0S100CH1000
7nklinometre kilitlenebilir
www.gfstudio.com
& sarkaçlar
inklinometreler
GÖMME MANbONLU
7NKL7NOMETRE
BORUSU
Sondaj deliŒinin lokasyonunu belirlemek ve kontrol etmek amacŦyla,
topografik etütlerde yardŦmcŦ olmak için uca sahip kilitlenebilir
koruyucu kapak. AynŦ zamanda inklinometre ölçümleri sŦrasŦnda
S1CSU10000 PDNDUDVÕQÕYHNDEOR tutucuyu JHoLFLRODUDNVDELWOHPHQL]LVD÷ODU.
Üst kapak
0S141TS7000
0S1CSU10000
0S1CLK15000
0S1ABKIT200
Üst/alt kapak
Makara ve kablo tutucu
Muhafaza kelepçesi
Muhafaza montaj kiti
0S100VF5400
0S100VR0000
0S1RINV7000
0S141ST0700
0S141ST1500
0S131AM6000
Alt enjeksiyon NDSD÷Õ
Sökülebilir enjeksiyon valfi
Kasnak ve makara
Teleskopik parça, 75 mm
Teleskopik parça, 150 mm
Manyetik oturma halkasŦ
0S141DR7000
Referans seviyesi parçasŦ
Borunun tŦkanmasŦnŦ önlemek için basit kapak.
MuhafazanŦn üst kŦsmŦna sabitlenir ve ölçüm sŦrasŦnda kabloyu tutar
Kurulum sŦrasŦnda borularŦ tutmak için kullanŦlŦr. Kit iki kelepçe içerir.
100m muhafaza için uygun. Tüm sarf malzemelerini içerir: pop perçinler,
mühürleme bandŦ, yapŦƔkan bant ve yapŦƔtŦrŦcŦ.
Sökülebilir bir enjeksiyon NDSD÷ÕDUDFÕOÕ÷ÕLOHPXKDID]Dboyunca enjeksiyon \DSÕOÕU.
Bir dizi boru üzerine monte edilir. Enjeksiyonlama için alt HQMNDSD÷Õ LOHNXOODQÕOÕU
Yatay inklinometre kurulumunda kabloyu oHNHUHNSUREXQJHULDOÕQPDVÕLoLQNXOODQÕOÕU
75 mm DoÕNOÕNOÕ(3”) 3 metrelik parça
150 mm DoÕNOÕNOÕ(6”) 3 metrelik parça
^ŵƵŚĂĨĂnjĂƐŦŶĂĚŦƔĂƌŦĚĂŶƚĂŬŦůŦƌǀĞƐŽŶĚĂũŬƵLJƵƐƵŶĂĚĞƌnjůĞŶŝƌ,halka
ŽƚƵƌŵĂŶŦŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶŝƐĂŒůĂLJĂĐĂŬƚŦƌ͘771mm
7nklinometre-oturma kolonu için sondaj kuyusunda referans noktasŦ saŒlar.
TEKNøL ÖZELLøKLER
A Muhafaza DÇ
B Muhafaza ød
C Muhafaza kŦlavuzu 7
KalŦnlŦk
Muhafaza uzunluŒu
øQJLOL](inç)
2.75
2.32
2.42
0.2
Metrik (mm)
70
59
61,5
5,5
$÷ÕUOÕN
D ManƔon DÇ
ManƔon uzunluŒu
$÷ÕUOÕN
øQNOLQRPHWUH 0XKDID]DVÕ
0S141107000
Kendinden hizalanan
manƔon
0S141MF7000
3 metre
1.2 kg/metre
70
200
2.75
7,87
0.25 kg
Polarite
kilidi
ABS
beyaz
< 0.6°/3 metre
> 300 kg
Çökme testi (2)
6ÕFDNOÕNDUDOÕ÷Õ
15 bar
- 20°C + 80°C
Polarite kŦlavuzu
plastik
Muhafaza-PDQúRQ
ED÷ODQWÕVÕ
1. Çekme testi, muhafaza–kaplin birleƔim yerinden bir aŒŦrlŦk asŦlarak gerçekleƔtirilir.
2. Çökme testleri, her iki ucundan mühürlenmiƔ boƔ bir muhafaza ile su basŦnç
odalarŦnda gerçekleƔtirilir.
EXTENSO-ø1./ø120(75( BORUSU
0REX0TS2350
S141 model ABS inklinometre borusu, VRQGDMNX\XODUÕQGD\NVHN-hassasiyetli extenso-inklinometre
ölçümleri JHUoHNOHúWLUPHNLoLQX\JXQGXU. Ölçüm hedefleri ABS borusunda ELUPHWUHOLNDUDOÕNODULOH
GÕúDUÕGDQWDNÕODQ|]HO KDONDODUGÕU. gOoPOHUGHWD\OÕELUNPODWLIYHNHVLQ -B sondaj kuyusu profili
elde etmek için muhafazaya bir T-REX mobil u z a m a ö l ç e r ( e x t e n s o m e t r e ) v e inklinometre
probu VRNXODUDNPHWUHED]ÕQGDJHUoHNOHúWLULOLU.
0REX0RING93
Her metreyi ölçmek için ölçüm halkasŦ
0REX0RING93
- Nominal DÇ: 93 mm
- Malzeme: PVC -kalŦcŦ mŦknatŦslar ile
0REXODIMA00
Halka kurulumu için tertibat
0REX0TS2350
T-REX üst kapaŒŦ
0S141TS7000
Üst/alt kapak
T-REXhalkasŦ
0S141TS7000
www.sisgeo.com
SISGEO s.r.l. Via F.Serpero 4/F1 20060 Masate (MI) øWDO\D7HO)DNV+39 02 95762011
[email protected]
Önceden haber vermeden ürünümüzü ve spesifikasyonlarŦmŦzŦ deŒiƔtirme hakkŦmŦz saklŦdŦr.
S141_EN - REV. 16 - 12/10
Malzeme
Muhafaza rengi
Spiral
Yük testi (1)
Download

GÖMME MANŞONLU İNKLİNOMETRE BORUSU