°\°\
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Aksu 164 ada 3 parsel NİP.
T
'
EXP02016
ANTALYA
0.^/12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun
Mahallesi 164 ada 3 nolu parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1064 E., 2014/1412
K. sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
Hüsametti:
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle ar:
Bedrullah
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
Bîrol EKİCİ
Genel Sekreter
./..../2014
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: - Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin
2014/1064 E., 2014/1412 K. sayılı
Kararı.
A d res: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ali Can TETİK
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
Q
I
/ y '1
O**'
‘
v-y
(m
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1. Hukuk Müşavirliği
p
EXP02Û16
T AL YA
SAYI : 99313561-641.04. 3 ^ f c Ö
KONU:Antalya Valiliği.
26/11/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi:01/10/2014 tarih ve 3157 sayılı yazımız.
İlgi yazımızla davacı Antalya Valiliği tarafından İdaremiz aleyhine Antalya 2. İdare
Mahkemesinin 2009/201 E. sayılı dosyası ile açılan davada; Mahkemenin 2009/201 E., 2010/1399 K.
sayılı ilamıyla dava konusu işlemin İPTALİNE karar verildiğini, kararın tarafımızca temyiz
edildiğini, Danıştay ö.Dairenin 2011/4502 E., 2011/3444 K. sayılı ilamıyla BOZULMASINA karar
verildiğini, bozma neticesinde davanın Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2012/230 E. sayılı dosyası ile
devam ettiğini ve Mahkemenin 2012/230 E., 2012/390 K. sayılı ilamıyla davanm ehliyet yönünden
REDDİNE karar verildiğini, sözkonusu kararın davacı tarafça temyiz edildiğini, Danıştay ö.Daire’nin
2012/3896 E., 2014/2471 K. sayılı ilamıyla “...Antalya 2.İdare Mahkemesince verilen 07/03/2012
tarihli, E:2012/230, K:2012/390 sayılı kararın BOZULMASINA” karar verildiğini ve bozma
neticesinde davanm Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2014/1064 E. Sayılı dosyası ile görülmeye
başlandığını bildirmiştik.
Mahkemenin 2014/1064 E., 2014/1412 K. Sayılı ilamıyla “...dava konusu işlemin
İPTALİNE” karar verilmiştir.
İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereğince iptal kararlarının 30 gün
içerisinde uygulanması gerekmektedir. (Tebliğ tarihi:21/l 1/2014)
Söz konusu karar tarafımızca temyiz edileceğinden, temyize esas bilgi ve belgelerin
açıklamalarınızla birlikte işin süreli olması nedeni ile 08/12/2014 tarihine kadar 3’er suret halinde
Müşavirliğimize bildirilmesi, gönderilmesi ve kararın yerine getirilmesi için ilgili birim tarafından
gereği yapılması hususunda bilgilerinize arz ederim.
■ >
Av.Ibrahi p4CURT
1. Hı» uk Müşaviri
îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
ıKICI
iaşkan a.
jenel Sekreter
EKLER:Ant.2.İdari Mahk’nin 2014/1064 E. 2014/1412 K. sayılı karar fot.
A d re s: K azım Ö zalp cad. S a n la r Işhanı Kat:5 D ai:15 ANTALYA T e l:.0 2 4 2 2 4 7 69 4 7 F ax: 0 2 4 2 24 8 23 58
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -P osta: hukukm usavirligi@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1064
KARAR NO : 2014/1412
DAVACI
: ANTALYA VALİLİĞİ
M erkez/ANTAL Y A
DAVALI
V EK İLİ
: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
: AV. AHMET ODABAŞI
Kazım Özalp Caddesi Sanlar İşhanı Kat:5 Merkez/ANT AL YA
M ÜDAHİL
( DAVALI YANINDA)
V EK İLİ
: AKSU BELEDİYESİ
: AV. RAMAZAN ÇETİN
Varlık Mah.100.Yil Blv.Kendidoğan Muzaffer Apt.N:38 K:3
D: 10 Muratpaşa/ANTALYA
DAVANIN Ö ZETİ
: : Antalya İli, A'ksu İlçesi'nde bulunan 23 OP nolu imar
paftasında yer alan 164 ada 3 parselin ağaçlandırılacak alandan, sosyokültürel tesis alanına
(özel yurt alanı, özel kütüphane alanı yapılabilir) dönüştürülmesine dair 1/5.000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 12.2.2009 gün ve 103 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis kararının; üst ölçekli planlara ve imar mevzuatına aykırı olduğu ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN Ö ZETİ
: Dava konusu taşınmazın yürürlükte bulunan imar planlarında
ağaçlandırılacak alan olarak planlı olsa da mülkiyetinin özel şahıslara ait olduğu, parselin
maliki olan demek tarafından, kendilerine hayır maksatlı olarak bağışlanması nedeniyle
üzerinde öğrenci yurdu yapılmak maksadıyla plan değişikliği talebinde bulunulduğu, yapılan
plan değişikliğinin üst ölçekli plana ve imar mevzuatına uygun olduğu, kamu yaran amacıyla
gerçekleştirildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
M ÜDAHİL SAVUNMASININ Ö Z E T İ: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve
davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.
TÜ RK M İL L E T İ ADINA
,
;
v ı'
Hüküm veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 07/03/2012 tarih ve
2012/230 Esas, 2012/390 sayılı kararının Danıştay 6. Dairesi'nin 31/0372014 gün ve
2012/3896 Esas, 2014/2471 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararma uyularak dava
dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:
.
Dava; Antalya İli, Aksu İlçesi'nde bulunan 230P nolu imar paftasında yer alan 164
ada 3 parselin ağaçlandırılacak alandan, sosyo-kültürel tesis alanına?(özel" yürt' alanı, özel
kütüphane alanı yapılabilir) dönüştürülmesine dair 1/5.000 ölçekli 'nâzım ârnar planı
değişikliğinin kabulüne ilişkin 12.2.2009 gün ve 103 sayılı BJiyükşehir, Belediye,^Meclis
kararının iptali istemiyle açılmıştır.
£ S 1 ?•. rv. - " |
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5'inci maddesinde, nazım imar,planı; yarsa bölge veya
\
JYAP Bilişim Sistem inde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
'
-y '
1/5
Ta88M zE - pvYep7z - KNUjthq - R D 2M U w = kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1064
KARAR NO : 2014/1412
çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu
imlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanıp biçimlerini, başlıca bölge
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli
yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve
problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının
hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla
beraber bütün olan plan olarak tanımlanmıştır.
imar planları, planlanan yörenin bu günkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki
gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı,
donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu
elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek
olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarım buhnak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve
koşulları sağlamak amacıyla hazırlanır. .
İmar planlarının yargısal denetiminde taşınmazın yerinin, büyüklüğünün, konum ve
işlevi açısından ayrıldığı amacın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı
açısından uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Dava dosyasmın incelenmesinden; Antalya İli, Aksu Ilçesi'nde bulunan 230P nolu
imar paftasında yer alan 164 ada 3 parselin ağaçlandırılacak alan olarak planlı iken dava
^ konusu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.2.2009 gün ve 103 sayılı kararıyla kabul
edilen 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiyle, sosyo-kültürel tesis alanına (özel yurt
alanı, özel kütüphane alanı yapılabilir) dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Mahkememiz'ce bu olayda daha önce yaptırılan keşif-bilirkişi incelemesi sonucu
hazırlanan bilirkişi raporu incelendiğinde; bu raporda, "öncelikle dava konusu taşınmazın
bulunduğu yörenin jeomorfolojik yapısı irdelendiğinde; taşınmazın bir bölümünün vadi
niteliğindeki alan içinde kaldığı, hem vadinin yamacı hem de tabanına kadar uzanan bir
alanda önerilen yurt yapısı ve bahçesinin 'konumunun yanlış bir yer seçimi olduğu, iki sırt
arasında kalan "vadi formasyonu "nun kuzey - güney yönünde uzandığı ve ekolojik bir ortam
yarattığı, planlama ve şehircilik ilkeleri açısından bu tür şeritlerin titizlikle korunmasının,
hem toprağın suyunun tutulması, hem de yerleşme alanları içinde mikro klima yaratılması
açısından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği, özellikle Antalya gibi sıcak iklim
bölgelerinde bu tiir akiferlerin serinlik yarattığı ve rüzgâr koridorları oluşturduğu;
akiferlerin aynı zamanda mekânsal olarak farklı alanları tanımlamakta, biteviye konut
yarleşmelerinin içinde yeşil doku kadar estetik bir öğe olarak da kullanılabilmesine rağmen
yörede buna kayıtsız kalındığı; 1988 yılından başlayarak çeşitli planlama kararları alındığı,
kararların bir bölümünde akiferin belirli yerlerinin dikkate alınmasına rağmen hiç bir planın
doğa öğesini bir bütün olarak görmediği, kimi yerlerinin yerleşime açıldığı ve özellikle araç
yollarının akiferi ciddi ölçüde yok edebilecek şekilde tasarlandığı; 09.12.1988 Tarih ve 32
sayılı Aksu Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli im ar Planında davalı
taşınmazın Spor Tesisleri alanında kaldığı ve akifer oluşumunun Spor Tesisleri alanının bir
bölümünü kapladığı, akifer oluşumunun çeperinde bir spor alanı düzenlenmesjnin olumlu
bulunduğu, hem konut bölgesi içinde spor olanakları yaratıldığı hem/âe akiferin binaÇık alan
kullanımı ile bütünleştirilmesinin sağlandığı, buna karşılık planda güneye, doğru akiferin
sürekliliğinin konut alanı ve yol tasarımları ile yok edildiği, bu tasârıjndd- akiferin spor galanı
içinden geçen kesiminin mutlaka korunması gerektiği; 05.02.19911 Tarih ve :-10 sayılü Aksu
2/5
[ J Y A P B i li ş im S i s te m ı n H p v p r a la n h u H n ln 'im n n çı h t- tn - /A /a tQ n H a c m ra n o m / t r o ^ r#»cînH on
' T a 528\ / f 7 P
_
r \ \ / 'V / ^ r \ ,7'7
_
1^X11 T i t h n
_
I? f ^ O A / f î T h / = i.
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1064
KARAR NO : 2014/1412
Belediye Meclisi karan ile onaylanan 1/1000 ölçekli Aksu İmar Planı değişikliği ile Spor
Tesisleri kaldınlarak yerine 0.30/0.90 yoğunluklu 5 katlı konut alanı ile akiferin bir
bölümünde park kararı getirildiği; 05.02.1997 Tarih ve 37 sayılı Aksu Belediye Meclisi
kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Aksu İmar Planı değişikliği ile davalı taşınmazdaki
0.30/0.90 yoğunluklu 5 katlı konut alanı ile akiferin bir bölümünde park kararı getiren
düzenlemenin korunduğu; Aksu Belediye Meclisi tarafından 03.07.2006 tarih ve 38 sayı ile
onanan ve 4 paftadan oluşan Aksu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Tadilat im a r Planı,
14.07.2006 Tarih ve 526 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile de onanarak
yürürlüğe girdiği, bu planda davalı Yurt Alanının bulunduğu yapı adasının Ağaçlandırılacak
Alan olarak belirlendiği, akiferin güneye doğru olan uzantısında yeni bir p a rk kullanımı
getirildiği, bu plandaki akiferin sürekliliğinin uzatılması, daha önce bir açık alan kullanımı
olan davalı taşınmazın bulunduğu adanın yeniden bir açık alan olarak düzenlenmesinin, hem
yeşil alan sürekliliği açısından, hem de özgün karara uyum açısından olumlu olduğu;
12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Karan ile onaylanan
1/5000 Ölçekli Antalya A,ksu Macun Deresi İslahı ile ilgili Plan Tadilatının davalı
taşınmazın bulunduğu yörede, 09.12.1988 Tarih ve 32 sayılı Aksu Belediye M eclisi kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli Aksu Kesin imar Planındaki Spor Tesisinin kapsadığı tüm alanı
ağaçlandırılacak alan olarak belirlemesinin özgün plandaki açık alan kullanımına dönmesi
yönüyle olumlu olmasına karşılık, davalı taşınmaza komşu akifere kayıtsız kaldığı;
15.02.2008 Tarih ve 84 Sayılı Antalya Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan 1/25000
ölçekli Antalya Büyükşehir Nazım im ar Planında davalı taşınmazın bulunduğu yörenin
tümünün ‘‘Plcın Kararlan Korunacak ve iyileştirilecek Konut Alanları (K)"nda kaldığı, dava
konusu plan değişikliği ile;,.12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Antalya Aksu Macun Deresi Islahı ile ilgili Plan
Tadilatı ”nda ağaçlandırılacak alan olarak belirlenen davalı taşınmazın da yer aldığı yörede
“Kültürel Tesis Alanı ” belirlendiği ve E=0.75 yapı yoğunluğu verilen alanda Kütüphane ve
Öğrenci Yurdu yapılabileceğinin hükme bağlandığı, gerekçesinde ise, "Aksu Belediye
sınırları içinde özel mülkiyette olup, daha önce ağaçlandırılacak alan şeklinde plan tadilatı
yapılmış alanın bir kısmının, nazım imar planı üzerinde kültürel tesis yapma amacıyla
ayrılması ” görüşüne yer verildiği, ancak bunun bir gerekçelendirme olmayıp işlemin tanımı
niteliğinde olduğu; üst ölçekli plan olan 15.02.2008 Tarih ve 84 Sayılı Antalya Büyükşehir
Meclisi kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Nazım im ar Planı
Revizyonu planına göre davalı yörenin; “Onaylı imar planına göre imar uygulaması
parselasyonu yapılmış ya da kısmen yapılmış, yapılanmamış veya yapılaşmanın başlangıç
aşamasında olan konut alanı” niteliğinde bulunduğu, bu alanlar için “nüfus ve yapı
yoğunluğu arttırılmaksızın sınırları 1/5000 ölçekli Nazım im ar Planında gösterilmek kaydı
ile Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir program çerçevesinde, çevredeki planlı,
yapılaşma durumu, siluet etkileri göz önüne alınarak yapılacak kentsel tasarım projesine/
planına dayalı olarak, toplu gelişmeye ve ada ölçeğinde uygulamaya olanak verecek biçimde
imar planlarında bu plan kararları doğrultusunda revizyon yapılabilir” hükmii yer almasına
rağmen dava konusu plan değişikliğinde böyle bir program, ya da .ke'ıitsel taşarım projesi
bulunmadığı, dahası taşınmazın batısından geçen akifer ve akiferin sürekliliğinin dikkate
alınmadığı; dava konusu yurt arazisinin akiferin yamacı ile vadi<tabamnav,kadar uzatıldığı,
bu durumda, 12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye:Meclisi Kaıprı ile
onaylanan 1/5000 Ölçekli Antalya Aksu Macun Deresi Islahı rile ilgili P lan. Tadilatında
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1064
KARAR NO : 2014/1412
önerilen akifer sistemleri ile de ilişki kurulmadığı; davalı yöreye ilişkin olarak alınan
kararlarda belirsizliğin sürdüğü, 12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi K aran ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Antalya Aksu Macun Deresi Islahı ile ilgili Plan
Tadilatı ile getirilen kararlar sonrasında, Aksu Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 38
sayılı karan ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Tadilat imar Planının yeniden düzenlenmesi
gerekirken bunun yapılmadığı; dava koınısu Nazım imar Planı değişikliğinin de henüz
1/1000 ölçekli plana işlenmediği, bu çelişkileri göstermek açısından, son onaylı 1/1000
ölçekli plan ile 1/5000 ölçekli planı karşılaştırıldığında hem ağaçlandırılacak alan ile onaylı
son 1/1000 ölçekli planın uyumsuzluğunun, hem de davalı 1/1000 ölçekli Kültür tesisinin
akiferin yamacı ile tabanını da kaplayarak akiferin yapısını ve sürekliliğini bozduğunun
açıkça görüldüğü; yapılan saptamalara göre, davalı alanda belirsizliğin sürdüğü, dava
konusu edilen Kültür Tesisinin konumlanmasının ekolojik olarak planlama ilkelerine aykırı
olduğu, ayrıca bir Kültür Tesisi içinde yurt yapımına olanak tanınmasının da planlama
ilkeleri ve kamu yaran açısından doğru bulunmadığı, sonuç olarak; 1) 15.02.2008 Tarih ve
84 Sayılı Antalya Büyükşehir Meclisi kararı , ile onaylanan 1/25000 ölçekli Antalya
Büyükşehir Nazım imar Planı Revizyonunda ‘Plan Kararları Korunacak ve iyileştirilecek
Konut Alanları” olarak tanımlanan bu tür alanlarda “nüfus ve yapı yoğunluğu
arttırılmaksızın sınırları 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında gösterilmek kaydı ile
Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir program çerçevesinde, çevredeki planlı, yapılaşma
durumu, siluet etkileri göz önüne alınarak yapılacak kentsel tasarım projesine/ planına
dayalı olarak, toplu gelişmeye ve ada ölçeğinde uygulamaya olanak verecek biçimde imar
planlarında bu plan kararları doğrultusunda revizyon yapılabilir” hükmü yer almasına
rağmen böyle bir program, ya da kentsel tasarım projesi bulunmadığı, 2) dava konusu
yöreye ilişkin olarak onaylanan 12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Antalya Aksu Macun Deresi Islahı ile ilgili Plan
Tadilatının davalı taşınmazın batısından geçen akifer oluşumunu dikkate almayarak ekolojik
planlama ilkeleri ile kamu yararını dikkate almadığı, 3) anılan 1/5000 ölçekli plana
dayanılarak düzenlenen ve 12.02.2009 Tarih ve 103 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi karan ile onaylanan Aksu Belediyesine ait 1 paftalık davalı 1/5000 Nazım im ar Planı
değişikliği ile getirilen Kültürel Tesis Alanının, akifer oluşumunu zedelediği ve Kültür Tesisi
içinde Yurt önererek plan gösterimi ile çeliştiği, yapılaşma önerilen plan değişikliğinin, Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair. Yönetmeliğin im ar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken
Esaslar başlıklı 27. - maddesini (İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı
alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri
zorunluluk olmadıkça yapılmaz) ihlal ettiği, 4) 12.01.2007 Tarih ve 33 Sayılı Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi Karan ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Antalya Aksu Macun
Deresi Islahı ile ilgili Plan Tadilatı ile dava konusu nazım imar planı tadilatının 2006 onaylı
1/1000 ölçekli plan ile de çeliştiği, 5) davalı yöredeki akiferi dikkate alan yeni bir 1/5000
ölçekli Nazım im ar Planı düzenlenmesi ve 09.12.1988 Tarih ve 32 sayılı Aksu Belediye
Meclisi kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Aksu Kesin im ar Planında Belirlenen Spor
Tesisleri kullanımına yeni planlarda yer verilmesi gerektiği, dolayısıyla dava konuşÜ4şlemin
planlama ve şehircilik ilkelerine, ekolojik planlama esaslarına, kamu yararına, ve mevzuata
uygun bulunmadığı" görüş ve kanaati belirtildiği görülmektedir.
f .‘
7■ ' ;
£
Bu rapor hükme esas alınabilecek yeterlilikte bulunduğundan, yeniden bilirkişi
incelemesi ve keşif yapılmasına gerek görülmemiştir.
'%/?., •/;: -% v- 4;..f
YAP Bilişim Sistem inde ver alan bu dokümana httD.V/vatandas.uvan eov fr aHresinHpn
T a R R M ’z F. - n v Y p n 7 7 - kT'NJT lith n - R n 9 \/U T v
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
=2014/1064
KARAR NO : 2014/1412
Bu durumda, dava konusu plan değişikliğinin, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve
kamu yararına aykırı olduğu, ayrıca (mülga) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin
27'nci maddesine aykırı olarak, zorunluluk olmamasına rağmen sosyal donatı alanının
daraltıldığı anlaşıldığından dava konusu plan değişikliğinde bu yönleriyle hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan
2.127,45 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 151,40 TL
temyiz yargılama gideri ile 53,40 TL miıdahil yargılama giderlerinin kendi üzerinde
bırakılmasına, artan posta avansının hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine,
kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak
üzere, 24/10/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
CİHAN MEZKİT
37798
Üye
EGEMEN SANCAKTAR
MAY
37751
Yargılama Giderleri______________ :
K eşif ve Bilirkişi Gideri
1.930,00 TL
Posta Gideri
195,65 TL
Dosya Ücreti (x3)_____________ 1,80 TL
Toplam
2.127,45 TL
Davalı Temyiz Yargılama Giderleri :
T. Başvuru Harcı
79,50 TL
T. Karar Harcı
38,20 TL
Posta Gideri________________ 33,70 TL
Toplam
151,40 TL
Müdahil Yargılama Giderleri______ :
Başvuru Harcı
18,40 TL
Posta Gideri________________35,00 TL
Toplam
53,40 TL ^ ^
__ İÜ
j)y ?r.
Uy e
SABRİ BURÇİN ARSEVEN
118455
Download

Gündemin 99.Maddesi - Antalya Belediyesi