\
Sayı
T.c.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
t
1907296
Konu: Engelli Vatandaşlar İçin Temsili
Askerlik Uygulamasr
: 28835733 1903.| l l
20/02/20l5
(TELEFON ZİNCİRİ)
vıüoünr,üĞüxE
MEziTLİ
İlgi : a) DKY 5 l -5 (B) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Er Yönergesi.
b) Deniz Kuwetleri Komutanlığı - Mersin akdeniz Bölge Komutanlığının l2/O2/20l5
tarih ve 47391792-1 l30- 49-15 sayılı yazısı
c) iı Milıi Eğitim Müdtirlüğiİniin l 9/O2l20l 5 tarih ve 1847558 sayılı yazlsı.
l - Engelli vatandaşlar için başlatılan "Temsili Askerlik Uygulaması'' ilgi a) yönergede
beIirtilen esaslar doğıultusunda l0-16 Mayıs 2015 tarihleri arasrnda kutlanacak olan
"Engelliler Haftası" kapsamrnda l l Mayıs 20l5 tarihinde icra edilecektir.
2- Eğitime 1995
yılı ve
daha önceki yıllarda doğantar
askerlik uygulamalarına katılmayanlar iştirak edecektir.
ile önceki
temsili
3- Temsili askerlik uygulamasına katrlmak isteyen okulunuzda görevli personelin
nüfus ciizdanı tıpkı çekimi, EK-A'daki "Engelli Bilgileri" ve EK-B'deki "Feragat Belgesi" nin
06103/2015 tarihine kadar Müdiıılüğümiız İnsan Kaynaklan (Özlfü) Şubesine bildirilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Kamil DURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EKı l_EK_A
(Engelli Bilgileri)
2-EK-B (Feragat Belgesi)
DAĞITIMı
- Tüm Okul/Kurum
Giivenll Eb4onir imzaiı
Müdiirliiklerine
Aslı ldla]ffiaır.
.l4]J.fLJ2Olr_.
F.4(P
Mezitli İlçc Milli Eğitim Modiırlüğü Özluk Bufosu / Funda ALP
GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Ginşi Çclik Apt. Kat:2 Mezitli.MERsN
T.lcfon:358 54 74-358 54 64Fak* 359 14 44lnemet Adr§si: http://mozitli.meb.gov.tr
ı\dres:
Bu evrak güvenli elektronık ımzı ile imzrlanmlslr http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden l
l0f-36cd-30c3-ao9a-7c29
kodu |le teyıt edilebiIir.
ır)
cJ
sa,
lij
Ul.
:
_J
\o"
'.'
Oci
gğt
:d
\t,ii*5
t8gi
El
J
ıL,l
9l
Pl
;l
91
u]l
iri
lqi!ı
iş,iiii
i--i T|
i ]iil
elil
i;
lşş3 ii
i
lsğEiiii
(n
ö
(.ı
ıJ)
Jl
gJl
aJl
ol
ul
F
o,
(.)
İ
Fğrl
i|l
iş
|--,
l
l
Jl
ull
Nl
ol
Lll]
F
trll
Nl
i.ıl
<l
l-]Tı
tr
:rl E
il
Eı(B
HlzMElEll_Et
', 4l Jgl7g2,112}, i!,\
PER
1l, Şubat 20'l5
-15
FERnGAT BELGESI
sanat Eseı\eıi KanıJnu,
iLGi : (a'l 5g46 Saylll F|kif Ve
Yön3tn,ı€ıik
n Kaylt vg Tescili Hakktnda
ih) Fi}lir vz sanat Eserlerın
cngEll
6en8l KL:may Baştanı,ğınca
-
vatandaşla,.ı'll'_x,"#ioi:":l']:H'_İJ:#İi.";'j
- ,," aıı toıograt
:+Ll.i,,T*aiİ,*,ll*:ıiı: ij:jlH51j'*iT}liffi;:"
gi,en
*5İİ;;;;içeiçgvesin,
,,. *"io, h,kla"rn, sü"siz
ve video görü|]ıü|erinin iıgi ("
umUnla iletln]) kullanlnr
İevrediyt,ıum l,,-
a
,
t,';Tİ;,lğ,1[,?;,T,Hi,J".l"il;:
olalak
l2O15
KATILAN VATANDAŞ lN
TEMsl Lı ASKERL| K UYGuLAMAst NA
Babasl
Adı Sovadı
:
Annesi
Adl sovadı
:
:
:
1m:ası
lrrızas!
'I
.l
o.ğalak KOÇOĞlu
lda.Asb.Bçvş.
Pİaı.Ks.A.
HiZMETF ÖZEL
B,1
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin