírem,
vyžadují řezací stůl s recirkulací vody
a odsáváním kouře. Tento stůl nabízí
obojí.
pouze na místě práce. Mechanické
Patentovaný proces zamezuje potřebě
mřížky poháněné pohybem zařízení
filtrace vzduchu před místem odsávání
Stoly s variabilní hladinou vody jsou
spustí odsávání pod plechem
kouře.
určené speciálně pro ponořené
v okamžiku řezání nad konkrétním
místem. Tento pracovní režim zaručuje
optimální odsávání bez ohledu na
velikost řezaného plechu, a to vždy
s mírným průtokem vzduchu.
plazmové řezání.
Tento proces omezuje emise pevných
a plynných částic a chrání zrak i sluch
obsluhy.
Díky omezování zahřívání materiálu
a jeho následné deformaci zlepšuje
přesnost řezání.
Technické údaje:
• Modulární konstrukce v délkách
1,5 – 1,75 a 2 m
• Šířky podle požadavku
• Sklopný opěrný rám pro rychlé
22
a snadné čištění
Hlavní technické údaje
OXYTOME 20 HPC / PLASMATOME 20
OXYTOME 25 HPC / PLASMATOME 25
OXYTOME 30 HPC / PLASMATOME 30
OXYTOME 40 HPC / PLASMATOME 40
OXYTOME 50 RS* HPC / PLASMATOME RS* 50
OXYTOME 60 RS* HPC / PLASMATOME RS* 60
OXYTOME 65 RS* HPC / PLASMATOME RS* 65
ALPHATOME 20
ALPHATOME 25
ALPHATOME 30
ALPHATOME 40
* RS: zesílená konstrukce
** 5 PO v parkovací pozici
A
2 950 mm
3 450 mm
3 950 mm
4 950 mm
5 950 mm
6 950 mm
7 450 mm
2 000 mm
2 500 mm
3 000 mm
4 000 mm
B
3 920 mm
4 420 mm
4 920 mm
5 920 mm
6 920 mm
7 920 mm
8 420 mm
3 200 mm
3 700 mm
4 200 mm
5 200 mm
C
5 520 mm
6 020 mm
6 520 mm
7 520 mm
8 520 mm
9 520 mm
9 920 mm
4 200 mm
4 700 mm
5 200 mm
6 200 mm
D
2 425 mm
2 925 mm
3 425 mm
4 425 mm
5 425 mm
6 425 mm
6 925 mm
-
D**
1 625 mm
2 125 mm
2 625 mm
3 625 mm
1 125 mm
4 625 mm
2 625 mm
-
OXYTOME HPC
PLASMATOME
ALPHATOME
15 m/min
15 m/min
22 m/min
2 rozsahy pracovních rychlostí
0 až 4 m/min jednoduchý pohon
0 až 10 m/min dvojitý pohon
0 až 10 m/min
0 až 10 m/min
Max. počet hořákových vozíků
8 hořáků
6 hořáků + 2 plazmové hořáky
1 nebo 2 plazmové hořáky
1 plazmový hořák (volitelně 2)
Digitální řadič
výběr 4 typů DIGISAF 2.5+, 510, 610 nebo HPC DIGITAL PROCESS
Rychloposuv
jako volitelný doplněk pro jiné std.
šířky
Dvojitý pohon
Základní řezací délka
HPC DIGITAL PROCESS
standardně
3m
Přídavná délka
po 3 m a/nebo po 1,5 m
Značení (obojí v závislosti na
doplňku)
ano
2 (v případě dvouhořákové výbavy)
ano
Přesnost polohování
±0,4 mm
±0,4 mm
±0,1 mm
Elektrické zapalování
ano
ne
ne
Kapacitní snímač
ano
-
-
Detekce
ano
-
-
standardně
-
standardně
Autogen
2 hořáky pro 5 až 300 mm
8 hořáků pro 5 až 80 mm
-
-
Plazmové
řezání
max 150 mm
max 150 mm
max 50 mm
na vyžádání
na vyžádání
NERTAJET HP 125 / OCP 150 nebo
NERTAJET HP 300 / CPM 360 nebo
NERTAJET HP 420 / CPM 360
Řídicí panel plynů
Řezaná tloušťka
Plazmové vybavení
23
Katalog CUTTING page 24 Cyan Magenta Yellow Black
PORTUGAL
AIR LIQUIDE SOLDADURA LDA
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4-2º Arquiparque
Miraflores - 1495-131 ALGÉS
Tel: +351 214 164 900 - Fax: +351 214 164 040
ROMANIA
DUCTIL
Aleea Industriilor Nr 1 - 120224 BUZAU
Tel.: +40 238 722 058 - Fax: +40 238 716 861
RUSSIA
AIR LIQUIDE WELDING
17 Vorontsovskaya Str. - 109147 MOSCOW
Tel.: +7 495 641 28 98 - Fax: +7 495 641 28 91
SCANDINAVIA
OERLIKON SKANDINAVIEN AB Krossverksgatan 7 - 216 16
LIMHAMN
Tel.: +46 (0)40 670 15 00 - Fax: +46 (0)40 670 15 01
SLOVENSKO
AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE S.R.O.
Hlohovecká 6, 951 41 Nitra – Lužianky
Tel.: +421 37 69 24 601 - Fax: +421 37 65 19 919
SPAIN
OERLIKON SOLDADURA SA
Poligono Industrial la Noria Carretera de Castellon
Km-15,500 - 50730 El Burgo de Ebro - ZARAGOZA
Tel.: +34 976 10 47 00 - Fax: +34 976 10 42 67
SWITZERLAND
OERLIKON - SCHWEISSTECHNIK-AG
Mandachstrasse 54 - CH 8155 NIEDERHASLI
Tel: + 41 44 307 61 11 - Fax: + 41 44 307 61 12
THAILAND
AIR LIQUIDE WELDING THAILAND Co Ltd
40 Moo 6 - Ramindra Road Km. 9.5
KHANNAYAO, BANGKOK 10230
Tel.: +66 2 9432250 - Fax: +66 2 9432256
U.A.E.
AIR LIQUIDE WELDING MIDDLE EAST FZE
Jebel Ali free zone warehouse No. FZS1AH05
P.O. BOX 18734 - Jebel Ali - DUBAI
Tel.: +971(0)48861606 - Fax: +971(0)48861608
U. K.
AIR LIQUIDE WELDING Ltd
Low March / London Road - DAVENTRY
Northants NN11 4SD
Tel.: +44 1 327 70 55 11 - Fax: +44 1 327 70 13 10
UKRAINE
AIR LIQUIDE WELDING UKRAINE, Llc.
1 rue Proskura - bureau 106A - 61070 KHARKOV
Tel.: +380 577 546 867 - Fax: +380 577 546 867
Kontakty pro jiné země
ALW Export Department Italy
Via Torricelli15/A
37135 Verona - Italy
Tel: +39 045 82 91 511
Fax: +39 045 82 91 536
Email: [email protected]
ALW Export Department France
13, rue d'Epluches
BP 70024 Saint Ouen l'Aumône
95315 Cergy-Pontoise Cedex - France
Tel: +33 1 34 21 33 33 - Fax: +33 1 30 37 19 73
Email: [email protected]
www.airliquidewelding.com
www.airliquide.com
Společnost Air Liquide, založená v roce 1902, je předním světovým výrobcem plynů pro průmysl a zdravotnictví a souvisejících služeb. Společnost
má pobočky v 75 zemích a zaměstnává přes 40 000 pracovníků. Díky neustálému využívání nejnovějších technologií společnost Air Liquide vyvíjí
převratná řešení, používaná při výrobě nesčetných produktů každodenní potřeby a citlivých k životnímu prostředí.
© ALW 1515-4119 - 10 2008 S 02 Ed. 8
QB : 2461 - Photos : François
BELGIUM
AIR LIQUIDE WELDING BELGIUM SA
Z.I. West Grijpen - Grijpenlaan 5 - 3300 TIENEN
Tel.: +32 16 80 48 20 - Fax: +32 16 78 29 22
CHINA
SAF SHANGHAI REP. OFF. Rm. 722. Pine City Hotel
777 Zhao Jia Bang Lu - SHANGHAI 200032
Tel.: +86 21 64 43 89 69 - Fax: +86 21 64 43 58 97
ČESKÁ REPUBLIKA
AIR LIQUIDE WELDING CZ S.R.O.
Podnikatelská 565 - Areál SVUM
190 11 PRAHA 9 - Běchovice
Tel.: +420 274 023 163 - Fax: +420 274 023 233
FRANCE
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13, rue d’Épluches - BP 70024 Saint-Ouen l’Aumône
95315 CERGY PONTOISE Cedex
Tel.: +33 1 34 21 33 33 - Fax: +33 1 34 21 31 30
GERMANY
OERLIKON SCHWEISSTECHNIK GmbH
Industriestrasse 12 - D-67304 EISENBERG/PFALZ
Tel.: +49 6351 4760 - Fax: +49 6351 476 335
OERLIKON SCHWEISSTECHNIK GmbH
Automationszentrum Schneiden
Christinenstrasse 25 - D-40880 RATINGEN
Tel.: +49-(0)2102 -94216-0 - Fax: +49-(0)2166 -94216-91
HUNGARY
AIR LIQUIDE WELDING HUNGARY - ftK
Krisztina krt. 39/b - H-1013 Budapest
Tel.: +36 1 339 8650 - Fax: +36 1 339 8649
ITALY
AIR LIQUIDE WELDING ITALY
Via Torricelli 15/A - 37135 VERONA
Tel.: +39 045 82 91 511 - Fax: +39 045 82 91 536
LUXEMBOURG
AIR LIQUIDE WELDING LUXEMBOURG S.A.
5 rue de la Déportation - BP 1385 - L-1415 LUXEMBOURG
Tel.: +352 48 54 56 - Fax: +352 48 54 57
MALAYSIA
SAF-OERLIKON MALAYSIA SDN BHD
No 10, Jalan TPP 5/1 - Taman Perindustrian Puchong
47100 PUCHONG, SELANGOR
Tel.: +603 8060 8638 - Fax: +603 8061 620
NETHERLANDS
AIR LIQUIDE WELDING NETHERLANDS
Rudonk 6 B - NL 4824 AJ BREDA
Tel.: +31 76 541 00 80 - Fax: +31 76 541 58 96
POLAND
AIR LIQUIDE WELDING POLSKA - SP. Z.o.o
UL. Porcelanowa 10 - 40-246 KATOWICE
Tel.: +48 32 609 04 50 - Fax: +48 32 609 04 60
Společnost Air Liquide Welding France si vyhrazuje právo provádět změny uvedených produktů bez předchozího upozornění.
Výrobce neodpovídá za případné nepřesnosti ve vyobrazeních, popisech a charakteristikách, které jsou pouze informativní.
Kontakty
Download

optitome, oxytome, plasmatome, alphatome a cybertome