0S100CH1000 7nklinometre kilitlenebilir
Üst kapak
Sondaj deliŒinin lokasyonunu belirlemek ve kontrol etmek amacŦyla,
topografik etütlerde yardŦmcŦ olmak için uca sahip kilitlenebilir
koruyucu kapak. AynŦ zamanda inklinometre ölçümleri sŦrasŦnda
S1CSU10000 makarasŦnŦ ve kablo tutucusunu geçici olarak sabitlemenizi saŒlar.
0S1CSU10000 Makara ve kablo tutucu
MuhafazanŦn üst kŦsmŦna sabitlenir ve ölçüm sŦrasŦnda kabloyu tutar
0S1CLK15000 Muhafaza kelepçesi
Kurulum sŦrasŦnda inklinometre borularŦnŦ tutmak için kullanŦlŦr.
0S100VF0000 Alt HQMHNVL\RQNDSD÷Õ
Boru boyunca enjeksiyonu saŒlar.
0S100VR0000 Sökülebilir enjeksiyon valfi
%LUGL]LERUX]HULQHPRQWHHGLOLU(QMHNVL\RQODPDLoLQDOWHQMNDSD÷ÕLOHNXOODQÕOÕU
0S100KIT000
Muhafaza montaj kiti
www.gfstudio.com
& sarkaçlar
inklinometreler
7NKL7NOMETRE
BORUSU
100m muhafaza için uygun. Tüm sarf malzemelerini içerir: perçinler, mühürleme bandŦ,
ve yapŦƔtŦrŦcŦ zamk.
0S1RINV0000 Kasnak ve makara
Yatay inklinometre kurulumunda NDEOR\XoHNHUHNSUREXQJHULDOÕQPDVÕLoLQNXOODQÕOÕU
0S131AM6000 Manyetik oturma hedefi
ABS inklinometre borusuna ĚŦƔĂƌŦĚĂŶƚĂŬŦůŦƌǀĞƐŽŶĚĂũŬƵLJƵƐƵŶĂĞŶũĞŬƐŝLJŽŶůĂŶŦƌ. Hedef,
ŽƚƵƌŵĂŶŦŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶŝƐĂŒůĂŵĂŬƚŦƌ͘
Makara ve
kablo
tutucu
Kilitlenebilir üst
kapak
Enjeksiyon
kapaŒŦ
Alt harç
kapaŒŦ
Muhafaza
Kelepçeleri
S131 ABS inklinometre borusu
TEKNøK ÖZELLøKLER
ø1./ø120(75ø.08+$)$=$
Malzeme
A øooDS
B 2OXNGÕúoDSÕ
C .DOÕQOÕN
D 2OXNLooDSÕ
Spiral
.ÕUSÕQWÕSDUoDX]XQOX÷X
$÷ÕUOÕN
Sondaj kuyusu delgi oDSÕ
0S121007500
Alüminyum
74.0 mm
87.0 mm
2.5 mm
82.0 mm
< 1°/3m
3.000 mm
0.9 Kg/m
101 mm
øQNOLQRPHWUe borusu
ve PDQúRQ kesiti
*
0S131006000( )
Fiberglas ABS
60.0 mm
71.0 mm
3.5 mm
64.0 mm
< 0.6°/3m
3.000 mm
0.8 Kg/m
86 mm
C
90
A
D B
ABS (Akrilonitril-Bütadiyen-Stiren) S131 muhafaza 350 KPa’ya kadar basŦnç farklarŦna dayanabilir.
Temiz yŦkama suyu ile inklinometre muhafazasŦnŦn harç ile kurulum hatasŦndan kaĕŦnŦn.
Model
A 7ĕ çap
B DŦƔ çap
C KalŦnlŦk
D Oluk iç çapŦ
Uzunluk
AŒŦrlŦk
Malzeme
0$1ù21/$5
0S111MF7500
0S111MF5400
81.0 mm
92.0 mm
2.2 mm
87.6 mm
300 mm
0.5 Kg
Alüminyum
www.sisgeo.com
54.2 mm
62.6 mm
1.7 mm
59.2 mm
300 mm
0.25 Kg
Alüminyum
ABS PDQúRQ kesiti
0S121MF7500
0S131MF6000
79.5 mm
92.5 mm
2.5 mm
87.5 mm
300 mm
0.3 Kg
Fiberglas
67.0 mm
77.0 mm
5.0 mm
71.5 mm
200 mm
0.2 Kg
ABS
C
90
B
SISGEO s.r.l. Via F.Serpero 4/F1 20060 Masate (MI) øWDO\D7HO)DNV+39 02 95762011
[email protected]
Önceden haber vermeden ürünümüzü ve spesifikasyonlarŦmŦzŦ deŒiƔtirme hakkŦmŦz saklŦdŦr.
S111_EN - REV. 10 - 09/10
*
()
0S111007500 0S111005400
Alüminyum
76.1 mm
49.0 mm
86.4 mm
58.0 mm
2.2 mm
2.0 mm
82.0 mm
54.0 mm
< 1°/3m
< 1°/3m
3.000 mm
3.000 mm
1.5 Kg/m
0.96 Kg/m
101 mm
76 mm
Download

İNKLİNOMETRE BORUSU