T.C.
MEZİTL! KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Elitim MüdürlÜ!il
967617
,,~
Sayı
:45670646-135.01/ !3.923
Konu :Kurum Denetçisi Eğitimi
"
Ü;<'"
...................................................... M ÜnURL
,--UNE MEZİTLİ
İlgi :a)Mezitli Kaymakamlığı Toplwn Sağlığı Merkezinin 04/11/2014 tarih ve 3191
sayılı yazısı,
b)tlçe Milli E~tim Müdürlüğünün 30/09/2014 tarih ve 8654 sayılı yazısı.
İlgi b) yazımızla istemiş olduğıımuz 4207 Sayılı Kanunun Uygulanması gere~
göndenniş
olduj!unuz okullkurum denetçilerine yönelik 07/11/2014 Cwna günü saat 10:00'
da Mezitli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda hizmet içi e~tim verilecektir.
Söz konusu eğitime görevlendirilen personellerin katılımının sagIanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gere~ni rica ederim.
Ahm~Y~KlN
Mü
ŞubeMüdürü
EKLER:
1- İlgi yazı (i sayfa)
DAGITIM: I-Tüm Resmi/Özel Okul-Kurum Müdürlüklerine ~......-
..\
.~
.
MEZ1TLI ILÇE MILLI EGtrIM MüD()RLÜ()ü
Yeni Mah.Q.M.K.Bulvan Mezitli Sanayıı Sitesi
Girişi Çelik Apt.Kat2 MEZtrLIiMERSIN
Telefon:(324)3585464 Faks,(0324)3597444
't::Y e~posta:[email protected]
web:http://mezitli.meb.gov.tr
Aynntıh bilgi için irtibat:Hayat Boyu ÖAJ'enrne
SHhe..i· A CAPANnEMIR
,', (d "
...:.:.,; J ....
GÜN ı,ÜnfıR
"
•
Bayı : 29()344l8·28 ır
Konu:
Kunım
'1'.<:.
MıJ:zITLi KAVMAKAMUCı
!ıçe Tuplum Sıığlıl.\l Merkezi
flf1l1l/ıo 14
') 11 i
Denetçisi Ellitimi
MIı..L.r E:6;":rYl,....,...........
Ml:tı~ ~"'&~$
.1'f"
..t;ı;......."......................
,"WıW
.t'
Ilgi
: aL 03.01.2014 tarih ve 29034438. ı ı 904/52 sayılı YBzımız.
bL 02.10.2014 tarih ve 29034438·28113077
sayılı yazımız.
Iıgi ya:zılarımızla kamu kurtını ve kuruluşlanııa ail yer. ııraç. bina ve tesislerde ıUtlln ii!i.inli
tükeıenlerle
amiri 1arafından yetki verilen kamıı personelle..1 tnr~tindıın ilimi ral'~ C~l.n~ı
verilmesi uygulıınuısınııı. daha sa~lıkh olabilmesi için. ilıı:ili birim amiri tarafından )'apılıı~ak
görevlendinnede iki kişinin görevlendirilmesi. en az. birinin idareci kOl1l1nıuııd~\ bııluıınn I!(lrevli
olmıısına özen gösterilmesi istenmiş ve görevlendirmeler yapılarak TQPlum Sa~Iı~1 Merkezimize
bildirilmişti.
.
ilgili
biıim
Kamu kurum ve kunıluşlıınndıı idari pııra cezası vermeye yetkilendirilıniş personel ve daire
anıirlerine yönelik 07.1 !.2014 tarih Cuma l:\[\nL! Saat:lO:OO d~ M~zitli Halk Eğitiın M"rk~ıi
toplantı salamında hizıııet içi cAilim verilecektiı'. Görevlendirilen personelin ve daire anıirkl'iııin
{oplunuya kOlllnıaslI1111
Geıegini
sıığlanması hLlsuslIIıda:
rica ederinı.
DACtTIM:
GereSi Için
ılçe Kamu Kurunı ve Kuruluşlarına
ı'atih MAh,Cel1ı:iı Top_I C.d.Me,iıli Toplu", s.i!:ı!iı-Meı'k,zi TIM.)24.J59l931-:J5'j:-.;)Ç-r..,~ijj-:jS~ijj·icio
Çev, Sn/ı,Tek, H•• nıı YILMAZ
.
e·maıı: !ll~!I!U~~!10!m~il&\!!n
1e
3:.ı17d
·~3i1n)lıs·tDl
LLLIZ3W
t~bELgE;,ıEg
91'61
v19ZIG,/9G
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı