Oturma ölçüm
cihazlarŦ
MANYET7K
UZAMA ÖLÇER
MANYETIK
OTURMA KOLONU
1
0C121010000
D111 çökelme kolonu, zeminin dúH\ hareketini belirler.
Tipik olarak, oturma kolonu bir referans seviyesi VD÷ODPDVÕLoLQ
WDEDQÕQGDQVHUW]HPLQHVDSODQÕU.
0DQ\HWLN KHGHI KDONDODUÕ \D\ ayaklara veya plaka
ED÷ODQWÕVÕQD VDKLSWLU. <D\OÕ KHGHIOHU VRQGDM GHOL÷L
X\JXODPDODUÕLoLQSODNDKHGHIOHULVHGROJXODULoLQX\JXQGXU.
KolRQXQWHSHVLQHWDNÕODQELUDVNÕODPDEDúOÕ÷Õ ölçümler VÕUDVÕQGD
manyetik detektör probu destekler.
2
5
3
4
.RORQXQ DOW XFX HULúLP WSQQ X]DWÕODELOPHVLQH LPNDQ
WDQÕ\DQWHOHVNRSLNELUVLVWHPLOHGRQDWÕOPÕúWÕU.
KURULUM bEMASI
AskŦlama BaƔlŦŒŦ
Oturma plakasŦ
Dolgu
Dolgu
Oturma halkasŦ
Koruge boru
Sondaj borusu
EriƔim tüpü
Referans noktasŦ
1000
Teleskopik alt uç
Sert zemin
6
1 ASKIL$0$%$ù/,ö,
0D111TS1000
Kablo tutucu
'RQGXUXFXNRúXOODUDGD\DQÕNOÕ
Kapak
Topografik etüt ucuna sahiptir
Malzeme
Paslanmaz çelik ve PVC
Ebatlar
DÇ 130 mm, 348 mm X]XQOX÷XQGD
2 (5øùø07h3h
0D111P15000 - 0D111P30000
Malzeme
PVC
ød
22 mm
DÇ
33 mm
Uzunluklar
1500 veya 3000 mm
3 TELES.23ø.$/78d
0D111TF6000
Malzeme
Polietilen
DÇ
60
Uzunluk
1000
Hareket
900
5HIHUDQVQRNWDVÕ
Manyetik halka, DÇ 86 mm
4 KORUGE BORU
0D111PV5500
Malzeme
PVC koruge
DÇ
55 mm
.DOÕQOÕN
1 mm
Uzunluk
KHUKDQJLX]XQOXNWDVDUÕP
5 OTURMA HALKASI
0D111AF6000
Uygulama
6RQGDMGHOL÷L
Malzeme
Plastik ve naylon yayOÕ
Hassas eleman
Plastik-IHUULWPÕNQDWÕV
Halka ød
60 mm
Halka DÇ
86 mm
Maks. <D\DoÕNOÕ÷Õ 300 mm
6 OTURMA PLAKASI
0D111AR6000
Uygulama
Dolgu
Malzeme
Plastik
Hassas eleman
Plastik-IHUULWPÕNQDWÕV
Halka ød
60 mm
3ODNDoDSÕ
300 mm
Oturma
ölçüm
cihazlarŦ
YATAY YER DE)7bT7RME S7STEM7
D111 kolonu, yatay zemin hareketlerini ölçmek için yatay olarak da kurulabilir. Kolonun kurulumu
genellikle ELU WRSUDN GROJXQXQ YH\D EDUDMÕQ LQúDVÕ VÕUDVÕQGD \DSÕOPDNWDGÕU. Hedef manyetik halkalar
N|U÷HWSH WDNÕOÕU. Manyetik detektör probun HULúLPWSQGHQilerleyebilmesi için bir düzenek VD÷ODQPÕúWÕU.
(ULúLPWSQQKHULNLXFXGDDoÕNLNHQSUREELUNDEORDUDFÕOÕ÷ÕLOHoHNLOLU. 7SQ\DOQÕ]FDELUXFXQGDQ
HULúLPROGX÷XQGDSUREXWSER\XQFDoHNPHNiçin bir kör uç makara sistemi kurulur.
HDPE TÜPÜ
0TUHDPE5000
Malzeme
<NVHN\R÷XQOXNOXpolietilen
ød/DÇ
40.8 mm/50.0 mm
Uzunluk
50 veya100 m, makarada
tedarik edilir
HALKA MIKNATIS
0D111AH6500
Malzeme
Plastik
Hassas eleman
Plastik-ferrit PÕNQDWÕV
6RQGDMoDSÕ
70 mm
Halka DÇ
93 mm
ÇEKME TÜPÜ
0TCH0005000
Malzeme
PVC
DÇ
21 mm
Uzunluk
3m
KORUGE TÜP
0D111PV7000
Malzeme
Polietilen
DÇ
70.0 mm
Uzunluk
+HUKDQJLX]XQOXNWDVDUÕP
.g58d0$.$5$7(57ø%$7,
0D1RINV4000
Malzeme
Alüminyum ve PVC
Size
160 x 160 x 90 mm (UxGxY)
Makara
Plastik bilyeli rulman
KORUYUCU KAPAK
0D111TS2T00
Malzeme
Paslanmaz çelik ve PVC
Ebat
DÇ 130 mm,348 X]XQOX÷XQGD
Kapak
Topografik etüt ucu ile
DETAY "A"
Manyetik detektör
prob ünitesi
Halka
Koruge boru
HDPE tüpü
Kör uç makara tertibatŦ
Elektrik kablosu
Koruyucu kapak
Çekme tüpü
DETAY "A"
øNKLøNOMETRE-OTURMA KOLONU
ønklinometre ve oturma |OoPOHUL D\QÕ NRORQGD ELUOHúWLULOHELOLU. %X NRORQ WHOHVNRSLN PDQúRQODU ile
GRQDWÕOPÕúS141 model ABS inklinometre borusundan ROXúXU. 0DQ\HWLNKHGHIKDONDODUÕinklinometre gövdesine
EHOLUWLOHQDUDOÕNODULOHWDNÕOÕU. Ölçümler inklinometre prob ve manyetik detektör probu LOHJHUoHNOHúWLULOLU.
TELES.23ø.0$1ù21/$5
0S141MT0700, 0S141MT1500
Malzeme
PVC
$oÕNOÕN
75mm(3”),150mm(6”)
'ÕúoDS
75 mm
Uzunluk
470 mm, 740 mm
MIKNATIS HALKA
0S131AM6000
Uygulama
ABSInklinometre borusu
Malzeme
PVC
Hassas eleman
Plastik-ferrit PÕNQDWÕV
Halka DÇ
95 mm
6RQGDMoDSÕ
71 mm
OTURMA HALKASI
0S131AF6000
Uygulama
6RQGDMGHOL÷L
Malzeme
Plastik ve naylon yay
Hassas eleman
Plastik-ferrit PÕNQDWÕV
Halka ød
71 mm
Halka DÇ
95 mm
Maks. \D\DoÕNOÕ÷Õ 300 mm
OTURMA PLAKASI
0S131AR6000
Uygulama
Dolgu
Malzeme
Plastik ve naylon yay
Hassas eleman
Plastik-ferrit PÕNQDWÕV
Halka ød
71 mm
3ODNDoDSÕ
300 mm
www.gfstudio.com
Oturma ölçüm
cihazlarŦ
MANYET7K
UZAMA ÖLÇER
0C121KITR00
DeteNW|UDQDKWDUSUREODUÕYHD÷ÕUOÕNWDNÕPÕD\UÕ)
0WE302M0000
LOHWNHQOLPLOLPHWUHLúDUHWOLG]NDEOR
Standart uzunluklar: 50, 100, 150 m. øVWHN]HULQHIDUNOÕX]XQOXNODUPHYFXWWXU
0C12RL10000
Anti-úRN plastiNNDSOÕNDEORPDNDUDVÕWHUWLEDWÕ, 100 m kablo kapasiteli (D\UÕ)
0C12RL30000
Anti-úRN plastik NDSOÕNDEORPDNDUDVÕWHUWLEDWÕ, 300 m kablo kapasiteli (D\UÕ)
0C1REFH0800
.DEORNÕODYX]XYHUHIHUDQVseviyesi (D\UÕ). .ROD\YHWXWDUOÕ|OoPVD÷ODU
Kablo kŦlavuzu ve referans seviyesi
TEKNøK ÖZELLøKLER
Dhù(< PROB
Boyutlar
Malzeme
$÷ÕUOÕNODU
Miktar
Boyutlar
Malzeme
YATAY PROB
Boyutlar
Malzeme
Makara
Çap
DÜZ KABLO
DÇ 12 mm,Uzunluk 100 mm
Paslanmaz çelik ve PVC
8 - 12
DÇ 12 mm, Uzunluk 30 mm
Zn Al DODúÕPÕ
DÇ 23 mm,Uzunluk 206 mm
PVC
260÷320 mm ( úHULWX]XQOX÷XQDJ|UH
Mevcut uzunluklar
50, 100, 150, 200 m
Ölçek bölümü
milimetre
ECC LPDODWVWDQGDUGÕ
6ÕQÕIII
En kesit
12mmN|SHNNHPL÷LúHULW
øOHWNHQVD\ÕVÕ
iki
.ÕOÕI
Naylon
6ÕFDNOÕNDUDOÕ÷Õ
-40°C +100°C
Sistem hassasiyeti
±1 mm
$÷ÕUOÕN
25 g/m
C121 0$1<(7ø.'(7(.7g5352%h1ø7(6ø (MDB)
C121 gösterge ünitesi dúHy ve yatay
çok-QRNWDOÕ PDQ\HWLN uzama ölçerler
LoLQ|OoPFLKD]ÕGÕU.
hQLWHKHGHIKDONDODUÕQPDQ\HWLNDODQÕ
LOH HWNLQOHúHQ ELU DQDKWDUD VDKLS RODQ
PDQ\HWLNELUSUREGDQROXúPDNWDGÕU.
TaƔŦma çantasŦ
$QDKWDU ELUVHVOLLND]YHODPED\ÕGHYUH\H
sokar. 0DQ\HWLN SURE WDúÕQDELOLU ELU
PDNDUD ]HULQH VDUÕOÕ HVQHPH\H GLUHQoOL
G]ELUNDEOR\DWDNÕOÕGÕU.
0úWHULQLQ JHUHNVLQLPOHULQH X\JXQ RODUDN
IDUNOÕNDEORX]XQOXNODUÕPHYFXWWXU.
0C121005000
MDB, 50 m kablo
0C121010000
MDB, 100 m kablo
0C121015000
MDB, 150 m kablo
www.sisgeo.com
Dikey Prob
Yatay prob adaptörü
Kablo kŦlavuzu ve
referans seviyesi
SISGEO s.r.l. Via F.Serpero 4/F1 20060 Masate (MI) øtalya Tel +39 02 95764130 Faks +39 02 95762011
[email protected]
Önceden haber vermeden ürünlerimizi veya spesifikasyonlarŦmŦzŦ deŒiƔtirme hakkŦmŦz saklŦdŦr..
D111_EN - REV. 04 - 02/05
.DEOR PLOLPHWUH FLQVLQGHQ E|OQPú
ELULP LúDUHWOHUL LOH LúDUHWOLGLU. Özel bir
cihaz (0C1REFH0800) |OoP VÕUDVÕQGD
NDEORNÕODYX]XQXYHUHIHUDQV seviyesini
VD÷ODU.
Download

T.C. ZONGULDAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ