uzama ölçer ve
derz ölçerler
ÇATLAK ÖLÇERLER VE
DERZ ÖLÇERLER
(/(.75ø./ø'(5=g/d(5/(5
Elektrikli derz-|OoHUDúD÷ÕGDNLOHUGHQROXúPDNWDGÕU:
• bir destek üzerine monte edilen, paslanmaz çelik bir gövde içinde
yuvalanan, elektrikli veya WLWUHúLPWHOOL\HUGH÷LúWLUPHWUDQVGVHUL.
Destek 14 mm’lik önceden-GHOLQPLúELUGHOL÷HX]DPDN]HUHçelik
dübel ]HULQHWDNÕODQküresel ED÷ODQWÕ\DVDKLSWLU;
• kendinden-\D÷ODPDOÕküresel ED÷ODQWÕ\DVDKLSçelik dübel üzerine
monte edilen bir hedef;
• yer dH÷LúWLUPHWUDQVGVHULQLKHGHIHED÷OD\DQSDVODQPD]oHOLN
çubuk;
• okuma istasyonuna giden bir elektrik kablosu;
Mevcut iki adet kendinden-\D÷ODPDOÕküresel ED÷ODQWÕGHU]|OoHULQ
LúOH\LúLQLHWNLOHPHGHQRUWRJRQDOGLNDoÕOÕG]OHPOHUGH<-Z ekseni)
±10 derHFH\HNDGDUODWHUDO\DQDOKDUHNHWHLPNDQWDQÕU.
7(.1ø.g=(//ø./(5
Model
0D313S010TT 0D313S050TT 0D313S100TT 0D313S150TT 0D313SA1000 0D313SA5000 0D313SAE100 0D313SAE500
0D313SO25TT
Sensör tipi
$UDOÕN[mm]
Toplam hassasiyet
10, 25
<0.5%FS
0D313SA2500
7LWUHúLPWHOOLGR÷UXVDOtransdüser
50
100
150
<0.5%FS
<0.5%FS
<0.5%FS
10, 25
<0.3%FS
'R÷UXVDOSRWDQVL\RPHWUH
50
100
150
<0.25%FS
<0.2%FS
<0.15%FS
'R÷UXVDOOÕNKLsterez ve tekrarlanabilirlik)
Çözünürlük
6LQ\DOoÕNWÕVÕ
Güç beslemesi
dDOÕúPDVÕFDNOÕ÷Õ
6HQV|U\XYDVÕ
Ankraj mesafesi
Ankraj tipi
0.01 mm (RNXPDQLWHVLQHED÷OÕRODUDN)
Frekans (TT), ohm (T)
0.01 mm (RNXPDQLWHVLQHED÷OÕRODUDN)
4-20 mA
(istek üzerine voltaj)
12 - 24 V DC
- 20°C +60 °C
16 mm çap
300mm ±50mm
500mm ±100mm
Her bir çatlak ölçer için iki ankraj gereklidir
- 20 °C +80 °C
16 mm çap
250mm ±30mm 300mm ±50mm
400mm ±50mm
Her bir çatlak ölçer için iki ankraj gereklidir
(JHQLúOH\HQNRYDQDQNUDMÕ14 mm çap. 55 mm X]XQOX÷XQGD)
Uzunluk [mm] (VÕNÕúPÕú) 373.383
Uzunluk [mm] (X]DWÕOPÕú) 383.408
Malzeme
$÷ÕUOÕN[Kg]
0.6
448
579
498
679
paslanmaz çelik
0.7
0.8
710
860
0.9
(JHQLúOH\HQNRYDQDQNUDMÕPPoDSPPX]XQOX÷XQGD)
483,484
533
633
833
593,508
583
733
1033
paslanmaz çelik
0.5
0.6
0.7
0.8
(0&HPLV\RQYHED÷ÕúÕNOÕNLoLQ(1-1 ve EN 61326-A1 direktiflerine uygun elektromanyetik uyumluluk
DERZ ÖLÇER / ÇATLAK ÖLÇER AKSESUARLARI
0D313A15000
$UDODUÕPPRODQDQNUDMODUÕQNXUXODELOPHVLLoLQ
X]DWPDoXEX÷X
0D31Y1DTE00
Derz ölçerler için Y-ekseni paslanmaz çelik sabitleme
SODNDVÕ-Boyutlu ölçümler için Y ekseni boyunca
NXUXOPDLPNDQWDQÕU
0D31Z1DTE00
Derz ölçerler için Z-ekseni paslanmaz çelik sabitleme
SODNDVÕ. '<'7(LOHELUOLNWHNXOODQÕODUDN-Boyutlu
GHU]|OoHUVD÷ODU
uzama ölçer ve
derz ölçerler
7ø75(ùø07(//ø*g0ÜLÜ DERZ ÖLÇERLER
Gömülü derz ölçerler, barajlar, köprü
D\DNODUÕYHWHPHOOHUJLELNWOHEHWRQ
\DSÕODUÕQLQúDDWGHU]OHULQGHNL
hareketleri ölçmek üzere
WDVDUODQPÕúWÕU. Genellikle derzin
JHQLúOHPHVLQL veya büzülmesini
|OoPHNDPDFÕ\ODGHU]LQELU
WDUDIÕQGDQGL÷HUWDUDIÕQDRODFDN
úHNLOGHJ|POUOHU. 8oODUÕQGD iki
hedef olan paslanmaz çelik bir
PDKID]DGDQROXúXU; sensörün iç
ELOHúHQOHULQLQ|]HOWDVDUÕPÕGHU]GH
NHVPHKDUHNHWLQHRODQDNWDQÕU.
Model
0D314C100TT
0D314C150TT
7LWUHúLPOLWHOOLGR÷UXVDOtransdüser
100 mm
150 mm
< 0.5% FS
Sensör tipi
$UDOÕN
Toplam hassasiyet
(GR÷UXVDOOÕNKLVWHUH]YHWHNUDUODQDELOLUOLN)
Kesme durumu
SinyaOoÕNWÕVÕ
Koruma seviyesi
+HGHIOHUDUDVÕQGDNLPHVDIH
+HGHIoDSÕ
Malzeme
30 mm’ye kadar (derzdeki kesme hareketi)
Frekans (TT), Ohm (T)
IP68 (7 MPa’ya kadar su geçirmez)
500 mm
75 mm
Galvanizli demir / PVC
Kurulum metodu
Derz ölçerler hedefleri ile birlikte
GHU]LQELUWDUDIÕQGDQGL÷HUWDUDIÕQD
RODFDNúHNLOGHELWLúLNEHWRQ
dökümlerine gömülür.
'HU]LQNHVPHKDUHNHWLQGHQGROD\Õ
derz ölçer ortogonal yönde
maksimum 30 mm harekete imkan
WDQÕU. EleNWULNNDEORVXJoOHQGLULOPLú
NRUX\XFXSODVWLNERUXNXOODQÕODUDN
NRUXQDFDNWÕU.
3-Boyutlu kurulum için beton
dökümü derz metrenin Y ve Z
eksenleri boyunca da gömülmesine
X\JXQRODUDNWDVDUODQPDOÕGÕU.
(0&HPLV\RQYHED÷ÕúÕNOÕNLoLQ(1-1 ve EN 61326-A1 direktiflerine uygun elektromanyetik uyumluluk
(/(.75ø./øDEFORMOMETRELER (Konverjans ölçer)
Model
$UDOÕN
Sensör tipi
Toplam hassasiyet
D313F025TT D313F050TT
25 mm
50 mm
7LWUHúLPWHOOLGR÷UXVDO transdüser
< 0.5% FS
< 0.5% FS
D313FA2500
D313FA5000
25 mm
50 mm
'R÷UXVDOSRWDQVL\RPHWUH
< 0.3% FS
< 0.25% FS
(OHNWULNOLGHIRUPRPHWUHHOHNWULNOL\DNODúPD
|OoHUNDUúÕOÕNOÕLNL\]H\DUDVÕQGDNL\HU
GH÷LúWLUPH\LYH\HUDOWÕDoÕNOÕNODUÕQGDYH
tünellerdeki NRQYHUMDQVÕ\DNÕQODúPD\Õ) ölçmek
LoLQNXOODQÕOPDNWDGÕU
Elektrikli transdüser, duvar/yer kurulumu için bir
WHVSLWSODNDVՁ]HULQHPRQWHHGLOHQSDVODQPD]
oHOLNELUJ|YGHLoHULVLQGH\XYDODQÕU
7UDQVGVHULOHKHGHIDUDVÕQGDNLED÷ODQWÕ\Õ
NHYODUELUKDODWJHUoHNOHúWLULU
7HVSLWSODNDVՁ]HULQHPRQWHHGLOHQPDNDUDOÕ
bir kasnak NHYODUKDODWÕQLNLGLN\]H\DUDVÕQGD
ELOHKDUHNHWHWPHVLQHRODQDNWDQÕU
+HGHIWUDQVGVHUGHQPHWUHX]DNOÕ÷DNDGDU
\HUOHúWLULOHELOLUYHNHYODUKDODWÕQJHULOPHVLVHQV|U
gövdesinde yer alan bir yay ile garanti edilir
.
GR÷UXVDOOÕNKLVWHUH]YHWHNUDUODQDELOLUOLN)
Çözünürlük
6LQ\DOoÕNWÕVÕ
Güç beslemesi
øúOHWLPVÕFDNOÕ÷Õ
6HQV|UPDKID]DVÕ
Sens|UWHVSLWSODNDVÕ
Ankraj tipi
0.01 mm (RNXPDQLWHVLQGHED÷OÕRODUDN)
Frekans (TT), ohm (T)
4-20 mA (DNÕPG|QJV)
12-24 V DC
-20° +80°C
-20° +60°C
16 mm çap
340 mm x 35 mm
Her bir çatlak ölçer için üç ankraj gereklidir
JHQLúOH\HQNRYDQDQNUDMÕPPoDSPPX]XQOX÷XQGD
Taban (tel) X]XQOX÷X
Tel
'R÷UXVDOJHQOHúPHNDWVD\ÕVÕ
Malzeme
$÷ÕUOÕN
10 metreye kadar (VLSDULúWHEHOLUWLQ)
kevlar örgülü halat – 2mm nominal çap
nikelli çelik tel DÇ 0.33 LVWH÷HED÷OÕ
kevlar halat 2.3 x 10-6 /°C , nikelli çelik tel 1.5 x 10-6 /°C
paslanmaz çelik
1.8 Kg
1.8 Kg
(0&HPLV\RQYHED÷ÕúÕNOÕNLoLQ(1-1 ve EN 61326-A1
direktiflerine uygun elektromanyetik uyumluluk
uzama ölçer ve
derz ölçerler
ÇATLAK ÖLÇERLER VE
DERZ ÖLÇERLER
CRID <$5,.g/d0(6ø67(0ø
CRID, çevresel HWNL\LD]DOWDQELQDYH\DSÕODUGDNL
\DUÕNODUÕQ|OoOPHVLLoLQJHOLúWLULOPLúHQWHJUHELU
VLVWHPGLU6LVWHPG|UWPLQ\DWUHOHNWULNOLVHQV|U\DUÕN
ölçerler)’den ve bir küçük boyutlu kompakt okuma
QLWHVLQGHQROXúPDNWDGÕU&5,'RWRPDWLNYHUL|OoPOHri
YHND\ÕWODUÕLOHHQID]ODG|UWoDWOD÷ÕQ|OoOPHVine olanak
WDQÕPDNWDGÕU2NXPDQLWHVL,3NXWXVXQGD\XYDODQÕU
YHELU86%NDEORVXDUDFÕOÕ÷ÕLOHWDúÕQDELOLUELU3&¶\H
NROD\OÕNOD\NOHQHELOHFHNúHNLOGH43.000 ölçüme kadar
saklayabilmektedir.
CRID \DUÕNölçer
Politeama Tiyatrosu - Palermo, øWDO\D
7(.1ø.g=(//ø./(5ø
CRID sensörü
0D3CRID2500
0D3CRID5000
gOoPDUDOÕ÷Õ
0-25 mm (±12.5 mm)
0-50 mm (±25 mm)
CRID 2.80$h1ø7(6ø(Ürün kodu OAHOBO4V120)
.DQDOVD\ÕVÕ
4 (dört)
Çözünürlük
±0.2 mm
Çözünürlük
0.6 mV
'R÷UXVDOOÕN
0.25% F.S.
Hassasiyet
± 2 mV
6LQ\DOoÕNWÕVÕ
OkumaODUÕQ 6DNODQPDVÕ
voltaj
dDOÕúPDVÕFDNOÕ÷ÕDUDOÕ÷Õ
Ankraj mesafesi
140 mm ±50 mm
Ankraj tipi (sensör + hedef)
Boyutlar
160 mm ±50 mm
No. 4 GEHOOLFÕYDWD Fischer 9 mm
OD 15 mm
64 k (43.000 data)
øOHWLúLPSRUWX
-20°C +60°C
USB 2.0
øúOHWLP\D]ÕOÕPÕ
Güç beslemesi
OD 15 mm
Windows/Macintosh
3V DC lityum batarya (kaydedici)
9V DC lityum batarya (sensör)
Maks. uzunluk 220 mm dDOÕúPDVÕFDNOÕ÷ÕDUDOÕ÷Õ
Paslanmaz çelik
Maks. uzunluk 170 mm
Malzeme
6XJHoLUPH]OLNNRUXPDVÕ
-20°C +70°C
IP67
4 LOHWNHQOLHNUDQOÕYH39&NÕOÕIOÕ
Elektrik kablosu
CRID <g1(7ø0ø<$=,/,0,
(ÜRÜN KODU SWBHW10000)
D313_EN REV. 07- 12/10
HOBOware \D]ÕOÕPÕ¶QÕQJoOJUDILN|]HOOLNOHULYHULOHULJUDILNOHQGLUPHQL]HYH
ILOWUHOHPHQL]HL]LQRODQDNWDQÕU. Analiz IRQNVL\RQODUÕND\ÕWOÕYHULOHUGHQNLOLWELOJLOHU
oÕNDUWPDNLoLQNXOODQÕODELOLU. %XIRQNVL\RQODUDVOÕQGDoL]LOHELOHFHNYH\DGÕúDUÕ\D
DNWDUÕODELOHFHN\HQLYHULGL]LOHUL\DUDWÕU. Bu fonksiyonlar verileri saniye, dakika,
saat ve gün olarak seçilebilecek, kullanÕFÕWDUDIÕQGDQEHOLUOHQHQDUDOÕNODU
üzerinden filtreler.
'HVWHNOHQHQGL÷HUIRQNVL\RQODUWHNWXúODMicrosoft Excel® YH\DGL÷HUASCIIX\XPOXSURJUDPODUDDNWDUPD\DSPDNXOXVODUDUDVÕWDULKYHVDDWIRUPDWODUÕ
GHVWH÷LYHJUDILNJ|UQWOHULQLEDúNDSURJUDPODUDNopyala-\DSÕúWÕU
yapabilmektedir.
.
www.sisgeo.com
SISGEO s.r.l. Via F. Serpero 4/F1 20060 Masate (MI) øWDO\D7HO)DNV+39 02 95762011
[email protected]
hUQOHULPL]LYH\DVSHVLILNDV\RQODUÕPÕ]Õ|QFHGHQKDEHUYHUPHGHQGH÷LúWLUPHKDNNÕPÕ]VDNOÕGÕU
Download

ÇATLAK ÖLÇERLER VE DERZ ÖLÇERLER