birim
deformasyon
ölçer &
termometreler
7ø75(ùø07(/ø
%ø5ø0'()250$6<21g/d(5/(5
AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR
0VK4200VN00
0VK42VC3D00
gOoPFLKD]ÕQÕQHWUDIÕQGDNLEetonu izole
etmek için plastik koruyucuya sahip
“gerilmesiz” gömme birim deformasyon ölçer
Gömme birim deformasyon ölçerlerin rozete
WDNÕOPDVÕLoLQED÷ODQWÕEOR÷X;-Y-Z yönlerinde)
0VK400JIG00
%LULPGHIRUPDV\RQ|OoHUED÷ODQWÕEORNODUÕQÕ
oHOLN\]H\HND\QDNODPDNLoLQED÷ODQWÕ
G]HQH÷L
%LUoLIWHOHNWULNND\QD÷Õ\DSÕODELOLUED÷ODQWÕ
EOR÷X
0VK400MB200
0VK4200VN00 “gerilmesiz” gömme birim deformasyon ölçer
3-B ³ELULPGHIRUPDV\RQ|OoHUED÷ODQWÕVÕ
7(.1ø.g=(//ø./ER
Model
0VK4000VS00
$oÕNODPD
0VK4200VC00
Yüzeye monte tipte birim
deformasyon ölçer – çekme
VDUJÕVÕYHHOHNWULNND\QD÷Õ
\DSÕODELOLUXoEORNODUÕLOH
Kurulum metodu
$NWLIPDVWDUX]XQOX÷X
$UDOÕN(nominal)
'X\DUOÕOÕN
Hassasiyet
Stabilite
Tipik frekans referans seviyesi
6DUJÕGLUHQFL
Termal JHQOHúPHNDWVD\ÕVÕ
6ÕFDNOÕNDUDOÕ÷Õ
HOHNWULNND\QD÷Õ
150 mm
3000 ȝİ
1.0 ȝİ
<2.0% FSR
0.1% FS/yr
800 Hz
150 ohm
12 ppm /°C
-20°C + 80°C
Beton birim
deformasyon
ölçer – betona
gömmek için
IODQúODULOH
0VK4000SM00
Gömme birim-deformasyon
ölçer – püskürtme beton
X\JXODPDVÕLoLQ|]HOWDVDUODQPÕú
gömme
165 mm
3000 ȝİ
1.0 ȝİ
gömme
200 mm
10000 ȝİ
0.1 ȝİ
<2.0% FSR
0.1% FS/yr
800 Hz
150 ohm
12 ppm /°C
-20°C + 80°C
<2.0% FSR
0.1% FS/yr
1600 Hz
150 ohm
12 ppm /°C
-20°C + 80°C
TiWUHúLPWHOOLELULPGHIRUPDV\RQ|OoHUoÕNWÕVÕELUIUHNDQVVLQ\DOLGLU ve böylelikle temas direnci veya
]HPLQHNDoDNGROD\ÕVÕLOHED÷ODQWÕNDEORODUÕQGDPH\GDQDJHOHQGLUHQoGH÷LúLPOHULQHNDUúÕGX\DUVÕ]GÕU
gOoPFLKD]ODUÕNDOLEUDV\RQGDKHUKDQJLELUGH÷LúLNOLN ROPDGDQEXOXQGXNODUÕ\HUGHQPHWUH
PHVDIH\HNDGDURNXQDELOPHNWHGLU7LWUHúLPWHOOL|OoPFLKD]ÕEHWRQDUPHGHPLULLOHD\QÕWHUPDO
JHQOHúPHNDWVD\ÕVÕQDVDKLSWLUYHEHWRQXQNLQHGHEHQ]HUGLUYHQRUPDONXOODQÕPGDWHUPDOHWNLOHUHNDUúÕ
GHQJHOHPH\DSÕOPDVÕ JHUHNOLGH÷LOGLU|UQH÷LQVÕQÕUODQGÕUÕOPÕú\DSÕVDOHOHPDQODUÕQVÕFDNOÕN
GH÷LúLPOHULQGHQND\QDNODQDQJHULOLPGH÷LúLPOHULQLQKHVDSODQPDVÕQGDWHUPDOG]HOWPHJHUHNOLRODELOLU
6ÕFDNOÕNODUoHNPHVDUJÕVÕPDKID]DVÕQÕQLoHULVLQGH\HUDODQELU17&WHUPLVW|ULOHölçülebilir.
Çelik kaplamada birim deformasyon
ölçerler
(0&HPLV\RQYHED÷ÕúÕNOÕNLoLQ(1-1 ve EN 61326-A1 direktiflerine uygun elektromanyetik uyumluluk
)ø=ø.6(/g=(//ø./(5
0VK4000VS00
165 mm
150 mm
ij12 mm
30 mm
22 mm
ij20 mm
30 mm
42 mm
15 mm
0VK4200VC00
165 mm
42 mm
6 mm
25 mm
Download

TİTREŞİM TELİ BİRİM DEFORM$SYON ÖLÇERLER