T.C.
ASKALEKAYMAKAMLlGI
IJceMiliiEgitimM的軸t蝉
Sayl:29254301/200/3482145
01/04/20lj
Konu:Dart雨afaka
……MUDURLUGONE
ng吊IM皿EgitimM融r崎nnn30/03/2015tarihlive3394466saylllyazliarl.
Ilglyazlekindeg6mderiIen,Dar栂afkaileilgili些型皇畦垂吐哩迫塾
哩一也坦吐出畦堕聖堂聖堂里坐一趣_迎ig_哩型iIeilgiliyazlVe
ekler出担eg6nderilm函Iup・adlge脚tOplantlyakatlllmlnSaglanmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim.
KezzibanBITLISLI
Mudura.
?ubeMiidum
DAGITIM:
Ilk/OrtaokulMudurlukierine
YenIMahHukumelKonagIKat3Askale
田ektronlkAg wwwmebgovd
Ayr−ntlllb−1g−1eln MusaD山BASlVIIKI
iei(0312)XXXXXXX
手水S(0312)XXXXXXX
叩OSta adsoyad@mebgovtr
BuevrtLkguvenileiektronikimZaliclmZaimm−Stir
httF,′′evraksorgumebgoYtradrcsinden2e43−fc45−3fe3−951b−e885kodulieteyitedilebilir
T.C.
ERZURUMVALiLidi
iIM踊EgitimM的胴囲
Sayi:67269960/100/3394466
30/03/2015
Konu:Dar鴫afaka
……KAYMAKAMLIGINA
(IIceM冊1時itimMnd撮1噌u)
Ilg上02/03/2015tarjhli2271285saylllyaZlmlZ・
Dar鴫afakaSlnaVlileilgiliO6Nisan2015tarihVeSaatlO.00Ida YakutiyeIIGeSiine
baglIErzurumLisesilndeyapllacakolanBilgilendimeToplantlSlyap−tacaglllglyaZlmlZla
bildirilmlStl・IlglyaZmZlailgjliolaraktoplant−yakatlllmmgerCekleStlri.mesihususunda;
Bllgilerinizivegereginiricaederim.
HaiilKARAPINAR
VaIia.
IIMilliEgitimMndtirYardimCISI
EK:
L Yazl(lsayfa)
Daかtlm:
20iICeKaymakamlLgma
IlceMEM)
YonctlmCadVa剛kBlnaSIKa14 YakutlyeERZURUM
AyrintIii帆gi甲n CANANrAYmORBAYSEr
iEMELEGlllMHIzME「LERl
rrci4422344800Dahilll13
Faks(442)2331032
BueVrakgnYeniieieklronlkimZaileimZalanmlStirh巾l/evraksorgumebgovtradreslnden5520−7e13−309C−9749−ebackodulIeIeyitedlleb−1−r
7−(
lh〟1高くII‘I品1くI(I 高,lI
船中く点間I坤直川淀明証
l)拙樋鵬if油糧ltoIltjYでfi
もーil7Ihi、I〟\i/,〈
城I高lくり高一.\一川五月∵ん,…I出/
印(子宮Jj」,,hiI上.〃汀●信i
I証し∴だIJlJ7合一tlJII
小高く′,、−1妬II,li高I′Ilし、′小売‘●白子㌘
SayIn AhmeIALTIPARMAK
TC ERZURlJMVALIsI
ERそしjFiUM
23Subat2015
Say9ideserVaIim、
DartlSミafakftCnmiyeli152yiIdIr“e…画mdetlrSateSjtiieiilkBS用e撮emLzIndortb kbsesintle
y華aYanbabastYeyaanneSihayattaoImayaniyOksLllamayee飢ekiiklZVeerkek的Cuklarnrm
OrtaOku15S…ttanIisebitlnCeyekadar囲raSITy2両Ileeil面vereilbirkurumdur.
E緬巾tl「iSijreS刑n・CeOgrenCIIe間lyemek・ba…ma・glylm Vemukemmel∴iregrenimlgnldlTl
捕y主宰掴Dar雨afaka CemiyetiIaraflndan karsぬnmaktadIr・t;凪elmiZdckinnilst的7nydok−
ParallezdokuI軸kalda…両altayeryerd hRfazbs酬hi申tticrela面adanbucocu姉rlmIZa
Sa∈函yan DaruSSa的ぬCe…yetiYeDardSSatakaE博mKurumIarlmlZlrlyetk刷eri°JarakIlinizdく)
ya叩C喝的Ili∠1割IltlmloplantiSinaSIZidavetetmektenonurduyarIZ_
Gecen yt=arda∴OId噂lj9ibi tJU yit∴a Dar唾?ataka g鳴S一naYl hakklnda bIigi Vermek VC
DarLt申請ttiEgitiDIKurumla…lanltmakamacrytadtlzenled噸miztOPlan…mZGN録がeO鴫
9LJOuSaallO:00“daERZURUMLIsESlhdeyaplIacaktlr、
BastasizSay叫∨重幅‖i∠Olmakiizere∼lM潮Ei的mMudurIugtJn町的ゆedek川kokuIMildurlerive
呼子雨間馴ierIIl膏Dtlnya甲ZlnlemsiIc高rgdtlehiVe鵬Tveaday的encikrimizinka幽acakIar一Ve
yerCImedyan旧deste釦nlaIarak yapacaglmlZ tOPla面da,bBSir一軍Ikld…aSI Ve duyuiuIdI厄
kamuoy川TuIZu Dartissa症a E…揮mKurumIann‖lyaPaca色ISeemeS−llaV一Ii9時Ilbi勘endIrmek
iS母のn17_
Potansyei aday暗enciiere Ll塵ma而 biZe∴Cl− ra∠ia g巧言katanIar 血okuI MtJdUrldl VC
b白retmenlerimi7dILYapiiaCakItlPはr而yateSr捕れizve ERZURUMitilikok山MudurierinlnkatlImli
中高M用法埴InM同軸Jguneta臨a肋間niZbuproje血ba鉾「−SIやn khtjkdnemdediLBukonuda
dadesはkvchimayeieriniziaS eddyymz
T叩温血miI∠aka帥mtayldIerinizeintizarentakdi[erirlizesunarrz・
Sayg胞rimiZIa
轡申
DavLItOk時u
DartissafakaCemiYen
Y釧Iei…lKiirL」IuUyesi
SInaV.Ka河VeKab巾KonlISyOnUBaskanl
.Iつ[持●li所持品IiiL,i−MI・了′fP−…▲iJJ′ ′′i′川.←・Jl1時一同irJ,Iiiいく柄…高
J)(。I...Iil′4重点II…J_ヾlIくC・.′糾利く′†rIri、i日高iLy”隔て十,・申出、II′I′。l・一t.i r、・・仰
Download

Darüşşafaka - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü