AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMilnEgitimMiidtirlii郵
撥 T.C.
11/12/2014
Sayl:97167970/100/6342523
Konu:IntemetOItammdaCocuklarlnCinsel
JstismarlnOnlenmesiKonusunda
Almaca,kTedbirler.
……KAYMAKAhALIGINA
(子leeMilliEg誼mMudnr1時u)
……MUDURLUGUNE
ilgi.A旬onkarahisarValiligiBilgl亙emSubeMudtirl頓niin20/11/2014tarih、re
70079864/172/7768sa)両)′詑ISI
AB′OnkarahisarVal鴫iBirgilSlemMnd田嶋心血iijntemetortamlndaCocuklar竺
C誼sellstismarm OnleImeSi Konusunda AllnaCak Tedbirler一“ileilgl yaZI VeIe雨en
Bakan噂IillerIdaresiGenelMtidurl嶋tintinll/11/2014/33tarihlive93897467/172/5422
say1112014/33nolugenelgesiekteg6nderilmiStlr・
Bilgilerinizi言lgL yaZl、′e genelgeninileeniz/okulunuza du)′urulmasl kurumumuzu
ilgilendiren
maddeler
hakklnda
eallSma
faaliyet
raporlarln
hazlrlamasl・Hazlrlanan
raporlarln O5/01/2015tarihine kadarmii(追rl画miiz TemelEgitimHizmetlerinde olacak
Sekildeg6nderiLmesihususunda;
Bilgilerinizi、′egeregmiricaederim・
MetinYALqN
Valia.
ilMilliEgitimMuddrn
EKLER:
1山giyaZl\′eekleri(4sayfa)
DAGITIM:
17119eKaymakamllglna
Resmi6zeLilkokullreOrtaOkulmiidiir誼klerine
AdieS;i(aramanJs人′lerkez!5Kat/AFYONKARAHISAR
剛cktronlk人望:ll′Wll′.af)′On.mebgov・tr
叩OSta:tClneleg硝mO3@meb.go\′.tl−
A)周ntll南lgi頼れ:VHKZekiOzcAM
Tel:(0272)215760〟107
Faks:(0272)2137605
Bucvrakguvc面e∼ektTOnlk∼mZaiJe言mzalanmiStlrhttp〝evraksorgumebgo、rtradres−ndenlet7−6992T3fO7−9859−aO4bkodu柚eyitedlieb時
T.C.
AFYONKARAHとSARVAHL虜I
Bijg華IemSul戴M櫨d撮1堕む
2α11位014
Sayl:7(畑79864−172−77〔賂
Konu:IntemBtOr血mndaCocukl狐nCinseLisdsIIⅢlnm
OnlenmesiKonl堪りndaAlmaCakTedbirler
AFYONKARA亜SARiLMILLiEdiTIMMUDORLUGUNE
帖:I諦ler涌出加廟11lerihresiGenelM同軸n弧n血圧江2014岨高hVe3422率)ilhyazlSl;
串sleriBakanl甚iLlerldaresiGenelMudtirl噂nnnlLll・2014tarmve5422sayLll
・lintemetOrtamlndaCocuklarlnCinselistismarInlnt面enmesiKonusundaAtlnaCak
Tedbirle丁目Ieilgili2014/33saylLJgenelgesiilgisinedemyleekteg6nderilmi垂で・
GenelgeninklmmmuZuilgilendirenmaddeleriningereglyaPllaraLksom鳩umnIGisleri
BakanIigInabildirilmektizereengee10.01.2015tarihimesaibitiminekadarValiligimize
genderilmesiileKayrnakaml蘭nlZCaitg吊kurumlaragenelgening6nderilerek,konunun
titiz喜田eta血pedi】mesihususunda;
BilgiVeger暗i山元caederim
MehmetVILMAZ
Valia.
ValiYardlmCISI
EK:
1−ccnelge
DAcTTIM:
A匂ronkarあis祉ilEmniyetM咄虹嘩軸e
AもrOnk狂わi組IilJandamaKomutmllgIm
A魯′Onkar血isartiMilliE差萄mM地軸噌une
AfyOnkarahisarAHeveSosyaJPolitikatarIIM的tjrl鴫the
17119gKaymakml曲m
M山口述部kCJ一HOk競ldhb血∼03100人らで山地・
TekI0種(77ヱ㍑14年857Rk(2n)21407秒
e・rM⊃亀e掛軸日加証人をj
Aym正広恒竜nihtdTC<hrlm
T.C.
ICISLERjBAKANLl〈与7
症cridaresiGcnclM的nrl堕0
DAGTTlMl,I
ll/lInO14
Sayl:93897467−172−5422
Kom:lnternetonammdaCoc庇l粗目nChねkism肌nln
OnlenmesiKonusundaAlmacakTedbirler
虚血韮重工重量
2014鳥3
ILetisimindnemiihiJaraClOLaninternetingiderekyaygmla紳glgunnmuZde,90CukLarln
intemetoTtamlndacinseLiStismarIbBynkbirproblemolarakkar‡lmlZa担maktad∵KCrese日詰r
sorunoJansO2konususuclamucadeLeyjsagjayacaktedb温crinulustararasIL担irIigi
eer9eVeSindea血ma16nemtaSmaktadrI∴Uluslararasli$birligininarmastylainlcrnetuzermden
90Ctutishsmarlmka卑y皿it旺nm迫cadeledahadaetkinhalegekcekthBumla,航em竜n
deiCindeyeraldrg154devletiJlkanllmlyLa−Olu;turulan“CocuklarlnIntemetortammdaCiASCi
istismaでlnaKaTS−K虹esel雨魚k,’kapsamLndabirlik記爪的adeleetmekararlallnarak,4ama
hedefb鉦rlcnm函r.Buhedefler;
上Magdurla…tCSpltedilmcsivebunlarielngCrekenyardlmVekorumanlnSaglanmaSi
konusunda曾balarlnarttLrilmasl,
2−101cmetohamlnda90的kIarlnCinsclistismarIOlaylarlmnSOru担mlmas同es申ularln
belirtenmcsiveyargllanrnaslkonusundaeal)imalartnarmrLLmasl,
3−Cocuklarlninternettekita=aliyetleriileilgilitehIikelerevecinsejamacL,01arak
kndlnImalarlnayもne撮eyIemlereka嘗lkamub臨cininamlrllmasI,
4−lntemetortammdae00ukpomograftsineer諦leb臨席inmiLmkunoidugllnCaa・ZaFtlimasI
Yeistismaraugraym90Cuklarlnyenidenma善duredilmeIerininOnlenmesidir・
蘭FakulkeleriyukaTldakihedefveama函r−gerGekleがrmetaahhudnndebulunmu担rdlr・
Bu9erCeVede,eOCuklarInintemctortammdaci・lSeiistisTnarlnm8nlenmesineyOnetik
申115malarah】ZVeriLerek,SuPVeSueluylamucadeiedeetkinl蘭narttJrllmas㌧uyguLamada
y準ananSOrunlarln96zumlencbHmesibak折目ndanaiagldakitedbiTlerjnivgdi撮庇vcetkinbir
やkildeuyguianmasIS.a到anacakttr.
1)IntcrnetkafelerLeilgllidenetimlerdtlzerLHotarakvetitizlikleuyguianacak,ayriCa
塞rencirerinokulderssaatleriieerlSindeintemetka紺erde之amange9imeleTjnin6nlenmesine
yoneFikger掘9aLLimalar(devamsLZtlkkonusundavelile論k闇mCSaiyoluylabilgilendiriLmesi)
mternetkafeiSletmecileriylei*証蘭vb.)yap11acaktIr.
2)01.112007tarihvcZ6687sayIllResmiGazete’deyaylmjanaraky虹url鳴らgiren
tBut高座Cしckuon鮎mzaIldlr.lmzdlSⅢC面nasllnigm放吟in厄中値…付記C彊hgov.1〔極r敦mg…lamaad鵬S毎
日TcI火(D30coe−90でfMz−PbC15z一手27工Sh−aWmlrkB8)kαhIuyaZ踊乙
血Buトノm‰4吐血種山比 小田原ゆ甲1血筋上峰剛○L
Teldm・(312¥224240毘止ま(312ド葛曽13
とイゝ糞ぬ.馳虻田的〔亀此′硬iM、ヽ∨逃せ(
席metTopluKullanLmSa函⊥arlHakklndaYもnctmelik佃mLerl碑,証l
kafelerdekibilgisayarl函Cu軸Cins両tismar嘩tehcenl1時幽dc出umarVe
benzerikOt心胆亜Iar】te串CnVClSyaslndank函inpsikoloJikve軸ik
gel厨Olumsuzetkiedenoyu血Oynatllm刷る鴫9ilmesincyenelik謝
periyod胸etimlerya函kgerekent謝Icral−na地で・
3)Tc−ekomOnikasyO璃蒔ka騨(TlB)haz珂Ocrc帥丁油m諒
sunulang面internetPaketlerininkuLlanlmlnlteS調mckamaCly−aa笹brosarIer
haz血arak,h時函rak剛d噌函aS南akve函ar膜面etO血Inda
karsLし函ekkritehlikelervebunlardannaSttkorunabtkcekterikonusundabilinelendirme
4)Okulg棚konuSu聞古daream剛Skan碑即時tkilileTinh
katlllm函iibirer撃Veded軸諦riLer暗証ikleokulgi恒1時函m
i串Ve畦証de中軸乱調erlc輝geqmCIcriengellen訪
う)tnternetVeSOSyalmedyaku剛mnL岬蘭aruzerindek冊SuZetkileriVC
barlndlrdL胆rhakkln串grenC幽tim証Cek90Cu軸y中心>朝m
konuL卿両軸両脚担uygung輔植irlenecektir)、軸nLgrv蘭読
Velilenne)′融Seminerle直納1狂Ve剛1咽m証8−函軸e調山
車向田南蛮中n出川証mCl勘etlcreonCe剛証60品
6)Emniye両darmaperSOn即売ICnhizmcti91紳erde‘・90Cu面nsel
緬狂1,intern帥璃・SOSyatm函u皿…叫軸もZe融olumsu謝e証
的d証鎚r唖爪ul抑a}IerVe栂弧r・
7〉Cinselistisma滴のm阿山arLnkim証no囲kmamaSliC梱ealma
sけaSlndaveSO珂manm掴狐a証aazamibzeng圃ecektir・Magdur90Cuklarln
reh蒔tmenlerveAileveSosyalPol融Ba蝉刷perSOnel蘭danya曲
takipediLmeLeriteminedilerekjOlaylnizlerininsilinmesiamaclylaherturluumandesb宙
8)CiTISelistlsmarSueunuiSlcyenkiSilerinyakaLanabL−mesiveitgiiisitelcreerim証
engclleneb軸hOzellikleT掴噂kumVCk串−ay油Smaiqe融
9)M剛ar証ri・fark−ndallko嘩maea−1担kap抑dakon両ilgili
bakanllkvekurum面lveilqeb証nikoordincedere時urum−arcaya函
10)Kolluk剛erinccbualandaisle謝Ceksuelara蘭di担yicikolluk
ll)Konu)′aili抑諏自陣mle蘭Il函netimcIema血Cay担
denetimlerd蒔rlendirmey涌mtularakkurumSalpc砂山Sde函dimclerLnde
dikkateallnaCaktlで・Y時nCailgenclindeyapl理事malar唖陣haZlrlanacakolan
函ar,m硬直Ocak卵姑unakadarVa剛tarafLndanBakanl担A岬
B璃高鳴1時批Da頑萌山一帥agbnd諏C謝・
M蘭daream−rlcr1両ndankonunu証likletakipe埴k,yCtkillbirimlercc
陣rin噂ld謝lenes細uygunOLara岬tulmesin両hangibiraks鴎
mey血Verilmemesi諭叱mlea印ericaeder証
器蕊蕊露悪誠等葦三三三
_ 一一 一 一 一一〕●一一一一一 一一一 ● ̄i−i ̄“ ̄一
一一一一一一一一一一一一一一一●一 一一 一一1−−− −− ●−−● ̄
1m剛、初心や咄1庇k A河il掘削hぬら与帥OL
Tdef。請(封2宮射2‘00Fek中之〉療箕13
日出山根幽峯望蓬産出殴虹
一サイ
sebahattinOzTURK
Bakana.
Vali
M止れesar
DAdnM
Bilgi:
窯業蕊a 諾霊廟a
A岬。硬。。l朝crmiresi軸ll盤器競業業B血蘭
8111Valil軸∴∴■∴∴∴∴認諾謹蒜V。Ha坤謙抑1蝉
〔陶ekom血速yontl函mBa如、廟)
ノ
事Bu曲調融Jm細h肌調理h陸棚0、蘭珊ama捕れ‥′/
叩博文(D30cc8−SOTf財P担5再27エ5h一犯irkBa)出muya枇 一一一一一一一一一・一・
一一一一一 一 一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一→一一● ̄ ̄● ̄
hh涌小皿囲批観山人中U嶋胡両軸巳やJ∞
鼠dn。諏母些出藍軸心
Download

T.C. - Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü