38
X
S •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02Û16
ANTALYA
Og. /10/2014
Sayı : 90852262-301.03- 1 ^ 0 6 - ^ 3 0 0
Konu: Avni Tolunay Mah.NİP revizyonu
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 10.12.2013 tarih ve 728 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis kararı ile onanarak yürürlüğe giren Avni Tolunay Mahallesi ve çevresine
ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Kepez Belediyesince hazırlanan
taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı
revizyonu konusunun incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.
İmar
Uygun görüşle
..../99/2014
Bedrullâh ER.ÖÎN
Genel Selsreter Yardımcısı V.
Uygun g(Jfüşie arz,ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE m e c l i s i n e
....... /..../2014
Vlçnderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
A yrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: m fo@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
Download

Gündemin 98.Maddesi - Antalya Belediyesi