T.C. MEZİTLİ KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Ei!itim MüdürlÜı!Ü (967617) Sayı
: 631406699-2001
~ 212-
17
EKİ
2014
Konu : Sürekli Devamsızlık Yapan Öğrenciler
TELEFON ZİNCtRi
.".............. "................................. !\ıIÜnÜRLÜG1JNE
MEZİTLI
İlgi
:ii Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/10/2014 tarih ve 4604499
sayılı yazısı.
Bakan1ı~mız
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet
gösteren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullannda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında sürekli
devamsızlık yapan öğrenci sayılannın ekte gönderilen Excel forma işlenerek 22110/2014
Çarşamba gününe kadar [email protected] e-posta adresine ve ayrıca üst yazı ile
Müdürlü!1;Umüz Mesleki ve Teknik Egitim Birimine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gere!1;ini rica ederim.
LKIN
EKLER:
I-İlgi Yazı (i sayfa)
2-Excel Form
DAGITIM:
f'atma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2-Davııltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3-Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
.,;iıitior,
@
MF.ZI"llJ ILÇE MILL! ECITIM MÜDÜRLÜCÜ
Yeni Mah,G,M.K.Buharl Mczith Sanayii Sitesi
Girişi Çelik Apt.KaI:2 MEZITLIIMERSIN
Telefon:(324)3585464 Faks:(0324)3597444
e-posta:[email protected]"tr
web: http.llmezitlLmeb.gov,tr
Ayrıntılı
bilgi için irtibat Meslekı ve Teknik E~itim
Hinmi".A C'APANDFM1R
y\.....ı.,~
@;
T.C.
MERSİN VAdUGi
İl Milli Eğitim MüdürlÜğü
Sayı
: 191315721220/4604499
Konu: Sürekli Devamsızlık Yapan Öğrenciler
16110/2014
TELEFON Z.iNCİRİ
.................. KA YMAKAMLlGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlçenizde, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Aruıdolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinde,
2014·2015 eğitim öğretim yılı sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayılanna ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu sebeple yazımız ekinde gönderilen tablonun ilçe milli eğitim müdürlüklerince
doldurularak 24/10/2014 Cwna günü çalışma saati bitimine kadar öncelikle elektronik
ortamda Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri ı;ubesinin [email protected] e-posta
adresine. ayrıca resmi yazı ekinde Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hasan GUL Vali a. Milli Eğitim Müdürü EKİ:
I-Tablo (I adet)
DAGITIM:
1.13 İlçe Kaymııkamlığına (İlçe MEM)
..
Dumtupnıu
Mah. GMK,BuI1l1llrt JJ 130 YenişehirlMERSlN
E1ei:ııonik A~: htrp:l!ıntrııilU'llw.goV.lr
e-poırtIl: dr.ldIUı(QJmeb.g(rf~tr
Güyenli E'e~l'" \mıalı
A.sıılt~ıdu
,.lL.I..J.c...Il0ıW, ..
AYnlı1ı1ı bilgi için:S.OlKAN Şef
Tel: (O 324) 329 14 81...84 Dubıli Tlf j:u3
Faks: (0324) 327 35 ıg~lIJ
Bu evrııL: gii\-coli elekırooık imm ile ımmlıınmıştlL httpJ/evrakrorgl.tmebgov.tradresinocn c998-e61 a-3fa9~bJ8ıwf954 kodu Heıeyiı edılebilir
Download

1 7 EKİ 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü