T.c.
MI,ZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
iıçe lvlilli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 28835733 /9O3.03.0| l l 5 1 41 54
|
Konu: 2015 Ocak Ayı Derece Terfi
|
/02/2015
(TELEFON ZtNCiRD
urü»ünr,üĞtıxn
Mezitıi/MERsiN
Müdiirlüğümiize bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öffetmen ve diğer
personelden 2015 Ocak ayı içerisinde derece terfisi almaya hak kazananlara ait Kaymakamlık
Onayı ekte gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
KamilDURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EK:
l-
Ocak Derece Terfi Onayı (2 sayfa)
DAĞITIM:
itgiıi okuı,Kurum Müdiirliiklerine
Mezitli İlçe MilIi Eğitim Müdülüğii Özlük Büosı.ı / Funda ALP
Aües: GMK. Bulvan Mezitli sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli.MERSİN
Telcfon:358 54 74-358 54 64 Faks: 359 14 44lntemet Ad݀si:
Bu er,,,ak güvenli elektronik lmza ile imzalanmıştür. http://evmlcorau.rneb,goy,tr
http://mozitli.meb.gov.tr
adresindendf62-dlb5-3454-82'l4-649a kodu
ile teyit edi]ebilir
Download

MI,ZİTLİ KAYMAKAMLIĞI urü»ünr,üĞtıxn