1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/ArcelorMittal Ostrava/Říjen 2010, ročník I I., číslo 9
02
Den dobrovolnictví
tentokrát
s Minigranty
06
Nový systém hodnocení odliší výborné
zaměstnance od těch méně výkonných
Blíží se konec roku a s ním již tradiční hodnocení zaměstnanců. Zatímco
v minulých letech probíhalo až na začátku následujícího kalendářního roku,
letos se uskuteční v období od 1. listopadu do 10. prosince 2010. Jak bude
probíhat a jak se jeho výsledek promítne do výše našich odměn? Na to jsme
se zeptali Veroniky Muroňové, vedoucí oddělení Vzdělávání, rozvoje a GEDP.
05
Hutní laboratoře
mají novou pilu
za 1,4 mil. korun
08
Výrobní výsledky
dopadly
na výbornou
Monika Pěnčíková
Ivo Štěrba
Pavel Frýda
[email protected]
[email protected]
[email protected]
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
2
Den investorů 2010: „Svět bude i nadále potřebovat ocel.”
16. září naše Skupina zorganizovala Den investorů 2010, což je jedno z nejdůležitějších dat v našem
každoročním kalendáři. Tento Den poprvé řídil pan Daniel Fairclough, nový ředitel oddělení vztahů
s investory naší Skupiny. Akce se zúčastnilo více než 200 analytiků a investorů. Konal se současně
v Londýně i v New Yorku.
Mary Carey
[email protected]
Den investorů byl příležitostí
seznámit naše externí stakeholdery
s aktuální strategií ArcelorMittal,
která je obzvláště důležitá v období
po krizi. Tento Den se stal rovněž
fórem pro prezentaci nejnovějších
vývojových trendů v mnoha
klíčových oblastech, počínaje doly
až po neustálé zlepšování. Akce se
zúčastnili všichni členové GMB.
Sedm jich bylo v Londýně. Aditya
Mittal, finanční ředitel Skupiny,
spolu s členem řídícího výboru Lou
Schorschem, GŘ plochých výrobků
v Americe, se akce zúčastnili v New
Yorku.
Celkem pět našich vrcholových
manažerů vystoupilo s prezentací.
Pan Mittal, předseda
představenstva a generální ředitel
naší společnosti, hovořil
o budoucnosti našeho odvětví,
Aditya Mittal prezentoval téma
strategie v pokrizovém období, člen
GMB Gonzalo Urquijo hovořil o tom
jak chránit a rozvíjet naši
konkurenční výhodu. Dalšími
řečníky byli také Lou Schorsch,
který představil případovou studii
ke kontinuálnímu zlepšování,
a Peter Kukielski. Ten se
v prezentaci věnoval těžbě
na světové úrovni. Toto téma se
následně stalo velmi důležitým
předmětem diskuzí.
„Budoucnost mne naplňuje
vzrušením,” řekl pan Mittal. „Svět
bude i nadále potřebovat ocel.”
Všichni jsme stakeholdeři
Ve videu, které bylo natočeno
ihned po této akci, pan Mittal
podrobně vysvětlil pět klíčových
pilířů naší strategie (se kterými
Firemní měsíčník
bychom měli být všichni dobře
seznámeni, abychom dosáhli
souladu v rámci naší Skupiny). Jsou
to: lidé a bezpečnost, růst
na nových rozvíjejících se trzích,
kapitál a strategie, znalosti
a neustálé zlepšování a těžba.
V závěru videa pan Mittal
zdůraznil nutnost seznámit
9
Časopis společnosti ArcelorMittal Ostrava
a jejích dceřiných společností
VYDAVATEL: ArcelorMittal Ostrava
VEDOUCÍ REDAKTOR: Ivo Štěrba
VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA: Věra Breiová,
Ctirad Lolek, Petr Baranek, Josef Buryan, Jan Rafaj
Spolupráce: Donath Burson Marsteller
EDIČNÍ RADA: Jan Kaloč, Petr Horký,
Vladimír Gurecký, Rostislav Kunčický, Libor
Myslivec, Roman Růžička, Luděk Boháč,
Vítězslav Prak, Monika Pěnčíková,
Martina Jasioková, Radim Pachlopnik,
Petra Suchardová, Monika Supíková, Radim Pastor,
Martin Szostok
FOTOGRAFIE: Ivo Štěrba, Martin Szostok,
Radim Pastor, wide.lu, IS Produkce, Raj Takhar,
Tomáš Pětvaldský, Richard Sklář, Libor Myslivec,
Tomáš Gumulec, Břetislav Stárek, Petr Stárek,
Zdeněk Kolařík, Jiří Adamus
ADRESA REDAKCE: Vratimovská ul. 689,
Ostrava-Kunčice, PSČ 707 02
Kontakty: 595 682 787, fax 595 682 686
E-mail: [email protected]
POVOLENO:
MK ČR E 12762
TISK: Ringier Print CZ
Uzávěrka příštího čísla:
17. listopadu 2010
Příští číslo vyjde:
26. listopadu 2010
zaměstnance se vším, co bylo
během této akce prezentováno
a projednáno.
Pamatujte, že my všichni jsme
i tomu, co nás čeká v budoucnu.
také stakeholdeři! Je stejně důležité A právě k tomu účelu využijte,
rozumět jak tomu, co se děje, tak
prosím, materiál, který najdete na
www.myarcelormittal.com
Zaměřte se na zavádění procesů
Seznamte se s Williem Smitem, novým personálním ředitelem Skupiny
(jakož i novým členem řídícího výboru ). V rozhovoru, který Willie Smit
poskytl pro myarcelormittal.com, uvedl: „Procesy a hodnoty, které
jsme pro Skupinu vytvořili, jsou vynikající. Nemusíme objevovat
Ameriku.”
Mary Carey
[email protected]
Willie Smit - muž se smyslem pro
rodinný život - je ve své nové funkci
vedoucího oddělení lidských zdrojů
velmi vytížený. I přesto nám poskytl
rozsáhlý rozhovor, jehož část vám
nyní přinášíme.
Pane Smite, jakou máte vizi
pro oddělení lidských zdrojů
ArcelorMittal a na jaké hlavní cíle
se v následujících měsících
zaměříte?
Procesy a hodnoty, které jsme
vytvořili pro Skupinu, jsou vynikající.
Nemusíme objevovat Ameriku. Náš
tým lidských zdrojů, a sem patří jak
naši lídři z jednotek, tak
i z korporátu, se nyní soustředí
na jejich správné fungování. To
znamená zaměřit se na zavádění
procesů tak, aby přinášely výsledky,
a ne jen na procesy samotné.
Motivace našich lidí je jednou
z největších výzev na naší cestě
vpřed. Mohl byste nám
představit Vaše návrhy, jak
zlepšit motivaci zaměstnanců
ArcelorMittal?
Jedná se o velkou výzvu. Neplatí
to pouze pro naši Skupinu, ale pro
většinu společností. Krize byla
těžká, a jsem přesvědčen o tom, že
se na úspěchu během krize velkou
částí podílela ta skutečnost, jak
Willie Smit, nový personální ředitel Skupiny
jsme zapojili odbory a naše lidi.
Domnívám se, že motivace našich
lidé se již lepší. Nicméně v této
oblasti je před námi ještě kus práce.
Je velmi důležité, aby naši manažeři
organizovali proximity meetingy,
aby se přiblížili zaměstnancům.
Nejvyšší vedení GMB a členové
řídícího výboru se k tomu zavázali.
Nedávno jsme například viděli pana
Mittala, jak navštěvuje některé
z našich závodů.
Existuje nějaká nadnárodní
společnost, která v oblasti
lidských zdrojů dosahuje
vynikajících výsledků, a kterou
bychom si měli vzít za příklad?
Personální procesy existují již
dlouho. A i když samozřejmě občas
něco v některém procesu
inovujeme, nezaměřujeme se
na vytváření nových procesů, nýbrž
na zavádění těch, které již máme.
Tento přístup se odráží ve
společnostech, které obdivujeme.
IBM za vynikající způsob, jak si
vychovali své vedoucí zaměstnance,
Goldman Sachs za efektivitu jejich
manažerů, a tudíž i jejich výsledky,
General Electric za to, jak řídí
různorodou a skutečně globální
společnost a za vynikající vedení,
které mají. Avšak často používám
následující rčení: „Člověk by se měl
učit od každého, ale nikoho by
neměl kopírovat.”
Více informací o Willie Smitovi
se dozvíte v plném znění
rozhovoru
na www.myarcelormittal.com
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Milí přátelé,
Jsem rád, že mohu začít dobrou
zprávou. Navzdory tomu, že jsme
se letos museli potýkat s následky
ekonomické krize a s velkým
nárůstem cen vstupních surovin,
dosáhli jsme za tři čtvrtletí
letošního roku velmi dobrých
výsledků, a to jak v objemech
prodaného zboží, tak v prodejních
cenách. A jak bylo dříve přislíbeno
v případě splnění plánu, v říjnu
proběhla jednání dohodovací
komise. S potěšením vás chci
informovat, že bylo dohodnuto, že
všem zaměstnancům naší
společnosti bude ve výplatě za
měsíc říjen 2010 vyplacena
jednorázová částka 3000 korun.
Chci také ze srdce poděkovat
všem, kdo jste se zapojili do akce
naší společnosti 100 minut pro
život. Jsem moc rád, že po loňském
úspěchu ani letos nezůstala akce
bez odezvy. V průběhu října
darovalo krev v Krevním centru
Fakultní nemocnice Ostrava na dvě
stovky našich zaměstnanců.
Všichni, kdo pracují v Krevním
centru, si naší nezištné pomoci
velmi váží - jsou si vědomi toho,
kolik tento náš dar, který se nedá
koupit, dokáže zachránit životů.
Pomohli jste dobré věci, které je
na Ostravsku opravdu zapotřebí.
Díky tomu jsme se stali vzorem
i pro ostatní firmy a jednotlivce.
I vy, kteří zatím váháte, máte ještě
možnost se zapojit, protože akce
trvá do 3. listopadu.
Ale tím naše dobrovolnické
aktivity letos zdaleka nekončí. Díky
vám jsme prostřednictvím našich
minigrantů podpořili již 45 projektů
neziskových organizací v našem okolí
a pomohli od loňského podzimu
částkou 600 tisíc korun několika
tisícům potřebných. V ArcelorMittal
Frýdek-Místek se rovněž připojili
a věnovali tak neziskovým
organizacím ve dvou kolech 100 tisíc
korun. U nás až do konce listopadu
probíhá třetí kolo minigrantů, kdy
můžete žádat o finanční podporu pro
neziskovou organizaci, se kterou
spolupracujete. Těším se, že i do
třetice přijdete se spoustou
zajímavých nápadů, jak podpořit ty,
kteří potřebují naši pomoc.
I letošní Den dobrovolnictví, který
proběhne 3. prosince, bude pojat
v duchu minigrantů: máte možnost
strávit den hrazený
zaměstnavatelem pomocí
v neziskové organizaci, se kterou
spolupracujete. Různé aktivity budou
připraveny i pro ty z vás, kteří se
Přístup na firemní data je
umožněn pouze autorizovaným
osobám a podléhá autentifikaci
uživatele (na intranet se dostane
pouze uživatel, který má přiděleno
uživatelské jméno a heslo za které
se platí licenční poplatek). Naše
intranetové stránky zároveň
obsahují přístupy do
vnitropodnikových systémů,
a nemůžou tedy být z pohledu
bezpečnosti a ochrany dat plně
dostupné z Internetu.
Kdo a kdy nás bude
informovat o změnách
v dopravě v podniku?Již teď
kolují fámy, že bude jezdit málo
autobusů a ještě ve špatnou
dobu. Sladili jste dobu odjezdů
či příjezdů s dopravními
prostředky DPMO,vzali jste
v potaz pracovní dobu směnařů,
kteří musí být na pracovišti již
o "půl",aby vystřídali své
kolegy, a to nejen na ranní,ale
i odpolední a noční, v sobotu
i neděli? Někdo by nás měl
informovat, ale také to s námi
zaměstnanci zkonzultovat.
Děkuji za odpověď.
Všichni zaměstnanci byli
o připravovaných změnách
informování dopisem, který dostali
s výplatními obálkami za měsíc září.
Detailní informační kampaň ke
změnám ve veřejné a interní
zaměstnanecké dopravě bude
zahájena 25. 10. 2010.
Zaměstnanci budou informováni
prostřednictvím podnikového
časopisu, televize, Intranetu,
nástěnek a komunikačních mítinků.
Jízdní řad spojů interní
zaměstnanecké dopravy je
sestaven tak, aby zajistil spojení
mezi přestupními terminály
a útvary AMO tak, aby
zaměstnanci stihli začátky směn
a rovněž měli spojení po směně jak
ve všední dny, tak o sobotách,
nedělích a svátcích. Spoje jsou
navrženy tak, aby nahradili
na 2500 našich zaměstnanců a já
věřím, že letošní rok bude v tomto
ohledu neméně plodný. Udělejme si
radost tím, že uděláme něco pro
druhé.
Augustine Kochuparampil
 Linka 4444
Volejte generálnímu řediteli
Nebylo by možné se dostávat
na stránky INTRANETU
z osobních domácích počítačů
z důvodu nedostupnosti
v práci? Třeba po zadání hesla
a pracovního čísla?
spolupráci s neziskovými
organizacemi teprve chystáte
navázat nebo chcete udělat něco
užitečného pro své okolí. V průběhu
loňského roku se do různých
dobrovolnických činností zapojilo
současné linky veřejné dopravy
vedené areálem AMO a rovněž
linky současné interní
zaměstnanecké dopravy při
respektování frekvence cestujících
zjištěné na základě průzkumů,
rozmístění jednotlivých útvarů
včetně šaten a pracovní doby
zaměstnanců. Při konstrukci
jízdního řádu se rovněž zohlednil
v maximální možné míře jednotný
časový takt (pro jejich lepší
zapamatování) a optimální oběh
jednotlivých nasazených autobusů.
Změny v dopravě jsou rovněž
projednávány a konzultovány se
zástupci odborových organizací.
s vysíláním TV1 i do kantýn, kde
prozatím nejsou, aby bylo vysílání
dostupné i pro pracovníky, kteří
pracují na směny. Narážím
na situaci třeba na závodě 14. Tam
jsou televize umístěny v kantýnách
na sociální budově a soustružně,
které jsou otevřeny od pondělí do
pátku jen během ranní směny,
zatímco v jediné kantýně, která je
v provozu nepřetržitě (626úpravny) televize není.
Nainstalování televize by jistě bylo
přínosem pro zaměstnance
pracující v nepřetržitých režimech,
kteří z větší části nemají ani
přístup na intranet.
Dobrý den, zajímalo by mne, zda
Děkujeme za podnět, prověřili jsme
budou nainstalovány obrazovky
situaci a do kantýny s nepřetržitým
provozem na Z 14 bude do 15.
listopadu nainstalována televize
z kantýny, která byla uzavřena.
Pane generální řediteli, obdrželi
jsme informaci o možném posunutí
termínu střední opravy hrubé
válcovací trati na druhý kvartál
příštího roku. Nejsem si jist reakcí
mých spolupracovníků, ale já sám
cítím velké zklamání a rozhořčení.
Bylo přislíbeno, že oprava
proběhne nejpozději v prvním
kvartále roku 2011 a já doufám,
že se Vám to za pomoci manažerů
podaří zrealizovat.
Po zvážení situace bylo rozhodnuto,
že střední oprava bude zahájena
koncem prvního čtvrtletí 2011.
Dozorčí rada zvolila nové členy a ocenila dobré ekonomické výsledky
Igor Svoják a Sandeep Jalan byli jmenováni členy dozorčí rady naší společnosti. Rozhodla o tom dozorčí rada
na svém jednání začátkem října. Její dosavadní člen Arnuad Jouron na svou funkci v radě rezignoval.
Ivo Štěrba
[email protected]
Sandeep Jalan,
který byl počátkem července
jmenován novým finančním
ředitelem divize LCE, v dozorčí
radě nahradí Arnuada Jourona. Ten
se stal počátkem července novým
generálním ředitelem divize
Tubular Products. Igor Svoják je
stávajícím členem dozorčí rady.
Koncem listopadu mu ovšem končí
jeho funkční období. Dozorčí rada
společnosti ho vzhledem k jeho
přínosu pro společnost
ArcelorMittal Ostrava potvrdila
v jeho funkci i na další období.
Spolu se Sandeepem Jalanem
budou zastávat funkci tzv.
náhradních členů dozorčí rady, a to
do doby, než se sejde příští valná
hromada, která je v těchto
pozicích potvrdí v souladu se
stanovami společnosti.
Jedním z bodů jednání bylo také
hodnocení aktuální výrobní,
obchodní a finanční situace naší
společnosti. Dozorčí rada
ocenila kladné ekonomické
výsledky, kterých naše
společnost dosáhla v náročném
období hospodářské recese
během prvního až třetího
čtvrtletí tohoto roku. Jedná se
o významný úspěch, neboť jak
uvedl jeden ze členů rady,
některé okolní hutní podniky
hospodaří od počátku letošního
roku se ztrátou. Dozorčí rada
proto poděkovala vedení
společnosti a všem
zaměstnancům ArcelorMittal
Ostrava za tento skvělý
výsledek.
Sandeep Jalan vystudoval
účetnictví na Účetním institutu
v Indii. Pro naši společnost pracuje
již od roku 1999, kdy nastoupil do
tehdejší společnosti Mittal Steel
Temirtau na oddělení controllingu.
Od 1. července letošního roku je
novým finančním ředitelem divize
LCE.
Igor Svoják
je absolventem strojní
a elektrotechnické fakulty VŠB-TU
Ostrava. Od roku 2002 je členem
zastupitelstva ve Frýdku-Místku,
od roku 2008 působí také
v zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje
a v květnu letošního roku byl
zvolen členem Parlamentu ĆR.
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
4
Dar pro elektrotechnickou školu, absolvovalo ji 300 našich zaměstnanců
ArcelorMittal Ostrava je jedna z mála firem, které se trvale podílí na odborné přípravě žáků Střední školy
elektrotechnické v Ostravě. Spolupráce mezi hutí a touto školou trvá již dvacet let. Díky finančnímu daru
v hodnotě 240 tisíc korun, který koncem záři předali zástupci naší společnosti řediteli školy
Tomáši Führerovi, získá zdejší centrum pro další vzdělávání nově vybavenou učebnu.
prostředky do školství jsou kvůli
zdražování energií stále nižší
a nižší. Navíc ho vnímáme i jako
příslib další spolupráce do
budoucna,“ ocenil finanční
podporu ředitel školy.
Společnost ArcelorMittal
Ostrava se rozhodla podpořit
modernizaci výuky ve Střední
škole elektrotechnické v Ostravě
proto, že z této školy pochází
mnoho našich zaměstnanců.
„Nechal jsem si udělat analýzu,
kolik našich lidí absolvovalo tuto
školu. Zjistil jsem, že to není
vůbec malé číslo, jsou to zhruba
tři stovky zaměstnanců. Znamená
to, že tato škola produkuje dobré
absolventy, kteří jsou pro naši
společnost významným zdrojem
kvalitních pracovníků,“ řekl při
předání daru personální ředitel
ArcelorMittal Ostrava Ctirad
Lolek. Dodal, že s podporou školy
počítá i do budoucna, neboť úzká
Věra Breiová
[email protected]
„Peníze použijeme na pořízení
nové vzduchotechniky a ozvučení
pro odbornou učebnu, zakoupíme
za ně i nové zobrazovací
prostředky a další zařízení
interiéru učebny,“ uvádí Tomáš
Führer. Společnost ArcelorMittal
Ostrava se dlouhodobě podílí
na odborné přípravě studentů
Střední školy elektrotechnické
v Ostravě. Spolupráce nespočívá
jen v obsahové podpoře výuky,
ArcelorMittal Ostrava významnou
měrou přispívá také finančními
částkami, které pomohly
zkvalitnit výuku. „Díky podpoře
z minulých let jsme například
pořídili školní informační systém.
Dnešní dar je pro nás ale velmi
významný i proto, že provozní
spolupráce mezi průmyslovými
podniky a technickými školami je
zvláště v dnešní době nezbytná.
Podpora společnosti
ArcelorMittal Ostrava směřuje
proto i k dalším středním
a vysokým školám s technickým
zaměřením. Letos již věnovala
2,3 milionu korun VŠB-TU
Ostrava, 500 tisíc korun Střední
průmyslové škole ve FrýdkuMístku, 430 tisíc korun Střední
průmyslové školy ve Vítkovicích
a 300 tisíc korun Střední odborné
škole dopravní ve Vítkovicích.
„Hutní výroba má v regionu
tradičně silné postavení, proto je
nutné myslet na budoucnost. Pro
ArcelorMittal Ostrava i naše
dceřiné společnosti je důležité,
aby pokračovala kvalitní příprava
žáků hutních a strojních oborů,“
dodal ke spolupráci se školami
personální ředitel ArcelorMittal
Ostrava Ctirad Lolek.
Minigranty v akci: kurz vaření pro handicapované děti, rehabilitační plavání
nebo dopravní hřiště pro předškoláky
I tentokrát vám přinášíme informace o tom, jak pokračují Minigranty a jak je neziskové organizace využívají.
Více než naše slova vám o nich řeknou samotní obdarovaní. Tady jsou reakce některých z nich.
Jan Tauš z oddělení Nákupu získal
pro noclehárnu Elim Hranice
20 000 Kč na rekonstrukci šatny
pro klienty. „Velmi si vážím lidí, jako
jsou zaměstnanci společnosti Elim
Hranice. Tato společnost pomáhá
lidem, kteří se ocitli na okraji
společnosti. Svým přístupem
dokážou tyto lidi zachránit a vrátit
je zpátky do života. Jsem rád, že
naše společnost mohla k tomuto
pomoci v rámci Minigrantů.
Vzhledem k tomu, že se blíží
zimní období, rád bych požádal
zaměstnance, kteří mají
nadbytečné pánské zimní
oblečení, které nenosí
a v šatníku jim zabírá místo, aby
mě kontaktovali na tel.:
595 684 274 a společně se
domluvíme na dalším postupu. Já
bych pak toto oblečení předal
potřebným v Elimu,“ říká Jan Tauš.
„Občanské sdružení Zahrada dětí
děkuje vedení ArcelorMittal Ostrava
za finanční podporu. Díky
Minigrantu v hodnotě 20 000 Kč si
předškolní děti mohou zdokonalovat
znalosti dopravních předpisů
a formou hry se učit pravidlům
silničního provozu,“ napsala nám
Iveta Danysová, předsedkyně
OS Zahrada dětí.
Ivo Štěrba
[email protected]
„Chceme vás pozdravit a touto
cestou poděkovat za váš sponzorský
dar. Jsme nezisková organizace,
sdružující lidi s onemocněním
roztroušená skleróza, jejímž cílem je
zlepšení a zkvalitnění jejich života.
Kromě celoročních činností, jako je
rehabilitační cvičení a hipoterapie, je
naší oblíbenou a velice prospěšnou
aktivitou plavání. V prostorách
Sanatorií Klimkovice jsou pro nás
ideální podmínky - bezbariérový
přístup, hydraulický zvedák pro
imobilní, teplá voda, masážní trysky
a v neposlední řadě příjemné
prostředí. Rádi se zde v hojném
počtu setkáváme a rehabilitujeme
plaváním a cvičením v bazénu.
Obvykle ještě po cvičení
zůstaneme v příjemném přátelském
posezení nebo se procházíme
v okolí lázní. Díky vašemu
zaměstnanci a dobrovolníkovi naší
organizace jsme předložili projekt
s žádostí o minigrant, který byl
úspěšný. A tak nám byl letos
v únoru slavnostně předán šek
na 10 000 Kč. Díky vaší finanční
podpoře jsme mohli projekt
rehabilitačního plavání v Sanatoriích
zrealizovat. Za to vám patří naše
velké díky,“ uvádí Martina
Gallischková ze sdružení Roska.
„Rádi bychom za děti a mládež
s mentálním postižením z Nestátního
denního zařízení Duha v OrlovéLutyni poděkovali vaší společnosti za
minigrant v hodnotě 10 000 Kč.
Koupili jsme za něj elektrický sporák
Mora. V rámci projektu HOLKY
A KLUCI V AKCI se na něm budou naši
klienti učit základům vaření. Začali
jsme hned v září na téma „Brambory
v kuchyni“, napsal nám kolektiv Duhy.
Den dobrovolnictví tentokrát s Minigranty - pomozte tam, kde to znáte!
Trojka. To je číslo, které se nyní objevuje u dvou
našich významných projektů. Jedná se o Den
dobrovolnictví, který budeme letos pořádat
3. prosince a Minigranty, které spouštíme již potřetí.
Monika Pěnčíková
[email protected]
Proto jsme se rozhodli oba tyto
projekty propojit a pojmout letošní
ročník Dne dobrovolnictví v duchu
Minigrantů. Tak, jako můžete
požádat o finanční podporu pro
neziskovou organizaci, se kterou
spolupracujete prostřednictvím
Minigrantů, máte nyní možnost
i v rámci Dne dobrovolnictví
přihlásit sebe a neziskovou
organizaci, se kterou spolupracujete.
Pokud naopak chcete navázat
spolupráci s neziskovými
organizacemi a pomoci tam, kde to
potřebují, přihlaste se. I pro vás
máme v nabídce různé aktivity.
Přihlásit se můžete na sekretariátě
ředitele vašeho závodu. Pokud
pracujete v budově Ředitelství,
pošlete e-mail na:
[email protected]
a to nejpozději do 12. listopadu
2010.
Do konce listopadu máte také
možnost poslat svoji žádost
o Minigrant. Využijte této
příležitosti a pošlete nám projekt
neziskové organizace, se kterou
spolupracujete. V letošním roce jsme
takto podpořili již 45 projektů.
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
Hutní a chemické laboratoře mají novou pilu, řeže
sama a je bezpečnější
Automat Herkules-X CNC 510. Tak zní název nové automatické pily
v hodnotě téměř 1,4 milionu korun, která slouží našim kolegům
v Hutních a chemických laboratořích k řezání vzorků kontislitků. Díky ní
je tento proces mnohem bezpečnější, rychlejší a také úspornější.
Ivo Štěrba
[email protected]
„Pilu provozujeme v testovacím
režimu od začátku října. Řeže
vzorky bram a plynule litých
předlitků. Provádíme na nich
analýzu, která kontroluje, zda
kvalita kontislitků odpovídá
předepsaným parametrům,“
vysvětluje funkci pily Luboš Heinc
z Hutních a chemických laboratoří.
Kapacita stávajícího dělicího
zařízení již nevyhovovala
náročným požadavkům
na bezpečnost a efektivitu.
„Potřebovali jsme, aby upínání
a podávání vzorků fungovalo
v automatickém režimu, tak, aby
zaměstnanci nemuseli se vzorky
na pile manipulovat,“ dodává
Luboš Heinc. Nová pila tyto
požadavky splňuje. Umožňuje
pojmout až šest vzorků najednou.
Ty pak postupně řeže
v automatickém režimu. Obsluha
stroje je tudíž velmi jednoduchá.
Stačí jen do upínače vložit
potřebné vzorky, naprogramovat
řezání a vše ostatní již pila zařídí
sama. A jaké další výhody nové
zařízení přinese? „Počítáme, že
díky nové pile snížíme spotřebu
materiálu, energie, čas řezání
a také náklady spojené s údržbou.
Pila je schopna řezat vzorky ve
stejných rozměrech a v mnohem
větší kvalitě než u dosavadního
zařízení. Na něm bychom
>
5
Bezpečnost práce
Mýty z oblasti bezpečnosti práce
Mýtus – říjen 2010
Tématu mýtů BOZP se na stránkách našeho časopisu věnujeme
naposledy. Od příštího čísla se již můžete těšit na novou rubriku.
Představíme vám v ní nejčastější chyby a selhání pracovníků v oblasti
BOZP.
Mýtus Látky přidávané do potravin - takzvaná „éčka“ jsou
hrozbou pro naše zdraví.
Realita Co se vlastně skrývá pod tzv. „éčky“? Konzervanty známé
jako „éčka“ jsou látky, které se přidávají do většiny potravin, a to
především kvůli možnosti jejich přepravy a skladování. Kdyby nebylo
těchto aditiv, značně by se omezily možnosti výběru potravin. Museli
bychom se rozloučit – a nejen my, Češi – ale lidé na celém světě se
šunkou, sýry, majonézou, žvýkačkami, hořčicemi, limonádami, kolou
a celou řadou dalších potravin. Značně by klesla doba trvanlivosti
potravin.
Tyto látky mohou být přírodní, syntetické, nebo tzv. přírodně
identické. Ty se získávají chemickou cestou, ovšem ve finále mají
stejné složení jako látky přírodní.
Součástí vyhlášky, která reguluje použití těchto aditiv, jsou také
požadavky na jejich čistotu. Pro používání v potravinářství je každé
aditivum schváleno až tehdy, kdy jsou známy jeho účinky na lidský
organismus a je určeno množství, které při denním příjmu nevyvolá
nežádoucí reakci.
A tak mějte prosím na paměti, že ne každá „zaručená“ zpráva je
pravdivá a i ta „éčka“ v našich potravinách proto berte s důvěrou
na milost. Bez nich by to dnes v potravinářství prostě nešlo.
Bližší informace najdete na webových stránkách Státního
zdravotního ústavu, http://www.szu.cz/tema/bezpecnostpotravin.
Na návštěvě v Polsku
Začátkem října navštívili čtyři
naši zaměstnanci z oddělení
bezpečnosti práce a Válcoven
naše kolegy ve Varšavě.
bezpečnost, bezpečnostních
školení pro návštěvníky či
[email protected] implementaci metody 5S.
Pozornost věnovaly také systému
řízení BOZP u externích firem. A co
Cílem této návštěvy bylo
konkrétně naše kolegy zaujalo?
seznámit se se systémem
„Líbilo se mi, že každý
managementu BOZP a způsobem návštěvník, který přijde do
implementace provozních norem
podniku, zhlédne instruktážní video
ArcelorMittal u našich polských
a dostane kartičku se základními
kolegů.
údaji a povinnostmi v oblasti BOZP.
Na dvoudenním jednání oba
Myslím, že i některé další poznatky
týmy společně diskutovaly
by se u nás daly zavést,“ uvedl Jiří
o systému hlášení a evidence
Michálek, ředitel pro zdraví
skoronehod, Minutách pro
a bezpečnost.
Petra Suchardová
takovýchto parametrů dosáhli jen
stěží,“ uzavírá Luboš Heinc.
Zařízení vyrobila firma Pegas
Gonda. Na výrobě se ovšem
podíleli i zaměstnanci obráběcí
dílny Hutních a chemických
laboratoří. Ve spolupráci s firmou
Pegas Gonda vyvinuli upínač
vzorků, který firma do té doby
sériově nevyráběla. Oddělení
Hutních a chemických laboratoří
předpokládá, že náklady spojené
s touto investicí se firmě vrátí do
dvou let.
Projekt recirkulace užitkové vody ušetřil téměř
300 tisíc eur
CI Challenge. Tak zní název soutěže o nejlepší projekt kontinuálního
zlepšování, ve které reprezentuje naši společnost tým pracovníků hutní
energetiky a životního prostředí. Jejich projekt ušetří naší společnosti
ročně tři milióny kubíků vody. Koncem září ho oficiálně představili
kolegům z lucemburské centrály.
na chlazení technologických zařízení
asi 500 miliónů kubíků vody ročně.
[email protected]
Část vody se v systému ztratí
vlivem odpařování a odluhování.
Doplňuje se pak zejména ze dvou
Společnost ArcelorMittal Ostrava povrchových zdrojů, z řeky
při svém provozu potřebuje
Ostravice a přehrady Žermanice,
Ivo Štěrba
což je ovšem spojeno s náklady.
„Cílem našeho projektu bylo
v období krize nalézt finanční
úspory ve vodním hospodářství.
Podařilo se nám najít řešení, díky
kterému jsme snížili množství
nakupované vody o zhruba tři
milióny kubických metrů za rok.
Tuto vodu jsme nahradili vodou
recirkulovanou,“ popisuje hlavní
přínosy projektu Radim Šupík
z hutní energetiky. Jen za rok 2009
jsme díky tomu ušetřili téměř 300
tisíc eur. Jen pro představu - voda,
kterou naše společnost takto ušetří,
odpovídá více než 10 % objemu
celé Žermanické přehrady nebo
průměrné roční spotřebě pitné
vody Frýdku-Místku. K recirkulaci
odpadní vody byla využita část
technologického zařízení čistírny
odpadních vod Lučina, která se do
té doby nevyužívala. Na její
zprovoznění bylo potřeba pouhých
dva tisíce eur. Množství
nakupované vody se nám díky tomu
podařilo snížit o 15 %. Ročně tak
naše společnost ušetří 7,6 milionů
korun. Unikátní řešení je dílem šesti
zaměstnanců z oddělení ochrany
životního prostředí, hutní
energetiky, čistírny odpadních vod a
controllingu.
Do soutěže přihlásilo projekt
celkem 19 závodů segmentu LCE.
O tom, který projekt bude vybrán
jako nejlepší, rozhodne 8. prosince
šestičlenná komise v Lucemburku.
Jejími členy jsou mimo jiné dva
členové nejvyššího vedení skupiny
ArcelorMittal Gerhard Renz
a Gonzalo Urquijo.
Schůzka se zástupci
externích firem o vývoji
úrazovosti
Petra Suchardová
[email protected]
Pracovní úrazovost se v letošním
roce nevyvíjí zrovna slibně. Od
počátku roku již evidujeme 11
absenčních úrazů. Z toho vyplývá,
že celkem 11 našich kolegů muselo
kvůli pracovnímu úrazu změnit své
rodinné i pracovní plány a zůstat po
stanovenou dobu v domácím
léčení. Někteří z nich se ještě
doposud do práce nevrátili.
I tato slova zazněla na setkání
s vybranými partnery z řad
externích firem, které se konalo
koncem září v hotelu Kovák.
Jednání se zúčastnilo zhruba 30
firem a také zástupci vedení naší
společnosti v čele s generálním
ředitelem. Jak uvedl ředitel pro
zdraví a bezpečnost Jiří Michálek,
počet pracovních úrazů našich
zaměstnanců v letošním je
alarmující. „Nejinak je tomu
i u našich kolegů z externích firem.
Od počátku roku u nich došlo již ke
čtyřem absenčním úrazům. Je
zcela nezbytné vyžadovat i od
těchto pracovníků, aby pracovali
bezpečně. Obzvlášť když
předpokládáme, že se bude počet
externích firem na našich
pracovištích zvyšovat zejména
během prací na investičních
akcích,“ řekl na setkání Jiří
Michálek. Na setkání se rovněž
diskutovalo o povinnostech BOZP,
možných postizích a dalších
tématech.
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
6
Nový systém hodnocení odliší výborné zaměstnance od těch
méně výkonných
Blíží se konec roku a s ním již tradiční hodnocení zaměstnanců. Zatímco v minulých letech probíhalo až na
začátku následujícího kalendářního roku, letos se uskuteční v období od 1. listopadu do 10. prosince 2010.
Jak bude probíhat a jak se jeho výsledek promítne do výše našich odměn? Na to jsme se zeptali
Veroniky Muroňové, vedoucí oddělení Vzdělávání, rozvoje a GEDP.
model je mnohem efektivnější než
hodnocení pouhých kompetencí.
[email protected]
Co se týče manuálních
zaměstnanců, tak i tam jsme
metodiku upravili podle současných
V čem se nové hodnocení liší
trendů, kdy se hodnocené
od původního systému a v čem
kompetence vztahují především
je efektivnější?
k výkonu. Všem mistrům jsme
Zásadní přínos vidím v tom, že se předali podrobný popis jednotlivých
nám podařilo jednak zavést novou
kompetencí tak, aby hodnocení bylo
a kvalitní metodiku hodnocení pro
objektivní a všichni mistři hodnotili
všechny úrovně zaměstnanců
kvalitu, flexibilitu a další
a zároveň jsme po dohodě s odbory kompetence shodně.
byli schopni hodnocení navázat
Novinkou je také to, že nyní jsou
na odměňování. To dává hodnocení všichni naši zaměstnanci
mnohem větší smysl, než v případě, hodnoceni jednotným výstupem ve
kdy nemá vliv na výši odměn.
formě hodnocení výkonu
U nevedoucích TH pracovníků,
a potenciálu. S výstupem v této
mistrů a zaměstnanců dělnických
podobě jsme schopni velmi dobře
profesí je 30 % bonusu navázáno
dále pracovat, což jsme až tak
na individuální výkonnost,
úplně nemohli říct o systému, který
u vedoucích zaměstnanců pak
tu fungoval dříve.
100 %. Určitě budete se mnou
Předpokládám, že stejně jako
souhlasit, že ne všichni zaměstnanci v minulosti bude klíčovým
podávají stejný výkon, a tento nový momentem hodnocení setkání
systém nám umožňuje odlišit
nadřízeného s podřízeným. Je to
výborné zaměstnance od těch, kteří tak?
by výkon potřebovali zlepšit.
Ano, to jednoznačně. Formuláře,
Zmínila jste novou metodiku.
které používáme, slouží pouze jako
V čem je lepší?
podpora pro toto setkání, které je
Jsme rádi, že se nám podařilo
naprosto klíčové. Jsme přesvědčeni,
hodnocení všech THP zaměstnanců že každý zaměstnanec má právo se
sjednotit s velmi kvalitním
dozvědět, jak jeho výkon vidí
korporátním systémem hodnocení
nadřízený zaměstnanec, dostat
GEDP (Globální rozvojový
pochvalu za dobře odvedenou práci
program), který představuje
a v případě nedostatků by se měl
absolutní špičku v dané oblasti.
dozvědět konkrétní oblasti, které
Zaměstnanci jsou hodnoceni nejen
má zlepšit. Schůzka nemusí být
v kompetencích, ale mají rovněž
dlouhá, ale měla by být
nastaveny individuální cíle na celý
konstruktivní a dát prostor
rok a také rozvojové aktivity. Tento i podřízenému zaměstnanci, aby se
Ivo Štěrba
vyjádřil, zeptal se na otázky ohledně
svého výkonu, potenciálu i další
kariéry.
Na tuto schůzku by se měly obě
strany důkladně připravit. THP
zaměstnanci musejí kromě
kompetencí také zhodnotit plnění
cílů za rok 2010, projít absolvované
vzdělávací akce a navrhnout si svůj
rozvoj do dalšího roku. Takže
iniciativa při hodnocení již není jen
na straně nadřízeného, ale očekává
se, že i podřízený se bude celého
procesu aktivně účastnit.
Změnou oproti předcházejícím
rokům je také to, že se podřízený
při hodnotícím rozhovoru nedozví
své „známky“ za výkon a potenciál
ihned.
Proč je tato informace v této
fázi „tajná“?
Naším cílem je zajistit maximální
objektivitu hodnocení. Z tohoto
důvodu výsledky hodnocení všech
zaměstnanců procházejí v tzv.
kariérní komisi. Kariérní komise
máme u nás ve firmě na třech
úrovních a vždy se jich účastní
dohromady vedoucí zaměstnanci
a personalisté. V případě, že je
některý zaměstnanec hodnocen
výjimečně dobře nebo špatně, musí
nadřízený zaměstnanec toto své
rozhodnutí zdůvodnit před komisí.
Až poté, co komise veškeré
výsledky schválí, může proběhnout
komunikace konečných výsledků.
Toto vše se musí odehrát do konce
ledna, abychom již ve výplatě za
leden, kterou zaměstnanci
dostanou v únoru, mohli vyplatit
adekvátní částku individuální složky
prémie.
Co byste vzkázala všem
hodnoceným i hodnotitelům
na závěr?
Být třetí nejlepší zaměstnavatel
v České republice je pro nás
obrovské ocenění, ale také
závazek, že našim zaměstnancům
poskytujeme nadstandardní péči
a pozornost. Jednou z věcí, která
by v tomto procesu neměla
chybět, je kvalitní hodnocení
zaměstnanců, což je především
plnohodnotný rozhovor mezi
nadřízeným a podřízeným.
Doufám, že všichni, ať už budeme
v roli nadřízených či podřízených,
se na rozhovor dobře připravíme.
Jako nadřízení pak
nezapomeneme zaměstnance
pochválit, ale i konstruktivně
pokárat, bude-li to nutné. Také
věřím, že všichni nadřízení budou
přistupovat k tomuto úkolu
maximálně zodpovědně, hodnotit
objektivně a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
Určitě se všichni shodneme
na tom, že pracovat se svými
podřízenými a podávat jim kvalitní
zpětnou vazbu je základem
manažerské práce.
Možnost nákupu zaměstnaneckých Seznamovací akce pro nové
zaměstnance
akcií ArcelorMittal
Uplynul opět rok od doby, kdy jsme vám nabídli
možnost nákupu zaměstnaneckých akcií. Tato
nabídka se stala součástí systému
zaměstnaneckých výhod společnosti ArcelorMittal.
Nyní máte další příležitost koupit si zaměstnanecké
akcie za zvýhodněných podmínek.
Kateřina Chambers
[email protected]
Naše Skupina vám nabízí
příležitost nakoupit si za výhodných
podmínek až 200 akcií
ArcelorMittal. Upisovací období
začne 16. listopadu 2010
a skončí 25. listopadu 2010.
Během této doby se můžete
rozhodnout, kolik akcií ArcelorMittal
byste si chtěli koupit. Akcie bude
možno nakoupit stejně jako
v minulém roce dvěma způsoby –
prostřednictvím upisovacího
nástroje online či s pomocí
upisovacího formuláře.
Bližší informace k programu vám
budou předávány v průběhu konce
října a první polovině listopadu.
V případě dotazů, prosím,
kontaktujte HR Business Unit
Partnera pro Ředitelství –
Mgr. Kateřinu Chambers
na telefonním čísle 6890.
Startujeme společně. Tak zní název akce, kterou
oddělení Vzdělávání, rozvoje a GEDP připravuje pro
zaměstnance, kteří nastoupili do naší společnosti
v letošním roce.
Tentokrát se budou konat v hotelu
Kovák. Noví zaměstnanci budou mít
[email protected] jedinečnou šanci poznat se
navzájem nejen s ostatními novými
zaměstnanci, ale setkat se
a seznámit se také se členy vedení
Akci plánujeme pro dvě skupiny
naší společnosti včetně generálního
nových zaměstnanců, a to ve dnech ředitele, Augustina Kochuparampila.
3. 11. 2010 a 24. 11. 2010.
Budou mít rovněž možnost
Marcela Mlýnková
dozvědět se podrobnosti
o současné situaci ve firmě
i strategii do budoucna a zeptat se
čelních představitelů firmy na vše,
co je zajímá. Mimo to čeká
účastníky také blok týmových
aktivit, kde si budou moci
vyzkoušet různé formy týmové
práce.
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
Závod Doprava si vyzkoušel lokomotivu z VÍTKOVIC
Říká se, že auto ani manželka se nepůjčují. Ovšem v případě lokomotiv to tak asi úplně neplatí. Během září
si je totiž vzájemně vyměnila naše společnost s firmou VÍTKOVICE Doprava.
Ivo Štěrba
[email protected]
„Vyzkoušeli jsme si lokomotivu
vybavenou novým spalovacím
motorem Caterpillar. Chtěli jsme si
ověřit, zda by tyto lokomotivy
s výkonem pouhých 392 kW mohly
v budoucnu nahradit naše stávající
lokomotivy. Na oplátku jsme
společnosti VÍTKOVICE Doprava
půjčili naši lokomotivu vybavenou
systémem GPS,“ vysvětluje důvod
výměny Alan Dorňák, ředitel
závodu Doprava.
Kromě malého výkonu
lokomotivy je zajímavé také to, že
„ultralight“, jak se této lokomotivě
někdy říká, jezdí na bionaftu.
Výsledek testování potvrdil, ne-li
předčil očekávání našich
strojvedoucích i vedení závodu.
„Sám jsem si řízení „ultralightu“
vyzkoušel a musím říct, že jsem byl
maximálně spokojen. Doufám, že
bude brzy jezdit také v barvách
ArcelorMittal Ostrava,“ uvádí Jiří
Šrámek, vedoucí provozu Kolejová
doprava. Zkouška potvrdila
nenáročnost údržby, úsporu
pohonných hmot a také nízkou
hladinu hluku. Ani motor
nevykazoval úbytky chladicí
kapaliny či oleje. Ten se doplňuje
pouze v předepsaných servisních
kontrolách a není nutné ho
doplňovat průběžně. Kladem je
rovněž to, že lokomotiva splňuje ta
nejpřísnější ekologická kritéria
z pohledu emisí spalin. „S výsledky
testování jsme spokojeni. Dopadly
úspěšně a uděláme maximum pro
to, aby se tento stroj stal součástí
také naší železniční flotily,“ dodává
závěrem Alan Dorňák.
Aglomeraci sever zdobí nové
moderní šatny
Přestože krize ještě zcela nepominula, pokračuje
naše společnost v modernizaci sociálních zařízení
a zlepšovaní hygienických podmínek našich
zaměstnanců. Důkazem toho je i rekonstrukce šaten
na aglomeraci Sever.
>
Právnické okénko
Co byste měli vědět o osobních
údajích a jejich ochraně
Je rodné číslo citlivým osobním údajem? Může
zaměstnavatel monitorovat pracoviště s pomocí
kamer? Jak je to s kopírováním občanských
průkazů?
společné prostory v domě, musí
s tím všichni souhlasit. Současně
[email protected]
musí být záznamy chráněny, aby ke
kamerovým záznamům neměly
přístup neoprávněné osoby.
Žijeme ve století evidencí,
Zaměstnavatel může na základě
registrů, internetových databází
zákoníku práce a zákona o ochraně
a techniky, která umožňuje nejen
osobních údajů monitorovat
velmi snadné získávání informací
prostory z důvodů ochrany svého
o každém z nás, ale někdy bohužel
majetku při respektování
i méně příjemnou manipulaci
stanovených podmínek.
s osobními údaji. Pak čelíme
Zejména nesmí nadměrně
nadbytečným spamům v počítači,
zasahovat do soukromí
oslovování obchodními
zaměstnanců a využívat
společnostmi apod. Možná bychom
monitorovacích kamer například ke
byli překvapeni, jak jsou některé
sledování sprch, toalet, šaten apod.
tiskárny a kopírky skutečně
Zaměstnavatel může také
je osobním údajem, protože
„multifunkční“. Často jsou opatřeny minimálně ostatní zaměstnanci
přiměřeným způsobem kontrolovat
úložištěm, z něhož je možné bez
elektronickou poštu a přenos dat,
na jejím základě mohou danou
větších problémů získat zpět data,
údajů a informací svých
osobu jednoznačně identifikovat.
která na nich byla tištěna či
zaměstnanců na PC i na internetu.
Pokud by se však jednalo
kopírována.
Umožňuje mu to ustanovení § 316
o e-mailovou adresu typu
Osobní údaje je možné na základě [email protected], nejedná se
odst. 1 zákoníku práce. Hovoří se
zákona o ochraně osobních údajů
v něm o tom, že zaměstnanci
o osobní údaj, protože takovouto
zpracovávat i bez našeho souhlasu, adresu si může zřídit kdokoliv a není nesmějí bez souhlasu
jestliže jde o právní povinnost, např. možné z ní jasně identifikovat jejího zaměstnavatele užívat pro svou
v případě údajů povinně
osobní potřebu výrobní a pracovní
majitele.
zapisovaných do obchodních
prostředky zaměstnavatele včetně
Stejně tak například
rejstříků, katastru nemovitostí,
výpočetní techniky ani jeho
u kamerových systémů je prvek
matrik. Podobně je tomu tak i pokud identifikace jedním z rozhodujících
telekomunikační zařízení.
se jedná o údaje nezbytné pro plnění kritérií. V souladu s vydaným
Společnost ArcelorMittal je
smlouvy, ať už se jedná o pracovní
registrovaným správcem osobních
stanoviskem Úřadu pro ochranu
smlouvu nebo smlouvu obchodní.
údajů u Úřadu pro ochranu osobních
osobních údajů je provozování
Údaje, které ve smlouvě uvedeme,
údajů. Problematikou ochrany
kamerového systému považováno
například rodné číslo, je poskytnuto za zpracování osobních údajů, pokud osobních údajů na korporátní úrovni
navíc s naším souhlasem. Naproti
se zabývá Senior Legal Counsel
je vedle kamerového sledování
tomu pořizování kopií občanského
Emmanuel CAUVIN,
prováděn také záznam
průkazu bez našeho souhlasu je až
pořizovaných obrazových, případně korespondentem za Českou
na zákonné výjimky zakázáno.
republiku je vedoucí právního
i zvukových záběrů (nebo jsou
Při posuzování, je-li určitá
v záznamovém zařízení uchovávány oddělení Jaroslav Vystrk.
informace osobním údajem, záleží
V následujících měsících se právní
informace) a současně jsou tyto
na tom, zda je na jejím základě
oddělení hodlá zaměřit mimo jiné
záznamy (popř. jiné vybrané
možné identifikovat konkrétní
i na školení z této oblasti. Jak
informace) pořizovány za účelem
fyzickou osobu. Proto i e-mailová
jejich možného využití k identifikaci vyplynulo z výsledků dotazníkového
adresa
šetření, právní vzdělávání patří mezi
fyzických osob. Pokud budou
[email protected] například nájemníci chtít sledovat
nejvíce poptávaná školení.
Eva Václavíková
Ivo Štěrba
[email protected]
Po dvou měsících intenzivních
prací je v polovině října vedení naší
společnosti předalo zaměstnancům
k užívání.
„Rekonstrukce si vyžádala
kompletní přestavbu sprch
a záchodů. Celkovou modernizací
prošly také šatny. Jsou vybaveny
plastovými okny, podhledy
s komfortním osvětlením
a samozřejmě novými skříňkami
a dalším vybavením,“ uvádí Miloš
Oulehla z Údržby, který na průběh
rekonstrukce dohlížel.
Přestavěné šatny nyní září
novotou. Komfortní vybavení
doplňuje firemní oranžová barva
obkladů a skříněk na šaty. Využívat
je bude rovná stovka zaměstnanců
středisek 12/11 a 12/12
na aglomeraci Sever. Rekonstrukci
šaten ocenily také odbory. „Jsme
rádi, že naše společnost
nezapomíná na zaměstnance a snaží
se zlepšovat podmínky, ve kterých
lidé pracují. Obzvlášť, když se
neustále hledají úspory a mnohé
projekty jsou pozastaveny.
Dodavatelská firma spolu s Údržbou
odvedly velmi dobrou práci. Myslím,
že zaměstnanci aglomerace sever
budou spokojeni,“ ocenila nové
šatny Růžena Zdražilová z odborové
organizace Vysokých pecí. Důležité
bylo také zajistit, aby stavební práce
neomezily provoz okolních
pracovišť. „Rekonstrukce probíhala
za plného provozu. Museli jsme ji
proto zkoordinovat tak, aby nedošlo
k omezení výroby v ostatních
částech budovy. Kromě šaten se v ní
totiž nachází také údržbářské dílny,
všechny provozní místnosti a sídlí
v ní také vedení aglomerace Sever,“
uvedl Kamil Fojt z Vysokých pecí,
který stavební práce koordinoval za
závod 12. Rekonstrukci provedla
firma Startronic. Trvala dva měsíce
a celkové její náklady činily tři
miliony korun. Celkově se již jedná
o čtvrtou nově zrekonstruovanou
šatnu v naší společnosti za poslední
tři roky. První šatny byly
zmodernizovány na Úpravně hrubé
válcovací trati koncem roku 2007.
O rok později to byly šatny
na Ocelárně a koncem května
na Minihuti.
7
9 | ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic | říjen 2010
8
Výrobní výsledky dopadly na výbornou
V září pokračovalo mírné oživení trhu s plochými výrobky, což znamenalo, hlavně pro provoz 163 – Linky,
rozšířit výrobní kapacitu na podélných a příčných dělicích linkách. Nešlo ovšem jen o výrobu, ale i expedici.
Pavel Frýda
[email protected]
Nebylo to nic jednoduchého, ale
podařilo se. Včetně profilovacích
linek jsme celkem vyrobili 35 672
tun plechů, svitků a profilů
a následně naložili na dopravní
prostředky 31 759 tun. Je to
největší objem, jakého jsme od
založení naší společnosti dosáhli.
Výrobu komplikovala jednak
nepravidelnost dodávek vstupního
materiálu a v expedici zase
soustředění maxima nakládek
na první část měsíce.
Osádky jednotlivých linek
a nakládek byly tedy posíleny o 27
externích zaměstnanců. Ti zastali
hlavně práce vazačů. Aby bylo co
naložit na vagony a auta, byly
zvýšeny počty přesčasových směn
u všech osádek výrobních linek.
Přispěla k tomu i nadvýroba.
Ovšem provoz 163 – Linky nebyl
jediným provozem, který splnil
náročné úkoly. Například
na provoze 165 – Svodidla byl
JSAM/H1 a jeho vzorky byly
předány útvaru techniky. Dalším
významným úspěchem je, že naše
ocelová svodidla řady NH4 jsou
součástí nově otevřené jižní části
Pražského okruhu. Celkem se jedná
o 2750 tun o délce 85 km.
nebyly zanedbatelné, svědčí
i ocenění ze strany naší mateřské
společnosti. Ředitel pro prodej
a marketing Shahab Husain
poděkoval všem pracovníkům naší
společnosti za skvělou práci.
Včetně profilovacích linek jsme
celkem vyrobili 35 672 tun
plechů, svitků a profilů. Je to
největší objem, jakého jsme od
založení naší společnosti dosáhli.
překročen operativní plán výroby
o 71 tun. Celkově tak provoz
vyrobil 4383 tun svodidel. Byly zde
také vyrobeny díly pro bariérovou
zkoušku nového typu svodidla
Za zmínku stojí také výroba
na našem provoze 144 – Důlní
výztuže, kde jsme vyrobili 634 tun
šlechtěné ocelové výztuže pro
Slovinsko. O tom, že výsledky
Nová opatření zvyšující bezpečnost
našich zaměstnanců
Rádi bychom vám představili několik opatření
zvyšujících bezpečnost našich zaměstnanců, která
se nám podařilo zavést na našich provozech
během září a října.
Externí audit dopadl úspěšně, plníme
všechny požadované normy
V polovině října proběhl ve společnosti ArcelorMittal
Distribution Solutions Czech Republic externí audit.
Auditoři společnosti TÜV NORD Czech prověřovali,
jak plníme požadavky norem ISO 9001, ISO 14001
a ISO 18001.
Richard Toman
[email protected]
Jednalo se o ověřovací audit. Dle
předběžných závěrů jsme během
posledního roku v oblasti
integrovaných manažerských
systémů (IMS) a implementace
nástrojů neustálého zlepšování
odvedli kus dobré práce a tato
skutečnost se projevila
i na hodnocení externích auditorů.
Během prověrky nebyly shledány
žádné nedostatky ani zjištění, které
by byly podnětem pro vystavení
neshody. Auditoři vyzdvihli tyto
naše silné stránky: Vysoká úroveň
kontroly jakosti ve výrobním
procesu, vhodně nastavená cesta
k neustálému zlepšování, vysoká
odbornost pracovníků naší
společnosti, vhodně navržené cíle
a programy a následně provedené
hodnocení, představa o způsobu
změny a zjednodušení systému
řízení ve společnosti, snaha
k hledání nových řešení, každodenní
využívání systému řízení,
zjednodušená interní komunikace,
zavedení komplexního odpadového
hospodářství, způsob řešení
skoronehod a také znatelné zvýšení
úrovně provozního pořádku.
Děkujeme všem pracovníkům,
kteří se podíleli na tomto
excelentním výsledku.
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
Tomáš Pětvaldský
[email protected]
Například na provoze 165 –
Svodidla představovaly potenciální
riziko hydraulické hadice. V případě,
že by praskly, mohly ohrozit osoby
pohybující se v jejich bezprostřední
blízkosti. Proto je oddělení BOZP
nechalo upevnit pomocí objímek.
Díky nim by již k potenciálním
poraněním zaměstnanců nemělo
dojít.
Na provoze 163 – Dělicí linky
chrání zaměstnance nové zábradlí.
Odděluje prostor pro pěší od
prostoru pro motorová vozidla.
Snížilo se tím riziko kontaktu osob
s jedoucími vozidly, zejména pak
nákladními vozy.
Na provoze 144 – Důlní ocelové
výztuže se díky vyfrézování kolejí
podařilo vymýtit problém
s dešťovou vodou. Neodtékala
z prostoru kolejiště a hrozilo
nebezpečí, že by zaměstnanci mohli
na vlhkém a kluzkém povrchu
uklouznout. Vylepšení vzešla jako
následná opatření po
skoronehodách nebo úrazech, jiná
byla identifikována pomocí analýz
rizik. Věříme, že to nejsou poslední
zlepšení, ale že i nadále budeme
vyhledávat a odstraňovat rizika,
a pokračovat tak na naší cestě
k nulové úrazovosti.
Do opravy střechy investujeme
75 miliónů korun
Emise prachu do ovzduší v okolí ArcelorMittal
Ostrava jsou jedním z hlavních negativních dopadů
výroby oceli na životní prostředí. Naší snahou je co
nejvíce tyto emise omezit. Přispět by k tomu měla
i oprava střechy ocelárny o rozloze 13400 m2.
Tomáš Gumulec
[email protected]
Díky primárnímu a sekundárnímu
odprášení tandemových pecí je
zachycována podstatná část
znečišťujících látek. Vlivem
agresivního prostředí v hale
ocelárny však průběžně dochází
k poškozování střešního pláště, což
má za následek částečný únik
červenohnědých prachových částic
do okolí. Aby se i tento únik omezil,
byla schválena investice ve výši
téměř 75 miliónů korun do celkové
opravy střechy ocelárenské haly.
Celý projekt byl rozdělen do
několika fází. První dvě se již
úspěšně uskutečnily v minulých
letech a v současnosti probíhají
práce na třetí a čtvrté etapě. Třetí
část oprav byla zahájena koncem
srpna a práce na čtvrté etapě jsou
v plném proudu od půlky září.
Opravy by měly být dokončeny do
poloviny příštího roku.
Rekonstruována bude další část
střešního pláště, konkrétně se jedná
o nové opláštění a střechu světlíku,
odlévárny a pecní haly v prostoru
tandemové pece číslo šest.
Rekonstrukci bude zajišťovat firma
IRP Krejčí a společnost Trango.
9 | ArcelorMittal Frýdek-Místek | říjen 2010
9
Minigranty pomáhají tam, kde se v dnešní době šetří
Již podruhé podpořila naše společnost dobročinné projekty neziskových organizací v rámci takzvaných
Minigrantů. V druhém kole rozdělila mezi osm žadatelů celkem 50 tisíc korun. Poslouží postiženým dětem,
výchově mladých hasičů či ke zkvalitnění péče o seniory.
musíme ještě platit městu za nájem
klubovny. Chtěli bychom moc
poděkovat firmě ArcelorMittal za
příspěvek 5000 korun. Pořídíme za
ně dětem přilby, bez kterých se
Ivo Štěrba
[email protected]
„Své žádosti nám zaměstnanci
mohli posílat od 1. července do 30.
srpna letošního roku. Celkem jsme
v tomto období obdrželi osm
žádostí. Grantová komise
posuzovala jejich prospěšnost,
společenský význam a také zapojení
zaměstnance v dané neziskové
organizaci,“ popisuje výběr
a rozhodování o projektech Hana
Blažková z týmu společenské
odpovědnosti v ArcelorMittal
Frýdek-Místek.
Ačkoli by se mohlo říct, že se
nejedná o nijak závratnou částku,
pro naše zaměstnance a jejich
neziskové organizace tato pomoc
znamená mnoho.
„Žijeme z vlastních příspěvků
i státních dotací. Velmi si ceníme
tohoto příspěvku. Zvláště v dnešní
době, kdy ze všech stran slyšíme
o různých škrtech, je milé, že
ArcelorMittal naopak něco dává.
Chtěli bychom za to moc
poděkovat,“ řekl během
slavnostního setkání Vítězslav Klega,
vedoucí provozu Žíhárna a současně
člen klubu Míša pečujícího
o postižené děti. Peníze
nemůžou účastnit soutěží,“ dodal.
Další šeky putovaly na elektroterapii
pro seniory, nákup vybavení pro
mladé rybáře, tanečníky či podporu
pěstounské péče.
Zorganizování aktivního relaxačního týdne pro zdravotně
postižené děti, Klubu Míša, asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR – garant projektu Vítězslav Klega, vedoucí
(10 tisíc Kč)
provozu Žíhárna
Zakoupení cen pro dětské závody a doplnění vybavení
rybářských kroužků, Český rybářský svaz MO Ostrava, občanské
sdružení – garant projektu Martin Beran, provoz Válcovna za studena
Ostrava
(5 tisíc Kč)
Fyzická a odborná příprava dětí a mládeže, zakoupení stroje
PS12 pro soutěžní úkoly, Sbor dobrovolných hasičů Pstruží, občanské
sdružení – garant projektu Jaroslav Kokeš, provoz Úpravna (5 tisíc Kč)
Mezinárodní závody žáků a juniorů, Škola Taekwon-do I.T.F.Joomuk
Frýdek-Místek, občanské sdružení – garant projektu Michael Žitník,
(5 tisíc Kč)
provoz Údržba
z Minigrantu sdružení použije
na relaxační týden pro postižené
děti.
Minigrant získala také jedna
z nejúspěšnějších škol TaeKwon-Do
v České republice, která již
vychovala řadu mistrů světa
a vicemistrů Evropy. Díky naší
podpoře se její žáci budou moci
koncem listopadu zúčastnit
mezinárodní soutěže ve Slovinsku.
„Snažíme se ve svém volném čase
věnovat dětem a vychovat z nich
nejen sportovce, ale také dobré lidi.
Zásadami TaeKwon-Do je totiž
čestnost, zdvořilost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný duch.
Ovšem mezinárodní soutěže,
kterých se účastníme, jsou finančně
náročné. Chtěl bych proto
poděkovat společnosti ArcelorMittal
za finanční podporu,“ uvedl během
předávání šeků Michael Žitník,
z Údržby, který je současně
trenérem TaeKwon-Do.
Pomoc v podobě minigrantu
ocenili také zástupci dobrovolných
hasičů.
„Je nás asi čtyřicet, kteří děláme
zadarmo něco pro druhé. Jsme
velmi aktivní občanské sdružení.
Jen loni jsme byli u téměř 200
zásahů společně s profesionálními
hasiči. Byli jsme například pomáhat
při velkých povodních v Novém
Jičíně,“ představuje činnost
frýdeckých dobrovolných hasičů
Vladimír Dužík. Kromě požární
činnosti se věnují také sportovním
aktivitám pro děti a výchově
nových hasičů. „Na tuto činnost
nám bohužel nikdo nic nedá, naopak
II. ročník dobročinné akce s názvem Jackova dražba pro
pěstounské rodiny, Filadelfie - Přístav Oldřichovice, občanské sdružení
(5 tisíc Kč)
– garant projektu Michal Vašíček, provoz Pozinkovna
Pořízení elekroterapeutického přístroje „Rebosc-Physio“,
Charita Frýdek-Místek - Dům pokojného stáří, církevní právnická osoba
– garant projektu Emil Moniak, Řízení zakázek - Expedice (10 tisíc Kč)
Zlepšení zvukové kvality tréninku pro děti v taneční skupině
FUNKY BEAT, Taneční skupina FUNKY BEAT, občanské sdružení – garant
projektu Martin Blahuta, provoz Žíhárna
(5 tisíc Kč)
Nákup sportovních helem (5 ks) pro kroužek mladých hasičů,
Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, občanské sdružení – garant projektu
Tomáš Žižka, provoz Pozinkovna
(5 tisíc Kč)
Borci z ArcelorMittal Frýdek-Místek
na Beskydské Sedmičce
Zaměstnanci Úpravny se rozloučili
s létem výstupem na Lysou
Extrémní závod vedoucí přes sedm horských
vrcholů přilákal v polovině září do Beskyd téměř
patnáct set nadšenců z řad sportovců i široké
veřejnosti. Byli mezi nimi i naši kolegové
z ArcelorMittal Frýdek-Místek.
Blížil se konec srpna, a tudíž konec dovolených
a prázdnin. Proto se několik jedinců, zaměstnanců
Úpravny, domluvilo, že uspořádá výšlap na Lysou
horu i se svými dětmi. Partu tvořilo devět dospělých,
jedenáct dětí a jeden pes.
Monika Supíková
Hana Kretková
[email protected]
17. září 2010 sedm minut před
devátou hodinou večerní
odstartoval extrémní závod
Beskydská Sedmička. Hlavním
organizátorem a propagátorem celé
akce byl známý horolezec
z Frýdecko-Místecka Libor Uher, se
kterým jsme měli možnost se
setkat osobně také na Dni zdraví
a bezpečnosti v ArcelorMittal
Frýdek-Místek letos v dubnu. Jak
uvedl, cílem akce je poznání
vlastních mezních hranic
a schopností. To přivedlo na start
také některé naše kolegy
z ArcelorMittal Frýdek-Místek.
Konkrétně se této soutěže zúčastnil
Jaroslav Kokeš z Úpravny,
Leo Ostradecký z Pozinkovny
a Zbyněk Husák ze Skladu
trubek.
„Byla to pro mě výzva. Chtěl jsem
si vyzkoušet něco nového a také
zjistit jestli na to mám. Se svým
výsledkem jsem spokojený. Podařilo
se mi dostat pod svůj osobní limit,
takže jsem překonal sám sebe,“ říká
s úsměvem Jaroslav Kokeš
z Úpravny. Všech sedm vrcholů
zdolal za obdivuhodných 20 hodin
a 23 minut.
Celá trasa extrémního závodu
měřila 87 km a směřovala
přes sedm beskydských vrcholů
v pořadí: Javorník - Radhošť -
[email protected]
Všichni jsme se báli, jaké bude
počasí, ale naše obavy rozptýlilo
azurově modré nebe. Stačilo tedy
vzít batohy a společně vyrazit.
Trasa byla jasná. Od hotelu Petr
Bezruč přes Ivančenu, Malchor,
Lysou horu a Lukšinec do cílové
stanice restaurace U Veličků. Jelikož
nám počasí přálo, mohli jsme se
celou cestu kochat krásnými
výhledy na Beskydy. Na Ivančeně
jsme si dali první občerstvení. Pak
následoval výstup až na Lysou horu,
kde za úspěšné zvládnutí výstupu
čekal na děti a některé dospělé
diplom a medaile.
Ani na zpáteční cestě se děti
nenudily. Absolvovaly stezku plnou
úkolů, musely poznávat
topografické značky, vázat uzly
nebo skládat hlavolam. „Děti byly
velmi šikovné a hravě zvládly plnění
všech úkolů. Odměnou jim byl
na konci stezky poklad ze samých
dobrot.
Celou akci jsme zakončili
na zahradě jednoho z účastníků, kde
jsme si opekli špekáčky. Děti při
hrách ještě více ožily a nebyla
na nich vidět žádná únava po
celodenní túře. Všem se nám tato
akce líbila. Snad na to navážeme
i v dalších létech.
Díky všem, kteří tuto akci
připravili.
Vážení zaměstnanci, zveme vás
Čertův Mlýn - Smrk - Lysá hora Trávný – Javorový.
Na naše zaměstnance jsme
patřičně hrdí. Všem třem
borcům patří za skvělý
sportovní výkon náš obdiv
a uznání. Blahopřejeme
a přejeme hodně zdraví,
odvahy a nadšení do dalších
závodů.
na vidoeprezentaci známého horolezce
Libora Uhra o jeho dojmech z expedice
Gasherbrum Double 2010. Bude se konat
1. listopadu v Kině Petra Bezruče Frýdek-Místek.
Začátek je v 18:00hod.
Těšíme se setkání s vámi. Oddělení Komunikace,
tel.: 558 482 332
Zapojte se opět do akce 100 minut pro život
Podpořte během října a listopadu 2010 (od 22. 10. do 26. 11.) dobročinnou akci a staňte se dobrovolnými dárci krve v Krevním centru ve Frýdku-Místku. V loňském roce darovalo krev 9 našich zaměstnanců. Zapojte
se i nyní a překonejme loňský výsledek. 100 minut není mnoho, a přitom mohou přispět k záchraně lidského života. Chtěli bychom oslovit ty, kteří doposud váhali třeba proto, že jsou velmi časově vytíženi. Denně lidé bojují o svůj
život v nemocnicích; denně probíhají operace, při kterých je nutná transfúze krve. Každým rokem však počet dárců ubývá. Nebuďme, prosím, lhostejní a pomozme si navzájem. Více informací naleznete na intranetu. Za ochotu
pomáhat máme pro prvních 5 z vás připravený malý dárek. Děkuje oddělení Komunikace.
10
9 | ArcelorMittal Frýdek-Místek | říjen 2010
Historie hutnictví ve světě a v českých zemích - 4. část
Ivan Zajíček
[email protected]
Již v dobách minulých byla
vyhovující ložiska železné rudy
v okolí povodí řeky Ostravice
důvodem, který poznamenal
charakter celého našeho kraje pod
krásnými Beskydami. Umožnila
rozvoj výroby surového železa
a oceli, které člověk ke svému
životu stále více potřeboval. Dalším
významným podnětem pro rozvoj
hutnictví železa na Ostravsku byl
nález černého uhlí, které
nahradilo ve formě koksu vsázku
dřevěného uhlí pro tehdejší vysoké
pece. Tím se výkon vysokých pecí
podstatně zvýšil, protože koks má
mnohem vyšší výhřevnost a lepší
schopnost redukovat kysličníky
železa.
To byly také hlavní důvody, proč
majetní a ekonomicky silní
rakousko-uherští podnikatelé
založili v roce 1833 novou huť
v Lískovci. Zpracovávala surové
železo, vyrobené v nedaleké vesnici
Bašce. Zde měla řeka Ostravice již
po soutoku s řekou Morávkou
dostatečně silný proud vody, aby
dal energii pro potřebný pohyb
kovářských hamrů. V tu dobu
právě Těšínská komora, jež již
vlastnila železárny v Ustroni
i v Bašce, započala onu stavbu.
Protože huť založil rakouský
arcivévoda Karel Ludvík, který
byl tehdy majitelem oné Těšínské
komory, nesla po něm jméno až do
roku 1950. Byl také vrchním
velitelem rakouských vojsk za
napoleonských válek. Nejprve bylo
postaveno šest hamrů poháněných
vodou a huť prý připomínala
zpočátku spíše velký mlýn. Po dvou
letech přibyly již zkujňovací pece,
nebo spíše „výhně“, které surové
železo klasicky, byť z dnešního
pohledu primitivně, zpracovávaly
na ocel. Byly to tzv. „fryšhamry“.
Pak se později zavedlo pudlování
a používání ohřátého vzduchu.
Tak se charakter regionu
nynějšího Frýdku-Místku (do roku
1943 dvě samostatná města),
jehož historie se datuje
v Podbeskydí již od 13. století a byl
dříve z dějin znám obchodováním
se solí i dobytkem, zpracováním
dřeva a rybníkářstvím, změnil
rovněž na průmyslový.
A již v roce 1854 byla v Lískovci
postavena po velmi dobrých
zkušenostech v Ustroni (dnešní
Polsko) i válcovna. Ve stejném
roce byl slavnostně vyválcován
první ocelový plech, čímž se
postupně nahrazovala výroba
kovaných plechů. Mimo plechy se
v Karlově huti začaly již také
vyrábět kolejnice, vagonové osy
a podobné výrobky, neboť
v polovině 19. století došlo
k rychlému rozvoji železnic po
celém Rakousku-Uhersku. Onen
rozvoj železniční dopravy také
zabezpečoval v Karlově huti dobré
odbytové možnosti a také při
větších ziscích pobízel tehdejší
podnikatele k další modernizaci
závodu, ve kterém zcela jistě
pracovali i někteří naší
prapradědové. Svůj vliv měla
pochopitelně i konkurence
Rudolfovy huti ve Vítkovicích.
V roce 1863 byla vodní kola
nahrazena výkonnějšími turbínami
a byla uvedena do provozu trať
na výrobu hřebíkové, nýtovací
i obchodní oceli. Pak byla
vybudována pocínovna a pilníkárna,
v roce 1868 byl závod rozšířen
také o slévárnu, zámečnickou dílnu,
soustružnu i stolárnu. Zde se také
ve vlastní šamotce vyráběl
žáruvzdorný materiál pro vyzdívání
a opravy hutnických pecí. Stavěly
se dělnické ubytovny a úřednické
byty. V roce 1856 bylo v Lískovci
jedenáct pudlovacích pecí, pět
svařovacích pecí, dvě tavicí pece
a tři kalicí pece.
Závodu velmi pomohlo
vybudování ostravsko –
frýdlantské železniční dráhy,
která ho propojila s Baškou, ale
i následné zavedení trati
na železničním tahu Bohumín –
Košice. To ve svém důsledku vedlo
k postupným změnám i přesunům
výroby mezi Karlovou hutí
a Třineckými železárnami, kdy
docházelo ke specializaci. Výroba
v Karlově huti se čím dál více
zaměřovala na plech. V roce 1881
byl v Lískovci postaven další
významný provoz – mostárna.
Vyráběla mostní konstrukce pro
stále se rozrůstající železniční
dopravu, jež byla tehdy všude ve
světě „logistickým zvratem“.
Projevoval se zde však také
nedostatek pracovních sil
a odborníků. Obsluha technických
zařízení vyžadovala znalosti
i zkušenosti, a tak nejdůležitější
úseky byly zpočátku obsazovány
cizími odborníky z pruského
Slezska. Ti měli vyškolit místní
zaměstnance tak, aby postupně byli
pracovníci již z místního okolí hutě.
Výrobu v Lískovci však také
zpomalila tehdejší krize
z nadvýroby v letech 1857 -1859,
která na celém světě, podobně jako
dnes, způsobila pokles poptávky
po oceli. Ale také například
nedostatek vody v Ostravici, což je
opak povodní, na které jsme zvyklí
z posledních let u nás.
V roce 1877 byla hlavní výrobní
odvětví přestěhována do Třince
– šlo o bessemerovnu (kyselý
konvertor dmýchaný vzduchem
spodem), vratnou válcovnu
i válcovnu na nákolky. Závod byl
pak zařízen na zpracování
polotovarů, které byly dováženy
z jiných závodů Těšínské komory.
Hlavním provozem hutě tehdy tak
zůstala mostárna, z jejíž dílny
vzešla například vídeňská radnice či
budapešťská sýpka. V roce 1897
byla postavena kuplovna
na výrobu litiny a v roce 1900 se
slavnostně vytavily prvé tuny
tekuté oceli již na martinské peci
o tonáži 20 tun, což byl velký
technický pokrok. Vždyť právě
martinské pece vydržely
na ocelárně v Kunčicích až do
osmdesátých let minulého století.
To se však již jednalo o 200tunové
olejové MB pece, intenzifikované
kyslíkem, s výkonem čtyřicet tun
tekuté oceli za hodinu. O použití
kyslíku se však tehdy mohlo naším
předchůdcům z hutí jen zdát.
A jak to bylo v Lískovci dále po
roce 1900 v již dvacátém století,
ve kterém jsme se my – současní
i bývalí pracovníci naší hutě narodili
- si zase povíme příště.
9 | ArcelorMittal Tubular Products Karviná | říjen 2010
Z vítězství na fotbalovém
turnaji se radovaly
odbory, již potřetí
V sobotu 16.10. 2010 se konal již
12. ročník podnikového turnaje
o Pohár generálního ředitele.
Shoda náhod aneb Co má společného fotbal
Utkaly se o něj čtyři mužstva
s kontinuálním zlepšováním
našich zaměstnanců na Městském
Když jsem letos v létě sledoval úspěchy na mistrovství světa ve fotbale stadionu v Karviné.
a systému kontinuálního zlepšování v naší společnosti, napadla mě jako
a Odbory. Po velmi tuhém boji
Rostislav Jevický
zvítězil až na penalty tým odborů,
oceláře jedna otázka. Je to shoda náhod, nebo existuje mezi obojím
[email protected] který tak protáhl vítěznou šňůru
v tomto turnaji na tři poslední
jistá souvislost?
ročníky. O tom, že letošní vítězství
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
Počasí tentokrát vyšlo. Na rozdíl
od minulého ročníku, který se
téměř celý odehrál v dešti si
zaměstnanci zahráli na umělé trávě
Městského stadiónu v Karviné Ráji.
Podařilo se sestavit čtyři tradiční
týmy – Rourovna, Profilovna, PDL
Marek Krajčo
[email protected]
V obou případech mne jako
zaujatého pozorovatele nejvíc
potěšila kreativní taktika. Ve
fotbale uspěla mužstva, která
nepřišla jen s dobrou defenzivou,
ale hlavně s tvůrčími typy hráčů.
Konečně vyhrálo mužstvo, které
hrálo fotbal, a ne destruktivní hru,
s jakou slavilo úspěch
na mistrovství Evropy 2004
Řecko. Jsem přesvědčen, že
podobně to funguje
i v kontinuálním zlepšování. I zde je
nutné přejít z obrany podpořené
často argumenty typu „to nejde,
nejsou lidi“ a podobně k tvůrčí
a týmového taktice. Tím
samozřejmě jako bývalý amatérský
fotbalista nechci odsuzovat dobrou
obranu ve fotbale a v případě
kontinuálního zlepšování racionální
úvahu. Ale přiznejme si, kdyby
kdokoliv z nás měl možnost vybrat
si pozici, na které bude v týmu
pravidelně nastupovat a sdělil mi,
že v obraně, tak si myslím, že není
zcela upřímný. Mám díky synovi
zkušenosti s malými fotbalisty
a často vidím, jak v rámci tréninku
nosí repliky dresů se jmény svých
idolů a můžu říct, že na většině zad
se objevují jména jako Messi,
Fabregas či Rosický. Dobrého
obránce abys pohledal. Poté, co
jsem pochopil význam pojmu
kontinuální zlepšování, mám stejný
přístup jako můj devítiletý syn
s Rosickým na zádech. Což
znamená, že jsem přešel z dobré
defenzivy do tvůrčího hraní, a to
nejen ve fotbale, ale především
v práci. A jak je to s vámi?
bylo tvrdě vybojováno svědčí i to,
že s druhým týmem turnaje, který
sestavil kolektiv podélně dělící linky,
sehráli odboráři v průběhu turnaje
dva zápasy a oba skončily remízou.
Nakonec tedy musely rozhodnout
penalty.
9 | ArcelorMittal Tubular Products Ostrava | říjen 2010
11
Investiční akce jsou v plném proudu, zvýší bezpečnost a produktivitu
V těchto dnech probíhají na výrobních provozech společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava dvě
poměrně velké investiční akce - instalace záchytného systému proti pádu osob z jeřábových drah a třetí
a čtvrtá etapa modernizace úpravny Stiefelu 4-10“.
dráhy na zušlechťovně spadl
z jeřábové dráhy na podlahu haly
[email protected]
a jen shodou šťastných náhod
nedošlo k ještě těžšímu úrazu
s tragickými následky.
Na první pohled nápadnější
Požádali jsme garanty těchto
akce se odehrává v prostorách
projektů z oddělení investic, Petra úpravny Stiefelu 4-10“. Nově zde
Hrubého a Martina Freye, o bližší bude zabudován vodní lis pro
informace. Od září se na našich
kontrolu trub, rozpichovací
jeřábových drahách a mostu
a úkosovací stroje, revizní rošty
jeřábu instaluje záchytný systém a dopravníky. Dojde tak
zabraňující pádu osob. „Záchytný k propojení agregátů do linky,
systém je určen zejména pro
následkem čehož se zvýší
jeřábníky, pracovníky údržby
plynulost a kvalita zpracování
a inspekční techniky. Dokončen
výroby na úpravně.
bude během listopadu letošního
V současnosti na staveništi
roku. Některé jeho části, například probíhá hloubení základů pro
na Svařovně, jsou v provozu již od druhý úkosovací stroj Cridan,
října,“ uvedl Petr Hrubý. Nezbývá zaměřování již umístěných
nám než věřit, že tato investice
agregátů a periferií a také
poslouží svému účelu a zabrání
betonování základů.
nehodám, podobným té z října
„Akce probíhá podle
2008, kdy pracovník externí
harmonogramu a hotová by měla
firmy provádějící opravu jeřábové být do konce letošního roku,“
Radim Pastor
informuje Martin Frey, dohlížející
na řádný průběh investiční akce.
Hlavními cíli této investiční akce
je zkrácení výrobního cyklu
standardních, kotlových
a naftovodných trub na Stiefelu
4-10“, zvýšení bezpečnosti práce
a modernizace strojového parku.
„Nejmarkantnější je příklad nového
rozpichovacího stroje, který
kapacitně nahradí čtyři dosavadní
stroje,“ dodává Martin Frey.
Práce na výše zmíněných
investicích je v plném proudu.
Během listopadu by měla začít
poslední letošní akce, a tou je
obnova ultrazvukové linky
SNUP/OPR na Svařovně.
Dokončena by měla být rovněž
v letošním roce.
Věřme, že všechny tyto
investice splní očekávání ať už
z pohledu bezpečnosti práce či
zvýšením produktivity a jakosti
výroby.
Chystá se Mikuláš na ledě
a hokejový turnaj pro zaměstnance
Babí léto ozdobilo výlet do Jistebníku
Tým interní komunikace naší společnosti připravil
koncem května pro rodiny zaměstnanců výlet po
V sobotu 27. listopadu čeká na naše zaměstnance
okolí jistebnických rybníků. Akce se bohužel nekonala
a jejich rodiny odpoledne plné zábavy a sportu. Děti jelikož květnové záplavy neušetřily ani tuto oázu
se mohou těšit na mikulášskou nadílku spojenou
klidu na jižním okraji Ostravy. Za náhradní termín byla
s bruslením. Pro dospělé je připraven hokejový zápas zvolena třetí zářijová sobota.
mezi našimi týmy. To vše v hale Sareza
Radim Pastor
v Ostravě-Porubě.
[email protected]
hokeje. V té době totiž odstartuje
druhý ročník hokejového turnaje
[email protected]
zaměstnanců ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava - „Tubular Hockey
Cup“. V premiérovém ročníku, který
První dvouhodinový blok,
se konal letos v lednu ve
startující ve 14 hodin, bude patřit
vítkovické ČEZ Aréně, proti sobě
zejména dětem našich
nastoupily týmy Malého a Velkého
zaměstnanců. Při bruslení na ledě
Stiefelu. Úspěšnější byli tehdy
porubské haly se setkají
zástupci většího ze sourozenců,
s Mikulášem a jeho dvěma
a to v poměru 11:6. Vše nasvědčuje
společníky, andělem a čertem. Jistě tomu, že i tentokrát proti sobě
se mezi dětmi najde aspoň pár
nastoupí tato dvě družstva.
poslušných, které budou Mikulášem
Navštívili jsme kapitána vítězů
obdarovány pěkným dárkem. Ty
premiérového ročníku Rosťu
neposlušné pro změnu „odmění“
Stibora, abychom se zeptali
uhlím, které se může letos v zimě
na ambice jeho týmu. „Naši kluci se
náramně hodit, což jistě rodiče
připravují velmi poctivě, někteří už
potěší.
dokonce letos byli na ledě (úsměv).
Ve druhé části odpoledne,
Známe sílu našeho soupeře, ale
začínající patnáct minut po čtvrté
bereme pouze vítězství,“ říká
hodině, si na své přijdou milovníci
sebevědomě Rostislav Stibor.
A co na to kapitán soupeře
Zdeněk Novobilský? „Chystáme
soupeři pravou Mikulášskou
nadílku,“ uvádí s úsměvem. Vzápětí
svůj výrok trochu upravuje.
„Budeme rádi, když se nám podaří
vstřelit více gólů než minule.“
Radim Pastor
A na vítězství nemyslíte? „Chceme
odvést poctivý výkon a svou hrou
pobavit fanoušky, kteří nás, jistě
v hojné míře, přijdou povzbudit,“
dodává.
Spokojení účastníci akce, ať už se
jedná o malé nebo velké, a početná
návštěva. To jsou hlavní ambice
pořadatelů zábavného odpoledne,
členů týmu Interní komunikace
ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava.
Program odpoledne:
14:00 – 16:00
Bruslení s Mikulášem
16:15 – 18:15
Tubular Hockey Cup – 2. ročník
Vstupenky na Bruslení s Mikulášem si zájemci z řad zaměstnanců naší
společnosti mohou vyzvednout do 10. listopadu na personálním oddělení
(přízemí Správní budovy ArcelorMittal Tubular Products Ostrava).
Počasí se napodruhé opravdu
vydařilo. Po mnoha chladných
dnech propuklo babí léto a teplé
slunečné počasí s oblohou bez
mráčků lákalo na procházku do
přírody. Přesto na sraz před
Výškovickou restaurací „U
Honyšů“ nedorazilo tolik zájemců
o pohyb na čerstvém vzduchu,
kolik si pořadatelé akce přáli.
Konkurence v podobě
mošnovských „Dnů NATO“ byla
přece jen velká.
Skladba účastníků byla
různorodá. Nejvíce přijelo cyklistů,
dorazily ale také rodiny s dětmi
v kočárku a majitelé čtyřnohých
miláčků. Těsně po desáté hodině
vyrazilo několik skupin
rozdělených dle způsobu přepravy
na pěší a cyklisty směr Polanka
Číslo měsíce:
65 678
Tolik trubek bylo zpracováno
na Lakovací lince Stiefelu140 mm
v září 2010. Jedná se o rekordní
zápis v šestnáctileté historii linky.
Dosavadní rekord ze září 2006 měl
hodnotu 64 606 kusů.
nad Odrou – Jistebník. Cílem byla
restaurace „U Matěje“, kde bylo
pro účastníky akce připraveno
malé pohoštění, chutný gulášek.
Romantická procházka mezi
rybníky byla podbarvena zvuky
z nedalekého letiště. Na obloze
poletovaly labutě, v dálce kroužily
armádní Gripeny a jiná letadla.
Poslední účastníci dorazili do cíle
těsně po poledni. V té době už se
někteří z „cykloúčastníků“
domlouvali na pokračování úspěšné
akce na letišti v Mošnově.
Firemní aktuality aneb
Zaručené zprávy
CO PŘIPRAVUJEME…
Na sobotu 27. listopadu 2010 zábavné odpoledne „o dvou chodech“.
Od 14 hodin akci pro děti našich zaměstnanců nazvanou „Setkání
s Mikulášem na ledě“ a o dvě hodiny později hokejový turnaj našich
zaměstnanců „Tubular Hockey Cup“.
Jubilanti měsíce
Výsledky „Velké dinosauří soutěže“
Od června do poloviny září probíhala pro děti našich zaměstnanců výtvarná soutěž. Úkolem dětí
bylo namalovat nebo vyrobit dinosaura, kterého potkají při putování Dinoparkem Ostrava.
Radim Pastor
[email protected]
Na hodnotící porotu, sestavenou
ze členů týmu Interní komunikace,
nejvíce zapůsobila pestrobarevná
kombinace malby a keramiky (na
1.
2.-3.
fotografii) z dílny sourozenců
Švorcových.
Všechny soutěžní příspěvky si
můžete prohlédnout na nástěnce ve
vestibulu Správní budovy naší
společnosti. Rodiče oceněných
výtvarníků si mohou vyzvednout
diplom a dárek na personálním
oddělení v přízemí Správní budovy.
Švorcová Lucie, Švorc Alan (11 a 7 let)
Sarvašová Klára (10 let), Bartoš Jakub (7 let)
V říjnu 2010 oslavili životní jubileum tito zaměstnanci:
Milan Halama, Jarmila Válková (provoz 151)
Ladislav Jarek (provoz 152)
Ludmila Březovjáková (provoz 153)
Vlastimila Mikulíková, Eva Moučková (provoz 156)
Petr Vavřač (provoz 157)
Šárka Bílá (úsek ŘE), Petr Pařík (úsek ŘO)
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Anekdota na závěr…
„Vojáci!” hřímá poručík. „Samopal se skládá ze čtyř částí, a to jsou
tyto tři: hlaveň a pažba.”
12
9 | ArcelorMittal Ostrava | říjen 2010
Hlavní cena foto soutěže putuje do ArcelorMittal
Tubular Products Ostrava
Přinášíme vám výsledky fotografické soutěže o nejpěknější fotku
s logem naší společnosti, kterou jsme vyhlásili koncem června. Během
tří měsíců nám přišlo celkem 59 fotografií od 28 zaměstnanců.
Odměny za nejlepší tři snímky putují do našich dceřiných společností.
Ivo Štěrba
[email protected]
Podle velkého počtu příspěvků,
které jsme od vás dostali, vidíme, že
je v našich řadách mnoho vášnivých
fotografů. Opravdu bylo z čeho
vybírat. O to náročnější bylo zvolit tří
nejlepší fotografie, které získají
věcnou cenu. Po pečlivém posouzení
všech snímků se porota složená
z členů oddělení komunikace
rozhodla ocenit tyto autory. Baťůžek
s logem za třetí cenu získává
technolog Břetislav Stárek
z ArcelorMittal Energy Ostrava za
fotografii hříbků v lese. Na druhém
místě se umístil Petr Stárek z dělírny
polotovarů z ArcelorMittal
Distribution Solutions se svou
fotografií čmeláka. Vyhrává fotbalový
míč značky adidas. A hlavní cenu
fotoaparát Sony si odnáší Zdeněk
Kolařík, mistr jeřábníků
z ArcelorMittal Tubular Products
Ostrava za fotografii holčičky
s míčem. Vítězům gratulujeme
a děkujeme všem, kdo se do soutěže
zapojili. Pokud jste nevyhráli, nevěšte
hlavu. S některými dalšími
fotografiemi se již brzy setkáte také
na stránkách kalendáře na rok 2011.
Vítězové si mohou své ceny
vyzvednout v budově Ředitelství
v kanceláři číslo 210 v druhém patře
(tel.: 2787). Ovšem rádi bychom
vám představili také fotografie ještě
jednoho našeho kolegy. Podmínky
soutěže sice nesplnil, ale i přesto si
zaslouží pozornost. Kromě
samotných fotografií připojujeme
také text, který jeho počínání
vysvětluje. „Vážená redakce, asi
nevyhovím podmínkám soutěže
v tom, že na fotografiích má být
zachyceno logo firmy - dodatečně
jsem ho doplnil. Všechny moje
záběry ovšem mají s ArcelorMittal
hodně společného. Pořídil jsem je
totiž v místech sousedících s naší
hutí. Pravdou je, že k tomu abych
vzal fotoaparát a šel „něco ulovit“
mne popostrčilo vyhlášení Vaší
soutěže. Kromě zimních měsíců,
jezdím z Havířova do hutě už třicet
let, ale při cestě do práce a z práce
není na zastavení jaksi čas.
Z letošní dovolené jsem si dopřál
pár dnů jen pro sebe, vzal foťák, sedl
na kolo a tisíckrát projetými místy se
v klidu toulal, zastavoval a čekal
na „dobré světlo“.
Les Důlňák mezi Bartovicemi
a Vratimovem, Košťálovický
a Volenský rybník nebo zátočiny řeky
Lučiny. Je tady opravdu hezky a kolik
z nás ani netuší, jak nádherná zákoutí
přírody máme kousek „za plotem“. Ať
už mé snímky posoudíte jakkoli,
zařadíte nebo ne, chci svými obrázky
vyjádřit poděkování a úctu lidem
kteří se snažili a snaží z různých
pozic či aktivit prosazovat zavádění
moderních a „čistých“ technologií.
Zdravé životní prostředí je bytostně
důležité pro všechny a pro ty z nás,
kteří pracujeme ve tvrdých,
hlučných, prašných a horkých
nepřetržitých hutních provozech
zvlášť. Zakomponovat do záběrů
kolo s přehozenou bezpečnostní
vestou, nebo lesní vílu či vodníka
v tričku jsem prostě nedokázal,“
napsal nám Jiří Adamus z Válcoven,
kterému děkujeme za písemný
příspěvek i fotografie.
Zprávy ze skupiny ArcelorMittal
Mezinárodní
Personální změny ve vrcholovém vedení
ArcelorMittal tímto oznamuje následující jmenování:
Bernard Fontana byl jmenován do funkce GŘ divize
nerezové oceli. Willie Smit se od 1.12. stává personálním
ředitelem Skupiny a Arnaud-Poupart Lafarge byl
jmenován do funkce ředitele divize LCE.
Světový index trvale udržitelného rozvoje Dow Jones
pro rok 2010
Společnost dosáhla významného milníku na své cestě
k bezpečné a trvale udržitelné výrobě oceli. ArcelorMittal
se nyní řadí mezi vybrané společnosti uvedené
na světovém Indexu Dow Jones pro trvale udržitelný
rozvoj (DJSI World).
Evropa
ArcelorMittal Differdange vytvořila nový světový
rekord
ArcelorMittal Differdange, Lucembursko, ve spolupráci
s výzkumným a vývojovým centrem v Esch
a Dommeldange, provedla úspěšné zkoušky prvních
předlitků pro nosníky tzv. BB5, které váží 2 500 kg/m –
jedná se o nejtěžší předlitek na světě.
Investice do rumunské rourovny
Společnost investovala v Iasi, rumunském závodě
na výrobu trubek, 11 mil. USD do nové linky tváření za
studena, což je v souladu s principy Skupiny o zlepšování
výkonnosti a konkurenceschopnosti v oblasti nákladů.
Tato linka bude produkovat vysoce jakostní výrobky, které
obstojí v evropské konkurenci.
Amerika
10 let bez absenčního úrazu v Brazílii
Blahopřejeme Belgo Bekaert Artefatos de Arame (BMB),
provozní jednotce společného podniku ArcelorMittal
Bekaert v Itaúně, Brazílii, za dosažení výjimečného milníku:
10 let bez absenčního úrazu.
Afrika
„Transforming tomorrow“ - prostřednictvím
vzdělávání
ArcelorMittal Jižní Afrika získala prestižní ocenění Steel
Award 2010 za rozvoj okolní společnosti, a to díky
projektu základní školy v Meetse-a-Bophelo, na kterém
spolupracoval s nadací ArcelorMittal a ArcelorMittal
Construction.
Více informací najdete na www.myarcelormittal.com
Řeka Lučina
Milé kolegyně a kolegové,
Les Důlňák
> Komentář k fotografii z minulého čísla
Drž
„pravidlo
pravé
ruky“,
levou včas
rozepni
„zip“!
Auto radši
nech
v garáži,
pěšky ti
to půjde
líp!
Autorem nejvtipnějšího komentáře je Libor Čája z oddělení Hospodaření s HIM
ze závodu Údržba. Odměnu si může vyzvednout v redakci (tel.: 2787).
v říjnu minulého roku jsme v naší společnosti poprvé spustili akci
100 MINUT PRO ŽIVOT, během které více než 500 z nás
darovalo krev v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
Zaměstnanci Krevního centra si naší nezištné pomoci velmi váží oni nejlépe vědí, kolik tento náš dar, který se nedá koupit, dokáže
zachránit životů.
Udělali jsme společně něco, co je na Ostravsku opravdu potřeba,
a stali jsme se vzorem i pro ostatní firmy a jednotlivce.
Pojďme do toho znovu! Od začátku října už darovalo krev
135 z nás. Připojte se také. Naše akce trvá do 3. listopadu - jejím
vyvrcholením je
společná akce
Daruj krev
s Českým
rozhlasem
Ostrava
a ArcelorMittal.
Darovat krev
vážně není žádná
věda. Informace,
jak na to, najdete
na intranetu.
Děkujeme za Vaši
podporu.
Věra Breiová,
tisková mluvčí
Barbora
Dvořáková,
tlumočnice
generálního
ředitele.
(My do toho
jdeme znovu pojďte také,
pomůžete.)
Download

Sestava 1 - ArcelorMittal Ostrava as