TÜRK
ÜROLOJİ
DERGİSİ
Cilt: VIII, (2), s: 127-130, 1982
URETRA
YABANCI
CI5IMLERI(****)
Foreign bodies in urethra
Dr. Vıln.az Türkeri(*), Dr. Tevfik Haktanır(**)
J
Dr. Mustafa Özyurt r"'*), Dr. Me~ lğdeli c-ı
Literatürde, dikkati çekecek kadar yabancı cisim olguiarı vardır. Coğu
kez, normalolmayan erotik veya merak nedeniyle uretraya ilginç ve cıeğişik objeler sokulmaktadır. Anormal erotik nedenler; akıl hastalıkları, .rtoksikasyonlarda ortaya çıkan toksikomaniler ya da değişik psişik nedenlerden
kaynaklanmaktadır.
Yabancı cisimler, uretraya meatus externus yoluyla sokulurlar. Yabancı
cisim, fazla bir rahatsızlık ve huzursuzluk vermeden uzun süre kalab'ldlğl
gibi, çoğu kez, peniste şiddetli ağrı, profüz uretral kanama ve akut retanalyona yol açar. Bazan penis ve skrotumda büyük bir hematom qelişeblllr.
Tanı ve tedavide gecikme enfeksiyona yol açar, uretrit, per.uretrtt,
peri
uretral abse ve geç komplikasyon olarak uretra darlıkları oluşabilir.
OLGU: A.Ç., 19 yaşında. erkek, Prot. No. 204403.
ldrar yapamama ve' uretroraji şlkayetl ile 21.8.1980 tarihinde acllen klil1iğimize yatırılan hastanın öyküsünde; iki gün önce idrarını yapamadığı karın alt kısmında şiddetli ağrı ile birlikte kitle geliştiği, başvurduğu sağlık
kurumlarında uretral katater denendiği, fakat başarılı olunamadığı ve suprapublk torakarla idrarın boşaltıldığı öğrenildi. Üzerinde önemle durarak
sormamıza karşın erotik uyarılarla herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti.
(-)
Bursa Üniversitesi Tıp FakülteSi Ürololl Kürsüsü Profesörü
(* *)
Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloii Kürsüsü Asistanı
(U*)
Bursc Üniversitesi Tıp Fakültesi üroıotı Kürsüsü Docentl
(** H)
Vi. Ulusal Ürololl Kong. 1981. Bursa Teblığ edilmiştir
Türk Ürololl Dergisi, Cilt:
vru,
Sayı: 2. 1982
127
Fizik muayenede;
uretrada
penoskrotal
yaklaş.k
yörede,
iki cm. eri'nde.
cm. boyunda sertes kitle palpe ediliyordu, uretroraji ve palpasyonda
dött
sur-rapubtk
'lG yeri
duyarlılık
vardı.
Ön-arka
hakkında bilgi ediniidi
rotal
yöreden
tiien
katater
insizyon
drerıajı sağlandı.
arıbirinci
yapılarak
çıkarıldı
Resim
3).
ile taburcu
1: Direkt
pelvis
grafileri
çekillp
kitlenin
1-2). Spinal anestezi
uretrotomi
(Resim:
Idrar sedimenttnde
gün şifa
pelvis
(Resim:
ile düği.imlenmiş
Uretra
primer
bol lökosit
kapatılıp
saptandı.
yapısı
altında penoskşekilde
polie-
kataterle
ldrar
Hasta postoperatif
edildi.
grafisi.
Resim 2: Operasyonla
uretra
yabancı cismi.
miş
polietilen
çıkarılan
Düğümlen-
kateter.
TARTIŞMA
Masturbasyon,
başkası
darlık
tarafından
dilatasyonu,
yabancı
kendi
bir cisimle
kendine
saldırıya
s'sternden
ürogenital
sisteme
göç eden yabancı
r: .l yoldan
uygulanan
cerrahi
girişimler
neden olurlar
Uretra
uretral
ağrıdan
darlik
yakınabilir.
Bileher
nu
128
(3)
Zamanla
akılcari
psikoz.
yabancı
transurat-
ci sm in kalmasına
idrar
retansiyonu,
ve bunun
perforasyonu
bu tür
(4),
gelişimin
Bilhassa
ileri
uretra
enfeksiyon,
Hasta penis
taş
oluşumu,
ve karın alt kadrarunda
ve gecikmiş
olqutarda
psikoseksüel
qellş.mlnl
çıkarılmamalıdır.
ve Mitchell
ve seksüel
saptarruşlardır.
zanıldığı
cisimleri,
ve kanama oluşturabilir.
qellşeceğl
Incelemişler
cisimler,
uretrada
uygulanması,
gastroentestinal
(1-").
yabancı
akıntı
kateter
uğ-ama,
hastalarda
kronolojik
gelişimden
intoksiknsyonlarda
derecede-
olduğu
patolojik
gözlenmiştir.
Oretra yabancı cisimleri/Dr.
daha yavaş olouqukadınsı
Jameson
klsllik
(5)
ka'
uretra-
Yılmaz Türkeri ve ark.
ya yabancı
cısı m uygulanmasının
inanmaktadır.
ol ışlemi
Uretraya
tekrarlama
Yabancı
1'1
cisim
yabancı
eğilimini
cisimleri
pensi
n çoğu manuplasyonla
çıkarımında
ve daha sonra mesane
yabancı tisimleri,
nlplasyonlarla
çıkanlmaya
tornl,
sürelt
gözlem
Mum,
uretradan
cisim
ya da endoskopi
Genç bir erkek
endoskopi
altında
uretraya
verilerek
ay-
yaban-
uyqulanrnış
erimeleri
Bu tür
hastamızın
anestezi
altında
bir
mesaneye
bulundurulmalı
çıkarılmış,
gibi
xylol
itilerek
altında
yabancı
başarı
sağlanır
uygu
cisim
1
ma-
pens'
ile
uretro-
sağlanamaısa
sistotomi
denenlr.
Posto-
ruhsal
durumları
uzun
hastaların
ve çok iyi değer!endirilmelidir.
ÖZE
operasyonla
olcuquna
boşaltılır.
uygulanmalıdır.
aitında
daha sonra
balmumu
Eğer bu qlrlşirnlerden
yabancı
antibotik
ürünü
uygulanması
genel veya splnal
çıkanlamryorsa.
çalışıhr.
gerekirse
peratif
içeriği
bır davranış
cisim
arttırmaktadır.
ile çıkarılabilir.
cisimlerin
Urctra
psikopatık
bir kez yabancı
T
uretrasında
düğümlenmiş
polietilen
katater
konu kısaca tartışılmıştır.
SUMARY
A case a foreign
/\ brief
outline
bodv in the urethra
of manaçıement
of a young
man is
presented.
is discussed.
KAYNAKLAR
1.
Desai
M., Brown
E. H.: Multiple
foreign
bodies
in uretra,
Urol.
9, (6):
660-1.
2. Wykes, W. N., Barker,
foreign
3.
Bileller,
young
4.
body. Bdt.
J.
K. H.: Foreign
and their
Mitchell,
R.: Urethral
discharge
associated
with
ingested
Med. 9, 2:1751, 1978.
body injuries
psychosexual
W. M.: Self insertlon
back
of the urethra
grounci.
Uro\.
and bladder
in the
Int. 26: 161, 1971.
of' urethral foreign bodies. Psychiatr. Q.
42:479, 1968.
5.
Jamason, R. M.: A case of impacted
Urol. 47:475, 1965.
Türk Ürolo]l Dergisi,
cuı.
Viii, Sayı: 2. 1982
foreign
body in the urethra.
Br.
J.
129
Download

Tam Metin (PDF)