T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMUGI iıçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) o
l'
rz.V
: 61961361-813.9916 O.8b
Konu :Okul Sütü Programı
Sayı
..
()A"
..........................................MÜDURL
lıUNE
0 9i20 14
İl Milli Eğitim MüdürlüğünUn, Okul Sütü Programı ik ilgili 1810912014 tarihli ve
4032140 sayılı yazısı ve eki Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği ilişiktc gönderilmiş
tebliğ doğrultusunda, belirtilen tarihlerde iş ve işlemlerin ivedilik ve tiıizlikle yapılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereil,ini rica ederim.
~
h~
/
Mü
Şube
EKLER: Yazı
Tebliğ
(1 adet) (I adet)
DAGlTIM:
Anaokulu Müdürlüklerine
ilkokulu Müdürlüklerine
Bünyesinde Anaokulu Bulunan Okul Müdürlüklcrine
"ı' \,(',tTl .. 8 ......
~'"
h~
'~
~+jI MEZ1TLlILCS MILLI [(iiTiM MüDURLÜCÜ
Yeni Mııh.G.M.K,13ulvıırı Mczhli S~ınnyii Sitesı (jin$i
Çelik Apl.Kut2MEZiTLiJMERSiN
T<Icf"IıIJ24 )3585464 Faks.(O.l24)J591444
e-posıu:[email protected]
\\ eb:http://me/itli.mch.gov.ır
Ayrınhlı bilgi için irtihat:Tcmcl
E~i(im
/'7
a.·
üdürü
7
Download

~+jI