T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
İdare
Başvekâlet
ve yazı
Neşriyat
işleri için
ve Müdevvenat
30
HAZİRAN
1956
Savı•
Umum Müdürlüğüne
m ü r a c a a t oJunur
O T 1\A' A û T U C Î
UUJVlAit 1 B ö l
Q34fl
"
-
=
^
KANUNLAR
M i l i ! K o r u n m a K a n u n u n u n 4648 s a y ı l ı k a n a n l a t a d i l - d i l m i ş
olan S nci maddesinin i k i n c i bendine b i r fıkra ilâvesiyle
X u n c u bendinin d e ğ i ş t i r i l m e s i n e d a i r K a n u n
Kanun No : 6751
S
O r m a n U m u m M ü d ü r l ü ğ ü t e ş k i l â t ı n a d a i r 3818, 3904 ve
6223 s a y ı l ı k a n u n l a r a b a ğ l ı cetvellerde d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı
hakkında Kanun
Kabul tarihi: 25/6/1956
Kanun No : 6752
Madde 1 — Millî K o r u n m a Kanununun 4648 sayılı kanunla tadıl
edilmiş olan 6 nci maddesinin II nci bendine a ş a ğ ı d a k i f ı k r a e k l e n m i ş tir :
.
„„„
„„„
A y r ı c a görülecek l ü z u m üzerine bu gibi hizmetler içm 3656 ve 3659
, ,
, ,
,
^ ,
,
„ ,
, ,
. ,.
+, ,. ,
sayılı kanunlarla mukayyet o l m a k s ı z ı n kadro ihdası caizdir, i k t i s a t ve
Ticaret V e k â l e t i n c e bu kadrolarda mukavele ile istihdam edileceklerin
mukaveleleri i c r a V e k i l l e r i Heyetince tasdik olunur.
,_ , , „
.
,
Madde 2 — A y n ı kanunun 6 nci maddesinin X uncu bendi a ş a ğ ı d a k i
şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
X - a) B u kanuna m ü s t e n i d e n ihdas olunan t e ş k i l â t ve m ü e s s e s e
k ş d r o l a r m d a istihdam edilenlere birinci derece m a a ş veya ü c r e t i g e ç memek ü z e r e 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla mukayyet o l m a k s ı z ı n t â y i n
edildikleri kadronun m a a ş veya ü c r e t t u t a r ı verilebilir.
Madde 1 — O r m a n U m u m M ü d ü r l ü ğ ü K u r u l u ş u h a k k ı n d a k i 3204
sayılı K a n u n u n 5 inci maddesine bağlı cetveli tadil eden 3818, 3904 ve
6223 sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadrolardan ilişik (1) sayılı
cetvelde gösterilenler kaldırılmış ve yerine, ilişik (2) sayılı cetvelde yazıh kadrolar k o n u l m u ş t u r ,
M u v a k k a t madde — ilişik (3) sayılı cetvelde g ö s t e r i l e n kadrolar
Orman U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 1956 m a l î yılı B ü t ç e Kanununa b a ğ l ı (L) işaretli cetvele eklenmiştir.
Madde 2 — B u k a n u n rreşri tarihinden itibaren m e r i d i r .
Madde 3 — B u kanun h ü k ü m l e r i n i icraya
k i l l e r i memurdur.
28/6/1956
B u suretle istihdam edilenlerin aldıkları m a a ş ve ü c r e t l e r kendileri
için m ü k t e s e p bir hak t e ş k i l etmez.
(1)
b) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi bir vazifede bulunanlardan
. . . . . . . . . .
„ .
,
D.
g ö r ü l e n l ü z u m ü z e r i n e esas vazifesine ilaveten bu kanuna ait işlerde
•
d e v a m l ı olarak ç a l ı ş t ı r ı l a n l a r a a l m a k t a oldukları m a a ş veya ü c r e t i n bir
4
mislini g e ç m e m e k üzere Millî K o r u n m a
Bu
e d l l l r
t a h s i s a t ı n d a n tazminat verilir.
7
-
13
13
Madde 3 — B u kanun n e ş r i tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya i c r a V e k i l l e r i Heyeti
memurdur.
Resmi
ı>u»raı
Tertip
Bul*
No,
9
11
1
o«ae
Cilt
SMİf
—
SAYILI
Ziraat ve M a l i y e V e -
CETVEL
Memuriyetin nev'i
Aded
2
Hukuk
Müşaviri
Zat işleri ve L e v a z ı m M ü d ü r ü
S. 5 O r m a n Mühendis M u a v i n i
Mühendis M u a v i n i
Mümeyyiz
B i r i n c i Sınıf Kıdemli O r m a n B a ş k â t i b i
B i r i n c i Sınıf O r m a n B a ş k â t i b i
13
ikinci
»
13
Birinci
ikinci
»
»
Kâtibi
• » • » • »
S.r
1 4
Maaş
T
Muhasebe M ü d ü r ü
5
t a z m i n a t ı n m i k t a r ı i k t i s a t ve Ticaret V e k i l i t a r a f ı n d a n tesbit
28/6/1956
Kabul tarihi: 25/6/1956
»
»
1
90
1
80
1
60
438
12
1
4
20
20
40
30
29
25
97
20
34
178
20
15
î l e i l i Kanunlar :
.„ „
„, . „
3780
4648
M i l l i Korunma Kanunu
Millî
Korunma
Kanununun
m e ş i n e ve ek m a d d e l e r i n i n
ba-ı maddelerinin
ç ı k a r ı l m a s ı n a dair
26/1/1940
değiştirilKanun
1
21
433
4417
3/8/1944
3
25
1341
5780
12
S. 1 Kıdemli Orman Mesaha Memuru
53
25
13
S. 1 Orman Mesaha Memuru
202
20
14
S.
313
2
»
»
»
15
Sahife
14710
(Resmî Gazete)
(2)
D.
SAYILI
CETVEL
Menuriyetın nev'ı
Ad<_d
Ma iş
1
1
1
1
1
5
5
10
100
90
90
70
60
50
40
35
MERKEZ
3
4
4
6
7
8
9
10
Hukuk Müşaviri
Umum Müclur Muavini
Muhasebe Müdürü
Zat işleri Müdürü
Levazım Müdürü
Kısım Âmiri
»
»
1 inci Mümeyyiz
Köy ebeleri ile köy sağlık memurlarının kasa ve şeh-ilt.'de istih­
damlarında kadro vazıyetine göre kıdemlerinin nazarı itibara alınması
şarttır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'ıyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerim icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
28/6/1956
7
8
9
7
8
9
30
11
12
11
11
12
13
14
11
12
13
Başmühendisi
»
»
s. 1
»
»
Muavini
s. 2
»
»
»
s. 1 Orman Mühendisi
s. 2 Kıdemli Orman Mühendis Muavini
s. 3 Kıdemli Orman Mühendis Muavini
s. 1 Orman Mühendis Muavini
s. 2
»
»
»
s. O
»
»
»
s. 4
»
»
»
ikinci Mümeyyiz
Memur
»
»
Orman Kâtibi
Orman Tatbikat Memuru
»
»
»
»
»
»
(3)
D.
11
12
13
SAYILI
10
15
25
50
75
•100
10
15
50
100
125
150
30
Düstur
Tertip
Cilt
Sahıfe
3017
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin
Kanunu
9/6/1936
3
17
1217
3337
4459
K o v Ebeleri ve K o y Sağlık Memurları Teşkilâtı vapılma
B I N A ve 3017 numaralı Sıhhıt ve içtimai Muavenet Vekâ­
leti Teşkilât ve Memurin Karununun bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair Kanun
19/7/1943
3
24
1499
5457
ilgili Kanunlar :
40
35
30
25
30
30
25
20
15
30
25
20
CETVEL
Aded
Maaş
40
50
20
Başlığı
30
25
20
Ream!
Gïtrtr
Dûıtnr
Tertip
Cilt
Sahife
SIT-
ilgili Kanunlar n
3818
Orman Umum Mudurluğj Teşkilât K a n u m l r O t a Orman
Mektebi Teşkili ve Muallimleri hakkındaki Kanun ıW
Orman Konıma Teşkilât Kanununda bazı değişiklikler ya­
pılmasına dair Kanun
13^5/1940
3
21
790
4512
3904
Orman
ek Kanun
24/7/1940
3
21
EOOO
4575
6223
Orman Umum Mudurhığu Kuruluşu hıkkmdakı Kanuna
ek 3818 s i v i l i kanuna bağlı cetvelde değişiklik yaramasına
dair Kanun
18/1/1954
3
35
Umum
Mudurluğu
Teşkilât
Kanununa
Kanun No : 6754
50
60
0"iran Tatbikat Memuru
»
»
»
»
»
»
3788 saydı Çay Kanununun 5748 sayılı kanunla muaddel
4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Çay Kanununa ek 6133
saydı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair
Kanun
60
150
200
491
40
50
120
Memuriyetin nev'i
No.
90
80
70
60
50
40
253
8615
Resmî
Gazete
Sayı
Başlısı
Mo.
TAŞRA
4 S 1 Orman
5 S. 2 »
6 s. 3 »
30 HAZİRAN 1956
Kabul tarihi: 25/6/1956
Madde 1 — 27/3/1940 tarih ve 3788 sayılı Çay Kanununun 5718
sayılı kanunla muaddel 4 üncü maddesinin (B) fıkrssı aşağıdaki .şekil­
de değiştirilmiştir :
Çay bahçesinin beher dekarı veya (1 000) ağacı için birer sene
ara ile üç defada ceman (350) lira faizsiz para ikraz ettirir. Bu para­
nın ikraz şekli, şartları, zaman ve miktarı Ziraat Vekâletince tesbıt
olunur.
Madde 2 — Aynı kanuna ek 10/7/1933 tarih ve 6133 sayılı kanu­
nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
27/3/1940 tarihli ve 3788 sayılı Çay Kanununun 5748 •sayılı kanunla
değişen 5 inci maddesinde yazılı saha, miktarını artırmaya icra Vekil­
leri Heyeti salahiyetlidir. Yeni çay bahçesi kuruluncaya kadar bahçe
kuracaklara aynı kanunun değişen 4 üncü maddesinin ı(B) fıkrası gere­
ğince vukubulacak ikrazat Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca ya­
pılır. Bu kısım ikrazat (35) milyon lirayı geçemez. Her bütçe yılı içinde
ikraz edilen para Ziraat Vekâletince mütaakıp yıl bütçesine konulacak
olan tahsisattan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına faiziyle birlikte
ödenir.
Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tarihine kadar taahhüde bağ­
lanmış olup da taksitlerini kısmen veya tamamen almamış olanlar hak­
kında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Güm­
rük ve inhisarlar, Maliye, iktisat ve Ticaret ve Ziraat vekilleri memur­
dur.
28/6/1956
Başlığı
No.
Düstur
Tertip
Cilt
Sahife
3
21
577
Reami
Gazete
Sayı
İlgili K a n u n l a r :
Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapılmasına
ve 3017 numaralı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teş­
kilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştiril­
3788
Cay Kanunu
5748
Cay hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren Kamın
27/3/1940
6133
Cay Kanununa
ek
Kanun
4474
27/2/195)
3
32
846
7748
10/7/1953
3
34
1533
8458
t
mesine dair 4459 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının tadili hakkında Kanun
Kanun No : 6753
Kabul t a r i h i : 25/6/1956
Madde 1 — 4459 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Köy ebeleri ile köy sağlık memurları köylerde istihdam edilirler.
Ancak, köylerde başarı ile asgari altı sene çalıştıktan ve doğumev­
leri veya hastaneler nisaiye kliniklerinde altı ay amelî tatbikatta bu­
lunduktan sonra yapılacak imtihanda muvaffak olan köy ebeleri şehir
ve kasahalarda da sanatlarını icra ederler.
Meslekte bilfiil altı sene çalışmış ve ıyı sicil almış köy sağlık me­
murlarından Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin tensip edeceği
müesseselerde altı ay müddetle bir tekâmül devresi geçirerek yapılacak
imtihanda muvaffak olanlar şehir ve kasabalarda da istihdam olunur­
lar.
Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve
görevlerine dair 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılması
hakkındaki 4926 saydı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bazı
kadroların eklenmesi hakkında Kanun
Kanun No : 6755
Madde 1 — Maarif
ve görevlerine dair 2287
10/6/1946 tarihli ve 4926
nel kitaplıklar) kısmına,
Kabul t a r i h i : 25/6/1956
Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu
sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkındaki
sayılı kanuna bağlı ;(1) sayılı cetvelin (XI. Ge­
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
28/6/1956
Sahife: 14711
(Resmî Gazete)
30 HA7ÎRAN ]<m
i
|
C E T V E L
Memuriyetin nev'i
D.
Aded
Kırıkkale yapısı 81 milimetrelik 2 000 aded piyade havan
mermisinin Libya Devletine hibe edilmesi hakkında Kaman
Maas
Kabul
Kamın No : 6757
Genel
4
5
6
7
8
9
10
11
Kütüphaneler
Kütüphaneci ,(1)
»
»
90
80
70
60
50
40
35
30
3
2
3
6
6
8
8
8
»
44
(1)
Müdür, müdür yardımcısı, başraemur, memur.
Ream!
Dü.tuı
Tertip
Cilt
hakkında
10/6/1933
3
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş hadrolariyle 'merkez k u ­
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda deği­
şiklik yapılması hakkında Kanun
10/7/1946
3
No.
Bastıfo
Sahife
Sayı
14
'1459
2434
27
1272
6334
İlgili Kanunlar :
2237
4.926
Maarif
İKomun
Vekâleti
Merkez
Teşkilâtı
ve Vazifeleri
Madde 1 —
havan mermisini
zundur.
Madde 2 —
Madde 3 —
murdur.
Kırıkkale
yapısı 81 milimetrelik 2 000 acleâ piyade
L i b y a Devletine hibe etmeye İcra V e k i l l e r i Heyeti me­
B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
B u kanun hükmünü i c r a y a İcra V e k i l l e r i Heyeti me­
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bazı mad­
delerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine dair
kanunun 3 üncü maddesinin tadili hakkında Kanun
Kanun
Kabul
tarihi:
Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Reim!
Başlığı
B u kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
CETVEL
M e m u r i y e t i n nev'i
Plânlama İşleri
5
6571
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
30/6/1930
Tüıkiye Cumhuriyet Mcrke-z Bankası Kanununun bazı mad­
delerinin tadiline fve i m kanuna yeni maddeler ilâvesine
dair Kamın
27/5/1955
Aded
Maaş
Şubesi
H a r i t a Mühendisi veya Mütehassıs Haritacı
1
80
No : 6760
Kabul
5
Teksif Nirengisi
10
İşleri
SAYILI
CETVEL
Uçuş İşleri
Şubesi
Müdür (Mütehassıs Uçucu)
1
80
Müdür (Mütehassıs Fotoğrafçı)
11
671
1533
36
,1173
9013
tarihi : 27/6/1956
3 — Âbide ve Yapı İşleri Dairesi,
Müdürlüğü,
6 — Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü,
7 — Muhasebe Müdürlüğü,
1
35
1
90
1
90
Fotolâboratuvan
ve Fotoplân
İşleri Şubesi
4
3
Sırı
5 — Emlâk Müdürlüğü,
Şubesi
H a r i t a Mühendisi veya Mütehassıs Haritacı
(2)
4
Şubesi
H a r i t a Mühendisi veya Mütehassıs Haritacı
SıMfe
Madde 1 — Vakıflar U m u m Müdürlüğü Başvekâlete bağlı ve hükmi
şahsiyeti haiz olup mülhak bütçe ile idare olunur.
Madde 2 — Vakıflar U m u m Müdürlüğü merkez teşkilâtı; U m u m
Müdürün idaresi altında b i r U m u m Müdür M u a v i n i ile mütehassıs mü­
şavirlerden ve aşağıda yazılı dairelerden terekkübeder :
1 — Teftiş Heyeti,
2 — H u k u k Müşavirliği,
4 — Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar
Stereo Kıymetlendirme
Cilt
Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı
hakkında Kanun
Kanun
28/6/1956
D.
Duatuı
Tertip
İlgili Kanunlar :
B u kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
SAYILI
25/6/1956
Madde 3 — B u kanun hükümlerini i c r a y a M a l i y e V e k i l i memurdur.
28/6/1956
25/6/1956
Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu vc Kadastro
U m u m Müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadro­
lar çıkarılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar
konulmuştur.
(1)
tarihi:
Madde 1 — 6571 sayılı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası K a ­
nununun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni maddeler ilâvesine
dair kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 3 — B i r i n c i maddenin (d) fıkrasında yazılı hususi ihtiyat
akçesinden bakiye k a l a n (4,5) milyon l i r a hissedarların ödenmemiş
% 30 sermaye hisseleri bakiyesine mahsup edilir.
B u mahsup dolayısiyle banka ve ortaklardan gelir vergisi a r a n ­
maz.
1715
Madde 2
Madde 3
memurdur.
Kabul
No : 6758
«O.
No : 6756
25/6/1956
28/6/1956
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında değişkilik yapılması
hakkında Kanun
Kanun
taıihi:
8 — Zatişleri, Levazım ve E v r a k Müdürlüğü,
Madde 3 — U m u m Müdürlüğün vilâyetler teşkilâtı; İstanbul Vakıf­
lar Başmüdürlüğü, b i r kaç vilâyeti i h t i v a etmek üzere lüzum görülecek
yerlerde ihdas olunacak m m t a k a müdürlükleri, müdür ve memurluk­
lardan terekkübeder. İstanbul Başmüdürlüğü ile m m t a k a müdürlükleri
ve müdürlükler doğrudan doğruya U m u m Müdürlüğe, memurluklar mınt a k a müdürlükleri veya müdürlüklere bağlıdır.
Madde 4 — U m u m Müdürlüğün merkez ve vilâyetler teşkilâtına
dâhil memurlarının derece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde, ek görev tazminatı (2) sayılı cetvelda ve merkezde 2762 sayılı
kanuna göre teşekkül eden idare meclisinin derece, aded ve maaşları
(3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
U m u m Müdürlük; merkez ve vilâyetler teşkilâtında çalıştırdığı her
hangi b i r memuru, ifası U m u m Müdürlüğe ait b i r iş için, orada U m u m
SBW*'14712
(Resmî Gazete)
Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet
olmaksızın kadrosu, çalıştırıldığı yere nakledilmek şartiyle dilediği yerde istihdam edebilir.
Madde 5 — Mıntaka müdürlükleriyle müdürlük ve memurlukların
nerelerde teşkil olunacağı, her mıntaka müdürlüğünün hangi vilâyetleri
ihtiva edeceği ve bu kanuna bağlı cetvelin vilâyetler kısmındaki kad­
roların teşkilâta tevzi şekli Umum Müdürün teklifi üzerine İdare Mec­
lisince tesbit olunur.
Bu teşkilâtta ve kadroların tevziinde sonradan yapılacak değişik­
likler de aynı usule tabidir.
Madde 6 — Umum Müdür Başvekilin inhası ve Reisicumhurun tasdikıyla; Umum Müdür Muavini, müşavirler, daire reis ve müdürleri, m ü ­
fettişler, İstanbul Başmüdürü, hastane baştabibi ve mütehassıs doktor­
ları, mıntaka ve vilâyet müdürleri Umum Müdürün teklifi ve Başvekilin
inhası üzerine Reisicumhurun tasdikıyla; merkez ve vilâyetler ve hastane
kadrosuna dâhil diğer bilûmum memurlar Umum Müdür tarafından tâyin
olunurlar.
Müşavir ve müfettişlerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülte­
leri ile Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi mezunu veyahut Yüksek M i ­
mar veya Yüksek Mühendis olmaları şarttır.
Madde 7 — Vakıflar Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonu, Umum
Müdürün veya Muavininin Reisliği altında Teftiş Heyeti Reisi, Hukuk
Müşaviri ile Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar, Emlâk, Muhasebe ve Zatişleri, Levazım ve Evrak müdürlerinden kurulur.
Madde 8 — İstanbul Başmüdürü ile mıntaka müdürleri ve müdür­
ler (250) liraya kadar olan müteferrik tamirat işleri için keşif evrakı
tanzim edilmeksizin istihkak sahibinin senedi ile tediye yaptırabilirler.
(250) liradan (2 000) liraya kadar olan tamir işleri birinci ve ikinci
keşif evrakına istinadettirilmek şartiyle merkeze sorulmadan yaptırıla­
bilir. (2 000) liradan fazla yapı ve tamir işleri için Umum Müdürlükten
izin alınması ve keşiflerin, merkezin alâkalı dairesince tasdiki şarttır.
Ancak bu had İstanbul Başmüdürlüğü için beş bin liradır.
Madde 9 — Umum Müdürlük, merkez ve vilâyetlerdeki
tamirat ve tesisatın :
A)
Proje ve tafsilât resimlerinin ihzarı;
B)
Keşif ve ihale dosyalarının tanzimi;
inşaat,
C) Tesisat projelerinin ve bunlara ait tafsilât resimleri ile keşif
ve ihale dosyalarının hazırlanması;
D)
Statik proje ve hesaplarının yapılması;
E)
Kontrol ve katı hesap muamelelerinin ifası;
işlerini lüzumu halinde gerek
kısmen ve gerek tamamen kendi
teşkilâtından gayrısına da idare meclisi karariyle yaptırabilir. Bu tak­
dirde mezkûr işlerin tamamı için keşif bedelinin % 6 sını geçmemek
şertiyle her bir iş için ne nispet dâhilinde ücret verileceği bu kanunun
tatbik şekli hakkındaki Nizamnamede gösterilir. Umum Müdürlük in­
şaat ve tamirat işlerinde lüzum
göreceklerini müsabaka mevzuu da
yapabilir. Bu takdirde müsabıklara verilecek prim ve mansiyonlarla
jüri heyetine verilecek ücretler İdare Meclisince tesbit edilir.
Umum Müdürlük inşaat ve tamirat işlerinin yolunda yürüyebil­
mesi için lüzumu halinde yevmiye veya ücretle de mütehassıslar istih­
dam edebilir.
Yukarda yazılı işler için verilecek her türlü para ve ücretler hangi
işlere taallûk ediyorsa ona ait tahsisat veya akar toprak veya taviz be­
delleri fonlarından ödenir.
Madde 10 — Umum Müdürlük
merkezi ile taşra teşkilatındaki
veznedar ve muavinlerine aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine ka­
dar aylık kasa tazminatı verilebilir.
Madde 11 — Tahsildarlara, tahsili tevdi olunan alelûmum kiralar
için Umum Müdürlüğün tensibine göre % 2 ye, icarei müeccele ve mukataa için % 8 e kadar aidat verilebilir.
Kadrolarında tahsildar bulunmayan yerlerde, veznelere yatırılacak
bu nevi paralar da yukarki fıkrada yazılı nispetler üzerinden aidata
tabi tutularak o idare memurlarına tevzi edilebilir. Bu aidatın ne su­
retle tevzi ve taksim edileceği bir talimatname ile tesbit olunur.
Zeytin, incir, fındık ve narenciye mahsulleri satış bedelleri ve işletmeler ile icra dairelerinden yapılacak tahsilat için aidat verilmez.
Madde 12 — Umum Müdürlük, kadroda mevcut avukatlardan
maada lüzum göreceği yerlerde maktu ücreti mahkeme harçları terti­
binden verilmek üzere daimi avukat istihdam edebileceği gibi, bazı dâva
ve icra takiplerini muayyen ücret mukabilinde hariçten temin edeceği
avukatlara da tevdi edebilir.
30 HAZÎRAN 1951
Madde 13 — Umum Müdürlük teşkilâtında çalışan bilûmum maaşlı
avukatlarla maktu ücretli daimi avukatlar tarafından takıp olunup da
lehte neticelenen dâva ve icra işlerinden dolayı h ü k ü m ve takdir olu­
nacak vekâlet ücreti, tahsil edildiğinde emanet hesabına alınarak
70 ı
işi takıp ve intaç eden avukatlara, % 30 u hukuk müşaviri ve muavinine
ve merkez avukatları ile hukuk müşavirliği mensuplarına verilir.
İstanbul'da görülen bu işlere ait
dâva ve icra işlerini fiilen takıp eden
hakemât Müdürü ve muavini ile diğer
lük Muhakemat servisi mensupları da
vekâlet ücretlerinin % 30 undan
avukatlar hariç olmak üzere Mumüşavir avukatlar ve Başmüdüristifade ederler.
Hariçten avukatlara tevdi edilecek d â v a ve icra takiplerinde ışın
mahiyetine göre verilecek ücret miktarı ve tediye şekli ve emanet he­
sabına alınacak ücretlerin ne suretle tevzi edileceği bir talimatname ile
tesbit olunur.
Madde 14 — Bir mukavele mevcut olsun olmasın, umum müdürlük ile diğer Devlet daireleri, m ü e s s e s e ve teşekküller veya hakiki ve
hükmi şahıslar arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme ve icraya intikal etmemiş bulunan hukuki ihtilâfların sulh yoliyle halinde,
anlaşma veya mukavelelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, mad­
di veya hukuki sebeplerle takibinde veya yüksek dereceli merci ve mah­
kemelerce incelenmesini
istemekte fayda umulmıyan dâva ve icra ta­
kiplerinden vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolıyle halimde men­
faat görüldüğü takdirde (1 000) liraya kadar (1 000 lira dâhil) bir hak­
kın tanınmasını veya menfaatin terkini tazammun eden anlaşmalar ve­
ya mukavele tadilleri yapmaya U m u m Müdürlük salahiyetlidir. (10 000)
liraya kadar (10 000 lira dâhil) bir hakkın tanınmasını veya menfaatin
terkim tazammun eden anlaşmalar veya mukavele tadilleri Başvekilin
muvafakatiyle ve bu miktarı aşan anlaşmalar ve mukavele tadilleri de
Devlet Şûrasının muvafık mütalâasına istinaden Umum Müdürlükçe ya­
pılır.
Miktar ve kıymeti (1» 000) liraya kadar (1 000 lira dâhil) dâvalar­
la değeri belli olmıyan ve sulh mahkemelerinde görülen dâvalarda, karşı
tarafa yemin vermeye ve idareye tekİif edilen yemini kabul veya karşı
tarafa reddetmeye dâvanın yürümekte bulunduğu mahallin en büyük v a kıflar memuru salahiyetlidir. Bu miktarı geçen dâvalarda yemin teklif
veya kabul veya reddedilmesi Umum Müdürlüğün ıznıne bağlıdır.
Madde 15 — B u kanunun tatbik sureti ve memurların vazife ve sa­
lâhiyetleri bir nizamname ile tâyin olunur.
Madde 16 — Merkez ve vilâyetlerde
bulunan vakfa ait mesken
vasfını haiz gayrimenkullerden bir kısmı Başvekâletin tensibiyle idare
memurlarının ikametlerine tahsis edilebilir.
4626 sayılı kanunun 5 ıncı maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları ile 6126
sayılı kanun hükümleri bu gayrimenküller hakkında da tatbik olunur.
B u tahsislerin kimlere ve ne suretle yapılacağı bir talimatname ile
tâyin edilir.
Madde 17 — 17 Haziran 1938 tarih ve 3461 sayılı Vakıtlar Umum
Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanun, 13 Mayıs 10-10 tarih ve 3821
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda deği­
şiklik yapılmasına dair kanun, 1 Kânunuevvel 1941 tarih ve 4136 sayılı
Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 3 ı 6 1 sayılı kanuna ek
kanun. 18 Haziran 1947 tarih ve 5114 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821
sayılı kanuna bağlı (1 ve 2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak­
kında kanun, 8 Ağustos 1951 tarih ve 5832 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
3821 sayılı kanuna E k Kanun, 17 Mayıs 1928 tarihli ve 1263 sayılı Ev­
kaf Müdüriyeti Umumiyesince istihdam Edilecek Avukatlar hakkında
Kanun, 14 Haziran 1935 tarih ve 2789 sayılı Evkaf Umum Müdürlüğünce
İstihdam Edilecek Avukatlara dair olan 1263 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine ek kanun, 30 Haziran 1948 tarihli ve 5233 numaralı Vakıf­
lar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek Avukatlar hakkındaki 1263
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesine dair kanun, Memurin
ve Hademei Evkaf Maaşat ve Vezaıfinin Zamaımi hakkındaki 25 Ara­
lık 1335 tarihli Kararnamenin hayrat hademesine ait hükümleri ile 3017
sayılı kanunun 36 ncı maddesinin vakıflara mütaallik hükmü kaldırılmış­
tır.
Muvakkat madde 1 — B u kanun mer'ıyete girdiği tarihte Umum
Müdürlük teşkilâtında çalışmakta olan hukuk müşavir ve muavini, mu­
hakemat şefi ve bilûmum avukatlardan bu kanunla alman ve istisnai ola­
rak tanınan kadrolara tâyin edilecekler 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi
hükmünden istifade ederler.
Muvakkat madde 2 — Umum Müdürlük memurlarından bu kanu­
nun mer'iyete girdiği tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanunî sebep­
lerle vazifesi başında bulunmıyanları,n, Umum Müdürlük teşkilâtında ay-
30 HAZÎRAN 195«
tr^mmtK^mvetfamea's&eMBamumiıın
(Resmî Gazete)
• 11 ;
«m
Şaüfaı 14713
ar?gg«a««igara.«;3nMBr»a«^^
m «•••••«^•••»••»•••^gr^T^^rr^rırTlıi'iıiMni
lıkh bir vazifeye t â y i n l e r i Iıalmde içe h a ş l a m a k a y d ı a r a n m a k s ı z ı n <j.yl.k- |
l a n verilir.
I
M u v a k k a t madde 3 - - B u kanuna bağlı kadro cetvellerinde ıhtı- I
sas mevkii olarak g ö s t e r i l m i ş olup y ü k s e k
mimar, y ü k ;ek m ü h e n d i s ,
mimar veya m ü h e n d i s i s t i h d a m ı n ı ı c a b e t t ı r e n memuriyetlere i k i sene
z a r f ı n d a daha a ş a ğ ı derecelerden memur t â y i n i caizdir. B u suretle t â y i n
edilenlere, 3656 sayılı kanuna g ö r e alabilecekleri m a a ş ile bulundukla! ı
kadronun m a a ş ı a r a s ı n d a k i f a r k l a r m ü k t e s e p hak teşkil etmemek üzere
ü c r e t olarak verilir.
M u v a k k a t madde 4 — B u kanuna b a ğ l ı (1) F a y l ı cetvelde yaz/n
kadrolardan ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar, 1C5G B ü t ç e yılı
içinde k u l l a n ı l a m a z .
M u v a k k a t madde 5 — V a k ı f l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 3 950 yılı B u t ç o sinde yemden açılan (5) sayılı cetvelde yazılı tertiplere (12 400) hra <evk a l â d e tahsisat verilmiştir.
Madde 18 — B u k a n u n 25 E y l ü l 195S tarihinden itibarcn meı ıdır.
Madde 19 — B u kanun h ü k ü m l e r i n i icraya Başvekil memurdur
29/8/1956
D.
Memuriyetin nev'i
„
9
R
2
.
70
_„
a,ressam
Ressam
1
40
1
1
90
70
%
2
2
1
50
35
30
25
1
2
50
35
Hayır
*
6
İşleri ve M i ilhak Vakıflar
Hayır
g
^
U
12
ş f
Memur
»
»
8
10
Şef
Memur
Aded
Umum
Umum
Umum
Umum
125
100
100
100
1
2
2
1
1
2
1
1
1
90
80
70
60
50
35
50
30
25
Müdür
Müdür Muavini
M ü d ü r l ü k M ü t e h a s s ı s M ü ş a v i r i (Ekonomi)
M ü d ü r l ü k M ü t e h a s s ı s M ü ş a v i r i (Teknik)
Hukuk Müşaviri
M j ş a v ı r A v u k a t (Aynı zamanda H u k u k M ü ş a v i r
Muavinliğini yapar.)
Avukat
*
B ü r o Şefi
Tetkik Memuru
Memur
Âbide ve Yapı İşleri Dairesi
1
100
1
2
1
1
1
1
90
80
70
50
35
25
1
100
3
8
10
10
Reis ( Y . M i m a r veya Y . Mühendis, ihtisas mevkii)
,
.
„ ,,.
., .
,
M ü t e h a s s ı s M ü ş a v i r ( Y . M i m a r , ihtisas mevkii)
B ü r o Şefi
Memur
Mutemet ve A m b a r M e m u r u
1
1
1
1
100
50
35
35
11
12
Memur
»
1
1
30
25
Teftiş Heyeti
Reis
Müfettiş
»
»
»
»
Muavini
B ü r o Şefi
Memur
»
Not : M ü f e t t i ş l e r d e n i k i s i Y M i m a r veya Y . Mühendis olabilir.
Hukuk Müşavirliği
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
Y . M i m a r ( İ h t i s a s mevkii)
1
70
Memur
1
35
4
10
Yapı İşleri
4
4
4
5
Bürosu
>
2
»
Gureba Hastanesi
B i r i n c i Sınıf M ü t e h a s s ı s
5
>
>
»
6
i k i n c i Sınıf M ü t e h a s s ı s
7
Ü ç ü n c ü Sınıf M ü t e h a s s ı s
6
Başhekim Muavini
8
Dış Tabibi
8
Mütehassıs Muavini
9
»
»
11
Asistan
7
Başeczacı
8
Eczacı
9
•»
7
Başhemşire
8
Başhemşire Muavini
9
Hemşire
10
»
11
»
12
»
7
idare Müdürü
Q Ş ^
e
Abideler Şubesi
B a ş m ı m a r (Şube M ü d ü r l ü ğ ü vazifesini yapar, i h t ı s a s mevkii)
Restorasyon M ü t e h a s s ı s ı ( Y . M i m a r , ihtisas mevkii)
Rölöve M ü t e h a s s ı s ı ( Y . M i m a r , ihtisas mevkii)
Y . M i m a r ( İ h t i s a s mevkii)
4
Vakıflar
4
1
1
1
1
4
5
6
7
8
10
8
11
12
Bürosu
0
1
25
4
4
4
5
1
1
5
5
25
1
2
2
1
1
4
8
8
12
1
j
90
80
70
60
70
50
50
40
30
60
50
40
60
50
40
35
30
25
60
40
10
ij
12
12
12
12
A y n i y a t Muhasibi ve Depo M emur u
M a k i n i s t ve E t ü v M e m u r u
i a ş e ve A m b a r M e m u ı u
Memur
Kütüphane Memuru
H a s t a K a b u l Dairesi M e m u r u
(Karantina M e m u ru)
M ü r a c a a t Mem u r u
Mubayaa Mem u r u
1
1
1
1
1
35
30
25
25
25
12
11
1
1
1
25
25
3Ö*
. ,
,
*
, J
B u m ü t e h a s s ı s l a r d a n b ı n s ı b a ş h e k i m l i k vazifesini gorur. .Bu kadro^
y ,
b ı y e , dahiliye, cerrahi, göz, cilt, kulak, çocuk, bakteriyoloji ve intaniye, r ö n t g e n , hayati kimya, fizikoterapi, anotomi - pataloji,
nisaiye ve anestezi servislerine ait olup dahiliye ve cerrahi servislerine
ikişer, diğer servislere birden fazla m ü t e h a s s ı s t â y i n edilemiyeceği gibi,
b u n l a r ı n ç a l ı ş a c a k l a r ı servislerin m ü t e h a s s ı s ı o l m a l a r ı da ş a r t t ı r .
'
Emlâk
Müdürlüğü
Müdür
1
90
6
Müdür Muavini
1
70
5
Ziraat M ü t e h a s s ı s ı
1
80
8
Şef
1
50
8
Kadastro P e n Mem u r u
1
50
10
Memur
2
35
H
>
2
30
b e v l l
e
a s a
4
1
90
1
1
2
90
90
80
Şubesi
12
>
1
Arşiv
4
M
u
d
ü
ve Neşriyat
1
1
1
3
„
90
90
1
90
80 j
Arsıv
6
7
8
7
25
Müdürlüğü
r
1
B a ş m ü h e n d i s veya B a s ı u m a r (Sube m ü d u r l ü ğ va.,' . .
.
'
, s'
zıfesım yapar, ihtisas mevkii)
Tesisat M ü t e h a s s ı s ı (Y. Mühendis, ihtisas m e v k i i ;
Betonarma M ü t e h a s s ı s ı (Y. Mühendis, ihtisas 11 evkii)
Y . M i m a r veya M ü h e n d i s (ihtisas mevkii 1
3
Maaş
MERKEZ
2
3
3
3
İşleri
e
u
Memuriyetin nev'i
Müdürlüğü
Müdür
Müdür Muavini
12
D.
Maaş
,
M ü h e n d i s veya M i m a r (ihtisas mevkii)
6
Mülhak
(1) S A Y I L I C E T V E L
Aded
,
90
„.
Bürosu
Vakıf K a y ı t l a r M ü t e h a s s ı s ı (ihtisas mevkii)
Vakıf K a y ı t l a r M ü t e h a s s ı s ı (ihtisas mevkii)
Vakıf K a y ı t l a r M ü t e h a s s ı s ı ( İ h t i s a s mevkii)
Mütercim
1
1
1
1
70'
60
50
W
Sahife; 14714
(Resmî Gazete)
i).
M s m u r ı y e t i n nev'i
10
11
12
Aded
Memur
»
»
1
1
1
Neşriyat
Maaş
D.
35
30
25
7
8
9
8
Bürosu
T-,
Başraportor
Raportör
T,-t. ,
^, , •
K ü t ü p h a n e ve Galeri M e m u r u
1
1
1
70
50
25
1
1
90
70
Muhasebe Müdürlüğü
4
6
Müdür
Müdurmuavini
Bütçe vo Hesabıkaü
8
B ü r o Sefi
10
Memur
1 1 »
19
s>
K n
1
.
ı
2
„
1
50
3°
„„
30
25
1
1
2
3
50
35
30
25
O K
Takip ve Tetkik Bürosu
*
8
10
11
12
B ü r o Şefi
Memur
»
»
Varidat Bürosu
9
10
^
„
8
9
JQ
10
11
1
Bürosu
1
12
7
^.
10
12
8
.
9
1
0
1
0
Muhasebeci
»
»
â y e t veya K a z a M e m u r u
»^
»^
»^
*^
„
,..
Kontrolör
»
1
1
»
ı
30
12
»
ı
25
2
1
1
60
40
Kefalet M emuru
Memur
1
1
40
25
6
8
Levazım
Zatişleri
9
10
11
12
50
40
12
18
1
,
1
4
4
„
2
35
32
27
30
25
60
„_
35
25
50
.„
40
35
35
30
25
32
20
t
2
»
(2) SAYILI C E T V E L
7
0
1
5
0
1
4
0
Aded
Ücret
'
Gureba Hastanesi B a ş h e k i m i
SAYILI
1
o.
1
400
Aded
Maaş
1
3
1
1
125
100
50
30
1
25
CETVEL
Memuriyetin nev'i
tdare Meclisi
1
Evrak ve Dosya
5
Veznedar
»
,*
,+
v. , >
Doktor (istanbul)
„ ,
.
Mutemet
Ambar Memuru
F e n Mem u r u
»
»
^
Memur
»
»
Bürosu
B ü r o Şefi
Sicil T e t k i k M emu r u
Memur
»
3
35
35
30
ve Evrak Müdürlüğü
Müdür
Doktor
4
2
2
1
Memuriyetin u n v a n ı
Mesul Muhasip
Veznedar
Zaiişlerı,
60
50
40
50
40
>>
Veznedar
Veznedar M u a v i n i
Merkez Muhasipliği
9
12
1
3
4
8
40
35
n
7
9
Maaş
^
'
2
2
t
13
B ü r o Şefi
Memur
Aded
1
%
u
1
M e m u r i y e t i n nevi
v i l
9
6
8
12
30 HAZÎRAN 195fl
3
5
1
3
0
2
2
5
2
3
8
11
Reis
Âza
Şef
Memur
Bürosu
(4) S A Y I L I C E T V E L
9
B ü r o Şefi
1
v
10
1
2
1
Memur
»
9
10
12
0
4
Levazım
25
1
1
40
35
6
90
70
90
6
4
5
Muhakemat M ü d ü r M u a v i n i (Avukat, istanbul)
Avukat
»
1
2
3
3
3
3
70
90
80
70
60
50
1
2
3
2
5
100
90
80
70
80
70
60
70
60
50
50
40
>y
»
»
3
4
5
6
5
6
7
6
7
8
g
9
M ü t e h a s s ı s B a ş m i m a r ( İ h t i s a s mevkii, İ s t a n b u l )
Y . M i m a r veya Y . M ü h e n d i s ( İ h t i s a s mevkii)
Y . M i m a r veya Y . M ü h e n d i s (ihtisas mevkii)
Y . M i m a r veya Y . M ü h e n d i s (ihtisas mevkii)
M m t a k a veya V i l â y e t M ü d ü r ü
»
»
»
»
»
»
»
»
Şube M ü d ü r ü ( İ s t a n b u l )
»
»
Şube Müdür Muavini (İstanbul)
gef
'»
y>
7
8
1
1
1
1
20
Heyeti
Memur
u
d
e
v
e
Y
a
p
l
M
e
r
%
D
a
i
r
s
s
i
^
5
6
9
10
11
11
12
^
j
Y
0
y
1
1
1
g
2
1
TEŞKİLATI
B a ş m ü d ü r (istanbul)
B a ş m ü d ü r M u a v i n i (istanbul)
Muhakemat M ü d ü r ü (Avukat, İ s t a n b u l )
7
1
A
4
6
4
6
Teftiş
0
Bürosu
A y n i y a t Muhasibi
Mutemet ve L e v a z ı m M e m u r u
Memur
VİLAYETLER
40
oe
Âbideler Şubesi :
M i m a r (ihtisas mevkii)
1
^ " T , . „ „ .
Yapı i ş l e r i Şubesi :
Y . M i m a r veya m ü h e n d i s (ihtisas mevkii)
M ü h e n d i s veya m i m a r ( İ h t i s a s m e v k i i )
Ressam
^
'
Hayır işleri Bürosu :
Memur
»
Mülhak Vakıflar Bürosu :
Vakıflar
1
70
3
5
1
1
1
80"
70
40
1
1
35
30
1
1
30
25
1
1
2
3
3
3
11
1
90
80
70
60
50
40
30
40
Müdürlüğü
Memur
»
Guraba Hastanesi
4
5
6
7
8
9
11
9
B i r i n c i sınıf m ü t e h a s s ı s
»
»
»
İkinci sınıf m ü t e h a s s ı s
Üçüncü »
»
M ü t e h a s s ı s muavini
»
»
Asistan
Eczacı
30 HAZÎRAN 1956
(Resmî Gazete)
D.
Memuriyetin n e / i
9
1
0
1
1
1
2
Aded
Hemşire
1
»
»
»
Arşiv
ve Neşriyat
40
2
3 3
3
3 0
6
2
5
1
50
1
25
Muhasebe Müdürlüğü
Varidat B ü r o s u :
Memur
12
Madde 4 — Mülkiye â m i r i , t o p l a n t ı y a veya g ö s t e r i
yürüyüşüne
m ü s a a d e edilip edilmediğini, beyannamede yazılı olan saatten önce, tert ı p heyetine tebliğ ile mükelleftir.
Madde 5 — Mahallî en b ü y ü k m ü l k i y e â m i r i , l ü z u m g ö r d ü ğ ü takdirde toplanma ve d a ğ ı l m a yerlerini, g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n yapılabileceği
yollarla istikameti, umumi intizam ve t r a f i ğ i n a k s a m a m a s ı için riayeti
l
Müdürlüğü
Neşriyat Bürosu :
Raportör
8
Mas t
SaMîe: 14715
ü
z
u
m
l
u
tedbirleri tesbit ve keyfiyeti yazılı olarak a l â k a l ı l a r a t e b l i ğ
eder. A l â k a l ı l a r tebliğ olunan hususlara ve tedbirlere u y m a y a mecburdurlar.
Gösteri y ü r ü y ü ş ü n d e nutuk söylenemez, umumi k o n u ş m a ve propaganda y a p ı l a m a z , ancak y ü r ü y ü ş ü n mevzuu ve m a k s a d ı dövizlerle ifade
edilebilir.
ÜÇÜNCÜ K I S I M
Vilâyetler
Teşkilâtı
i d a r e heyeti teşkili ve bu heyetin vazifeleri
5
6
10
13
Y . M i m a r veya m ü h e n d i s / İ h t i s a s mevkii)
Y . M i m a r veya m ü h e n d i s /ihtisas mevkii)
F e n memuru
Memur
(5)
s
-
j
—
80
70
35
20
SAYILI C E T V E L
T a h s i s a t ı n nev'ı
&
217
218
1
1
1
2
Lira
E k görev t a z m i n a t ı
Kasa tazminatı
2 400
10 000
Yekûn
Madde 6 — T o p l a n t ı y ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü tertibedenler, en
az üç kişilik bir idare heyeti teşkil ederler. B u idare heyeti, t o p l a n t ı veya
g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n s ü k û n ve intizamını temin etmeye, kanunlara k a r ş ı
hareketleri ve beyannamede yazılı mevzu, maksat ve gaye haricine
çıkılmasını önlemeye, umumi a h l â k ve â d a b a a y k ı r ı şeref, haysiyet ve
i t i b a r ı zedeleyici veya s u ç işlemeye tahrik ve teşvik edici mahiyette
olan söz ve hareketleri menedici tedbirleri almaya mecburdur, i d a r e
heyeti l ü z u m u halinde z a b ı t a y ı y a r d ı m için davet ile mükelleftir.
idare heyeti teşkil edilmemiş ise, t o p l a n t ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü
tertibedenler bu heyet yerine k a i m olur.
idare heyeti m e n s u p l a r ı veya bu heyet yerine k a i m olanlar toplantının veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n y a p ı l a c a ğ ı mahalde bulunmaz'arsa top-
T ^ 400
l a n t ı ve y ü r ü y ü ş y a p ı l a m a z .
DÖRDÜNCÜ K I S I M
— — •
Toplantı ve ve g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n d e bulunabilecek r e s m î
memurlar, m a h a l l î en b ü y ü k m ü l k i y e â m i r i n i n
Toplantılar v e g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i h a k k ı n d a Karnın
r
T
Kanun No : 6761
r
, ,
,
...
salâhiyetleri
Madde 7 — E n b ü y ü k m ü l k i y e âmiri, t o p l a n t ı d a veya g ö s t e r i yü-
„„,,.,,,,.,
Kabul tarihi : 27/6/1956
,
' '
.
. ,
, ..
... .
'
Serbest t o p l a n t ı l a r
Madde 1 — H a k i k î veya h ü k m i ş a h ı s l a r ı n y a p a c a k l a r ı açık veya
k a p a l ı yer t o p l a n t ı l a r ı y l e g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i bu k a n u n h ü k ü m l e r i dan e.sinde serbesttir.
Madde 2 — Siyasî partilerce veya siyasî propaganda kastiyle hakikî veya h ü k m i ş a h ı s l a r t a r a f ı n d a n tertıbedilecek t o p l a n t ı l a r ve gösteri
y ü r ü y ü ş l e r i ancak, muhtelif seçimler dolayısiyle Milletvekilleri Seçimi
Kanununa g ö r e muayyen olan seçim propaganda devresi z a r f ı n d a ve
m e z k û r kanun h ü k ü m l e r i dairesinde yapılır.
r u y u ş u n e h a z ı r bulunmak ü z e r e h a k i m sınıfından s a y ı l a n l a r l a jandarma
da dâhil a s k e r î ş a h ı s l a r haricindeki memurlardan bir veya bir k a ç ı n ı
( H ü k ü m e t komiseri) olarak t â y i n ve tavzif eder.
H ü k ü m e t Komiseri, altıncı maddede yazılı husus ve tedbirlerin k i f ay
t m e s i dolayısiyle t o p l a n t ı n ı n veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n umumi
s ü k û n ve n i z a m ı bozacak bir şekil a l m a s ı veya bu kanun h ü k ü m l e r i n e riayet edilmemesi hallerinde, t o p l a n t ı y ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü , d a ğ ı t m a y a salahiyetlidir.
— T o p l a n t ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i n d e mahallî Cumhuy
m ü d d e i u m u m i l e r i veya muavinleri de h a z ı r bulunabilir,
Madde 9 — M a h a l l i n en b ü y ü k m ü l k i y e â m i r i , l ü z u m u halinde, Î!
' idaresi Kanununa tevfikan, a s k e r î b i r l i k l e r i m u n t a z ı r kuvvet olarak harekete m ü h e y y a k ı l m a y a salahiyetlidir.
H ü k m i ş a h ı s l a r kendi m e n s u p l a r ı a r a s ı n d a hususi kanun ve nizamnamelerindeki esaslara uygun olarak k a p a l ı yerde i ç t i m a akdedebilirler.
Madde 10 — Açık veya k a p a l ı yer toplantısının yapıldığı yerler,
t o p l a n t ı n ı n d e v a m ı m ü d d e t i n c e , u m u m a a ç ı k yerlerden sayılır.
BİRÎNCÎ K I S I M
Şu k a d a r k i siyasî partilerin umumi b ü y ü k kongreleri h a r i ç diğer
kademe kongreleri, o kademenin b u l u n d u ğ u idari mahalde yapılabilir.
e t
e
m e
M
r i
a
d
d
e
8
c t
K a p a l ı yer t o p l a n t ı l a r ı saat 8 den 24 e, açık yerlerde y a p ı l a n toplany g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i de g ü n e ş i n d o ğ u ş u n d a n b a t ı ş ı n a kadar devam
edebilir.
t l
v e
a
IKTNCI K I S I M
BEŞİNCİ KISIM
Beyanname vermek suretiyle y a p ı l a c a k t o p l a n t ı ve
gösteri yürüyüşleri
Madde 3 — i k i n c i maddede tasrih edilen haller haricinde a ç ı k veya
kapah yer t o p l a n t ı l a r ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü yapabilmek için t o p l a n t ı
yahut y ü r ü y ü ş t e n en az 48 saat önce o yerin en b ü y ü k m ü l k i y e â m i r i n e ,
siyasi ve medeni h a k l a r ı m k u l l a n m a salâhiyetini haiz ve bu yerde daimî
i k a m e t g â h ı bulunan üç kişilik bir tertip heyeti t a r a f ı n d a n beyanname
îstisn-u h ü k ü m l e r ve memnu fiiller
Madde 11 — Mahallî örf ve â d e t l e r e g ö r e y a p ı l a c a k merasim, eğ> düğün, balo gibi t o p l a n t ı l a r l a okullar veya r e s m î t e ş e k k ü l l e r tarafmdan tertibedilecek t o p l a n t ı l a r ve ilmî konferanslarla pazar veya pana£
yerlerde t i c a r î ve i k t i s a d î ve sair m a k s a t l a r l a v â k i halk topluh ı k l a r ı bu kanun h ü k ü m l e r i n e t â b i değildir.
I e n c e
i b l
verilmesi ve bu beyannamede :
a) T o p l a n m a n ı n veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n mevzuu ile maksat ve
gayesinin;
, . „ , .
...
,
_
, ,
..
b) T o p l a n t ı ve g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n y a p ı l a c a ğ ı mahal, gun ve saatin, g ö s t e r i y ü r ü y ü ş ü n ü n t a k i b e d e c e ğ i yol ve istikametin, toplanma ve
d a ğ ı l m a yerlerinin;
c) B u n l a r ı idare edeceklerle t o p l a n t ı d a k o n u ş a c a k olanların h ü v i -
Ancak, y u k a r k ı f ı k r a d a yazılı t o p l a n t ı l a r d a o t o p l a n t ı n ı n mevzu,
maksat ve gayesi haricinde h a k i k î veya h ü k m i ş a h ı s l a r ı n bizzat veya
teknik v a s ı t a l a r d a n faydalanmak suretiyle t o p l u l u ğ a hitabetmeleri veya
bu mahiyette her nev'ı fiil ve harekette b u l u n m a l a r ı y a s a k t ı r .
yet ve i k a m e t g â h l a r ı n ı n ,
A ç ı k ç a ve tafsilen g ö s t e r i l m e s i mecburidir.
Madde 12 — A ş a ğ ı d a yazılı t o p l a n t ı veya g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i , kanunsuz t o p l a n t ı veya y ü r ü y ü ş t ü r :
y
ALTINCI KISIM
Kanunsuz toplanma ve g ö s t e r i y ü r ü y ü ş l e r i
30 HAZİRAN 1956
(Resmî Gazete)
Satife: 14716
a) Bu kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri ahkâmına muhaht
olarak açık veya kapalı yerlerde toplanılması veya gösteri v ı r u y ü ş ü
yapılması veya bunlara teşebbüs edilmesi;
seneye kadar hapis ve (1 000) lııadan (5 0001 liraya kadar ağır para
cezasiyle ceza^ndu'üır ve suçta kullanılan her türlü vasıtalar da zabıt
ve müsadere olunur
b) Beyyanmede bildirilmiş olan mevzu, maksat veya gaye dışına
çıkılması veya beyannamede gösterilenlerden gayrı şahısların konuşması;
Sı'âhlı toplantı veya gösteri y ü ı u y ü ş ü tertıbedenlerle, silâhlı olarak
iştirak edenler A l eşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanun hükümleri
mahfuz kalmak şartıyle bir seneden üç seneye kadar hapis ve (1 000)
liradan (ü 000) Lraya kadar ağır para cezasiyle
c) Bu kanunun 5, 0 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine
hareket olunması;
ç)
aykırı
Silâhlı olarak toplantı veya gösteri yürüyüşü yapılması,
d) Umumi yollarda, parklarda, mabetlerde, â m m e hizmet ve va­
zifesinin görülmesine mahsus bina ve tesislerde toplantı yapılması;
e) ikinci ve üçüncü maddeler ahkâmına tevfikan yapılan kapalı
yer toplantılarmdaki konuşmaları harice yaymak ve bu suretle toplantı
mahallinde bulunanlardan gayrisine işittirmek maksadiyle her hangi b.r
alet veya vasıta kullanılması;
f) Her nerede olursa
maksadiyle yahut maksadı
böyle bir toplantıya bilerek
bu hususta zabıtaca alman
olsun, tezahürat veya gösteri veya protesto
mahsusa müstenit olarak toplanılması veya
sebebiyet verilmesi veya hazırlanması yahut
tedbiılere riayet olunmaması
7 - 1.3 üncü maddede yazılı ihtara rağmen dağılmıyanlar üç aydan
altı aya kadar hapis ve (SCO) liradan (2 000) liraya kadar ağır para
cezasiyle
8 - Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinin kanun dairesinde yapıl­
masına veya devamına mâni olanlar veya fiilen ihlâl edenler veya huzur
ve sükûnu bozanlar veya toplantılarda yahut gösteri yürüyüşlerinde suç
işliycnler derhal toplantı veya yürüyüş haricine çıkarılmakla berabeı
fıilleıı daha ağır bir cezayı mustelzim bulunmadığı takdirde, üç aydan
bir seneye kadar hapis ve (500) liradan (2 000) liraya kadar ağır para
cezasiyle
Cezalandırılırlar.
D O K U Z U N C U KISIM
Y E D Î N C l KISIM
Usul hükümleri
Kanunsuz toplantılarla gösteri yürüyüşlerinin dağıtılması
Madde 15 — Bu kanun hükümlerine muhalefet Meşhut Suçların
Muhakeme Usulüne dair olan Kanunun 1 inci maddesinin A bendinde
yazılı mahal dışında vukubulsa dahi failleri hakkında 3005 sayılı kanuna
göre tahkikat ve takibat icra olunur.
Madde 11 — 12 nci maddede yazılı kanunsuz toplantı veya yürü­
yüş sayılan hallerin vukuunda veya umumi sükûn ve nizamın bozulması
halinde hükümet komiseri yahut mahallin en büyük mülkiye âmirinin
tâyin edeceği memur, o mahalle gelerek topluluğa, kanuna, riayetle da­
ğılmalarını ve dağıtmazlarsa zorla dağıtılacaklarını ve gerekirse silâh
kullanılacağını ihtar eder.
İhtara rağmen topluluk dağılmazsa evvelâ mevcut imkân ve vası­
taları kullanarak dağıtmaya
çalışır. Muvaffak
Cumhuriyet müddeiumumileri 3005 sayılı kanunun 3 üncü madde­
sinin 4 uncü fıkrasında yazılı müddetle bağlı kalmaksızın bütün delilleri
tamamıyle toplayarak doğrudan doğıuya asliye ceza mahkemelerine
âmme d â ı a s ı ikame ederler.
olunamadığı takdirde
havaya üç el silâh attırır. Yine dağıtmazlarsa hedef gözetmeksizin silâh
ONUNCU
KISIM
istimal ettirilmek suretiyle topluluğu dağıtır.
Müteferrik hükümler
SEKÎZINCÎ KISIM
Ceza hükümleri
Madde 14 — 1 - İkinci madde hükmüne muhalif olarak açık veya
kapalı yer toplantısı tertip edenler, 13 üncü madde hükmüne tevfikan
toplantı dağıtılmakla beraber
bir seneden üç seneye
kadar hapis ve
(1 000) liradan (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle;
2 - Üçüncü madde hükmüne muhalefet suretiyle toplantı veya gös­
teri yürüyüşü yapılması veya bunlara başlanılması halinde tertip heyeti
mensupları üç aydan bir seneye kadar hapis ve (1 000) liradan (3 000)
liraya kadar ağır para cezasiyle ve toplanma veya gösteri yürüyüşünün
mevzuu, maksat ve gayesi dışına çıkanlar veya beyannamede isimleri
yazılı olmadığı halde konuşanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve
(1 000) liradan (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle;
3 - Bu kanunun dördüncü maddesinde yazılı olduğu şekilde gerekli
müsaadeyi istihsal etmeden toplantı veya gösteri yürüyüşü tertip eden­
ler, 13 üncü maddeye tevfikan toplantı veya yürüyüş dağıtılmakla bera­
ber bir seneden üç seneye kadar hapis ve (1 000) liradan (5 000) lira­
ya kadar ağır para cezasiyle;
4 - 5 inci ve 6 ncı maddelere ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına
muhalefet edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve (500) liradan (1 000)
Madde 16 — Hukmı şahıslar, bu kanunun sebep, maksat ve ga­
yesini veya hükümlerini bertaraf etmek veya tatbikatını aksatmak mak­
sadiyle nizamnamelerinde tadilât icra edemezler. Bunun haricînde yapı­
lacak tadilât Devlet Şûrasının iki ay zarfında tasdiki ile mümkündür.
Yeni yapılacak nizamnamelerde de bu esaslara riayet edilmesi mecbu­
ridir.
Madde 17 — Hükmi şahısların
nizamnamelerine tevfikan kendi
mensupları arasında kapalı yerde yapacakları her türlü kongre ve top­
lantıları yılda üçten fazla olamaz.
idare heyetlerinin heyet azaları arasında yapacakları
bu hükme tabi değildir.
Madde 18 — 16 ve 17 mcı maddelere muhalefet suretiyle yapılan
kapalı yer toplantıları zabıtaca menolunmakla beraber nizamnamelerin­
de bu yolda tadilât icra edenler veya toplananlar ve tertıbedenler 14 üncü
maddenin ikinci bendinin bilinci fıkrası hükmüne tevfikan cezalandırılır­
lar.
Madde 19 — Bu kanunda yazılı
(Kapalı yer) tâbirinden maksat
her tarafı muhkem şekilde kapatılmış, insan topluluğunun barınabile­
ceği daimi yerlerdir.
Madde 20 — 1325 tarihli Ictimaatı Umumiye Kanunu ile 1328 ta­
rihli Tecemmuat hakkındaki Kanun ve tadilleri mülgadır.
Madde 21 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 22
memurdur.
liraya kadar ağır para cezasiyle
Cezalandırılırlar.
toplantılar
Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
29/6/1956
5 - 11 inci maddenin ikinci fıkrasına muhalif harekette bulunanlar,
Resmî
işbu fiil ve hareketler zabıtaca derhal menedilmekle beraber, altı aydan
ra cezasiyle cezalandırılır ve suçta kullanılan her türlü vasıtalar da za­
Kaldırılan
bıt ve müsadere olunur.
uçtıraaatı
6 - 12 nci maddenin (d),
(e) ve (f)
bentlerine muhalif hareket
edenler, 13 üncü madde hükmü tatbik edilmekle beraber, altı aydan iki
Tertip
BMİISI
iki seneye kadar hapis ve (1 000) liradan (5 000) liraya kadar ağır pa­
Cilt
Sahif»
Sır-
Kanunlar :
Umumiye Kanunu
1325
2
1
227 T . V . 224
Tecemmuat h a k k ı n d a Kanunu muvakkat
3 Mart 1328
(2 n c ı Tertip D ü s t u r u n 4 uncu cildinin 363 uncu s a h ı f c s ı n d e m u n d e r ı ç bulunan l ç t ı m a a t ı Umumiye Kanununa mu
zeyyel 26 R e b ı u l e v v e l 1330 ve 3 Mart 1328 tarihli kanunu
muvakkat 4921 s a y ı l ı kanunla k a l d ı r ı l m ı ş t ı r )
27
Mayıs
2
4
363 T . V 1077
30 H A Z İ R A N 1956
Sahife: 14717
(Resmî Gazete)
KARARNAMELER
Manisa Muhasebe Müdürü Tahsin Şefik Gür'ün almakta olduğu 60 lira
aylıkla Muş Defterdarlığına naklen tâyinleri uygun görülmüştür
2 — Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur.
4
Karar S a y ı s ı : 7389
Ankara Halk Sandığı Türk Anonim Şirketi tarafından Artırma,
Eksiltme ve İhale Kanununa göre verilecek teminat mektupları yekû­
nunun, bu Bankanın yatırılmış sermayesiyle mevcut ihtiyat akçeleri ye­
kûnunun % 75 ine çıkarılması; Maliye Vekâletinin 18/5/1956 tarihli ve
5242-4/20291 sayılı yazısı üzerine, 2490 sayılı kanunun 5788 sayılı ka­
nunla değiştirilen 60 mcı maddesine göre, İcra Vekilleri Heyetince
5/6/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır.
REİSİCUMHUR
C BAYAR
Başvekil
Devlet Vekıb Devlet Vekıb
A-MENDERES Dr. ¥ C BESCü S-ERCİN
Adliye Vek<lı
GÖKTÜRK
Devirt Vekili
E.KAL4F4T
Devlet Vekili
C- YARDIMCI
M,Ilî Mü Vekâleti V- Dahîl'ye "Vokik Haricive Vekili Mali ve Vekil
SERGİN
r. ¥ F A DFRFS F. KÖPRÜLÜ ,V. ÖKME\
Maarif Vekâletti V . Nafıa Vekili
F. KÖPRÜLÜ M- ÇAVUSOĞLU
Ikt. ve Ticaret Vekili
Z. M AN DALINCI
Sdı-ve Tc-Mııa-Vekili
Dr. N- KÖREZ
15/6/1956
RKMCUMHıl.
t . BAY 4R
4
Maliye Vekili
N ÖKMEN
Başvekil
MENÜERES
Maarif Vekâletinden :
1 — Açık bulunan 100 lira kadro maaşlı Talim ve Terbiye Dairesi
üyeliklerine 90 lira maaşlı üyelerden Fevzi Ertem ile Remzi Öncül'ün
ve bunlardan açılan 90 lira kadro maaşlı üyeliklere de Vekâlet 2 nci
Sınıf Müfettişi olup 5439 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince bu
daire üyeliğinde vazifelendirilen 90 lira maaşlı Cemal AIpman ile Gazi
Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden 70 lira maaşlı Hikmet İlaydm'ın
naklen tâyinleri uygun görülmüştür.
2 — Bu kararın icrasına Maaıif Vekili memurdur
18/6/1956
»rîsîrmmtNı
flıim. ve İnli. Vekili iZııraat V e l k i ı l i Münakalât Vekili Çalışma Vekili İşletmeler Vekili
H.HÜSMAN E- BUDAKOĞLU 4. D EM İRER
M. TARH AN
S-AĞAOĞLV
C. BAY AR
Maarif Vekili
A . ÖZEL
Başvekil
A. M E N D E R E S
4
Karar S a f i s i : 7390
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince
30/7/1940 tarihli ve 2/14083 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş ol m
İptidai Maddeler Tenzilât Cetvelinin «F/III» «Pamuklu Mensucat Sa­
nayii» grupunun sonuna 17 sayılı pozisyon olarak:
17 — a) İpliğini kendi imal eden pamuklu sanayii müesseseleri
tarafından dokunan boyasız ham kaput bezleriyle her türlü apre ameli­
yelerine tabi tutulmuş kaşarlanmış boyasız bezler ve renkli patisler % 1
b) İpliğini kendi imal eden pamuklu sanayii müesseseleri tara­
fından dokunan her türlü apre ameliyelerine tabi tutulmuş topu boyalı
bezler ve çözgü ipliklerinden % 50 den fazlası boyalı, ipliği boyalı bez­
ler
% 3
mamullerinin ilâvesi ve bu mamullere hizalarında gösterilen ilk
madde tenzilât nispetlerinin tatbik olunması; İktisat ve Ticaret Vekâ­
letinin muvafık mütalâasına dayanan Maliye Vekâletinin 17/5/1956 ta­
rihli ve 28921-128/19390 sayılı yazısı üzerine, İcra Vekilleri Heyetince
5/6/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır.
REtSÎCUMflUK
C BAYAR
Başvekil
Devlet Vekili Devlet Vekili
A- MENDERES Dr. M. C BENGÜ 5. ERGİN
Devlet Vekili
E. KALAFAT
Nafıa Vekili
Maarif Vekâleıt V.
F. KÖPRÜLÜ M. ÇAVUSOĞLU
;
İkt. ve Ticaret Vekili
Z. MANDALJNCt
2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur.
18/6/1956
Wr ?-»< 1 " l i n ı -
C
B4YAR
M,\!U ıf Vekili
A. ÖZEL
Başvekil
A. M E N D E R E S
1 — Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Kürsüsü
Profesörlüğüne, 4936 sayılı kanunun 28 inci maddesine göre, Fakülte
Profesörler Kurulunca seçilmiş, Senatoca uygun güdülmüş olan aynı
Kürsü Doçenti Dr. Necip Bilge'nin, 80 lira maaşlı Profesörlük kadrosuna
almakta olduğu 100 lira maaşla, tâyini tensip edilmiştir
2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur.
Devlet Vekili
C YARDIMCI
Millî Mü Vekâleti V- Dahiliye Vekili Hariciye Vekili Malive Vekili
E- MENDERES F. KÖPRÜLÜ N- ÖKMEN
§. ERGİN
Ş
Adlive Vekili
GÖKTÜRK
1 — Ankara Üniversitesi Di' ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Alman
Dıh ve Edebiyatı Kürsüsü Profesörlüğüne, 4936 sayılı kanunun 28 inci
maddesine göre, Fakülte Profesörler Kurulunca seçilmiş, Senatoca uygun
görülmüş o'an aynı Kürsü Doçenti Yaşar önen'm, 80 lira maaşlı Profe­
sörlük kadrosuna almakta olduğu 70 lira maaşla, tâyini tensip edilmiştir.
18/6/1956
REİ5ÎCUMBÎU'
C
BATAR
Maarif Vekili
A. ÖZEL
Başvekil
A. M E N D E R E S
Srh- ve İç. Mua. Vekili
Dr. N- KÖREZ
Güm. ve İnh. Vekili Ziraat Vekili Münakalât Vekili Çalışma Vekili İşletmeler Vekili
Güm.
M. TARHAN S- AĞAOĞLV
H.HÜSMAN E. BUDAKOĞLU A.DEMİRER
1 — istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Tatbiki Jeofi­
zik Kürsüsü Profesörlüğüne, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun geçici
5 inci maddesi uyarınca Profesörlüğü onanan Dr. K â z ı m Ergin'm, mez­
kûr kanunun 28 inci maddesine tevfikan tâyini teensip edilmiştir.
2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur
16/6/1956
Maliye Vekâletinden :
RI
1 —. Çorum Defterdarı M . Sadık Güllü'nün almakta olduğu 80 lira
aylıkla açık bulunan Kütahya Defterdarlığına, Muş Defterdarı M . Sun­
gur Mavi'nin almakta olduğu 70 lira aylıkla Çorum Defterdarlığına,
Başvekil
A. M E N D E R E S
î s î c ı.:\wn:
C. BAY AR
Maarif Vekili
A. ÖZEL
Sahife : 14718
(Resmi Gazete)
30 HAZİRAN 1956
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Karan
E . No : 1012-18-9
K. No : 626
ÖZETİ : Adana'da Toroslar Türk Anonim Or­
taklığına ait nebati yağlar fabrıkasında çalışan
işçileri temsilen Çukurova Nebati Yağlar İşçileri
Sendikası ile işveren Şirket arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında.
3 - Ve yeni zam miktarının işbu karar
tarihinden itibaren tatbik
edilmesine,
Ekseriyetle karar verildi) denilmektedir.
İşveren Şirket tarafından verilen 8/2/1956 tarihli itiraz dilekçesin­
de hülasatan :
Adana'da Toroslar T ü r k Anonim Ortaklığına, ait nebati yağlar fab­
rikasında çalışan işçileri temsilen Çukurova Nebati Yağlar işçileri Sen­
1 - Halen işyerimizde tatbik edilmekte olan ücretlerin bu günkü ha­
dikası ile işveren Şirket arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına dair
yat şartlarına uygun bulunduğu, II Hakem Kurulunun aynı bölgede veya
Adana Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen karar taraflar itiraz etmiş ol-
civarındaki aynı iş koluna dâhil işyerlerinde tatbik edilen ücret sistemi­
duklarından 3008 sayılı kanunun 83 üncü maddesine göre Çalışma Ve­
ni nazarı itibara almıyarak doğrudan doğruya ticaret odası endeksini
kâletince vuku bulan davet üzerine :
kararma mesnet ittihaz ettiği,
Devlet Şurası Birinci Daire Reisi Avni Türel'in Reisliği altında :
2 - İşçiye ödenecek ücretin o işçi tarafından o işyerinde sarfedilen
1 - Ankara Hukuk Fakültesi Prof. lerinden Hüseyin Cahit Oğuz-
enerjiye
2 - Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak,
sini ayarlamıya esas ittihaz etmiş olması adalet kaidesiyle kabili telif
3 - İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi İşleri Umum Müdürü yeri­
olmadığı,
tekabül
etmesi
icabederken
Hakem
Kurulunun bunu nazarı
itibare almıyarak, ücret tesbitinde 5 kişilik bir aile topluluğunun iaşe­
oğlu,
ne Enver Öcal,
3 - İşyerine henüz alınmış acemi devresindeki bir işçiye verilen ve
4 - Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü Reşat Tesal,
asgari ücret komisyonunca 4 liralık ücrete % 50 zam ilâvesiyle 6 liraya
5 - Çalışma Vekâleti İkinci Hukuk Müşaviri yerine Muaffak Sami
çıkarılması, mukarrer olarak ayrıca % 20 zamla tabi tutmak suretiylede
Onat,
6 - Dahiliye Vekâleti Hukuk Müşaviri Ekrem Vardarlı
işçi ücretlerine, asgari ücrete nazaran % 80
nispetinde fahiş bir zam
icra ettiği,
dan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu 2/4/1956
4 - İşveren tarafından yapılan sosyal yardımların ve iaşe masraf­
tarihinde Çalışma Vekâletinde toplandı.
Adana Vilâyeti Hakem Kurulunca verilen karara karşı tarafların
larının nazara alınmadığı,
5 - İşçilerin yapmakta oldukları işlerin mahiyet ve şartları üzerin-
yapmış oldukları itirazların İş Kanununun 82 ıncı maddesinin (D) fık­
rasında yazılı müddet içinde vukubulduğu bıttetkık anlaşılmış olduğun­
da durulmaksızın bütün işçilere seyyanen ve mükerreren zam yapılma­
dan kabulüne karar verildikten sonra işin esasının incelenmesine geçildi.
sına karar verildiği;
Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek
6 - İşyerine tahmil edilen külfete bu işyerinin tahammül iktidarı­
mahiyet ve gerekse
nisap bakımından kanuni şartlara haiz bulunduğu ve İ ş Kanununa göre
nın bulunup bulunmadığını araştırılmadığı,
geçmesi lâzım gelen uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da g e ç -
7 - İşyerinde ödenmekte olan ücretin tatminkâr olduğu,
tiği anlaşılan İş Uyuşmazlığının mevzuu :
8 - Verilen kararla yapılan zamların tatbiki halinde işyerinin ma-
1 - Günlük esası üzerinden 400 kuruştan 600 kuruşa kadar olan üc-
masili diğer işyerleriyle kanuni ve meşru rakabet imkânlarından mah­
retlerin 750 kuruşa, 601 kuruştan 750 kuruşa kadar olan ücretlerin 950
rum bir duruma düşeceği, belkide tatili faaliyet
kuruşa, 751 kuruştan 1000 kuruşa kadar olan ücretlerin de 1250 kuruşa
cağı,
çıkarılması ve daha yukarı
günlük ücret alanlara da % 30 zam yapıl­
ması,
mecburiyetinde kala­
Beyan edilerek Vilâyet Hakem Kurulundan verilen kararın bozul­
ması talep edilmektedir.
2 - Aylık ücretlere de günlük miktarı bulunarak yukarıdaki nispet­
İşçi Sendikasının 9/2/1956 tarihli itiraz dilekçesinde ise hulâsatan :
lere göre zam yapılması,
(İşçilerin bu günkü hayat şartları karşısında g e ç i m zorluğu çektik­
Talebinden ibarettir.
Vilâyet Hakem Kurulunun 12/1/1956 tarihli kararında aynen :
(
Hayat ve geçim şartları muvacehesinde sabit gelirli sınıf­
ların durumlarını yeni ş a r t l a r a göre ayarlamanın sosyal bir zaruret ol­
duğu, Adana Ticaret Odasınca 1955 yılında neşredilen geçim endeksle­
rine de içtimai durumları itibariyle 4 üncü katagoride yer alan 5 nüfuslu
bir ailenin bir ay zarfında en az 210 lira ile geçinebileceğinin sarahaten
leri, işverenin 1951 - 1952 senelerinde kilosunu 140 kuruşa sattığı yağın
bu g ü n kilosunu 285 kuruşa sattığı ve 140
kuruşa satılan yağdan 1951
1952 sezonunda bir milyon lira kazandığı halde bu
kazancına mukabil
işçi ücretlerinde hiç bir zam yapmayıp aynı ücretle işçi çalıştırdığı ve bu
kazancı işçinin çalışması ile elde etmiş olduklarından, ücretlere :
400 - 600 kuruşa kadar yevmiye alanların yövmiyelerinin 750 kuru­
maddelerinin fiyatlarında
şa, 601 - 750 kuruşa kadar yevmiye alanların 950 kuruşa ve 751 - 1000_
bir artışın da müşahede edildiği gözönünde tutularak ve diğer taraftan
kuruşa kadar olanların da 1250 kuruşa iblağını ve daha fazla günlük üc­
Y a ğ Sanayimde çalışan işçilerin sıcak y a ğ
ret alanlara ise % 30 nispetinde zam yapılmasını, aylık ücret
belirtilmiş olduğu, halen ise mübren ihtiyaç
kazanları karşısında büyük
alanların
bir enerji sarfı suretiyle g a y r i müsait şartlar altında çalışmak mecbu­
gündeliklerine tekabül eden miktarlarına aynı
riyetinde bulunmaları
pılacak zamlarda günlük ve aylık ücret alanların ayrı ayrı tasrihi ile bu
bakımından
kendilerinin
içinde korunmasının icabettiği, halbuki bu
en iyi beslenme şartları
işçilerden bir kısmının 1951
senesinde tesbit edilen 400 kuruşluk asgari ücretle çalıştırıldığı nazarı iti­
bara alınarak, Reis Vali Muavini ve Aza Hukuk İşleri Müdürünün mu­
halefetine karşı,
zammın icrasını ve ya­
zamların 6/12/1955 tarihinden itibaren tatbikini ve Türk işçisinin lâyık
olduğu hayat seviyesine çıkarılmasını rica ederiz.)
denilmektedir.
Adana Valiliğinin Seyhan Bölge Çalışma Müdürlüğü ifadesiyle ya­
zılan 14/2jl95G tarih ve 52-42-6/890 sayılı yazısına bağlı dosya içerisinde
1 - 600 kuruşa kadar olan günlük ücretlerin 600 kuruşa iblağına,
bulunan bütün evrak ile İktisat ve Ticaret Vekâleti Konjonktür servisi­
2 - 600 kuruşa çıkarılan ücretler de
nin 955 yılı son ayına kadar olan Adana Vilâyeti gıda endeksleri vasatisi
dâhil olmak üzere bilûmum
işçilik ücretlerine seyyanen % 20 nispetine zam yapılmasına,
de okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü :
30 HAZİRAN 195o
(Resmî Gazete)!
Karar :
Kurulumuzun
Safaifc:
14719
4 - B u k a r a r ı n R e s m î Gazete ile i l â n ı n a 2/4/1956 tarihinde i t t i f a k l a
14/7/1954 tarihli karariyle ihtilaflı işyerinde çalışan
k a r a r verildi,
işçilerin ü c r e t l e r i n d e bir ayarlama y a p ı l m ı ş ve o tarihten bu g ü n e kadar
Reis
geçen zaman z a r f ı n d a A d a n a ' m n g e ç i m ş a r t l a r ı n d a (% 10 nispetinde bir
Devlet Ş u r a s ı B i r m c ı Daire Reisi
yükselme vuku bulduğu
k o n j o n k t ü r mecmuasmm
A
tetkikırdan anlaşü-
m a k t a b u l u n m u ş ve bu b a k ı m d a n A d a n a Vilâyeti H a k e m Kurulunun
v
n
i
T
ü
Aza
r
e
A n k a r a H u k u k F a k ü l t e s i Prof. den
l
Hüseyin
Cahit
Oğuzoğlu
yap-
t ı ğ ı z a m m i k t a r ve nispetleri mesnetsiz ve icapsız g ö r ü l m ü ş o l d u ğ u n d a n
Çalışma Vekâleti Ç a l ı ş m a
İ k t i s a t ve Ticaret V e k â l e t i
zikrolunan H a k e m K u r u l u n u n 12/1/1956 tarihli k a r a r ı n ı b o z u l m a s ı n a ve :
Umum Müdürü
Ekmel Onbulak
Sanayi İşleri U m u m M ü d ü r ü yerine
Enver öcal
1 - İhtilaflı işyerinde gündelikle çalışan b ü t ü n işçileım ü c r e t l e r i n e
seyyanen (% 10) y ü z d e on nispetinde z a m y a p ı l m a s ı n a ,
„
,
, . . .
,
.
,
. , . ,
2 - G ü n d e l i k t e n b a ş k a ü c r e t sistemi ile çalışan isçilerin gündelik
Âza
Adliye V e k â l e t i H u k u k işleri
J
Aza
Çalışma V e k â l e t i i k i n c i
Hukuk
T
U m u m M ü d ü r ü yerme
ü c r e t l e r i bulunarak bu ü c r e t l e r e de aynı nispet dâhilinde zam y a p ı l m a >
3 - Y a p ı l a n z a m l a r ı n 1 N i s a n 1956 tarihinden itibaren y ü r ü t ü l m e sine,
R
e
?
a
t
Müşaviri
Muvaffak Sami Onat
T e s a J
s m a
Aza
Dahiliye Vekâleti H u k u k Müşaviri
Ekrem Vardarlı
İLÂNLAR
S ı h h a t ve i ç t i m a i Muavenet V e k â l e t i n d e n :
istanbul Radyosu M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — V e k â l e t i m i z bulaşıcı h a s t a l ı k l a r m ü c a d e l e s i ihtiyacı için 40.000
kilo % 100 sâf D D T k a p a l ı zarf usulü ile s a t ı n a l ı n a c a k t ı r .
2 — B u işin tahmin edilen bedeli 160.000 l i r a olup i l k t e m i n a t ı 9 25G
liradır.
3 — Ş a r t n a m e s i 800 k u r u ş mukabilinde V e k â l e t L e v a z ı m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n alınabilir
4 — E k s i l t m e 11 Temmuz 1956 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15 de V e k â l e t te toplanacak Satmalma Komisyonunda y a p ı l a c a k t ı r .
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32
nci maddelerinde yazılı ş a r t l a r dairesinde h a z ı r l a y a c a k l a r ı k a p a l ı zarf
larını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde K o m i s y o n
B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri,
1
25.375,65 l i r a keşif bedelli istanbul'da
Harbıye'de Radyceo
t A s, s t ü d y o s u t a v a n ı n d a esaslı tamirat i n ş a a t ı 10 Temuz 1956 Salı gunu
saat 15 de istanbul R ı d y o s u M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı n d a <?çık eksiltme ile y a pılacaktır.
— istekliler, bu ire ait mukavele ve eksiltme e v r a k ı ile N a f ı a ı ş leri umumi ve hususi ş a ı t n a m e l e r ı m , keşif ve projelerini ve buna muteferri diğer e v r a k ı dairesinde görebilirler.
_ Eksiltmeye i ş t i r a k edebilmek için taliplerin 1903 lı-n 17 kurur
muvakkat teminat y a t ı r m ı ş olmaları, 1956 y ı l m a ait Ticaret odası belgesim ibraz etmeleri, eksiltme g ü n ü n d e n tatil günleri h a r i ç 3 g ü n evvel V i ­
] â y e t t e n ehliyet vesikası a l m ı ş olmaları, bu işe ait e v r a k ı i m z a l a m a l a r ı
şarttır.
2185 / 4-4
2
3
6 — Postada v â k i gecikmelerin kabul edilmiyeceğı,
ilân olunur.
*
22S5 / 4-3
A n k a r a C. M ü d d e i u m u m i l i ğ i n d e n :
Miktarı
kilo
Cinsi '
Ankara, J a n d a r m a Satmalma Komisyonundan :
:
Jandarma ihtiyacı için evsaf, ş a r t n a m e ve numunesine uygun ve biı
adedinin muhammen fiyatı 110 liradan 500 aded nöbetçi k j r k u 9,7/1956
Pazartesi g ü n ü saat 15 te A n k a r a J a n d a r m a U m u m K u m a n d a n L ğ m d a k ı
Komisyonumuzda k a p a l ı zarf usulü ile ihale edilecektir. Muvakat temin a t ı 4000 l i r a olup evsaflı ş a r t n a m e s i istanbul Jandarma Satmalma K o misyonu ile Komisyonumuzda ve numunesi ise yalnız Komisyonumuzda
görülebilir, isteklilerin k a n u n i vesika ve muvakkat t e m i n a t l a r ı n ı m u h t e \ ı
k a p a h zarf teklif m e k t u p l a r ı n ı eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri.
2206 / 4-S
"*
Fiyatı
lira
K u r u fasulye (Selanik)
5000
110
5.500
Pirinç
Nohut (ispanyol)
Bulgur
Kırmızı mercimek
Patates
Domates salçası
Kuru üzüm
A m e r i k a n toz sabun
Makarna irmikli
Nebati margarin
Zeytin y a ğ ı
4000
2000
3000
2000
5000
500
800
100
1500
5000
1000
210
110
70
60
55
125
140
400
110
355
460
8.400
2.200
2.100
1.200
2.750
625
1.120
400
1.650
17.750
4.600
Yekûn
48.295
J a n d a r m a b i r l i k l e r i h a y v a n a t ı ihtiyacı için evsaf, ş a r t n a m e ve numunesine uygun bir adedinin muhammen fiyatı 6 k u r u ş t a n 500.000 aded
Tutarı
lira
_
1
A n k a m
M e r k e z
C e z a e v i n l n
1956
y ı h
12
k a
ı
e m d
en
ibaret ve
âdi m ı h ve bir adedinin muhammen fiyatı 8 k u r u ş t a n 100.000 aded buz
43.295 l i r a t u t a r ı n d a k i e r z a k ı 2490 sayılı kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e k a p a l ı
mıhı bir arada 16/7/1956 Pazartesi g ü n ü saat 15 te A n k a r a Jandarma
U m u m K u m a n d a n h ğ ı n d a k i Komisyonumuzda k a p a l ı zarf usuliyle ihale
zarf
edılecektir. M u v a k k a t
t e m i n a t ı 2.850 l i r a olup evsaflı ş a r t n a m e s i Istan-
bul J a n d a r m a Satmalma Komisyonu ile Komisyonumuzda
ise yalnız Komisyonumuzda
görülebilir, isteklilerin
ve numuneleri
kanuni vesika ve
m u v a k k a t t e m i n a t l a r ı m muhtevi k a p a l ı zarf teklif m e k t u p l a r ı n ı eksiltme
vaktinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri.
2275/4-2
usuliyle
—
2
u
m
u
m
I
h
a
l
e
eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
H/7/1956 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15 te A n k a r a C. Müddei-
i
Başmuavinliği odasında yapılacaktır.
3 — M u v a k k a t teminat m i k t a r ı 3 622,12 T l . dır.
_
t p i r ı n ı muhtevi z a r f l a r ı ihale
4
T
a
l
e
p
l
e
r
t
e
m
i
n
a
t
v
e
t
e
W
l
f
m e k
U
a
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon B a ş k a n ı n a vereceklerdir.
5 _ Postada v u k u b u l ı c a k gecikme n a z a r ı itibara a l ı n m a z . Tâliplerin z a r f l a r ı n ı mu i j ^ . , ı a t t e Komisyona vermeleri ilân olunur.
2310/4-2
Safaife; 14720
(Resmî Gazete)
M . M . V . i No.
İU
Satm Alma
KomİSyOnU
30 HAZİRAN 1956
Uyle y a p m a k t ı r . l f ton patates ve 60 ton k u r a s o ğ a n bir istekliye, rhale
J
edilebileceği gibi patates 40 tonluk ve k u r u s o ğ a n 20 şer tonluk partiler
halinde ayrı, a y r ı isteklilere ihale edilebilir. E v s a f ve ş a r t l a r her g ü n
Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a görülebilir.
i s t e k l i l e r i n belirtilen g ü n ve saatten bir saat evveline k a d a r teklif mekt u n l a r ı n ; Komisyon E a ç k a n h ğ ı n a vermeleri ilân olunur,
Miktarı
T. fiyatı
T. t u t a n
G. teminatı
Cinsi
Ton
Kr
Lira
Lira
I3a.Şka.nllgindün
A s k e r î b i r l i k l e r ihtiyacı için 30 ton taze fasulya
satm U m a c a k : r
Tahmini t u t a r ı
22.500 l i r a olup geçici t e m i n a t ı 1638 liradır, ihalesi .
4/T/1956 gunu saat 11.30 da k a p a h zarf u s u l ü ile Komibyonumu-aa yap ı l a c a k t ı r . A m i r i itaca p a h a l ı g ö r ü l e n evsaf ve ş a r t l a r h e ı g ı m I . o m ı s yonda ve i s t a n b u l L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a g o ı u l e u - m . i s t e k l i lerin belirtilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif n ı c k t u p l n ı m ı
K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri posta ile gönderilecek m e k t ı ^
da
cikme kabul edilmez ilân olunur.
2175 / 4-4
Patates
Kuru soğan
120
60
52
52
1
Yekûn
62 400 1
31 200 f
i
93.600
5.930
2348 / 4-1
A s k e r î b i r l i k l e r i h t i y a c ı için a ş a ğ ı d a cins ve m i k t a r ı yazılı ıınyıt
s o b a l a r ı s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . Tahmini t u t a r ı 371.800 l i r a olup geçici temi­
n a t ı 18.622 liradır, ihalesi 9/7/1956 g ü n ü saat 11 de k a p a l ı zarf u s u l ü
ıle Komisyonumuzda y a p ı l a c a k t ı r . E v s a f ve ş a r t l a r her gun Komisyonda
ve istanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a g ö r ü ' e b i ' ı r . 3000 aded linyit
sobası bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1000 adedden a ş a ğ ı olmamak
ş a r t i y l e a y r ı a y r ı isteklilere ihale edilebilir, isteklilerin belirtilen g ü n ve
saatten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı K o m i s y o n E a ş k a n h ğ m a vermeleri posta ile gönderilecek mektuplarda gecikme kabul edilmez, ilân olunur.
Cinsi
L i n y i t sobası
1 No.
L i n y i t sobası
2 No.
L i n y i t sobası
3 No.
T. f i ; ' S t :
Lira
Miktarı
Aded
T. t u U r .
Lira
G
f
r;"iuj,>«5
|
995.555 çift er çorabı k a p a l ı zarf suretiyle satm a l ı n a c a k t ı r . M u h a m _
t e m i n a t ı 54.070 liradır. Iha?
pazartesi g ü n ü saat 11 de Komisyonda y a p ı l a c a k k ] i I o ı m teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale saatinden bir saat evvelinden
mukabilinde K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri lâzımdır. Pocta,
t b e r değildir B u hususa ait ş a r t n a m e ve evsaf
Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m Amirliği i l â n k ı s m ı n d a g ö r ü l ü r ,
m
e
n
l e g i
1
t l r
m
d
b L C İ G İ İ
6
e
1
m
m
3 4 3
9
z
1
n
7
5
3
g
h
r
a
o
l
u
p
m
u
v
a
k
a
t
I s t e
a
k
a
b
v ;
u
z
k l
g
e
c
l
k
m
e
l
e
r
m u
e
İhale
saati
Lira
k
6
2266/4-2
2 2 7
600
84,00
50.400
I
1200
89,50
107.400
1200
95,00
114.000
Yekûn
18 622
11,00
371.800
2228 / 4-3
_
0 aded buyuk ve 1496 aded k ü ç ü k çul k a p a l ı zarf suretiyle satm
a l ı n a c a k t ı r . B u y u k çulun beher muhammen bedeli 30 l i r a ve k ü ç ü k çubeheri muhammen bedeli 24 liradır. H e r i k i s i n i n t a m a m ı n ı n m u hammen bedeli 103.999,78 liradır ve m u v a k k a t t e m i n a t ı 6.451 liradır.
ihalesi 26 Temmuz 1596 P e r ş e m b e g ü n ü saat 11 de Komisyonda yapılaç a k t ı r , isteklilerin teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale saatinden bir saat evvelinden makbuz mukabilinde K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri
lâzımdır.
Postada v â k i gecikmeler muteber değildir, bu hususa ait ş a r t n a m e ve
evsaf Komisyonda ve ist. Lv*. A m i r l i ğ i n d e g ö r ü l ü r .
2342 / 4-1
u
n
M . M . V . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
t
A s k e r î birlikler i h t i y a c ı için a ş a ğ ı d a cins ve m i k t a r ı yazılı yiyeçekler s a t ı n a l ı n a c a k t ı r , ihalesi : 24/7/1956 g ü n ü h i z a l a r ı n d a yazılı saatlerde y a p ı l a c a k t ı r . 50 ton patates ve 30 ton k u r u s o ğ a n bir istekliye
ihale edilebileceği gibi patates 25 er tonluk k u r u s o ğ a n 15 er tonluk
partiler halinde a y r ı , a y r ı isteklilere ihale edilebilir. E v s a f ve ş a r t l a r
her g ü n Komisyonda ve istanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a g ö r ü lebılir. isteklilerin belirtilen g ü n ve saatten bir saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a k a p a l ı zarf usuliyle y a p ı l a c a ğ ı n d a n teklif m e k t u p l a r ı n ı n bir saat evveline kadar vermeleri ilân olunur.
Miktarı
T. fiyatı
T. t u t a r ı G . t e m i n a t ı
ihale
Cinsi
ton
kuruş
lira
lira
saati
Patates
K u r u soğan
p
9
50
30
52
52
26.000 ]
15.600 j
^
^
T. C. Dev\?t D e m i r y o l l a r ı i ş l e t m e s i M e r k e z A r t ı r m a ve E k s i l t m p
Komisyonu Reisliğinden :
-—
•
Seyyar vinç a l ı n a c a k
1 — 1 aded seyyar vinç k a p a l ı zarf u - u l ı y l e eksiltmeye konulmu*tur. M u v a k k a t t e m i n a t ı 3.750 liradır.
2 — Eksiltme Ankara'da
T C D D binasında, Malzeme
Dauesmue
toplanan Komisyonumuzca 13/7/1053 C u m a g u m ı saat J5C0 de yapma­
c a ğ ı n d a n tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza \ crılmış v e y a
gelmiş o l m a s ı ş a r t t ı r .
3 — Ş a r t n a m e s i T C D D n m A n k a r a ' d a M d k e z , istanbul'da Sırlı v ı
veznelerinden 5 h r a mukabilinde temin edilebilir.
4 — T C D D siparişi y a p ı p y a p m a m a k t a veya k ı s m e n yapmakta vc
tercih e t t i ğ i talibe y a p m a k t a tamamen serbesttir
5 — V m ç ı n yurda ithal edilmiş vc k ı s a zamanda teslime amade olm a s ı lâzımdır.
41.600
Patates
Kuru soğan
50
30
52
52
26.000 }
15.600 f
2329 / ..-?,
*
3
1
2
0
1
1
,
3
0
d
a
Devlet H a v a M e y d a n l a r ı i ş l e t m e s i U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
41600
2344 / 4-1
A s k e r î b i r l i k l e r ihtiyacı için 44 ton ç a m a ş ı r sodası satm alınaç a k t ı r . T a h m i n î t u t a r ı 44.000 l i r a olup geçici t e m i n a t ı 3.300 liradır. Ihalesi 23/7/1956 g ü n ü saat 11 de k a p a l ı z a r f usuliyle y a p ı l a c a k t ı r . E v s a f
ve ş a r t l a r her g ü n Komisyonda ve i s t a n b u l L v . A m i r l i ğ i ilân k ı s m ı n d a
gorülebilir. i s t e k l i l e r i n belirtilen g ü n ve saatten bir saat evveline kadar
teklif m e k t u p l a r ı n ı K o m i s y o n B a ş k a n l ı ğ ı n a vermeleri ilân olunur
2347 / 4-1
A ş a ğ ı d a cins ve m i k t a r l a r ı yazılı yiyecekler a s k e r î birlikler ihtiyacı
içm satm a l ı n a c a k t ı r İ h a l e s i : 25/7/1956 g ü n ü saat 11 de k a p a l ı zarf usu-
1 — idaremize bağlı muhtelif meydanlarda teslim ş a r t i y l e sarfedilecek muhtelif cins a k a r y a k ı t ve y a ğ l a r ı n s a t ı n a l ı n m a s ı k a p a l ı z a r f
usuliyle eksiltmeye k o n u l m u ş t u r ,
2 — M u h a m m e n bedeli 550.694 h r a 58 k u r u ş olup geçici t e m i n a t ı
25.777 l i r a 78 k u r u ş t u r .
3 — E k s i l t m e 11/7/1956 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15 te U m u m Müd ü r l ü k b i n a s ı n d a k i S a t ı n a l m a Komisyonunda
yapılacaktır,
4 — B u işe ait hususi fennî ş a r t n a m e U m u m M ü d ü r l ü k t e n ve İ s ­
tanbul'da Yeşilköy H a v a M e y d a n ı B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e n 27 l i r a 53 k u r u ş
bedel mukabilinde satm a l ı n a c a k t ı r
5 — Talipler ihaleden bir saat evvel k a p a h z a ı f l a r ı n ı K o m i s y o n
Başkanlığına vermiş olacaklardır
2300 ' 4-2
30 HAZÎRAN im
(Resmî Gazete)'
N a l ı a Vekâletinden :
SdBfei
14721
Bolu A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
K a r t a l betonarme iskelesi temdidi ve K ü ç ü k M e n k ı p u m a n ı t" miri
ıle M i m a r Sinan Köyü betonarme iskelesi i n ş a a t ' ışı 6237 sayılı kanuna
istinaden b i r i m fiyatı ve kapnl. zarf usulü ile eksd'meye k o n u l m u ş t u r
1 — B u işm tahmin edıîsn keşif vedelı K î i f ı i ı u n (300ı h"n Uı mar Sınan için (220) bin hra olup m u v a k k i t temm-ıu (5 t ^0) l u a d . r
2 - - E k s i l t m e 6/7/1956 t i r i n i n e ras+h—uı T u n a gu-ıü r-ppt 16 da
Vekâletimiz Demiryoliar ve Limanlar înşa-ıt Heı.,1 ğ m İ j y a p ı l a c a k t ı r .
3 — E k s i l t m e evrak, [İ0> h r a m n mal sandıklar ıi.a, yatırıldığına âs ı
a l ı n a c a k vezne makbuzu muli i bilinde Demiryoliar ve L i m a n l a r I n ş a ı .
Dairesinden tedarik olunabilir.
4 — Eksiltmeye girmek isteyenler, bu işlerin teknik önem nde bıi
ışi i y i bir surette b a ş a r d ' ğ m ı , idare veya denetlediğim ispata ya-ıir vesik a l a n ve bu işin y a p ı l m a s ı n d a k u l l a n ı l m a s ı get ekli ş a h m e r d a n a sahibi
o l d u ğ u n u veyahut tedarik ve tenim edeceğini ispata yarar v e s i k a l a r ı ile
birlikte eksiltme g ü n ü n d e n en az u ç gun evvel (T i t i l günleri 1 - u i " , yazı
ile Vekâletimize m ü r a c a a t ederek ehliyet v sikası islemeleıı v" al^c^kları ehliyet vesikasını teklif z a r f l a r ı n a k o y m a l a r ı ş a r t t ı r .
5 — istekliler, teklif zarflarını eksiltme ş a r t n a m e s i n d e yz L ol'' ığıı şekilde h a z ı l a y a r a k eksiltme saatinden bir saat evvelne k a d a î num a r a l ı makbuz mukabilinde E k s i l t m e Komisyonu Reıs'ığıne verraış olm a l a r ı lâzımd.r. Postada v â k i olacak gecikmeler Eaz.ırı d i k ' , ' t e 'jiMin^z
2213 / 3-3
•
i k t i s a t ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n •
;
30 K a s ı m 1330 tarihli «Ecnebi A n o n i m ve Sermayesi E s h a m a Münkasem Ş i r k e t l e r K a n u n u » h ü k ü m erme g ö r e T ü r k i y e ' d e ç a l ı ş m a s ı n a izin
verilmiş olan ecnebi ş i r k e t l e r i n d e n
<,Socıeta A n o n ı m a E'ettrificazione
Societa P e r Azioni, k ı s a u n v a n ı S A E Societa P e r Azione» A n o n i m Şir­
ketinin T ü r k i y e U m u m i V e k i l i A r r i g o Colombo V e k â l e t i m i z e b a ş v u r a r a k
10/4/1956 tarihinde Ş i r k e t m e r k c ı Milano'da y a p ı l a n hissedarlar fevkalâde t o p l a n t ı s ı n d a Ş i r k e t Esas Mukavelenamesinin 6 n c i maddesini tadil
1
ederek, Ş i r k e t sermayesinin 1.200.000.000 lirete çıkarıldığım bildirmiş ve
gereken e v r a k ı v e r m i ş t i r .
B u işe ait evrak incelenerek mevzuat h ü k ü m l e r i n e uygun g ö r ü l m ü ş
o l d u ğ u n d a n ilân olunur.
P u l ü z e r i n d e R e s m î m ü h ü r ve i m z a
B u belge örneğinin, bir k o p y a s ı dairede a l ı k o n u l a r a k yine getirene
°
'
»
g e n verilen a s l ı n a u y g u n l u ğ u n u tasdik ederim.
l
J
A n k a r a Altıncı N o t e ı ı
''
2328 /1-1
——.
*
—,
B c ' u ' n u n Semerkant mahallesinden i s m a i l Y a n a r d a ğ , i b r a h i m Y a n a r d a ğ , A y ş e Senli ve A k k a d ı n Y a n a r d a ğ t a r a f l a r ı n d a n a y n ı mahalleden
A h m e t oğlu M u s t a f a ve A b d u l l a h oğlu Osman aleyhlerine açılan kadastro k a y d ı n ı n iptal ve tashihi h a k k ı n d a k i d â v a n ı n g ö r ü l e n muhakemesi neticesmde Bolu S û m e r k a n t Mahallesi 62 k ü t ü k , 47 parsel, 206 ada numah ve dâvâlılar ad-na kadastroca tesbit edilen k a y d ı n iptali ile d a v a c ı l a r
n a m ı n a tashihan tesciline ve tapu verilmesine mahkemece 13/6/1956 ta4 3 k a r a r sayı ile h ü k ü m verilmiş ve d a v a l ı l a r n a r r ı n a
ç ı k a r ı l a n ilâm suretleri i k a m e t g â h l a r ı n ı n meçt-ul olması ve b ü t ü n teblig a t m ilânen i c r a kılınmış b u l u n m a s ı hesabiyle mahkeme divanhanesine
t a ' i k k ı l ı n m ı ş t ı r ; işbu ilân tarihinden itibaren kanuni m ü d d e t içinde k a nun y o l l a r ı n a m ü r a c a a t o l u n m a d ı ğ ı takdirde h ü k m ü n k a t i l e ş e c e ğ i tebliğ
m a k a m ı n a k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2350
,
m~—~~
r a
r i î l
v
e
5 0
e s a s >
2
Sarıköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
956/55
S a r ı k ö y Ş u m n u Mahallesinden E m m e U z u n o ğ l u v e k i l i H a k k ı Gürel
t a r a f ı n d a n Fındıklı Mahallesinden N u r i U z u n o ğ l u aleyhine açılan ihtar
dâvasının yapılan duruşmasında :
D â v â l ı N u r i U z u n o ğ l u ' n u n adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n davetiye teb­
liği Resmî Gazete ile ilânen y a p ı l m ı ş ve g ı y a p k a r a r ı n ı n da yine Resmi
Gazete ile ilânen tebliğine k a r a r verilmiş olup d u r u ş m a 16/7/1956 tarrhin talik edilmiştir, mumaileyhin m e z k û r tarihte d u r u ş m a d a h a z ı r olmad-ğı ve kendisim de kanuni bir v e k i l marifetiyle temsil e t t i r m e d i ğ i takdirde bir daha mahkemeye a h n m ı y a c a ğ ı ve g ı y a b ı n d a h ü k ü m verıleceğinden işbu ilânın g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
t%
2352
—
i>
.—•
956/25
S a r ı k ö y O r t a Mahalleden Seniha Sezen vekili H a k k ı Gürel t a r a f ı n dan aynı mahalleden Sabri Sezen aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı n d a :
.
,.
,
.
,
,
,.
, ,
D a v a ' ı S a b r ı S e z e n i n adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n davetiye tebliği
-.„„„- ^
*.
,
,
Kesim Gazete ile ılanen y a p ı l m ı ş ve g ı v a p k a r a r ı n ı n da yine Resmi G a „ . , „
.., . .
,
' .,
.
„
, .
zete ne ılanen tebliğine k a r a r verilmiş ve d u r u ş m a 16/7/1956 Pazartesi
„ . ,.
...
_ .
,
.
1 ,
. saat 9 a talik edilmiştir. D a v a l ı n ı n bu tarihte d u r u ş m a d a h a z ı r bulun­
m a s ı veya kendisini kanuni bir v e k i l marifetiyle temsil e t t i r m e d i ğ i takdirde bir daha mahkemeye a h n m ı y a c a ğ ı ve g ı y a b ı n d a h ü k ü m verileceginden işba ilânen g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur
2353
T
t
ıı
ı
a
ı
Petrol Dairesi Reisliğinden :
iskenderun A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
M e r k e z i California E y a l e t i San Francisco Şehri N e w Montgomery
Caddesi N o . 79 da k â i n Tide W a t e r Associated O i l Company Ş i r k e t i n e
6326 sayılı kanun h ü k ü m l e r i n e göre 16/6/1955 tarihinde verilen 12 num a r a l ı m ü s a a d e n i n m ü d d e t i 16/6/1956 tarihinde sona e r m i ş ve a d ı geçen
Ş i r k e t t a r a f ı n d a n m ü d d e t temdidi talep edilememiştir.
İ ş b u m ü s a a d e n i n 16/6/1956 tarihinde n i h a y e t l e n d i ğ i ve m e z k û r k a nunun 48 ve 49 uncu maddelerinin y u k a r d a ismi yazılı pel rol h a k k ı sahibi Ş i r k e t e t a h m i l eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi hususunda ş i k â y e t i olanların ilân tarihinden itibaren bir y d z a r f ı n d a Dairemize m ü r a c a a t etmeleri ilân olunur.
2333
—••-—
S ü r m e n e Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n •
.
954/149
S ü r m e n e ' n i n B a ş t ı m a r K ö y ü n d e n Alı kızı Saniye Yazıcı vekili Sadik Ş e n y e r t a r a f ı n d a n aynı k ö y d e n Mustafa oğlu Ö m e r Beyazay vekili
Ö m e r G ü r g â n aleyhine a ç m ı ş olduğu s a t ı ş muamelesinin iptali h a k k ı n d a
yapılan duruşmasında :
D â v a h Hamandoz K ö y ü n d e n Mehmet k a r ı s ı B a y r a m A l i kızı Seher
E r d i k ' i n adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n kendisine ilânen t e b l i g a t ı n tebliğine
k a ı a r verilmiş o l d u ğ u n d a n k a r a r g e r e ğ i n c e ilân edilerek d u r u ş m a n ı n bırakıldığı 16/7/1956 Pazartesi saat 9,40 a b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r verilmiş old u ğ u n d a n keyfiyet ilân olunur.
2351
956/146
iskenderun Yenişehir Mahallesi Belediye E v l e r i i n c i Sokak 27 N o .
da oturan Ş ü k r ü C a l i c i t a r a f ı n d a n açılan soyadı tashihi d â v a s ı n ı n y a p ı l a n
d u r u ş m a s ı sonunda :
D a v a c ı n ı n soyadı S a y ı n olduğu halde n ü f u s a Çalıcı olarak k a y ı t
edildiğinden Çalıcı soyadının (Sayın) olarak tashihine k a r a r ı n ilânına
20/4/1956 g ü n ve 956/195 s a y ı ile k a r a r verildiği ilân olunur,
2355
»
Ş K a r a a ğ a ç Asliye Hukuk Hâkimliğinden •
———
956/121
D â v a n A f y o n i l i D i n a r İlçesi U l u k ö y 9 hanede k a y ı t t ı olup Ş. K a r a a ğ a ç ' m Ç a v u n d u r K ö y ü n d e oturur Hasibe A t e ş ' i n d â v a h k o c a s ı aynı yer­
de k a y ı t l ı Mehmet A t e ş aleyhine a ç t ı ğ ı b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n dur u ş m a s ı n d a d â v a h Mehmet A t e ş ' i n adresi m e ç h u l b u l u n d u ğ u n d a n kendisine tebligat y a p ı l a m a d ı ğ ı ve t e b l i g a t ı n ilânen ve R e s m î Gazete ile yap u m a s ı n a mahkemece k a r a r verilmiş olmakla Mehmet A t e ş ' i n 12/7/1956
tarihinde mahkemede h a z ı r b u l u n m a m a s ı ve m ü d a f a a s ı n ı yapmak ü z e r e
Ş. K a r a a ğ a ç A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n i n 956/121 sayılı d o s y a s ı n a m ü r a caat etmesi ve işbu ilânın kendisine tebligat yerine k a i m olacağı hususu
1 ilân olunur.
I
2357
Sriftfr- H722
30 T U 7 T R A N TOSİ,
(Resmî Gazete)
Aydın 2. A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
D a v a c ı : A y d ı n İ s t a s y o n A m b a r ı n d a işçi Said'in y a n ı n d a Hediye
D o ğ a n t a r a f ı n d a n eşi i s p i r Kilens K ö y ü n d e n A h m e t oğlu Mustafa D o ğ a n
aleyhine açılan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n muhakemesi sonunda :
Dâvâlının gösterilen adresinde b u l u n a m a d ı ğ ı s e m t i m e ç h u l e g i t t i ğ i
iade edilen tebligat ve g ı y a p k a r a r ı üzerine d u r u ş m a n ı n g ı y a b ı n d a neticeienmış o l d u ğ u n d a n ilân tarihinden itibaren onbeş g ü n içinde temyiz
edilmediği takdirde i l â m h ü k m ü n ü n k e s i n l e ş m i ş a d d o l u n a c a ğ ı t e b l i ğ mak a m ı n a k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2359
•
Afyon Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden :
956/289
Gaip : E r z u r u m İ h Toparlak K ö y ü n d e n F a z ı l oğlu Nusret Bezölçen.
Afyon'un G ü n d o ğ m u ş Mahallesinden F a h r i y e Bezölçen t a r a f ı n d a n
aleyhinize açılan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l m a k t a
olan d u r u ş m a s ı s ı r a smda :
Adres ve i k a m e t g â h ı n ı z m e ç h u l k a l d ı ğ ı n d a n davetiye ve d â v a arzuhalinin t a r a f ı n ı z a ilânen tebliğine mahkemece k a r a r verilmiştir.
K a r a r g e r e ğ i n c e muhakemenin m u a l l â k b u l u n d u ğ u 17/7/1956 Salı
g ü n ü saat 9 da d u r u ş m a d a bizzat b u l u n m a d ı ğ ı n ı z veya kanuni bir v e k i l
ile de kendinizi temsil e t t i r m e d i ğ i n i z takdirde h a k k ı n ı z d a g ı y a p k a r a r ı
verilip tebliğ edileceği davetiye yerine k a i m olmak ü z e r e keyfiyet i l â n e n
tebliğ olunur.
•
2360
•
Erciş Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
s
—
Bodrum Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
1956/68
Bodrum'da A l i Deniz Öz ve r ü f f k a s ı vekili H a s a n R e ş a t ö n c ü tarafmdan Zonguldak maden dekovil h a t t ı n d a ateşçi G i r i t m ü b a d i l l e r i n d e n
Ibrahim oğlu H a s a n Ş e k e r ve Hazinei M a l i y e aleyhlerine açılan Bodrum'un K u m b a h ç e Mahallesinde v â k i tapunun 1/933 t a r i h ve 48 N o . sunda mukayyet bir bap hanenin t a k s i m ve izalei ş ü y u d â v a s ı n d a d â v a h
H a s a n ' m gösterilen adreste bulunmamak suretiyle i k a m e t g â h ı n ı n m e ç h u l
k a l m a s ı n d a n davetiyenin ilânen tebliğine ve d u r u ş m a n ı n 9/7/1956 P a z a r ­
tesi g ü n ü saat 9 a b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r verilmiş olduğu davetiye yerine
kaim olmak ü z e r e ilânen t e b l i ğ olunur.
2361
(
E r c i ş ' i n Bayazit Mahallesinden Mehmet oğlu A l i ile Ş e v k e t ' i n N a r şap s o y a d l a r m ı n A ş ı r o ğ l u olarak tashihine k a r a r verilmiştir,
Keyfiyet usulen ilân olunur.
2358
9
Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
S a y ı : 952/36
D a v a c ı T u r h a l ' ı n Ü ç g ö z e n O r t a K ö y ü n d e n Y a k u p Hız, K â m i l Batur
ve on i k i a r k a d a ş ı t a r a f ı n d a n T u r h a l M a l i y e i Hazinesi, i b r a h i m K ü ç ü k ,
E h l i m a n K u l a , Vesile K u l a , B a h t i K u l a , i s m a i l Çalışkan, M e r y e m Çalışk a n ve Fehime K ü ç ü k aleyhlerine açtığı cari men'i m ü d a h a l e d â v a s ı n ı n
yapılan duruşmasında :
D â v â l ı l a r d a n i s m a i l Ç a l ı ş k a n ' ı n halen adresi m e ç h u l b u l u n d u ğ u n d a n
ilânen keyfiyetin tebliğine k a r a r verilmiş bulunmakla 10/9/1956 tarihinde
d u r u ş m a d a h a z ı r b u l u n m a s ı veya kendisini bir vekille t e v k i l etmesinin
temini b a k ı m ı n d a n keyfiyetin g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e
ilânen tebliğ olunur,
2364
»
A ğ v a m s Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
.
954/160
A v u k a t E n v e r E r t ü m e n ve a r k a d a ş l a r ı v e k i l i H a s a n Çeçen t a r a f ı n dan Ş u ş e h r ı ' n m T ü m e k e r K ö y ü n d e n M i h r a l i Çelik aleyhine açılmış bu­
lunan men'i m ü d a h a l e ve ecrimisil d â v a s ı n ı n y a p ı l a n a ç ' k muhakemesinde :
D â v a h M i h r a l i Çelik'in adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n evvelce a d ı n a davetiye ve arzuhal sureti ve g ı y a p k a r a r ı ilânen tebliğ edilmiş olup d â v a
m ü r a c a a t a kalıp tekrar yemlendiğinden ıbu kere davetiyenin yine ilânen
tebliğine k a r a r verilmiş olup d u r u ş m a 3/8/1956 C u m a g ü n ü n e m u a l l â k tır.
.
.
takdirde d u r u ş m a n ı n g ı y a b ı n d a devam edeg
D
g i n i
y
c e & i
v
k
d
l
a
v
a
U
e
h
M
e
t
t
ı
y
e
ı
h
r
m
s
ü
e
y
e
a
r
U
i
C
e
t
n
e
t
ı
e
h
r
k
k
m
a
e
i
d
l
m
d
u
&
i
o
r
]
u
m
ş
a
m
k
a
ü
z
g
u
e
r
n
u
e
h
i
l
a
a
z
n
o
l
r
n
b
u
l
t e W I
u
n
m
a
d
l
g
o
l
u
n
v
u
e
y
a
k
e
n
d
i
r
#
•
K o n y a i k i n c i Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
islâhiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
956/201
•
955/240
Islâhiye'nin K a r a p ı n a r K ö y ü n d e n olup halen Ç a r ş ı d a M a n i f a t u r a c ı
H a n i f i Ş a h i n ' i n M a r a ş ' l ı Z ü t f ü k a r oğlu Mehmet A l t u n t a ş ve Burhaniye
Mahallesinden H a c ı Hannan oğlu S ü l e y m a n aleyhlerine a ç t ı ğ ı alacak da
'
vasinin mahkememizde y a p ı l a n d u r u ş m a s ı s ı r a s ı n d a :
*
D â v â l ı l a r d a n Mehmet A l t u n t a ş a d ı n a ç ı k a r ı l a n davetiyeler adresinden b u l u n a m a d ı ğ ı n d a n bahisle bilâ t e b l i ğ iade edildiği ve ç a l ı ş m a k ü z e r e
E l â z ı ğ ' a g i t m i ş salih adresinin kimse t a r a f ı n d a n belli olmadığı anlaşıld ı ğ m d a n ilânen tebligat y a p ı l m a s ı n a k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n 6/7/1956
D j r
o
ı ı
g ü n ü saat 11 deki d u r u ş m a s ı n d a h a z ı r b u l u n m a s ı ilânen tebliğ olunur.
"
°
2362
— — • — —
J
â
e
1
B
y
E r z i n 1. A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
*
D a v a c ı K o n y a - S a r a y ö n ü Nahiyesi Belediye Veznedarı İ s m a i l V a r t a r a f ı n d a n d â v â l ı l a r Y u s u f Z i y a S e l â m o ğ l u ve altı a r k a d a ş ı aleyhlehususundaki alacak d â v a s ı n ı n yap ı l m a k t a olan d u r u ş m a s ı n d a :
. . , .
,.
. _.
,„
„. ,
_ .
, , , ,
D a v a l ı l a r d a n Yusuf Zıya S e l a m a ğ l u nun adresi m e ç h u l b u l u n m a s ı
d
a
r
r i n e
a
ç
ı
l
a
n
g
û
5
l i r a
2
7
k
u
r
u
ı n —- /~ı *.
v„„„v.-
ş
u
n
t a h s i l l
,ı
t
^ • -,
r
^
hasebiyle, Resmi Gazete ve Konya'da i n t i ş a r eden Y e m K o n y a Gazetesi
ti
t e b l i ğ edildiği halde mahkemeye gelmediğinden hakverilerek muhakemenin 17/7/1956 Salı g ü n ü saat 9 a
b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n :
.
.
,. „ , .
.
.
M e z k u r gun ve saatte mahkemeye gelmesi veya kendisim temsil
„.
, ..
, .. .. .
i
i -, j
^
, j
edecek bir vekil g ö n d e r m e s i a k s ı halde d u r u ş m a s ı n ı n badema g ı y a b ı n d a
cereyan edeceği l ü z u m u g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2368
•
i ] e
k
m
i
d
l
a
â
n
e
g
n
l
d
y
a
a
p
v
e
k
y
a
r
a
e
r
ı
954/1100
D a v a c ı ö z e * i d a r e vekili A v u k a t Tevfik Tekeli t a r a f ı n d a n F a t i h H a lıcılar Y o k u ş u N o . 43 de istanbul Cemal K ı r a n ile Celâl Şenol aleyhlerine
ikame edilen alacak d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı n d a :
D â v a l ı l a r d a n Cemâl K ı r a n g ö s t e r i l e n adresten adres b ı r a k m a d a n
ayrıldığı davetiyeye verilen m e ş r u h a t t a n a n l a ş ı l d ı ğ ı n d a n ilânen davetiye
tebliğ edilmesine k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n ;
Kars Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
955/368
D a v a c ı K a r s Hazinei Maliyeye izafeten v e k i l i A v u k a t i s m a i l O k tay t a r a f ı n d a n dâvâlılar Ş a v ş a t ' ı n P m a r l ı K ö y ü n d e n Necati Aydın ve
K a y a Aydın aleyhlerine a ç m ı ş olduğu tazminat d â v a s ı n ı n y a p ı l a n duruşması sırasında :
D â v a h Cemâl K ı r a n d u r u ş m a n ı n bırakıldığı 12/9/1956 tarihinde E r z u r u m 1 inci A s l i y e H u k u k Mahkemesinde b u l u n m a s ı ve yahut bir kanun i temsilci gönderilmesi i l â n e n davetiye yerine k a i m olmak ü z e r e ilân
olunur.
2363
D â v â l ı l a r d a n Necati Aydın'ın adresi m e ç h u l o l d u ğ u n d a n d â v â l ı y a
ilânen davetiye tebliğ edilmiş olup bu kere d â v a h Necati Aydın
Kars
A s l i y e H u k u k Mahkemesinde 6/7/1956 tarihinde h a z ı r b u l u n m a s ı için gıyap k a r a r ı yerine k a i m olmak ü z e r e ilân olunur.
2334
30 HAZÎRAN 195fi
fR<wnî GarerteT
İ k t i s a t ve ticaret V e k â l e t i n d e n :
E s k i ş e h i r Vilâyetinin Merkez K a z a s ı n a bağlı I m ı ş e h ı r Köyü civarinda k r o m madeni aramak üzere Ş a k i r Yorulmaz n a m ı n a verilen 9/7/1949
t a r i h l i ve 117/25 n u m a r a l ı ruhsatname s a h a s ı için v â k i i ş l e t m e h a k k ı
talebine ait vesaik m ü d d e t i içinde v e r i l m e d i ğ i n d e n m e z k û r talep 6309
sayılı kanunun 47 ve 61 inci maddeleri u y a r ı n c a reddedilmiş ve saha
10/9/1956 tarihinden itibaren aramalara açılmıştır.
2284-1
„
^ ,
,. „
, ~,
•• -, ,
^.
B u r s a V i l a y e t i n i n Orhaneli K a z a s ı n a b a ğ l ı Yorucekler, Gırencık
,
, ,
, .
, ..
_ , . „
koyu c i v a r ı n d a k r o m madem aramak ü z e r e Ş a k ı r Yorulmaz n a m ı n a ve, , . , , „ . . ....
,.,„,-,„„
\
±
. •
rden 1/8/1952 tarihli ve 112/122 n u m a r a l ı ruhsatname s a h a s ı i ç m v a k i
...
¿
, , , .
..
.,
.
..
, „
ısletme h a k k ı talebine ait vesaik m ü d d e t i içinde verilmediğinden mezkur
,' .
, .
, , ...
talep 6309 sayılı kanunun 47 ve 61 mcı maddeleri u y a r ı n c a reddedilmiş
,
~
„ ~ ~
4.
U- J
,
'
ve saha 10/9/1956 tarihinden itibaren aramalara açılmıştır.
N
L
N
N
Sahife: 14723
şitlı m a d e l n e r ı aramak ü z e r e Alı Ovalı n a m m a verilmiş bulunan 25/7/1953
tarih ve 106/185 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i zart ı n d a işletme h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42
nci maddesine g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı
içm yeniden y a p ı l a c a k m ü r a c e a r l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul
edileceği ilân olunur.
2284-8
Balıkesir Vilâyetinin E d r e m i t K a z a s ı n a bağlı Merkez Nahiyesinin
Küre, T a h t a k ö y köyleri sınırları içinde çeşitli madenleri aramak ü z e r e
_„,ó,.„-„
,
Mustafa Çığ n a m ı n a verilmiş bulunan 10/8/1953 tarih ve 106/193 sayılı
^ °
',,
. ,, '
„ , . , , .
arama ruhsatnamesinin ıkı yıllık müddeti, z a r f ı n d a işletme h a k k ı tale­
,
.
,, .
..
, ..
binde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine g ö r e hu.
.
.
.
.
,
,
k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı i ç m yemden y a p ı l a c a k
.
, , , , . , _ . . „ ,
m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilan olunur,
J
2284-2
E s k i ş e h i r Vilâyetinin Mihalıççık K a z a s ı n a b a ğ l ı Merkez Nahiyesi­
nin Yarıkçı, Diközü köyleri sınırları içinde çeşitli madenleri aramak
üzere Ş ü k r ü K a y a namma verilmiş bulunan bilâ t a r i h ve 123/24 sayılı
arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i zarfmda işletme h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 n c i maddesine g ö r e hük ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı i ç m yeniden y a p ı l a c a k
m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
2289-3
, ,
,
Bilecik Vilâyetinin B o z ü y ü k K a z a s ı n a bağlı i n ö n ü Nahiyesinin Dutluca Köyü sınırları içinde çeşitli madenleri aramak ü z e r e M . A l i ö z t ü r k namma verilmiş bulunan 3/9/1953 tarih ve 107/42 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a i ş l e t m e h a k k ı talebinde bulun u l m a d ı ğ m d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine g ö r e h ü k ü m d e n
s â k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için yeniden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
2284-4
Denizli Vilâyetinin Tavas K a z a s ı n a bağlı K a l e Nahiyesinin Eskere
K ö y ü sınırları içinde krom, manganez madenleri aramak üzere Orhan
E r i ş i t namma verilmiş bulunan 4/12/1953 tarih ve 117/195 sayılı arama
ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a işletme h a k k ı talebinde
b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine g ö r e h ü k ü m d e n
s â k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için yeniden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
g
B a l ı k e s i r Vilâyetinin Merkez, Bigadiç k a z a s ı n a bağlı Ç a g ı ş N a h i ­
yesinin B a ş k ö y , Çömlekçi köyleri s ı n ı r l a r ı içinde borasit madeni aramak ü z e r e A . S ı r r ı Y ı r c a h n a m ı n a verilmiş bulunan 24/8/1953 t a r i h ve
106)194 sayılı a r a m a ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a işletme
h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine
g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için yeniden yap ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân
olunur.
2284-6
B a l ı k e s i r Vilâyetinin Bigadiç K a z a s ı n a b a ğ l ı Merkez Nahiyesinin
B a l a t l ı K ö y ü sınırları içinde Borasit madeni a r a m a k ü z e r e i h s a n Seler,
R a s i h Selcan ve O r t a k l a r ı M . Komandit Ş i r k e t i namma verilmiş bu­
lunan 17/1/1953 t a r i h ve 106/158 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık
...
. . .
, . . j
X. ,
,
j, «. ,
j
isletme h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden
. . . . . . . . .
. ,. ,
.
.
nci maddesine gore h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruh.
.,
. . . .
.,
..„...„ ,
,. ,
i ç m yemden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden
...
.,„
,
edileceği ilan olunur.
7
. . . . ..
. ,
muddetı zarfında
Kanununun 42
,
. .
satname s a h a s ı
....
. , ,
itibaren kabul
t
B a l ı k e s i r Vilâyetinin Edremit, Burhaniye k a z a s ı n a b a ğ l ı H a v r a n
Nahiyesinin Dutluca, B ü y ü k d e r e , K ü ç ü k d e r e köyleri sınırları içinde çe-
2284-9
Balıkesir Vilâyetinin Sındırgı K a z a s ı n a b a ğ l ı Merkez Nahiyesinin
Umurlar, Kepez, B a y r a m ş a h köyleri sınırları içinde çeşitli madenleri
aramak ü z e r e Sait Ş e n e r n a m ı n a verilmiş bulunan 22/5/1953 tarih ve
106/174 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a işletme
h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine
g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t o l a u ğ u ve bu ruhsatname s a h a s ı içm yeniden ya­
p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren k a b u l edileceği ilân
olunur.
2284-10
B a l ı k e s i r Vilâyetinin Merkez K a z a s ı n a bağlı Merkez Nahiyesinin
U ç p m a r K ö y ü sınırları içinde linyit, t a ş k ö m ü r ü madenleri aramak üzere
S
verilmiş bulunan 5/5/1953 t a r i h ve 106/173 sayılı
ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a i ş l e t m e h a k k ı taleb u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 nci maddesine g ö r e M i ­
k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için yemden y a p ı l a c a k
m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
„„„„
2284-11
R
l
a
r
b
m
f
a
a
d
t
m
G e n
n
a
m
m
a
a
e
'
Balıkesir Vilâyetinin Bigadiç, Sındırgı k a z a s ı n a bağlı Merkez N a hıyesinin K a r g ı n , Kocabey, T a ş k ö y köyleri sınırları içinde manganez,
linyit k ö m ü r ü madenleri aramak ü z e r e A l i Rodop n a m m a verilmiş bulunan 29/1/1953 tarih ve 106/165 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık
m ü d d e t i z a r f ı n d a i ş l e t m e h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden
Kanununun 42 nci maddesine g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruh­
satname s a h a s ı için yeniden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden
itibaren kabul edileceği ilân olunur.
2284-12
1
Balıkesir Vilâyetinin A y v a l ı k K a z a s ı n a b a ğ l ı A l t ı n o v a Nahiyesinin
M e z a r a r d ı , Osmaniye, B u l u t ç e ş m e köyleri s ı n ı r l a r ı içinde demir madeni
aramak üzere Mehmet A l t m e r n a m ı n a verilmiş bulunan 21/10/1953 t a r i h
ve 106/214 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a işletme h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden K a n u n u n u n 42 n c i
maddesine g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için
yeniden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren k a b u l edi­
leceği ilân olunur.
'
2284-13
B a l ı k e s i r Vilâyetinin Merkez, Bigadiç k a z a s ı n a b a ğ l ı Ç a g ı ş N a h i '
yesinin Okuf, B a s k ö y , O v a b a y m d ı r k ö y l e r i sınırları içinde borasit maJ
J
J
J
deni aramak ü z e r e A h m e t Sırrı Yırealı n a m m a verilmiş bulunan 24/8/1953
'
tarih ve 106/195 sayılı arama ruhsatnamesinin i k i yıllık m ü d d e t i z a r f ı n d a
'
i ş l e t m e h a k k ı talebinde b u l u n u l m a d ı ğ ı n d a n Maden Kanununun 42 n c i
maddesine g ö r e h ü k ü m d e n s a k ı t olduğu ve bu ruhsatname s a h a s ı için
yemden y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r ı n 3/9/1956 tarihinden itibaren kabul edileceği ilân olunur.
2284-14
J
J
^İZİ™t
1
TI
r~'i
'<^-G«SBSÎ___
,-
Keçiborlu Asriye H u k u k H â k i m l ı ğ m d e i ı •
9 5 4
30 HAZÎRAN 1956
Mustafekemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1 1 3
/
İ s p a r t a N a f ı a Dairesine ait 12 p l â k a nolu kamyonu 1 / 6 / 1 W t a n ninde sevk ve idare etmekte iken Keçiborlu - İ s p a r t a fosası c ı v a n n ' a
bulunan elektrik direğine ihmal ve dikkatsizliği neticesi ç a . p t r a r a k dâvacı idareye ait m e z k û r kamyonda zarar ı k â etmesinden 1425 l ı ı a zar a r l a mahkeme m a s r a f ı ve ü c r e t i v e k â l e t ve faizlerin tahsili h a k k ı n d a
d â v a h E ğ r i d i r ' i n K a r a e a h ı s a r K ö y ü M u h t a r ı A h m e t y a n ı n d a eski naf.a
şoförü. Ahmet E r f ı d a n aleyhine açılan tazminat dâvasının y a p ı l a n muhakemesi sonunda :
D â v a l m m idareye k a r ş ı ihmal ve dikkatsizliği
neticesi 1325 l i r a
zarar i k â e t t i ğ i n d e n m e b l â ğ ı m e z k û r u n h â d i s e t a r i h i olan 1/6/1954 tarihinden itibaren % de b e ş faiz ve ,(3875) k u r u ş bakiye i l â m h a r e .
(6490) k u r u ş y a r g ı l a m a gideri ve (3625) k u r u ş ücreti v e k â l e t i n dâvaiı
A h m e t Erfidan'dan alınıp davacı İ s p a r t a N a f ı a M ü d u r h ı ğ j n e verüme&ıne dair s â d ı r olan 12/7/1955 t a r i h ve 954/113 esas ve 955/92 sayılı k a r a r
dâvâlının tebligata salih açık adresi b u l u n a m a m a s ı n d a ! ! ve ahiren adre­
sini gaip etmesinden g ı v a b e n verilen işbu h ü k m e ait ı l â m m ılânnn teblığine tensipl eişbu k a r a r özetinin ilân tarihinden itibaren kanuni sı n>sı
içinde d â v a h A h m e t E r f i d c n t a r a f ı n d a n k a n ı m yollarına m ü r a c a a t etmediği takdirde h ü k m ü n i k t i s a b r k a t i y e t edeceği ilân olunur
2335
#
Şarköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden
956/18
TJçmakdere K ö y ü n d e n S ü l e y m a n oğlu Abdullah .Akyuz vekili Husey i n Bulgan t a r a f ı n d a n a ç ı l a n veraset d â v a s ı n ı n y a p ı l m a k t a olan yarg-laması sırasında :
TJçmakdere K ö y ü n d e n ölü Ahmet A k y ü z k a r ı s ı F e h ı m e A k y u z ' ü n
k o c a s ı n d a n kendisine intikal edecek mirastan d ö r t t e bir m ü l k i y e t veya
nısıf intifa h a k l a r ı n d a n birini tercih etmek üzere tarihi i l â n d a n itibaren
yedi g ü n z a r f ı n d a Ş a r k ö y A s l i y e H u k u k Mahkemesine m ü r a c a a t etmesi
aksi takdirde m ü l k i y e t i tercih e t m i ş s a y ı l a c a ğ ı n ı n ilânına mahkemece
k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n , keyfiyet usulen ilân olunur.
956/190
"
"
D a v a c ı M u s t a f a k e m a l p a ş a K a z a s ı n ı n D o ğ a n c ı K ö y ü n d e n Osman k i ­
zı Hanife E r t a r a f ı n d a n A h Şeydi K ö y ü n d e n A h m e t oğlu Ö m e r E r aleyhine açılan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n muhakemesinde
D â v a h Ö m e r E r ' i n adresine ç ı k a r ı l a n davetiyenin m a h a l l î ı k a m e t h ı m e ç h u l o l d u ğ u n d a n P . T. T. idaresince bilâ tebliğ iade edilmiş ve
H . U . M . K . m m 141 ve 142 nci maddeleri g e r e ğ i n c e davetiyenin gazate
ile ilânen tebliğine k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n d â v a h Ö m e r E r ' i n mu­
hakemenin geri bırakıldığı 11/7/1956 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 11.13 de mahkemede hazır b u l u n m a s ı veya bir v e k i l i ' müdafii g ö n d e r m e s i veyahutta
esbab! mazeretini bildirmesi aksi halde h a k k ı n d a k i muhakemenin gıyab a k ı l a c a ğ ı davetiye yerine geçmek jzere ilân olunur
g â
b
i
n
d
a
2339
#
Gönen A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n
956/149
Tuzakçı Köyünden
H ü r m ü z Begit t a r a f ı n d a n eşi I t ü t e y m
Begıt
aleyhine acılan b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı n d a
'
D â v a h n m i k a m e t g â h ı m e ç h u l b u l u n d u ğ u y a p ı l a n t a h k i k a t netice­
sinde anlaşılmış b u l u n d u ğ u n d a n i l â n e n tebligat i c r a s ı n a k a r a r verilmiş
ve d u r u ş m a 13/7/1956 g ü n ü n e b ı r a k ı l m ı ş t ı r M e z k û r g ü n d e gelmediği takdirde g ı y a p k a r a r ı tebliğ o l u n a c a ğ ı davetiye tebliği yerine k a i m olmak
ü z e r e ilân olunur.
2340
.»
N a z i m i y e Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n
955/13
D â v â l ı l a r Nazimiye'nin
A ş a ğ ı h a r i k K ö y ü n d e n H a s a n Gül ve aynı
köyden H ü s e y i n Gul, S ü l e y m a n Gül d â v â l ı l a r Kığınin Zimtek K ö y ü n e
b a ğ l ı H a s u r mezrasmdan Yusuf K a h r a m a n ve H a s a n K a h r a m a n hakla-
2336
r ı n d a ç a t ı k l a r ı men'i m ü d a h a l e
d â v a s ı n d a n dolayı N a z i m i y e Sulh H u ­
k u k Mahkemesinde y a p ı l a n açık d u r u ş m a s ı s ı r a s ı n d a
Ç a n Ashye H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
—
!!f. '
„
,,
,
, ,
„
, . .
D a v a c ı Ç a n Maltepe K ö y ü n d e n Mehmet k a r ı s ı Zeynep K u r t taraf ı n d a n aynı k ö y d e n k o c a s ı Y u s u f oğlu Mehmet K u r t aleyhine a ç m ı ş
olduğu b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l m a k t a olan muhakemesi s ı r a s ı n d a :
D â v a h Mehmet'in halen i k a m e t g â h ı
bilinemediğinden davetiyenin
ilânen tebliğ edildiği halde gelmediğinden g.yap k a r a r ı n ı n ilânen teblığ i n e ve d u r u ş m a n ı n 12/7/1956 P e r ş e m b e g ü n ü saat 9.30 a b ı r a k ı l m ı ş bul u n d u ğ u n d a n m e z k û r g ü n ve saate gelmesi veya kanuni vekil göndermesi aksi halde d u r u ş m a n ı n g ı y a b ı n d a devam edileceğinin g ı y a p k a r a n
. , .._
.
, .
, ' , ..
,
t e b l ı ğ yerme k a i m olmak ü z e r e i l a n olunur.
6
13
T
T
Adresi m e ç h u l
bulunan d â v a h Yusuf
Kahraman'-.n d u r u ş m a n ı n
m u a l l â k olduğu 12/7/1956 P e r ş e m b e g ü n ü n e b u l u n m a s ı g ı y a p k a r a r ı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur.
^
Ç a n a k k a l e Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n .
J
956/131
Çanakkale'nin Arslanca
v
Mahallesi A r s l a n c a Sokak 44/A da otur-
m a k t a iken halon adresi balii o l m ı y a n F a t m a Sezgi'ye •
2337
Burhaniye Sulh H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
.
.
E . No : 956/96
K . N o : 956/63
Akıl zafiyeti sebebiyle mahkememizde hacir a l t ı n a alman Burlıa, . „
İ
T,.- • ,
, r i. * » •* -,
O/M /ı a-, ™ ı „ ^ , F Z >
nıye'nin K a r a a ğ a ç K ö y ü n d e n Mustafa K zı A r i f Karısı 341 doğumlu aRıfe
D a ğ a k o c a s ı aynı k ö y d e n A l i F e h m i oğlu 929 d o ğ u m l u A r i f D a ğ ' m vasi
t â y i n i n e dair mahkememizden verilen
Ç a n a k k a l e P . T . T . müvezzilerinden
Mehmet ö z d o n
tarafından
aleyhinize ve F u r u n c u R ü ş t ü aleyhine, Ç a n a k k a l e eski Arslanca, yeni Ism e t p a ş a Mahallesinde, E s k i A r s l a n c a Caddesi yeni 13 N o . lu S o k a k t a
k â i n s a ğ ı Dingiloğiu i b r a h i m hanesi, solu Mustafa hanesi, a r k a s ı K i l i t bahirii Şeııf hanesi, cephesi tarik ile çevrili 62 m : ve 44/A k a p u N o . lu
.
„ . . . . . . „ . .. , . „ „„ „ . „
,
tapunun H a z i r a n 1917 gun 93, 11G, 39 ve 28/2/1956 tarih 140, 67, 242 ve
r
28 K â n u n u e v v e l 336 g ü n 31, 27, 92 s ı r a N o . l a r m d a k a y ı t l ı gayrimenku-
20/3/1956 t a r i h ve 96/03 sayılı
h ü k m e s ü r e s i içinde itiraz eden mahcur Raife'nin b a b a s ı K a r a a ğ a ç Köy ü n d e n Mustafa D e m i r t a ş vekili A v u k a t M e l i h P a b u ç ç u o ğ l u tarafmdan
,
, ,
y a p ı l a n itiraz ü z e r i n e mahkememizce y a p ı l m a k t a olan a ç ı k d u r u ş m a sırasında •
D â v a l ı ve aleyhine i t i r a z olunan y u k a r d a açık h ü v i y e t i yazılı A l i
F e h m i oğlu A r i f D a ğ ' . n hali h a z ı r i k a m e t g â h ı belli b u l u n m a m a s ı n a ve
kendisine bu g ü n e kadar mahkemece tebligat y a p ı l m a s ı n a i m k â n olmad ı ğ m d a n ilân tarihinden itibaren bir ay z a r f ı n d a mahkememize m ü r a caat etmesine ve e t m e d i ğ i takdirde d u r u ş m a n ı n y o k l u ğ u n d a devam edeceği l ü z u m u ilânen tebliğ olunur.
2338
1ün şüyuuııun izalesi h a k k ı n d a a ç ı l a n d â v a n ı n
y a p ı l m a k t a olan muha-
kemesinde :
.
, .
„
,„ „„,„„ ,„,._
I k a m e t g â h m ı z m a l û m o l m a d ı ğ ı n d a n 20/6/19o6 gunlu celse ıçm ııa«
y t e b l i ğ edildiği halde d u r u ş m a y a gelmediğinizden g ı y a p k a r a r m tebliğine ve d u r u ş m a n ı n 1/8/1956 g ü n ü saat 10 a b ı r a k J m a s ı r i a k a i i i ş t ı r . M e z k û r g ü n ve saatte de mazeretsiz d u r u ş m a y a gelmeğ
bir v e k i l g ö n d e r m e d i ğ i n i z takdirde H . TJ. M . K . nun 402,
^
^
n
ğ,
- g ı y a p k a r a r ı m a k a m ı n a k a i m olmak üzere rlân olunur.
Başvekâlet Devlet Matbaas
M
J
n
o
ö
n
e
n
r
a
r
d i
d a v e t i
v e r
i n i z
e
m
v
e
y
a
d
U<J
a
y
a
d
e
v
a
m
0 İ U
a c a
6
2
o
u
b
30 Haziran 1956
RESMİ GAZETE
Sayı:9346
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
6751 Millî Korunma Kanununun 4648 Sayılı Kanunla Tadil Edilmiş Olan 6 nci Maddesinin
İkinci Bendine Bir Fıkra İlâvesiyle X uncu Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun
6752 Orman Umum Müdürlüğü Teşkilâtına Dair 3818, 3904 ve 6223 Sayılı Kanunlara Bağlı
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6753 Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı Yapılmasına ve 3017 Numaralı Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair 4459 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Tadili
Hakkında Kanun
6754 3788 Sayılı Çay Kanununun 5748 Sayılı Kanunla Muaddel 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası
ile Çay Kanununa Ek 6133 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
6755 Maarif Vekâleti Kuruluş Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevlerine Dair 2287 Sayılı
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4926 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvele Bazı
Kadroların Eklenmesi Hakkında Kanun
6756 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1)
Sayılı Cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Kısmında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
6757 Kırıkkale Yapısı 81 Milimetrelik 2 000 Aded Piyade Havan Mermisinin Libya Devletine
Hibe Edilmesi Hakkında Kanun
6758 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna
Yeni Maddeler İlâvesine Dair Kanunun 3 üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun
6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanun
6761 Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun
1
1
2
2
2
3
3
3
3
7
Kararnameler
7389 Ankara Halk Sandığı Türk Anonim Şirketi Tarafından Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa
Göre Verilecek Teminat Mektupları Yekûnunun, Bu Bankanın Yatırılmış Sermayesiyle
Mevcut İhtiyat Akçeleri Yekûnunun % 75 ine Çıkarılması Hakkında Kararname
7390 3843 Sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci Maddesi Gereğince 30/7/1940 Tarihli ve
2/14083 Sayılı Kararname ile Mer'iyete Konulmuş Olan İptidai Maddeler Tenzilât Cetvelinin
«F/III» «Pamuklu Mensucat Sanayii» Grubunun Sonuna 17 Sayılı Pozisyon Olarak Bazı
Mamullerinin İlâvesi ve Bu Mamullere Hizalarında Gösterilen İlk Madde Tenzilât Nispetlerinin
Tatbik Olunması Hakkında Kararname
Maliye Vekaletine Ait Kararname
Maarif Vekâletine Ait Kararname
9
9
9
9
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı
626 Adana'da Toroslar Türk Anonim Ortaklığına Ait Nebati Yağlar Fabrikasında Çalışan İşçileri
Temsilen Çukurova Nebati Yağlar İşçileri Sendikası ile İşveren Şirket Arasında Çıkan
Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar
10
İlanlar
11
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete